Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Julkinen koetteleminen ja nuhde

Raamattu opettaa monenlaisista asioista, joista tärkein on pelastuksen evankeliumi Herrassa Jeesuksessa, jonka vastaanottamisen seuraus on uskonkuuliaisuus Jumalaa kohtaan. Herra Jeesus sanoi, että löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin. Jeesuksen sanojen mukaan uskonkuuliaisuutta Jumalaa kohtaan (uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa) ei ole kovinkaan paljon maan päällä, kun Hän tulee takaisin. Tämän tulisi saada meidät suhtautumaan vakavasti Raamattuun, Jeesukseen  sekä siihen miten me uskomme Häneen. Uskommeko Häneen niin kuin Raamattu opettaa? Elämmekö uskonkuuliaisuudessa vai onko meidän uskomme uskonnollista ihmisopetusta eikä perustukaan kaikessa Jumalan sanaan?

Edellä olevat kysymykset ovat aiheellisia, koska Jeesuksen sanojen mukaan maan päällä ei ole paljoakaan todellista ja Raamatullista uskoa, kun Hän tulee takaisin. Herra Jeesus sanoi monien väärien profeettojen nousevan lopunajassa eksyttämään jos mahdollista valitutkin (Hänen omansa) valheenvoimalla tehtyjen suurien tunnustekojen ja ihmeiden kautta. Tästäkin syystä meidän tulisi koetella kaikki toiminta, jonka sanotaan olevan Jumalasta, ettemme eksyisi. Koetteleminen ja nuhteleminen on ymmärretty usein (ei aina) täysin väärin uskovien keskuudessa. Kun ja jos usko ei ole Raamatullista, niin silloin koetteleminen ja nuhtelukin ymmärretään väärin. Koetteleminen ei ole eksytysten metsästämistä, vaan Raamatullista ja Kristus-keskeistä toimintaa, sillä Herra Jeesus koetteli julkisesti väärien opettajien opetuksia. Sama koskee myös Hänen opetuslapsiaan. Käyn läpi kirjoituksessani Raamatun opetusta koettelemisesta ja nuhtelemisesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Kaiken koetteleminen
Julkinen koettelu ja nuhde
Keskinäinen rakkaus

 

Kaiken koetteleminen

1 Tess 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

Erilaiset uskonsuunnat ja yksilöuskovat ovat yksimielisiä siitä, että Raamattu opettaa koettelemaan kaiken toiminnan, jonka sanotaan olevan Jumalasta. Se miten koettelemisen tulisi tapahtua käytännössä erilaisissa tilanteissa jakaa voimakkaasti mielipiteitä uskovien keskuudessa.

1 Tess 5:21 sisältää sen opetuksen, että meidän tulee koetella kaikki myös se miten me uskomme yksilöinä sekä paikallisen seurakunnan sisällä tapahtuva opetus ja toiminta tulee tutkia ja koetella seurakunnan sisältä käsin, eli sen paikallisen seurakunnan toimesta missä opetus ja toiminta tapahtuu. 1 Tess 5:21 sisältää myös laajemman opetuksen koettelemisesta kuin edellä esille tuotu koetteleminen, mutta tästä lisää ja enemmin myöhemmin.

1 Tim 3:
8 ¶ Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,
9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.
10 Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.

Koetteleminen koskee myös seurakunnan palvelutehtäviä. Meidän tulee suostua seurakunnan keskuudessa koeteltaviksi ja kun meidät on havaittu koetuksen kestäviksi, niin vasta sen jälkeen me voimme palvella seurakunnassa sen kutsun kanssa minkä Jumala on meille antanut.

2 Kor 13:
5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.
6 Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä.

Raamattu opettaa meille uskoville itsemme tutkimista ja koettelemista olemmeko uskossa. Alkutekstissä uskossa sana on kreikaksi pistis, joka tarkoittaa uskoa, varmuus, varmuus totuudesta. Raamattu opettaa meitä tutkimaan ja koettelemaan ollaksemme varmoja totuudesta, kun uskomme Jeesukseen. Tämä ei tietenkään tarkoita samaa kuin olla täydellinen, vaan sitä että uskossa voimme olla ja meidän tulisi olla varmoja Jumalan sanan totuudesta, koska meidän tulee uskoa Jeesukseen totuuden mukaisesti, ei valheen tai väärien opetuksien kautta.

Raamattu kehottaa meitä tutkimaan itseämme. Tutkikaa sana on kreikaksi dokimadzo, joka tarkoittaa tutkimista ja sellaista tutkimista, jossa koetellaan ja tutkitaan metallien (rahojen) aitoutta ovatko ne aitoja vai eivät. Dokimadzo sana sisältää myös sellaisen ulottuvuuden, että kun asia on havaittu aidoksi koettelemisen ja tutkimisen kautta, niin se tulee hyväksyä ja sitä on pidettävä arvokkaana ja aitona. Dokimadzo saan tulee sanasta dokimos, joka tarkoittaa hyväksytty, tutkittu ja koeteltu.

Kun tutkimme ja koettelemme itseämme uskommeko Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että meidän tulee tutkia ja koetella kaikki Jumalan sanan totuuden kautta, ei perinteiden tai uskonnollisten ihmisoppien kautta. Uskovakin hakee puolustusta uskolleen liian usein muualta kuin Raamatusta tai sitten hän hakee omalle uskolleen tukea väärän opetuksen kautta.

Jos emme tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki), niin Jeesuksen sanojen mukaan me eksymme (Matt 22:29).  Siksi on tärkeää henkilökohtaisesti tutkia ja lukea runsaasti Jumalan sanaa. Meidän uskovien tulee lukea ja tutkia Jumalan sanaa paljon enemmän kuin mitä luemme hengellisiä kirjoja, netissä olevia tekstejä tai kuulemiamme saarnoja ja opetuksia. Roomalaiskirjeen 12 luvun alussa opetetaan siitä kuinka nimenomaan Jumalan sanan tutkimisen kautta me voimme vain muuttua (mielenuudistus), sillä pelkkä lukeminen tai kuunteleminen ei muuta meitä, koska siihen tarvitaan henkilökohtainen Raamatun tutkiminen, jonka kautta saamme varmuuden totuudesta ja siten voimme Pyhän Hengen voiman avulla ojentautua käytännössä elämään Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Jeesus sanoi ilmoittavansa (totuus avautuu) itsensä sellaiselle uskovalle, joka rakastaa Jumalaa (Joh 14:22).  Vain Jumalan rakastamisen kautta on mahdollista ymmärtää koko ajan syvällisemmin Jumalan sanan opetusta sekä elää Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Jeesuksen profetiallisten sanojen mukaan, koska Hän ei löydä kovinkaan paljoa totuuden mukaista uskoa tulessaan takaisin, niin se kertoo meille sen, että meidän uskovien suurin ongelma lopunaikana on kaikenlaisten muiden asioiden rakastaminen, mutta emme rakasta Jumalaa, niin kuin Häntä tulisi rakastaa.

Kun me rakastamme Jumalaa sekä Jumalan armosta Hänen rakastamisessaan kasvamme, niin Pyhä Henki pääsee koko ajan syvällisemmin opettamaan meitä Jumalan sanan totuuden kautta. Lopunajan suuria ongelmia uskovien keskuudessa ovat rakkaudettomuus, teoreettisen opin painottaminen sekä tunnustekojen ja ihmeiden korostaminen. Jeesuksen ristintyö ja Jumalan rakastaminen ovat suurimpia asioita, joita meidän tulisi painottaa koko ajan.

Jaak 3:
1 ¶ Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Meidän tulisi kaikella tavalla suostua koeteltaviksi yksilöinä ja seurakuntana niin sisältä käsin kuin julkisesti seurakuntamme ulkopuolelta. Koettelemisen tärkeys korostuu siinä, että me jokainen erehdymme monessa kohden ja siksi meidän tulee kaikella tavalla suostua koeteltaviksi. Sanaa julistaville ja opettaville veljille on Raamatussa varoitus ettei kukaan saisi pyrkiä itse opettamaan ilman Jumalan antamaa armoitusta, koska se on kovemman tuomion alainen palvelutehtävä, jos opettaa väärin ja varsinkin jos ei suostu koeteltavaksi eikä korjaamaan kurssiaan. Toki jokainen on vastuussa Jumalalle tekemisistään ja tekemättä jättämisistään myös hän, jolla ei ole opettamisen armoitusta, mutta väärin opettava on aina kovemman tuomion alaisena kuin häntä kuulevat, vaikka kaikki väärän opetuksen alaisuudessa olevat ovat itse vastuussa uskostaan Jumalalle.

Julkinen koettelu ja nuhde

Luuk 12:
1 ¶ Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta.
2 Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.

Matt 23:
15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!
16 Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: ‘Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu’!

Kirjanoppineet ja fariseukset opettivat perinnäissääntöjensä kautta julkisesti kansaa. Kirjanoppineet ja fariseukset opettivat väärin Jumalan sanaa ja vääristyneen opetuksensa kautta he pyrkivät kumoamaan Jumalan sanan totuuden. Koska he olivat julkisesti opettaneet kansaa väärällä tavalla, niin siksi Herra Jeesus kertoi julkisesti heidän vääriä opetuksiaan sekä toi niiden tilalle totuuden. Silloin kun väärä opetus ja vääristynyt toiminta on julkista, niin Jeesuksen esimerkin mukaan siihen pitää myös puuttua julkisesti.

Matt 21:
42 Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: ‘Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme’?
43 Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.
44 Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."
45 Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä.
46 Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.

Matt 12:
1 ¶ Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään.
2 Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina".
.......
14 ¶ Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet.
......
24 Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla".
34 Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.
.......
38 ¶ Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin".

Matt 16:6 Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta".

Herra Jeesus puhui kirjanoppineille ja fariseuksille julkisesti kaiken kansan kuulleen sanoen heitä kyykäärmeen sikiöiksi, koska he olivat julkisesti eksyttäneet kansaa. Jeesuksen toiminnasta tulee esille eräs tärkeä asia. Jeesus koetteli ja nuhteli fariseuksia ja kirjanoppineita julkisesti kaiken kansan kuullen. Se tarkoittaa sitä, että koska koettelu ja nuhtelu tapahtui julkisesti kaiken kansan nähden ja fariseukset ja kirjanoppineet olivat myös läsnä, niin näin jokainen tiesin heidän henkilöllisyytensä. Tällä tavalla toimiessaan Jeesus nimesi fariseukset ja kirjanoppineet ja kaikki tunsivat ja tiesivät heidät ulkonäöltä sekä heidän nimensä. Jeesuksen esimerkin ja toiminnan kautta mekin saamme julkisesti nimetä ihmiset, jotka eksyttävät uskovia väärän opetuksen kautta.

Jeesuksen toiminnasta tulee esille se ettei Hän mennyt yksityisesti ja kahden kesken ensin puhumaan, koettelemaan ja nuhtelemaan, vaan Hän julkisesti kertoi eksyttäjistä ja vääristä opetuksista, joita eksyttäjät olivat julkisesti opettaneet. Tämän esimerkin mukaisesti myös meilläkin on oikeus tuoda esille julkisesti väärä opetus sekä sen takana olevat ihmiset, eikä meidän tarvitse mennä ensin kahden kesken heidän kanssansa puhumaan. On varmasti tilanteita, joissa Pyhä Henki kehottaa ensin käymään keskustelua kahden kesken, mutta pakollista se ei kuitenkaan ole. Sekin on otettava huomioon, että toimii sen mukaan kun sydämessään kokee Pyhän Hengen johtavan kunhan se on vain Raamatun opetuksen mukaista.

Nimeämisessä on se taivaallinen viisaus, että kun eksyttäjä paljastetaan nimeltä, niin muut osaavat varoa häntä ja hänen on silloin vaikeampaa eksyttää enää ketään. Tämän takia Jeesuskin nimesi ja teki tunnetuksi sen keitä eksyttäjät ovat, että Häneen uskovat voisivat varoa ja vältellä eksyttäjiä. Jos Jeesus ei olisi nimennyt ja tehnyt tunnistettaviksi eksyttäjiä, niin eihän kukaan olisi osannut varoa heitä. Jeesus paljasti sekä eksyttäjien vääriä oppeja, että nimesi ja teki heidät tunnetuksi. Meidän tulee toimia täsmälleen samalla tavalla sen esimerkin ja opetuksen mukaan, jonka Jeesus antoi meille.

Monet uskovat sanovat ettei eksyttäjien nimiä saa paljastaa, sillä vain eksyttäväinen opetus tulee paljastaa, mutta ei nimiä ja henkilöllisyyttä. Edellä oleva ohje on epäraamatullinen ja vastoin sitä esimerkkiä ja opetusta, jonka Jeesus antoi meille. Monesti eksyttäjä voi puhua ja opettaa ihan Raamatun mukaisesti, mutta kun hän saa uhrinsa luottamuksen, niin hän paljastaa karvansa ja eksyttää hänen opetustaan uskovat ihmiset koko ajan yhä syvemmälle eksytyksen syviin syövereihin. Tämän takia Herra Jeesus nimesi eksyttäjät ja teki heidät tunnetuksi kaikille, ettemme eksyisi kavaliin ja petollisiin eksytyksen juoniin.

Tietenkin tulee olla varma eksyttäjästä tai väärästä opetuksesta ennen kuin nimeää jonkun ihmisen. Jos ei ole asiasta varma Jumalan sanan totuuden edessä, niin silloin on parempi olla hiljaa kuin syyllistyä antamaan väärä todistus lähimmäisestä.

Sellainen uskova, joka kieltää koettelemisen tai ettei henkilön nimeä saa paljastaa, niin hän ei suinkaan anna ohjettaan ja opetustaan Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, vaan riivaajahenkien opastamana. Paha saatana haluaa etteivät uskovat koettelisi oppeja ja toimintaa, koska silloin hän kykenee helposti eksyttämään uskovia. Paha saatana ei halua, että eksyttäjän tai väärän opetuksen julistajan nimi paljastetaan, koska silloin saatana ei pääsisi eksyttämään uskovia tämän ihmisen kautta, joka opettaa vääriä oppeja. Aina silloin kun opetusta ja ohjeita annetaan Raamatun sanan totuuden vastaisesti, niin sen alkuperä ja juuri on saatanasta, koska hän on kaiken valheen isä.

1 Tiit 1:
 Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!
3 Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi
.....
18 ¶ Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun,
19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.
20 Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi.

Paavali noudatti Jeesuksen esimerkkiä ja siksi hän kertoi väärien oppien opettajien nimet. Paavalin kirjeitä lähetettiin seurakunnille ja näin myös tieto näistä vääristä opettajista meni julkisesti muidenkin tietoon.

Jotkut sananjulistajat sekä uskonyhteisöt opettavat julkisesti Suomea kiertäen sekä heidän opetusmateriaaliaan on runsaasti esillä julkisesti kirjojen muodossa, opetuksina nettisivujen kautta sekä netissä olevien videoiden kautta. Jotkut näistä julkisesti opetustaan levittävistä sananjulistajista ja uskonyhteisöistä vetoavat, että he koettelevat opetuksensa omassa sisäpiirissään, mutta eivät tee sitä julkisesti. He voivat sanoa ettei Raamattu kehota heitä julkisesti koettelemaan muiden opetuksia, eikä heitäkään saisi julkisesti koetella, koska he koettelevat itse itsensä omissa yhteisöissään sekä omalla paikkakunnallaan. He usein sanovat etteivät he keskity etsimään vikoja toisten opetuksista, vaikka niitä olisikin helppo havaita, koska se on toisen tuomitsemista sekä rikkoo Kristuksen ruumista ja siksi niitä ei saisi nostaa julkisesti esille.

Edellä olevan kaltaiset sananjulistajat ja uskonyhteisöt eivät joko ole ymmärtäneet sitä mitä Raamattu opettaa koettelemisesta, eivät tiedä sitä mitä Raamattu opettaa koettelemisesta tai eivät halua noudattaa Raamatun opetusta koettelemisesta, koska he eivät halua luopua siitä mitä he opettavat, vaikka siinä olisi jotakin väärin. Raamatun opetuksen ja esimerkin mukaan kaikki julkinen opetus ja toiminta tulee olla kaikkien julkisesti koeteltavissa ja arvioitavissa. Silloin kun opetamme ja toimimme julkisesti, mutta kieltäydymme julkisesta koettelemisesta, niin emme ole toimineet Raamatullisesti ja hengellisesti, vaan lihallisesti ja sielullisesti. Raamatullisessa uskossa oleva hengellinen ihminen suostuu julkisesti koeteltavaksi, jos hän on opettanut tai toiminut julkisesti. Se tietenkin tulee muistaa, että koetteleminen pitää tehdä sävyisyyden Hengessä.

Jos joku toimii julkisesti ja sanoo, että hän ja uskonyhteisönsä koettelee itse omassa sisäpiirissään oman opetuksensa, niin he toimivat vastoin Jumalan sanan opetusta. Syitä tähän voi olla useita, joista tuon esille muutamia. Ylpeä ja parannukseen nöyrtymätön ihminen ei halua alistua julkiseen koettelemiseen, vaikka hän on erittäin innostunut ja halukas julkisesti viemään eteenpäin omia opetuksiaan. Julkisesti esiintynyt sananjulistaja voi aivopestä uskonyhteisönsä uskomaan ettei julkinen koettelu ole Raamatullista. Koska hän ei kestä eikä halua kenenkään koettelevan hänen opetuksiaan, niin hän kieltää niiden koettelemisen, sillä verukkeella, että koetteleminen tapahtuu omassa sisäpiirissä. Voi myös olla niinkin, että uskova voi olla vilpitön ja aito, mutta väärän opetuksen takia hän ei ymmärrä oikein kaikkia Raamatullisen koettelemisen erilaisia  sävyjä ja muotoja.

Silloin kun on kyse itse tehdystä palvelutehtävästä sekä julistus- ja opetustoiminnasta, niin ei ole kyse hengellisestä palvelemisesta, vaan lihallisesta ja sielullisesta halusta opettaa ja neuvoa muita. Itse tehdyn palvelutehtävän kautta lihallisesti toimien uskova ei kykene ymmärtämään Raamatun opetuksen hengellisiä periaatteita ja siksi tällainen ihminen keksii kaikenlaisia selityksiä sille ettei hänen opetustaan ja toimintaansa saisi koetella. Hyvin usein lihallinen uskova uhkaa Jumalan tuomiolla tai haukkuu koettelijoita fariseuksiksi ja uskonnollisiksi ihmisiksi. Silloin kun ei ymmärrä sitä, että julkinen opetus on aina arvioitava ja koeteltava julkisesti, niin lihallinen ihminen syyttää koettelijoita fariseuksiksi, tuomitsemiseksi, vikojen etsimiseksi, Kristuksen ruumiin rikkomiseksi jne.

Raamatun sana opettaa koettelemista monessa eri tasossa (oman uskon koettelu, paikallisen seurakunnan opetus ja toiminta sekä julkinen opetus ja toiminta) ja vain hengellinen uskova voi ymmärtää tämän ja siksi hän suostuu koeteltavaksi. Puheet tuomitsemisesta, vikojen etsimisestä sekä Kristuksen ruumiin rikkomisesta koettelemisen yhteydessä kuulostavat Raamatulliselta vain lihallisen ja sielullisen ihmisen sydämessä, mutta hengellinen uskova ymmärtää sen olevan välttämätön hengellinen toimenpide, joka takaa sen että opetus ja toiminta pysyy puhtaana, raittiina ja Raamatullisena.

Silloin kun kieltäydytään koettelemisesta, niin se johtaa koko ajan yhä enemmän poispäin totuudesta. Raamatun opetuksen mukaan fariseukset loukkaantuivat Jeesuksen puheista kun Hän koetteli ja arvioi heidän oppejaan julkisesti. Raamatun opetuksen mukaan fariseus ei ole se, joka koettelee Raamatullisesti, vaan fariseus on se joka kieltäytyy Raamatullisesta koettelemisesta. Kristuksen ruumis rikkoutuu yhä enemmän jos emme suostu Raamatulliseen koettelemiseen, koska koettelematon oppi ja toiminta sisältää aina oppeja ja toimintaa, joka rikkoo seurakuntaa, uskovien keskinäisiä välejä sekä uskovien sydämiä. Raamatullinen koetteleminen ei ole tuomitsemista, mutta silloin kun uskova kieltäytyy Raamatullisesta koettelemisesta ja tuomitsee koettelijat fariseuksiksi, niin koettelusta kieltäytyvä on se, joka on tuomitsija, sillä hän tuomitsee väärin perustein toisen, koska Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken opetuksen ja toiminnan (myös julkisesti).

San 13:1 Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa.

Se joka sanoo sävyisyyden Hengessä olevan koettelijan olevan fariseus ja tuomitsija, niin hän toimii itse pilkkaajan tavoin, koska hän ei halua ottaa vastaan nuhdetta, ojennusta ja koettelua. Nuhteen ja koettelemisen vastaanottaminen on viisautta, koska sen kautta uskomme vääristymät korjaantuvat ja pääsemme yhä enemmän uskomaan ja ymmärtämään Jumalan sanan totuutta oikealla tavalla.

San 15:12 Pilkkaaja ei pidä siitä, että häntä nuhdellaan; viisasten luo hän ei mene.

Koettelun kieltävä ja muita pilkkaava ihminen ei halua, että häntä nuhdellaan ja koetellaan, koska hän ei halua nöyrtyä parannukseen eikä ole halukas etsimään Jumalan viisautta, koska hän on mieltynyt valheviisauteen.

Silloin kun julkisesti opetetaan väärin ja johdetaan muita harhaan, niin on ehdottoman tärkeätä, että asia otetaan esille julkisesti tuomalla esiin väärä oppi ja se pitää oikaista Raamatun sanan totuudella. Jos näin ei toimita, niin väärä oppi ja vahingolliset asiat leviävät yhä laajemmalle saastuttaen ja vääristäen monien uskoa. Tästäkin syystä koetteleminen tulee ehdottomasti nostaa esille julkisesti. Silloin kun seuraamme Jeesuksen esimerkkiä ja Raamatun opetusta, niin silloin me olemme velvollisia (ja Jumalalle vastuussa) ottamaan esille julkisesti kaikki julkinen väärä opetus.

Tiit 1:9 hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.

Me uskovina emme (varmasti on niitäkin, jotka ymmärtävät tämän oikein) ole ymmärtäneet koettelemisen vastuuta ja varsinkin seurakunnan johtajien (paimenet on yhtä kuin vanhimmat), jotka palvelevat sanassa ja opetuksessa, niin heillä tulee olla armoitus ja kyky tunnistaa väärät opetukset sekä paljastaa ne ja kertoa ja opettaa se mikä on Jumalan sanan totuus. Silloin kun seurakunnan paimenet ovat Jumalan voitelemia, eikä ihmisten asettamia, niin he kykenevät pitämään kiinni Jumalan sanan totuuden mukaisesta opetuksesta ja sen kautta he kykenevät neuvomaan muita uskovia sekä pystyvät kumoamaan valheelliset ja väärät opetukset. Jos emme tähän kykene, niin emme ole Jumalan asettamia paimenia, vaan ihmisen asettamia.

Gal 6:1 ¶ Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

Koetteleminen, ojentaminen sekä nuhteleminen tulee tehdä hengellisesti ja sävyisästi ja jos se ei tapahdu sillä tavalla kun Raamattu opettaa, niin silloin koetteleminen ja nuhtelu tapahtuu lihassa ja sielullisesti. Sielulliseen ja lihalliseen nuhteluun ja koettelemiseen syyllistyvä toimii väärin ja niin tehdessään hän lankeaa synnilliseen toimintaan.

Jos joku on langennut tekemään syntiä tai opettaa (julkisesti tai paikallisen seurakunnan sisäpuolella) väärin Raamattua,  niin Raamattu antaa oikeuden koettelemiseen, ojentamiseen ja nuhtelemiseen. Koetteleminen, ojentaminen ja nuhtelu tulee tehdä hengellisesti ja sävyisästi. Kyseessä ei ole uskon veljen tai sisaren lynkkaaminen, vaan toista kunnioittaen rakkauden Hengessä tapahtuva koetteleminen ja nuhtelu jos siihen on aihetta.

Silloin kun toimitaan ja opetetaan väärin, niin Raamatullisen koettelemisen tarkoitus on palauttaa asiat Raamatullisen uskon mukaiseen järjestykseen. Koettelemisen tarkoitus ei ole nolata toista oman "oikeaoppisuuden" pönkittämiseksi, vaan koettelu tulee tehdä sävyisästi sekä nöyrästi, että koeteltava huomaisi tilansa, missä synti ja väärä opetus sekä toiminta ovat tuhoamassa häntä. Kyse ei ole lynkkauksesta, vaan toista rakastaen kyynel sydämessä kehotamme ja  olemme ohjaamassa sisarta tai veljeä pois synnistä ja vääristä opetuksista, jotka tuhoavat heitä ja niitä, jotka uskovat väärään opetukseen. 

Vaimoni äiti kertoi minulle aikoinaan kuinka hänen äitinsä ohjasi lapsiaan oikeaan suuntaan. Kun he lapsena kävivät joskus kurittomiksi, niin hänen äitinsä käski hakea koivuniemen herran. Sen jälkeen äiti ripsautti risulla takamuksille sillä tavailla ettei se sattunut yhtään. Mutta pienen lapsen sydämeen sattui ja koski se kun hän näki äitinsä kasvoilta valuvat kyyneleet ja sen pahan olon, joka äidillä oli kun pahuuksia oli tehty ja hän joutui asiasta ojentamaan.

Tämä sama asenne tulee olla myös koettelijalla, sillä hänen tulisi vuodattaa kyyneleitä sydämessään sen tähden kun hän rakastaa sisariaan ja veljiään, mutta on murheellinen synnin ja väärien opetuksien tähden, joka vääristää ja tuhoaa oikeaa uskoa heidän sydämissään. Koettelija tuntee sydämessään kyyneleitä, koska hän rakastaa eikä halua sisariensa ja veljiensä sydämen rikkoutuvan väärien opetuksien kautta. Tällainen asenne koettelemisessa palauttaa varmasti monta asiaa takaisin paikoillensa sekä auttaa nöyrtymään ja tekemään parannusta kun siihen on aihetta. Lihallinen ja sielullinen oikeassa oleminen ja lihallinen nuhtelu saa aikaan, vaan asioiden pahentuneen tilan.

Kukaan meistä ei ole synnitön ja erehtymätön, mutta tarvitsemme Jumalan kokonaisvaltaisen hoidon. Voi jospa haluaisimme puhdistautua niistä asioista, jotka eivät kestä Jumalan sanan totuuden edessä. Olen syntynyt Suomessa ja asun suomalaisessa sauna kulttuurissa, josta olen pannut merkille erään mielenkiintoisen asian. Kun olen saunassa perheeni kanssa, niin yleensä joku perheen jäsenistäni ojentaa minulle tai jollekin meistä pesusienen ja pyytää pesemään likaisen selkänsä, koska ei itse siihen pysty. Olisipa seurakunnassa sama asenne.

Matt 18:
15 ¶ Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.
16 Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, ‘että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla’.
17 Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani.

Monet uskovat, jotka eivät halua suostua julkisesti koeteltaviksi vetoavat Matt 18:15-17 Raamatun jakeisiin. Tämä kohta ei puhu koettelemisesta, vaan siitä että jos joku on tehnyt syntiä toista vastaan, niin siksi se tulisi ensin käydä läpi kahden kesken ja jos se ei auta, niin sitten vasta asia tulee viedään eteenpäin muiden tietoon. Tämä Raamatun kohta ei siis millään tavalla tue sellaista opetusta, ettei koettelua saisi tapahtua julkisesti, sillä jos opetus ja toiminta on julkista, niin Raamatun opetuksen mukaan se tulee myös koetella julkisesti.

Ilm 2:
1 ¶ "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä:
2 Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;
3 ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.
4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.
5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Silloin kun joku nostaa itse itsensä tai joku toinen ihminen nostaa hänet asemaan, joka on ihmisen oma asetus, ei Jumalan asettama, niin silloin ihminen tekee itsestänsä apostolin jne. Hyvin usein tällainen uskova, joka ei ole Jumalan asettama, vaan ihmisen asettama ei halua, että häntä koetellaan, koska hän ei ole hengellinen ihminen, niin siksi hän ei ymmärrä, että jos joku toimii julkisesti, niin hänet tulee myös julkisesti koetella.

Raamatun sanan opetuksen mukaan se on erittäin tärkeätä, että tällaiset valheelliset apostolit jne. koetellaan perusteellisesti suuren vaivannäön ja kärsivällisyyden kautta. Sama pätee myös vääriin opetuksiin, sillä jos niitä ei koetella, niin ne eksyttävät,  vahingoittavat ja turmelevat monien uskon. Siksi ei ole ajanhukkaa nähdä vaivaa sen tähden, että koettelee ja oikaisee vääriä opetuksia Jumalan sanan totuuden kautta.

Jaak 5:
19 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,
20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Eksyneen uskovan takaisin Raamatulliseen uskoon palauttaminen on todella tärkeätä, koska siten eksyneen sielu voi pelastua jopa iankaikkisesta kuolemasta (ei aina, mutta joskus väärä oppi voi viedä ulos pelastuksesta) sekä poistaa ne synnit uskovan elämästä, joita eksymys ja väärä opetus saavat aikaan. Kyseessä ei ole mikään eksytyksen metsästäminen, niin kuin joskus kuulee sanottavan kun koetellaan ja Jumalan sanan totuuden kautta paljastetaan vääriä oppeja. Koetteleminen sekä sitä kautta eksyneen palauttaminen takaisin Raamatulliseen uskoon on kallisarvoinen ja tärkeä asia.

Herra Jeesus opetti vertauksen sadasta lampaasta, joista yksi katosi. Paimen menee etsimään kadonnutta lammasta, etsien niin kauan kunnes löytää ja tulee sen kanssa takaisin kotiin sydämessään iloiten kadonneen löytämisestä. Paimen kutsui ystävänsä ja naapurinsa yhdessä iloitsemaan kadonneen lampaan löytämisestä. Kun tuhlaajapoika meni itseensä ja teki parannuksen, niin Isä armahti hänet ja juoksi poikaa vastaan. Isä piti palvelijoidensa kanssa ilojuhlat, koska poika oli palannut takaisin kotiin (Luuk 15 luku).

Raamatun opetuksen mukaan Jumalalle eksyneen takaisin palaaminen on äärimmäisen tärkeätä. Jumala ei näe koettelemista sekä nuhdetta metsästyksen etsimisenä, vaan Jumalan tahdon mukaisina keinoina, jonka tarkoitus on palauttaa uskova eksymyksen tieltä takaisin Raamatulliseen uskoon. Voi jospa sinulla ja minulla olisi enemmän Kristuksen mieltä sekä Pyhän Hengen vaikuttamaa ymmärrystä, niin ymmärtäisimme kuinka tärkeä asia koetteleminen ja nuhde ovat silloin kuin se on tarpeellista ja aiheellista. Minä kiitän Jumalaa niistä nuhteista ja koettelemista, joiden kautta Jumala on auttanut minut pois eksymyksen ja väärien oppien vaikutuksista takaisin Raamatulliseen uskoon.

Keskinäinen rakkaus

Uskovat, jotka eivät halua julkista koettelemista, vaikka itse toimivat julkisesti sanovat usein, että uskovat tunnistetaan keskinäisestä rakkaudesta, eikä riidoista ja vikojen etsimisestä. Edellä oleva asenne paljastaa sielullisuuden sekä lihallisuuden, koska silloin kun opetetaan ja toimitaan julkisesti, niin silloin on myös suostuttava julkisesti koeteltavaksi. Julkinen koetteleminen voi tapahtua julkisesti kaikille avoimesti tai sitten uskon veljet menevät käymään keskustelemassa hänen tai heidän luonaan, jotka opettavat vastoin Jumalan sanan totuutta. Niinkin voi myös käydä, että koettelijat ovat erehtyneet ja silloin heidän on tehtävä parannusta.

Silloin kun opetetaan ja toimitaan julkisesti, mutta ei kuitenkaan suostuta julkiseen koetteluun, niin silloin usein sanotaan, että opetamme seurakuntalaisia itse lukemaan Raamattua ja koettelemaan opetuksia. On tietenkin hyvä opettaa Jumalan sanaa sekä opettaa koettelemaan opetuksia, mutta jos on julkisesti opetettu väärin, eikä itse huomata ja ymmärretä sitä missä kohdassa ollaan harhauduttu pois totuudesta, niin siksi on Raamatullista ja tarpeellista, että koetteleminen tulee seurakunnan ulkopuolelta muiden uskovien kautta.

Matt 15:
12 Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?"
13 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.
14 Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat."

Silloin kun on sokea piste sydämessä (väärä opetus), jota ei kykene itse tunnistamaan, niin silloin opettaa väärin niillä alueilla, joissa sokea piste on, eikä silloin myös kykene sitä oikealla tavalla koettelemaan, vaikka kuinka asiaa koeteltaisiin. Siksi on tärkeää ja Raamatullista, että julkisesti väärin opetettu asia koetellaan julkisesti, sillä oman sokean pisteen tunnistaminen ei ole aina helppo (minulla on tästä omakohtaista kokemusta). Raamattu opettaa, että kun sokea taluttaa toista sokeaa, niin he yhdessä lankeavat ja kompastuvat kuoppaan. Tämän tähden on tilanteita, joissa koettelemisen täytyy tulla ulkopuolelta. Jos koko seurakunta on sokea jollekin asialle, niin silloin koettelemisen on tultava ulkopuolelta, että asia havaitaan ja voidaan tehdä parannusta ja korjata kurssia oikeaan suuntaan. Voimme olla myös uskossamme aitoja ja vilpittömiä, mutta siitä huolimatta meillä voi olla sokeita pisteitä ja siksi tarvitsemme toisten apua kasvaaksemme uskossa oikeaan suuntaan.

Matt 15:12-14 kertoo meille tärkeitä asioita. Kyseessä oli julkinen asia, jonka Jeesus toi esille julkisesti. Ihminen, joka käyttäytyy niin kuin fariseus loukkaantuu eikä halua, että häntä koetellaan julkisesti. En tällä halua ivata tai pilkata ketään, vaan tuon esille Raamatun sanan opetusta. Kuten tuli aikaisemmin esille, niin Raamatullisen koettelun kieltävä, joka haukkuu muita fariseuksiksi tai tuomitsijoiksi on itse syyllistynyt pilkkaamiseen. Liian usein tapahtuu sillä tavalla, että se joka muita aiheettomasti syyttää osoittautuu itse sellaiseksi mistä muita syyttää.

1 Joh 5:
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Kol 3:
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

Raamatullisen ja julkisen koettelemisen kieltävä myös usein sanoo, että uskovalle on annettu Pyhä Henki auttajaksi ja opettajaksi ja siksi voimme luottaa siihen ettei tarvitse olla huolissaan mistään opetuksesta, sillä Pyhä Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen kun luemme Raamattua ja kuuntelemme Pyhää Henkeä.

On totta, että Pyhä Henki auttaa meitä kun luemme Raamattua ja kuuntelemme Pyhää Henkeä. Se tulee kuitenkin muistaa ettemme ole täydellisiä yksilöuskovina ja seurakuntina ja siksi tarvitsemme hengellistä ja sävyisää koettelua, jonka tulisi tapahtua myös julkisesti jos olemme julkisesti opettaneet ja julistaneet Jumalan sanaa. Meidän tulee uskoa ja ymmärtää koko Jumalan sanan opetusta. Vaikka Pyhä Henki johtaa meitä kaikkeen totuuteen, niin siitäkin huolimatta Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikki tulee koetella ja koettelun tulee tapahtua kaikella tavalla, josta Raamattu opettaa (seurakunnan sisäpuolella, julkisesti kun opetus ja toiminta on julkista).

Jumalan lasten keskinäiseen rakkauteen kuuluu Jumalan käskyjen noudattaminen (Raamatun opetus) ja silloin kun rakastamme Jumalaa ja toisiamme, niin silloin suostumme myös julkisesti koeteltaviksi, koska se on Jumalan sanan opetus ja Jumalan tahto. Kun olemme ja elämme Jumalan rakkaudessa Pyhässä Hengessä, niin silloin Kristuksen totuuden sana runsaasti asuu ja kasvaa meidän sydämissämme ja silloin myös suostumme neuvomaan ja koettelemaan toinen toisiamme kaikella sillä viisaudella, mikä tulee Jumalalta  ja on Jumalasta.

Apt 10:43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

1 Joh 1:
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Kaikki Raamatun opetus saa voimansa Herran Jeesuksen rististä, syntien sovituksesta, lunastuksesta sekä pelastuksesta ja kaikki opetus kytkeytyy Jeesuksen ristiin, syntien sovitukseen (anteeksiantamus) ja pelastukseen. Silloin kun sanomme vaeltavamme valkeudessa sekä olemme julkisesti julistaneet ja opettaneet, mutta emme suostu julkiseen koettelemiseen, niin on suuri mahdollisuus siihen että kuljetamme mukanamme vieraita ja vääriä oppeja. Väärä oppi on yhtä kuin synti, sillä on syntiä opettaa vastoin Jumalan sanan totuutta ja väärä on oppi valhetta ja kaikki valhe on syntiä.

Kun suostumme koeteltaviksi (oikeaan, Raamatulliseen ja sävyisään koettelemiseen - lihallinen ja sielullinen riidan haastaminen ei ole koettelemista) julkisesti jos olemme julkisesti julistaneet ja opettaneet, niin mahdolliset vääristymät tulevat korjatuiksi ja siten myös Jeesuksen anteeksiantamuksen veri puhdistaa valheen varaan rakennetut opetukset, kun teemme niistä parannusta. Kyse on todella tärkeästä asiasta, koska koettelemisen ja parannuksenteon kautta olemme tekemisissä syntien anteeksiantamuksen kanssa, jossa Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikista vääristä opetuksista ja synneistä. Saakoon Herran Jeesuksen kallisarvoinen veri tuoda meidän elämäämme puhdistuksen sekä yhä runsaampana Jeesuksen ja Jumalan tuntemisen iloa ja riemua.

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Koetteleminen ja pyhitys

 

Petri Paavola 7.4.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Keskustelut uskovien kanssa
Kirjeenvaihdot uskovien kanssa
Julkinen uskovien keskustelu


 

 

 

eXTReMe Tracker