Jehovan todistajien opetus Raamatun valossa

 

Seuraavassa on ote Jehovan todistajien opetusta vuodesta 1914. Käymme sen läpi ja sitten katsomme Raamatun opetuksen, jolloin huomaamme Jehovan todistajien väärän opin.

 

 

 

VUOSI 1914

 

 

Ppkr. s. 31 Miksi Jehovan todistajat sanovat, että Jumalan valtakunta perustettiin vuonna 1914?

 

 

Kaksi todistusketjua viittaa tuohon vuoteen: 1) Raamatun ajan-lasku ja 2) ennustusten täyttymykseksi vuodesta 1914 lähtien sat­tuneet tapahtumat. Tässä tarkastelemme ajanlaskua. Ks. ennus­tusten täyttymystä pääotsikosta “Viimeiset päivät”.

Lue Danielin 3:31-4:14. Kolmannen luvun jakeet 17—34 osoitta­vat, että tämä ennustus täyttyi Nebukadnessarissa. Mutta sillä on myös suurempi täyttymys. Mistä tiedämme sen? Danielin 3:33 ja 4:14 osoittavat, että Jumalan kuningas Nebukadnessarille antama uni koskee Jumalan valtakuntaa ja Jumalan lupausta antaa se Ppkr. s. 32 “kenelle hän tahtoo, — — ihmisistä halvimmalle” Koko Raamattu osoittaa Jehovan tarkoituksen olevan, että hänen oma Poikansa, Jeesus Kristus, hallitsee Hänen edustajanaan ihmiskuntaa. (Ps. 2:1—8; Dan. 7:13, 14; 1. Kor. 15:23—25; Ilm. 11:15; 12:10) Raama­tun kuvaus Jeesuksesta osoittaa, että hän oli tosiaan “ihmisistä halvin”. (Fil. 2:7, 8; Matt. 11:28—30) Tämä profeetallinen uni viit­taa siis aikaan, jolloin Jehova antaisi ihmiskunnan hallitusvallan omalle Pojalleen.

Mitä piti tapahtua sillä välin? Ihmiskuntaan kohdistuvalla halli­tusvallalla, jota puu ja sen kanto edustivat, olisi “eläimen sydän”. (Dan. 4:13) Petojen ominaisuuksia ilmaisevat hallitukset olisivat vallitsevina ihmiskunnan historiassa. Nykyään käytetään karhua yleisesti edustamaan Neuvostoliittoa, kotkaa edustamaan Yhdys­valtoja, leijonaa edustamaan Isoa-Britanniaa ja lohikäärmettä edustamaan Kiinaa. Raamattukin käyttää petoja vertauskuvina maailman hallituksista ja koko maailmanlaajuisesta ihmisen halli­tusvallan järjestelmästä, joka on Saatanan vaikutuksen alaisuu­dessa. (Dan. 7:2—8, 17, 23; 8:20—22; Ilm. 13:1, 2) Kuten Jeesus osoitti asiainjärjestelmän päättymistä koskevassa profetiassaan, Jerusalem olisi “kansojen tallattavana, kunnes kansain määrä-ajat” täyttyisivät. (Luuk. 21:24) “Jerusalem” edusti Jumalan val­takuntaa, koska sen kuninkaiden sanottiin istuvan “Herran valta­kunnan valtaistuimella” (1. Aikak. 28:4, 5; Matt. 5:34, 35) Peto­jen edustamat pakanahallitukset ‘tallaisivat’ siis Jumalan valta-kunnan oikeutta johtaa ihmisten asioita ja hallitsisivat sen sijaan itse Saatanan vallan alaisina. Vrt. Luuk. 4:5, 6.

Kuinka kauan näiden hallitusten sallittaisiin olla vallassa, ennen kuin Jehova antaisi Valtakunnan Jeesukselle Kristukselle? Danielin 4:13 sanoo: “seitsemän aikaa”. Raamattu osoittaa, että profee­tallista aikaa laskettaessa päivä lasketaan vuodeksi. (Hes. 4:6; 4. Moos. 14:34) Kuinka monta “päivää” sitten on kysymyksessä? Ilmestyksen 11:2, 3 osoittaa selvästi, että 42 kuukautta (3½ aikaa eli vuotta) lasketaan tuossa profetiassa 1260 Päiväksi. Seitsemän vuotta olisi kaksi kertaa tuo aika eli 2520 päivää. Säännön “päivä vuodeksi luettuna” soveltaminen johtaisi 2520 vuoteen.

Milloin noita “seitsemää aikaa” alettiin laskea? Sen jälkeen kun babylonialaiset suistivat Sidkian, Jumalan esikuvallisen valtakun­nan viimeisen kuninkaan, valtaistuimelta Jerusalemissa (Hes. 21:25—27) Lopulta vuoden 607 eaa. lokakuun alkuun mennessä

Ppkr s.33. “SEITSEMÄN AJAN” LASKEMINEN

“Seitsemän aikaa” = 7 x 360 2520 vuotta

Raamatullinen aika” eli vuosi 12 x 30 päivää 360 päivää (Ilm 11:2,3, 12:6, 14)

“Seitsemän ajan” yttymyksessä kukin päivä vastaa yhtä vuotta. (Hes. 4:6; 4.Moos. 14:34)

Lokakuun alku 607 eaa. —31. joulukuuta 607 eaa. = 1/4 vuotta

1. tammikuuta 606 eaa. —31. joulukuuta i eaa. =               606 vuotta

1. tammikuuta 1 ya.—31.joulukuuta 1913 -1913 vuotta

1. tammikuuta i 914— lokakuun alku 1914    -3/4 vuotta

Yhteensä:                     2520 vuotta

Juutalaisten suvereenisuus oli kokonaan hävinnyt. Juutalainen käs­kynhaltija Gedalja, jonka babylonialaiset olivat jättäneet hoita­maan asioita, oli salamurhattu, ja jäljelle jääneet juutalaiset olivat paenneet Egyptiin. (Jeremian luvut 40—43) Luotettava Raamatun ajanlasku osoittaa, että tämä tapahtui 70 vuotta ennen vuotta 537 eaa., jolloin juutalaiset palasivat vankeudesta; se tapahtui siis loka­kuun alussa vuonna 607 eaa. (Jer. 29:10; Dan. 9:2; ks. lisää yksi­tyiskohtia kirjasta “Tulkoon sinun valtakuntasi” s. 186—189.)

Miten sitten lasketaan aika vuoteen 1914? 2520 vuoden laskemi­nen vuoden 607 eaa. lokakuun alusta tuo meidät vuoden 1914 lo­kakuun alkuun, kuten taulukosta ilmenee.

Mitä silloin tapahtui? Jehova luovutti ihmiskuntaa koskevan hallitusvallan omalle Pojalleen Jeesukselle Kristukselle, joka oli kirkastettuna taivaissa. Dan. 7:13,14..

Miksi maan päällä sitten on yhä niin paljon pahuutta? Sen jäl­keen kun Kristus asetettiin valtaistuimelle, Saatana ja hänen demoninsa heitettiin pois taivaasta alas maan päälle. (Ilm. 12:12) Kristus ei Kuninkaana ryhtynyt heti tuhoamaan kaikkia, jotka kieltäytyivät tunnustamasta Jehovan suvereenisuutta ja häntä it­seään Messiaana. Sen sijaan piti suorittaa hänen ennustamansa maailmanlaajuinen saarnaamistyö. (Matt. 24:14) Hän johtaisi Kuninkaana kaikkien kansojen ihmisten jakamista: vanhurskaiksi osoittautuville annettaisiin ikuisen elämän odote ja pahat lähetet­täisiin kuolemassa tapahtuvaan ikuiseen pois karsimiseen. (Matt. 25:31-46)

Ppkr s. 34Siihen saakka vallitsisivat “viimeisien päivien” ajaksi ennustetut hyvin vaikeat olosuhteet. Kuten otsikon “Viimeiset päivät” alla osoitetaan, nuo tapahtumat ovat olleet selvästi nähtä­vinä vuodesta 1914 lähtien. Ennen kuin vuonna 1914 elossa olleen sukupolven viimeiset jäsenet ovat poistuneet näyttämöltä, kaikki ennustetut tapahtumat tulevat toteutumaan, myös “suuri ahdis­tus”, jossa nykyinen paha maailma loppuu. Matt. 24: 21, 22, 34.

 

Milloin tämän pahan maailman loppu tulee?

 

Jeesus vastasi: “Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät tai­vaiden enkelit eikä Poika, vaan ainoastaan Isä.” Kuitenkin hän sa­noi myös: “Totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi (joka oli elossa, kun “viimeisten päivien” “tunnusmerkki” alkoi toteu­tua) ei missään tapauksessa katoa, ennen kuin kaikki nämä tapah­tuvat.” Matt. 24:36, 34.

Kerrottuaan tapahtumista, jotka seuraisivat Jeesuksen Kristuk­sen hallinnassa olevan Valtakunnan perustamista vuonna 1914, Ilmestyksen 12:12 lisää: “Iloitkaa, taivaat ja te niissä asuvat!  Voi maata ja merta, koska Panettelija on tullut alas teidän luok­senne suuren vihan vallassa tietäessään, että hänellä on lyhyt aika.”

 

 

Raamatun opetus:

 

Dan 2:36-49Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen.  Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian  ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pääMutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.  Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.  Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.  Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.  Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.  Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,  niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava."  Silloin kuningas Nebukadnessar lankesi kasvoillensa ja kumartui maahan Danielin edessä ja käski uhrata hänelle ruokauhria ja suitsutusta.  Kuningas vastasi Danielille ja sanoi: "Totisesti on teidän Jumalanne jumalien Jumala ja kuningasten herra ja se, joka paljastaa salaisuudet; sillä sinä olet voinut paljastaa tämän salaisuuden".  Sitten kuningas korotti Danielin ja antoi hänelle paljon suuria lahjoja ja asetti hänet koko Baabelin maakunnan herraksi ja kaikkien Baabelin viisaitten ylimmäiseksi päämieheksi.  Ja Danielin anomuksesta kuningas antoi Sadrakin, Meesakin ja Abednegon hoitoon Baabelin maakunnan hallinnon. Mutta Daniel jäi kuninkaan hoviin.

 

Dan 7:1-8Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen.  Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta.  Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinenEnsimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.  Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa".  Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.  Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.  Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

 

Mitkä ovat nämä Danielin mainitsemat neljä valtakuntaa?

Babylon 1. valtakunta

Raamattu ilmoittaa, että ensimmäinen valtakunta on Babylonian valtakunta. Nebukadnessarille sanottiin: ”Sinä olet se kultainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.  Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

 

Meedo –Persia 2. valtakunta

2 Aik 36:20  Ja jotka olivat säilyneet miekalta, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat hänen ja hänen poikiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan.

Esra 1:2  "Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa.

 

Meedo-Persia valloitti kolme ”kylkiluuta” Lyydia, Baabel ja Egypti.

Kreikka 3. valtakunta

Aleksanteri Suuri valloitti Persian valtakunnan kolmessa ratkaisevassa taistelussa: Granikos (334), Issos (333), Gaugamela (331). Kreikan valtakunta jakaantui Aleksanterin kuoltua neljään osaan; Makedonia-Kreikka, Traakia-Vähä Aasia, Syyria-Mesopotamia, Egypti-Palestiina.

Rooma 4. valtakunta

Luuk 2:1  Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.

 

Neljäs valtakunta on Rooma, josta tuli Kreikan valtakunnan kukistaja. Raamattu opettaa, että Jumala kukistaa neljännen valtakunnan ja perustaa iankaikkisen valtakunnan, Jumalan valtakunnan, joka pysyy iankaikkisesti. Ensin Jeesus asettaa tuhannen vuoden rauhan valtakunnan, jonka jälkeen luodaan uudet taivaat ja maa. Uusi Jerusalem on se lopullinen Jumalan valtakunta, jonne pääsevät kaikki, jotka ovat kaikkina aikoina uskoneet Jumalaan, taivaan ja maan Luojaan.

Kaikki valta taivaassa ja maan päällä

JT:t opettavat, että vuonna 1914 Isä luovutti ihmiskuntaa koskevan hallitusvallan Pojalleen, Jeesukselle Kristukselle. Raamattu opettaa: Matt 28:18  Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumala antoi Pojallensa, Jeesukselle Kristukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, eli n. 2000 vuotta sitten. JT:t opettavat, että Matt 24:35:ssa oleva sukupolvi on se, joka oli maan päällä, kun Jeesus 1914 alkoi näkymättömänä hallita Valtakuntaa. Tämä jaejakso Matt 24: 32-36 kertoo vertauksen viikunapuusta ja sen tuoreeseen oksaan puhkeavista lehdistä. Tämä viikunapuu on vertaus Israelin-juutalaisten uskoontulosta päivien lopulla. Se sukupolvi, joka näkee Israelin valtion syntymisen näkee kaikkien lopun aikojen merkkien täyttymyksen, joka huipentuu Jeesuksen tulemukseen.

Seitsemän ajan laskeminen

JT:t laskevat Jeesuksen näkymättömän hallitsemisen alkavan 1914. He perustuvat laskunsa Dan 4:19-22 oleviin sanoihin. Seitsemän aikaa. JT:t sanovat, että profetaalista aikaa laskettaessa päivä lasketaan vuodeksi, ja niin he kertovat seitsemän kolmella sadalla kuudellakymmenellä ja saavat luvun 2520.

 

JT:t opettavat, että noita seitsemää vuotta alettiin laskemaan sen jälkeen, kun babylonialaiset olivat suistaneet Sidkian, Jumalan esikuvallisen valtakunnan viimeisen kuninkaan, valtaistuimelta Jerusalemissa. Lopulta vuoteen 607 eaa. lokakuun alkuun mennessä juutalaisten suvereenisuus oli kokonaan hävinnyt. JT:t laskevat siis vuodesta 607 eKr. vuoteen 1914, jonka väliin jää 2520 vuotta. Ja näin JT:n mukaan Jeesus aloitti näkymättömänä hallitsemaan ihmiskuntaa. JT:n opetus vuodesta 1914 on täyttä humpuukia, jolla ei ole mitään Raamatun arvovaltaa. JT:t ovat kertoneet seitsemän kolmella sadalla kuudellakymmenellä! Hihasta temmattu laskutoimitus, jolla ei ole mitään Raamatun todistusvoimaa.

 

JT.t opettavat, että neljän maailman vallan sallitaan olla vallassa seitsemän aikaa, jonka jälkeen Isä antaa Valtakunnan Jeesukselle Kristukselle. Tämä perustellaan Danielin kirjassa olevista sanoista: Seitsemän aikaa. Tämä seitsemän aikaa esiintyy Danielin kirjassa neljä kertaa, joka tarkoittaa sitä aikaa eli seitsemää vuotta, jonka jälkeen Nebukadnessar tulee tuntemaan, että Jumala hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle tahtoo. Koko seitsemän kertaa 360, ja vuosi 607 3Kr. sekä vuosi 1914 on JT:n keksimä opetus, jolla ei ole mitään Raamatun todellisuus pohjaa.

 

Daniel 4:16  (4:13) Hänen sydämensä muutetaan, niin ettei se ole ihmisen sydän, ja hänelle annetaan eläimen sydän. Ja niin kulukoon häneltä seitsemän aikaa.

Daniel 4:23  (4:20) Ja että kuningas näki pyhän enkelin astuvan alas taivaasta ja sanovan: 'Hakatkaa puu poikki ja turmelkaa se, mutta jättäkää sen kanto juurineen maahan, rauta-ja vaskikahleissa kedon ruohikkoon; taivaan kasteesta hän kastukoon, ja niinkuin kedon eläinten olkoon hänen osansa, kunnes häneltä on kulunut seitsemän aikaa ',

Daniel 4:25  (4:22) Sinut ajetaan pois ihmisten seasta, ja kedon eläinten parissa on sinun asuinpaikkasi oleva; sinä joudut syömään ruohoa niinkuin raavaat, ja sinä olet kastuva taivaan kasteesta; ja niin on sinulta kuluva seitsemän aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo.

Daniel 4:32  (4:29) Sinut ajetaan pois ihmisten seasta, ja kedon eläinten parissa on sinun asuinpaikkasi oleva; sinä joudut syömään ruohoa niinkuin raavaat, ja niin on sinulta kuluva seitsemän aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo."

 

Jumalan valtakunta, jota Jeesus Kristus itse hallitsee maan päällä alkaa siitä kun Jeesus ottaa kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoo hänet tuhanneksi vuodeksi. Ja sen jälkeen alkaa ikuisuus Uudessa Jerusalemissa, joka on Jumalan Valtakunnan täyttymys, johon pääsevät kaikki, jotka ovat uskoneet kaikkina aikoina Jumalaan. Ilm luvut 19-22.

 





eXTReMe Tracker