Etusivulle | A2 Islam-ilta | Hamasin poika

Osa 8 Petos ja valhe

 

Jokaisen länsimaalaisen tulisi tietää mitä monet entiset muslimit sekä Islamin asiantuntijat sanovat, jotka uskaltavat kertoa totuuden Islamin todellisesta luonteesta, joka perustuu todennettuihin faktoihin. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys muslimeita vastaan, sillä maailmassa on paljon rauhaa rakastavia muslimeita.  Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille se mitä Islam todellisuudessa edustaa. Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, eivätkä halua sotaa, mutta Islam itsessään on sotaisa uskonto sekä maailmanvaltaan pyrkivä poliittinen järjestelmä. Ennen kuin syytät minua rasistiksi, jota en suinkaan ole, niin kehotan sinua lukemaan koko kirjoitukseni, sillä sen kautta näet kuinka koraani ja Islamin pyhät kirjoitukset kehottavat muslimeita taistelemaan vääräuskoisia vastaan ja tappamaan heitä. Sen jälkeen myös ymmärrät paremmin niitä väkivaltaisia tapahtumia ja niiden taustoja, joita parhaillaan tapahtuu islamistisissa maissa.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole yllyttää ketään muslimeita vastaan, vaan tuoda esille sen mitä Islam todellisuudessa opettaa. Kirjoitukseni tarkoitus on että länsimaalaisina oppisimme ymmärtämään Islamin todellista luonnetta sekä voisimme olla auttamassa koraania kirjaimellisesti uskovia muslimeita ymmärtämään, että kuoleman ja väkivallan kautta ei voida rakentaa parempaa maailmaa, sillä vain rakkauden ja rauhan keinoin maailmasta voi tulla parempi paikka asua ja elää. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole yleistäminen tai jokaisen muslimin leimaaminen terroristiksi, sillä on olemassa aidosti rauhaa rakastavia muslimeita. Kirjoitustani ei saa myöskään käyttää lyömäaseena muslimeita vastaan, vaan että länsimaalaisina oppisimme ymmärtämään todellisen Islamin luonteen.

Tuon myös sen esille, että itse henkilökohtaisesti tuomitsen muodissa olevat Muhammedin ivalliset pilapiirrokset, sillä kenenkään ei tulisi ivata ja pilkata kenenkään uskontoa tai uskonnollisia vaikuttajia. Kritiikki uskontoja kohtaan tulee tehdä asiallisesti ja perustua todennettuun faktaan, eikä ivallisiin pilapiirroksiin tai muunlaisen pilkallisen tai ivallisen materiaalin kautta. Uskonnolliset pilapiirrosten tekijät alentuvat alhaisen moraalin tasolle, joka on sama asia kuin vyön alle lyöminen. Jos ei ole kykyä perustella asioita todennetuin tosiasioihin perustuvin keinoin, niin silloin kannattaa jättää kokonaan väliin pilapiirrokset sekä muut ivalliset ja pilkalliset keinot uskontojen kritisoimisessa. Sananvapautta tulisi käyttää asiallisesti ja muita pilkkaamatta, sillä sananvapauden varjolla harjoitettu pilkkaaminen ja ivaaminen on ihan sama asia kuin pelimerkkien ja kykyjen puutteessa turvautuminen vyön alle lyömiseen.

Islam on uskonto ja poliittinen järjestelmä, joka käskee taistelemaan vääräuskoisia vastaan kunnes he joko kääntyvät Islamin uskoon tai alistuvat. Muslimiterroristit eivät näe terrorismia, väkivaltaa ja sotaa tuomittavina ja pahoina asioina niin kuin sivistyneissä länsimaissa asiat nähdään. Islamin uskonto, laki ja poliittinen järjestelmä antaa terrorismille, väkivallalle ja sodalle oikeutuksen ja sen tähden muslimiterroristi ei näe tekojaan pahoina, vaan hyvinä joiden kautta hän pyrkii tuomaan islamilaisen rauhan maan päälle. Länsimaiden päättäjien ja politiikkojen tulisi ymmärtää koko Islamin luonne voidakseen suhtautua Islamiin oikealla tavalla.

Jos muslimi sanoo Islamin olevan rauhan uskonto, niin hän ei joko ymmärrä sitä mitä todellinen Islam edustaa tai sitten hän tietoisesti valehtelee ja pyrkii harhauttamaan ei-muslimeita.

Sahih al-Bukhari osa 4, kirja 52, numero 269 (Hadith): Profeetta on sanonut, sota on petosta.

Islamin uskossa valehteleminen ei ole sallittua muuten kuin tietyissä tilanteissa, jossa se on jopa hyväksyttävää tai suotavaa. Sallitun valehtelemisen käsitettä kutsutaan Islamissa sanalla al-tagiyya (ehkäiseminen). Muslimi saa valehdella ehkäistäkseen vahinkoa, joka tapahtuu Islamille, eli muslimi saa suojella Islamia valheen kautta. Sotakin on muslimille petosta, sillä sodan kautta ei vain puolusteta muslimeita, vaan pyritään maailmanvaltaan ja alistamaan ei-muslimeita.

Su 9:
3. And a declaration from Allah and His Messenger to mankind on the greatest day (the 10th of Dhul-Hijjah - the 12th month of Islamic calendar) that Allah is free from (all) obligations to the Mushrikun (see V.2:105) and so is His Messenger. So if you (Mushrikun) repent, it is better for you, but if you turn away, then know that you cannot escape (from the Punishment of) Allah. And give tidings (O Muhammad ) of a painful torment to those who disbelieve.
4. Except those of the Mushrikun with whom you have a treaty, and who have not subsequently failed you in aught, nor have supported anyone against you. So fulfill their treaty to them to the end of their term. Surely Allah loves Al- Mattaqun (the pious - see V.2:2). (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

Suura 9:3 sanoo, että Allah ja hänen lähettiläänsä on vapaa kaikista velvollisuuksista mushrikuneja (monijumalaiset) kohtaan. Suura 9:3 on eräs koraanin jakeista, jota tulkitaan niin, että vääräuskoisille voi valehdella, eikä heidän kanssaan tehtyjä sopimuksia tarvitse pitää. Suura 9:4 sanoo, että sellaisten vääräuskoisten kanssa täytyy pitää sopimus, jotka eivät ole jälkeenpäinkään pettäneet muslimeita ja sellaisten kanssa, jotka eivät ole tukeneet ketään vastustamaan muslimeita, niin vain sellaisten kanssa tulee pitää sopimus. Jos esimerkiksi joku sanoisi Islamin uskon olevan sodan uskonto, niin se tulkitaan Islam vastaisuudeksi, eikä sellaisen kanssa tehtyä sopimusta ole pakko pitää, vaan sen voi rikkoa. Samoin kaikki asiallinen kritiikki Islamia vastaan tulkitaan Islamin vastaisuudeksi, joka oikeuttaa rikkomaan sopimukset vääräuskoisten kanssa.

Abdullah Al-Araby (Director, The Pen vs. The Sword Publications) on sanonut, että muslimi voi valehdella ehkäistäkseen vahinkoa, joka tapahtuu Islamille tai hänelle itselleen; muslimi voi valehdella perherauhan säilymisen takia, mies voi valehdella vaimolleen; muslimi saa valehdella toiselle muslimille säilyttääkseen rauhan muslimiyhteisössä; Muhammed käski ihmisiä valehtelemaan.

Kirjassa The Life of Muhammad sivulla 367 profeetta Muhammed kysyy kuka päästää minut Ibnul-Ashrafista. Muhammad Bin Maslama sanoo hoitelevansa hänet Muhammedin puolesta ja tappavansa hänet. Profeetta Muhammed sanoi, tee se jos voit. Maslama vastasi oi lähettiläs meidän täytyy kertoa hänelle valheita. Profeetta Muhammed vastasi, Sano mitä haluat, sillä olet vapaa tässä asiassa. Muhammedin elämänkerran mukaan hän kehotti valehtelemaan ja vieläpä niin että valheen kautta tapettiin ihminen. Islamissa viholliset ja kriitikot voidaan murhata jopa petoksen kautta. Uhrin luottamus tulee ensin saavuttaa, jonka jälkeen hänet on helppo tappaa. Länsimaisen oikeuskäytännön mukaan niin petos kuin salamurha ovat tuomittavia tekoja. Koska tällaiset asiat ovat vastoin ihmisen luonnollista ajatusmaailmaa, niin mikä saa ihmisen tekemään murhan petoksen kautta uskontonsa tähden? Silloin kun ihminen uskoo, että hänellä on jumalan lupa tappaa vääräuskoisia, niin hän kykenee paaduttamaan ja hylkäämään inhimillisen oikeudenmukaisen ajatuksen sekä ohjelmoimaan itsestään tappajan. Tästä tulee selkeästi esille se, että koraania kirjaimellisesti uskova muslimi ei ole luonnostaan terroristi, vaan hänen harjoittamansa uskonto tekee hänestä terroristin. Siksi koraania kirjaimellisesti uskova muslimi tulisi saada näkemään, että hänen uskonnolliset arvonsa ovat vääriä. Häntä ei voi saada ymmärtämään totuutta muuten kuin kertomalla sen millaisessa valheessa hän elää ja mitä on oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen rakastaminen.

Su 2:225 Allah will not call you to account for thoughtlessness in your oaths, but for the intention in your hearts; and he is oft-forgiving, most forbearing. (Koran by Yusufali)

Suura 2:225 sanoo, ettei ihminen ole vastuussa Allahille ajattelemattomista valoista (lupaus), vaan sydämen aikeista. Tämän säkeen tekstiyhteys liittyy avioliittoon ja tämä ymmärretään siten, että puolisolleen on luvallista valehdella.

Su 66:
1. O Prophet! Why do you ban (for yourself) that which Allah has made lawful to you, seeking to please your wives? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.
2. Allah has already ordained for you (O men), the dissolution of your oaths. And Allah is your Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.) and He is the All-Knower, the All-Wise. (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

Koraanin mukaan Allah on määrännyt miehille, että he voivat purkaa valansa (lupauksensa). Tässä on kyse avioelämästä ja vaimosta. Koraanin mukaan mies voi purkaa lupauksensa eli valehdella vaimolleen.

Sahih al-Bukhari osa 9, kirja 84, numero 64 (Hadith): Aina kun kerron sinulle kertomuksen Allahin lähettiläänä, niin mieluummin putoaisin taivaalta alas kun kerron hänelle valheellisen lausunnon, mutta kerron sinulle jotakin meidän kesken (ei hadith) se oli vain juoni (sanon asioita vain huijatakseni vihollistani). ........

Jos ajattelemme Lähi-idän tilannetta ja rauhansopimuksia sekä muita sopimuksia, niin muslimilla on lupa huijata ja kertoa valheita vihollisilleen. Tästä syystä muslimit ovat rikkoneet monia tekemiään sopimuksia. Jos länsimaat eivät ymmärrä islamin todellista luonnetta, niin kirjaimellisesti koraania ja haditheja uskovat muslimit kykenevät pettämään ja harhauttamaan länsimaalaisia yhä uudelleen ja uudelleen. Koska muslimilla on lupa valehdella vihollisilleen, eli tilanteessakin, jossa he asuvat ei-muslimi maassa, niin he voivat valehdella sanoen Islamin olevan rauhan uskonto, vaikka he tietävät sydämessään, että Islamin rauha tulee ainoastaan sodan ja alistamisen kautta. Koska muslimilla on lupa valehdella vääräuskoiselle, niin Islamin maailmanvalloitus aikeiden takia hän voi valehdella ja esittää suvaitsevaista muslimia esim. länsimaissa, mutta hän muuttuu suvaitsemattomaksi siinä vaiheessa kun yhteiskunta alistetaan Islamin vallan alle.

Translation of Sahih Muslim Book 032, Number 6303: Humaid b. 'Abd al-Rahman b. 'Auf reported that his mother Umm Kulthum daughter of 'Uqba b. Abu Mu'ait, and she was one amongst the first emigrants who pledged allegiance to Allah's Apostle (may peace be upon him), as saying that she heard Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: A liar is not one who tries to bring reconciliation amongst people and speaks good (in order to avert dispute), or he conveys good. Ibn Shihab said he did not hear that exemption was granted in anything what the people speak as lie but in three cases: in battle, for bringing reconciliation amongst persons and the narration of the words of the husband to his wife, and the narration of the words of a wife to her husband (in a twisted form in order to bring reconciliation between them).

Muslimin kirjan mukaan valehteleminen on luvallista näissä tapauksessa: taistelussa, jos valehteleminen tuo sovinnon ihmisten välille, sekä miehen ja vaimon välille jos valheen kautta saadaan aikaan sovinto.

Jos muslimivaimo epäilee aviomiehensä pettäneen häntä toisen naisen kanssa tai olleen tekemässä jotakin pahaa (rikos), niin muslimimies voi valehdella vaimolleen sovun säilymiseksi. Toki sekin on totta, että länsimaissa aviopuoliso voi syyllistyä samanlaiseen valehteluun, mutta sivistyneissä maissa ei ole kansalaisen ohjekirjaa, joka käskee valehtelemaan, mutta Islamin uskon pyhät kirjat antavat muslimeille luvan valehdella monenlaisissa erilaisissa tapauksissa. Islamin uskonto on moraaliton uskonto, sillä lupa valehtelemiseen ja petokseen on todella moraalitonta ohjeistamista ja käyttäytymistä.

Islamin lain mukaan: Reliance of the Traveler (p. 746 - 8.2) - "Speaking is a means to achieve objectives. If a praiseworthy aim is attainable through both telling the truth and lying, it is unlawful to accomplish through lying because there is no need for it. When it is possible to achieve such an aim by lying but not by telling the truth, it is permissible to lie if attaining the goal is permissible (N:i.e. when the purpose of lying is to circumvent someone who is preventing one from doing something permissible), and obligatory to lie if the goal is obligatory... it is religiously precautionary in all cases to employ words that give a misleading impression...

Islamin mukaan ylistettävän päämäärän mukaan saa valehdella, jos sillä saavutetaan hyväksyttävä ja pakollinen päämäärä. Islamin mukaan uskonnollisissa asioissa kaikissa tapauksissa voidaan käyttää sanoja, jotka antavat harhaanjohtavan vaikutuksen.

Sahih al-Bukhari osa 7, kirja 67, numero 427 (Hadith): ...... Allahin kautta, jos emme muistuta Allahin lähettilästä hänen valastaan, niin emme ole ikinä menestyviä. Niin palasimme profeetan luokse ja sanoimme, Oi Allahin profeetta! Pyysimme sinulta hevosia, mutta sinä annoit valan, ettet ikinä anna meille hevosia; me ajattelemme että olet unohtanut valasi. Hän sanoi, se on Allah, joka on antanut teille hevosia. Allahin kautta, ja Allahin tahdossa, jos minä lupaan valan ja myöhemmin löydän sitä paremman, niin silloin minä teen sitä mikä on parempaa ja vapaudun (sovittaa) valastani.

Muhammed perui valansa, eli lupauksensa. Koska jokaisen muslimin tulee seurata Muhammedin esimerkkiä, niin siksi muslimilla on tietyissä tilanteissa lupa peruttaa lupauksensa. Tämä tekee rauhasopimuksista ja muista sopimuksista hankalia, koska muslimi voi hylätä lupauksensa Islamin asian edistämiseksi.

Islamin lopullinen päämäärä on alistaa koko maailma Allahin ja islamin vallan alle ja tämän päämäärän hyväksi muslimi saa valehdella kaikella tavalla esimerkiksi hän voi sanoa suvaitsevansa kaikkia uskontoja, vaikka hän sydämessään ajattelee, että kaikki ei-muslimit ovat vääräuskoisia ja heidät tulisi alistaa Islamin vallan alle. Koska muslimilla on lupa valehdella uskonnon nimissä, niin hän voi sanoa tuomitsevansa muslimien terroristi-iskut, mutta sydämessään hän voi tukea ja kannattaa niitä. Koska muslimilla on lupa valehdella uskonnon nimissä, niin hän voi sanoa Islamin olevan rauhan uskonto, mutta sydämessään hän voi ajatella, että Islam on vasta sitten rauhan uskonto, kun se on kukistanut koko maailman valtansa alle. Länsimaiden päättäjien tulisi tietää ja ymmärtää, että rauhaa rakastava muslimi voi olla sydämeltään terroristi ja hänen rauhan rakastaminen voi olla petos, jonka kautta ihmisiä johdatetaan harhaan ja sinä päivänä kun Islam saa länsimaisen yhteiskunnan valtansa alle, niin rauhaa rakastava muslimi muuttuu suvaitsemattomiksi ei-muslimeita kohtaan.

Länsimaiden ainoa keino suojella itseään Islamin ylivallalta on rajoittaa muslimeiden määrä minimiin (niin että he ovat selvästi vähemmistönä), eikä sallia heille erivapauksia sharia-lakien noudattamiseen, eikä mihinkään sellaiseen toimintaan, jossa pyritään luomaan Islamia länsimaisen yhteiskunnan sisäpuolelle. Tämä saattaa kuulostaa rasismilta ja suvaitsemattomuudelta, mutta sitä se ei ole, vaan itsensä ja rakkaiden kansalaisten suojelemista Islamin todelliselta luonteelta ja päämäärältä, joka on länsimaiden tuhoaminen ja Islamin asettaminen ainoaksi uskonnoksi ja poliittiseksi järjestelmäksi maan päällä.

Monet (eivät kaikki) länsimaissa asuvat muslimit tuovat koko ajan sitä esille, että muslimeita tulee suvaita, heitä pitää ottaa huomioon ja että lännen tulee olla suvaitsevaisia ja oikeudenmukaisia muslimeita kohtaan. Osa näistä muslimeista on sydämessään todellisen Islamin kannattajia, jotka esiintyvät suvaitsevaisina ja rauhaa rakastavina muslimeina, mutta sydämessään he kannattavat Islamin maailmanvaltaa ja herruutta. Nämä muslimit puhuvat asettaen sanansa siten, että ihmiset, jotka asiallisesti faktoihin perustuen kertovat Islamin todellisesta luonteesta pyritään leimaamaan vihapuheiden pitäjiksi, rasisteiksi ja suvaitsemattomiksi ihmisiksi. Nämä muslimit vetoavat demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, vaikka sydämessään he eivät kannata demokratiaa tai ihmisoikeuksia, vaan Islamin lakeja. Jos nämä muslimit pääsevät valtaan, niin he kumoavat demokratian ja ihmisoikeudet ja asettavat Islamin lain määräämään ihmisten elämästä.

Moni länsimaalainen, joka ei tunne ja ymmärrä Islamin uskon todellista luonnetta hyvin usein provosoituu ja pitää niitä ihmisiä rasisteina ja suvaitsemattomina, jotka tuovat esille Islamin uskon todellisen luonteen. Jos he tietäisivät Islamin uskon todellisen luonteen, niin he tekisivät kaikkensa estääkseen Islamin nousua ja vaikutusta länsimaisessa sivistysyhteiskunnassa.

Entinen muslimi Walid Shoebat opiskeli Chigacon korkeakoulussa ollessaan muslimi. Hän keräsi rahaa PLO:n jihadin toimintaan varten. Walid kertoo kuinka he saivat arabiankielisiä esitteitä, joissa luki keräämme rahaa jihad-veljien toiminnalle Etelä-Libanonin taisteluihin Israelia vastaan. He saivat myös vastaavia englanninkielisiä esitteitä, joihin oli vaihdettu teksti, jossa luki järjestämme Lähi-idän kulttuurijuhlat, tervetuloa, tarjoilemme lammasta ja baklavaa. Walid kertoi ettei lännessä ymmärretä sitä, että muslimien omassa keskuudessa keskustelut ja asiat ovat erilaisia ja kun länsimaalainen tulee paikalle niin keskustelu muuttuu.

Kuinka moni länsimaalainen onkaan osallistunut johonkin Lähi-idän kulttuurijuhlaan tai vastaavaan ja siitä saatu tuotto on mennyt jihadin, eli sodan ja taistelun rahoittamiseen, vaikka on muuta luvattu. Islamin pyhät kirjat opettavat, että vääräuskoisille saa valehdella Islamin hyväksi ja sitä monet muslimit (ei kaikki) ovat tehneet ja tekevät, josta myös Walidin esimerkki todistaa.

Walid kertoi myös kuinka hän työskenteli amerikkalaisessa yhtiössä Persianlahden sodan aikana. Ihmiset katsoivat tapahtumia TV:stä ja kun Scud-ohjus osui Riyadiin, niin amerikkalaisessa yhtiössä töissä olevat muslimit näyttivät onnettomilta, koska ohjus oli osunut amerikkalaisten leiriin. Walid sanoi seisseensä siellä amerikkalaisten työntekijöiden joukossa sanoen, voi kuinka ikävää, olen pahoillani kuinka menetimme ihmishenkiä. Walid sanoi olleensa turhautunut, koska hän joutui peittelemään sitä mitä hän oikeasti koki ja kun hän ajoi autolla kotiinpäin moottoritiellä, niin hän avasi auton ikkunan ja huusi niin kovaa kuin pystyi Allahu akbar (Allah on suurin), koska kukaan ei pystynyt kuulemaan sitä mitä hän huusi. Walidin mukaan silloin kun vihollinen kuolee ja muslimi voittaa, niin huudetaan Allahu akbar.

Walid sanoi kun hän tuli kotiin, niin muut kiinteistön muslimiasukkaat kokoontuivat hänen kotiinsa katsomaan Persianlahden sotaa ja aina kun he näkivät amerikkalaisten kuolevan, niin he ylistivät Allahia, mutta he eivät käyttäytyneet samalla tavalla amerikkalaisten nähden. Walid sanoi, että amerikkalaisten seurassa he käyttäytyivät kuin he olisivat olleet amerikkalaisten puolella. Walid sanoi, että tällaisen julkisivun suojissa muslimifundamentalistit levittävät jihadia Amerikassa.

Muslimien luoma käsite rauhan ja suvaitsevaisuuden Islamista on petos, jonka kautta monet (ei kaikki) muslimit voivat salaisesti levittää Islamia länsimaiden sisäpuolella. Tämä harha ja petos rauhan ja suvaitsevaisuuden Islamista on istutettu monen ihmisen sydämeen, jotka vaikuttavat yliopisto- ja akateemisessa maailmassa. Länsimainen sivistysvaltio pitää yliopistollista ja korkeaa akateemista koulutusta yhteiskuntansa sydämenä ja keskuksena. Siksi muslimit pyrkivät (usein rauhaa rakastavan ja suvaitsevaisuuden valeasussa) harhauttamaan länsimaiden akateemikot uskomaan sen, että Islam on rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto.

Mitä enemmän länsimaiden älyköt ja akateemikot uskovat tähän petokseen, niin sen helpompaa on rakentaa Islamin uskon lonkeroita ja rakenteita länsimaisen yhteiskunnan sisäpuolelle, sillä uskoessaan petoksen ja valheen länsimaiden älyköistä tulee Islamin lähettiläitä antaessaan lausuntoja kuinka Islam on rauhan uskonto. Tällä tavalla ovelan suunnitelman ja petoksen kautta länsimaalaiset kaivavat itselleen omaa hautaansa sekä osallistuvat jihadin toteuttamiseen. Näiden lonkeroiden tarkoituksena on pikkuhiljaa vahvistaa Islamin asemaa sekä pyrkiä tekemään tästä yhteiskunnasta Islamin rauhan talo, jossa Islam on ainoastaan vallassa. Rauha ja suvaitsevaisuus Islamin nimessä on vain petos, jonka kautta pyritään vahvistamaan Islamin asemaa länsimaisen yhteiskunnan sisällä. Kun Islam on tarpeeksi vahva ja voimakas, niin se syrjäyttää länsimaisen demokratian ja ihmisoikeudet ja asettaa islamilaiset lait niiden tilalle.

Muslimi Edward Said väitti kirjassaan Orientalism, että länsimaiden kritiikki Islamia kohtaan on rasistista ja imperialistista. Tätä samaa väitettä levitetään poliittisessa tarkoituksessa, että länsimaissa totuttaisiin siihen ajatukseen, että muslimit ovat tulleet jäädäkseen länsimaihin kuten Amerikkaan jne. Tämän väitteen tarkoitus on pyrkiä kumoamaan väitteet, että muslimien lojaaliutta länsimaita kohtaan ei saa kyseenalaistaa, huolimatta Islamin historiasta ja sen poliittisesta luonteesta, sillä Islam on rauhan uskonto. Tämä väärä kuvitelma on juurtunut länsimaiden julkiseen keskusteluun nykyään niin tiukasti, että harva ymmärtää ja tietää, että Islam ei ole rauhan uskonto, vaan sodan uskonto. Asiat ovat nykyään niin pitkällä länsimaissa, että länsimaiden oma enemmistö leimaa sellaisen henkilön rasistiksi ja suvaitsemattomaksi, joka tuo esille faktojen kera Islamin todellisen väkivaltaisen ja sotaisan luonteen.

Länsimaihin on istutettu todella voimakkaasti ihmisoikeudet ja demokratian käsite, sillä seurauksella että rasismia pidetään eräänä pahimpana asiana, joka pitää kitkeä pois länsimaisesta sivistysvaltiosta. Ajatus on hyvä ja oikea, mutta sokea ja väärä suvaitsevaisuus on luonut koraanin kirjaimelliseen ilmoitukseen uskovien muslimien käsiin rasismikortista sen eräistä parhaista aseista, jolla se pyrkii hiljentämään ihmiset, jotka tuovat esille oikeaa ja asiallista kritiikkiä Islamin todellisesta luonteesta. Monet länsimaissa rauhaa rakastavina esiintyvät muslimit tuovat jatkuvasti esille rasismikorttia. Harva vaikuttaja uskaltaa leimautua rasistiksi ja pelon sekä sokean tietämättömyyden takia he ummistavat silmänsä totuudelta ja antavat siten muslimien rakentaa pikkuhiljaa islamilaisia rakenteita länsimaisen yhteiskunnan sisäpuolelle.

Kirjoitukseni kaikki osat ovat sivullani: Islam: Mitä lännen tulee tietää

 

 

Petri Paavola

Lähteet:
Dokumentti, Islam: Mitä lännen tulisi tietää (2006)
Quran:
Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan
Koran by Yusufali
hs.fi/sunnuntai/a1425616657533

youtube.com
sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_4_52
quran.com
islamopas.com/koraani
noblequran.com
usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim
islamreview.com

Linkkisuositus: Islamin ja kristinuskon luonteiden eroavaisuudesta

 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu

eXTReMe Tracker