Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesuksen Jumaluus ja ihmisyys

Tein kyselyn (23.8.2019) sähköpostini ja Facebookin kautta koskien Jeesuksen Jumaluutta ja ihmisyyttä. Kyselyssäni kysyin, että kun Jeesus Jumalana tuli ihmiseksi, niin jäikö Hän ihmiseksi (Jumala-ihmiseksi) palattuaan Isänsä oikealle puolelle taivaissa, vai palasiko Hän siihen samaan asemaan mikä Hänellä oli ennen ihmiseksi tulemistaan, jossa Hän on ja oli Jumala. Tässä kirjoituksessa aion paljastaa kyselyni syyn sekä sen miten uskon Raamatun opettavan tästä aiheesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole loukata ketään, ei hyökätä ketään vastaan, vaan pyrkiä etsimään sitä mikä on Jumalan sanan totuus. Kirjoitukseni voi aiheuttaa ärsyyntymistä sekä jopa kovia hyökkäyksiä minua vastaan. Elän kuitenkin anteeksiannossa mitä sitten tapahtuukin. Tämäkin aihe on todella tärkeä, vaikka äkkipäätään joistakin voi tuntua siltä, että tämä kirjoitukseni on turhuuksien turhuutta. Tutkitaan asioita kaikessa rauhassa toinen toisiamme kunnioittaen sekä rakastaen, sillä Raamatussa Jumala käskee meitä rakastamaan toinen toisiamme:

1 Joh 3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.

 

Sisällys:
Kyselyn tulokset
Oma näkemykseni
Katolisen kirkon oppi
Raamatun kohtia liittyen aiheeseen
Vilpitön usko
Ihmisten perinnäissäännöt
Raamatun uskontunnustus

 

 

Kyselyn tulokset

Kyselyn päämäärä ja tarkoitus ei tietenkään ollut se, että äänestämällä päätettäisiin siitä mitä Raamattu opettaa, koska Jumalan sana kertoo sen mikä on totuus tässä asiassa. Kyselyni tarkoituksena oli kartoittaa sitä millä tavalla Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat tämän asian. Laitan seuraavaksi esille kysymykseni, jonka perusteella vastauksia annettiin:

A) Jeesus on Jumala, joka tuli ihmiseksi ja syntiuhriksi sovittaen syntimme ja kuolemansa jälkeen Hän jätti ihmisyytensä palaten takaisin Isän luokse. Jeesus siis tuli ihmiseksi, mutta ei jää iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi. Jeesus oli Jumala maan päällä ihmisenäkin, mutta palasi takaisin siihen Jumaluuteen (missä Hänellä ei ollut ihmisen olemusta), joka Hänellä oli ja on ennen kuin maailma luotiin, koska Jeesus on iankaikkinen Jumala ja Jumalan Poika.

B) Jeesus on Jumala, joka tuli ihmiseksi ja syntiuhriksi sovittaen syntimme ja kuolemansa jälkeen Hän palasi Isänsä luokse jääden samalla iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi.

Sähköpostini ja Facebookin kautta kyselyni tavoitti noin. 2000 ihmistä. Vastauksia tuli todella vähän. A vaihtoehdon kannalla oli 37 ihmistä. B vaihtoehdon kannalla oli 33 ihmistä. En kertonut kyselyssä omaa kantaani, vaan lupasin kertoa sen myöhemmin. Kysely ei johdatellut ketään mihinkään suuntaan, vaan jokainen teki päätöksensä itsenäisesti sen mukaan miten asiasta ajatteli. Kysely paljastaa sen, että uskovien näkemys tästä asiasta on jakaantunut hyvin tasaisesti molempien vaihtoehtojen puolesta, sillä 37 ja 33 ovat lähestulkoon samat lukemat. A vaihtoehto sai neljä ääntä enemmän, mutta ero on todella pieni. Enemmistö tai vähemmistö ei päätä sitä mikä on totuus tässä asiassa, koska sen ratkaisee yksistään Jumalan sanan totuus.

Oma näkemykseni

Itse ajattelen ja uskon, että A vaihtoehto on Raamatun sanan totuuden mukainen opetus. Perustelen näkemykseni tässä kirjoituksessa, mutta sitä ennen on tuotava esille muutama asia.

Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Jumala, Kaikkivaltias Jumala ja Jumalan Poika. Raamattu opettaa myös Jumalan tulleen lihaksi Jeesuksessa (Jeesus tuli ihmiseksi), kun Maria, joka oli neitsyt synnytti Jeesukselle ihmisruumiin. Maria ei synnyttänyt Jumalaa, koska Jumala (Jeesus) on ollut iankaikkisesti olemassa ja oli olemassa ennen Mariaa, mutta Maria synnytti Jeesukselle ihmisruumiin, jonka kautta Jumala tuli ihmiseksi.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on tosi Jumala ja oli tosi ihminen, kun Hän vaelsi ihmisenä maan päällä. Kun Jeesus vaelsi maan päällä Jumalana ja ihmisenä, niin Jeesuksella ei ollut kahta erillistä persoonaa, vaan Jeesus oli yksi "persoona" Jumalana ja ihmisenä. Herran Jeesuksen ihmisyys ei ollut näennäistä, vaan todellista, koska Jumala tuli todelliseksi ihmiseksi, ollen yhtä aikaa Jumala ja ihminen.

Kun Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi, niin jäikö Hän iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi? Raamattu vastaa meille tähän kysymykseen:

Joh 17:
4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5 Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Luuk 24:26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"

Herra Jeesus pyysi, että Hänen Isänsä kirkastaisi Hänet Isän luona, sillä kirkkaudella, joka Jeesuksella oli Isän luona, ennen kuin maailma olikaan (ennen kuin maailma oli luotu). Ennen maailman luomista Jeesus oli Isänsä luona Jumalana Jumaluuden kirkkaudessa, jossa Hänellä ei ollut ihmisen inhimillistä olemusta ja luontoa. Sillä kirkkaudella, joka Jeesuksella oli Isän luona, ennen maailman luomista kertoo meille sen, että Jeesus palasi takaisin Jumalan kirkkauteen, jossa ei ole inhimillistä ihmisen olemusta. Raamattu kertoo meille ettei Jeesus jää iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi. Luuk 24:26 kertoo meille saman asian kuin Joh 17:5.

Jeesuksen ihmisenä olemisen aika liittyi Hänen sovitustyöhönsä, koska ihminen (Adam) teki syntiä liharuumiissaan, niin siksi Jumala tuli ihmiseksi sovittaakseen ihmisen synnin iankaikkisen syntiuhrin kautta Herrassa Jeesuksessa. Jeesuksen inhimillisyys ja ihmisyys oli vain tätä tarkoitusta varten, että Hän sovittaisi synnit verensä vuodattamisen kautta. Jumala tuli inhimilliseksi ihmiseksi, mutta ei jää iankaikkisesti inhimilliseksi ihmiseksi, koska Jumala ei ole ihminen, eikä Jumala-ihminen, vaan iankaikkinen Jumala. Jumalan ihmiseksi tuleminen pitäisi ymmärtää Jeesuksen sovitustyön tähden täällä maan päällä, jolloin voimme ymmärtää sen, että Hän ei jäänyt ihmiseksi, sillä Hän on iankaikkinen Jumala.

Katolisen kirkon oppi

Katolinen katekismus vuodelta 2005, kohta 665. Kristuksen taivaaseenastuminen merkitsee Jeesuksen inhimillisen luonnon lopullista siirtymistä Jumalan taivaalliselle alueelle, josta hän on tuleva takaisin,603 mutta joka siihen saakka kätkee hänet ihmisten katseilta.604

Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen olevan iankaikkisesti Jumala-ihminen sanoessaan Jeesuksen inhimillisen luonnon siirtyneen lopullisesti Jumalan taivaalliselle alueelle. Oppi, joka sanoo Jeesuksen jäävän iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi on katolinen oppi, ei Raamatun opetus.

Epäraamatullinen opetus on hyvin usein sellainen, että se ajautuu ristiriitaan itsensä kanssa. Katolisen kirkon oppi Jeesuksen Jumala-ihmisen iankaikkisuudesta ajautuu ristiriitaan katolisen kirkon opetuksen kanssa.

Katolisen kirkon englanninkielisellä nettisivulla olevasta Athanasiuksen uskontunnustuksesta muutama kohta:

Whoever wishes to be saved must, above all, keep the Catholic faith. ..... For unless a person keeps this faith whole and entire, he will undoubtedly be lost forever. ...... Likewise, the Father is omnipotent, the Son is omnipotent, the Holy Spirit is omnipotent. ...... He is equal to the Father in His divinity, but inferior to the Father in His humanity. ..... This is the Catholic faith. Everyone must believe it, firmly and steadfastly; otherwise He cannot be saved. - Suomennos - Jokainen, joka haluaa pelastua täytyy, ennen kaikkea, pitää katolinen usko. .... Sillä, ellei hän pidä tätä uskoa kokonaan ja kokonaisena, hän epäilemättä joutuu ikuisesti kadotetuksi. .... Samoin Isä on Kaikkivaltias, Poika on Kaikkivaltias, Pyhä Henki on Kaikkivaltias. .... Hän (Jeesus) on yhtä suuri Isän kanssa Jumaluudessaan, mutta ihmisyydessään Isäänsä alempi (vähäarvoisempi). .... Tämä on katolinen usko. Jokaisen tulee uskoa se, lujasti ja vakaasti, muutoin hän ei voi pelastua.

Katolinen kirkko opettaa Catholic Education Resource Center nettisivulla:

The Father is "greater" than the incarnate Christ in terms of position because Christ's humanity is a creation, though in His divinity He is equal to the Father. - Suomennos - Isä on suurempi kuin ihmiseksi tullut Kristus koskien asemaa, koska Kristuksen ihmisyys on luomakuntaa, vaikka Jumaluudessaan Hän on yhtä suuri Isän kanssa.

Katolinen kirkko sanoo Isän olevan Jeesusta suurempi Jeesuksen ihmiseksi tulemisen tähden, ihmisyyden tähden, mutta Jumaluudessa Jeesus on yhtä suuri Isänsä kanssa. Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen olevan iankaikkisesti Jumala-ihminen, jossa Jeesuksella on iankaikkisesti inhimillinen ihmisen luonto.

Katolisen kirkon ristiriita on siinä, että se uskoo Jeesuksen olevan Jumaluudessa yhtä suuri Isänsä kanssa, mutta Isä on Jeesusta suurempi Jeesuksen ihmisyyden tähden. Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen olevan iankaikkisesti Jumala-ihminen, ja silloin katolisen kirkon oman opetuksen mukaan Jeesus ei voisi ollakaan yhtä suuri Isänsä kanssa Jumaluudessa, koska Jeesus on iankaikkisesti Jumala-ihminen ja vieläpä sellainen Jumala-ihminen, jossa Jumaluutta ja ihmisyyttä ei voi erottaa pois toisistaan. Huomaatko ristiriidan, joka syntyy katolisen kirkon opetuksesta?

Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

Joh 8:18 Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt."

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

Joh 6:
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Raamattu sanoo ettei lähettiläs (lähetetty) ole lähettäjäänsä suurempi, joka tarkoittaa sitä, että lähettäjä on lähetettyä suurempi. Raamattu sanoo, että Isä lähetti Jeesuksen taivaasta maan päälle tekemään Isän tahtoa. Tämän tähden Herra Jeesus sanoi Hänen Isänsä olevan Häntä suurempi. Raamattu opettaa Isän olevan Jeesusta suurempi, joka ei tee Jeesuksesta alempaa Jumalaa, vaan kertoo Jumaluuden hierarkiasta ja järjestyksestä. Raamattu sanoo miehen olevan vaimonsa pää, joka ei tarkoita sitä, että vaimo olisi alempi ihminen tai vähemmän ihminen kuin mies, vaan on kyse Jumalan asettamasta järjestyksestä miehen ja vaimon välillä, jossa vaimon tulee olla alamainen miehelleen, niin kuin Jeesus on Isälleen alamainen, sillä Isä on Pojan pää.

Raamatun kohtia liittyen aiheeseen

Joh 17:
4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5 Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Raamattu sanoo (Joh 1:14), että kun Jeesus (Jumala) tuli lihaksi (ihmiseksi), niin Hänellä oli samanlainen kirkkaus kuin Isällä on. Jeesuksella oli Jumalan kirkkaus ihmisenäkin, koska Hän on Jumala. Kun Jeesus sanoi, Isä kirkasta minut luonasi sillä kirkkaudella, joka Hänellä oli Isän luona, ennen kuin maailma olikaan, niin tässä kohdassa Raamattu kertoo todella selvästi, että Jeesus palaa siihen Jumalan kirkkauteen, joka Hänellä oli ennen maailman luomista. Ennen maailman luomista Jeesus oli Jumala (on nytkin), joka ei ollut tullut ihmiseksi, jolla ei ollut ihmisen inhimillistä luontoa. Joh 17:5 opettaa ettei Jeesus jää iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, vaan palaa takaisin siihen Jumalan kirkkauteen, missä ei ole inhimillistä ihmisen luontoa, vaan pelkkä Jumaluus ja Jumaluuden kirkkaus.

Kun tutkimme Raamattua ja jos emme ota huomioon mitä Joh 17:5 opettaa, niin voimme ajatella tiettyjen Raamatun kohtien kautta, että Jeesus on kuitenkin edelleen ihminen ja on jäänyt iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi. Raamatussa ei kuitenkaan ole ristiriitoja, eikä Raamattu opeta yhtäaikaisesti ettei Jeesus jäänyt Jumala-ihmiseksi ja kuitenkin jäi Jumala-ihmiseksi. Jos uskomme Joh 17:5 kohdan opetuksen, niin silloin kykenemme ymmärtämään sellaiset kohdat oikealla tavalla, jotka "näyttäisivät" opettavan Jeesuksen olevan iankaikkisesti Jumala-ihminen.

Kol 2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Col 2:9 - For in him is embodied all the fulness of the Godhead. Lamsa arameasta englantiin - suomeksi käännettynä: Sillä Hänessä on ruumiillistunut koko Jumaluuden täyteys

Jaak 2:1 ¶ Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön.

Kun Raamattu sanoo, että Jeesuksessa asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, niin se ei tarkoita, että Jeesus on edelleen Jumala-ihminen, ja että Hänellä olisi nyt tällä hetkellä myös Jumaluudessa inhimillinen ihmisen luonto. Lamsan käännös arameasta englantiin sanoo sen mikä on Raamatun opetus asiasta, että Jeesuksessa on ruumiillistunut koko Jumaluuden täyteys. Tämä tarkoittaa, että kun Jeesus vaelsi ihmisruumiissa maan päällä, niin Hän oli yhtä aikaa sekä Jumala ja ihminen, koko Jumaluuden täyteydessään, mutta Jeesuksella ei tietenkään enää ole ihmisen luontoa ja ruumista, koska Jumala on kirkastanut Hänet takaisiin siihen tilaan, missä Hän oli ennen maailman luomista.

Jaakob tuo esille kirkastettua Herraa Jeesusta Kristusta (Messias), joka tarkoittaa juuri sitä mitä Joh 17:5 opettaa. Kun Herra Jeesus kuoli, niin Raamattu sanoo, ettei Jeesus jäänyt hyljätyksi tuonelaan, eikä Hänen ruumiinsa nähnyt katoavaisuutta (Apt 2:31). Herra Jeesus nousi kuolleista kirkastetussa ruumiissa, joka ei ollut enää inhimillisen ihmisen ruumiin rajoittama, koska Jeesus oli palaamassa takaisin siihen Jumaluuden kirkkauteen, joka Hänellä oli ennen maailman luomista.

Luuk 24:
36 ¶ Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"
37 Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen.
38 Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne?
39 Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan."
40 Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa.
...........
50 ¶ Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät.
51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.

Kun Herra Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen opetuslapsilleen, niin Hän sanoi ettei hengellä ole lihaa ja luita, niin kuin te näette minulla olevan. Kun ja jos lukee tämänkin Raamatun kohdan ilman sitä ymmärrystä mitä Joh 17:5 sanoo, niin silloin voi hyvinkin ajatella, että Jeesus jäi iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi.

Joh 17:5 opettaa, että Jeesus palaa takaisin siihen Jumalan kirkkauteen, joka Hänellä oli Isän luona ennen maailman luomista. Luuk 24:36-40 kohdissa Herra Jeesus oli noussut kuolleista, mutta ei ollut vielä mennyt Isänsä luokse. Luuk 24:51 sanoo kuinka Jeesus otettiin ylös taivaiseen Isänsä luokse, jolloin Hän palasi takaisin siihen Jumalan kirkkauteen, jossa Hänellä ei ollut ihmisen inhimillistä luontoa. Näin Luukkaan evankeliumin 24 luvusta näemme sen ettei Jeesus jäänyt eikä jää iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi.

1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

1 Tim 2:5 ei opeta Jeesuksen olevan iankaikkisesti Jumala-ihminen. 1 Tim 2:5 opettaa ihmisen Messias Jeesuksen olevan ainoa Välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Koska ihminen teki syntiä, niin siksi Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi ja ihmisenä sekä Jumalana sovitti synnit ristinpuulla veressään, mutta nousi kuolleista ja palasi takaisin Isänsä luokse siihen Jumaluuden kirkkauteen, mikä Hänellä oli ennen maailman luomista.

Dan 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

Matt 19:28 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

Apt 7:56 ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella".

Kun Raamattu puhuu Ihmisen Pojasta Isän luona, niin tämäkään kohta ei sano ja opeta Jeesuksen olevan iankaikkisesti Jumala-ihminen. Viittaus Ihmiseen Poikaan on sitä varten, koska Jeesus ihmisenä (ja Jumalana) ihmisruumiissaan toimi syntien Sovittajana ja Pelastajana.

1 Joh 3:
2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas
.

1 Joh 3:2 ei opeta, että Jeesuksella on inhimillinen ihmisen luonto iankaikkisesti. Kun meistä tulee Jeesuksen kaltaisia, niin meistä ei suinkaan tule Jumalaa (Jeesus on Jumala), eikä tällä tarkoiteta ihmiseksi tulemista, vaan sitä, että meistä tulee Jumalan armosta synnistä vapaita ja synnittömiä iankaikkisesti Uudessa Jerusalemissa.

Kun ymmärrämme Joh 17:5 kohdan opetuksen, niin silloin ymmärrämme ettei mikään Raamatun jae voi tehdä sitä tyhjäksi, eikä aiheuttaa sen kanssa ristiriitaa, sillä jokaisen Raamatun kohdan on oltava sopusoinnussa sen kanssa, että kun Herra Jeesus nousi kuolleista Isänsä oikealle puolelle, niin Hän palasi takaisin siihen Jumalan kirkkauteen, joka Hänellä oli ennen maailman luomista.

Hebr 13:8 Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Raamatun kohta Herra Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti tuo esille Jeesuksen muuttumatonta iankaikkisuutta ja iankaikkista Jumaluutta. Herra Jeesus ei ole muuttunut Jumala-ihmiseksi, vaan Hän tuli ihmiseksi syntien sovittamista varten ja palasi takaisin Isänsä luokse siihen Jumaluuden kirkkauteen, joka Hänellä oli ennen maailman luomista.

Tuhannen vuoden valtakunnan ajassakaan Herra Jeesus ei ole Jumala-ihminen, vaan siellä Häneen uskovat saavat nähdä Hänen Jumaluuden kirkkautensa sekä lopullisesti myös iankaikkisesti Uudessa Jerusalemissa. Sekin meidän täytyy ottaa huomioon, että kun Raamattu puhuu tuonpuoleisista asioista ja iankaikkisuudesta sekä Jumalasta, joka on iankaikkinen, niin emme kykene näitä asioita täysin ymmärtämään vajavaisuutemme tähden.

Vilpitön usko

Tiedän sen, että on monia vilpittömiä ja totuuden puolella olevia uskovia ihmisiä, jotka uskovat Jeesuksen olevan iankaikkisesti Jumala-ihminen. Pidän heitä kaikkia rakkaina sisarinani ja veljinäni Herrassa Jeesuksessa. Kukaan meistä ei ole täydellinen, minäkin olen erehtynyt monta kertaa siitä mitä Jumalan sana opettaa, mutta Jumalan armosta olen saanut tehdä parannusta silloin kun olen ymmärtänyt Raamatun opetusta väärällä tavalla. Olkaamme toisillemme armollisia ja jatkakaamme yhdessä samalla Kristus tiellä tuntien toisiamme kohtaan yhä syvenevää rakkautta siitäkin huolimatta, että voimme olla joissakin Raamatunopin kohdissa eri mieltä. Jumala näyttäköön minulle olenko erehtynyt tässä asiassa ja sen Jumala tulee tekemään meille jokaiselle silloin kun ja jos olemme erehtyneet Jumalan sanan ymmärtämisessä, sillä Hän näyttää meille sen kuinka asia on ja mikä on totuus.

Ihmisten perinnäissäännöt

Kuten on aikaisemmin käynyt ilmi, niin Jeesuksen jääminen iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, jolla olisi iankaikkisesti inhimillinen ihmisen luonto on katolisen kirkon oppi ja opetus. Ihminen, joka on katolisen-, ortodoksisen- tai luterilaisen kirkon teologi (sekä monet vapaiden suuntien edustajat), tai omaksunut kirkollisen teologian mukaisen traditioon (ihmisperinne) perustavan opetuksen sanoo, että meidän tulisi perustaa uskomme siihen mitä kirkkoisät ja heidän tunnustuksensa opettavat, sillä ovathan ne olleet jo yleisesti hyväksyttyjä lähes 2000 vuotta. Yleensä he sanovat, että turha on enää uutta keksiä, sillä pitäisi pitäytyä siihen, jonka kirkkoisät ovat jo aikoja sitten asettaneet uskottavaksi.

Kyselyni osoittaa sen, että on olemassa monia sellaisia uskovia ihmisiä, jotka eivät usko katolisen kirkon oppiin Jeesuksen iankaikkisesta Jumala-ihmisyydestä. He ovat tehneet sen itsenäisesti tutkimalla ja lukemalla Jumalan sanan totuutta. Kyselyni eräs tarkoitus olikin osoittaa se, että sittenkin on paljon sellaisia uskovia ihmisiä, jotka ovat vapaita monista katolisen kirkon alullepanemista opeista. Kyselyni osoittaa myös sen ettei kukaan yksittäinen uskova ihminen yritä keksiä jotain uutta oppia, sillä monet uskovat ymmärtävät ettei Jeesus jää iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi.

Katolinen kirkko opettaa Isän olevan Jeesusta suurempi, koska Jeesus oli maan päällä ihmisenä, mutta sitten palatessaan takaisin Isänsä luokse Jeesus on yhtä suuri Isänsä kanssa. Tämäkin todistaa katolisen kirkon opetuksen Jeesuksen iankaikkisesta ihmisyydestä olevan ei ainoastaan epäraamatullinen, vaan myös ristiriidassa muun katolisen opetuksen kanssa. Jos Jeesus olisi iankaikkisesti myös ihminen, vaikka onkin Jumala, niin silloinhan katolisen opetuksen mukaan Isän pitäisi olla myös Jeesusta suurempi taivaissa, koska Jeesus on siellä katolisen opetuksen mukaan ihminen (Jumala-ihminen). Edellä oleva esimerkki kertoo siitä miten väärä opetus hyvin usein ajautuu itsensä kanssa ristiriitaan siitä syystä, koska se ei perustu totuuteen. Katolinen kirkko sielunvihollisen hengen ohjauksessa tarkoituksellisesti sekä tietoisesti alentaa ja halventaa Jeesuksen iankaikkista Jumaluuden kirkkautta tehden Jeesuksesta, eli Jumalasta iankaikkisen ihmisen (Jumala-ihminen).

Kun edellä puhuin vilpittömistä uskovista, niin he eivät pyri tietoisesti halventamaan ja alentamaan Jeesuksen Jumaluutta uskoessaan Jeesuksen olevan iankaikkisesti Jumala-ihminen. Tämä ei tarkoita myöskään sitä, että nämä vilpittömät uskovat olisivat olleet tekemisissä katolisen kirkon oppien kanssa tai omaksuneet ymmärryksensä sieltä. Kuten sanoin aikaisemmin, niin me kaikki olemme erehtyväisiä minäkin ja siksikin sinun tulisi tutkia kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. Olkaamme toisillemme armollisia, sillä tämä asia ei saisi erottaa meitä sisar- ja veljesrakkaudesta, joka meillä on uskon kautta Herraan Jeesukseen, sillä me jokainen olemme monessa kohtaa erehtyneet (Jaak 3:2).

Raamatun uskontunnustus

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Raamatun opettama uskontunnustus ihmisen sielun pelastukseksi kehottaa uskomaan Jeesuksen Herraksi, joka on sama asia kuin uskoa Jeesuksen olevan Jumala. Raamattu ei kehota, eikä käske sinua uskomaan Jeesusta Jumala-ihmiseksi, että voisit pelastua, vaan Herraksi (Jumalaksi), koska Hän on iankaikkisesti Jumala. Ylistys ja kiitos Jumalalle siitä, että Jeesus (Jumala) tuli lihaksi (tosi ihmiseksi) ja vuodatti verensä Golgatan ristillä ja kuoli meidän syntiemme tähden. Herra Jeesus elää, sillä Hän nousi kuolleista Isän Jumalan oikealle puolelle.

 

 

Petri Paavola 27.8.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
www.catholic.com/qa/is-jesus-still-human-after-he-went-to-heaven
kotipetripaavola.com/ katolisen kirkon vaara oppi jumalasta 


 

 

 

eXTReMe Tracker