Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolisen kirkon väärä oppi Jumalasta

Monet ihmiset ajattelevat, että Rooman katolinen kirkko on osa kristinuskoa, niin kuin kaikki muutkin kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Raamatun olevan Jumalan sanan ilmoitus ihmiskunnalle. Moni ajattelee Rooman katolisen kirkon olevan samanlainen kuin muutkin kristilliset yhteisöt, jotka ovat jossakin kohden erehtyneet opillisesti, mutta ovat kuitenkin pelastuneet Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden. Rooman katolinen kirkko opettaa Jeesuksen sovitustyöstä, mutta opettaa sen rinnalla myös; että messu-uhri, jossa Jeesus uhrataan uudelleen on kirkon voimakkain sovitusuhri; opettaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle; opettaa ihmisen puhdistuvan synneistä kuolemansa jälkeen kiirastulessa. Edellä oleva Rooman katolisen kirkon opetus todistaa sen, että se ei ole Raamatun kristinuskoa, eikä kyse ole enää pelkästä opillisesta erehdyksestä, koska katolinen kirkko julistaa moninkertaista väärää ja valheellista evankeliumia.

Katolinen kirkko opettaa monenlaisia vääriä oppeja, joita osa todellisista ja vilpittömistäkin Herran Jeesuksen opetuslapsista on erehtynyt uskomaan, luullessaan niiden olevan Raamatun sanan opetuksia. Eräs tällainen katolisen kirkon oppi on väärä oppi Jumalasta. En käy kirjoituksessani pelkästään läpi katolisen kirkon harhaoppeja, vaan tuon sen rinnalle myös Jumalan sanan totuuden. Katolisen kirkon eksytyksen hengen kautta moni vilpitönkin uskova voi eksyä ekumenian petokseen tai uskoa katolisen kirkon väärää opetusta Jumaluudesta, jonka tähden on tärkeää tuoda esille tämä asia. Tämä on todella tärkeä asia, jonka tähden tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Väärä oppi Pyhän Hengen palvonnasta
Katolisen kirkon väärä oppi Jeesuksen Jumaluudesta
Uskontunnustuksen todistus

 

 

Väärä oppi Pyhän Hengen palvonnasta

Katolisen kirkon suomenkielisellä nettisivulla on Nikean uskontunnustuksesta kohta, jossa puhutaan Pyhän Hengen palvonnasta:

Ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka Isästä ja Pojasta lähtee, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa palvotaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Katolinen kirkko opettaa Catholic Education Resource Center nettisivulla Pyhän Hengen palvonnasta:

“With the Father and the Son he (the Holy Spirit) is worshipped and glorified.” So, just as worship and glory are offered by Christians to the Father and the Son, so also are they with perfect right offered to the Holy Spirit. This means then that the Holy Spirit is co-equal with the Father and the Son in divinity and majesty. - Suomennos - Isän ja Pojan kanssa Pyhä Henki on palvottu ja ylistetty. Niin kuin kristittyjen palvonta ja kunnia on esitetty Isälle ja Pojalle, niin heillä on myös täysin oikeus esittää se Pyhälle Hengelle. Tämä tarkoittaa myös, että Pyhä Henki on yhtä suuri jumaluudessa ja majesteettisuudessa Isän ja Pojan kanssa.

Raamatun opetus:

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Joh 4:
21 Jeesus sanoi hänelle: ”Nainen, usko minua! Tulee aika jolloin ette palvo Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.
22 Te palvotte sitä jota ette tunne. Me palvomme sitä jonka tunnemme. Sillä pelastus tulee juutalaisten välityksellä.
23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin tosi palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Sillä sellaisten Isä tahtoo Häntä palvovan.
24 Jumala on Henki. Jotka Häntä palvovat, niitten tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.”  (Toivo Koilo UT)

Joh 17:
1 ¶ Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;
2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.
3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Rooman katolinen kirkko opettaa ja kehottaa palvomaan Pyhää Henkeä. Kehotus Pyhän Hengen palvontaan on väärä oppi ja vastoin Jumalan sanan totuutta. Raamatussa Herra Jeesus sanoi, että se mitä Pyhä Henki puhuu, ei ole Hänestä itsestään, vaan minkä Hän kuulee, sen Hän puhuu. Raamattu (Herra Jeesus) sanoo Pyhän Hengen kirkastavan Jeesusta ja ottavan Jeesuksen omasta. Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki on Jumala, mutta ei kuitenkaan yhtä suuri Isän ja Jeesuksen kanssa, koska Pyhä Henki ei puhu mitään itsestään, vaan saa kaiken puhumansa totuuden Jeesukselta.

Toivo Koilon UT:n teksti (Joh 4:21-24) on yhtäpitävä alkutekstin kanssa. Herra Jeesus sanoi, että todelliset palvojat palvovat Isää Hengessä ja totuudessa. Raamattu ei opeta Pyhän Hengen palvontaa, vaan että Pyhän Hengen vaikutuksesta totuudessa palvotaan Isä Jumalaa. Silloin kun palvot Herraa Jeesusta, niin palvot samalla Isä Jumalaa, koska Herra Jeesus kirkastaa Isäänsä ja johdattaa Hänen opetuslapsensa tuntemaan Isän.

Kun Herra Jeesus sanoi Isän olevan yksin totinen Jumala, niin se ei tarkoita ettei Jeesus olisi Jumala, mutta se tarkoittaa sitä, että Poika on Isälleen alamainen, koska Isä on Pojan pää (1 Kor 11:3).

Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki ei asettaudu palvottavaksi, ja kun katolinen kirkko palvoo Pyhää Henkeä, niin todellisuudessa he palvovat riivaajahenkiä, jotka ovat Pyhän Hengen palvonnan opin takana. Katolisen kirkon oppi Pyhän Hengen palvonnasta on levinnyt myös äärikarismaattisiin uskonsuuntiin sekä myös jotkut muutkin (eivät kaikki) muissa uskonsuunnissa ovat eksyneet palvomaan Pyhää Henkeä. Katolisen kirkon kautta levitetty Pyhän Hengen palvonta on osa ekumenian petosta. Kun katolinen kirkko palvoo Pyhää Henkeä ja kun muissa uskonsuunnissa Pyhän Hengen palvontaan eksyneet palvovat Pyhää Henkeä, niin se tulee johtamaan ekumeeniseen yhteyteen sekä sitä kautta katolisuuden hyväksymiseen. Nekin ekumeniassa mukana olevat uskovat ihmiset muissa uskonsuunnissa, jotka eivät palvo Pyhää Henkeä joutuvat ekumenian petoksen ja katolisen kirkon eksytyksen uhreiksi, joka perustuu Pyhän Hengen palvontaan.

Katolisen kirkon ja vatikaanin virallisella pyhän istuimen nettisivulla sanotaan seuraavasti:

 Therefore, the Church «should invoke the Holy Spirit with ever greater insistence, imploring from him the grace of Christian unity. ...... In the prayers of the faithful in the Catholic Church and, if possible, in other Churches and ecclesial Communities, there should be an attempt throughout 1998 to include an invocation to the Holy Spirit for the unity of all Christians which reflects local circumstances. - Suomennos - Sen vuoksi kirkon tulee turvautua Pyhään Henkeen suuremmalla periksiantamattomuudella, anoen Häneltä kristyttyjen ykseyden armoa. .... Katolisessa kirkossa uskollisten rukouksissaan, ja jos mahdollista muissa seurakunnissa ja kirkollisissa yhteisöissä tulisi koko ajan yrittää vuodesta 1998 asti sisällyttää rukous Pyhälle Hengelle kaikkien kristittyjen ykseydestä, joka heijastuu paikallisiin olosuhteisiin.

Katolisen kirkon katolinen.fi sivulla artikkelissa Kristittyjen ykseys - ekumenia sanotaan:

Katolinen kirkko ymmärtää ekumenialla pyrkimystä kaikkien Kristukseen uskovien täyteen ja näkyvään ykseyteen siinä ainoassa kirkossa, jonka Jeesus Kristus itse perusti. ...... Ykseyden edestä rukoillaan ja tehdään työtä myös paikallisella tasolla, seurakuntien ja niiden jäsenten työllä.

Katolinen katekismus kohdassa 836. sanoo:

 ”Tähän Jumalan kansan katoliseen ykseyteen … kutsutaan kaikki ihmiset. Tähän ykseyteen kuuluvat eri tavoin tai siihen suuntautuvat sekä katoliset kristityt että muut Kristukseen uskovat, vieläpä erotuksetta kaikki ihmiset, jotka Jumalan armosta on kutsuttu pelastukseen."

Katolisen kirkon Pyhän Hengen palvonnan päämäärä on saada aikaan katolinen ykseys kristikunnassa sekä koko maailmassa. On sanomatta selvää, että katolisuus ja ekumenia on lopunajan eksytys, joka johdattaa koko maailman palvomaan antikristusta, kun hän aikanaan ilmestyy valhejeesuksena eksyttämään ihmisiä ja kansakuntia.

Katolisen kirkon väärä oppi Jeesuksen Jumaluudesta

Katolisen kirkon englanninkielisellä nettisivulla olevasta Athanasiuksen uskontunnustuksesta muutama kohta:

Whoever wishes to be saved must, above all, keep the Catholic faith. ..... For unless a person keeps this faith whole and entire, he will undoubtedly be lost forever. ...... Likewise, the Father is omnipotent, the Son is omnipotent, the Holy Spirit is omnipotent. ...... He is equal to the Father in His divinity, but inferior to the Father in His humanity. ..... This is the Catholic faith. Everyone must believe it, firmly and steadfastly; otherwise He cannot be saved. - Suomennos -  Jokainen, joka haluaa pelastua täytyy, ennen kaikkea, pitää katolinen usko. .... Sillä, ellei hän pidä tätä uskoa kokonaan ja kokonaisena, hän epäilemättä joutuu ikuisesti kadotetuksi. .... Samoin Isä on Kaikkivaltias, Poika on Kaikkivaltias, Pyhä Henki on Kaikkivaltias. .... Hän (Jeesus) on yhtä suuri Isän kanssa Jumaluudessaan, mutta ihmisyydessään Isäänsä alempi (vähäarvoisempi). .... Tämä on katolinen usko. Jokaisen tulee uskoa se, lujasti ja vakaasti, muutoin hän ei voi pelastua.

Athanasiuksen uskontunnuksessa on jonkun verran myös ihan Raamatun sanan totuuden mukaista ilmoitusta, mutta esimerkiksi yllä oleva kohta ei ole enää Raamatun sanan totuuteen perustuvaa opetusta.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Raamattu opettaa, että Isä on Jeesuksen pää, joka tarkoittaa Jeesuksen olevan alamainen Isälleen. Tämä on Raamatun selkeä opetus, jonka Jumalan sana vahvistaa monessa kohdassa. Raamattu ei opeta, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhtä Kaikkivaltiaita ja suuria. Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Kaikkivaltias Jumala, koska Hän saanut Isältään kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Tässä suhteessa Herra Jeesus on Kaikkivaltias Jumala suhteessa luotuihin, mutta ei Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen.

Se, että Jeesus on alamainen Isälleen ei tee Jeesuksesta alempaa Jumalaa tai että Jeesus olisi vähemmän Jumala, koska on kyse Jumalan hierarkkisesta järjestyksestä, jossa Isä on Jeesuksen pää. Raamatun sanan mukaan mies on vaimon pää, mutta siitä huolimatta vaimo ei ole alempi ihminen tai vähemmän ihminen kuin mies. Kyse on Jumalan asettamasta johtajuus järjestyksestä. Mies ja nainen ovat yhdessä luodut Jumalan kuvaksi ja niin kuin Isä on Jeesuksen pää, niin myös mies on vaimon pää. Mies vaimon päänä Jumalan kuvana viestittää meille siitä kuinka Isä on Jeesuksen pää (1 Kor 11:3).

Jes 54:
5 Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.
6 ¶ Sillä niinkuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut-nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun Jumalasi.

Raamatusta tulee esille se kuinka aviomiestä verrataan Herraan ja Israelia verrataan vaimoon. Vaimon tulee olla alamainen miehelleen ja seurakunnan tulee olla alamainen Jumalalle. Tästä voimme nähdä myös Jeesuksen alamaisuuden Isälleen, sillä niin kuin mies on vaimon pää, niin Isä on Jeesuksen pää (1 Kor 11:3).

Katolinen kirkko opettaa Catholic Education Resource Center nettisivulla:

The Father is "greater" than the incarnate Christ in terms of position because Christ's humanity is a creation, though in His divinity He is equal to the Father. - Suomennos - Isä on suurempi kuin ihmiseksi tullut Kristus koskien asemaa, koska Kristuksen ihmisyys on luomakuntaa, vaikka Jumaluudessaan Hän on yhtä suuri Isän kanssa.

Raamatun sanan totuus kumoaa katolisen kirkon opin, joka sanoo Isän olevan suurempi kuin Jeesus, koska Jeesus oli tullut ihmiseksi, mutta Jumaluudessa Hän on yhtä suuri Isänsä kanssa:

Ilm 3:
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

Tämä Raamatun kohta kumoaa katolisen kirkon opin siitä, että Isä oli Jeesusta suurempi, koska Jeesus oli ihmisenä vähempiarvoinen Isänsä kanssa, mutta Jumaluudessa yhtä suuri Isänsä kanssa. Ilmestyskirjan luvussa kolme Jeesus puhuu Jumaluudestaan käsin, eikä ole ihmisruumiissa ja Jeesus sanoo Jumaluudesta käsin Isän olevan Hänen Jumalansa. Sanonta minun Jumalani tarkoittaa Pojan alamaisuutta Isälleen, koska Isä on Poikansa (Jeesus) Jumala.

Raamattu ei missään kohdassa sano, eikä opeta, että Isä oli Jeesusta suurempi, siksi kun Jeesus oli maan päällä ihmisenä, mutta Jumaluudessa Jeesus on yhtä suuri Isänsä kanssa. Edellä oleva opetus on katolisen kirkon väärä oppi Jumalasta. Jotkut vilpittömätkin uskovat Suomen Siionissa ovat erehtyneet uskomaan tätä edellä olevaa katolisen kirkon väärää oppia Jumalasta. Jokainen voimme itse kukin erehtyä uskossa Herraan Jeesukseen, mutta onneksi Jumalan vaikuttama nöyryys sydämessä johdattaa korjaamaan uskonelämän kurssia oikeaan suuntaan, silloin kun ymmärrämme erehtyneemme ja uskoneemme jonkin asian väärällä tavalla.

Raamatussa sanotaan Isän olevan Jeesuksen Jumala, mutta ei koskaan päinvastoin, että Jeesus olisi Isän Jumala. Jeesus on iankaikkisesti Isälleen alamainen, mutta ei ole alempi Jumala tai vähemmän Jumala, koska Isä on Pojan pää. Mies on vaimon pää, mutta vaimo ei ole silti alempi ihminen tai vähemmän ihminen. On kyse Isän asettamasta hierarkiasta Isän ja Pojan välillä ja Pojan alamaisuudesta Isälleen, samalla tavalla kuin vaimon tulee olla alamainen aviomiehelleen.

Minä uskon Jeesuksen olevan Jumala, mutta Isälleen alamainen, niin kuin Raamattukin sen monessa kohtaa ilmoittaa:

1 Kor 15:
21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan, kun kaikki on alistettu Jeesuksen valtaan, niin Hänet alistetaan Isän valtaan, jonka vallan alla Hän on ollut koko ajan. Tämä Raamatun kohta 1 Kor 15:21-28 on yhteneväinen Ilm 3:11,12 kohdan kanssa, sillä se kertoo siitä kuinka Jeesus on iankaikkisesti Isänsä vallan alla, koska Isä on Jeesuksen pää ja Isä on Jeesuksen Jumala.

Raamatun sanan totuuden todistuksen mukaan ja katolisen kirkon usean väärän evankeliumin opetuksen sekä väärien oppien mukaan katolinen kirkko on antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa. Miksi katolinen kirkko vääristelee Raamatun oppia Jumalasta? Edellä olevaan kysymykseen voin vastata kahden vastauksen kautta. Ensiksi katolinen kirkko Pyhän Hengen palvonta opin kautta pyrkii luomaan ekumeenisen yhteyden, eksyttäen sen kautta ihmisiä luulemaan, että ekumenia on sama asia kuin Jeesuksen opettama uskovien ykseys Johanneksen evankeliumin 17 luvussa. Toiseksi kun katolinen kirkko vääristää opetuksen Jeesuksesta, opettaen ettei Jeesus ole Jumalisuudessa Isälleen alamainen, vaan yhtä suuri kuin Isä, niin se luo pohjan sille kun antikristus tulee maan päälle, niin hän esiintyy valhejeesuksena maan päällä sanoen olevansa "kaikkivaltias", jolla on valta opettaa mitä tahansa hän haluaa myös sellaista mitä ei ole Raamatussa.

Katolisen kirkon väärä opetus Jumaluudesta johtaa ekumeeniseen eksytykseen, valheelliseen ykseyteen sekä valheeseen perustuvan "kaikkivaltiaan" valhejeesukseen esille tulemiseen. Kysymyksessä ei ole enää mikään pieni eksytys, sillä katolisen kirkon väärä oppi Jumalasta ja siihen uskominen voi johdattaa ihmisen vastaanottamaan antikristuksen sekä sitä kautta iankaikkisen kadotuksen rangaistukseen. Edellä oleva ei tietenkään tarkoita, että jokainen, joka on uskonut katolisen kirkon väärän opin Jumaluudesta automaattisesti joutuisi kadotukseen, sillä esim. Suomessa vapaissa suunnissa ja luterilaisessa kirkossa on joitakin vilpittömiä ihmisiä, jotka uskovat katolisen kirkon väärän opetuksen Jumaluudesta, mutta ovat kyllä pelastuneita, eivätkä palvo Pyhää Henkeä, eivätkä tule uskomaan antikristukseen. Hyvä olisi, että nämä vilpittömät uskovat hylkäisivät väärän opetuksen Jumaluudesta ja uskoisivat sen mitä Raamattu opettaa Jumalasta.

Uskontunnustuksen todistus

Raamattu on aina ainoa uskon auktoriteetti uskossa Herraan Jeesukseen. Ihmisten tekemät uskontunnustukset eivät ole uskoville uskon auktoriteetti, vaan voivat viedä uskovia jopa harhaan, kuten 400-luvulla tehty Athanasiuksen uskontunnustus tekee koskien oppia Jumalasta.

Apostolinen uskontunnustus 100-200 luvuilta sekä Nikean uskontunnustus 300-luvulta pitävät yhtä Raamatun sanan totuuden kanssa niiden ensimmäisten lauseiden osalta koskien oppia Jumalasta. Toki näissä uskontunnustuksissa on muutakin Raamatullista, mutta nyt tässä keskityn vain niiden ensimmäisiin lauseisiin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käyttämä versio apostolisesta uskontunnustuksesta ja sen ensimmäiset lauseet:

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,

Apostolinen uskontunnustus painottaa Isän Kaikkivaltiutta varmasti sen tähden, koska sen tekijät ovat ymmärtäneet Isän olevan Jeesuksen pää ja Jeesuksen olevan alamainen Isälleen. 

Nikean uskontunnustus ja sen ensimmäiset lauseet:

Me uskomme yhteen Jumalaan,
Kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,

Nikean uskontunnustus painottaa Isän Kaikkivaltiutta varmasti sen tähden, koska sen tekijät ovat ymmärtäneet Isän olevan Jeesuksen pää ja Jeesuksen olevan alamainen Isälleen. 

Jumala opissa nämä kaksi edellä olevaa uskontunnustusta pitävät yhtä Raamatun sanan totuuden kanssa. Uskontunnustuksista nähdään myös sellainen kehitys, että 400-luvulla katolisessa kirkossa oppi Jumalasta vääristyi pahasti, kun se sitä ennen oli jokseenkin Raamatun sanan opetuksen mukainen.

Katolinen kirkko opettaa, että se joka ei usko katolista oppia Jumalasta ei voi "pelastua". Se, kuka uskoo katolisen kirkon esittämään väärään oppiin Jumalasta, niin hänen pitäisi hylätä nämä kaksi uskontunnustusta ainakin Kaikkivaltiuden osalta ja pitää niitä "harhaoppisina", sillä niissähän vain Isä mainitaan Kaikkivaltiaana Jumalana, ei Jeesusta. Uskon Jumalan olevan yksi, josta voidaan nähdä kolmiyhteisyys Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Se, joka uskoo Raamatun sanan totuuden mukaiseen oppiin Jumalasta ymmärtää Isän Kaikkivaltiuden sekä Jeesuksen Kaikkivaltiuden, mutta myös Jeesuksen alamaisuuden Isälleen.

Herra Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristillä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi ja yhteyden saamiseksi Isä Jumalan kanssa uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen jumalattomuuden tilassa Pyhän Hengen todistuksen vaikutuksesta tunnustaa syntinsä (parannus = katumus, mielenmuutos, ajatella toisin) ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän lahjaksi Jumalan armosta. Tämä on ydintä uskossa Herraan Jeesukseen ja olkoon se meidän sydämissämme uskon keskipiste.

Linkkisuositukset:
Antikristus julistaa olevansa Jumala
Jeesus on Kaikkivaltias Jumala


Petri Paavola 5.12.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
katolinen.fi/uskontunnustus
www.catholiceducation.org/ worship of the holy spirit
www.vatican.va/ jubilee_2000/

katolinen.fi/ kristittyjen ykseys ekumenia
www.beginningcatholic.com/ athanasian-creed
www.catholiceducation.org/ religion and philosophy
 


 

 

 

eXTReMe Tracker