Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Älä kutsu ketään rabbiksi isäksi ja mestariksi

Pääotsikon mukainen aihe nostattaa joskus kysymyksen, että mitä tuo oikein tarkoittaa. Pyrin käsittelemään tätä aihetta sen mukaan mitä Raamattu tästä opettaa. Tähän aiheeseen liittyy myös muutamia vääriä opetuksia, jotka tuon esille.

Matt 23:
1 ¶ Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen
2 sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.
4 He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa.
5 Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi
6 ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,
7 ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä ‘rabbi’.
8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
9 Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.
10 Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
11 Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
13 ¶ Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.
14 Voi teitä kirjanoppineet ja farisealaiset, te ulkokullatut! jotka syötte leskien huoneet, ja muodoksi pidätte pitkät rukoukset: sentähden te saatte sitä kovemman kadotuksen. (jae 14 puuttuu 33/38 käännöksestä)
15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!
16 Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: ‘Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu’!

Herra Jeesus tarttui tässä erittäin tärkeään aiheeseen. Fariseukset ja kirjanoppineet olivat rasittaneet kansaa vaikeilla taakoilla, eli omilla väärillä opetuksillaan. Tämä tulee esille siitä, että heidän opetuksensa kautta he itse sekä heitä kuulevat olivat matkalla kadotukseen.

Halu olla ensimmäinen

Fariseusten ja kirjanoppineiden sydämessä oli halu olla ensimmäinen, eli olla suurempi ja parempi muita. He tekivät kaikki tekonsa sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä. He halusivat kirkastaa itseään käyttäen itsensä kirkastamiseen vääristetyn Jumalan sanan auktoriteettia. Heidän halusivat, että ihmiset kiinnittäisivät huomioita heidän erinomaisuuteensa ja siihen kuinka hyviä ja viisaita he olivat.

Itse asiassa fariseukset ja kirjanoppineet eivät olleet erinomaisia, hyviä tai viisaita, vaan synnin petoksen sokaisemia ylpeitä, röyhkeitä sekä narsistisia ihmisiä, jotka elivät vääristetyn Jumalan sanan mukaista elämää.

Rabbi

Fariseukset ja kirjanoppineet tahtoivat, että heitä kutsutaan nimellä rabbi. Rabbi sanan alkuperä on sanassa rav, joka tarkoittaa suurta ja siitä muodostui sana rabbi ja tämä titteli annettiin opettajille ja mestareille.

VT:n aikaiset rabbit pitivät itseään suurina opettajina ja mestareina, jota he eivät kuitenkaan olleet.

Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että he eivät saa antaa kutsua itseään rabbiksi, koska Herra Jeesus on meidän suuri opettajamme ja mestarimme ja Herran Jeesuksen opetuslapset ovat veljiä (sisaria) keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että Uuden Liiton seurakunnassa ei ole rabbeja, eikä ketään Herran Jeesuksen opetuslasta saa kutsua Uuden Liiton aikana rabbiksi.

Tämä kielto tuli siitä syystä, koska Herra Jeesus on ainoa suuri opettaja ja mestari. Uudessa Liitossa on Jumalan sanan opettajia seurakunnassa. Hepreankielen Uusi Testamentti opetuskirjeissä seurakunnalle käyttää näistä UT:n opettajista hepreankielen sanaa morim sekä kreikankielen UT.ssa sanalla didaskalos.

1 Kor 12:28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

Opettaja sanaa saa käyttää Uudessa Liitossa seurakunnan opettajista se ei ole väärin tai vastoin Raamatun sanan opetusta.

Herra Jeesus kielsi rabbi sanan käytön, joka tarkoitti suurta opettajaa tai mestaria, koska Hän itse on suuri opettaja ja mestari. Kukaan uskova ei voi olla suuri opettaja, koska on vain yksi suuri ja täydellinen opettaja, Messias Herra Jeesus.

Isä

Herra Jeesus sanoi, että isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että hengellisessä mielessä Herran Jeesuksen opetuslapsilla ei ole isää. Kukaan uskova ei voi olla toiselle uskovalle hengellisessä mielessä isä, eli uskon asioissa kukaan uskova ei ole kenellekään isä. Tämä tarkoittaa tietenkin myös sitä, että kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa sanoa olevansa itse hengellisessä mielessä isä.

Herra Jeesus antoi tämän käskyn siksi, koska Hänen opetuslapsiensa hengellinen Isä on Isä Taivaassa, eli Jumala. Kukaan uskova ei voi koskaan olla hengellisesti isänä toiselle uskovalle, koska se paikka on ja pysyy varattuna Jumalalle, meidän taivaalliselle Isälle. Herran Jeesuksen opetuslasten hengellinen Isä on Jumala ja opetuslapset ovat Isänsä poikia ja tyttäriä:

2 Kor 6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

Maallisia isiä saa tietenkin sanoa isiksi. Raamattu ei kiellä käyttämästä isä sanaa maallisessa merkityksessä, vaan voimme käyttää isä sanaa isästämme sekä kaikista isistä. Herra Jeesus asetti Isä sanan käyttökiellon tarkoittamaan hengellistä merkitystä, ei maallista.

Uskovien keskuudessakin on sellainen vääristymä, jossa uskovat käyttävät termiä hengellinen isä siinä merkityksessä kun kasvaneempi uskova auttaa vasta uskoontullutta tai vähän aikaa uskossa ollutta eteenpäin uskon tiellä. Auttamisessa ei ole mitään väärää, vaan se on oikein. Vääristymä on sanoissa minun hengellinen isäni on; minä olen hänen hengellinen isänsä.

Raamattu kuitenkin kieltää selkeästi, että hengellisessä mielessä emme saa kutsua toista uskovaa hengelliseksi isäksi, sillä Herra Jeesus kieltää sen selkeästi.

On oikein että uskossa vanhemmat auttavat, tukevat ja opettavat  vasta uskoontulleita sekä vähän aikaa uskossa olleita uskovia. Väärin on kuitenkin kutsua tai pitää ketään hengellisenä isänä. Uskovien tulee juurtua Isään, Herran Jeesuksen kautta ja Hän on ainoa hengellinen Isämme ja tässäkin kohden meidän tulee uskoa ja kunnioittaa Jumalaa ja toimia Hänen tahtonsa ja sanansa opetuksen mukaisesti. Emme saa juurtua ihmiseen, eikä ihmisestä saa tulla meille hengellistä isää, koska Taivaan Isä on meidän hengellinen Isämme.

Kyse ei ole lakihenkisyydestä tai oikeaoppisuudesta kuten usein niitä syytetään, jotka haluavat uskoa sen mitä Raamattu opettaa, vaan Jumalan rakastamisesta:

1 Joh 5:
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa Jumalaa myös elämällä Hänen tahtonsa mukaan, eli noudattamalla Hänen käskyjään ja opetuksiaan Uuden liiton järjestyksen mukaisesti. Kyse ei ole lain tekojen tekemisestä, vaan uskojen tekojen tekemisestä Jumalaa rakastaen, Hänen armostaan. Näin myös uskosi keskipiste on Jumala Herran Jeesuksen kautta.

Edellä oleva Raamatun kohta opettaa, että jos haluat noudattaa Jumalan sanan opetuksia, niin et ainoastaan rakasta Jumalaa, vaan myös muita Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Silloin kun sinua syytetään lakihenkiseksi sekä muiden tuomitsijaksi, siksi että haluat noudattaa Raamatun opetusta rakkaudessa ja totuudessa, niin et ole lakihenkinen, etkä väärämielinen tuomari, vaan uskova, joka rakastaa Jumalaa ja kaikkia Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Väärä isä opetus

Monet katoliset opettavat, että uskovia saa kutsua isäksi kunhan ei sotke sitä käsitettä Isä Jumalaan. He perustelevat katolista isä-oppia, sillä että Aabrahamia sanottiin isäksi.

Katolisten opetus siitä että uskovia voi kutsua isäksi, koska Aabrahamiakin kutsuttiin on kuitenkin väärä opetus, eikä Jeesuksen opetus ole ristiriidassa Paavalin roomalaiskirjeen neljännen luvun opetuksen kanssa.

Room 4:16 Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä

Room 4:12 ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna

Room 4:17 -niinkuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" -sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.

Aabrahamista tuli kansojen paljouden isä, sillä hänestä on polveutunut monta kansaa. Aabraham oli myös esikuvaa Herrasta Jeesuksesta, joka yhdistää uskon kautta Häneen uskovat juutalaiset ja pakanat yhdeksi.

Juutalaisilla oli tapana kutsua Aabrahamia isäkseen. Kun luemme koko roomalaiskirjeen tarkasti, niin huomaamme, että Rooman Jumalan seurakunnassa oli pakanauskovia sekä myös paljon juutalaisia Herraan Jeesukseen uskovia opetuslapsia. Paavali opetti näitä juutalaisia ymmärtämään Uuden Liiton ja vanhan liiton eron. Siksi hän myös käytti termiä Aabraham isämme, sillä näin juutalaiset ymmärsivät mistä Paavali puhui ja mitä hän opetti. Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin:

Olen juutalaisten kanssa keskustelemassa Raamatun opetuksista ja joku heistä sanoisi, että rabbimme opettaa 613 VT:n käskystä, jotka ovat yhä vielä tänään voimassa. Silloin minä vuorostaan sanoisin, että rabbinne opettaa väärin, sillä Herra Jeesus kumosi vanhan liiton järjestyksen ja asetti Uuden Liiton voimaan.

Minä käytän esimerkissä rabbi sanaa siinä merkityksessä, että puhun juutalaisille rabbista, joka on heille yleinen sana kuvaamaan juutalaista Raamatun opettajaa. Minä en käyttänyt rabbi sanaa siinä merkityksessä, että pitäisin rabbia itseni tai muiden hengellisenä suurena opettajana, vaan siinä merkityksessä, että juutalaiset ymmärtävät kenen sanoin opettavan väärin.

Apostoli Paavali ei myöskään pitänyt Aabrahamia hengellisenä isänään, vaan hän puhui Rooman Jumalan seurakunnassa oleville juutalaisille uskoville, jotka olivat vasta alussa uskontiellä ja hän käytti heille juutalaisuudesta tuttua termiä, mutta ei rikkonut Jeesuksen käskyä vastaan, sillä Paavalin kuten kaikkien muiden hengellinen Isä on Taivaan Isä.

Samoin myös Herra Jeesus ja Stefanus käyttivät samaa terminologiaa puhuessaan juutalaisille, mutta Aabraham ei ollut Jeesuksen eikä Stefanuksen hengellinen isä.

Mestari

Herra Jeesus sanoi, että älkää antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.

Herra Jeesus antoi myös tämän kiellon tarkoittamaan sitä, että Hänen opetuslapsensa eivät saa käyttää kenestäkään Herran Jeesuksen opetuslapsesta sanaa mestari hengellisessä mielessä. Tämä tarkoittaa tietenkin myös sitä, että kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa sanoa olevansa itse hengellisessä mielessä mestari.

Urheilutermeillä jne. sanaa mestari saamme käyttää esim. Matti Nykänen on maailmanmestari mäkihypyssä. Kielto mestari sanan käytölle tarkoittaa mestaria hengellisessä merkityksessä, ei muuten. Herran Jeesuksen opetuslasten hengellinen Mestari on Messias Herra Jeesus.
 

 

Petri Paavola 2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Greek and Hebrew Lexicon

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker