Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luku 6: Johanneksen kaste ja lapset
 

Markku Särelä: Johannes Kastaja saarnasi kääntymyksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. (Matt. 3; Mark. l; Luuk. 3; Joh. l). ... Kaste oli välttämätön Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi, sillä se antoi synnit anteeksi. Johanneksenkin kaste oli armonväline, vaikka se eräissä kohdin erosikin kristillisestä kasteesta. .... Armonvälineinä Johanneksen kaste ja kristillinen kaste ovat toisiinsa verrattavat. Johanneksen kasteesta voidaan tehdä lapsikastetta koskevia johtopäätöksiä. (s.42)

Matt 3:
1 ¶ Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa
2 ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".
3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’."
4 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.
5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,
6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

Mark 1:
2 Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi".
3 "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’,"
4 niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi.
5 Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

Luuk 3:
2 siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.
3 Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi,
4 niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’.

Särelä opettaa vastoin Jumalan sanaa, sillä Johanneksen vesikaste ei tuonut syntien anteeksiantamusta, vaan se kun ihmiset tunnustivat syntinsä ja siksi heidät kastettiin. Käsite parannuksen kaste tarkoittaa, sitä kun ihmiset tunnustivat syntinsä, niin he saivat syntien anteeksiantamuksen ja sen merkiksi heidät kastettiin. Johanneksen kasteesta ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että hän olisi kastanut sylivauvoja, silla Raamatun mukaan Johannes kastoi vain sellaisia ihmisiä jotka tekivät parannuksen ja tunnustivat syntinsä. Raamatun selkeä sana sulkee pois sylivauvojen ja todella pienten lasten kastamisen.

Markku Särelä: Johannes Kastajan tehtävästä oli ennustettu: "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen." (Mal. 4:5,6). Tämän ennustuksen vahvistaa Uusi Testamentti. Enkeli ilmoitti Sakariaalle, Johanneksen isälle: "Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö. Ja hän käy Hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." (Luuk. 1:15-17). Johanneksen toiminta kesti vain kotvasen, joten lapset tässä yhteydessä eivät voi tarkoittaa tulevia sukupolvia. Asiaa ei voi ymmärtää myöskään niin, että Johannes olisi kääntänyt silloin elävien juutalaisten sydämet heidän esi-isiensä puoleen, koska Johannes käänsi myös isien sydämet lasten puoleen. Eihän Johannes voinut kääntää jo kuolleitten esi-isien sydämiä. Kysymyksessä olivat siis Johanneksen aikana eläneet isät ja lapset. Isien sydänten kääntäminen lasten puoleen ja lasten sydänten kääntäminen isien puoleen viittasi siihen sydämestä lähtevään uskonyhteyteen, joka perheessä vallitsi Johanneksen antaman kasteen voimasta. (s.43)

Markku Särelä: Kaste oli Johanneksen saarnatoiminnan keskeinen kohta. Sii4ä hän sai Kastajan nimenkin. Tämän valossa ei voi ajatella mitään muuta välinettä kuin kaste, jolla Johannes käänsi lapset. Johanneksen kaste sisälsi siis lapsikasteen! (s.44)

Särelän opetus on taas kerran pahasti Raamatun vastaista. Isien kääntyminen lasten puoleen ja lasten kääntyminen isien puoleen ei tarkoita lapsikastetta, eikä vesikastetta. Luukkaan evankeliumi kertoo mitä tämä isien ja lasten kääntyminen on. Luukkaan evankeliumin mukaan Johannes Kastaja kääntää monia Israelin kansasta Herran Jumalan tykö, eli tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun. Kääntyminen Herran puoleen Johanneksen toiminnan kautta tapahtui parannus sanoman julistamisen jälkeen, kun ihmiset tekivät parannuksen ja tunnustivat syntinsä. Johannes Kastaja osoitti myös Israelin kansalle, että Herra Jeesus on Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.

Näin uskon kautta Herraan Jumalaan isien sydämet myös kääntyvät oikealla tavalla lasten puoleen sekä lasten sydämet isien puoleen. Kyse ei siis ole kirkollisesta lapsikasteesta, vaan uskosta Raamatun Jumalaan, jonka kautta Herralle toimitetaan valmistettu kansa.

Markku Särelä: Matteus kirjoittaa evankeliumissaan: "Silloin vaelsi hänen (= Johanneksen) tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä." (Matt. 3:5-6). Johanneksen kasteelle tulivat miehet ja vaimot, nuorukaiset, vanhukset ja lapset, palvelijat ja sanalla sanoen kaikki. Johannes kastoi kaikki muut paitsi ne, jotka elämällään ja tunnustuksellaan osoittivat katumattomuutta. Heille hän sanoi: "Kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?" (Matt. 3:7). Kaste oli pakopaikka, johon voitiin piiloutua Jumalan vihalta. Siinä päästiin Jeesuksen suojaan, josta Isä sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." (Matt. 3:17). Kaste toi kastetun Jumalan rakkauden piiriin. Jokaiselle katuvalle se oli tarkoitettu, vain katumattomat suljettiin siltä pois. Johannes Kastajassa Jumala oli vaikuttanut uskon jo äidin kohdusta lähtien. Hän - jos kuka - tiesi, että Jumala ottaa armoihinsa pienenkin lapsen. (s. 44)

Raamatun sanan mukaan Johannes Kastaja kastoi vain ne jotka tunnustivat syntinsä. Tämä tarkoittaa sitä ettei Johannes Kastaja kastanut sylivauvoja eikä todella pieniä lapsia.

Johannes Kastajan tehtävänä oli toimia sanansaattajana, joka kertoi Israelin kansalle Herran Jeesuksen olevan Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes Kastajan tehtävä oli ainutlaatuinen, sillä hänen tuli tunnistaa Israelin Messias sekä osoittaa Hänet Israelin kansalle. Koska Johannes Kastajan tehtävä oli näin ainutlaatuinen, niin siksi hänet täytettiin Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdussa. Johannes Kastaja on ainoa ihminen, joka on täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdussa, eikä sitä tapahdu enää koskaan kenenkään muun ihmisen kohdalla. Raamattu ei opeta, että kukaan toinen lapsi voisi täyttyä Pyhällä Hengellä äitinsä kohdussa kuin Johannes Kastaja. Eikä Raamattu opeta, että sylivauvat saavat Pyhän Hengen vesikasteessa, vaan että parannuksen tehneet ja Herraan Jeesukseen uskoneet ihmiset kastettiin vedessä uskon tulemisen seurauksena. Täten vetoamalla Johannes Kastajan täyttymiseen Pyhällä Hengellä äitinsä kohdussa ei voi puolustaa lapsikastetta ja sitä, että Jumala antaisi Pyhän Hengen sylivauvalle vesikasteessa.

Johannes kastaa Jeesuksen

Markku Särelä: Jeesus tunnusti kantavansa maailman syntejä ja käyvänsä kärsimykseen niiden tähden, kun hän meni kasteelle. Mitä tämä sanoo lapsikasteesta? Paljonkin sille, joka asian ymmärtää (sapienti sat). Koska kerran lasten synnit olivat Jeesuksen kannettavina, täytyy lapset kastaa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen. (s.45)

Apt 3:
18 Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.
19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."
32 ¶ Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: "Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin".
33 Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä.
34 Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat; niiden joukossa oli Dionysius, Areiopagin jäsen, ja eräs nainen, nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssansa.

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Fil 3:
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen
9 ¶ ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.

Raamatun opetuksen mukaan ketään muita ei kastettu vedessä kuin niitä jotka tekivät parannuksen ja uskoivat Herraan Jeesukseen. Tämä sulkee pois totaalisesti sylivauvojen kastamisen.

Raamattu ei opeta, että sylilapset ja todella pienet lapset pitää kastaa, koska Herra Jeesus on kantanut ihmisten synnit. Raamattu opettaa Uuden Liiton järjestyksen mukaan, että ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, että hän voi saada synnit anteeksi. Kun lapset kasvavat siihen ikään, että he voivat tehdä parannusta synneistään ja uskoa evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, niin vasta sen jälkeen heidät voidaan kastaa.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen uskon kautta Jumala vanhurskauttaa ja ottaa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen ne ihmiset, jotka henkilökohtaisesti itse uskovat Herraan Jeesukseen, jotka ovat kastettu uskoon tulon jälkeen, uskoon tulemisen seuraamuksena. Tämä sulkee pois sylivauvojen ja todella pienten lasten kastamisen.

Markku Särelä: Uudestikastajat vetoavat siihen, että Jeesus tuli kasteelle vasta aikuisena, 30 -vuotiaana. Heidän mukaansa Jeesuksen esimerkkiä pitäisi seurata. 47) Ensiksikään he eivät ole ymmärtäneet Jeesuksen vastaanottaman kasteen ainutlaatuisuutta. Johannes Kastaja käsitti sen heti. Toiseksi Johannes Kastaja oli vain 6 kuukautta Jeesusta vanhempi. Vasta hän alkoi Jumalan säätämän kasteen. Hän ryhtyi julkiseen toimintaan vanhatestamentillisen tavan mukaan 30 -vuotiaana kuten Jeesuskin (4 Moos. 4:3; Luuk. 3:23). Ei ollut siis mitään mahdollisuutta, että Jeesus olisi kastettu aikaisemmin. Aabraham ympärileikattiin 99 -vuotiaana, Iisak 8 päivän vanhana. Jeesus kastettiin 30 -vuotiaana, meidät voidaan kastaa lapsina. Jeesuksen esimerkin seuraaminen ei tarkoita hänen toimiensa jäljittelemistä, vaan ristimme kantamista ja Jumalan tahdon noudattamista kutsumuksessamme ja asemassamme. Jeesus meni kasteelle heti, kun Johannes alkoi kastetoimintansa. Samoin meidän tulee viedä lapsemme kasteelle heti, kun se on mahdollista. Koska ikärajaa ei ole annettu, heidät voidaan kastaa vaikka heti syntymän jälkeen. (s.45-46)

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Särelän käyttämä sanonta uudestikastaja on halveeraava pilkkanimitys uskovista, jotka Raamatun sanan opetuksen mukaisesti vastaanottavat vesikasteen uskon syntymisen jälkeen.

Totta kai Herran Jeesuksen opetuslasten tulee seurata Herran Jeesuksen esimerkkiä. Johanneksen kaste oli tarkoitettu syntisille, jotka olivat tehneet parannuksen ja uskoivat Jumalaan. Herra Jeesus ei ollut syntinen, eikä tarvinnut parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Herra Jeesus meni Johanneksen kastettavaksi siksi, että Hän syntien Sovittajana sekä syntiuhrina samastui ihmisiin, joiden synnit Hän on sovittanut. Sekä myös siksi, että Herran Jeesuksen esikoisena tulisi olla kaikessa ensimmäinen.

Herra Jeesus oli synnitön ja otti kasteen Johannekselta, että Hän olisi myös ensimmäinen Uuden Liiton järjestyksen mukaisessa uskossa, joka on usko Jumalaan, osallisuus Pyhään Henkeen sekä vesikasteen vastaanottaminen uskon syntymisen jälkeen.

Johannes Kastajan kaste edellytti henkilökohtaista uskoa Jumalaan ja tämä seikka sulkee pois kirkollisen sylivauvakasteen, sillä Raamatullinen vesikaste vastaanotetaan aina uskoon tulemisen jälkeen, uskon syntymisen seuraamuksena.

Herran Jeesuksen esimerkin seuraaminen koskien Hänen vesikastettaan tarkoittaa totisesti Hänen esimerkkinsä seuraamista, jossa ensin on usko Jumalaan, jonka jälkeen vastaanotetaan vesikaste.

Raamattu ei opeta, että sylivauvat pitää viedä kasteelle heti kun se on mahdollista, koska ketään ei kastettu ilman parannuksentekoa ja uskoa Herraan Jeesukseen.

 

 

Alla on linkki Raamatun opetus vesikasteesta koko kirjoitukseen, käsittäen kaikki kirjoituksen 27 lukua:

Raamatun opetus vesikasteesta (kaikki luvut)

  

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Markku Särelä: Lapsikaste on raamatullinen
Vesikaste Raamatun opetuksen valossa
Sakramentti

myjewishlearning.com
apokryfikirjat.com/didakhe


 


 

 

 

eXTReMe Tracker