Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Koetteleminen ja pyhitys

Raamattu puhuu paljon pyhityksestä, jonka seurauksena uskova ihminen uskoo Herraan Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti, joka tulee ilmi käytännössä uskon elämän vaelluksessa. Eräs olennainen osa hyvin usein puuttuu, kun opetetaan pyhityksestä, joka on kaiken koetteleminen. Ilman Raamatun uskoon liittyvien asioiden, ilmiöiden, toiminnan ja opetuksen koettelemista uskova ei voi elää todellista pyhityselämää. Aihe on todella tärkeä ymmärtää sekä elää todeksi, koska muuten ei ole olemassa todellista Jumalan tahdon mukaista pyhitystä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Koetteleminen ja pyhitys
Rakkaus ja tutkiminen (koetteleminen)

 

Koetteleminen ja pyhitys

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa (dokimadzo) kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Room 12:
1 ¶ Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne (dokimadzo), mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Kreikankielen dokimadzo sana tarkoittaa tutkia ja koetella. Klassisessa kreikassa dokimadzo sanaa käytettiin metallien tai rahojen tutkimisesta, jossa pyrkimys oli tutkia ja koetella metallien ja rahojen aitoutta, jonka tarkoitus oli erottaa aito väärennöksistä. Dokimadzo sana merkitsisi myös hyväksyttyä ja tunnustettua tutkimisen ja koettelemisen seurauksena.

Raamattu opettaa koettelemaan kaiken minkä sanotaan olevan Jumalasta ja tapahtuvan Herran Jeesuksen kautta. Koettelemisen ja tutkimisen tarkoituksena on erottaa Jumalan hyvä tahto (totuus, Pyhän Hengen vaikutus) kaikenalaisesta pahasta (synti, väärä opetus, eksytys jne.). Toisin sanoen koettelemisen tarkoitus on oppia pitämään kaikki se hyvä mikä on Jumalasta ja oppia karttamaan kaikenlaista pahaa ja sen seurauksena Jumala pyhittää uskovan ihmisen kokonaan, eli hänen henkensä, sielunsa ja ruumiinsa. Jumala on uskollinen ja pyhittää meidät, jos me teemme oman osuutemme koettelemalla kaiken, pitäen sen mikä hyvää on ja hylkäämme ja kartamme kaikenlaista pahaa.

Jos emme koettele asioita, joiden sanotaan olevan Jumalasta, niin emme kykene erottamaan hyvää pahasta, emmekä opi uskomaan Herraan Jeesukseen totuudessa ja hylkäämään syntiä, vääriä opetuksia, jne., emmekä silloin myöskään pysty elämään ja kasvamaan pyhityksessä. Raamatun sanan opetuksen kaiken koetteleminen ja sen kautta hyvän ja pahan erottaminen toisistaan on edellytys pyhityselämässä kasvamiseen ja ojentautumiseen. Jos emme toimi Raamatun opetuksen mukaan koskien koettelemista sekä pyhitystä ja jos laiminlyömme koettelemisen, niin emme kykene erottamaan hyvää pahasta, jonka seurauksena eksymme eksytyksen kavaliin juoniin. On todella tärkeätä, että yksilöuskovina ja seurakuntina opimme, sallimme ja hyväksymme kaiken sen koettelemisen, jonka sanotaan olevan Jumalasta, koska ilman sitä emme opi erottamaan hyvää pahasta.

Lihan ja synnin haluille kuollut uskova voi ainoastaan tutkia ja koetella oikealla tavalla sitä mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Lihan himoista ja haluista huolta pitävä uskova ei etsi Jumalan tahtoa, vaan lihan tahtoa, etsien korvasyyhynsä mukaista valheeseen perustuvaa opetusta. Elävä ja pyhä Jumalalle otollinen uhri tarkoittaa suostumista lihan kuolemaan, että Jumalan tahto voisi tapahtua uskovan ihmisen elämässä. Vain sellainen uskova voi muuttua mielen uudistuksen kautta, joka suostuu kuolemaan lihallensa, koska silloin hän tutkii ja koettelee asioita Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Suostuminen Jumalan Hengen pyhitykseen on kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Jos emme ole kuuliaisia Herralle Jeesukselle ja koettele asioita ja opetuksia, niin emme voi kasvaa pyhityksessä, armossa ja rauhassa. Kuuliaisuus Herraa Jeesusta kohtaan johdattaa meidät tutkimaan ja koettelemaan kaikki asiat joiden sanotaan olevan Jumalasta, että voimme kasvaa Jumalan tuntemisessa sekä Jumalan sanan totuuden tuntemisessa.

1 Kor 1:
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

Eräs asia on tärkeä ymmärtää oikein, joka on se, että Herra Jeesus on annettu meille vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kerskauksemme olisi Herra, eikä minä itse. Pyhitys ei nouse ihmisen lihan voimasta, vaan on Herran Jeesuksen vaikuttamaa uskon kautta, jonka Herra Jeesus vaikuttaa. Tämä on hyvä muistaa, sillä Herra Jeesus on pyhityksen peruskivi ja pyhityksen alkuunpanija, jonka uskova ihminen vastaanottaa Jumalan armosta. Herran Jeesuksen sovitustyö verensä vuodattamisen kautta kun Hän kuoli syntien anteeksiantamiseksi ristillä on pyhityksen perusta ja edellytys, jota ilman ei voi olla pyhitystä. Kun tutkimme Jumalan sanan opetusta, niin näemme, että kaikki Uuden Liiton uskon opetus on kytketty Herran Jeesuksen lunastukseen ja saa voimansa Herran Jeesuksen sovitustyöstä.

Rakkaus ja tutkiminen (koetteleminen)

Ef 5:
8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
9  -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä-
10  ja tutkikaa (dokimadzo), mikä on otollista Herralle;
11  älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
12  Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;

Jumalan Henki uskovan sisimmässä vaikuttaa rakkauden totuutta, jonka seurauksena uskova haluaa tutkia sekä koetella kaiken ja oppii ymmärtämään sen mikä on otollista Herralle. Tutkimisen ja koettelemisen kautta uskova ihminen oppii hylkäämään pimeyden hedelmättömät teot sekä nuhtelemaan sävyisästi rakkauden ja totuuden Hengessä kaikkia pimeyden ja synnin vallassa olevia asioita.

2 Tess 2:
 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

Silloin kun uskova ihminen Jumalan armosta ja rakkaudesta totuuteen on oppinut koettelemaan ovatko asiat Jumalasta vai eivät, niin hän ei eksy valheellisiin eksytyksiin, vaan sen sijaan oppii uskomaan totuuteen Jumalan Hengen pyhityksen kautta, joka ei voi tapahtua ilman asioiden koettelemista.

Fil 1:
9 ¶ Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,
10 voidaksenne tutkia (dokimadzo), mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,
11 täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.

Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa Jumalallisen rakkauden lisääntymistä uskovan sydämessä, jonka seurauksena uskova oppii tietämään ja ymmärtämään koko ajan enemmän Jumalan tahtoa sekä oppii oikealla tavalla tutkimaan Jumalan tahtoa ja löytämään Jumalan tahdon. Ilman Jumalan vaikuttamaa Jumalallista rakkautta uskova ihminen ei kykene tutkimaan ja koettelemaan asioita oikealla tavalla.

Ef 4:
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Ilman asioiden koettelemista ei voi kasvaa täyteen miehuuteen, vaan jää uskossa alaikäiseksi kaikkien opintuulten ja eksytysten kavalien juonien riepoteltaviksi. Todelliseen Jumalan sanan totuuden noudattamiseen Pyhän Hengen vaikuttamassa rakkaudessa kuuluu asioiden tutkiminen ja koetteleminen, että ovatko asiat Jumalasta vai eivät. Tutkimisen ja koettelemisen kautta vain voit kasvaa pyhityksessä, totuutta noudattaen rakkaudessa Herraan Jeesukseen.

 

 


Petri Paavola 2.9.2017

 

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker