Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Messiaan biologinen syntyperä

Elämme ajassa, jossa Raamatun opetusta pyritään vääristelemään koko ajan entistä enemmän. Olen huomannut, että myös Jeesuksen syntyperä pyritään vääristelemään monin tavoin. Jotkut ortodoksijuutalaiset sanovat ettei Jeesus voi olla sukupuunsa perusteella luvattu Messias. Joku sanoo ettei Jeesuksella ole ollenkaan biologisia vanhempia, sillä Jumala ei voi syntyä, eikä Jumalalla voi olla biologisia vanhempia. Erilaisia väitteitä koskien Messiaan syntyperää on olemassa lukemattomia, mutta kirjoituksessani aion tutkia vain muutamaa tärkeää asiaa liittyen Messiaan biologiseen syntyperään. Asia on tärkeä, sillä Raamatun opetuksen mukaan antikristuksen hengessä oleva ihminen pyrkii vääristelemään Jeesuksen lihaksi tulemista (Jeesuksen syntymistä ihmiseksi). Toki uskovakin ihminen voi erehtyä näissä asioissa esim. kokemattomuuden ja kasvamattomuuden takia. Olen itsekin erehtyväinen ja vajavainen ihminen, siksi tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Kaksi erilaista Jeesuksen sukupuuta

Raamatun evankeliumeissa Matteuksessa ja Luukkaassa on kaksi erilaista Jeesuksen sukupuuta. Kahdesta erilaisesta Jeesuksen sukupuusta on olemassa monia erilaisia opetuksia. Raamattua tutkimalla saamme selvyyden siihen miksi Raamatussa on kaksi erilaista Jeesuksen sukupuuta. Matteuksen evankeliumin luku 1 kertoo Joosefin sukupuusta ja Luukkaan evankeliumin luku 3 kertoo Marian sukupuusta. Pyrin tuomaan kirjoituksessani esille Raamatun todisteet, joiden kautta näemme sen, että Matteus kertoi Joosefin sukupuusta ja Luukas Marian sukupuusta.

Matt 1:

1 ¶ Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.

2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;

3 Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;

4 Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon;

5 Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;

6 Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;

7 Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;

8 Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia;

9 Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;

10 Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia;

11 Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.

12 Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;

13 Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;

14 Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;

15 Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;

16 Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.

17 Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.

 

Luuk 3

23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,

24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,

25 tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,

26 tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,

27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,

28 tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,

29 tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,

30 tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,

31 tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,

32 tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,

33 tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,

34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,

35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,

36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,

37 tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,

38 tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

 

Matteuksen evankeliumi kertoo Joosefin sukupuusta, joka ulottuu Juudan ja Daavidin sukuun. Luukaan evankeliumi kertoo Marian sukupuusta, joka ulottuu myös Juudan ja Daavidin sukuun. Monet Raamatun tutkijat ovat sanoneet, että Luukkaan sukupuussa kreikankielisessä UT:n tekstissä jokaisen nimen edessä on kreikankielen määrätty artikkeli, mutta määrätty artikkeli puuttuu Joosefin nimen edestä, joka tarkoittaa tutkijoiden mukaan siitä, että Luukkaan evankeliumi ei ole Joosefin sukupuu, vaan Marian sukupuu ja Eeli oli Marian isä. Tutkijoiden mukaan määrätyn artikkelin puuttuminen Luuk 3:23 Joosefin nimen edestä sisältää vihjeen siitä, että on kyse Marian sukupuusta, ei Joosefin sukupuusta. Edellä oleva tutkijoiden johtopäätös on Raamatun sanan totuuden mukainen, jonka Raamatun sana todistaa todeksi muissa kohdin Raamattua.

 

Matteuksen evankeliumin 1:16 jae on myös merkittävä sen kannalta, että ymmärtää Messiaan oikean ja biologisen syntyperän. Matt 1:16 mukaan Jaakob oli Joosefin isä ja Joosef oli Marian mies. Matt 1:16 kreikankielen mukaan sanoo Jeesuksen syntyneen Mariasta ja käyttää syntyi sanan edessä feminiinistä artikkelia, joka tietenkin tarkoittaa Jeesuksen syntyneen Mariasta. Raamatun mukaan juutalaisten sukupuu kulkee miehen mukaan ja siksi Matteuksen evankeliumi sanoo esim. Jaakobille syntyi Joosef, mutta ei sano Joosefille syntyneen Jeesus, vaan että Jeesus syntyi Mariasta. Jeesuksen syntyminen Mariasta sukupuusta eikä Joosefista on tuotu esille siksi koska Joosef ei ollut Jeesuksen biologinen isä sekä siksi, että Jeesuksen sukupuusta Marian kautta voidaan nähdä Jeesuksen syntyperän olevan lihan mukaan Juudaan heimosta sekä Daavidin suvusta, koska Messiaan täytyy syntyä Juudaan heimosta ja Daavidin suvusta.

 

1 Moos 49:
10 Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.
11 Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsan; hän huuhtoo vaatteensa viinissä; viittansa rypäleen veressä.

 

Raamatun opetuksen mukaan Israelin heimon valtaistuin kuuluu Juudaan heimolle ja Daavidin suvulle. Raamatun profeetallisen ilmoituksen mukaan Juudaan heimosta on tuleva Messias, jota kansat tottelevat. Sama profetia viittaa Messiaan kautta tapahtuvaan sovitukseen ja lunastukseen Messiaan oman veren kautta. Herra Jeesus on profetian täyttymys, vuodattaen verensä ristillä sekä kuollen syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Jeesus nousi ylös Isänsä oikealle puolelle.

Jer 33:
14 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän lupauksen, jonka minä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan heimosta.
15 Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.
16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: ‘Herra, meidän vanhurskautemme’.
17 ¶ Sillä näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin heimon valtaistuimella.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Messiaan täytyy tulla ja syntyä Daavidin suvusta. Jeesuksen biologinen syntyperä voidaan jäljittää Juudaan heimosta ja Daavidin suvusta.

Herran enkelin todistus

Luuk 1:
30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Enkeli vahvisti Marian kuuluvan Daavidin sukuun, sillä Maria on synnyttävä Pojan, joka tulee saamaan isänsä (tarkoittaa sukua) Daavidin valtaistuimen. Joosef oli Daavidin sukua, mutta Joosef ei ollut Jeesuksen biologinen isä. Koska Raamatusta tulee löytyä todistus, että Jeesus on biologisesti Daavidin suvusta, niin siksi Herran enkeli vahvisti asian tuomalla esiin sen, että Maria on Daavidin suvusta.

Jeesus syntyi Mariasta ja on siten Daavidin suvusta. Jos Maria ei olisi ollut Daavidin suvusta, niin Maria olisi varmasti sanonut ettei hän ole edes Daavidin suvusta ja kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Maria ei sanonut näin, vaan hän sanoi kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Marian vastaus enkelille todistaa hänen olleen Daavidin suvusta, sillä hän ei kiistänyt enkelin sanoja, kun enkeli sanoi Marian olevan Daavidin sukua.

Enkeli sanoi Marian synnyttävän Pojan ja Pojan saavan isänsä Daavidin valtaistuimen. Tässä kohden sana isänsä ei tarkoita Jeesuksen biologista isää, vaan isällä tarkoitetaan sukua ja suvun syntyperää. Raamattu kertoo ja todistaa Marian olevan Daavidin suvusta ja Jeesuksen olevan Daavidin suvusta biologisen syntyperänsä kautta, koska Maria synnytti Jeesuksen.

Jumalan lain mukaan perimysjärjestys kulkee miehen sukupuun kautta. Enkeli ei olisi voinut kumota Herran lakia perimysjärjestyksestä. Koska enkeli sanoi Mariasta syntyvän Pojan saavan isänsä (tarkoittaa sukua) Daavidin valtaistuimen ja Herran enkeli kyllä tiesi sukupuun kulkevan miehen mukaan, ei naisen mukaan. Herran enkeli tiesi myös sen ettei Joosef ole syntyvän Pojan (Jeesus) biologinen isä, mutta siitä huolimatta enkeli toi esille Marian olevan laillisesti Daavidin suvun perimysjärjestys.

Jumalan laillinen perimysjärjestys

Moni voi sanoa ja monet sanovatkin, että kuinka Marian kautta olisi voinut tulla Daavidin jälkeläinen, koska perimysjärjestys täytyi tulla Jumalan lain mukaan miehen sukupuun kautta, ei naisen kautta? Raamattu opettaa perimysjärjestyksen tulevan miehen sukupuun kautta, mutta tässä asiassa on myös Raamatun opettama poikkeus:

4 Moos 27:
1 ¶ Niin astuivat esiin Selofhadin tyttäret-Selofhadin, Heeferin pojan, Gileadin pojan, Maakirin pojan, Manassen pojan, tyttäret-jotka olivat Manassen, Joosefin pojan, suvuista ja joiden nimet olivat Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa,
2 ja he asettuivat Mooseksen ja pappi Eleasarin ja päämiesten ja kaiken kansan eteen ilmestysmajan ovelle ja sanoivat:
3 "Meidän isämme kuoli erämaassa, mutta hän ei ollut siinä joukossa, joka kävi kapinoimaan Herraa vastaan, Koorahin joukossa, vaan hän kuoli oman syntinsä tähden, eikä hänellä ollut poikia.
4 Miksi häviäisi nyt meidän isämme nimi hänen sukunsa keskuudesta sentähden, että hänellä ei ollut poikaa? Anna meille perintöosuus isämme veljien keskuudessa."
5 Ja Mooses saattoi heidän asiansa Herran eteen.
6 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
7 "Selofhadin tyttäret puhuvat oikein. Anna heille perintöosuus heidän isänsä veljien keskuudessa ja siirrä heidän isänsä perintöosa heille.
8 Ja puhu israelilaisille sanoen: Jos joku kuolee pojatonna, niin siirtäkää hänen perintöosansa hänen tyttärellensä.
9 Mutta jos hänellä ei ole tytärtä, niin antakaa hänen perintöosansa hänen veljillensä.
10 Mutta jos hänellä ei ole veljiä, niin antakaa hänen perintöosansa hänen isänsä veljille.

4 Moos 36:
6 Näin Herra säätää Selofhadin tyttäristä: Menkööt he vaimoiksi kenelle tahtovat, kunhan vain menevät vaimoiksi johonkin isänsä sukukunnan sukuun.
7 Sillä älköön israelilaisilla perintöosa siirtykö sukukunnasta toiseen, vaan israelilaiset säilyttäkööt kukin isiensä sukukunnan perintöosan.
8 Mutta jokainen tytär, joka saa perintöosan israelilaisten sukukunnissa, menköön vaimoksi johonkin isänsä sukukunnan sukuun, että israelilaiset saisivat periä kukin isiensä perintöosan
9 ja ettei perintöosa siirtyisi sukukunnasta toiseen, vaan israelilaisten sukukunnat säilyttäisivät kukin perintöosansa."

Jumalan lain mukaan, jos vanhemmilla ei ole poikaa tai tytär on ainoa perillinen ja jos tytär menee naimisiin isänsä sukukuntaan kuuluvan miehen kanssa, niin hän perii isänsä perinnön ja on siten myös isänsä suvun laillinen perijä. Tämä tarkoittaa sitä, että Marian on täytynyt olla vanhempiensa ainoa lapsi tai sitten vanhin tytär sekä ettei Marian vanhemmilla ollut poikaa, joka voisi periä vanhemmat. Tämän todistaa myös enkelin sanat Daavidin suvusta, sillä Maria oli isänsä suvun laillinen perijä. Jos Maria ei olisi ollut laillinen perijä, niin enkeli ei olisi voinut ohittaa Jumalan lain mukaista miehen kautta tapahtuvaa perimysjärjestystä, mutta koska enkeli sanoi Mariasta syntyvän Pojan saavan isänsä (tarkoittaa sukua) Daavidin valtaistuimen, niin se todistaa Marian laillisesta perimysjärjestyksestä.

Maria meni naimisiin Joosefin kanssa, joka oli myös Daavidin sukua. Näin Joosefista tuli Marian isän Eelin perillinen Jumalan lain mukaan ja siksi Luukas sanoo Joosefin isän olevan Eeli, vaikka Joosefin biologinen isä oli Jaakob.

Koska Messiaan tulee olla Juudan heimosta ja Daavidin suvusta, niin siksi Jeesus syntyi Mariasta, joka oli Juudaan heimoa ja Daavidin sukua ja samoin Joosef, vaikka hän ei ollutkaan Jeesuksen biologinen isä, niin Joosef oli Juudaan heimoa ja Daavidin sukua. Jeesuksen molemmat vanhemmat olivat Juudan heimoa ja Daavidin sukua.

1 Moos 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Room 1:
1 ¶ Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,
2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,
3 hänen Pojastansa-joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä

Koska Maria oli Raamatun todistuksen mukaan Daavidin sukua sekä vanhempiensa ja sukunsa perillinen, niin siksi Raamattu puhuu jo alusta asti Mooseksen kirjassa vaimon siemenestä, vaikka sukupuu ja perintö kulkee miehen sukupuun kautta. Tämän tähden roomalaiskirje sanoo Jeesuksen syntyneen lihan puolesta (Maria synnytti Jeesuksen) Daavidin siemenestä. Maria oli Jeesuksen biologinen äiti.

Näin Jumalan sana todistaa Jeesuksen olevan Messias, jonka heimo on Juudasta ja suku Daavidista. Näin Messiaan biologinen syntyperä tulee Juudaan heimosta ja Daavidin suvusta.

Maria oli Jeesuksen biologinen äiti

Sellaisiakin väitteitä on olemassa, jotka sanovat ettei Maria ollut Jeesuksen biologinen äiti. Raamatussa ei ole sellaisia sanoja ja lausetta, joka sanoisi Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Raamatussa kyllä sanotaan Marian synnyttäneen Jeesuksen, joka on sama asia kuin että Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Jokainen lapsi, joka syntyy äitinsä kohdusta on äitinsä biologinen lapsi.

Luuk 2:21 Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Luuk 1:
30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Matt 1:
20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

Raamatun jakeissa olevat sanat sikisi äitinsä kohdussa ja on siinnyt Pyhästä Hengestä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki laittoi alulle Marian raskauden, eli hedelmöitti Marian, jonka seurauksena Maria synnytti Jeesuksen ja siksi Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Maria oli ihminen ja koska Maria synnytti Jeesuksen, niin ihminen synnytti Jeesuksen. Pyhä Henki hedelmöitti ja ihminen synnytti ja Jeesus syntyi ihmiseksi sen seurauksena kun Pyhä Henki hedelmöitti Marian. Tästä seuraa se, että Maria oli Jeesuksen biologinen äiti.

Sellaisia väitteitä ja uskomuksia on, että koska Jeesus oli synnitön, niin Hän ei voinut olla Marian biologinen lapsi, koska kaikki Aadamin jälkeläiset ovat tulleet synnistä osallisiksi.

Raamattu sanoo Jumalan Hengen hedelmöittäneen Jeesuksen, joka tarkoittaa sitä että Jeesuksen biologisen hedelmöittämisen takana ei ollut miehen siemen, koska Hän on siinnyt Pyhästä Hengestä, mutta syntyi biologisesti Mariasta. Jeesuksen syntyminen Pyhästä Hengestä on Jeesuksen kohdalla osoitus siitä, että Jeesuksella ei ole osuutta Aatamin kautta tulevaan synnin osallisuuteen (Jeesus oli ja on synnitön). Osallisuus Aatamin syntiin tulee sen kautta, että syntyy biologisesti miehestä ja naisesta. Jeesus ei ollut Aatamin jälkeläinen biologisen isän kautta, vaan biologisen äidin kautta. Raamattu opettaa isän puolelta tulevasta perimysjärjestyksestä ja koska Jeesuksen Isä myös biologisesti lihaan tulemisessa on Isä Jumala, niin siksi synnin turmelus ei koske Jeesusta. Jeesus on Jumala sekä tuli ihmiseksi syntyen biologisesti Mariasta, eikä Jumala voi tulla osalliseksi synnistä, ei edes sen kautta, että Jeesus (Sana -Jumala) syntyi Mariasta ihmiseksi tähän maailmaan.

Raamatun opetuksen mukaan synti tulee ihmiseen ihmis-isän ja ihmis-äidin kautta, sillä mies hedelmöittää naisen. Kukaan ihminen ei synny yksin äidin kautta, vaan jokaisen syntymään tarvitaan äidin lisäksi isän siemen naisen hedelmöittämiseksi. Jeesuksella ei ollut biologista ihmis-isää, koska Pyhä Henki hedelmöitti Marian. Täten vaikka Maria oli Aadamin jälkeläinen ja Jumalan Hengen ollessa hedelmöittäjä (Isä), niin sekin todistaa Jeesuksen pysyneen puhtaana synnin vaikutuksista ja teoista. Raamattu todistaa Jeesuksen olleen synnitön ja että Jeesus syntyi lihaan Mariasta, ihmisestä.

Se on kuitenkin selkeä Raamatun totuus, että Jeesus syntyi ihmiseksi Mariasta, kun Pyhä Henki hedelmöitti Marian. Jeesuksen perimä Pyhästä Hengestä sekä että Hän on Jumala teki Jeesuksesta synnittömän, vaikka Hän syntyi ihmisestä. Marian ihmisyys ei ollut Jumalalle ongelma, koska Jeesuksella ei ollut biologista ihmis-isää, sillä Pyhä Henki (Jumalan Henki) hedelmöitti Marian ja siksi ihmisestä pystyi syntymään Jumala ja ihminen, Messias Herra Jeesus. Toki kaikkein oleellisinta on se, että koska Jeesus on iankaikkinen Jumala, niin vaikka Hän syntyi ihmisestä, Aadamin jälkeläisestä ja koska Hän on aina olemassa ollut Jumala, niin synnin tahra ei pääse saastuttamaan Jumalaa, vaikka Hän on syntynytkin ihmisestä maailmaan tarkoituksenaan sovittaa ihmisten synnit oman lihanruumiinsa kautta Golgatan ristillä.

Joka ei tunnusta Jeesusta lihaan tulleeksi

Herran Jeesuksen lihaksi tulemisen väärin ymmärtäminen tai opettaminen ei ole pelkkä opillinen erehdys, vaan osallisuus antikristuksen henkeen. On kyseessä vakava asia. Jos ei tunnusta ja usko Jeesuksen tulleen lihaan (biologinen syntyminen Mariasta) niin kuin Raamattu opettaa, niin sellaisessa ihmisessä vaikuttaa laittomuuden ja antikristillisyyden henki:

1 Joh 4:
1 ¶ Te rakkaimmat! älkäät jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaat henget, josko he Jumalasta ovat; sillä monta väärää prophetaa ovat tulleet maailmaan.
2 Sillä te tuntekaat Jumalan Henki, että jokainen henki, joka tunnustaa Jesuksen Kristuksen lihaan tulleen, se on Jumalasta,
3 Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa.
4 ¶ Lapsukaiseni, te olette Jumalasta ja olette heidät voittaneet; sillä se, joka teissä on, hän on suurempi kuin se, joka maailmassa on. (Biblia)

2 Joh 1:7 ¶ Sillä monta vietteliää on maailmaan tullut, jotka ei tunnusta Jesusta Kristusta, että hän on lihaan tullut. Tämä on vietteliä ja antikristus. (Biblia)

Luuk 2:21 Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Luuk 1:
30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Matt 1:
20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

Raamattu sanan opetuksen mukaan näemme Jeesuksen syntyneen lihaan neitsyestä ja että Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Jos joku ei usko tätä ja jollakin tavalla pyrkii kumoamaan sen mitä Raamattu sanoo ja opettaa Jeesuksen lihaan tulemisesta, niin hän on antikristuksen hengestä.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
..............
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Raamattu sanoo Jeesuksen olevan Sana, joka oli (on) Jumala ja tämä Sana tuli lihaksi, joka tarkoittaa Jumalan tulleen lihaksi (syntyi ihmiseksi) Jeesuksessa. Jos ei usko Jumalan syntyneen ihmiseksi Jeesuksessa, niin silloin hän on antikristuksen hengessä, koska antikristuksen henki kieltää Raamatun opetuksen Jeesuksen lihaan tulemisesta, johon kuuluu myös Jumalan ihmiseksi tuleminen - Sana (Jumala) tuli lihaksi (ihmiseksi).

Asia on todella vakava ja sekin on vakavaa, jos joku sanoo ettei Jeesuksen lihaksi tulemisen kieltäminen tarkoita osallisuutta antikristukseen, vaan on vain pelkkä opillinen erehdys, koska Raamattu nimenomaan sanoo, että se joka kieltää (ei tunnusta) Jeesuksen lihaksi tulemisen on antikristuksesta. Kyse ei ole pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan vakavasta harhaopista.

Jeesus oli tosi ihminen sekä oli (on) tosi Jumala ja vain siten Hän kykeni saamaan aikaan iankaikkisen pelastuksen ja lunastuksen. Pelastuksen perusta murtuu, jos ei usko oikein Raamatun opetusta Jeesuksen lihaan tulemisesta.

Seuraavaksi tuon esille jo aikaisempien lisäksi, että miten voi vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen:

Jos ei tunnusta Jeesuksen olevan Jumala, niin vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen ja on antikristuksen hengestä, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumala (Sana - Jeesus) tuli lihaksi (ihmiseksi).

Jos uskoo Marian olevan synnitön syntymästään kuolemaansa saakka kuten katolinen kirkko opettaa, niin silloin vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen ja on antikristuksen hengestä, koska Jeesus ei syntynyt synnittömästä ihmisestä, vaan syntisestä ihmisestä, mutta kuitenkin niin, että Jeesus on ilman syntiä, koska Hän on Jumala.

Jos uskoo Jeesuksen olevan vain pelkkä ihminen, niin silloin vääristää Jeesuksen lihaksi tulemisen ja on antikristuksen hengestä, koska Jeesus ei ollut pelkkä ihminen, vaan ihmiseksi tullut Jumala.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 10:10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Jumalan valmistama pelastus ja sen perustus on siinä, että Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja Jeesus ihmisenä sekä Jumalana sai aikaan syntien sovituksen ja syntien anteeksiantamisen. Jos tätä perustusta horjuttaa ja kumoaa Raamatullisen pelastuksen perustuksen Sanan (Jeesus) lihaksi tulemisesta, niin silloin on antikristuksen hengestä.

Raamattu opettaa Jeesuksen uhranneen itsensä iankaikkisen Hengen kautta Golgatan ristillä. Iankaikkinen Henki on sama asia kuin iankaikkinen Jumala. Raamattu opettaa Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrista Golgatan ristillä. Toisin sanoen Jeesus kuoli ristillä ihmisenä sekä Jumalana ja tämä on pelastuksen perustus, jota ilman ei ole syntien anteeksiantamusta ja pelastusta. Kiitos Jumalalle, Hänen armostaan, kun Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi sekä pelastukseksi, jonka todisteeksi Jeesus nousi Isän oikealle puolelle.

 


Petri Paavola 20.10.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker