Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Johtopäätösten aika

 

(Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Alkuseurakunta ja juutalaisuus)

Joseph Shulam kirjoittaa tekstinsä lopuksi yhteenvedon ja johtopäätöksen apostolien teoista liittyen Jerusalemin temppeliin ja temppelialueeseen. Hän sanoo että meidän tulisi kyetä tekemään tiettyjä huomioita todistusaineistosta. Huomautan tähän vielä sen, että Shulamin todistusaineisto on suppea, eikä se ole Raamatun kokonaisopetuksen mukainen.

Joseph Shulam sanoo: Alkuseurakunta ei nähnyt mitään ristiriitaa Jeshuan uhrin voimassaolon ja samanaikaisen temppelipalvonnan välillä. Jeshuan uhria on varmaankin pidetty temppelin uhrijärjestelmän loppuunsaattamisena tai täydellistymisenä, mutta ei sen kumoamisena.

Hebr 8:
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Joseph Shulamin opetus on toista evankeliumia, ei Raamatun evankeliumia. Hebrealaiskirjeen 8 luvussa on siteeraus Jeremia 31:31-34:sta. Raamatun sana niin VT:ssa kuin UT:ssa todistaa ja vahvistaa, että kun Jumala tekee Uuden Liiton Israelin ja Juudan (myös pakanoiden kanssa), niin Jumala ei tee heidän kanssansa samanlaista liittoa kuin Hän teki niiden kanssa, jotka Hän johdatti pois Egyptistä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Uusi Liitto astuu voimaan, niin silloin vanha liitto kumoutuu, koska Uusi Liitto on perustettu paremmille lupauksille Herran Jeesuksen veren kautta.

KJV: kääntää alkutekstin mukaan tarkasti:

Heb 8:13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebr 8:13 käännös suoraan alkutekstistä: Sillä sanoessaan uuden Hän teki ensimmäisen vanhaksi. Se mikä kuihtui ja tuli vanhaksi on valmis katomaan pois.

Hebr 8:13 jakeen viimeinen sana on kreikan UT:n tekstissä aphanismos, joka tarkoittaa pois katoamista, hävitystä ja tuhoa. Alkutekstin mukaan Vanha liitto kumoutui ja lakkautettiin kun Uusi Liitto astui voimaan Herran Jeesuksen sovitustyön myötä.

Tosin Hebr 8 luvussa on myös sellainen selkeä ulottuvuus, että kun se puhuu Jeremian kautta Israelin ja Juudan (myös pakanoiden) kanssa tehtävästä Uudesta Liitosta, niin silloin vanha liitto on lähellä häviämistä kun tämä profetia annettiin Jeremialle ja se lopullisesti kumoutuu kun Uusi Liitto asetetaan voimaan. Hebrealaiskirjeen kirjoitusajankohtana oli Uuden Liiton aikakausi, joka tarkoittaa sitä, että hebrealaiskirjeen kirjoitusajankohtana vanha liitto oli jo kumottu.

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

Hebrealaiskirje tuo selkeästi esille, että Jeesuksen kautta vanha liitto kumotaan (poistetaan) ja sen tilalle asetetaan Uusi ja parempi Liitto.

Joseph Shulam sanoo: Professori I. Yadin oli sitä mieltä, että heprealaiskirje oli kirjoitettu Essealaisyhteisön ryhmälle, jotka hyväksyivät Jeshuan Messiaaksi ja olivat pettyneitä ja epätoivoissaan lähes hyljätä heidän uskonsa. Jos professori Yadinin teoria on oikea, niin heprealaiskirjeen asenne Jerusalemin temppeliin heijastaa Kuolleen Meren lahkojen mielipiteitä. Nämä Essealaisyhteisön mielipiteet ovat voineet erota niiden fariseusten mielipiteistä, jotka tulivat uskoon.

Joseph Shulam lankeaa klassiseen syntiin siinä kun hän yrittää todistella muutaman jakeen kautta oppinsa oikeaksi (nekin on osittain väärin ymmärretty). Silloin kun ihminen ei halua uskoa koko Raamatun totuutta, niin hän pyrkii kumoamaan sellaiset kohdat, jotka sotivat hänen näkemystään vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Shulam vihjaa ettei heprealaiskirje ole ollenkaan Raamatullinen teksti, vaan Essealaisten lahkojen mielipide. Tällainen väite on röyhkeä väite ja synti Jumalaa vastaan.

Hebr 13:
22 Minä pyydän teitä, veljet: kestäkää tämä kehoituksen sana; sillä lyhykäisesti minä olen teille kirjoittanut.
23 Tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi; ja jos hän pian tulee, saan minä hänen kanssaan nähdä teidät.
24 Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta.
25 Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Hebrealaiskirjeessä oleva Timoteus on sama Timoteus, joka toimi ja palveli yhdessä Paavalin kanssa. Paavali ja Timoteus eivät kuuluneet Essealaisten yhteisöön, vaan samaan Uuden Liiton Jumalan seurakuntaan yhdessä muiden Jeesuksen opetuslasten kanssa. Raamatun oma todistus on selvä siitä ettei hebrealaiskirje ole Essealaisten lahkojen kirjoittama, vaan Uuden Liiton Jumalan seurakunnan palvelijan kirjoittama kirje juutalaisille Jeesuksen uskoville ihmisille, jossa kumotaan selkeästi VL:n järjestys uhreineen. En sano varmaksi sitä kuka on hebrealaiskirjeen kirjoittaja, hän voi olla Paavali tai joku muu, mutta se on selvää, että hän oli Uuden Liiton Jumalan seurakunnan palvelija ja juutalainen Jeesukseen uskova ihminen.

Hebrealaiskirjeen kirjoittajan tervehdys Italian pyhiltä osoittaa sen, että kirje on kirjoitettu Italiassa, ehkä Roomassa. Tämäkin todistaa sen ettei kyse ole Essealaisesta yhteisöstä. Paavali oli Italiassa (Roomassa) ja sekin puoltaisi yhdessä Paavalin tyylisen tekstin kanssa, että Paavali oli hebrealaiskirjeen kirjoittaja.

Hebrealaiskirje on UT:n kaanoninen teksti, jonka on kirjoittanut juutalainen Messias Herraan Jeesukseen uskova ihminen. Hebrealaiskirjeen sanoma on selkeä siitä, että VL:n mukainen Jumalanpalvelusjärjestys on kumoutunut Herran Jeesuksen uhrin kautta, sillä Hänen verensä ja sovituksensa kautta alkoi Uuden Liiton aikakausi, päättäen vanhan liiton järjestyksen. Hebrealaiskirje on kirjoitettu juutalaisille Jeesukseen uskoville ihmisille, että he hylkäisivät VL:n asetukset eivätkä palaisi enää VL:n järjestykseen, uhreihin, pappeuteen jne. vaan palvelisivat Jumalaa uskon kautta Herrassa Jeesuksessa Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti.

Matt 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Raamattu opettaa, että VL:n pappeus (sekä koko VL:n järjestys uhreineen) on kumoutunut lain muutoksen myötä, joka on tapahtunut Jeesuksen veren kautta Uuden Liiton astuessa voimaan Jumalan pelastushistoriassa.

Herra Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, vaan Hän täytti sen eläen maan päällä synnittömän elämän, ollen täydellisesti kuuliainen kaikessa Jumalalle. Eläessään maan päällä Jeesus ei todellakaan kumonnut Jumalan lakia (VL:n laki), mutta Hänen verensä ja kuolemansa kautta tapahtui lain muutos, jonka seurauksena VL:n järjestys kumoutui sekä kaikki eläinuhrit kumoutuivat, koska Jeesuksen veri ja uhri on Uuden Liiton perustus, eikä Uudessa Liitossa ole enää mitään muuta uhria kuin Jeesuksen uhri.

Hebr 10:
1 ¶ Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä?
3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä.
4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Raamattu sanoo VL:n uhrien uhraamisen päättyneen, koska Herran Jeesuksen ruumiin uhri sovittaa ja pyhittää Hänen uskovat ihmiset kerta kaikkiaan, ja siksi VL:n järjestys poistettiin ja sen tilalle asetettiin Uuden Liiton järjestys. On räikeä ja röyhkeä harhaoppi väittää VL:n järjestyksen uhreineen olevan voimassa Uuden Liiton aikakaudessa.

Joseph Shulam ratsastaa kahden liiton opilla, sillä hän uskoo niin vanhan liiton kuin Uuden Liiton olevan yhtä aikaa voimassa. Raamatun opetus todistaa selkeästi sen, että vanha liitto on kumoutunut Uuden Liiton astuessa voimaan.

Joseph Shulam sanoo: Meidän, jotka olemme sitoutuneet ensimmäisen vuosisadan seurakunnan, Uuden Testamentin seurakunnan, ennalleen asettamiseen, tai jotka olemme vain uskollisia Jumalan totuuden Sanalle, on pidettävä kiinni niistä tosiasioista, joista UT kertoo. Emme saa ryhtyä rakentamaan sellaisia aitoja Jumalan Sanan ympärille, jotka saavat koko ennalleen asettamisajatuksen näyttämään farssilta. Meidän on pysyttävä avoimina sille ajatukselle, että haluamme kaikissa asioissa olla kuten ensimmäisen vuosisadan seurakunta niin kuin se on kuvattu koko UT:ssa ja etenkin Apostolien teoissa. Apostolit kävivät juutalaisessa synagogassa joka sapatti diasporassa ollessaan, ja Jerusalemissa ollessaan he menivät Temppeliin, jonne he kokoontuivat rukoilemaan Jumalaa ja Messiasta. He pitivät juutalaiset juhlat ja tavat, ja ottivat seuraansa pakanaveljensä ja -sisarensa tasavertaisina ollen yhtä Jumalan Kuningaskunnassa. Mielestäni meidän tulee ottaa huomioon nämä seikat, kun puhumme Vanhan Testamentin seurakunnan ennalleen asettamisesta.

Joseph Shulam uskoo Jumalan ennallistavan seurakunnan alkuperäiseen alkuseurakunnan uskoon sekä vanhan liiton seurakunnan ennalleen asettamiseen. Tämän seurauksena Shulam uskoo VL:n järjestyksen uhreineen kuuluvan Uuden Liiton ennallistamiseen. Shulamin opetus on totuudesta pois poikkeaminen eli eksytys. Shulamin eksytys on siinä kun hän muutaman jakeen opin kautta pyrkii yhdistämään vanhan ja Uuden Liiton yhtä aikaa voimassa oleviksi. Raamatun kokonaisopetuksen valossa Joseph Shulam on eksyttäjä ja väärän evankeliumin julistaja.

Jumala tulee todellakin ennallistamaan seurakunnan alkuseurakunnan kaltaiseen tilaan, mutta Uuden Liiton järjestyksen mukaan, johon ei kuulu VL:n järjestys, koska Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen uhreineen.

Hebr 7:27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä.

Hebr 9:12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Hebr 10:10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Shulamin kaltainen opetus VL:n ja UL:n yhdistämisestä on suuri eksytys koskien mm. seurakunnan ennallistamista sekä ennen kaikkea se halventaa Jeesuksen uhria.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen uhrin olevan ainoa hyväksytty syntiuhri, joka johtaa Häneen uskovat pyhitykseen. Joseph Shulam nostaa Jeesuksen uhrin rinnalle VL:n uhrit, joka tarkoittaa sitä, että hänelle ei riitä Jeesuksen uhri pyhitykseen, vaan sen lisäksi tarvitaan VL:n uhrit sekä järjestys. Tästä ei ole enää kuin lyhyt askel sellaisen harhaopin julistamiseen, että VL:n eläinuhreille annetaan se voima ja vaikutus, jonka VT opettaa niillä olevan. Tällaisen opin muodostuminen olisi johdonmukaista kehitystä Shulamin opetuksen kanssa.

Room 3:
30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.
31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

1 Kor 9:
20 ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset;
21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia-vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa-voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

Paavali opetti ettei usko tee mitättömäksi Jumalan lakia, sillä uskon kautta Jumalan laki vahvistetaan. Paavali ei tällä tarkoita tietenkään VL:n järjestyksen mukaista lakia, koska se on kumottu Uudessa Liitossa. Paavalin tarkoittama lain vahvistaminen tarkoittaa Kristuksen lakia (Jeesuksen lakia), joka tarkoittaa Uuden Liiton mukaisen Jumalan lain voimassaoloa, jonka mukaan kaikki Kymmenen Käskyä ovat voimassa sekä ne VL:n käskyt joiden mainitaan olevan voimassa UL:n järjestyksessä sekä sen lisäksi Uuden Liiton mukana tulleet käskyt, joita ei ole ollut olemassa VL:n järjestyksessä (esim. Jeesuksen uhri, kuninkaallinen papisto, uskova on Jumalan temppeli jne.).

Paavali opetti korinttolaisille olevansa juutalaisille ikään kuin lain (VL:n laki ja järjestys) alainen, vaikka hän itse ei olekaan lain alainen (VL:n laki ja järjestys), voittaakseen lain alaiset juutalaiset Messias Jeesukselle. Paavali sanoo kuitenkin ettei hän ole ilman Jumalan lakia, sillä hän on Kristuksen laissa, joka tarkoittaa Jumalan lain voimassa olemista Uuden Liiton järjestyksen mukaan, joka on kumonnut vanhan liiton järjestyksen uhreineen.

Paavali siis omin sanoin toi esille selkeästi ettei hän ole enää VL:n lakien ja järjestyksen alainen, koska hän palvelee Jumalaa uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Jumalan laki ei ole hänelle VL:n laki, vaan Kristuksen laki, joka tarkoittaa Uuden Liiton järjestyksen mukaisen Jumalan lain voimassa olemista. Täten on myös selvää, että Apt 21 luvussa Aasian juutalaiset olivat ihan oikeassa sanoessaan Paavalin opettavan kaikkialla kaikkia ihmisiä toimimaan vastoin juutalaisten lakeja (VL:n laki), koska Paavali opetti kaikkialla, että Messias Jeesuksessa vanhan liiton järjestys on kumottu.

Room 2:17 ¶ Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi

Room 6:
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

Roomalaiskirje paljastaa meille, että Roomaan seurakunnassa oli niin pakanauskovia kuin juutalaisia Jeesukseen uskovia ihmisiä. Paavali opetti Rooman seurakunnan uskoville, niin juutalaisille kuin pakanoille etteivät he ole enää lain alla (VL:n laki ja järjestys), vaan armon alla, koska Jeesuksen kautta on tullut armo ja totuus (UL:n järjestys). Tämäkin kohta todistaa sen, että Paavali opetti kaikkialla kaikkia ihmisiä luopumaan VL:n laista sanoen ettei se ole enää voimassa.

Matt 9:
10 Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.
11 Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?"
12 Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
13 Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: ‘Laupeutta minä tahdon enkä uhria’. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä (parannukseen)." (Suluissa on alkutekstin mukaan sana parannukseen, joka puuttuu 33/38 käännöksestä)

Hoos 6:
4 ¶ Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste?
5 Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo.
6 Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;
7 mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton: siinä he ovat olleet minulle uskottomat.

Fariseukset olivat kiintyneet sydämessään lain ulkoiseen noudattamiseen uhrien ja muiden sääntöjen kautta, mutta he eivät ymmärtäneet lain päämäärää, joka on laupeus (Jumalan tunteminen), eikä uhrien uhraaminen. Siksi Herra Jeesus sanoi, että fariseusten tulisi mennä tutkimaan Jumalan sanan opetusta sekä oppia ymmärtämään Raamatun sanan kautta Jumalan tahtovan enemmän laupeutta kuin uhria.

Jumala toi esille Hoosean kautta kuinka Hän haluaa enemmän laupeutta ja Jumalan tuntemista kuin uhreja. Uhrijärjestelmä (VL:n eläinuhrit sekä sitä aikaisemmin olleet eläinuhrit) eivät ole olleet koskaan Jumalan lopullinen suunnitelma, vaan tilapäinen ratkaisu syntien sovittamiselle. Herran Jeesuksen uhrin kautta VL:n eläinuhrit lakkautettiin ja Herran Jeesuksen kautta on mahdollista myös päästä syvälliseen Jumalan tuntemiseen, koska Herran Jeesuksen kautta on tullut armo ja totuus. Herran Jeesuksen kautta tuli lopullinen ratkaisu syntien sovittamiselle. Herran Jeesuksen kautta Jumala kumosi VL:n tilapäisen ratkaisun, koska Herran Jeesuksen kautta astui voimaan Uusi ja parempi Liitto, joka perustuu parempaan lupaukseen Herran Jeesuksen veren kautta.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Hebr 8:13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Hebr 10:
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Raamatun sana heprealaiskirjeessä sanoo selkeästi, että vanhan liiton pappeuden muuttuminen aiheutti lain muutoksen. Tämä tarkoittaa vanhan liiton pappeuden ja eläinuhrien lakkauttamista ja lain muutos tarkoittaa vanhan liiton järjestyksen lakkauttamista, sillä Jumalan laki toimii ja on voimassa nykyään Uuden Liiton järjestyksen mukaan, eikä vanhan liiton järjestys kuulu enää millään tavalla Uuden Liiton järjestykseen. Heprealaiskirjeen sanoma juutalaisille Messias Jeesukseen uskoville on vanhan liiton lakkauttaminen ja Uuden Liiton voimassa oleminen Messias Jeesuksen veren ja uhrin kautta.

Lopuksi haluan sanoa kaikille, että pysykäämme Uuden Liiton mukaisessa uskon järjestyksessä, koska Jumala kumosi vanhan liiton Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Juutalainen alkuseurakunta kunnioitti juutalaisia sekä piti temppeliä arvossa, mutta alkuseurakunta ei kuitenkaan uskonut VT:n järjestyksen olevan voimassa, koska Uusi liitto kumosi vanhan liiton. Uskokaamme mekin Jumalan armosta samalla tavalla kuin alkuseurakunta uskoi.

 

 

Petri Paavola

 


 

 

eXTReMe Tracker