Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia

Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetiasta ja sen tulkinnasta on käyty kiivasta väittelyä uskovien keskuudessa lähes koko Uuden Liiton historian aikakauden. Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetia puhuu 490 vuoden pituisesta ajanjaksosta, joka jakaantuu kolmeen aikajaksoon: 49 vuotta, 434 vuotta ja 7 vuotta.

Jotkut opettavat Danielin 70 vuosiviikon profetia tarkoittavan sitä kun Esran ja Nehemian aikana aloitettiin Jerusalemin jälleenrakentaminen, joka tarkoittaa 49 vuotta, josta on 434 vuotta Messiaan tulemiseen ja profetian viimeinen 7 vuotta hyppää lopunaikaan kertoen antikristuksesta. Edellä oleva Danielin 70 vuosiviikon profetian tulkinta, jossa viimeinen 7 vuotta kertoisi antikristuksesta on väärä opetus, ei Raamatun sanan totuus.

Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetian 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) tarkoittaa Esran ja Nehemian aikaa kun Jerusalemia alettiin jälleenrakentamaan; 62 vuosiviikkoa (434 vuotta) tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen Messias ilmestyy ensimmäisen kerran jälleenrakennettuun Jerusalemiin; viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) tarkoittaa sitä kun Herra Jeesus tekee vahvaksi Liiton (Uusi Liitto) kuolemansa kautta, joka päättää vanhan liiton ja sen uhrit. Tällä tavalla Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia on johdonmukainen, koska profetiassa on kyse Messiaasta ja vanhan liiton päättymisestä ja Uuden Liiton alkamisesta Messias Jeesuksen kuoleman kautta, joka päätti vanhan liiton uhrit.

Pyrin kirjoituksessani tuomaan esille sen kuinka Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetian viimeinen vuosiviikko, eli seitsemän vuoden aika kertoo Messias Jeesuksesta, ei antikristuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Dan 9:
24 Seventy weeks are decreed upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression (
פשׁע pesha), and to make an end of sin (חטאה chatta’ah), and to forgive (כפר kaphar) iniquity (עון ‘avon), and to bring in everlasting (עולם ‘owlam - עלם ‘olam) righteousness (צדק tsedeq), and to seal vision and prophet, and to anoint the most holy place.
25 Know therefore and discern, that from the going forth of the word to restore and to build Jerusalem unto one anointed (
משׁיח Mashiyach - Messias), a prince, shall be seven weeks; and for threescore and two weeks, it shall be built again, with broad place and moat, but in troublous times.
26 And after the threescore and two weeks shall an anointed one (
משׁיח Mashiyach - Messias) be cut off, and be no more; and the people of a prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; but his end shall be with a flood; and unto the end of the war desolations are determined.
27 And he shall make a firm covenant with many for one week; and for half of the week he shall cause the sacrifice and the offering to cease; and upon the wing of detestable things shall be that which causeth appalment; and that until the extermination wholly determined be poured out upon that which causeth appalment.' Jewish Publication Society Bible 1917 -JPS

Dan 9:
24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan.

25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.

26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

27. Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

Juutalaisten hepreasta englantiin käännetty JPS käännös kääntää oikein Dan 9:24-27 jaejakson, jonka pohjalta tuon esille sitä mitä Dan 9:24-27 opettaa. Raamattu Kansalle käännös on aika hyvin onnistunut kääntämään tämän jaejakson, mutta käyn jaejaksoa läpi pääosin JPS:n kautta.

Raamattu sanoo Dan 9:24:ssa kuinka seitsemänkymmentä viikkoa on on säädetty Israelin kansalle ja pyhälle kaupungille (Jerusalem). Raamattu sanoo kuinka 70 vuosiviikkoa on säädetty Israelin kansalle, jolloin pahoista teoista ja synnistä tehdään loppu, kun pahat teot sovitetaan (saadaan syntien anteeksiantamus), iankaikkinen vanhurskaus saapuu ja kaikkein pyhin voidellaan.

Edellä oleva profetian sana on Messias Jeesuksesta, joka ilmestyy Jerusalemiin (jälleenrakennettu Jerusalem) ja kun Hän kuolee kansan syntien tähden, niin silloin loppuu pahat teot ja synti uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Hänen kauttansa saadaan syntien anteeksiantamus ja syntien sovitus, sillä Hän (Messias Jeesus) on iankaikkinen vanhurskaus.

Babylonialaiset kuningas Nebukadnessarin johdolla tuhosivat Jerusalemin ja sen temppelin vuonna 586 eKr.  Raamattu sanoo, että Dan 9:25:ssa kuinka Messiaan ilmestymisen (ensimmäinen tulemus) ajankohta on silloin, kun alkaa Jerusalemin jälleenrakentaminen. Milloin alkoi Jerusalemin jälleenrakentaminen?

Esra 7:
6 tämä Esra lähti Baabelista. Hän oli kirjanoppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi, koska Esran päällä oli Herran, hänen Jumalansa, käsi.
7 Myös israelilaisia ja pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena.
8 Ja hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena.
9 Sillä ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä alkoi lähtö Baabelista; ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän tuli Jerusalemiin, koska Jumalan hyvä käsi oli hänen päällänsä.
........................
11 ¶ Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle, kirjanoppineelle, joka oli Herran Israelille antamien käskyjen ja ohjeitten tuntija:
12 "Artahsasta, kuningasten kuningas, pappi Esralle, taivaan Jumalan lain tuntijalle," ja niin edespäin.
13 "Minä annan käskyn, että minun valtakunnassani jokainen Israelin kansan jäsen ja sen papit ja leeviläiset, jotka ovat halukkaat lähtemään Jerusalemiin, lähtekööt sinun kanssasi,

Esra lähti Baabelista Jerusalemiin Persian kuningas Artahsastanin (Artakserkses) seitsemäntenä hallitusvuonna. Historiassa tietyt tahot ajoittavat Esran lähdön ja Jerusalemin jälleenrakentamisen vuoteen 457 eKr. jolloin kuningas Artahsastan valtuutti ja salli Esran jälleenrakentamaan Jerusalemia. Kun laskemme vuodesta 457 eKr. 490 vuotta eteenpäin, niin tulemme vuoteen 33 jKr. Toinen aikalaskenta ja todennäköisempi Jerusalemin jälleenrakentamisen aloittamisesta lähtee vuodesta 458 eKr. ja koska vuotta nolla ei ole ollut, niin siksi myös profetian antama aikamäärä 490 vuotta päättyy vuoteen 33 jKr.

Edellä olevan profeetallisen ajanmäärityksen mukaan vuonna 33 jKr. oli tapahtunut jo Messiaan ilmestyminen, jonka julkinen palvelutehtävä alkoi 26 jKr. ja siitä kolmen ja puolen vuoden päästä Messias Jeesus ristiinnaulittiin syntien sovitukseksi ja vuoteen 33 jKr. mennessä oli jo tapahtunut helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatus, joka laittoi käytäntöön Uuden Liiton, joka alkoi Herran Jeesuksen kuollessa ristillä, jonka todisteeksi Jumala repäisi ylhäältä alas asti temppelin esiripun.

Dan 9:26:n profetia sanoo alkutekstin mukaan, että kuudenkymmenenkahden viikon jälkeen Messias tuhotaan (tapetaan) ja kaupungin sekä temppelin tulee hävittämään hyökkäävän ruhtinaan väki. Messias Jeesus kuolee kansan (koko maailman) syntien tähden ja syntien sovitukseksi. Hyökkäävän ruhtinaan väki, joka tuhoaa Jerusalemin ja temppelin tarkoittaa Tiitusta, roomalaista sotapäällikköä, joka tuhosi ja hävitti täydellisesti Jerusalemin ja temppelin vuonna 70 jKr.

Dan 9:27 tarkoittaa alkutekstin mukaan, että Messias vahvistaa liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi ja viikon puolessa välissä Messias lakkauttaa VL:n uhraamisen ja uhrit ristinkuolemansa kautta. Uudessa Liitossa Herra Jeesus on syntiuhri syntien anteeksisaamiseksi. VL:n uhrit lakkautettiin sillä tavalla Herran Jeesuksen kuoleman kautta, että ne menettivät tehonsa, eivätkä enää tuo kenellekään syntien anteeksiantamusta. Juutalaiset yhä edelleen uhrasivat eläinuhreja Jeesuksen kuoleman jälkeen, mutta näillä VL:n uhreilla ei ollut syntien anteeksiantamuksen vaikutusta.

Liiton vahvistaminen yhden vuosiviikon aikana, eli seitsemän vuoden aikana tarkoittaa Herran Jeesuksen Messiaan palvelutehtävän alkamista vuodesta 26 jKr. ja Jeesuksen maan päällinen Messiaan palvelutehtävä kesti kolme ja puoli vuotta, jolloin Hänet ristiinnaulittiin syntien sovitukseksi. Jäljelle jääneet kolme ja puoli vuotta Liiton vahvistamisesta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen tarkoittavat aikaa kun Uusi Liitto, joka alkoi Jeesuksen kuollessa ristillä sai täyttymyksen käytäntöön asettamisen helluntaipäivänä, kun tapahtui Pyhän Hengen vuodatus. Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen seurakunta alkoi julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta ja näin tämä Danielin kirjan viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta tuli päätökseen vuonna 33 jKr. Profetian aikamäärä täyttyi, mutta Herran työ seurakunnassaan jatkuu aina tämän maailman ajan loppuun asti.

Näin Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon, seitsemän vuoden ajanjakson profetia kertoo siitä mitä Herra Jeesus Messias teki. Viimeisen vuosiviikon, seitsemän vuoden aikana alkoi Jeesus Messiaan palvelutehtävä, Messias Jeesus kuoli ja nousi ylös, antoi omillensa synnit anteeksi sekä Pyhän Hengen voiman, jonka seurauksena Uuden Liiton seurakunta aloitti julkisesti evankeliumin sanoman saarnaamisen. Kaikki edellä oleva tapahtui Jeesuksen vaikutuksesta seitsemän vuoden aikana. Luku seitsemän vuotta on todella merkittävä ja tärkeä, koska luku seitsemän on Jumalan täydellisten tekojen luku. Tämäkin yksityiskohta kumoaa sellaisen väärän opetuksen, joka sanoo Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon tarkoittavan antikristusta.

Itse näen tämän väärän opetuksen lähentelevän Jumalanpilkkaa, koska Danielin kirjan 9 luvun viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta kertoo Jumalan täydellisistä teoista, joita Herra Jeesus teki tämän seitsemän vuoden aikana. Jos Jumalan teot Herrassa Jeesuksessa vääristetään, niin silloin on kyse Jumalan pilkkaamisesta ja tätä väärä opetus Danielin kirjan 9 luvun viimeisestä vuosiviikosta tekee, jos sen sanotaan tarkoittavan antikristusta. Monet uskovat ovat vilpittömiä ja heidät on opetettu väärin uskomaan, että Danielin kirjan 9 luvun viimeinen vuosiviikko tarkoittaisi antikristusta. Me kaikki Herran Jeesuksen opetuslapsina olemme erehtyneet monessakin kohden Raamatun sanan opetuksen mukaan, mutta kiitos Herralle, sillä saamme tehdä parannusta ja muuttaa mielemme, kun tulemme Jumalan armosta tuntemaan lisää ja enemmän Jumalan sanan totuutta, joka johtaa väärän opetuksen hylkäämiseen.

Dan 9:
24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan.

25. Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja.

26. Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

27. Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli." Raamattu Kansalle

 

1 Kings 9:7 then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and this house, which I have hallowed for My name, will I cast out of My sight; and Israel shall be a proverb and a by word among all peoples; Jewish Publication Society Bible 1917 - JPS

1 Kun 9:
6 Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä,
7 niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.
8 Ja tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä ja viheltävä; ja kun kysytään: ‘Miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?’
9 niin vastataan: ‘Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka oli vienyt heidän isänsä pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin ja kumarsivat niitä ja palvelivat niitä; sentähden Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä’."

Israelin Jumala on sanonut, että jos juutalaiset kääntyvät pois Jumalasta, eivätkä pidä Jumalan käskyjä ja lakeja, niin Jumala hävittää Israelin siitä maasta, jonka Hän on antanut heille. Jumala sanoi myös hävittävänsä temppelin pois kasvojensa edestä, jos juutalaiset kääntyvät pois Jumalasta.

Vuonna 70 jKr. roomalainen sotapäällikkö Tiitus tuhosi Jerusalemin temppelin. Temppelin ja Jerusalemin tuhoamisen jälkeen juutalaiset karkotettiin pois Israelin maasta. Jerusalemin ja sen temppelin tuho ja juutalaisten maastakarkotus tapahtui siitä syystä, että he eivät uskoneet Jumalaansa, eivätkä kansakuntana vastaanottaneet Messiasta, joka oli ja on Jeshua (Jeesus).

Raamatun Jeesus kuoli (mutta nousi ylös kuolleista) noin 30 jKr. ja 40 vuotta myöhemmin temppeli tuhottiin ja juutalaiset karkotettiin pois Israelin maalta. Voimme nähdä Raamatusta, että luku 40 tai neljäkymmentä vuotta on koetuksen luku.

Talmud (Yoma 39:b) sanoo:

"Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: suurena sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovet avautuivat itsestään."

Punaisen villaköyden yliluonnollinen muuttuminen valkoiseksi oli Jumalan merkki Israelin kansalle, että kansan synnit oli annettu anteeksi. Heti Messias Jeesuksen kuoleman jälkeen punainen villaköysi ei enää muuttunut valkoiseksi, koska syntejä ei voi saada anteeksi muutoin kuin uskon kautta Messias Jeesukseen, Hänen sovitustyönsä, Hänen verensä kautta.

Jeesuksen opetuslapset (Matt 24 luku) näyttivät Jeesukselle temppelin rakennuksia. Messias Jeesus sanoi, "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." Jeesus profetoi, että temppeliä ja sen rakennuksia tulisi kohtaamaan suuri tuho, joka tapahtui 70 jKr. Messias Jeesus tuli sen tähden, että Hänen kauttaan saadaan syntien anteeksiantamus, Hänen veressään ja sovitustyönsä kautta Jumala tekee kansastaan Hänen temppelinsä, missä Jumala asuu.

Kun juutalaisilla ei ole temppeliä, niin se on merkkinä siitä etteivät he ole uskollisia Jumalalle, vaan ovat hylänneet Hänet. Kolmannen temppelin rakentaminen ei ole ratkaisu tilanteeseen, koska oikea temppelin sijainti ei ole maantieteellinen kysymys, sillä uskon kautta Messias Jeesukseen, sinusta tulee Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu, merkkinä siitä, että olet saanut syntisi anteeksi.

Dan 9:27:ssa oleva profetia hävittäjästä, joka tulee iljetysten siivin tarkoittaa Tiituksen roomalaista armeijaa, joka tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin, ei antikristusta. Rooman armeijan tunnuksena oli kotka siipineen ja iljetysten siivin on profetiassa tunnusmerkkinä hyökkääjästä, joka on Rooman armeija.

Dan 9:26,27 jakeissa on tietynlainen juutalainen parallelismi rakenne, joka tarkoittaa  saman ajatuksen ja asian toistamista eri tavoin, ja eri sanoin, mutta saman asian ja ajatuksen esiintuomista, jonka ensimmäinen osa täysin vastaa jälkimmäiseksi esitettyä asiaa ja ajatusta:

Dan 9:26 puhuu Messiaan kuolemasta (voideltu tuhotaan) ja sen jälkeisestä Jerusalemin ja temppelin hävityksestä hyökkäävän ruhtinaan väen kautta (roomalaiset). Dan 9:27 puhuu myös Messiaan kuolemasta (lakkauttaa uhrit ja uhraamiset kuolemansa kautta) ja hävittäjästä, joka tulee iljetyksen siivin (roomalaiset).

Danielin kirjan 9:27 ei opeta antikristuksesta ja viimeisestä lopunajasta, vaan Messiaasta kuinka Hän vahvistaa Uuden Liiton monille kuolemansa kautta. Danielin kirjan 9 luvun jae 24 todistaa sen, että koko jaejakso puhuu Messiaasta, jonka tulemuksen ajankohtaan ja tehtävän suorittamiseen sekä Uuden Liiton käytäntöön laittamiseen menee kaiken kaikkiaan 490 vuotta siitä kun Jerusalemia aletaan jälleenrakentamaan (alkoi 457 eKr.), sekä profetia tuo myös esille toisen temppelin tuhon, joka tapahtui vuonna 70 jKr. Dan 9:27 ei opeta yhtään mitään antikristuksesta.

Dan 9:27 väärä opetus antikristuksesta on tehty "tukemaan" oppia, joka opettaa, että seurakunnan ylöstempaus tapahtuu ennen suurta ahdistuksen aikaa ja antikristuksen ilmestymistä.

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen (
εκλεκτους - eklektous) tähden ne päivät lyhennetään.
................
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

Herra Jeesus sanoi itse, että Hänen tulemuksensa ja ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Suuren ahdistuksen aika on lyhennetty valittujen tähden. Herra Jeesus sanoi, että ahdistuksen jälkeen (suuri ahdistus) tapahtuu Hänen tulemuksensa suuren pasuunan pauhatessa.

Väärä opetus sanoo, että Matteuksen 24 luvun valitut tarkoittaa juutalaisia, ei seurakuntaa. Väärä ylöstempaus opetus erehtyy tässäkin kohden.

Mark 13:
19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.
20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen (
εκλεκτους - eklektous) tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.
21 Ja jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tai: ‘Katso, tuolla’, niin älkää uskoko.
22 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut (
εκλεκτους - eklektous).
23 Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.

Luuk 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Markuksen evankeliumin luku 13 puhuu samasta asiasta kuin Matt 24 ja käyttää samaa sanaa eklektos valituista, jotka ovat Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä. Mark 13 opettaa myös kuinka valittujen tähden, eli Herraan Jeesukseen uskovien tähden suuren ahdistuksen päivät ovat lyhennettyjä. Mark 13 luku yhdistää valitut niihin, joita väärät kristukset ja profeetat yrittävät eksyttää, sanoen, että jos mahdollista, niin jopa valitut (eklektous), eli Jeesuksen opetuslapset pyritään eksyttämään väärien profeettojen kautta lopunaikana suurien ihmeiden ja tunnustekojen kautta, jotka perustuvat riivaajahenkien valhevoimaan. Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen olkaa varuillanne, Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.

Raamatun opetus on kristallin kirkas siinä, että Matt 24 ja Mark 13 lukujen valitut tarkoittavat Jeesuksen opetuslapsia, ei juutalaisia. Toki Jeesuksen opetuslapsissa on myös juutalaisia, mutta Matt 24 ja Mark 13 ei opeta, että valitut ovat ainoastaan juutalaisia, vaan ainoastaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Herra Jeesus sanoi Luuk 21:28, että kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä, koska Herra tulee pian. Jumalan seurakunnan ei tarvitse pelätä lopunajan suurta ahdistusta, sillä Herran Jeesuksen sanojen mukaan Jumalan seurakunta saa olla rohkealla mielellä suuren ahdistuksen ajassa, koska seurakunta odottaa Herransa tulemusta ja tietää Herran tulevan pian hakemaan omansa ylöstempauksen kautta Herransa luokse.

Matt 28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Väärä ylöstempausoppi opettaa ja sanoo, että kun ylöstempaus on tapahtunut, niin Pyhä Henki poistuu maan päältä ja tulee sitten vähän ajan päästä takaisin juutalaisia varten sekä niitä pakanoita varten, jotka ylöstempauksen jälkeen pelastuvat.

Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti, joka tarkoittaa tämän maailman aikakauden vaihtumista tuhatvuotiseen valtakunnan rauhanaikaan. Herra Jeesus on opetuslastensa kanssa Pyhässä Hengessä "maailman loppuun" asti, joka tarkoittaa sitä, että seurakunta on maan päällä tämän maailmanajan loppuun asti ja aivan tämän maailmanajan lopussa tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus.

2 Tim 2:10 Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen (εκλεκτους - eklektous) tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden.

1 Piet 2:
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9 Mutta te olette "valittu (
εκλεκτον - eklekton) suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja," joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10 te, jotka ennen "ette olleet kansa," mutta nyt olette "Jumalan kansa," jotka ennen "ette olleet armahdetut," mutta nyt "olette armahdetut".

Matt 24:22; Mark 13:20; 2 Tim 2:10; 1 Piet 2:9 kaikissa kohdissa on sama kreikankielen sana eklektos, joka tarkoittaa valittua. 2 Tim 2:10 kohdassa puhutaan valituista, jotka ovat kutsutut pelastukseen Herrassa Jeesuksessa. 1 Piet 2:7-10 tuo esille kuinka valitut ovat Herran Jeesuksen pelastamia, valittua sukua, kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa ja omaisuuskansaa.

Eklektos sana esiintyy UT:n tekstissä 23 kertaa, eikä se yhdessäkään kohtaa viittaa ainoastaan juutalaisiin (Israelin kansaan valittuna), vaan pääasiassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta valittuihin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Tämäkin todistaa, että Matt 24 ja Mark 13 lukujen valitut tarkoittavat Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Toki Israel (juutalaiset) ovat Herran valittu kansa, mutta nyt Uuden Liiton ajassa Jumala valitsee vain ne ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Kiitos Herralle, että Jumalan lupauksen mukaan Israelin kansan (juutalaiset) kolmasosa tulee pelastumaan päivien lopulla uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Jumalan armosta hekin ovat valittuja.

Dan 7:
23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.

Ilm 13:
5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.

Danielin kirjan 7 luku kertoo lopunajasta ja antikristuksesta, joka pyrkii matkimaan ja jäljittelemään Herraa Jeesusta. Koska antikristus eksyttää ja esiintyy Jeesuksena, niin Herra määrää antikristuksen ajaksi kolme ja puoli vuotta, joka oli täsmälleen sama aikamäärä, kun Jeesus palveli Messiaana päällä.

Ilmestyskirjan luku 13:5,6 puhuu samasta asiasta kuin Dan 7:23-36, joka tarkoittaa antikristuksen aikaa. Dan 9:27:ssa ei ole aikahyppäystä lopunajan viimeisiin päiviin, niin että se tarkoittaisi antikristusta, joka on väärä opetus. Kuten on jo tullut esille, niin Dan 9:27 tarkoittaa Messiasta, ei antikristusta.

 

Petri Paavola 23.5.2019


Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com/ danielin kirjan profetia viimeinen vuosiviikko
kotipetripaavola.com/ juutalaisen kansan jaannoksen pelastuminen ja ylostempaus
kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
haaretz.com/ premium-history-of-the-temple-in-jerusalem
jewishencyclopedia.com/ parallelism-in-hebrew-poetry

 


 

 

 

eXTReMe Tracker