Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

 

Kirkko luopumuksen äänitorvena

 

 

Uskonto

 

Raamattu ei käytä sanaa uskonto kuvatessaan Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Kreikankielen UT:ssa on sana threskeia, joka tarkoittaa uskonnollista palvontaa, mutta tätä sanaa UT ei käytä kuvatessaan Jumalan (Herran Jeesuksen kautta) ja ihmisen välistä suhdetta. Oikea Jumalan palveleminen ei siis tarkoita uskonnon harjoittamista tai kirkollista Jumalanpalvelusta, vaan tapaa elää, jonka kautta palvellaan koko elämällään Jumalaa uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamattu puhuu uskosta Jumalaan, joka tarkoittaa henkilökohtaista suhdetta Jumalan kanssa. Uskonto ja usko on aivan kaksi eri asiaa. Uskonto on ihmisten keksimä ja formuloima järjestelmä, jossa ihminen palvoo epäjumalia ja harrastaa epäjumalanpalvelusta. Kun taas usko on Jumalan teko, jossa ihminen elää yhteydessä Jumalansa kanssa uskomalla Herraan Jeesukseen. Usko on käytännön elämää ajatuksineen, sanoineen ja tekoineen, eikä formuloituja kaavoja ja muotomenoja. Usko on Jumalan teko, jonka kautta ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Kirkko

 

Kirkko sanaakaan ei Raamattu tunne. Kirkko sana ja käsite yleistyi Konstantinuksen perustaessa Roomaan yleisen (katolisen) uskonnon, kun hän ”kääntyi” kristityksi. Rooman kirkkolaitos sekoitti pakanuuden ja kristinuskon keskenään. Pakanallisille uskonnollisille menoille annettiin kristilliset nimet, joita pidettiin sitten Raamatun opetuksina, vaikka ne eivät sitä kuitenkaan olleet.

 

Växjön tuomiorovasti, teologian tohtori Gustav Adolf  Danell käsittele kirkko sanaa avoimen rehellisellä tavalla teoksessaan Vår allra heligaste tro, Växjö 1966.

 

>>>Tuskin missään muussa kysymyksessä on vallalla niin suuri epävarmuus ja epäsel-vyys kuin tässä. Se koskee jo sanan alku-perää. Tavallinen käsitys on nykyään, että sana “kirkko” olisi peräisin kreikan kielen adjektiivista “kyriakon” tai “kyriake”, Her-ran (oma). Tätä etymologista selitystä asi-antuntijat eivät kuitenkaan pidä mahdol-lisena. On todennäköisempää, että sana tulee keltin kielen sanasta “kyrk”, joka on skotlantilaisten lähetyssaarnaajien kautta kulkeutunut germaanisiin maihin, missä sitä on alettu yleisesti käyttää. Ro-maanisissa kielissä on sitä vastoin säilynyt kreikan kielen, Uudessa Testamentissa esiintyvä sana “ekklesia”. On tuskin mah-dollista, että kreikan “kyriakon” olisi aivan kuin siirtynyt suoraan germaanisiin kieliin ohi romaanisten kielten. Keltin kielen sana “kyrk” merkitsee rajattua, aidattua, ja kie-lellisesti se liittyy latinan sanaan “circus”. >>>

 

Raamattu itse käyttää nimitystä seurakunta eikä kirkko. Kirkko käsite ja sana ei siis kuulu Raamatun oman ilmoitukseen, vaan on ihmisten keksimä ja tekemä oppi. Kirkko sana näki päivänvalon 150 jKr. Jeesuksen ja apostolien sanavarastoon ei kirkko sana kuulunut, eivätkä he koskaan sitä sanaa käyttäneet, eikä sitä sanaa löydy UT:n alkuteksteistä.

 

Kreikankielen seurakunta sana ekklesia merkitsee ulos kutsuttuja sekä seurakuntaa. Jeesus sanoi tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Tässä on kutsu tulla ulos pimeydestä ja Jumalan armosta syntyä uudestiylhäältä Jumalan seurakuntaan, ekklesiaan.

 

Kyriakos, Kyriakon merkitsee Herraa sekä Herran omaa. Jotkut opettavat, jotta sanasta Kyriakos, Kyriakon tulee kirkko sana, joka tarkoittaa seurakuntaa.

 

Valtionkirkkolaitokset eivät kutsu ulos ihmisiä, vaan ilman parannusta vesikasteella toimittavat sisään kutsun kirkkoonsa. Seurakunta sana on Raamatussa ekklesia, joka tarkoittaa seurakuntaa. Kyriakon tarkoittaa Herran omaa sekä Herraa ei seurakuntaa, jolla on oma sana ekklesia. Sana Kyriakos esiintyy kahdesti UT:ssa:

 

1 Kor 11:20 Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran (Kyriakon) aterian nauttimista,

 

Kyriakon sana esiintyy sanana Herran, joka tarkoittaa Jeesus Kristusta ei seurakuntaa.


Ilm 1:10 Minä olin hengessä Herran (Kyriake) päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan
äänen,

 

Sana Kyriake tarkoittaa Herraa eli Jeesusta Kristusta ei seurakuntaa. Kirkko sana käsite, jolla tarkoitetaan seurakuntaa on siis täysin tuulesta temmattu eikä se tarkoita seurakuntaa, mutta sana Kyriakos tarkoittaa kyllä Herraa kahdessa kohdin UT:a. Kun UT puhuu seurakunnasta silloin UT käyttää sanaa ekklesia, ei Kyriakos.

 

Raamattu opettaa: Jumalaan uskovia uskomaan Jeesukseen ja Jumalan sanaan, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Tämä on ydinkysymys: USKOA Raamattuun niin kuin sinne on kirjoitettu. Kirkko uskoo Raamattuun niin kuin perinnäissäännöt opettavat eikä niin kuin Raamattuun on kirjoitettu.

Kirkkolaitos on taas sellainen, johon liitetään ihmistekoisen lapsikaste rituaalin kautta. Kirkkolaitos alkoi muodostumaan kun Konstantinus Suuri sekoitti Roomassa vaikuttaneet uskonnot ja kristinuskon keskenään. Kirkko ja seurakunta ovat kaksi eri asiaa, joita ei saa sekoittaa toisiinsa. Rooma julisti kristinuskon vuonna 381 Rooman valtion uskonnoksi. Rooman uusi uskonto sai nimekseen Rooman katolinen kirkko. Kun taas Uuden Liiton Jumalan seurakunta syntyi helluntaipäivänä, jo yli kolmesataa vuotta aikaisemmin.

 

Kirkko virallisena instituutiona ei edusta Raamatullista seurakuntaa. Maailmassa on paljon uskovia, jotka eivät kuulu eivätkä ole milloinkaan kuuluneet kirkko-instituutioon. Sana kristillisyys ei siis aina tarkoita todellista uskoa Raamatun sanomaan.  Kirkko on sotkenut todellisen evankeliumin perinnäissäännöillänsä, jopa suuri osa kirkon työntekijöistä ei edes usko Raamatun olevan Jumalan sanaa. Esimerkiksi: Lut. kirkon teologisessa tiedekunnassa, jossa valmistuu kirkon papit virkaansa on opettajina ihmisiä, jotka eivät usko Raamatun olevan Jumalan sanaa sekä he kieltävät Raamatun perustotuuksia.

Todellista uskoa Raamatun ilmoitukseen esiintyy siis muissa herätysliikkeissä paljon enemmän kuin kirkon piirissä. Kuten kirjoitin, niin kirkon oppi on liian monin paikoin ihmisen keksimä. Todellinen kristinusko on siis jossain muualla kuin kirkossa. Toki se on totta, että kirkon sisällä on aitoja uskovia, mutta kirkko-instituutiona ei ole Raamatullinen seurakunta.


Kirkko ja kristinusko on eri asia kuin Raamatun mukainen usko

On tunnettu tosiasia historiasta, että kirkko teki "lähetystyötä" miekkalähetyksen voimalla, jossa ihmiset pakotettiin väkivalloin aseiden voimalla hyväksymään kristinuskon. Kirkko on vienyt "evankeliumiaan" maailmaan pakkokeinoin aseiden voimalla. Jeesus ei kehottanut tämänkaltaiseen toimintaan, vaan tuomitsi sen. Kirkko siis heti sen alkuhistoriansa aikana (kirkon alkuhistoria alkaa siitä hetkestä kun Roomaan syntyi kristinusko keisari Konstantinuksen toimesta).

Kirkko on tappanut miljoonia ihmisiä "evankeliuminsa" eteenpäin viemisen turvaamiseksi. On päivänselvää ettei tällainen instituutio ole Jumalan silmissä Hänen seurakuntansa, vaan halpa ja valheellinen väärennös seurakunnasta.

 
Miten tullaan uskoon?


Raamattu opettaa, että kun evankeliumia julistetaan, niin ihminen tekee parannuksen synnin ja saatanan vallasta Jumalan puoleen, jolloin hänestä vasta tulee uskova ihminen.
Eli ihminen tunnustaa syntisyytensä Jumalalle ja tekee parannuksen katumalla syntejään ja uskomalla Jeesuksen Kristuksen olevan Herra ja Pelastaja.

 

Kirkko tekee kääntymättömistä ihmisistä ”kristittyjä”, jotka eivät ole tehneet parannusta synneistään ja uskottelee heille, että he ovat nyt kristittyjä (pelastettuja).

Kirkon korvasyyhy teologia

 

Kirkko opettaa Raamattua perinteestä käsin, joka muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä. Esimerkkeinä kun naisjohtajuus tuli yleisesti hyväksytyksi yhteiskuntaan, niin kirkko alkoi opettaa vastoin omaa tunnustustaan, että nyt tarvitaan naispappeja kirkkoihin. Toinen esimerkki: Kun yhteiskunta suhtautui kielteisesti homouteen, niin kirkko suhtautui myös. Mutta kun yhteiskunta on nyt yleisesti hyväksynyt homoseksuaalisuuden normaaliksi seksuaalisuuden harjoitusmuodoksi, niin kirkko on myös alkanut suhtautua homoseksuaalisuuteen samoin.

 

Kirkon evankeliumi muuttuu yhteiskunnan muutosten ja virtausten mukana. Kirkko ei tunne Raamattua kovin hyvin, vaan se peesaa yhteiskunnassa tapahtuvia suuntauksia ja muutoksia. Raamattu opettaa homoseksuaalisuuden olevan syntiä, joten jokainen, joka uskoo todella Raamattuun, uskoo myöskin homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Homoille kuuluu myös rakkauden evankeliumi, jossa on myös heille voima elämän muutokseen Raamatun osoittamaan terveeseen elämään.

Kirkko toimiikin monessa suhteessa tänä päivänä luopumuksen torvena ja toitottaa maailmalle korvasyyhyteologiaa, josta on riisuttu Jumalan sanan totuus, jonka tilalle on asetettu inhimillinen rakkaus. Raamattu puhuu rakkaudesta totuuteen, joka on Jumalan tuntomerkki ihmiskunnalle. Kirkko on luonut itselleen käsitteen suvaitsevainen rakkaus, joka hyväksyy melkein kaikenlaiset synnit ja uskomukset, sellaisina totuuksina, joista jokainen voi valita itselleen sopivan totuuden. Kirkon rakkaus korvasyyhy rakkautta, joka lyö vasten kasvoja Jumalan rakkaudelle.

Nykypäivänä maailmassa vallitsee suvaitsevaisuus, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen voi luoda itselleen oman totuutensa. Samoin tämä suvaitsevaisuus toitottaa, että kaikki uskonnot ja uskomukset ovat osia ja palasia totuudesta ja johtavat yhteen ja samaan päämäärään. Tämä suvaitsevaisuus ei kuitenkaan suvaitse Raamatun totuutta, vaan asettaa kaikki uskomukset yhtä oikeiksi. Tämä johtuu siitä, että synnin vallassa oleva ihminen pakenee sitä tervettä synnintuntoa, joka johtaisi ihmisen eheytymään Kristuksen kanssa. Saatanan luoma valhe Jumalasta saa aikaan sen ettei ihminen tunnista Parantajaansa, Luoja Jumalaa.

 

Sakramentti

Raamattu ei opeta mitään ns. kirkollisesta kasteen sakramentista, eikä muistakaan sakramenteista. Sakramentin syntymä juuret ovat vanhoissa mysteeri uskonnoissa ja kirkkolatinan sana sacramentum tulee kreikan kielen sanasta mysterion.

Sacramentum sana tarkoitti roomalaisen sotilaan lippuvalaa, joka oli uskollisuudenvala Rooman keisarille ja armeijalle. Vala olikin luonteeltaan salaisuus (sacramentum), johon liitettiin maagisia voimia. Alkuperältään sakramentti on kuitenkin pakanauskonnollinen rituaali. Myös vanhoihin mysteeriuskontoihin käytiin sisälle sakramenttien kautta. Näin mm. Iisis-Osiris-Horus ja Mithras- kulteissa, samoin Eleusiin, Attiksen, Dionysioksen ym. palvonnassa. Mysteeri, eli sakramentti yhdisti sakramentissa mysteiksi vihityt toisiinsa ja “ jumaluuteen”. Olennaista oli elämän täydellinen uudistuminen, jonka sai aikaan sakramentin vaikuttama kuolema ja ylösnousemus. Sakramentti oli kuljettanut vihityn pimeyden läpi valoon. Sakramentin kautta tultiinkiin sisälle kaikkien maailmanvaltojen valta-uskontoihin, ja kaikkien niiden ytimenä oli eri nimillä vaikuttama muinaisen Baabelin/Babylonian uskonnon Taivaan kuningatar-Äiti-lapsikultti. Ja sellaisena se oli myös viimeisessä, Uuden Liiton alkuseurakunnan aikana vaikuttaneessa Rooman maailmanvaltakunnassa, josta se sekoitettiin kristinuskon kanssa alkuseurakunnan turmeltuessa ja enemmistön luodessa seurakunnan rinnalle kirkkolaitoksen, lopullisesti 300-luvulla jKr. Siitä lähtien myös valtionkirkkoihin on tultu sisälle sakramenttipapin toimittaman. (Sakramentti ja kirkko Pentti Heiska)

Sakramentti käsite ei nousekaan Raamatusta, vaan pakanallisista mysteeriuskonnoista. Katolinen kirkko, joka syntyi pakanallisen Rooman valtakunnan sisälle, oli jo omaksunut sakramenttiuskonnon harjoittamisen. Katolinen kirkko siirsi pakanallisen sakramentti- käsitteen kirkkonsa jumalanpalvelus menoihin, jättäen sakramentit olemaan, kuitenkin sillä tavalla, että se vaihtoi pakanallisille sakramentti käsitteille ns. kristilliset nimet, esim. äiti- lapsi käsite vaihtui Maria- Jeesuslapsi käsitteeksi. Opetus pakanalliseen sakramenttiin osallistumisesta, joka pelasti ihmisen pimeydestä valoon, vaihdettiin lapsikasteen ja ehtoolliseen sakramenttiin, jotka antavat pelastuksen jokaiselle, joka osallistuu näihin sakramentteihin. Näin pakanallinen epäjumalanpalvelus istutettiin katoliseen kirkkoon. Katolinen kirkko ei ole Raamatun opettama Jumalan seurakunta, koska Jumalan seurakuntaan ei tulla sisälle pakanallisten eikä ns. kristillisten sakramenttien kautta. Jumalan seurakuntaan tullaan sisälle sen jälkeen, kun on kuultu pelastuksen evankeliumi ja tehty parannus ja sydämen ja suun tunnustuksella julkisesti uskotaan Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan sanaan. Nämä pakanalliset sakramentti-riitit, joita katolinen kirkko harjoittaa siirtyivät perintönä myös ortodoksiseen ja luterilaiseen kirkkoon.

Etymologia eli se, mistä joku sana on muodostunut, ei tietysti ole sama asia, kuin sanan merkitys tänä päivänä, mutta kiistaton tosiasia on, ettän Sakramentti sanan alkumerkitys on syvästi pakanallinen. Sakramentti-käsite on Raamatulle tuntematon käsite, eikä tämän sakramentti käsitteen sisältö tänäkään päivänä ole irrallaan sen pakanal­lisesta alkumerkityksestä, vaan se on yhä edelleenkin, hämmästyttävänkin suorassa, yhteydessä alkuperäänsä. Vuosisadat ja -tuhannetkin ovat vierineet, mutta merkillisen uskollisesti sakramentti käsitteen sisältö on pysynyt alkuperälleen uskollisena ja pakanallisena. Asia ei muutu sillä, että noita valjaita on enemmän taikka vähemmän vetämässä myös Jumalan Hengestä syntynyttä kansaa. (Sakramentti ja kirkko Pentti Heiska)

Kreik. mysterion ja lat. sacramentum sanat tarkoittavat salaisuutta. Uskonnollinen maailma on tuosta sanasta kehittänyt epäraamatullisen sakramentti opetuksen. Kirkon luoma sakramenttijärjestelmä on epäraamatullinen järjestelmä, jota ei Raamatusta löydy. Kirkko sanoo Raamatun opettavan sakramentteja, joista luterilainen kirkko sanoo kasteen ja ehtoollisen olevan sakramentteja. Jeesus Kristus ja apostolit eivät sanoneet kasteen ja ehtoollisen olevan sakramentteja. Kirkko opettaa, että kasteen sakramentti liitettynä Jumalan sanaan on pelastavaa vettä, joka pesee puhtaaksi kaikesta synnistä sekä tekee ihmisestä Jumalan lapsen ja liittää kirkon jäseneksi. Totuus on vain sellainen, ettei Raamattu opeta kastetta sakramenttina, eikä Raamattu opeta, että kaste on pelastavaa vettä, joka pesisi puhtaaksi kaikesta synnistä. Raamattu opettaa, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, kun ihminen Jumalan armosta tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen. Kaste ei myöskään tee kenestäkään Jumalan lasta, vaan se, että ihminen Jumalan armosta tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen, jonka seurauksena Jumala antaa Pyhän Hengen sinetin ihmisen sydämeen todistukseksi, siitä että hän on Jumalan armosta Jumalan lapsi.

Kirkko opettaa ehtoollisen olevan alttarin sakramentti sekä sakramentti, jonka kautta Kristus lahjoittaa itsensä Häneen uskoville. Kirkko opettaa ehtoollisen olevan lahja, jonka kautta saadaan syntien anteeksiantamus. Raamattu opettaa ehtoollisen olevan Herran Jeesuksen muistoateria, joka nautitaan Herran muistoksi ja on Herran kuoleman julistamista siihen asti kunnes Hän tulee. Herra Jeesus Kristus lahjoittaa itsensä Häneen uskoville kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta, jonka seurauksena Hän lahjoittaa itsensä meille Pyhässä Hengessä, jossa Hän asuu Häneen uskovien sydämessä. Ehtoollisen kautta ei saada syntejä anteeksi, sillä synnit saadaan anteeksi sen kautta kun tunnustetaan synnit ja uskotaan Herraan Jeesukseen ja niin Kristuksen veri puhdistaa synnistä.

Raamattu kylläkin opettaa kasteesta ja ehtoollisesta, mutta ei sakramentteina, eikä siten kuin kirkko niistä opettaa. Raamattu ei siis opeta kirkon sakramentteja, vaan totuuden sanaa vesikasteesta ja ehtoollisesta. Babyloniassa oli käytössä veden vihmonnan riitti "sakramentti", jonka opetettiin tuovan synneistä puhdistuminen ja osallisuus uuteen elämään. Egyptiläisillä oli uskomus, jossa he rukoilivat vohveleiden  (pieni leipä) puolesta, että nämä leivät muuttuisivat aurinkojumalaksi, jonka jälkeen kansa söi jumalansa. Kuten selkeästi huomaamme niin kirkkojen sakramenttiopit ovat täysin samanlaisia kuin pakanauskontojen riitit ja sakramentit. Sakramenttiopin juuret ovat Babyloniassa, josta ne tulivat sisälle Rooman katoliseen kirkkoon ja sieltä ortodoksiseen- ja luterilaiseen kirkkoon. Kirkon sakramentti opetuksen juuret ovat siis pakanuudessa.

Kirkon plussat

Kirkko tekee myös hyvää työtä huolimatta sen vääristä juurista. Kirkon lähimmäisen rakkauden työ on arvokasta työtä ajassamme, tosin vääristyneen evankeliumin voimalla se saavuttaa vain tämän ajan tarpeita, mutta ei johdata ketään iankaikkiseen elämään. Toki tämän ajan tarpeiden (ruoka, asunto, vaatteet jne.) täyttäminen on myös tärkeätä, mutta kaikkein tärkeintä työtä on sellainen missä kerrotaan Jeesuksen Kristuksen valmistamasta pelastuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta. Kirkon sisäpuolella on myös erittäin pieni joukko aitoja Jeesuksen opetuslapsia. Tosin Ilmestyskirjassa Jumala kutsuu kansaansa ulos Babylonista (uskonnollinen porttojärjestelmä).


Seurakunnan johtaminen

 

Raamattu tuntee vain miesten johtaman seurakunta mallin. Raamattu ei tunne muuta seurakunnan johtamistapaa. Tässäkin kirkko on lipsunut pois Raamatun totuudesta. Tällainen opetus ei halvenna naisen asemaa, vaan päinvastoin vapauttaa hänet siihen asemaan, johon hänet on kutsuttu. Raamattuhan opettaa apostolin ja vanhinten olevan vain miesten  palvelutehtäviä, ja kaikki muu on yhteistä miehille ja naisille. Kyllähän naisille tehtävää riittää yllin kyllin seurakunnassa. Haastankin sinua joka olet nainen, ota rohkeasti paikkasi seurakuntaruumiissa ja ala rakentamaan ja rakentumaan yhteisestä uskosta, joka perustuu Jumalan sanaan. Naiset ovat upeita Jumalan luomuksia, eikä heitä tule alistaa ja syrjiä. Mutta meidän tulee myös kunnioittaa Jumalan säätämää järjestystä seurakunta elämään.

Seurakunnan johtaminen on kovan paineen alla oleva palvelutehtävä, sillä tämä ja tämän maailman ruhtinas hyökkää kaikella valheen voimalla Jumalan sanan totuutta sekä todellisia Jumalan palvelijoita vastaan. Jumala on armossaan hyväksi nähnyt säästää naisen tästä paineesta ja on säilyttänyt sen paineen miehen vastuulle. Eli Jumalan valinta on naista ajatteleva, ei alistava. Mies on rakennettu siten, että hänen osaansa kuuluu toimia myös "roskatunkiona ja painekattilana" ja se osa heille suotakoon Jumalan armosta.


Babylon, kirkko ja uskonto

 

Suomalaisten muinaisuskonnossa oli monia jumalia, joiden pääjumala oli Ukko niminen jumala. Tässä uskonnossa uskottiin, että nämä monet eri jumalat pitivät huolta ihmisestä. Metsästäjien ja kalastajien sekä maanviljelijöiden menestys ja hyvinvointi riippui näistä jumalista.  Muinaisuskonnossa uskottiin myös henkiin sekä jumaliin, joita rukoiltiin ja, joille suoritettiin uhrimenoja. Muinaisuskonto orjuutti ihmisiä palvelemaan näitä jumalia ja henkiä. Muinaissuomalaiset esi-isämme olivat, joka päivä jokaisessa toimessaan ja askaressaan sidottu tähän uskontoon. Muinaissuomalainen uskonto sisältää samoja piirteitä kuin babylonian uskonto, joka on kaikkien uskontojen ”äiti.” Babylonian uskonto teki maihinnousun Roomassa, jossa muodostui Rooman katolinen kirkko, joka omaksui itseensä pakanallisia perinteitä ja oppeja. Rooman katolinen kirkko on omaksunut pakanalliset opit, joille se on antanut kristilliset nimet ja käsitteet, joita se opettaa sakramentteina ja dogmeinaan.

 

Kirkko on luonut sakramentti käsitteen kreik. sanasta mysterion, joka tarkoittaa salaisuutta. Latinaksi salaisuus on sacramentum. Sana mysterion eli salaisuus tarkoittaa salaisuutta, eikä sitä voida käsitellä  sakramenttina, koska sanan tarkoittaa salaisuutta. Sakramentti on väännös latinan sanasta sacramentum, joka myös tarkoittaa salaisuutta. Sakramentti käsite on tullut pakanuudesta, jossa pakanauskonnollisten rituaalien kautta tultiin sisälle näihin pakanauskontoihin pyhien toimitusten kautta. Kirkon edustama asia on siis kuollutta muotomeno uskontoa.

 

Uskonnossa ei löydetä Jumalaa, jossa jokainen uskonto määrittelee itse jumalansa ja elämän perusarvot. Raamatussa taas Jumala itse opettaa, millainen on Jumala. Raamattu opettaa myös sen miten voimme elää Jumalan yhteydessä ja mitkä ovat todelliset elämän perusarvot.

Jeesus ei käskenyt valloittaa ihmis-sydämiä miekkalähetyksellä, vaan rakkauden evankeliumilla. Katolinen kirkko toimi Raamatun vastaisesti käännyttäessään kansoja ”Kristukselle” miekan voimalla. Osittain myös luterilaisuus käytti miekka-lähetystä, vastoin Kristuksen käskyä, joka oli evankeliumin saarnaaminen.


Kirkkovero ei ole Raamatullista

 

Raamatussa ei ole opetusta kirkollisverosta, tämäkin on ihmisten keksimä opetus, joka on suora kopio maallisesta verotusjärjestelmästä.

Kirkollinen virkahierarkia

 

Kirkollinen virkahierarkia on Raamatun vastainen. Raamattu ei opeta mitään Arkkipiispasta tai Paavista, joiden alaisina on piispat. Raamattu ei opeta mitään kirkollisesta kirkkoherra käsitteestä eikä kirkollisesta pappisjärjestelmästä. Raamattu opettaa, että seurakunnan johtaja on Jeesus Kristus. Raamattu opettaa, että paikkakunnalla olevaa seurakuntaa johtaa ryhmä miehiä, joista Raamattu käyttää nimitystä vanhimmat, kaitsijat sekä paimenet.

Jumalan armosta ihminen pelastuu ei sakramenttien kautta

 

Synti sana ja käsite tuli maailmaan paratiisissa tapahtuneen syntiinlankeemuksen kautta. Raamattu opettaa, että koko maailma on pahan (saatanan) vallassa, josta seuraa synnin orjuus, jonka seuraus taas on iankaikkinen kadotus. Eihän kenenkään ole pakko päätyä kadotukseen, mehän saamme valita Jeesuksen Kristuksen elämämme Herraksi ja Vapahtajaksi.

 

Raamatun Jumala ei vaadi mahdottomia ihmiseltä. Ihminen ei pysty noudattamaan täydellisesti Jumalan lakia ja opetusta, sen tähden Jeesus tuli ja täytti lain meidän puolestamme ja me pelastumme Jeesuksen ansiosta, jos uskon kautta vastaanotamme Hänet elämämme Herraksi ja Vapahtajaksi. Ajattele kuinka mahtavaa, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta ihminen saa syntinsä anteeksi!!! Jeesus kehotti lihansa päivänä näin; Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Jumalan armosta ihminen saa kuulla evankeliumia, sillä usko tulee Jumalan sana kuulemisen kautta. Jumalan armosta ihminen saa myös tulla uskoon (pelastua) ja vastaanottaa Jeesuksen elämänsä Herraksi.

 

Jumala itse teki Golgatalla sen mihin me ihmiset emme pysty. Jumala antaa vielä Pyhän Henkensä avuksi ihmiselle, jotta hän pystyy ja voi ja osaa elää siten kuin ihminen on tarkoitettu elämään.

Muslimit ja ekumenia

 

Allah ja muslimiuskonto on eri asia kuin Raamatun opettama usko Jumalaan. Muutamia vuosia sitten keskustelin erään muslimin kanssa. Hän puhui minulle Allahista ja minä puhuin hänelle Jeesuksesta. Tämä muslimi sanoi, että minut tapettaisiin hänen kotimaassaan jos puhuisin siellä muslimeille Jeesuksesta. Minä sanoin, että minun Jumalani ei kehota tappamaan tätä muslimia, vaan rakastamaan häntä sekä kertomaan hänelle evankeliumia rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksen lunastusuhrista, jossa on pelastus. Kirkko nykyään käy ekumeenista dialogia muslimien kanssa, josta käy ilmi kirkon hyväksyvä kanta islamin uskoon. Raamattu painottaa lähimmäisen rakkautta, eli meidän tulee rakastaa myös muslimeja, mutta uskova ei voi kuitenkaan hyväksyä Islaminuskoa, joka on Raamatun opetuksen perusteella epäjumalaan uskomista. Muslimit ja "kristityt" ovat pääsemässä yhä syvempään yhteyteen toistensa kanssa. Tämä on yksi osa luopumusta, joka siirtää ihmiskuntaa kohti antikristuksen hallitsemaa maailmaa. 138 muslimiteologia on kirjoittanut avoimen kirjeen kristityille, jossa he ojentavat ystävällisen kädenojennuksen kristittyjä kohtaan.

Alla on kursiivissa 138 muslimiteologien vetoomus kristityille ja juutalaisille:

Muslimiteologien kirje sisältää mm. seuraavat asiat:

- Muslimeilla ja kristityillä on yhteinen perusta muinaisessa Aabrahamin uskossa ja juutalaisuudessa (judaismi).

- muslimien ja kristittyjen välille on saatava uskonnollinen sekä maailmanrauha.

- Muslimien ja kristittyjen yhteinen perusta on rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä.

Muun muassa seuraavat kristilliset vaikuttajat ovat hyväksyneet tämän muslimien kirjeen:
 

David Yonggi Cho, Founder and Senior Pastor of Yoido Full Gospel Church, Seoul, Korea

Bill Hybels, Founder and Senior Pastor, Willow Creek Community Church, South Barrington, IL

Rev. Dr. Robert Schuller, Founder, Crystal Cathedral and Hour of Power

Rick Warren, Founder and Senior Pastor, Saddleback Church, and The Purpose Driven Life, Lake Forest, CA

George Verwer, Founder and former International Director, OM
 

Samoin mm. seuraavat vaikuttajat ovat hyväksyneet tämän muslimien kirjeen:

- Rev. William G. Sinkford
President

Unitarian Universalist Association of Congregations:

- Mor Eustathius Matta Roham
Archbishop of Jezira and the Euphrates

Syrian Orthodox Church of Antioch

- Daniel A Madigan SJ (jesuiitta)

- The Rev. Dr. Sharon E. Watkins, General Minister and President

The Rev. Dr. Robert K. Welsh, President, Council on Christian Unity

Dr. Peter Makari, Disciples of Christ representative to the NCCC Interfaith Relations Commission
 

- Chief Rabbi Shlomo Amar and Chief Rabbi Yonah Metzger of Israel, Rabbi Shear Yashuv Cohen, Chief Rabbi of Haifa

- Sir Sigmund Sternberg Three Faiths Forum (Kolmen uskon foorumi on 10 vuoden ajan rakentanut Aabrahamin perheen jäsenten välistä yhteyttä, eli juutalaiset, kristityt ja muslimit)

Lähteet 138 muslimiteologia:

http://www.acommonword.com/
http://www.yale.edu/faith/abou-commonword.htm

 

Minun ajatuksiani edellä olevasta:

Aabrahamin uskon oikeat ja ainoat perilliset maailmassa ovat ne, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen olevan ainoa välimies (Vapahtaja ja Pelastaja) ihmisen ja Jumalan välillä. Juutalaisuus ei johda Jumalan luokse; islaminusko ei johda Jumalan luokse.

Jeesuksen opetuslapsilla ei ole yhteistä pohjaa muslimien kanssa Aabrahamin uskon kautta. Aabrahamin usko perustuu ja pohjautuu aina yksin Israelin Jumalan ja Raamatun ilmoittamaan ilmoitukseen. Islaminusko ei pohjaudu Aabrahamin uskoon ja Raamatun uskoon, vaan epäjumalanpalvelukseen.

Jeesuksen opetuslapset rakastavat muslimeita lähimmäisinään, mutta eivät hyväksy muslimien uskoa, joka perustuu epäjumalanpalvelukseen. Jeesuksen opetuslapsilla ja muslimeilla on eri Jumala. Jeesuksen opetuslapset uskovat Jumalaan ja muslimit epäjumalaan. Tunnetut kristityt vaikuttajat kuten David Yonggi Cho, Bill Hybels, Robert Schuller, Rick Warren ja George Verwer ovat tehneet synnin ja vääryyden hyväksyessään muslimiteologien avoimen kirjeen. Kristittyjen, juutalaisten ja muslimien pyrkimys hyväksymään toistensa uskon on antikristillistä toimintaa, ei Jumalan Hengen vaikuttamaa toimintaa.

Kolmen uskonnon yhteinen pyrkimys tunnustaa toisensa yhden ja saman Jumalan palvelukseen on antikristillistä toimintaa, joka valmistelee antikristuksen tuloa maailmaan. Tästä on kysymys tässä asiassa, jossa nämä uskonnot tunnustavat toinen toisensa sekä yhteisen päämäärän palvella ja rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä.

David Yonggi Cho, Bill Hybels, Robert Schuller, Rick Warren ja George Verwer ovat eksyneet hyväksymään antikristuksen evankeliumin, joka tulee yhdistämään kaikki uskonnot sopuisaan yhteiseloon, jossa myös eksytetään uskomaan Raamatun ilmoitus samalle viivalle muiden uskontojen ilmoitusten kanssa. Suden karvat tulevat lopun ajalla selvästi esiin niissä "lampaissa", jotka ovat susina pukeutuneet lampaiden vaatteisiin. He (siis lopun ajan eksytetyt uskovat) ovat joko eksyneet tai sitten olleet jo alunperin susia tullessaan lammaslaumaan.

Kun kerran tällainen eksytys valtaa lopun ajan maailman, niin ymmärrämme varmaan ettemme Jeesuksen opetuslapsina voi hyväksyä kaikkien uskontojen ja uskojen yhteensovittamista ja hyväksymistä, sillä se olisi synti Jumalan edessä. Saatana rakentaa maailman ihmisten eteen kauniin eksytyksen, jossa kaikki uskonnot ja uskot hyväksyvät toisensa ja niin he sanovat rauha rauha ei enää mitään hätää. Tämäkin rauha lopulta rikkoutuu, niin profetian sana sen osoittaa. Jeesuksen opetuslapset joutuvat vainon kohteeksi, koska he eivät voi uskoa lopun ajan antikristillistä uskontojen ja uskojen hyväksymistä ja tunnustamista. Siksi Jeesus sanoi:

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.

Jeesus puhui tuossa tapahtumista, jotka edeltävät Hänen tulemustaan. Jeesuksen opetuslasten ei tule pelätä, vaan iloiten odottaa Jeesuksen tulemusta myös vainojen keskellä. Loppupelissä se tulee ratkaisemaan kuka meistä haluaa kestää koko maailman vihan ja vainon ja silti seistä Pyhän Hengen voiman avulla Jeesuksen puolella vainottuna tämän maailman ihmisten ja saatanan vihan voimasta, mutta Jumalan rakastamana. Olemme pian ajassa jolloin antikristus ilmestyy. Maailma odottaa antikristusta, mutta Jeesuksen opetuslapset odottavat Messias Jeesusta. Jeesuksen tulemus on lähellä!Ekumenia

Ilm 17:
1 ¶ Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä,
2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet".
3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.
4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".
6 Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.

Raamatun opetus Babyloniasta on selvä. Babylonia tarkoittaa muinaista Babylonian valtakuntaa sekä Babylonian (Baabelin) uskontoa, joka levisi koko maailmaan Jumalan hajottaessa ihmiskunnan Baabelin tornin rakentamisen jälkeen.


Baabelin tornia rakennettiin Sinearin maassa, kun kaikessa maassa oli yksi kieli. Baabelin tornin ja tämän ympärillä pyörineen uskonnon tarkoituksena oli saada koko maailma mukaan tähän epäjumalan palvelukseen. Baabelin uskonto oli vedenpaisumuksen jälkeen maailman pääuskonto ja se onkin maailmassa olevien väärien uskontojen alkuperäinen alkulähde. Sen tähden Jumala sekoitti kansojen kielet ja hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, jottei koko maailma saastuisi tästä saatanan uskonnosta. Baabelin torni oli omistettu epäjumalan palvonnalle. Baabelin tornissa harjoitettiin uskontoa, jossa palvottiin aurinkoa.  Nimrod oli Baabelin valtias ja hänen kuolemansa jälkeen hänen äitinsä alkoi johtamaan baabelin uskontoa. Babylonialaiset harrastivat innokkaasti tähtitiedettä ja he pyhittivät sunnuntain auringonpäiväksi (sunday) ja maanantain kuunpäiväksi ja muut viisi päivää he pyhittivät muille kiertotähdille. Semiramuksen johtaessa Baabelin uskontoa hän alkoi opettamaan, että Nimrodista oli tullut auringon jumala eli Baal. Semiramuksen tullessa raskaaksi ja synnytettyään pojan, jolle hän antoi nimen Tammus, jota palvottiin auringon jumalana. Semiramus alkoi myös opettamaan, että hän oli neitsyt. Tämän seurauksena Semiramis kehitti äiti-lapsi kultin, jonka symboliksi tuli äiti (Semiramis), jolla oli käsivarsillaan lapsi (Tammus). Äidin pään päälle asetettiin kuu ja lapsen pään päälle auringon sädekehä. Semiramis korotti itsensä tässä baabelin uskonnossa taivaan kuningattareksi ja häntä tuli rukoilla ja palvoa taivaan kuningattarena, jonka kautta ihmiset pelastuivat.

Tämä Babylonian uskonto on siis kaikkien uskontojen äiti ja alkujuuri. Siksi myös lopun ajalla ihmiskunta palaa takaisin "Baabelin tornin" juurelle ja alkaa rakentamaan ekumenian kautta maailmaa, joka hyväksyy ja suvaitsee kaikki uskonnot eri ilmauksena yhden ja saman Jumalan luokse. Tämä ekumeeninen uskontojen suvaitsevaisuus ei kuitenkaan hyväksy uskoa Jeesukseen Raamatun opettamalla tavalla, vaan hyljeksii ja vainoaa Jeesuksen opetuslapsia:


Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden Matt 24:9.

Tuossa Matteuksen evankeliumin kohdassa Jeesus kertoi asioista, jotka tapahtuvat ennen Hänen toista tulemustansa ja siihen liittyy siis myös uskovien maailmanlaajuinen vaino. Sen tähden lopun ajan ihmiskunta vainoaa Jeesuksen opetuslapsia, koska he eivät palvo ja usko muuhun kuin yhteen Jumalaan, joka on Raamatun ilmoittama Jumala. Eli syy vainoon on se koska Jeesuksen opetuslapset eivät osallistu eivätkä hyväksy ekumeenista epäjumalanpalvelusta, johon ihmiskunta ajautuu lopun aikana. Jeesuksen opetuslasten ei tule pelätä tätä vainoa, sillä Jumala on luvannut, ettei meidän tarvitse pelätä. Hän pitää hyvän huolen omista lapsistansa:

Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan;
Matt 24: 6-10.

 

Luopumus ja eksymys

 

Robert Schuller haastatteli Billy Grahamia televisiossa 31. päivä toukokuuta 1997. Schuller kysyi Grahamilta mitä hän ajattelee kristillisyyden tulevaisuudesta. Laitan Grahamin vastauksen kursiiviin:

 

Billy Graham: Kristillisyys ja olla tosi uskova, tiedäthän, siinä on Kristuksen ruumis. Tähän kuuluvat kaikki kristilliset ryhmät ympäri maailman sekä ulkopuolelta kristillisten ryhmien. Jokainen joka rakastaa Kristusta tai tuntee Kristuksen, olkoonpa siitä tietoisia tai ei, he ovat jäseniä Kristuksen ruumiissa. .............. Tätä Jumala tekee tänään, Hän kutsuu ihmisiä ulos maailmasta nimessään, he voivat tulla muslimi maailmasta, buddhalaisesta maailmasta, kristitystä maailmasta tai ateisti (ei uskovia) maailmasta, he ovat Kristuksen ruumis, koska Jumala on heidät kutsunut. He eivät edes saata tietää Jeesuksen nimeä, mutta sydämessään he tietävät tarvitsevansa jotakin mitä heillä ei ole, ja näin he kääntyvät ainoan valon puoleen mikä heillä on ja luulen että he ovat pelastettuja ja he tulevat olemaan kanssamme taivaassa.

 

Jokainen joka kuuluu Kristuksen ruumiiseen (Jumalan seurakuntaan) tietää ja tuntee Jeesuksen Kristuksen. Billy Graham on eksynyt myös ekumeeniseen eksytykseen, joka eksyttää lopun ajan ihmisiä uskomaan, että kaikki uskonnot ja uskonnottomat pelastuvat, eli tämä eksytys uskoo, että kaikki ihmiset pelastuvat.

 Lopulta kaikki selviää!

 

Se on valitettavasti totta, että ns. ”kristityt” ovat polkeneet maahan todellisen Jumalan sanan opetuksen ja synnyttäneet sen tilalle omat organisaationsa ja kirkkonsa oppeineen, joilla ei ole kovinkaan paljon tekemistä Jumalan sanan kanssa.

 

Kiitos Jumalalle, Jeesuksen sovitusuhrista, jonka kautta aukeaa ihmiselle pääsy iankaikkiseen elämään. Maan päällä on myös olemassa todellinen Jumalan seurakunta, joka on hajaantunut erilaisiin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin sekä niiden ulkopuolelle, mutta kiitos Jumalalle, sillä Hän on luvannut Sanassansa koota kansansa yhdeksi laumaksi ennen kuin Jeesus tulee.

 Petri Paavola

 

 
 

 

 

 
eXTReMe Tracker