Uuden maailman käännöksen virheitä ja ongelmakohtia APT – ILM

 

Jehovan todistajista käytän lyhennettä JT. Uuden maailman käännös on merkittynä lyhenteellä UM. Käytän vertailu kohteena suomalaista 33/38 valmistunutta käännöstä. Kreik. tekstinä on useita käsikirjoituksia mm. Textus receptus, Nestle – Aland: Novum testamentum Graece, Westcott – Hort. Kaikki mahdolliset muut käännökset tai tietolähteet ovat mainittuina, jos niitä on käytetty.

 


 

 

UM, Apt 2:31  hän puhui ennalta nähden Kristuksen ylösnousemuksesta, ettei häntä jätetty Haadekseen eikä hänen lihansa nähnyt turmeltumista.

 

Apt 2:31  niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi (kataleipo) tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta (diafthora).

 

Apt 2:31   proidoon elaleesen peri tees anastaseoos tou Khristou hoti oute egkateleifthee eis adeen oute he sarks autou eiden diafthoran

 

Sana turmeltumista on diafthora, joka tarkoittaa maatuminen, tuho, turmelus. Oikea käännös vaihtoehto on maatuminen tai katoavaisuus, koska Jeesus ruumiin kuolemansa jälkeen kävi tuonelassa (Haadeksessa) eikä Hänen ruumiinsa nähnyt maatumista, koska Hän nousi ylös ylösnousemusruumiissa. Sen tähden Jeesuksen ruumis ei maatunut eikä nähnyt katoavaisuutta.

 

Jeesus oli synnitön eikä hänen lihansa turmeltunut synnistä, siitä on todistuksena Hänen aikaansaama iankaikkinen lunastus. Tämä ei siis tarkoita Jeesuksen lihan turmeltumista, niin kuin JT:t opettavat, vaan sitä ettei Jeesuksen ruumis jäänyt hautaan eikä Häntä hyljätty tuonelaan. Eikä Hänen lihansa ole näkevä maatumista.

 

Tässä jakeessa sanotaan ettei Kristusta hyljätä tai jätetä tuonelaan eikä Hänen ruumiinsa ole näkevä katovaisuutta tai maatumista. Jeesushan opetti rikkaan miehen olevan tuonelassa vaivoissa ja köyhän miehen olevan Aabrahamin helmassa, eli he olivat ruumiin kuoleman jälkeen tietoisessa olotilassa. Jakeessa oleva hyljätty sana on kataleipo, joka tarkoittaa jättää ja hylätä. Tämä jättäminen tai hylkääminen paljastaa Jeesuksen olleen tuonelassa, koska sana sanoo; ettei Häntä jätetty tuonelaan. Jos Hän ei olisi ollut tuonelassa, niin tällaista lausetta ei olisi kirjoitettu Raamattuun.

 

JT:t opettavat, että Jeesuksen ruumis hävisi haudassa atomeiksi. Kerran eräs JT, jopa väitti, että Jeesuksen ruumis varastettiin, mutta tämän vaihtoehdon sulkee pois se, että Pilatus asetti juutalaisten pyynnöstä haudan suulle vartijat, jottei Jeesuksen ruumista olisi varastettu, koska siten juutalaisten uskonnolliset johtajat ajattelivat etteivät Jeesuksen opetuslapset olisi voineet opettaa, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Mutta, niin kuin Raamattu opettaa, Jeesus nousi ylös kuolleista. Tätä eivät pystyneet roomalaiset sotilaat yhdessä juutalaisten uskonnollisten johtajien kanssa estämään, eikä tätä tosiasiaa pysty kukaan koskaan kumoamaan.


 

UM Apt 20:28: Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan, jonka keskuuteen pyhä henki on nimittänyt teidät valvojiksi, paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän osti omansa verellä.

Apt 20:28: Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

JT:n raamattu on kääntänyt oikein kohdan; Jumalan seurakuntaa; tekstissä on sanat ekkleesian tou Theou. JT:t ovat kääntäneet jakeen lopun väärin kääntäessään:,  jonka hän osti omansa verellä. Jos JT.t olisivat kääntäneet jakeen niin kuin se kuuluu alkutekstissä, niin heidän oppinsa Jeesuksesta romahtaisi. JT:n ajatuksena on, että Isä osti seurakunnan poikansa verellä, mutta Raamattu opettaa Jeesuksen ostaneen seurakunnan itselleen omalla verellänsä.

Tämä jae kertoo, että Pyhä Henki on asettanut kaitsijat paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka Hän on omalla verellään itselleen ansainnut. Jeesus kuoli Golgatalla ja vuodatti  oman verensä syntien anteeksisaamiseksi. Tämä joka on ansainnut omalla verellensä itselleen Jumalan  seurakunnan, on sen pää, Jeesus Kristus.

Ef 5:23  sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.


UM Room 8:9,10: Te ette kuitenkaan ole sopusoinnussa lihan vaan hengen kanssa, jos Jumalan henki todella asuu teissä. Mutta jos jollakulla ei ole Kristuksen henkeä, niin sellainen ei kuulu hänelle. Mutta jos Kristus on teidän yhteydessänne, niin ruumis on tosin kuollut synnin vuoksi, mutta henki on elämää vanhurskauden vuoksi.

Room 8:9,10: Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

 

Room 8:10  ei de Khristos en hymin to men sooma nekron dia hamartian to de pneuma dzooee dia dikaiosuneen

 

Kreik. sana en ilmaisee jossakin olemista sekä toimii päätteinä: -ssa, -ssä, -lla, -llä. Kristus asuu Pyhässä Hengessä uskovassa. JT:t ovat kääntäneet tähän: teidän yhteydessänne. Alkuteksti puhuu siitä, että Jeesus on meissä.JT:t eivät voi kääntää tätä niin kuin se on kreik. tekstissä, koska he eivät usko Pyhän Hengen olevan persoona.

 


 

UM Room 9:5: Joille esi-isät kuuluvat ja joista Kristus polveutui lihan mukaan: Jumala, joka on yli kaiken, olkoon siunattu ikuisesti. Amen.         

Room. 9:5:  heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, Hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

JT:t vaihtavat tässä jakeessa sanajärjestystä. He laittavat sanojen; joka on yli kaiken eteen Jumala sanan, vaikka kreik. tekstissä Jumala sana on näiden sanojen perässä. Tällaisen väärän sanajärjestyksen turvin JT:t häivyttävät tästä jakeesta sen ajatuksen, ettei Jeesus ole yli kaiken. Kreik. teksti sanoo, että Jeesus on se Hän, joka on yli kaiken. Raamattu opettaa, että Jumala on yli kaikkien. JT:t eivät usko Jeesuksen jumaluuteen, ja sen tähden he ovat vaihtaneet sanojen paikkaa sekä laittaneet pilkut väärään paikkaan.

Kreik. tekstin mukainen sanajärjestys ja pilkkujen paikat ovat seuraavasti:

heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

Room 9:5 hon hoi pateres, kai eks hon ho Khristos to kata sarka, ho oon epi pantoon Theos eulogeetos eis tous aioonas, ameen.

 

 


UM 1 Kor 14:12-16: Niin tekin, koska palavan innokkaasti haluatte hengen lahjoja, tavoitelkaa sitä, että teillä on niitä runsaasti seurakunnan rakennukseksi. Siksi rukoilkoon se, joka puhuu jollakin kielellä, että hän voisi tulkita. Sillä jos rukoilen jollakin kielellä, niin minun hengen lahjani rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis pitää tehdä? olen rukoileva hengen lahjalla, mutta olen rukoileva myös ymmärrystä käyttäen. olen laulava ylistystä hengen lahjalla, mutta olen laulava ylistystä myös ymmärrystä käyttäen. Miten muussa tapauksessa, jos ylistät hengen lahjalla, tavallisen ihmisen paikalla istuva voi sanoa "amen" sinun kiitoksesi, koska hän ei tiedä mitä sanot?

1 Kor 14:12-16: Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa Hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot.

JT:t ovat lisänneet tähän kohtaan kolme sanaa: lahjani ja kaksi kertaa lahjalla. Kreik. tekstissä ei esiinny kertaakaan sanaa lahja. Jakeessa 12 on sana henkilahjoja, joka on kreik. tekstissä sana pneumatoon, joka on sanan Pneuma –Henki, mon. gen.

 

Miksi JT:t ovat lisänneet sanan Pneuma perään lahja? Sen tähden, koska tässä Raamatun kohdassa on opetus, että uskova rukoilee Hengessä. JT:t eivät usko Pyhän Hengen olevan persoona eikä siksi JT:n opetuksen mukaan persoonallinen Henki voi vaikuttaa ihmisen sisällä. Raamattu opettaa kuitenkin uskovan rukoilevan Jumalaa Hengessä sekä tietysti myös ymmärryksellä.

 

 


 

 

UM 2 Kor 5:8  Mutta me olemme rohkealla mielellä ja haluamme kernaasti ennemmin muuttaa pois ruumiista ja tehdä kotimme Herran luokse.

 

2 Kor 5:8  Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.

 

2 Kor 5:8  Tharroumen de kai eudokoumen mallon ekdeemeesai ek tou soomatos kai endeemeesai pros ton Kyrion

Sana ekdeemeesai on ekdeemeoo, joka tarkoittaa muuttaa maasta ja olla poissa. Sana endeemeesai  on endemeo, joka tarkoittaa olla kotona.

Jakeen loppuosa kuuluu alkutekstin mukaan näin; haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja olla kotona Herran luona.

 

Jakeen sanoma on selvä, kun uskova muuttaa pois ruumistaan(kuolee), niin hän menee kotiin Herran luokse. JT:t ovat lisänneet jakeeseen sanan tehdä, jotta jakeen alkuperäinen tarkoitus hämärtyy, sillä JT:t uskovat sielun kuolevan eli heidän mukaansa sielu lakkaa olemasta. Raamatun alkuteksti, niin kuin myös 33/38 todistaa sielun olemassaolon kuoleman jälkeen.

 

 


 

UM 2 Kor 13:5  Koetelkaa jatkuvasti, oletteko uskossa, tarkistakaa jatkuvasti, mitä itse olette. Vai ettekö ole täysin selvillä siitä, että Jeesus Kristus on teidän yhteydessänne? Ellei olette kelpaamattomia.

 

2 Kor 13:5    Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

 

2 Kor 13:5    heautous peiradzete ei este en tee pistei heautous dokimadzete he ouk epiginooskete heautous hoti Ieesous Khristos en hymin ei meeti adokimoi este

 

Kreik. sana en ilmaisee jossakin olemista sekä toimii päätteinä: -ssa, -ssä, -lla, -llä. En hymin tulee kääntää teissä, niin kuin 33/38 käännös sen oikein kääntää. Kreik. tekstissä ei ole ollenkaan sanaa yhteydessänne. Raamattu opettaa, että Jeesus Kristus on uskovassa Pyhän Hengen kautta. JT:t eivät Pyhän hengen olevan persoona ja siksi he kääntävät tämän kohdan väärin.

 

 


 

 

UM Fil 1:23: Olen painostuksen alaisena näiden kahden johdosta; mutta vapauttamista ja Kristuksen kanssa olemista haluan todella, sillä tämä on tietenkin paljon parempi.

 

Fil 1:23: Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä (analysai) ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi.

 

Fil 1:23  sunekhomai de ek toon duo teen epihtymian ekhoon eis to analysai kai sun Khristoo einai polloo gar mallon kreisson

 

Sana analysai = analyoo tarkoittaa palata, lähteä. Paavalilla oli halu lähteä Kristuksen luokse, jotta hän saa olla Kristuksen kanssa. JT:t eivät voi kääntää tätä kohtaa kreik. tekstin mukaisesti, koska he uskovat sielun kuolevan, ja sen tähden he ovat kääntäneet jakeen väärin. Tämä Raamatun kohta todistaa, ettei sielu kuole. Kun tämä jae luetaan koko tekstiyhteydessään, niin tämän jakeen tarkoitus ja sanoma tulee selvästi ilmi. Paavali kirjoitti ruumiin kuolemansa kautta lähtevänsä Kristuksen luokse, mutta hänen lihassa olemisensa oli tarpeellisempi filippilaisten uskon elämän edistymisen tähden.

 

Koko tekstiyhteys on tässä, kun luet sen niin huomaat mistä Paavali kirjoitti todella kirjoitti.

 

Fil 1:19-26  Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla,  minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.  Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin.  Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;  mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.  Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa,  että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne.

 

 

 


 

 

UM Fil 2:9-11: Juuri siksi Jumala korottikin hänet ylempään asemaan ja antoi huomaavaisesti hänelle nimen, joka on jokaisen muun nimen yläpuolella niin että Jeesuksen nimessä jokainen polvi notkistuisi, niiden jotka ovat taivaassa, ja niiden jotka ovat maan päällä, ja niiden jotka ovat maan alla, ja jokainen kieli tunnustaisi avoimesti Jeesuksen Kristuksen olevan Herra, Jumalan, Isän kunniaksi.

Fil 2:9-11: Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Tämä Raamatun kohta on VT:n lainaus Jes 45:23:sta. Raamattu opettaa, että kaikkien polvien tulee notkistua Jumalan edessä. Jos kerran kaikkien polvien tulee notkistua (kumartua) Jeesuksen edessä, niin kuka Hän silloin on? Vain Jumalan edessä kaikki joutuvat polvistumaan eli kumartamaan. Jokainen kieli tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Jes 45:22,23  Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.  Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.

Room 14:11  Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".

Jeesus on Herra.

 


 

 

UM kol 1:15:  Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen.

 

Kol 1:15  ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

 

Kol 1:15  hos estin eikoon tou Theou tou aoratou proototokos pasees ktiseoos.

 

JT:t opettavat Jeesuksen olevan ensiksi luotu. Sana proototokos tarkoittaa esikoista, ensin syntynyt. Jeesus on proototokos, koska Hän on ollut olemassa ennen kaikkea luomakuntaa. Jeesus ei ole luotu, sillä Hän oli  Isänsä kanssa luomassa luomakuntaa. Jumalan (Isä ja Poika) ensimmäinen luomistyö oli taivas Raamatun mukaan.

 

 


 

UM Kol 1:27: joille Jumala on tahtonut tehdä tunnetuksi, mikä on tämän pyhän salaisuuden loistoisa rikkaus kansakuntien keskuudessa. Se on Kristus teidän yhteydessänne, hänen kirkkautensa toivo.

 

Kol 1:27  joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.

 

Kol 1:27  ois eetheleesen ho Theos gnoorisai ti to ploutos tees doksees tou mysteeriou toutou en tois ethnesin ho estin Khristos en hymin he elpis tees doksees.

 

Kristus teidän yhteydessänne on väärä käännös. Kreik. tekstissä on sanat Khristos en hymin, joka tarkoittaa Kristus teissä. Kreik. sana en ilmaisee jossakin olemista sekä toimii päätteinä: -ssa, -ssä, -lla, -llä. Raamattu opettaa Jeesuksen olevan uskovassa Pyhässä Hengessä.

 


 

UM Kol 2:9-10: Sillä hänessä asuu jumalallisen ominaisuuden koko täyteys ruumiillisesti ja niin teillä on täyteys hänen välityksellään, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää.

Kol 2:9-10: Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää.

Kol 2:9-10  hoti en autoo katoikei pan to pleerooma tees Theoteetos soomatikoos kai este en autoo pepleeroomenoi hos estin he kefalee pasees arkhees kai eksousias

Theoteetos tarkoittaa jumaluutta, joka tulee sanasta Theos – Jumala. JT:t ovat lisänneet tekstiin sanan ominaisuuden, jota ei ole kreik. tekstissä.  Näin JT: häivyttävät Jeesuksen jumaluuden koko täyteyden tekstistä ja jäljelle jää vain Jeesuksen jumalallisen ominaisuuden täyteys. Mutta Raamattu alkutekstin mukaisesti : Sillä Hänessä (Jeesuksessa) asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, koska Hän on Jumala.

JT:t ovat lisänneet myös  sanan välityksellään tähän jakeeseen. Raamatun kreik. teksti käyttää kuitenkin sanaa pepleeroomenoipleeroo, joka tarkoittaa täyttää, tehdä täydelliseksi, täyttyä. Uskovat ovat täytetyt Jeesuksessa eli Pyhässä Hengessä. Tämä, olla täytetty Jeesuksessa on ongelmallista JT:lle, koska he eivät usko Pyhän Hengen olevan persoona eikä siihen, että Jeesus asuu Pyhässä Hengessä uskovassa. Tämän tähden JT:t ovat kääntäneet tähän kohtaan täyteys hänen välityksellään.

Raamattu opettaa, että Jumalan Henki asuu ja on uskovassa.

Joh 14:23  Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. 

Tämä jae Joh 14:23  on käännetty juuri niin kuin se on alkutekstissä.

1 Kor 3:16  Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

 

Jae 1 Kor 3:16  on käännetty alkutekstin mukaisesti. Jumala on Henki ja Hänen Henkensä asuu uskovassa. Tämä on Raamatun selvä opetus.

 


UM 2 Tess 2:1  Pyydämme teitä kuitenkin, veljet, mitä tulee Herramme Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon ja meidän kokoamiseemme hänen luokseen.

 

2 Tess 2:1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,

2 Tess 2:1 erootoomen de hymas adelfoi hyper tees parousias tou kyriou hemoon Ieesou Khristou kai hemoon episunagoogees ep auton.

Parousia merkitsee läsnäoloa, tuloa ja tulemusta. Ut käyttää parousia sanaa kahdessa merkityksessä läsnäolo ja tulemus. Parousia sanaa käytetään yleensä aina silloin, kun puhutaan Jeesuksen toisesta tulemuksesta. JT:t opettavat Jeesuksen tulleen maailmaan näkymättömässä läsnäolossa vuonna 1914, ja siksi he kääntävät parousia sanan aina läsnäoloksi. Jeesuksen toisessa tulemuksessa Häneen uskovat kootaan Kristuksen luokse, se on tämän jakeen sanoma. JT:n ajatus on hassu Kristuksen läsnäolossa meidät kootaan Hänen luokseen. Kukaan ei voi olla läsnä ennen kuin on saapunut. Silloin kun Kristus tulee, niin silloin alkaa kokoaminen, ja sitten kun olemme kootut Hänen luoksensa on hän läsnä.


UM 1 Tim 4:1  Mutta henkeytetty ilmaus sanoo nimenomaan, että myöhempinä ajanjaksoina jotkut luopuvat uskosta, kun he kiinnittävät huomiota eksyttäviin henkeytettyihin ilmauksiin ja demonien opetuksiin

1 Tim 4:1  Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

1 Tim 4:1  to de pneuma reetoos legei hoti en hysterois kairois aposteesontai tines tees pisteoos prosekhontes pneumasin planois kai didaskaliais daimonioon

JT:t eivät usko Pyhän Hengen olevan persoona ja sen tähden he ovat kääntäneet tämän jakeen vääriin. Kreik. tekstissä ei ole sanoja henkeytetty ilmaus. Kreik. tekstissä on sana pneuma – henki. Kreik. tekstissä ei ole sanoja henkeytettyihin ilmauksiin, vaan sana pneumasin, joka tarkoittaa henkeä. Pneumasin on mon. dat.

 


UM Tiit 2:13: odottaessamme onnellista toivoa ja suuren Jumalan ja pelastajamme, Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmeiseksi tuloa.

Tiit 2:13: odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

Tiit 2:13  prosdekhomenoi teen makarian elpida kai epifaneian tees doksees tou megalou Theou kai sooteeros hemoon Khristou Ieesou,

 

33/38 käännös kääntää jakeen juuri niin kuin se on kreik. tekstissä, jossa ei ole tässä jakeessa pilkkua kuin jakeen viimeisen sanan jälkeen. JT:t laittavat pilkun pelastajamme sanan ja Kristuksen väliin, jotta yhteys Jeesukseen pelastajana katkeaisi. Alkuteksti sanoo: suuren Jumalan ja pelastajan Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä.


UM Filemon 25: Herran Jeesuksen Kristuksen ansaitsematon hyvyys olkoon teidän ilmaisemanne hengen kanssa.

Filemon 25: Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa.

Filemon 25: he kharis tou kyriou Ieesou Khristou meta tou pneumatos hymoon

JT:t ovat lisänneet jakeeseen yhden ylimääräisen sanan ilmaisemanne. Tällaista sanaa ei esiinny kreik. tekstissä. Jakeen sanoma on selvä, Herran Jeesuksen armo on teidän henkenne kanssa. Raamattu käyttää myös ihmisestä sanaa henki – pneuma, niin kuin tästä huomaamme. Kharis sana tarkoittaa ansaitsematonta suosion osoitusta sekä myös sellaista, joka tuottaa iloa. Kharis sana laajeni tarkoittamaan armoa. Armo on hyvä sana kuvaamaan sitä mitä ihminen ei ole ansainnut. Armosta ihminen pelastuu ei omien tekojensa kautta.


UM Hepr 1:6: Mutta kun hän jälleen tuo esikoisensa asuttuun maahan, hän sanoo: 'Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit'

Hepr 1:6:  Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: 'Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit.'

Hepr 1:6:  otan de palin eisagagee ton proototokon eis teen oikoumeneen legei kai proskuneesatoosan autoo pantes angeloi Theou.  

JT:t opettavat, että Jeesus on luomakunnan esikoinen, eli ensimmäinen luoduista. JT:lle Jeesus on vain luotu Jumalan poika. Raamattu opettaa, että Jeesus on Luoja. Jeesus ja Isä loivat alussa taivaan ja maan. Hebr. tekstissä 1 Moos 1:1:ssa oleva, alussa - beresith sana tarkoittaa alussa, ennen kaikkea ja ensimmäinen. Raamattu kertoo, että ensimmäiseksi Jumala loi taivaan ja sitten maan. Jeesus oli jo olemassa ennen ensimmäistä luomistyötä eikä Jeesusta luotu ensin, vaan Jumala loi ensin taivaan! Jeesushan oli luomassa Isänsä kanssa luomakuntaa, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus on myös Luoja.

Kreikan kielen sana prototokos tulee sanoista protos - ensimmäinen ja tikto - synnyttää, tuoda esille. Kun tutkimme Jumalan sanan alkuperäistä ilmoitusta, niin Jumalan sanan valossa sana esikoinen (prototokos) Herraan Jeesukseen liitettynä tarkoittaa ensimmäiseksi esille tuotua ja ensimmäisenä esillä ollutta. Prototokos yhdistettynä Herraan Jeesukseen ei tarkoita, että Hän on ensimmäisenä syntynyt tai luotu ennen luomakuntaa, sillä Hän on Luoja Jumala yhdessä Isänsä kanssa.

JT:t opettavat, että vain Jumalaa saa palvoa. Tämä on ihan oikea opetus, näin Raamattukin opettaa. Tämä Raamatun kohta on mielenkiintoinen, koska tästä käy ilmi, että kaikki Jumalan enkelit kumartavat Jeesusta. Jotta ymmärrämme sen mitä tämä jae tarkoittaa, niin meidän on hyvä tutkia kumartakoot sana kreik. kielen valossa.

Sana proskyneesatoosan proskyneoo tarkoittaa klassisessa kreikassa jumalten palvontaa, jossa ihminen kumartuu polvilleen osoittaen palvontaa jumalalle. Septuagintassa proskyneoo verbiä käytetään pääasiassa hebr. sanan saha sekä myös aramean segid sanan kreikannoksena. Kumpikin näistä sanoista merkitsee kumartua kunnioittaen ja palvoen. Näitä sanoja käytetään kunnioituksen osoituksena korkeassa asemassa olevalle henkilölle sekä kaksi kolmasosaa verbin proskyneoo esiintymiskohdista Septuagintassa viittaa joko tosi Jumalan tai väärien jumalien palvontaan.

Sana proskyneoo esiintyy mm. seuraavissa Raamatun kohdissa.

Matt 4:10  Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman'."

 

Matt 14:33  Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika".

Mark 5:6  Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä

Joh 9:38  Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

Apt 10:25-26  Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan.  Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: "Nouse; minäkin olen ihminen".


UM Hebr 1:8  Mutta Pojasta: ”Jumala on sinun valtaistuimesi aina ja ikuisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeamielisyyden valtikka.

 

Hebr 1:7-12  Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";  mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.  Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi."  Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;  ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate,  ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu".

 

Hebr 1:8  pros de ton hyion: ho thronos sou ho Theos eis ton aioona tou aioonos rabdos euthuteetos he rabdos tees basileias sou.

 

Hebr. kirjeen kirjoittaja kirjoittaa, että Jumala sanoo tässä Pojastaan: Jumala sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

 

JT:t kääntävät väärin kääntämällä: Jumala on sinun valtaistuimesi. Alkutekstissä on: Jumala sinun valtaistuimesi pysyy. Miksi JT:t kääntävät tämän kohdan väärin? Jumala sanoi Pojallensa: Jumala sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Isä sanoo Pojan olevan Jumala ja Hänen valtaistuimensa pysyy aina ja iankaikkisesti. JT:t eivät usko Jeesuksen jumaluuteen ja siksi he käänsivät tämän kohdan väärin.

 

Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa on seuraavanlainen kohta: Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin (thronos) on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Tämä valtaistuin  (thronos) on tässä yks. nom. On yksi valtaistuin, joka pysyy iankaikkisesti ja tällä valtaistuimella istuu Isä ja Poika. Isän ja Pojan luona olevat pelastetut palvelevat Jumalaa (Isä ja Poika).

 

Isä on myös Jumala ja Isänä Hän on myös Poikansa Jumala, siksi Isä sanoi Pojalleen Jumala sinun Jumalasi. Tämä kohta ei kumoa kuitenkaan Jeesuksen jumaluutta, koska Hän oli Jumalana luomassa taivasta ja maata.

 

 Sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi:  Jeesus oli alussa ja Jeesus on Jumala, ja Jeesus tuli ihmiseksi (Joh luku 1), jotta hän lihassa tehdyt rikkomukset sovittaisi liharuumiin kautta verensä uhrina iankaikkiseksi lunastukseksi. Tämän tähden Jeesus tuli ihmiseksi ja sen tähden Hänestä käytetään tässä ilmaisua osaveljiäsi.

 


 

UM Hepr 5:9: Ja kun hänet oli tehty täydelliseksi, hän tuli vastuunalaiseksi kaikkien häntä tottelevien ikuisesta pelastuksesta.

Hepr 5:9: ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi (aitios) kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset

Hebr 5:9  kai teleiootheis egeneto pasin tois hypakouousin autoo aitios sooteerias aiooniou.

JT:t ovat kääntäneet sanan aitios vastuunalaiseksi, vaikka sana aitios merkitsee; aiheuttaja ja syy. Jeesus on iankaikkisen pelastuksen aiheuttaja eli pelastaja. Raamattu opettaa ettei ole muuta pelastajaa kuin Herra (Jhwh). JT:n kääntämä sana vastuunalaiseksi peittää ja häivyttää jakeesta sen mitä se todella sanoo eli Jeesus on iankaikkisen pelastuksen aiheuttaja, koska Hän on Herra (Jhwh). JT:t eivät usko Jeesuksen jumaluuteen ja siksi he ovat kääntäneet tämän kohdan väärin.


UM Hepr 12:23: yleiskokouksessa ja taivaissa kirjattujen esikoisten seurakuntaa ja Jumalaa, kaikkien Tuomaria, ja täydellisiksi tehtyjen vanhurskaiden hengellistä elämää.

Hepr 12:23: taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö.

Hebr 12:23  paneegurei kai ekkleesia proototokoon apogegrammenoon en ouranois kai kritee Theoo pantoon kai pneumasin dikaioon teteleioomenoon .

Kreik. tekstissä ei ole ollenkaan sanoja hengellistä elämää. Tekstissä on sana pneumasin, joka on pneuma – henki sanan mon. dat. JT:t eivät usko hengen olevan persoona ja tästä jakeesta käy ilmi, jotta myös ihmisistä käytetään sanaa henki. ja koska JT:t eivät usko henkeen niin siksi he kääntävät tämän jakeen väärin.


 

UM 1 Piet 3:15: vaan pyhittäkää Kristus Herrana sydämissänne ja olkaa aina valmiit puolustautumaan jokaisen edessä, joka vaatii teiltä teissä olevan toivon perustetta, mutta tehkää se lempeämielisesti ja osoittaen syvää kunnioitusta.

 1  Piet. 3:15: vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla

Tämän jakeen alku on joissakin kreik. käsikirjoituksissa näin: Pyhittäkää Herra Jumala sydämissänne ja joissakin  pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne.  Raamattu opettaa, että Jumala tulee pitää pyhänä ja Hänen kansansa pyhittää Jumalan nimen.

Jes 8:13,14  Herra (Jhwh) Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.  Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.

 

Jes 29:22,23  Sentähden Herra (Jhwh), joka Aabrahamin vapahti, sanoo Jaakobin heimolle näin: Ei Jaakob enää joudu häpeään, eivätkä hänen kasvonsa enää kalpene.  Sillä kun hän näkee, kun hänen lapsensa näkevät keskellänsä minun kätteni työn, niin he pyhittävät minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän ja peljästyvät Israelin Jumalaa.

 

Kuka on tämä Herra (Jhwh) Jumala, joka tulee pitää pyhänä?

 

Joh 14:23  Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

 

 1 Piet 1:10,11 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,  ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.

 

Room 8:9  Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

 

1 Kor 6:19  Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

 

Tämä Jumala on Isässä ja Pojassa, joka asuu uskovassa Jumalan Hengessä ja Jeesuksen Hengessä sekä Pyhässä Hengessä. Tämä Jumala tulee pitää pyhänä sekä pyhittää sydämessä. Pyhitä ja pidä pyhänä siis Herra Jeesus Kristus.

 


Um 1 Joh 4:9  Siinä Jumalan rakkaus tehtiin ilmeiseksi meidän tapauksessamme, että  Jumala lähetti ainosyntyisen Poikansa maailmaan, jotta me saisimme elämän hänen välityksellään.

 

1 Joh 4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

1 Joh 4:9 en toutoo efaneroothee he agapee tou Theou en hemin hoti ton hyion autou ton monogenee apestalken ho Theos eis ton kosmon hina dzeesoomen di autou

JT:t opettavat Jeesuksen olleen Jumalan ensimmäinen luomistyö. Mutta Raamattu kertoo taivaan olleen Jumalan (Isän ja Pojan) ensimmäinen luomistyö. Sana ainosyntyisenainokaisen on kreik. monogenees, joka tarkoittaa ainosyntyinen, ainoa, ainokainen. Monogenees tarkoittaa ettei vanhemmilla ole kuin yksi ainoa lapsi eikä heillä koskaan ole ollutkaan muita lapsia. Jeesus on samalla tavalla ainoa laatuaan Jumalan Poikana eikä Jumalalla ole koskaan ollut toista Poikaa. Enkelit ja ihmiset ovat luotuja, joita on useampia, mutta on vain yksi monogenees Jeesus, jota ei ole luotu, vaan joka oli Isänsä kanssa luomassa taivasta ja maata.

Iisakista sanotaan, että hän oli Aabrahamin ainoa (monogenees) poika, Hebr 11:17. Kuinka Raamattu voi käyttää Iisakista sanaa (monogenees), kun Aabrahamilla oli kuitenkin muita poikia?

Raamattu on aina johdonmukainen eikä Raamattu ole koskaan ristiriidassa itsensä kanssa. Iisak oli Aabrahamin ainoa poika Saaran kanssa eikä heillä ei ollut muita lapsia. Aabrahamin muut lapset olivat Haagarista ja Keturasta. Näin Iisak on todella Aabrahamin ainokainen Saarasta.


UM 1 Joh 5:20: Mutta me tiedämme, että jumalan Poika on tullut, hän on antanut meille älyllisen kyvyn, jotta tuntisimme sen totuudellisen. Ja me olemme sen totuudellisen yhteydessä hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Hän on tosi Jumala ja ikuinen elämä

1 Joh 5:20: Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. 

1 Joh 5:20  oidamen de hoti ho hyios tou Theou eekei kai dedooken hemin dianoian hina ginooskomen ton aleethinon kai esmen en too aleethinoo en too hyioo autou Ieesou Khristoo outos estin ho aleethinos Theos kai dzooee aioonios

Sanat älyllisen kyvyn eivät kuulu kreik. tekstiin. Sana ginooskoo tarkoittaa; tietää, saada tietää, oppia tuntemaan, ymmärtää, osata. Ihmisellä ei ole älyllistä kykyä ymmärtää Jumalan, niin kuin se kirjoitettu. Vain Pyhän Hengen kautta ja Hänen valaisemana ihminen voi ymmärtää Jumalan sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Joh 3:27  Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.

Me olemme sen totuudellisen yhteydessä hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen välityksellä on myös väärin käännetty.

Kreik. tekstissä on: me olemme Totisessa Hänen Pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa.

Raamattu sanoo, että tunteaksemme Totisen; me olemme siinä Totisessa, Jeesuksessa Kristuksessa. Isä ja Poika asuu uskovassa Pyhän Hengen kautta ja tämän Hengen ja Jumalan sanan kautta opimme tuntemaan Totisen Jumalan, Joh 14:23.

Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Kuka on tämä totinen Jumala, joka on iankaikkinen elämä?

1 Joh 5:11  Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

 

1 Joh 5:13  Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Iankaikkinen elämä on Jumalassa, iankaikkinen elämä on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Uskominen Herraan Jeesukseen Kristukseen antaa iankaikkisen elämän.

      


 

UM Ilm 3:14: Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo Amen, uskollinen ja totuudellinen todistaja, jumalan luomakunnan alku.

Ilm 3:14:  Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:' 

Ilm 3:14 kai too angeloo tees ekkleesias laodikeoon grafon tade legei ho amen ho martys ho pistos kai aleethinos he arkhee tees ktiseoos tou Theou.

JT:t opettavat tämän jakeen perusteella Jeesuksen olevan ensimmäinen Jumalan luomisteko. Arkhee tarkoittaa alkua ja ensimmäistä ja ktiseoos – ktisis tarkoittaa luomakunta, luominen, luomus sekä luotu.

Arkhee sana on Septuagintassa 1 Moos 1:1:ssa oleva sana alussa – beresith, joka tarkoittaa alussa, ennen kaikkea ja ensimmäinen. Koska Jumala (Isä ja Poika) loi ensimmäiseksi taivaan näin Raamattu opettaa, että taivas oli Jumalan ensimmäinen luomisteko. Näin tämäkin jae sopii yksiin sopusointuisesti Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Tämä jae kertoo meille, että Jeesus on ennen kaikkea luomakuntaa, koska Hän on ollut jo olemassa ennen kaikkea luomakuntaa sen Luojana.


 

Um Ilm 6:9-11   Ja kun hän avasi viidennen sine­tin, näin alttarina alapuolella nii­den sielut, jotka oli tapettu Juma­lan sanan vuoksi ja sen todistus­työn vuoksi, joka heillä oli ollut. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: : “Mihin asti, Suvereenia Her­ra, pyhä ja totuudellinen, sinä pi­dätyt tuomitsemasta ja kostamas­ta meidän vertamme niille, jotka asuvat maan päällä?”  Ja heille kullekin annettiin valkoinen pit­kä vaate, ja heitä käskettiin lepää­mään vielä vähän aikaa, kunnes täyttyisi myös heidän orjatovereit­tensa ja heidän veljiensä luku, jotka olivat joutumaisillaan tapettaviksi niin kuin hekin.

 

 

Ilm 6:9-11  Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"  Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.

Lopun aikoja kuvaava Ilmestys kirjan kohta on tässä mielenkiintoinen, sillä tässä kerrotaan selvästi, jotta kuolleet ihmiset eli sielut olivat tietoisessa tilassa. Asiayhteys on kiistaton ja jopa JT:kin ovat kääntäneet kohdan oikein. Tämä kohta monien muiden Raamatun kohtien valossa todistaa, jotta ihmisen sielu on tietoisessa tilassa kuoltuaan, vaikka JT:t väittävät sielun olemassaolon lakkaavan kuoleman jälkeen.

 

 

 

 


 

UM Joh 15:8  Siinä Isäni kirkastetaan, että te kannatte jatkuvasti paljon hedelmää ja osoittaudutte minun opetuslapsikseni.

Joh 15:8  Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 

Joh 15:8: en toutoo edoksasthee ho pateer mou hina karpon polun fereete kai genhsesthe emoi matheetai

JT:t ovat lisänneet tähän ylimääräisen sanan jatkuvasti. Näin JT:n tulee jatkuvasti kiertää ovilla ja tehdä loputtomasti hyviä töitä, että he olisivat hyviä Jehovan todistajia. Raamattu opettaa, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen armosta Pyhän Hengen kautta, Fil 2:13.

Uskon elämän motiivi ja vaikutin ei nouse ihmisen lihasta, vaan Jumala vaikuttaa sen sanansa ja Henkensä kautta.

Lähteet:

-          Kirkkoraamattu 33/38

-          Uuden maailman käännös 1995

-          Textus receptus

-          Wescott and Hort

-          Nestle Aland

-          http://www.geocities.com/raamattu3/raamattu-um-tutkimus-body.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker