Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Pyhä Henki antaa ymmärryksen

Monet uskovat kipuilevat sen kanssa miten he voisivat ymmärtää Raamattua paremmin ja syvällisemmin. Sen johdosta moni hakeutuu opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan (kuten esim. Helsingin teol. tiedekunta) tai johonkin muuhun teologiseen oppilaitokseen. Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki avaa Raamatun totuutta jokaiselle uskovalle, siksi sitä ei tarvitse opiskella erikseen yliopistossa tai teologisessa tiedekunnassa, sillä aikomuksella että siellä Raamatun totuus voisi avautua syvällisemmin. Monille on käynyt päinvastoin, sillä he ovat menettäneet uskonsa teologisessa tiedekunnassa.

Kirjoituksessani pyrin käymään läpi Raamatun opetusta Jumalan sanan ymmärtämisestä ja miten siinä voi kasvaa ja kehittyä. Pyrin myös käsittelemään sitä ettei meidän tarvitse välttämättä osata alkukieliä ymmärtääksemme syvällisesti Jumalan sanan opetuksia. Raamatun opetuksen mukaan uskossa ei ole kyse ihmisviisaudesta, vaan Jumalan voimasta, viisaudesta ja totuudesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Pyhä Henki johdattaa totuuteen
Teologinen tiedekunta
Tekstiyhteys ja Raamatun kokonaisilmoitus

 

Pyhä Henki johdattaa totuuteen

Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Me uskovat usein luemme Raamattua, jonkun tulkinnan kautta, joskus oman järkeilymme kautta, toisinaan jonkun kirkkokunnan tai uskonsuunnan opin kautta jne. Raamatun opetuksen mukaan ainoa tapa ymmärtää Jumalan sanan totuutta on se kun Pyhä Henki avaa meille totuuden sanaa. Tämä on asian ydin ja tätä Jumala haluaisi opettaa jokaiselle Häneen uskovalle ihmiselle. Emme ole emmekä tule täydellisiksi, mutta siitä huolimatta Raamattu ei avaudu kuin Pyhässä Hengessä ja siksi kaikki tulkinnat, jotka eivät ole Pyhän Hengen avaamia ovat ihmisten tulkintoja, perinteitä, ihmisoppeja, ei Raamatun totuutta.

Tämä on ihana ja verraton lupaus ja asetus, että jokainen uskova on samassa asemassa koskien Jumalan sanan totuuden ymmärtämistä, sillä kaikille on annettu sama tie. Kukaan ei sitä ymmärrä oman järkensä kautta, vaan se avataan kaikille Pyhän Hengen kautta. Kaikilla on samat mahdollisuudet, mutta se on toinen asia kuinka paljon antaudumme Pyhän Hengen johdatukselle Raamatun ymmärtämisessä.

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Vain sellaiset uskovat ihmiset voivat ymmärtää koko ajan Jumalan sanaa syvällisemmin, jotka rakastavat Herraa Jeesusta, sillä Jeesus lupasi avata sanaansa ja ilmoittaa tahdostaan niille, jotka rakastavat Häntä. Kyse ei ole teologisesta tai muustakaan oppiarvosta, vaan Jeesuksen rakastamisesta. Olen joskus kuullut jonkun sanovan, että ymmärrät Jumalan sanan totuudesta vain sen verran kuinka paljon tai vähän rakastat Jeesusta. Minä uskon asian olevan juuri näin. Emme tule täydelliseksi Jumalan rakkaudessa, mutta Raamatun opetuksen mukaan saamme koko ajan kasvaa Jumalan rakkaudessa Pyhässä Hengessä. Tämän seurauksena opimme koko ajan ymmärtämään Jumalan sanan totuutta entistä enemmän ja syvällisemmin, jos antaudumme sydämestämme kasvamaan Herran Jeesuksen rakastamisessa.

Raamatun monet erilaiset tulkinnat samoista opetuksista johtuvat siitä, että meidän uskovien keskuudessa on paljon oman minän järkeilyä, uskonnollisiin ihmisoppeihin perustamista, väärässä mielenlaadussa tehtyä oikeassa olemisen halua, ylpeyttä estämässä parannuksen tekoa vääristä opetuksista jne. Kukaan meistä ei ole kaikessa oikeassa, mutta kaikki erilaiset tulkinnat samoista asioista eivät ole yhtä aikaa totta, sillä on vain yksi totuus esim. koskien sitä milloin ja miksi tulee vastaanottaa vesikaste. Pyhä Henki haluaa johdattaa kaikkia uskovia uskomaan Raamatun opetuksista samalla tavalla ja se on eri asia haluammeko me aina kaikissa asioissa uskoa niin kuin Raamattu opettaa.

Kukaan ei voi omia Raamatun tulkintaa itselleen, sillä kaikkien uskovien tulisi nöyrtyä vastaanottamaan Pyhän Hengen antama opetus. Se tulee muistaa, että Pyhä Henki pääsee opettamaan vain niitä, jotka rakastavat Jeesusta. Muista myös se, että Raamatun sanoma on ajankohtainen ja muuttumaton riippumatta aikakausista, kulttuureista tai puhutusta kielestä, sillä Raamatun sanoma on aina sama kaikille aikakausille, kulttuureille ja kielille.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

John 7:38 He that believes on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. (AKJV)

Johannes 7:38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. (Luther 1545)

Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. (Reina Valera Antigua)

Raamattu opettaa espanjaksi, saksaksi, englanniksi, suomeksi jne. että hän joka uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin hänen sisimmästään on juoksevan elävän veden virrat (Pyhä Henki). Jumala opettaa kaikkina aikakausina, kulttuureissa ja kielillä samaa sanomaa Herrasta Jeesuksesta ja kuinka Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu (Jumalan sana) opettaa, koska on yksi Herra ja yksi usko.

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Raamattu opettaa, että kaikki se tulee koetella minkä sanotaan tapahtuvan ja minkä sanotaan olevan Raamatusta ja Jumalasta. Raamatun opetuksen mukaan koettelemisen tarkoitus on oppia erottamaan hyvä (Jumalan tahto ja totuus) sekä paha (synti, eli Jumalan tahdon vastaiset asiat). Kun uskova oppii tutkimisen sekä koettelemisen kautta ymmärtämään Jumalan tahtoa ja totuutta, niin hän kykenee Pyhän Hengen auttamana ja vaikuttamana ojentautumaan ja kasvamaan pyhityselämässä, niin että hänen henkensä, sielunsa ja ruumiinsa oppii nuhteettomuuteen, joka tarkoittaa Jumalan sanan totuuden mukaista elämää.

Pyhä Henki avaa kaikille uskoville Jumalan sanan totuutta, mutta se ei tarkoita sitä että jokaisella voi olla oma totuutensa. Raamatun opetuksen mukaan uskova ihminen eksyy ellei hän tunne Kirjoituksia (Raamattu - Jumalan sana) sekä Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Raamattu opettaa kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä on Jumalan asettama turvallinen tie, sillä se mitä Pyhä Henki avaa, puhuu ja opettaa meille totuutena, niin sen täytyy löytyä Raamatun sanasta. Näin Jumalan sana näyttää meille kaikille onko Pyhä Henki avannut meille sen mitä sanomme ja opetamme tai onko se järjen päätelmiä tai peräti eksyttäväisen hengen kautta tullutta opetusta.

2 Kor 10:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

Moni sanoo, että tuleehan uskovan käyttää järkeään uskomisessa Raamatun Jumalaan. Raamatun opetuksen mukaan järjen päätelmien kautta ei voi ymmärtää Jumalan sanan totuutta.  Jos tutkimme ja luemme Raamatun kokonaisopetusta, niin huomaamme Raamatun todellakin opettavan ettei Raamatun sanan opetus avaudu ihmisviisauden ja järjen päätelmien kautta. Uskovan tulee käyttää järkeään siten, että suostuu uskomaan sen mitä Pyhä Henki avaa Raamatun sanasta ja siten järki alistuu Jumalan sanan totuuden alle. Tällä tavalla ei ole kyse järkeisuskosta, vaan Jumalan vaikuttamasta uskosta ja ymmärryksestä.

1 Tiit 3:
14 ¶ Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän,
15 että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.

Apt 2:
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 ¶ Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

Kol 3:
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

1 Piet 4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

Vaikka Pyhä Henki on ainoa, joka voi avata uskovaa ymmärtämään Jumalan sanan opetuksia, niin siitä huolimatta meidän tulisi kokoontua seurakuntana yhteen rakentumaan, koska se on Jumalan asetus ja säätämys.

Raamatun opetuksen mukaan uskovien tulee seurakuntana (sekä tietysti yksilöuskovina) pysyä apostolien opetuksessa (Raamatun opetus UL:n järjestyksen mukaan) ja keskinäisessä seurakuntayhteydessä, leivän murtamisessa (Herran ateria) ja rukouksissa. Seurakuntayhteydessä Jumalan voitelemat paimenet ja vanhimmat opettavat Jumalan sanan totuutta, jonka Pyhä Henki avaa uskovan ymmärrykselle. Siitäkin huolimatta, että Pyhä Henki avaa Raamatun sanan totuutta, niin uskovien tulee kokoontua yhteen, sillä Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki opettaa uskovia myös seurakuntayhteyden kautta. Jos joku jää tietoisesti yksin eikä tule seurakunnan yhteyteen, vaan sanoo Pyhän Hengen puhuvan ja opettavan häntä eikä hän tarvitse uskovien yhteyttä, niin silloin tällainen uskova on epäterveessä uskossa sekä suuressa vaarassa eksyä ylpeyteen sekä sitä kautta monenlaisiin vahingollisiin vääriin opetuksiin.

Elämme haastavassa ja vaikeassa ajassa, jossa joskus jonkin uskovan kohdalla on niin ettei asuinpaikan lähellä ole tervehenkistä seurakuntaa, vaan epäterveessä uskossa olevia seurakuntia. Tällaisessa tapauksessa on parempi, että hän pyrkisi edes yhden tervehenkisen uskovan kanssa rakentumaan tai muutaman sellaisen kanssa, kun että hän olisi mukana eksyttävässä toiminnassa. Jos on tällainen tilanne ettei ole tervehenkistä seurakunta yhteyttä, niin silloin on kuitenkin Jumalan tahdon mukaista rukoilla sellaista ja heti mennä sellaiseen yhteyteen kun se löytyy Jumalan johdatuksessa.

Teologinen tiedekunta

Kaikki uskovat haluavat oppia enemmän Jumalasta ja Hänen sanansa opetuksesta. Tämän tähden jotkut uskovat hakeutuvat teologiseen tiedekuntaan sillä aikomuksella, että he siellä oppisivat paremmin tuntemaan Jumalaa sekä saisivat kunnon varustuksia hengellisiin palvelutehtäviin. Hyvin usein käy kuitenkin päinvastoin ja monessa tapauksessa voi käydä niin, että ihminen kadottaa uskonsa Jumalaan teologisen tiedekunnan opiskelujen takia.

Teologian tohtori ja pastori Kari Kuula kertoo Savon Sanomissa 21.9.2011 kuinka hän menetti uskonsa Jumalaan opiskellessaan teologiaa: Kadotin uskoni Jumalaan. Se ei tapahtunut hetkessä vaan vähän kerrallaan. Syynä oma tyhmyys. Opiskelin satasella ja ahmin ikinälkäisenä kirjoja, koska itselleni rakkaisiin uskonkysymyksiin oli avautunut uusi ja innostava näkökulma, historiallinen, analyyttinen, järkiselityksiä hakeva tutkimus, ...... Tutkittava asia sijoitetaan kaikille avoimeen, yleisesti tiedettyyn ja tunnustettuun viitekehykseen, josta käsin sitä selitetään. Niinpä Jumalaa ei oteta lainkaan lukuun teologisessa tutkimuksessa. Tämä johtuu siitä, ettei Jumalaa itseään voi tutkia eikä hänestä saada varmaa, kaikkia vakuuttavaa yhteistä tietoa. .... Tiede vain on sellaista. Vaikka tajusin tämän teorian tasolla, vuosikausien seurustelu raamatuntutkimuksen parissa kanssa muutti sisäisiä ajatteluratoja. Kun kaikkea isossa kirjassa selitetään aatehistoriallisina ketjuina ja ihmisyhteisöiden toimintana, koko jumalausko alkoi näyttäytyä samanlaisena ilmiönä. ..... Jälkeenpäin tajusin tyhmyyteni. Olin katsonut Raamattua tieteen kapeasta näkökulmasta kuvitellen, että niin avautuu koko totuus uskonnon olemuksesta. Nyt näen teologian paljon laajemmin ja tasapainoisemmin. Se tutkii ihmisten toimintaa ja aatteita, jotka uskonnollinen ajattelija voi sijoittaa suurempaan kontekstiin, johon tiede itse ei enää yllä. Tarkoitan tällä suuremmalla kontekstilla Jumalan todellisuutta, tai jos usko ei riitä ihan tähän, puhutaan vaikka jumalaoletuksesta. .... Uskonto voi aivan oikeasti olla sitä, miksi se perinteisesti määritellään, ihmisen suhdetta Jumalaan. Vasta tämän oletuksen kautta teologia löytää sielunsa.

Kari Kuulan tarina on todella koskettava ja pysäyttävä tai sitä sen tulisi olla jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle. Koska teologisessa tiedekunnassa ei tutkita Jumalaa ja Hänen sanansa totuutta, vaan ihmisten uskomuksia, joiden kautta haetaan järkiselityksiä, niin on selvää, että pikkuhiljaa usko Jumalaan voi kadota ja sen tilalle tulee ihmisjärjen tieteelliset selitykset. Usko ei katoa hetkessä mutta vähän kerrallaan, ain sen mukaan mitä enemmän ihminen täyttää ajatusmaailmaansa järjenpäätelmillä ja ihmisten selityksillä.

Tieteellinen tapa tutkia teologiaa on sellaista missä itse Jumalaa ei voi tieteellisesti tutkia, eikä Hänestä voi saada varmaa, kaikkia vakuuttavaa tieteellistä tietoa. Silloin kun uskoa Jumalaan tutkitaan aatehistorian näkökulmasta käsin, joka on vain ihmisyhteisöiden toimintaa, niin usko Jumalaan alkaa näyttäytymään samanlaisena, eli erilaisista ihmisten tekemistä tulkinnoista siitä mitä Jumala ja kristinusko voisi olla tai mitä se ei ole jne.

Room 8:16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

Raamatun opettama usko Jumalaan nousee Pyhän Hengen todistuksen kautta, joka todistaa meille että Jumala on, ja me olemme ja elämme Hänen armostaan Jumalan läsnäolon todellisuudessa. Silloin kun ihmisellä on elävä suhde Jumalan kanssa, niin hän oppii ymmärtämään Jumalan sanan opetuksia sekä kasvaa Jumalan tuntemisessa.

San 3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

1 Kor 3:
18 ¶ Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas.
19 Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa";
20 ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi".

Tämän maailman ihmisviisaus on turhuutta Jumalan mielestä ja tämä pätee erityisesti teologiseen tutkimukseen ja opetukseen, jossa ei tutkita Jumalaa, vaan ihmisten uskomuksia Hänestä. Silloin kun uskova etsii teologiasta vastauksia Jumalaan ja Raamattuun, niin hän saa tietoa erilaisista ihmisuskomuksista ja tieteellisistä näkökulmasta. Tehdessään näin uskova ihminen on nojautunut omaan ja muiden ihmisten ymmärrykseen ja siitä syystä hän eksyy totuudesta ja voi kadottaa uskonsa Jumalaan.

Rooman katolisen kirkon teologi Emil Antonin kuvaus Helsingin teologisesta tiedekunnasta tuo esille saman asian kuin Kari Kuulan kertomus siitä ettei teologiassa tutkita Jumalaa, Hänen tahtoaan ja sanaansa, vaan eri tutkijoiden näkemyksiä ja historiallisia tapahtumia. 

Emil Anton: Koska asia on jatkuvasti monille ulkopuolisille epäselvä, Helsingin teologisessa tiedekunnassa opetettava teologia on itseymmärrykseltään tieteellistä tutkimusta, jossa tutkitaan kristinuskoa ilmiönä – se ei siis ole opetusta Jumalasta, hänen tahdostaan ja sanastaan. Tutkimuskohteena ovat tekstit, eri ajattelijoiden näkemykset, historialliset tapahtumat, ei yliluonnollinen todellisuus itsessään. Näin ollen ateisti voi aivan hyvin tehdä teologista tutkimusta. Tällainen sananmukaisesti jumalaton teologia tuli mahdolliseksi valistuksen jälkeen, kun järki nostettiin totuuden kriteeriksi uskon tilalle ja sitä vastaan. Nyt Raamattua voitiin tutkia ihmisten näkemyksinä ja kokemuksina, ei Jumalan ilmoituksena, ja siinä havaittavat virheet ja ristiriidat voitiin tunnustaa todellisiksi virheiksi ja ristiriidoiksi, errare humanum est.

Raamatun tutkiminen on hyvin pitkälti tutkia hengellisesti (Pyhässä Hengessä) tekstiyhteyksiä sekä Raamatun kokonaisopetusta. Toki alkukielen ja Raamatun ajan kulttuurin historian tutkiminen on myös hyödyllistä. Kaiken tutkimuksen tulee kuitenkin alistua Raamatun hengellisen kokonaisopetuksen alle. Raamattu sanoo:

1 Kor 2:

12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;

13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.

16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Raamatun opetuksen mukaan luonnollinen ihminen (ihmisen oma järki) ei voi ymmärtää oikealla tavalla Jumalan sanaa, mutta sen sijaan hengellinen ihminen voi. Minusta tämä on aivan verraton ja ihana lupaus ja opetus, koska uskovina emme ole eri asemassa koskien Jumalan sanan opetusta, sillä Pyhässä Hengessä Jumalan armosta jokainen uskova voi ymmärtää koko ajan syvällisemmin Jumalan sanan opetuksia. Usko ja Jumalan sanan ymmärtäminen ei perustu akateemiseen ja teologiseen koulutukseen, vaan Pyhän Hengen antamaan ymmärrykseen, koska siten jokainen uskova voi oppia ja ymmärtää koko ajan syvällisemmin Jumalan sanan opetuksia.

Minusta asia on todella tärkeä, koska Raamatun opetuksen mukaan usko ei saa perustua ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan, sillä usko on Jumalan Hengen ja voiman ilmenemistä, joka ammentaa ravintonsa Jumalan viisaudesta, josta Jumalan sanan totuus opettaa. Tämän perusteella meidän kaikkein suurin innoittaja ja lähde uskon elämän perustuksille tulee nousta Pyhän Hengen voiman ja Jumalan sanan viisauden ja totuuden kautta.

Ihmisviisaudella tarkoitan tässä yhteydessä myös voimakkaasti sitä ettei minun mielestäni uskovan ihmisen pitäisi olla ateistin tai jumalattoman kirkon papin, kirkkoherran jne. opetuksen alaisuudessa koskien Raamatun opetusta, vaikka he opettaisivat Raamatun sanovan Jeesus nousi kuolleista, ylösnousi kuoltuaan jne. He eivät usko Jeesukseen ja Raamatun Jumalaan ja sillä perusteella Raamatunkin opetuksen mukaan emme saisi uskovina olla tällaisten ihmisten opetusten alaisuudessa, jos ja kun tarkoitus olisi kasvaa ja rakentua uskossa. On eri asia opiskella kulttuuria, historiaa jne. eikä tietenkään tällainen ole väärin. Kyse on siitä, että jos järki kumoaa uskon ja sitä kautta pyrkii opettamaan Raamattua, Raamatunhistoriaa ja alkukieliä, niin ei ole viisasta pyrkiä uskossaan rakentumaan sellaisessa seurassa.

Toki alkukielien tutkiminen on myös tärkeää ja varsinkin silloin jos on saanut kutsun Raamatunkäännöstyöhön tai Raamatun tutkijaksi. Tällaisessa tapauksessa olisi hyvä opiskella alkukieliä sellaisessa opinahjossa, jossa on Herraa Jeesusta ja Raamatun totuutta rakastavia opettajia ja tutkijoita. Sellaisessa opinahjossa Raamatun alkukieliä opiskeleva saa aina vääriä vaikutteita, jossa ihmisviisaus on opintojen ja tutkimuksen perustana. On monia sellaisia alkukieltä osaavia Raamatun tutkijoita, jotka ymmärtävät väärin tiettyjä alkukielen merkityksiä, koska heidän perustansa on ollut ihmisviisaus ei Jumalan viisaus. Siksi olisi hyvä varoa sellaisia yhteyksiä, joissa Jumalan sana pyritään polkemaan jalkojen alle ihmisviisauden kautta, koska sellainen toiminta vääristää myös alkukielen merkityksiä, vaikka kyseessä olisi alkukielien asiantuntija.

Kol 3:16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

San 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.

Jumala loi ihmisen johdateltavaksi olennoksi, jonka mieli on se alue, joka muokkaa ihmisen persoonaa, ajatusmaailmaa ja uskomuksia jne. Mitä enemmän saat tiettyä informaatiota, sitä enemmän se sinuun vaikuttaa. Sanallinen ja kirjallinen propaganda, joka perustuu valheeseen pyrkii muokkaamaan ihmisen mieltä, niin että hän muuttaisi mielensä, pitäisi valhetta totuutena jne. Siksi Raamattu ei turhaan kehota yli kaiken varjelemaan sydäntänsä sekä täyttämään mieltään runsaasti Jumalan sanalla. Tästä syystä meidän uskovien tulisi etsiytyä sellaiseen seuraan, jossa rakastetaan Jumalaa ja Hänen sanansa totuutta sekä meidän tulisi kaikkein eniten uhrata aikaamme sellaiseen Raamatun opetukseen, joka perustuu Jumalan Hengen voimaan ja Jumalan sanan viisauteen ja totuuteen.

Emil Anton on kertonut mitä Helsingin teologinen tiedekunta edustaa ja mitä se opettaa. Kun tutkitmme Raamattua, niin en usko kenenkään UT:n apostolin koskaan kehottavan ketään uskovaa opiskelemaan tällaisessa laitoksessa jos sellainen olisi ollut olemassa heidän aikanansa. On eri asia jos opiskelee sellaisessa paikassa alkukieliä, Raamattuhistoriaa, Jumalan tahtoa ja sanaa missä opettajat ovat uskovia ja rakastavat Raamattua sekä opettavat sitä totuudessa.

Kuten Emil Anton on tuonut esille, niin Helsingin teologinen tiedekunta ei opeta Jumalasta, Hänen tahdostaan ja sanastaan, vaan lähestyy kristinuskoa tieteellisen tutkimuksen kautta, jossa tutkimuskohteena ovat tekstit, eri ajattelijoiden näkemykset, historialliset tapahtumat, ei yliluonnollinen todellisuus itsessään. Emil Antonin sanojen mukaan tällainen sananmukaisesti jumalaton teologia tuli mahdolliseksi valistuksen jälkeen, kun järki nostettiin totuuden kriteeriksi uskon tilalle ja sitä vastaan. Antonin tekstiä ja sanoja: Nyt Raamattua voitiin tutkia ihmisten näkemyksinä ja kokemuksina, ei Jumalan ilmoituksena, ja siinä havaittavat virheet ja ristiriidat voitiin tunnustaa todellisiksi virheiksi ja ristiriidoiksi.

Helsingin teologisessa tiedekunnassa ei ole edes tarkoitus etsiä Jumalan tahtoa ja Raamatun totuutta, vaan siihen kuuluu myös virheiden ja ristiriitojen etsiminen Raamatusta, koska ihmisen järki on nostettu totuuden kriteeriksi uskon tilalle, niin minä en ainakaan itse menisi tuollaiseen laitokseen opiskelemaan. Alkukieliä ja Raamatunhistoriaa voi opiskella myös sellaisissa paikoissa, joissa rakastetaan Jumalaa ja Hänen sanansa totuutta.

Minä en kiellä ketään uskovaa tekemästä mitään, toin vain esille kantani sen vielä perustellen. Sen uskallan sanoa ettei Helsingin teologinen tiedekunta tarjoa sitä mitä Jumala tarjoaa. Jumala tarjoaa Hengen ja voiman sekä Jumalan viisauden ja sanan totuutta monissa paikoissa ja minä etsisin elämääni uskon rakennusaineita hengelliseen palvelutehtävään näistä paikoista.

Ei varmaan kaikki Helsingin yliopistossa (teol. tiedekunta) ole asettanut järkeään uskoa vastaan (jos joku on uskossa), mutta Emil Antonin mukaan ihmisen järki ja tieteellinen tutkimus on siellä pääosassa. Siksi en itse suosittele kenellekään uskovalle opiskelemista teologisessa tiedekunnassa.

Minun pointtini on se, että koska Helsingin teologinen tiedekunta ei pyri opettamaan Jumalasta, Hänen tahdostaan ja sanastaan, sillä sen arvot nousevat ihmisviisaudesta, ei Jumalan voimasta ja viisaudesta, niin siksi minä itse en olisi sellaisen opetuksen alaisuudessa, vaikka siellä joskus joku sanoisi jotakin Raamatun sanan totuuden mukaista.

Otan asiaa havainnollistavan esimerkin. Jos usko uskovainen sanoisi käyvänsä Jehovan todistajien kokouksessa sen takia kun sielläkin joskus sanotaan ihan oikein Raamatusta, niin kuitenkin se koko järjestelmä perustuu ihmisen järkeisoppiin ja epäraamatullisiin opetuksiin. Ei ole varmaankaan Jumalan tahto, että usko uskovainen kävisi rakentumassa uskossa tällaisessa seurassa.

Koska Helsingin teologinen tiedekunta perustaa pääosin kaiken tutkimuksen ihmisen järkeen, niin jos siellä joku ateisti siteeraa Raamatun totuutta silloin tällöin, niin minä en ainakaan menisi sellaiseen mukaan, vaan etsiytyisin sellaiseen opiskeluun, jossa Raamattua opetetaan totuutena Jumalaa rakastaen.

1 Kor 2:
4 ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,
5 ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.
6 ¶ Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat,
7 vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,

Joskus jotkut voivat sanoa, että Jumala voi opettaa uskovia teologisessa tiedekunnassa myös ateistien ja ihmisten uskomusten kautta. En usko Jumalan haluavan opettaa uskovia ihmisviisauden kautta, koska Raamatun opetuksen mukaan uskovan tulee uskossa rakentua ja kasvaa Jumalan voimassa, viisaudessa ja totuudessa. Jumalan asetus koskien opetusta seurakunnassa on paimenten ja vanhempien ja muiden uskovien tehtävä, ei ateistien eikä ihmisviisauden kautta. Ateisti opettaa teologisessa tiedekunnassa tieteellistä tutkimusta, ei Jumalan voimaa, viisautta ja totuutta, sillä hän ei usko edes Raamatun olevan totta.

Emil Anton toi esille, että ateistikin voi opettaa Helsingin teologisessa tiedekunnassa ja ettei tiedekunnassa opeteta Jumalasta, Hänen tahdostaan ja sanastaan. Tästä syystä jäljelle jää pelkkä ihmisviisaus, jonka kautta ihmisiä opetetaan teologisessa tiedekunnassa. Raamattu opettaa ettei uskovan ihmisen usko saa perustua ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan, viisauteen ja totuuteen. Tästä syystä en suosittele kenellekään uskovalle Helsingin teologisessa tiedekunnassa opiskelemista.

Tulee mieleeni luterilaisen kirkon eläkkeellä oleva rovasti Kimmo Juutilainen (hän antoi luvan käyttää nimeään), johon olen tutustunut. Hän ei arvosta sitä oppineisuutta mitä on saanut teologisesta tiedekunnasta, vaan kokee että olisi ollut paljon antoisampaa ja hyödyllisempää käyttää tuo aika Raamattukoulussa. Tästä näkee, että hän rakastaa Jumalan sanaa ja haluaa ammentaa ja rakentua siitä. En tiedä varmasti hakiko hän nuorena joitakin kannuksia tai luuliko saavansa oikeat työkalut käyttöönsä sen opiskelunsa kautta, mutta ainakin nyt hän vanhana ymmärtää mikä on tärkeintä ja mikä on ollutkin turhaa.

Seurakunta, joka rakastaa Jumalaa, rakentuu Jumalan voimassa ja viisaudessa sekä totuudessa on Jumalan tahdon mukaan jokaisen uskovan ykkösrakentumispaikka. Sen jälkeen voi tulla sellaisia paikkoja, opistoja jne. jossa on Jumalaa rakastavia uskovia, jotka rakentuvat Jumalan voimassa, viisaudessa ja totuudessa. Suosittelen tuota ykköspaikkaa kaikille uskoville. Me kaikki uskovat saamme koetella kaiken ja sitten Jumalan johdatuksessa mennä uskossa rakentumaan niiden seuraan, jotka rakentuvat Jumalan voiman, viisauden ja totuuden kautta Pyhässä Hengessä.

Joku voi kysyä

Joku voi kysyä ja sanoa, että onko väärin opiskella alkukieliä hepreaa ja kreikkaa esimerkiksi Helsingin teologisessa tiedekunnassa? Kreikankielen ja hepreankielen opiskelu joka tähtää Raamatun totuuteen ja Jumalan voimaan on sellaista missä ihmisviisaus (kreikankielen opiskelu) on alistettu Jumalan voiman ja viisauden alle. Tällaista ei tietenkään pidä kavahtaa. Mutta kun ihmisviisaus syrjäyttää uskon, siten että järki nostetaan totuuden kriteeriksi uskon tilalle ja sitä vastaan (kuten tehdään Helsingin teologisessa tiedekunnassa) niin sellaista jokaisen Jumalaa rakastavan uskovan tulisi kavahtaa.

Ei kaikki tieteellinen tutkimus ole väärin, ei tietenkään. Esimerkiksi arvostan monia lääketieteen saavutuksia. Sellainen tieteellinen tutkimus, jossa Raamattua tutkittaessa järki asetetaan totuuden kriteeriksi uskon tilalle ja sitä vastaan on valheellista tutkimusta, olkoon sen tehnyt sitten ateisti tai uskova ihminen. Edellä mainittu järkeen perustuva tieteellinen tutkimus ei kestä Raamatun koettelemista, eikä uskovien ihmisten ole hyvä olla mukana tällaisessa seurassa, jossa ihmisen järjen kautta pyritään kumoamaan Jumalan sanan totuus.

Joku voi kysyä voiko uskossa oleva teologi kirjoittaa tai opettaa Raamatun sanan totuuden mukaisia kirjoituksia ja opetuksia? Totta kai jos joku Jumalaa rakastava uskova "teologi" kirjoittaa Raamatunselityksen, niin Jumalan voima voi ja todennäköisesti vaikuttaa hänen kauttaan, koska hän ei perusta uskoaan ihmisen järkeen, vaan Jumalan voimaan ja viisauteen. Tällainen teologi suurella todennäköisyydellä valitsisi opiskella Raamattua, alkukieliä jne. sellaisessa opinahjossa, jossa opettajat ovat uskossa ja rakastavat Jumalaa ja Hänen sanansa totuutta.

Joku voi kysyä ja sanoa eikö myös uskova, joka ei ole opiskellut teologiaa tiedekunnassa voi erehtyä opetuksessaan? Totta kai uskovan suusta voi tulla vääriä Jumalan sanan opetuksia ja ateisti teologi voi siteerata ja sanoa Raamatun totuuksia. Uskova voi ja hänen tulisi korjata väärä opetus totuudenmukaisesti ja niin yleensä käykin. Sen sijaan ateisti ei usko Raamatun olevan totta, vaikka sitä siteeraisikin. Sinä rakas lukijani saat itse päätellä kumman opetuksen alaisuudessa Jumala tahtoisi sinun olevan?

Minä uskon Jumalan tahdon olevan, että jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi opiskelisi Raamattua, Jumalan tahtoa ja Hänen sanaansa sellaisessa opiskelupaikassa, jossa Jumalaa rakastavat uskovat opettaisivat heitä, eivätkä ateistit tai sellaiset ihmiset joiden perusta on ihmisviisaudessa. 

Tekstiyhteys ja Raamatun kokonaisilmoitus

Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Ps 119:160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

Raamattua ei voi ymmärtää oikealla tavalla ilman Pyhän Hengen antamaa ymmärrystä. Silloin kun Pyhä Henki johdattaa uskovaa ymmärtämään Jumalan sanan totuuden opetuksia, niin Hän johdattaa ja opettaa ymmärtämään Raamatun jakeita ja tekstiyhteyksiä Raamatun kokonaisilmoituksen kautta. Samoin Pyhä Henki opettaa uskovaa ymmärtämään tekstiyhteyden, niin ettemme repäise jaetta tai sanaa irti sen tekstiyhteydestä, koska muuten voimme ymmärtää jakeen merkityksen väärin. Pyhä Henki johdattaa uskovaa myös ymmärtämään jokaisen jakeen, sanan sekä tekstiyhteyden koko Raamatun ilmoituksen valossa, koska siten emme ymmärrä väärin sitä mitä yksittäinen jae, sana tai tekstiyhteys opettaa.

Jotkut teologit sekä uskovatkin järkeilevät (yrittävät ymmärtää oman järkensä kautta) Raamatun sanaa ja sanovat ettei langenneet enkelit ole yhtyneet ihmisten tyttäriin, eikä maan päällä ole asunut jättiläisiä. Tämän johdosta varsinkin jotkut teologit voivat sanoa Raamatussa olevan ristiriitaisuuksia. Raamatussa ei kuitenkaan ole ristiriitoja, sillä ristiriita on aina ihmisen mielessä, ei Raamatussa silloin jos ihminen kokee Raamatun sanan edessä ristiriitoja.

1 Moos 6:4 ¶ Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

4 Moos 13:33 Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme."

Juud 1:
6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;
7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Raamattu opettaa asioiden todistamisesta kahden tai kolmen todistuksen kautta. Raamatun sana todistaa jättiläisistä ja meidän uskovien tehtävä on uskoa se todeksi sen mukaan mitä Raamattu kertoo siitä. Raamattua ei voi ymmärtää meidän järkemme kautta, jos järkemme sanoo ettei maan päällä voinut olla jättiläisiä, jotka ovat syntyneet langenneiden enkelien siittäminä ihmisten tyttärille, niin ei se tee tyhjäksi Jumalan sanan totuutta. Raamattu opettaa Jumalan sanan olevan Pyhässä Hengessä kirjoitettu kirja ja siksi se avautuu vain Pyhän Hengen avaamana oikealla tavalla, eikä sitä voi ymmärtää oikein järjellisesti. Järjellinen ymmärtäminen johtaa joko siihen että hylkää osia Raamatusta tai järjen kautta vääristää sen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Raamattu sanoo VT:ssa Jumalan poikien (tarkoittaa tässä yhteydessä langenneita enkeleitä) yhtyneen ihmisten tyttärien kanssa, jotka sen sen seurauksensa synnyttivät maan päälle jättiläisiä. UT:n teksti todistaa sen, että langenneet enkelit jättivät oman asumuksensa (henkiruumiin) ja lankesivat haureellisiin lihanhimoihin, niin kuin Sodomassa ja Gomorrassakin tapahtui. Tästä tulee selkeästi esille se, että langenneet enkelit hylkäsivät henkiruumiin ja yhtyivät maan tyttärien kanssa. Raamattu todistaa tämänkin asian kahden tai kolmen todistuksen kautta.

Ps 82:
1 ¶ Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
6 ¶ Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

Tämä Raamatun kohta voi aiheuttaa ongelmia jos ajattelemme asiaa järjellisesti luulemalla, että Jumala seisoo muiden jumalien kokouksessa ollen tuomarina jumalien keskellä. Kun ymmärrämme Raamatun kokonaisopetuksen sekä tässä tapauksessa hepreankielen sanojen merkityksiä eri asiayhteyksissään, niin saamme lisäselvyyttä jakeiden ymmärtämiseen:

Psalm 82:
1 A Psalm of Asaph. God  (Elohim) standeth in the congregation of God (El); in the midst of the judges (Elohim) He judgeth:
6 I said: Ye are godlike (Elohim) beings, and all of you sons of the Most High. (Jewish Publication Society Bible - JPS)

Juutalaisten hepreasta englantiin käännökseen mukaan Psalmi 82 jakeet 1 ja 6 menevät seuraavasti suomeksi:

1 Asafin psalmi. Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa; tuomarien joukossa Hän tuomitsee:
6 Minä sanoin: Te olette jumalallisia olentoja, ja te olette kaikki kaikkein Korkeimman poikia.

Hepreankielen sana Elohim tarkoittaa Jumalaa ja kun sillä tarkoitetaan Jumalaa, niin juutalaiset ymmärtävät aina sen tarkoittavan Raamatun Luoja Jumalaa. Silloin kun Elohim sanaa käytetään hepreankielessä ihmisestä, niin se voi tarkoittaa tuomaria tai jumalallista olentoa (Jumalan luomia olentoja kuten ihmiset).

Sen takia Psalmi 82:1,6 sanoo Jumalan seisovan Jumalan seurakunnassa (Israelin kansa kuului Jumalan seurakuntaan) tuomarien joukossa, jolla tarkoitetaan Israelin kansan tuomareita ja hallitsijoita, joita Jumala tuomitsee. Jumala sanoo näille tuomareille että he ovat jumalallisia olentoja (Jumalan luomia ihmisiä ja Jumalan kuvina jumalallisia, mutta ei jumalia) ja he kaikki ovat Korkeimman Jumalan poikia. Alkutekstin valossa sekä heprean sanojen eri asiayhteyksien merkitysten mukaan kykenemme ymmärtämään tämän Raamatun kohdan oikealla tavalla.

Vaikka ei ymmärtäisi alkutekstin merkityksiä, niin silti Raamatun kokonaisopetuksen mukaan ymmärrämme ettei Raamattu opeta Jumalan olevan jumalien (muita jumaluuksia) kokouksessa Tuomarina heidän keskellään, eikä Jumala sano muille jumalille, että nämä muut jumalat olisivat Korkeimman Jumalan poikia, koska Raamatun Jumala on yksi, eikä ole olemassa muita jumaluuksia ja epäjumalat ovat langenneiden enkelien vaikuttamia epäjumalakultteja, joiden kautta he eksyttävät ihmiskuntaa.

Ps 82:
1 ¶ Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
2 "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela.
3 "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.
4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.
5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.
6 ¶ Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;
7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa."
8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

Silloin kun lukee koko tekstiyhteyden, niin kykenee ymmärtämään, että kyseessä on Jumalan puhe Israelin kansan tuomareille ja hallitsijoille. Auttakaa vaivainen ja orpo oikeuteensa; vapauttakaa vaivainen ja köyhä; te kuolette niin kuin ihmiset kuolevat. Edellä olevat asiat kertovat meille sen että oli kyse Israelin kansan tuomareista ja hallitsijoista, joiden tulee hallita oikeudenmukaisesti, sillä hekin kuolevat, niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Tässäkään kohden ei tarvitse osata alkukieliä, koska tekstiyhteys paljastaa sen mistä on kyse.

Otan esille yhden Raamatun esimerkin millä tavalla voi ymmärtää alkukielen merkityksiä, vaikka ei olekaan teologista alkukielen tuntemusta ja opiskelua suorittanut ja kuinka Raamatun kokonaisilmoitus kertoo meille tekstiyhteyden oikean merkityksen.

Apt 13:

29 Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan.

30 Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.

31 Ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä.

32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,

33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.

34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.

35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’.

Apt 13:33 jakeessa ei pitäisi olla sanaa synnyttänyt se on väärä käännös. Tekstiyhteys puhuu Jeesuksen kuolleista nousemisesta (herättäen Jeesuksen) ja sen jälkeen sanotaan ja viitataan Psalmi 2:7 Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut ei suinkaan synnyttänyt, vaan tuonut esiin. Miksi voimme sanoa näin?

Psalmi 2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

Psalmi 2:7:ssa synnytin sana on hepreaksi perusmuodossaan sana yalad ja se on tässä yhteydessä qal-verbivartalossa, jossa yalad sana merkitsee synnyttää ja tuoda esiin.

Nyt kun katsomme Apt 13:32,33 kohtaa, jossa on viittaus Psalmi 2:7 missä sanotaan Jumalan nostaneen Jeesuksen kuolleista viitaten sillä Psalmi 2:7, niin kyse on siitä, että Jumala toi Jeesukseen esiin kuolemasta kuolleista nostamisen kautta. Täten synnyttää on väärä käännös, sillä Jumala ei synnyttänyt Jeesusta millään tavalla nostaessaan Hänet kuolleista, vaan kuolleista nostamisen kautta toi Hänet esille.

Täten hengellisen ymmärryksen, tekstiyhteyden ja Raamatun kokonaisopetuksen perusteella voimme ymmärtää Jumalan tuoneen Jeesukseen esiin kuolleista, vaikka me emme olisi opiskelleet alkukieliä teologisessa tai missään muussakaan paikassa. Jumala ei jätä meitä pelkän alkukielen kirjaimen sanojen ja kieliopin varaan, vaan on kirjoittanut hengellisen kirjan Henkensä kautta ja siksi se voidaan ymmärtää vain Pyhässä Hengessä oikealla tavalla ja siksi tekstiyhteys sekä Raamatun kokonaisopetus määrittää sen mitä Raamattu opettaa. Alkukielen tuntemus on hyvä asia, mutta ei pääsyvaatimus sille että voi olla uskossa, ymmärtää Jumalan sanaa tai opettaa Jumalan sanaa.

Näissä alkukielen merkityksissä ja sanamuodoissa voi piillä sellainen vaara, että järkeilemme niiden perusteella asioita ja unohdamme tekstiyhteyden sekä Raamatun kokonaisopetuksen hengellisen ilmoituksen, joka voi avautua vain Pyhässä Hengessä. Tämä on lohdullinen tieto, koska tällä tavalla Jumala on tarkoittanut, että kaikki Häneen uskovat voivat ymmärtää Jumalan sanaa eikä vain harvat ja valitut (oppineet - korkea teologinen koulutus). Amen, suuri kiitos tästä Jumalalle.

Se miksi toin esille tuon harvat ja valitut viitaten sillä teologiseen koulutukseen johtuu siitä, koska monesti (ei aina, eikä kaikki) jotkut teologit korostavat sitä kuinka ilman teologista koulutusta ei kukaan uskova ihminen kykene ymmärtämään syvällisesti Jumalan sanan opetusta. Samoin myös jotkut uskovat voivat luulla, että vain teologisen opiskelun kautta teologiksi valmistunut ihminen on Raamatun opetuksen asiantuntija, mutta näin ei asia ole, koska Pyhä Henki avaa Raamatun opetuksen, ei tieteellinen teologinen tutkimus.

Meidän jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee muistaa ja ymmärtää se, että meistä jokainen erehtyy jossakin kohtaa myös ne jotka ovat saaneet kutsun opettamaan Jumalan sanaa, vaikka meidän sydämissämme asuu Jumalan Pyhä Henki. Jokainen meistä saa siten korjata kurssia ja tehdä parannusta siellä missä siihen on aihetta. Se tulee kuitenkin muistaa, että kaikki tulee koetella, eli se jota koetellaan ja myös hän joka koettelee. Ketään ei saa yrittää painostaa tekemään parannusta, vaan tulee antaa aikaa nähdä se missä on parannuksen paikka.

Muutama sana vielä ihmisviisaudesta. Ihmisviisaus syrjäyttää aina Jumalan tahdon ja varsinkin silloin, kun ihmisviisaus pyrkii ohjaamaan ihmisen mielen käyttäytymistä ja ajattelutapaa. Monet uskovat pyrkivät tuomaan uskon asioihin lisäsyvyyttä akateemisen ihmisviisauden kautta, mutta Raamattu puhuu lapsenomaisesta uskosta, joka on ainoa tapa toteuttaa Raamatun uskoa. Akateeminen viisaus pätee niillä aloilla mihin akateeminen koulutus kouluttaa ihmisiä, mutta ei uskon asioihin. Siksi nämä kaksi asiaa tulee erottaa toisistaan ja niiden tulee elää omaa elämäänsä omassa ympäristössään, eli lapsenomainen usko on ainoa vaikutin uskon asioissa ja akateeminen ihmisviisaus toimii vain niillä aloilla, joihin akateeminen ihmisviisaus antaa pätevyyden toimia.

Näen erään ison ongelman meidän uskovien keskuudessa ja se on sellainen, missä erilaiset uskonsuunnat ovat täysin keskittyneitä siihen, että heillä on teoreettisesti oikea oppi hallussaan. Tämän tähden emme uskovina kykene aina näkemään sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa tietyissä kohdissa, koska jokin uskonnollinen tulkinta voi ohjata meidän ajatusmaailmaamme ja estää meitä näkemästä totuutta.

Tässä suhteessa meidän uskovien on tehtävä parannusta ja vääränlaisen oikeaoppisuuden korostamisen sijasta meidän on aloitettava elämään, niin kuin todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää. Meidän tulee koetella kaikki opetus Jumalan sanan kautta rukouksen kera Pyhässä Hengessä. Uskon elämän päämäärä ei ole kerätä mahdollisimman paljon teoreettista tietoa Jumalasta, vaan Jumalan sanan kautta oppia tuntemaan Jumalaa ja ojentautumaan elämässä sen mukaan kuinka Raamattu opettaa.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Kun ihminen tulee uskoon (tai usko tulee häneen) Jumalan armosta, niin silloin hän oppii ymmärtämään, että tie Jumalan voimaan, viisauteen ja totuuteen käy ainoastaan Herran Jeesuksen ristin kautta, jossa Hän vuodatti verensä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi kuolleista Isä Jumalan oikealle puolelle. Kun ihminen Jumalan armosta saa syntinsä anteeksi parannuksen teon (katumus, syntien tunnustaminen ja mielenmuutos) ja uskon kautta Heraan Jeesukseen, niin hän uudestisyntyneenä Jumalan Pyhästä Hengestä alkaa uskon kasvun kautta ymmärtämään koko ajan yhä syvällisemmin Jumalan sanan totuutta.

Lopuksi haluan vielä kirjoittaa ettei tarkoitukseni ole loukata tai lyödä ketään uskovaa, joka on opiskellut teologisessa tiedekunnassa, sillä monet heistä ovat olleet varmasti ihan vilpittömiä uskossaan, enkä halua tehdä tyhjäksi heidän uskoaan ja kokemuksiaan. Uskon kuitenkin sen että terve uskon kasvu saa meissä uskovissa aikaan sen, että ymmärrämme jättää ihmisviisauden pois elämästämme ja turvata yksin Jumalaan uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, Pyhässä Hengessä.

 

 

 

Petri Paavola 23.11.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
hyviauutisia.net/heikki-raisasen-haaste

seurakuntalainen.fi

 

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker