Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ekumeeninen petos

Monet ekumeenikot sanovat ettei ekumeniassa ole kyse ykseyteen pyrkimisestä, vaan keskinäisestä vuoropuhelusta. Edellä oleva ajatus on harhautus ja petos, jonka kautta pyritään antamaan väärä kuva ekumeniasta, että uskovat hyväksyisivät ekumenian. Kun ekumenia on hyväksytty, niin sen jälkeen alkaa ekumeeninen manipulointi ja käännytystyö päämääränään yhdistää ekumeniassa mukana olevat tahot näkyvään ykseyteen, joka tarkoittaa että kaikista ekumeenikoista tulisi katolisia.

 

Kun tutkii ekumenian päämäärää ja helluntailaisen Veli-Matti Kärkkäisen esille tuomia ajatuksia, niin näemme selkeästi kuinka ekumeniaa markkinoidaan uskoville petollisesti sekä valheellisesti. Tutki kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.Sisällys:
Ekumenian päämäärä
Veli-Matti Kärkkäinen

 

 

Ekumenian päämäärä

Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) nettisivulla tuodaan esille ekumenian päämäärä:


Suomen ekumeeninen neuvosto:

Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä. Se on Raamatun mukaan sekä lahja että kutsumus. Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen: Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

Tarkoitus

SEN edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa ja toimii kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana.

Päämäärä

Toiminnan päämääränä on, että kirkot ja kristityt lujittuvat ja syventyvät siinä ykseydessä, jonka puolesta Kristus rukoili.
 

 

SEN:n mukaan ekumenian pyrkimyksenä on saavuttaa uskovien näkyvä ykseys. Monet ajattelevat että tässä on kyse vain toinen toistensa tunnustamisesta sekä yhteisen uskon esille tuomisesta, mutta ei pyrkimyksestä todelliseen ykseyteen, jonka kautta purettaisiin erilaiset herätysliike- sekä kirkkokuntatunnukset ja yhdistyttäisiin yhdeksi maailmanlaajuiseksi kirkoksi. Itse asiassa tästä juuri on kyse.

 

Katolinen kirkko on ekumenian vahvin ja voimakkain vaikuttaja. Katolisen kirkon katekismus paljastaa meille mikä on ekumenian todellinen päämäärä:

 


Katolinen katekismus
814. Kuitenkin kirkossa näkyy alusta asti runsaasti erilaisuutta. Se johtuu toisaalta Jumalan lahjojen erilaisuudesta, toisaalta niitä vastaanottavien ihmisten suuresta moninaisuudesta. Jumalan kansan ykseyteen tulee erilaisia kansoja ja kulttuureja. Kirkon jäsenillä on monenlaisia lahjoja, tehtäviä, elämänoloja ja elämäntapoja: ”Kirkollisen yhteyden piiriin kuuluvat laillisin oikeuksin myös eri osakirkot, joilla on omat perinteensä.” Tämä erilaisuuksien suuri rikkaus ei ole ristiriidassa kirkon ykseyden kanssa; sen sijaan synti seurauksineen rasittaa ja uhkaa alituisesti tätä ykseyden lahjaa. Sen tähden pyhän Paavalin täytyy kehottaa: ”Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys”

 

Katolinen katekismus 816. ”Tämän kirkon on Vapahtajamme ylösnousemuksensa jälkeen luovuttanut Pietarille, jotta hän kaitsisi sitä, ja uskonut sen levittämisen ja johtamisen hänen ja muiden apostolien tehtäväksi … Tämä kirkko, joka on perustettu ja järjestetty tähän maailmaan yhteisöksi, on (subsistit in) katolisessa kirkossa, jota johtavat Pietarin seuraaja ja hänen kanssaan yhteydessä olevat piispat.” Vatikaanin II kirkolliskokouksen dekreetti ekumeniasta sanoo: ”Pelastuskeinojen koko runsaus voidaan näet saavuttaa vain Kristuksen katolisen kirkon kautta, joka on pelastuksen yleinen apuväline. Uskomme mukaan Herra on yksin Pietarin johdossa olevalle apostolien kollegiolle uskonut kaikki uuden liiton rikkaudet, rakentaakseen maan päälle yhden ainoan Kristuksen ruumiin, johon kaikkien jo jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvien tulee täydesti jäsentyä.”

 

Katolinen katekismus 819Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavat ”katolista ykseyttä kohti”
 

 

Katolinen kirkko tunnustaa osakirkot (ei-katoliset kristityt) myös kirkollisen yhteyden piiriin, joka tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko pitää ei-katolisia kristittyjä myös kristittyinä. Katolinen kirkko tuo kuitenkin sen esille, että pelastuskeinojen koko runsaus voidaan saavuttaa vain katolisen kirkon kautta. Tämän lausunnon kautta katolinen kirkko ylentää itsensä valta-asemaan suhteessa ei-katolisiin kristittyihin.

 

Katolisen kirkon katekismuksesta tulee myös esille että kaikkien ei-katolisten kristittyjen tulee pyrkiä kohti katolista ykseyttä. Samoin katolinen katekismus tuo esille, että katolinen kirkko pyrkii saavuttamaan ei-katolisten kanssa katolisen ykseyden.

 

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan ainoa pelastustie, jonka rinnalle ei saa nostaa muita pelastusteitä. Uskova voi erehtyä opillisesti, mutta on tietenkin silti pelastavassa uskossa, kunhan opillinen erehdys ei aseta Jeesuksen rinnalle muita pelastusteitä. Katolisen kirkon virallisen opin suhteen kyse ei ole pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan harhaopeista joiden kautta kirkko opettaa monia erilaisia pelastusteitä, vääristäen tällä tavalla Raamatullisen pelastuksen tien.

 

Tämän tähden katolinen kirkko on antikristillinen lahko, koska sen opetuksissa ei ole kyse pelkästä opillisesta erehtymisestä, vaan pelastuksentien vääristämisestä. Jos emme tätä ymmärrä, niin silloin eksymme ekumeeniseen ansaan, joka johtaa suoraan antikristuksen syliin. Tämä tarkoittaa myös sitä ettei yksikään todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi saisi olla mukana ekumeniassa.

Veli-Matti Kärkkäinen

Helluntailainen Veli-Matti Kärkkäinen on Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dosentti sekä Fuller Theological Seminaryn systemaattisen teologian professori.

 

Veli-Matti Kärkkäinen on Suomen helluntaiseurakunnan eräs aktiivisimmista ekumeenikoista, joka pyrkii luomaan ekumeenisia yhteyksiä helluntailaisten ja katolisten välille. Kärkkäisen mukaan ekumenia on keskustelua sekä vuorovaikutusta, sillä ekumenian tavoite on keskustelun jatkuminen. Kärkkäinen on sanonut ettei vuoropuhelun tavoitteena katolisten kanssa ole näkyvä ykseys.

 

Veli-Matti Kärkkäinen ei ole tietämätön katolisen kirkon ekumenian päämäärästä tehdä ei-katolisista kristityistä katolisia, mutta siitäkin huolimatta hän tietyissä yhteyksissä sanoo, että ekumeniassa on kyseessä vuoropuhelu ei ykseyden saavuttaminen. Katolisen kirkon puolelta asia on täysin selvä, sillä katolinen kirkko pyrkii katoliseen ykseyteen ei-katolisten kristittyjen kuten helluntailaisten kanssa.

 

Koska katolinen kirkko pyrkii näkyvään katoliseen ykseyteen helluntailaisten kanssa ja helluntailaisuus ei jaa moniakaan samoja kristillisiä arvoja eikä heillä ole yhteistä pelastuksen perustaa katolisen kirkon monien erilaisten pelastusteiden kanssa, niin sen perusteella helluntailaisten ekumeeninen yhteys katolisen kirkon kanssa on täysin turhaa. Mitä hyötyä on käydä ekumeenisia keskusteluja sekä tunnustaa toinen toisensa Jumalan lapsiksi jos pelastuksen perusta on täysin erilainen?

 

Veli-Matti Kärkkäisen ekumeeninen vuoropuhelu katolilaisten kanssa on sama asia kuin petos sekä eksytys. Se on petosta siksi koska katolisuus monine erilaisine pelastusteineen ei edusta Raamatullista kristinuskoa sekä eksytys siksi koska antikristillisen lahkon (katolisuus) uskotellaan olevan Jumalan seurakunta.

 

Kärkkäinen on tuonut esille kuinka helluntailaisuudessa esiintyy pelkoa siitä, että ekumenia johtaisi kaikkien kristittyjen liittämiseen maailman kirkkoon. Uskon ettei Kärkkäinen ole tietämätön siitä, että katolisen kirkon katekismus opettaa pyrkimyksestä saattaa kaikki ei-katoliset kristityt katoliseen ykseyteen, joka on sama asia kuin maailman kirkko. Katolisen kirkon suunnitelmissa on myös ekumenia eri uskontojen kanssa, jossa päämäärä on sama, eli kaikkien uskontojen ja ihmisten välinen ykseys katolisen kirkon alaisuudessa.

 

On täysin selvää ettei todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla mukana missään ekumeenisessa yhteydessä katolisen kirkon kanssa. Ihmettelen suuresti sitä miksi Kärkkäinen on mukana ekumeenisessa vuoropuhelussa katolisten kanssa, koska katolisen kirkon opetus ja monet erilaiset pelastustiet osoittavat katolisuuden edustavan valhetta ja eksytystä, ei Raamatun kristinuskoa.

 

En tiedä Veli-Matti Kärkkäisen motiiveja sille miksi hän on mukana ekumeenisessa vuoropuhelussa katolisten kanssa. Yleensä en harrasta spekulaatiota, mutta mieleeni nousee muutamia ajatuksia mahdollisista motiiveista. Joko Kärkkäinen on tietoisesti mukana ekumeniassa pyrkien ekumenian päämäärään, eli täyteen ykseyteen, vaikka hän tuokin asian esille ikään kuin ei olisi kyse ykseyden saavuttamisesta tai sitten hän on sokea totuudelle ja siksi on tukemassa ekumeenista valhetta ja eksytystä.

 

Voi olla myöskin niin ettei Kärkkäinen ymmärrä sitä, että katolisuus ei edustakaan Raamatun kristinuskoa ja tästä syystä hän on mukana ekumeniassa. Oli syy mikä tahansa, niin todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi olla mukana ekumeniassa. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole hyökätä Veli-Matti Kärkkäisen kimppuun tai lyödä häntä, vaan tuoda esille Raamatun totuus siitä ettei ekumenia ole Jumalan työtä, vaan sielunvihollisen eksytys. Minun motivaationi tälle kirjoitukselle oli myös se että helluntaiseurakunnassa ei yksikään todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi eksyisi mukaan ekumeeniseen petokseen.

 

 

Aihetta koskevia linkkejä:
Katolinen ekumenia
Helluntailaisuudesta katolisuuteen osa 1

Helluntailaisuudesta katolisuuteen osa 2
Mitä katolinen kirkko opettaa?

Petri Paavola 22.9.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
ekumenia.fi/sen
ekumenia.fi/ kärkkäinenykseydestä
kotimaa24.fi

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker