Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jumalan vaikuttama uskon rohkeus

Jumala on puhunut voimakkaasti sydämelleni uskon rohkeudesta, jonka kautta Herran Jeesuksen opetuslapsi saa puhua Herrasta Jeesuksesta ja Raamatun sanan totuudesta rohkeasti, avoimesti, peittelemättä, kiertelemättä ja suurella uskalluksella, koska Jumala vaikuttaa Pyhässä Hengessä uskovan sydämessä tällaista rohkeutta. Jumalan vaikuttama rohkeus on ylhäältä annettua (Jumala antaa ja vaikuttaa), eikä se nouse ihmisen lihasta ja ihmisen omasta voimasta. Raamatussa on kreikankielessä sana parresia, tarkoittaen rohkeutta, joka vaikuttaa monin tavoin. Kirjoituksessani käyn läpi parresia sanaa ja sen merkityksiä sekä millaisessa yhteydessä sana esiintyy. Parresia sanan rohkeus merkitykset avaavat uskovalle syvällisesti sen millaista on Jumalan vaikuttama rohkeus uskovan ihmisen elämässä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Parresia sanan merkitykset
Puhu peittelemättä totuuden sanaa
Ihmispelon ansa
Puhu suoraan totuutta
Puhu julkisesti ja rohkeasti maailmalle
Rohkeuden pyytäminen
Osallisuus iankaikkiseen kirkkauteen tuo toivoa ja rohkeutta
Jumala antaa oikeat sanat ja rohkeuden
Rohkeus aina kuolemaan saakka
Suuri rohkeus uskossa
Uskallus armon istuimen edessä
Luja luottamus Jeesuksen veren kautta
Rohkeus anoa Jumalalta
Täydellinen rakkaus tuo turvan ja rohkeuden

Parresia sanan merkitykset

Parresia sana merkitsee rohkeutta, uskallusta, luottamusta, avoimuutta, ja julkisuutta. Raamatun ajan parresia sana merkitsi myös rohkeutta sanoa kaikki, puhua avoimesti peittelemättä ja kiertelemättä. Uuden Testamentin tekstissä parresia sanan rohkeus on vastakohta pelolle ja arkuudelle sekä huonolle omalletunnolle. Käyn läpi parresia sanaa siinä järjestyksessä kuin missä ne esiintyvät UT:n testamentin teksteissä. Parresia sana esiintyy 31 kertaa UT:n teksteissä, mutta en käy läpi jokaista kohtaa missä sanaa esiintyy, vaan pyrin käymään läpi oleellisia ja tärkeitä kohtia missä parresia sana esiintyy.

Puhu peittelemättä totuuden sanaa

Mark 8:
27 ¶ Ja Jeesus lähti opetuslapsinensa Filippuksen Kesarean kyliin. Ja tiellä hän kysyi opetuslapsiltaan ja sanoi heille: "Kenen ihmiset sanovat minun olevan?"
28 He vastasivat hänelle sanoen: "Johannes Kastajan, ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista".
29 Niin hän kysyi heiltä: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Kristus".
30 Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä.
31 Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.
32 Ja tämän hän puhui peittelemättä (parresia). Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan.
33 Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen: "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

Herra Jeesus puhui opetuslapsilleen peittelemättä ja avoimesti ilman kiertelyä ja kaartelua tulevasta kärsimyksestään ja kuolemastaan. Pietari ei halunnut Jeesuksen kuolevan, koska hän ei ymmärtänyt vielä Herran Jeesuksen sovituskuolemaa syntien anteeksisaamiseksi. Kun Jeesus nuhteli Pietaria sanoen: mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten, niin Jeesus ei tarkoittanut Pietarin olevan saatana, vaan että saatana oli istuttanut Pietarin mieleen ajatuksen, ettei Jeesus saisi kärsiä ja kuolla. Herra Jeesus sanoi ettei saatana ajattele sitä mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten, tarkoittaen tällä sitä, että saatana pyrkii eksyttämään ihmistä pois totuudesta käyttäen hyväksi ihmisen sielullisuutta ja tunteita, sitomalla ihmisen syntiin ja valheeseen sielullisuuden ja tunteiden kautta. Kun ihminen on synnin sitomana sielullinen ja tunteiden ohjaamana, niin hän ei kykene puhumaan ja elämään avoimesti ja suorasti totuuden mukaan, vaan alkaa peittelemään totuutta valheen kautta. Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti meidät on kutsuttu puhumaan Jumalan sanan totuutta avoimesti ilman kiertelyä ja kaartelua, puhumaan Jumalan sanan totuudesta sekä pelastuksen evankeliumista juuri niin kuin on kirjoitettu ja sanottu Jumalan sanan ilmoituksessa.

Ihmispelon ansa

Joh 7:
11 Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat: "Missä hän on?"
12 Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; muutamat sanoivat: "Hän on hyvä," mutta toiset sanoivat: "Ei ole, vaan hän villitsee kansan".
13 Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti (parresia), koska he pelkäsivät juutalaisia.

Kun Herra Jeesus vaelsi maan päällä lihansa päivinä, niin monet juutalaiset kiistelivät Jeesuksesta ja jotkut sanoivat Jeesuksen olevan hyvä ja toiset sanoivat Hänen olevan kansan villitsijä. Juutalaiset eivät uskaltaneet julkisesti puhua hyvää Jeesuksesta, koska he pelkäsivät niitä juutalaisia, jotka sanoivat Jeesusta kansan villitsijäksi. Julkisesti Jeesuksesta puhuminen hyvässä valossa totuuden mukaisesti olisi vaatinut rohkeutta sekä uskallusta, mutta silloin kun ihminen pelkää ihmistä, niin ihmispelko tulee hänelle paulaksi (ansaksi). Vain Jumalan armosta pelastunut ja uudestisyntynyt ihminen uskaltaa puhua julkisesti ja rohkeasti  hyvää (totuuden) Herrasta Jeesuksesta, jonka sydämessä on Herran pelko (kunnioitus). Herran pelko (kunnioitus) ja uskossa rohkeus puhua ja todistaa Herrasta Jeesuksesta on myös uskon kasvun kysymys, eli uskova ihminen terveen ja Raamatullisen uskon kasvun kautta rohkaistuu yhä rohkeammin puhumaan ja todistamaan Herrasta Jeesuksesta. Jos koet ettei sinulla ole rohkeutta puhua Herrasta Jeesuksesta jumalattomille ihmisille ja olet kuitenkin uskossa Herraan Jeesukseen, niin uskon rohkeus lisääntyy ja kasvaa ainoastaan Raamatun sanan totuuteen perustuvan uskon kasvun kautta Pyhässä Hengessä.  Käsittelen tätä uskon rohkeuden lisääntymistä uskon kasvun kautta lisää myöhemmin.

Joh 7:
22 Mooses antoi teille ympärileikkauksen-ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä-ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen.
23 Sentähden: jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina?
24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."
25 Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: "Eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa?
26 Ja katso, hän puhuu vapaasti (parresia), eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus?

Juutalaiset ja varsinkin kirjanoppineet ja fariseukset noudattivat tiukasti perinnäissääntöjä, joiden kautta he olivat kumonneet Jumalan sanan totuuden. Kirjanoppineet ja fariseukset opettivat ihmisten perinnäissääntöjen olevan sama asia kuin Jumalan sanan totuus. Kirjanoppineiden ja fariseusten väärien opetusten tähden juutalaiset vihastuivat Herralle Jeesukselle, koska Hän paransi sairaita sapattina, joka oli ihmisten tekemien uskonnollisten perinnäissääntöjen mukaan kiellettyä, mutta Jumalan sanan totuuden valossa tietenkin luvallista.

Herra Jeesus puhui julkisesti, rohkeasti ja vapaasti Jumalan sanan totuuden mukaisia sanoja, joka herätti joissakin ihmisissä suuttumusta, koska he uskoivat perinnäissääntöihin, eivätkä Jumalan sanan totuuteen. Suomessakin on uskonnollisia tahoja, jotka opettavat esimerkiksi sylivauvan pelastuvan ja uudestisyntyvän siinä hetkessä kun kirkon pappi valelee vettä vauvan päähän. Kirkko opettaa muitakin vääriä opetuksia, joita ei ole Raamatun sanassa. Jos joku tuo esille totuutta rohkeasti ja julkisesti paljastaen esimerkiksi kirkon vääriä opetuksia, niin uskonnollisiin perinteisiin uskovat ihmiset suuttuvat ja vihastuvat totuuden puhujalle. Raamatun sanan opetuksen mukaan totuuden puhuminen on suurta Jumalan armoa ja rakkautta, jonka kautta totuudesta pois eksynyt ihminen saa mahdollisuuden korjata kurssiaan ja löytää Raamatun sanan totuuteen perustuvia opetuksia.

On suurta rakkautta totuuden sävyisyydessä kertoa mikä on totuus ja mikä on vastoin Jumalan sanan totuutta, koska silloin jumalattomalle ihmiselle avautuu mahdollisuus totuuden löytämiseen ja pelastumiseen sekä uskovalle ihmiselle mahdollisuus hylätä väärä käsitys sekä opetus ja kasvaa uskossa yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen. Sävyisyyden rakkaudessa totuutta puhuva ei tuomitse ketään, eikä ole ketään vastaan, vaan ajattelee lähimmäisensä parasta, vaikka lähimmäinen voikin ajatella, että häntä tuomitaan ja häntä vastaan hyökätään.

Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa pelätä totuuden puhumista, vaan hänen tulee rohkeasti ja tietyissä tilanteissa myös julkisesti uskaltaa puhua Jumalan sanan totuutta, joka paljastaa ja kumoaa uskonnolliset perinteet, jotka perustuvat valheeseen. Herra Jeesus on sanonut, että meidän tulee seurata Häntä ja Hän on jättänyt meille esimerkin kuinka Häntä tulee seurata, kuinka Häneen tulee uskoa, kuinka tulee puhua rohkeasti Jumalan sanan totuutta. Pyhä Henki asuu uskovan ihmisen sydämessä, joka auttaa, vahvistaa ja kasvattaa uskossa meitä rohkeasti puhumaan Jumalan sanan totuutta.

Puhu suoraan totuutta

Joh 10:
23 Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.
24 Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan (parresia)."
25 Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.
26 Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani.
27 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

Juutalaiset olivat kiihdyksissä, sillä he halusivat Jeesuksen sanovan suoraan oliko Hän Kristus (Messias). Herra Jeesus oli sanonut sen monta kertaa muun muassa sanomalla olevansa Ihmisen Poika, joka on sama asia kuin olla Messias. Esimerkiksi erittäin arvostettu keskiajalla elänyt juutalainen rabbi Rashi (Salomon ben Isak - Shlomo Jitzhaki) on kirjoittanut, että Dan 13:7:n Ihmisen Poika, joka tuli taivaan pilvissä on Messias-Kuningas. Monissa nykyajan juutalaisissa lähteissä sanotaan etteivät juutalaiset ole opettaneet Raamatun Ihmisen Poika käsitteen tarkoittavan Messiasta, mutta siitäkin huolimatta on olemassa myös esim. muinaisajan juutalaisia, jotka ovat uskoneet Ihmisen Pojan tarkoittavan Messiasta.  Talmud (Sanhedrin 98A) sanoo Dan 7:13 Ihmisen Pojan olevan Messias. Juutalaiset rabbit ovat uskoneet Ihmisen Pojan olevan Messias, joka saapuu muinaisista ajoista perien vallan, kunnian ja valtakunnan, jota kaikki kansat ja kansakunnat palvelevat, koska Messiaan valta on iankaikkista valtaa, joka ei lakkaa (Dan 7:13,14).

Herran Jeesuksen opetuslasten tulee myös kertoa suoraan ja rohkeasti Jeesuksen olevan Messias, joka vapauttaa ihmisen synnin ja saatanan orjuudesta sekä iankaikkisen kadotuksen tuomiosta, uskon kautta Häneen, syntien anteeksisaamiseksi sekä osallisuuteen iankaikkisesta elämästä. Uskovan ihmisen tulee puhua suoraan totuutta kiertelemättä ja kaartelematta.

Puhu julkisesti ja rohkeasti maailmalle

Joh 18:
19 Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan.
20 Jeesus vastasi hänelle: "Minä olen julkisesti (parresia) puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.

Ylimmäisen papin kysyessä Jeesukselta Hänen opetuslapsistaan ja opistaan, Jeesus vastasi hänelle sanoen:  "Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään." Herra Jeesus puhui julkisesti, avoimesti ja rohkeasti maailman edessä, synagoogissa, pyhäkössä (Israelin temppeli), eikä puhunut asioita salassa maailmalta.

Jos Herran Jeesuksen opetuslapset salaavat evankeliumin ja Jumalan sanan totuuden puhuen totuudesta vain keskenään, eivätkä kerro maailmalle evankeliumia ja Jumalan sanan totuutta, niin kukaan ei voi tulla uskoon ja kääntyä pois synnin teiltä. Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti myös Hänen opetuslapsensa saavat kertoa evankeliumia ja puhua Jumalan sanan totuutta julkisesti ja rohkeasti.

Rohkeuden pyytäminen

Apt 4:
13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden (parresia) ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.
..............
27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella (parresia) puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti (parresia).

Juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat, kirjanoppineet ja ylimmäinen pappi sekä muutamat ihmiset ylimmäispapillisesta suvusta ihmettelivät Pietarin ja Johanneksen rohkeutta, sillä he olivat koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä. Uskonnolliset johtajat turvautuvat inhimillisen ihmismielen mukaiseen koulutukseen, eivätkä he voi siksi ymmärtää Jumalan antamaa viisautta ja voimaa tunnustekoineen. Pietari ja Johannes olivat saaneet Jumalalta rohkeuden ja uskalluksen julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, jonka Jumala armossaan vahvisti ihmein ja tunnusteoin.

Vaikka opetuslapset julistivatkin rohkeasti evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, niin he pelästyivät uhkauksia, kun uskonnolliset johtajat kielsivät heitä puhumasta ja opettamasta Herran Jeesuksen nimeen. Opetuslapset olivat kokeneet helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatuksen sekä he olivat jo täyttyneet Pyhällä Hengellä, mutta he silti pelästyivät ja kokivat tarvitsevansa lisää rohkeutta puhua Jumalan sanan totuutta jumalattomille ihmisille. Tämä on todella tärkeä havainto Jumalan sanasta. Vaikka olisimmekin täyttyneet Pyhällä Hengellä, niin eteemme voi tulla tilanteita, jotka saavat meidät pelästymään tai ahdistumaan, jonka seurauksena saamme pyytää Jumalalta rohkeutta palvella Häntä ja rohkeasti julistaa evankeliumia sekä tuoda esille Jumalan sanan totuuden opetusta.

Kun jo Pyhällä Hengellä täyttyneet opetuslapset pyysivät Jumalalta rohkeutta puhua Jumalan sanaa sekä ihmeiden ja tunnustekojen tapahtumista, niin Raamattu sanoo Jumalan täyttäneen heidät kaikki Pyhällä Hengellä. Me uskovat ihmiset olemme sittenkin pieniä ja heikkoja sekä myös pelokkaitakin tietyissä tilanteissa ja siksi saamme aina uudestaan turvautua Jumalaan ja Hän antaa meille rohkeutta kohdata elämässämme olevia haasteita, joissa saamme julistaa evankeliumia tai kertoa Raamatun sanan totuudesta. Jos koet olevasi pelokas, etkä uskalla tuoda esille evankeliumia tai kertoa Jumalan sanan totuutta, niin pyydä Jumalaa antamaan sinulle rohkeutta ja Hän haluaa täyttää sinua Pyhällä Hengellä ja antaa sinulle rohkeutta palvella Häntä. On lohdullista ja armollista ymmärtää ettei lihassamme itsessään ole uskon rohkeutta, vaan Jumala antaa sen yhä uudestaan meille armostaan lahjana, että voimme rohkeasti palvella Häntä tässä synnin alaisessa maailmassa.

Osallisuus iankaikkiseen kirkkauteen tuo toivoa ja rohkeutta

2 Kor 3:
7 Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,
8 kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!
9 Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta.
10 Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden.
11 Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta.
12 ¶ Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat
(parresia

Uuden Liiton pelastus ja kirkkaus on pysyväistä sekä iankaikkista ja jos me ymmärrämme olevamme iankaikkisesti Jumalan rakkauden kohteina sekä asetamme uskomme emme ainoastaan tähän aikaan, vaan myös iankaikkisuuteen, niin meillä on toivo, joka tekee meidät rohkeiksi. Silloin kun Jumala Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta avaa meidän sydämemme ymmärtämään Jumalan armosta osaksemme tulleen pelastuksen ja iankaikkisen kirkkauden, niin se todellakin tuo toivoa ja uskon rohkeutta sydämiimme, sillä se on Jumalan vaikuttamaa, eikä se ole alkuisin ihmisen lihasta, vaan Jumalasta.

Jumala antaa oikeat sanat ja rohkeuden

Ef 6:
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
19 ¶ ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti
(parresia) julistaakseni evankeliumin salaisuutta,

Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen olleessaan vankilassa Roomassa ja Efesolaiskirjeen aikaan hän oli  jo useamman vuoden toiminut apostolina, mutta siitäkin huolimatta hän pyytää seurakuntaa rukoilemaan puolestaan, että kun hän avaa suunsa, niin hänelle annettaisiin oikeat sanat ja rohkeus julistaa evankeliumia. Paavalin toiminta kertoo meille sen kuinka jokainen meistä uskovista voi joutua sellaiseen tilanteeseen, että ymmärrämme tarvitsevamme Jumalan antamaa rohkeutta julistaaksemme evankeliumia ja Jumalan sanan totuutta. Paavali oli saanut suurta viisautta Jumalalta ja siksi kun hän pyysi rohkeutta Jumalalta, niin hän samalla pyysi oikeita sanoja, joiden kautta hän saisi julistaa rohkeasti Herran sanaa. Jumalan antama rohkeus vaikuttaa myös sen, että opimme ja osaamme puhua juuri oikeilla sanoilla, siinä tilanteessa, johon tarvitsemme rohkeutta. Olemme uskovina täysin riippuvaisia Jumalan antamasta rohkeudesta ja meidän on hyvä tiedostaa sekä ymmärtää se.

Rohkeus aina kuolemaan saakka

Fil 1:
19 Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla,
20 minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella
(parresia), joko elämän tai kuoleman kautta.
21 ¶ Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.

Paavali oli saanut kasvaa uskossa Herran armossa ja tuntemisessa. Raamatullinen uskon kasvu johdattaa meidät sellaiseen uskoon, jossa Herra Jeesus tulee ylistetyksi uskovan ihmisen kautta sekä elämässä että kuolemassa, koska elämä on Kristus (uskossa eläminen) ja kuolema on voitto, kun Jumala armosta uskova saa päättää maallisen uskon kilvoituksen ja pääsee Herran lepoon. Jumala vaikuttaa uskovan sydämessä rohkeutta elää Jumalan tahdon mukaisesti maan päällä sekä rohkeutta kohdata kuolema Herran kanssa. Tällainen rohkeus ei nouse ihmisen lihasta, vaan on Jumalan antamaa ja vaikuttamaa.

Suuri rohkeus uskossa

1 Tim 3:13 Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden (parresia) uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.

Hyvin palveleminen tarkoittaa Herran rakastamista totuudessa, joka johtaa uskon kuuliaisuuteen, jonka seurauksena uskova kasvaa uskossa Jumalan armosta suureen rohkeuteen uskossa Herrassa Jeesuksessa. Tästäkin tulee esille se, että suuri rohkeus uskossa tapahtuu vain Jumalan vaikuttaman uskon kautta kun olemme ja elämme Herrassa Jeesuksessa Pyhässä Hengessä.

Uskallus armon istuimen edessä

Hebr 4:
14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
16 Käykäämme sentähden uskalluksella
armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, joka on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, mutta Hän on kuitenkin synnitön. Koska Herra Jeesus, joka rakastaa meitä ja on meidän Ylimmäinen Pappimme sekä ollut kiusattuna synnin kautta, niin siksi me saamme tulla uskalluksen rohkeudella armon istuimen eteen, Herran eteen, sillä Herra Jeesus on Uuden Liiton armon istuin. Silloin kun sinulla on Jumalan vaikuttama uskallus ja rohkeus tulla Herrasi eteen, niin silloin saat kokea Jumalan laupeutta ja armoa. Jos et uskalla lähestyä Herraa Jeesusta syntiemme anteeksiantajana ja rakastavana Herrana, niin silloin et saa kokea Jumalan laupeutta ja armoa, vaan olet sielunvihollisen syöttämän valheen vanki, jonka kautta saatana haluaa eristää sinut pois Jumalan rakkauden ja totuuden vaikutuksesta. Uskallus ja rohkeus on Jumalan vaikuttamaa, mutta sinun tulee ottaa askeleet Herran eteen ja luottaa Hänen armoonsa ja rakkauteensa.

Luja luottamus Jeesuksen veren kautta

Hebr 10:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus
siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Herra Jumala ei muista enää anteeksiannettuja syntejä, koska Jeesuksen veren kautta saadaan synnit anteeksi, kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Syntien anteeksiantamus Herran Jeesuksen veren kautta johdattaa uskovan ihmisen lujasti ja rohkeasti luottamaan siihen, että hän on pelastettu Jumalan armosta ja hänellä on pääsy Isä Jumalan luokse, kaikkeinpyhimpään. Jeesuksen veren kautta tuleva luja ja rohkea luottamus hyvään ja rakastavaan Jumalaan saa aikaan täyden uskon varmuuden armosta pelastumisesta. Jumalan tahto on ettei kukaan Hänen omansa olisi epävarma pelastuksen suhteen, koska Hän haluaa, että meillä olisi täysi uskon varmuus pääsystä Hänen luokseen.

Toki, tässä maailmassa olemme vasta matkalle kohti lopullista pelastuksen päämäärää Uutta Jerusalemia, mutta siitä huolimatta meillä tulisi olla täysi uskon varmuus pelastuksen suhteen. Pelastuminen on suurta Jumalan armoa, ei ihmisen oma teko ja saavutus. Jos sinulla ei ole pelastusvarmuutta sydämessäsi, niin elät todella taakoitettua ja ahdistavaa elämää, koska yrität omien tekojen kautta ansaita pelastusta ja Jumalan hyväksyntää. Herra ei halua sinun elävän epävarmuudessa pelastuksen suhteen, siksi Hän on sanonut sanassaan, että Häneen uskova ihminen saa uskon kautta Jeesuksen vereen täyden uskon varmuuden, kiitos Herralle! Herran Jeesuksen veri ja syntien sovitus ristillä on lujan luottamuksen ja rohkeuden perustus, koska ilman sovitusta ei olisi olemassa pelastusta ja uskon rohkeutta.

Raamattu ei opeta kerran pelastettu on aina pelastettu oppia, sillä uskosta voi luopua, mutta Herrasta ei kannata luopua, koska iankaikkisuus Jumalan luona on parasta mitä ihmiselle voi tapahtua, mutta kadotuksen valitseminen on pahinta mitä ihminen voi kokea.

Rohkeus anoa Jumalalta

1 Joh 3:
18 Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.
19 Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä,
20 ¶ että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.
21 Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus
Jumalaan,
22 ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.

Raamatun sanan opetuksen mukaan, kun rakastamme Herraa teossa ja totuudessa, niin silloin voimme rauhoittaa sydämemme Jumalan edessä. Jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on ihmisen sydäntä suurempi, tietäen kaikki. Silloin kun rakastat Herraa teossa ja totuudessa, niin sydän ei syytä sinua ja sinulla on rohkeus ja uskallus Jumalaan ja kun anot jotakin Hänen tahtonsa mukaan (ei oman tahdon mukaan), niin Hän kuulee sinua (1 Joh 5:13). On todella tärkeää ymmärtää ettemme saa ihan mitä tahansa anomme ja pyydämme Jumalalta, vaan vain sen mikä on Hänen tahtonsa, joka tulee Jumalan laatiman aikataulun mukaan, ei ihmisen aikataulun mukaisesti. Silloin kun pidät (uskot Jumalaa) Jumalan käskyt ja kasvat uskossa, niin opit rohkeasti uskaltaen pyytämään ja anomaan Jumalan tahdon mukaisia asioita, etkä pyydä lihallisen mielen mukaan asioita. Silloin kun Jumalan armosta uskot Jumalaa ja teet Jumalalle otollisia asioita, niin opit anomaan myös oikeita asioita.

Täydellinen rakkaus tuo turvan ja rohkeuden

1 Joh 4:
16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 ¶ Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva(parresia) tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.
20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa," mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.
21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

Moni uskova sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa tai tuntee suuria negatiivisia tuntemuksia uskon veljeänsä kohtaan. Se joka vihaa uskon veljeään on valehtelija, koska Jumala on antanut käskyn rakastaa uskon veljiään ja sisariaan sekä meidän tulee pitää toista itseämme parempina. Jumalaa rakastava uskova ihminen ei saa vihata veljiään, koska veljeään vihaava elää valheessa, ei Jumalan rakkaudessa. Tässä asiassa meillä monilla uskovilla on totinen parannuksen paikka.

Raamatullisen uskon kasvun kautta opimme tuntemaan Jumalan rakastavan meitä sekä uskomaan siihen, että Jumala rakastaa meitä. Jumala on rakkaus ja kun pysymme Jumalan rakkaudessa, niin Hän pysyy meissä. Silloin kun rakkaus tulee täydelliseksi uskovassa, niin se ei tarkoita uskovan täydelliseksi tulemista, vaan uskomista täydelliseen ja rakastavaan Jumalaa, jolloin olemme osallisia Jumalan täydellisestä rakkaudesta ja kun siinä kasvamme, niin ymmärrämme, että Jumalan armosta meillä on turva tuomiopäivänä, koska Jeesuksen veri ja sovitus on meidän turvamme.

Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa, sillä Jumalan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, koska pelossa on rangaistusta ja pelon vallassa ei ole päässyt vielä kasvamaan Jumalan täydellisessä rakkaudessa. Kun kasvamme Jumalan rakkaudessa, niin sydäntä taakoittavat pelot väistyvät pois ja tilalle tulee turva ja rohkeus Herrassa. Raamattu sanoo, että me rakastamme Jumalaa, koska Hän on ensin rakastanut meitä. On tärkeä ymmärtää, että Jumala on Jumalallisen rakkauden lähde, joka on ensin rakastanut meitä, että me voimme rakastaa Häntä.

 

Petri Paavola 8.6.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Novum sanakirja
Online Bible Greek Lexicon
torahclass.com/archived-articles/430-immanuel-by-rabbi-baruch

 

 

eXTReMe Tracker