Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
kotipetripaavola.com/solascripturayksinraamattu
              

Opettavainen Sola Scriptura

 

Katolinen teologi Emil anton on kirjoittanut hyviä uutisia nettisivuillaan kirjoituksen nimeltään Yksin Raamattu? (Päivitys 9.12.2015 katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan yleisvikaari lähetti minulle sähköpostia, jossa hän ilmoitti, että Emil Anton on katolinen ja teologi, mutta ettei hän ole kuitenkaan katolinen teologi, ja hän kirjoittaa omalla vastuullaan -  katolinen.net sivusto sanoo: Huomaathan, että tekstien julkaiseminen tällä sivustolla ei muuta sitä tosiasiaa, että Emil kirjoittaa omissa nimissään eikä kirkon (virallisena tai epävirallisena) edustajana). Kirjoituksessaan Anton pyrkii perustelemaan sen miksi Sola Scriptura ei ole Raamatullinen opetus. Minulle Sola Scriptura tarkoittaa Raamatun olevan ainoa uskon elämän kirjallinen auktoriteetti Jumalan sanan ilmoituksesta ihmisille. Emil Anton väittää kirjoituksessaan Sola Scripturan olevan epähistoriallinen, epälooginen, epäraamatullinen ja kristillisyydelle tuhoisa oppi. Minun kirjoitukseni tarkoitus on kirkastaa Raamatun sanan totuutta sekä osoittaa Rooman katolisen kirkon (RKK) opetuksen olevan valheellinen, antikristillinen sekä tuhoisa oppi ja Sola Scripturan olevan Raamatun opetus.

Emil Antonin kirjoituksesta tulee esille voimakkaasti RKK:n halveksunta Raamattua kohtaan Jumalan sanan ainoana auktoriteettina sekä se kuinka RKK korottaa traditiotaan, jonka kautta he opettavat useita erilaisia pelastusteitä sekä monia harhaoppeja. RKK ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko. Tiedän että monia saattaa ärsyttää edellä oleva lause, mutta jos tutkit Raamatun sanan opetusta sekä vertaat sitä RKK:n opetukseen ja varsinkin sen traditioon, niin huomaat sen ettei RKK ole Raamatun kristinuskoa, koska Raamatun kristinuskossa on ainoastaan yksi pelastustie, Herra Jeesus, mutta RKK:ssa on useita pelastusteitä Jeesuksen rinnalle.

Kirjoitukseni ei ole henkilökohtainen hyökkäys Emil Antonia vastaan, sillä pidän häntä rakkaana lähimmäisenäni, niin kuin Raamattu opettaa. Minä en vastusta Rooman katolisen kirkon jäseniä, vaan vastustan RKK:n harhaoppeja ja vääriä opetuksia. Tämä aihe on todella tärkeä ja siksi olisi hyvä lukea kirjoitukseni kokonaan, sillä Raamattu on ainoa Jumalan sanan ilmoituksen auktoriteetin kirjallinen esitys. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Emil Anton: Kun Raamatusta tehtiin uskon perusta, ei kestänyt kauaakaan ennen kuin Raamattua kirkon opetusvirasta erillään tulkinneet kristityt alkoivat olla eri mieltä siitä, mikä oli todella raamatullista ja mikä ei. Protestantit sanovat usein, että kristityn tulee henkilökohtaisesti lukea ja tulkita Raamattua Pyhän Hengen avulla ja että Raamattu on tarpeeksi yksinkertainen ja selkeä, jotta sitä voi ymmärtää oikein. Tämä ajatus on kuitenkin itsessään epäraamatullinen. Pietarin sanat toimivat varoituksena: ”[Paavalin kirjeissä] on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia.” (2. Piet. 3:15–16) Tämä johtaakin meidät sola scripturan katastrofaalisimpaan käytännölliseen ongelmaan.

Raamattu itse opettaa, että Pyhä Henki opettaa Jeesuksen opetuslapsia, johtaen heitä kaikkeen totuuteen ja ettei Raamatun sanan opetusta voi ymmärtää kukaan muu kuin hengellinen ihminen. Hengellinen ihminen tarkoittaa uskovaa ihmistä, jonka sydämessä asuu Jumalan Pyhä Henki. Raamattu on yksinkertainen ja selkeä silloin kun Pyhä Henki on avannut sen totuutta uskovan ymmärrykselle.

1 Kor 2:
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.

Joh 16:13 Vaan kuin se tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen; sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu, ja tulevaisia hän teille ilmoittaa.

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Kun tutkimme Pietarin sanoja Paavalista, niin näemme mitä hän sanoi ja tarkoitti:

2 Piet 3:
15 ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;
16 niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

Pietari sanoi Herran antaneen Paavalille viisautta, jonka mukaan Paavali on kirjoittanut kaikissa kirjeissään. Tietämättömät ihmiset vääntävät niin Paavalin kuin muidenkin kirjoituksia kieroon omaksi kadotuksekseen.

Paavalin kirjeet voivat olla vaikeatajuisia, mutta eivät silloin kun Pyhä Henki avaa ymmärtämään sen mitä Paavali kirjoitti. Kuten on tullut esille, niin Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen ja avaa ymmärtämään sen mitä Jeesus opetti ja opettaa.

Pietari sanoo Paavalin kirjeiden olevan samassa asemassa kuin muut pyhät kirjoitukset (VT:n tekstit). Tämä tarkoittaa sitä, että alkuseurakunnassa Paavalin kirjeillä oli Jumalan sanan auktoriteetin ilmoitus, eli ne olivat yhtä kuin Jumalan sana (Raamattu). Voimme siten varmasti tietää, että kaikki UT:ssa olevat Paavalin kirjeet kuuluvat UT:n tekstiin.

Emil Anton: Protestanttisuuden historia todistaa oletuksen Raamatun selvyydestä ja riittävyydestä kohtalokkaan tuhoisaksi: toisistaan eriäviä protestanttisia tunnustuskuntia on tällä hetkellä maailmassa tuhansia ja tuhansia, ja siitä syntyy jatkuvasti lisää. Kaikki väittävät Pyhän Hengen johtavan juuri heitä, mutta Pyhä Henki ei voi opettaa ristiriitaisia asioita. Jeesus lupasi Pyhän Hengen johtavan hänen seuraajansa totuuden täyteyteen (Joh. 16:13), mutta ei yksityisen raamatuntulkinnan vaan apostolisen kirkon opetusviran kautta.  ...

Pietari tunnusti Pyhän Hengen johdatuksen ja inspiraation (2. Piet. 1:21) mutta totesi samassa yhteydessä painokkaasti: ”Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.” (2. Piet. 1:20) Protestantit uskovat päinvastoin, ja se on johtanut kirkkojen ja tunnustuskuntien hajaantumiseen tulkinnallisten erimielisyyksien takia. Tämä on ilmiselvästi täydessä ristiriidassa sen kanssa, mihin Raamattu kehottaa: ”Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä.” (1. Kor. 10) Myös Jeesus itse rukoili, että hänen seuraajansa olisivat yhtä (Joh. 17:21). Paavali huudahti: ”Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!” (Ef. 4:5), mutta protestanteilla on sola scripturan takia yksi Herra, tuhansia uskoja ja lukuisia eri versioita kasteesta.

Protestantit yrittävät joskus vastata tähän toteamalla, että katolisessakin kirkossa on kaikenlaisia mielipiteitä. Jotkut pitävät ehkäisyä kiellettynä, toiset sallittuna. Jotkut uskovat paavin erehtymättömyyteen, toiset eivät. Jotkut uskovat Raamatun materiaaliseen riittävyyteen, toiset eivät. Jotkut uskovat tomistiseen predestinaatioon, toiset molinistiseen. Toinen protestanttinen vastaus väittää, ettei ole Raamatun vika, että sitä käytetään väärin. Jos joku ei lue ohjekirjaa, ei ole yllätys, että hän ei osaa käyttää ostamaansa laitetta oikein (eikä se ole kirjan vika).  ......

Molemmat näistä argumenteista ovat sangen heikkoja. Katolinen kirkko opettaa selvästi, että ehkäisy on kiellettyä ja että paavi on erehtymätön (kun hän puhuu ex cathedra), joten ”katolilaiset”, jotka eivät näin usko, eivät ole esimerkkejä erilaisesta katolisesta uskosta vaan kuuliaisuuden puutteesta, itsekkyydestä tai jopa harhaopista. Raamatun materiaalinen riittävyys ja predestinaatio ovat puolestaan toissijaisia kysymyksiä, jotka kirkko on jättänyt teologisesti avoimiksi. Kumpikaan mielipide ei siis ole harhaoppi. Protestantti saattaa vastata, että protestantitkin ovat keskeisistä asioista pitkälti samaa mieltä. Tämä ei kuitenkaan pidä lainkaan paikkaansa. Ensinnäkään Raamattu ei luettele, mitkä asiat ovat keskeisiä ja mitkä eivät. Toiseksi protestantit eroavat keskenään huomattavasti elintärkeistä kysymyksistä kuten Kristuksen olemuksesta, pelastuksesta ja kasteen merkityksestä, ja näissä kysymyksissä virheelliset uskomukset ovat selvästi harhaoppeja. 

Protestanttisuuden historia todistaa Jumalan seurakunnan elävän hajaannuksessa erilaisten kirkkokuntien, herätysliikkeiden sekä niiden ulkopuolella olevien uskovien tähden, koska he ovat opillisin perustein erottautuneet toisistaan. Tämä ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä, että Raamattu on yksin uskovan ainoa uskon auktoriteetin kirjallinen ilmoitus.

Tässä kohden meidän Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi tehdä parannusta, sillä erilaisten uskonsuuntien ja niiden ulkopuolella olevien uskovien tulisi pyrkiä ykseyteen, eikä elää hajaannuksessa. Ykseydellä en tarkoita ekumeniaa, joka ei ole sama asia kuin Herran Jeesuksen opetuslasten ykseys (että he yksi olisivat, Joh 17 luku). Katso perustelu sille miksi ekumenia ei ole Jumalan Hengen työtä  sivun lopussa olevasta linkistä: kotipetripaavola.com/ekumenia

Herra Jeesus käski uskomaan Häneen, niin kuin Raamattu opettaa ja jos jotkut uskovat eivät usko kaikessa Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, niin se ei tarkoita etteikö Raamattu olisi yksin ainoa uskon auktoriteetin kirjaimellinen ilmoitus. Sen se kyllä todistaa, että uskovat voivat erehtyä uskossaan, mutta ei uskovien erehtyminen tee tyhjäksi Raamatun sanan totuutta, eikä sitä ettei Sola Scriptura olisi totta.

Fil 3:
15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapset voivat ymmärtää asioita eri tavalla, koska itse kukin on uskon kasvuprosessissa ja eri uskonkasvun vaiheissa. Raamatun opetuksen mukaan jos meillä uskovilla on eri näkemyksiä tai ymmärrämme Raamatun opetusta eri tavalla, niin Jumala ilmoittaa sen meille mikä on totuus, jos olemme halukkaita kuuntelemaan Häntä sekä tekemään parannusta kun olemme ymmärtäneet väärin joitakin Raamatun opetuksia. Raamattu myös sanoo, että jos emme ymmärrä kaikkia asioita samalla tavalla, niin meidän tulisi kuitenkin vaeltaa samalla tiellä, emmekä saisi sen tähden erottautua toisistamme.

Pyhä Henki ei opeta ristiriitaisia asioita, mutta uskova voi ymmärtää asian väärin eikä ole aina kaikissa tilanteissa kykenevä näkemään sitä mitä Raamattu opettaa. Tämä voi johtua ettei hän ole vielä kasvanut uskossaan niin että voisi ymmärtää joitakin asioita, sillä hänen tulisi kasvaa muissa asioissa että voisi ymmärtää niitä tiettyjä asioita.

Joissakin tilanteissa tulee ensin tehdä parannusta jostakin muusta asiasta tai kasvaa uskossa, että voi tehdä parannuksen toisesta asiasta. Tuon tähän kohtaa asiaa selventävän esimerkin. Jos talossa on savupiippu rikki sekä katolle johtavat tikapuut rikki, niin vaikka kuinka haluaisit saada savupiipun kuntoon, niin se ei onnistu ennen kuin korjaat katolle johtavat tikapuut.

Miten voimme oppia ymmärtämään Raamattua, eli Jumalan sanaa?

Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Me uskovat usein luemme Raamattua, jonkun tulkinnan kautta, joskus oman järkeilymme kautta, toisinaan jonkun kirkkokunnan tai uskonsuunnan opin kautta jne. Raamatun opetuksen mukaan ainoa tapa ymmärtää Jumalan sanan totuutta on se kun Pyhä Henki avaa meille totuuden sanaa. Tämä on asian ydin ja tätä Jumala haluaisi opettaa jokaiselle Häneen uskovalle ihmiselle. Emme ole emmekä tule täydellisiksi, mutta siitä huolimatta Raamattu ei avaudu kuin Pyhässä Hengessä ja siksi kaikki tulkinnat, jotka eivät ole Pyhän Hengen avaamia ovat ihmisten tulkintoja, perinteitä, ihmisoppeja, ei Raamatun totuutta.

Tämä on ihana ja verraton lupaus ja asetus, että jokainen uskova on samassa asemassa koskien Jumalan sanan totuuden ymmärtämistä, sillä kaikille on annettu sama tie. Kukaan ei ymmärrä Raamatun sanan opetusta oman järkensä kautta, vaan se avataan kaikille Pyhän Hengen kautta. Kaikilla on samat mahdollisuudet, mutta se on toinen asia kuinka paljon rakastamme Herraa Jeesusta ja antaudumme Pyhän Hengen johdatukselle Raamatun ymmärtämisessä.

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Vain sellaiset uskovat ihmiset voivat ymmärtää koko ajan Jumalan sanaa syvällisemmin, jotka rakastavat Herraa Jeesusta, sillä Jeesus lupasi avata sanaansa ja ilmoittaa tahdostaan niille, jotka rakastavat Häntä. Kyse ei ole teologisesta tai muustakaan oppiarvosta, vaan Jeesuksen rakastamisesta. Olen joskus kuullut jonkun sanovan, että ymmärrät Jumalan sanan totuudesta vain sen verran kuinka paljon tai vähän rakastat Jeesusta. Minä uskon asian olevan juuri näin. Emme tule täydelliseksi Jumalan rakkaudessa, mutta Raamatun opetuksen mukaan saamme koko ajan kasvaa Jumalan rakkaudessa Pyhässä Hengessä. Tämän seurauksena opimme koko ajan ymmärtämään Jumalan sanan totuutta entistä enemmän ja syvällisemmin, jos antaudumme sydämestämme kasvamaan Herran Jeesuksen rakastamisessa.

Raamatun monet erilaiset tulkinnat samoista opetuksista johtuvat siitä, että meidän uskovien keskuudessa on paljon oman minän järkeilyä, uskonnollisiin ihmisoppeihin perustamista, väärässä mielenlaadussa tehtyä oikeassa olemisen halua, ylpeyttä estämässä parannuksen tekoa vääristä opetuksista sekä kasvamattomuutta uskossa jne. Kukaan meistä ei ole kaikessa oikeassa, mutta kaikki erilaiset tulkinnat samoista asioista eivät ole yhtä aikaa totta, sillä on vain yksi totuus esim. koskien sitä milloin ja miksi tulee vastaanottaa vesikaste. Pyhä Henki haluaa johdattaa kaikkia uskovia uskomaan Raamatun opetuksista samalla tavalla ja se on eri asia haluammeko me aina kaikissa asioissa uskoa niin kuin Raamattu opettaa. Raamatun opetuksen mukaan meidän tulisi kuitenkin haluta uskoa Jumalaan sanaan, niin kuin kirjoitettu on.

Kukaan ei voi omia Raamatun tulkintaa itselleen, sillä kaikkien uskovien tulisi nöyrtyä vastaanottamaan Pyhän Hengen antama opetus. Se tulee muistaa, että Pyhä Henki pääsee opettamaan vain niitä, jotka rakastavat Jeesusta. Muista myös se, että Raamatun sanoma on ajankohtainen ja muuttumaton riippumatta aikakausista, kulttuureista tai puhutusta kielestä, sillä Raamatun sanoma on aina sama kaikille aikakausille, kulttuureille ja kielille.

Emil Anton sanoi Pyhän Hengen johtavan uskovia Jeesuksen seuraajia ei yksityisen, vaan apostolisen kirkon opetusviran kautta, jolla hän tarkoitti Rooman katolista kirkkoa. Emil Antonin väite on röyhkeä ja valheellinen, sillä RKK opettaa muun muassa seuraavia valheellisia harhaoppeja: Maria esirukoustensa kautta sovittaa syntiset Jumalalle, messu-uhri on syntien sovitusuhri, Maria oli koko elämänsä ajan synnitön jne.

Raamatun sanan totuuden valossa jokainen Jeesuksen opetuslapsi ymmärtää pelkästään edellä olevien harhojen (RKK:lla on myös paljon muita harhaoppeja) perusteella ettei Pyhä Henki johda RKK:ta, vaan eksyttäväiset valhehenget.

2 Piet 1:
20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Emil Anton ei ymmärrä sitä mitä edellä oleva kohta opettaa. Se ei opeta ettei yksilöuskova voisi ymmärtää Raamatun sanaa, koska muualla Raamatusta tulee esille selkeästi, että Pyhä Henki avaa Kirjoituksia kaikille Jeesuksen opetuslapsille. 2 Piet 1:20,21 opettaa ettei kukaan kukaan kykene ymmärtämään Jumalan sanan profetiaa ja Jumala sanaa oman ymmärryksensä kautta, koska Raamatun sana avautuu vain Pyhässä Hengessä. Jumalan sana, eli Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen johdossa ja koska se Pyhässä Hengessä kirjoitettu, niin se voi avautua vain Pyhässä Hengessä, ei ihmisen oman järjen kautta.

Emil Anton sanoi protestanteilla olevan Sola Scripturan takia yksi Herra, mutta tuhansia uskoja ja lukuisia eri versioita kasteesta. RKK opettaa kasteesta:  Pyhä kaste on koko kristillisen elämän perustus, sisäänkäynti elämään Hengessä (vitae spiritualis janua) ja ovi, joka avaa pääsyn muille sakramenteille. Kasteessa meidät vapautetaan synnistä, ja Jumalan lapsiksi synnytettyinä meistä tulee Kristuksen jäseniä, meidät liitetään kirkkoon ja tulemme osallisiksi sen lähetystehtävästä:4 ”Kaste on uudestisyntymisen sakramentti, joka toteutuu veden kautta sanassa.”5 Katolinen katekismus 2005: 1213.

Tämän lisäksi RKK opettaa kasteesta seuraavaa: Aikuiset kastetaan tavallisesti pääsiäisyönä noin vuoden kestävän opetuksen eli katekumenaatin jälkeen; Kummeja tulee olla vähintään yksi, jonka on oltava 16 vuotta täyttänyt ja vahvistuksen saanut katolilainen.

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen sovitustyö on pelastuksen perusta ja pelastus vastaanotetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatun opetuksen mukaan vesikaste ei ole pelastuksen tekijä, ei sen osatekijä, vaan pelastuksen seuraamus. RKK opettaa vesikasteen vapauttavan kaikesta synnistä sekä olevan uudestisyntymisen sakramentti. RKK asettaa vesikasteen pelastavaksi tekijäksi Jeesuksen rinnalle, joka tarkoittaa vesikasteen olevan pelastustie Jeesuksen rinnalla ja kanssa. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on ainoa pelastustie ja siksi RKK on antikristillinen lahko, koska se nostaa Jeesuksen rinnalle muita pelastusteitä kuten Marian sovitus sekä vesikasteen pelastus jne.

Raamattu ei opeta, että aikuinen ihminen kastetaan tavallisesti pääsiäisyönä noin vuoden kestävän opetuksen jälkeen kuten RKK väärin opettaa. Raamatun opetuksen mukaan uskoontulleet kastettiin heti välittömästi sen jälkeen kun he olivat tulleet uskoon. Raamatussa ei ole ollenkaan kummi sanaa, eikä Raamattu opeta että kummin tulee olla mukana kasteessa, koska Raamatussa ei ole RKK:n kummi-oppia, joka on väärä opetus. Raamattu ei tietenkään myös opeta sitä, että kastettava on kummin sylissä kastehetkellä, koska Raamatun opetuksen mukaan jokainen kastettava käveli kasteelle omin jaloin kokonaan vedessä upotettavaksi.

RKK ei ole vain opillisesti erehtynyt (sitäkin se on), vaan se opettaa monia erilaisia pelastusteitä ja siksi RKK ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan eksyttäväinen antikristillinen lahko.

Jaak 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Ihminen syntyy uudesti ylhäältä kun hän on uskonut pelastuksen evankeliumin, jolloin hän tullut Jeesukseen uskovaksi ihmiseksi.

Emil Anton ja katoliset opettavat paavin olevan erehtymätön hänen puhuessaan koko kirkon johtajan auktoriteetilla tarkoituksenaan määritellä ja päättää lopullisesti uskoon tai moraaliin liittyvä kysymys siten, että kaikkien uskovien on yhdyttävä siihen.

Jaak 3:
1 ¶ Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Raamattu ei erittele sanoessaan kaikkien erehtyvän monessa kohden, niin että siinä olisi poikkeus jonkun ihmisen kohdalla. Tämä opetus jokaisen uskovan erehtymisestä on liitetty Raamatun opetukseen. Tämä tarkoittaa sitä että jokainen ihminen on erehtyväinen ja voi erehtyä monta kertaa uskon opissa ja moraaliin liittyvissä kysymyksissä. Raamatun (VT ja UT) kirjoittajat olivat kaikki erehtyväisiä ihmisiä, mutta huolimatta heidän erheistään Jumala antoi puhtaan ja täydellisen ilmoituksen Raamattuun heidän kauttansa. He olivat vajavaisia vaelluksessaan, mutta kirjoittaessaan Raamatun sanaa Pyhä Henki ohjasi ja johdatti sen virheettömänä heidän kauttansa. Kukaan ihminen ei enää heidän jälkeensä saa samanlaista kunniaa kuin he saivat, koska Jumala soi heille armon kirjoittaa Jumalan sanan opetusta Raamattuun.

Tätä Raamatun sanan opetuksen erehtymättömyyden kunniaa (saivat kirjoittaa Raamattua) ei ole suotu kenellekään muulle ihmiselle, ei paaville, eikä kenellekään muulle. Paavi katolisena yhtyy RKK:n opetukseen Marian sovituksesta, messu-uhri on syntien sovitusuhri jne. joka tarkoittaa sitä ettei paavi ole ainoastaan erehtyväinen, vaan myös eksyttäjä.

Emil Anton sanoi protestanttien eroavan keskenään Kristuksen olemuksesta, pelastuksesta ja kasteen merkityksestä, johon hän totesi virheellisten uskomusten olevan näissä kysymyksissä selvästi harhaoppeja. RKK opettaa itse monia harhaoppeja ja erilaisia pelastusteitä kuten on tullut moneen kertaan esille. Suurin harhaoppinen taho on RKK, sillä se uskottelee olevansa Raamatun kristinuskoa, vaikka se todellisuudessa on antikristillinen lahko.

Emil Anton: Yhteenvetona sola scripturasta voidaan todeta, että se on täyttänyt Paavalin ennustuksen: ”Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee.” (2. Tim. 4:3) Ainoa kristittyjen ykseyden tae on näkyvä ja täydellinen uskon yhteys paavin ja yhden, pyhän, katolisen ja apostolisen kirkon kanssa. Jeesus lupasi, että hänen paaviuden kalliolle perustamaansa kirkkoa eivät tuonelan portit voittaisi (Matt. 16:18). Kristuksen kirkko rukoilee, että sen ulkopuolella olevat uskossaan vilpittömät kristityt ”kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.” (Joh. 10:16)

2 Tim 4:
1 ¶ Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Emil Anton ymmärtää Raamatun opetusta väärin, sillä 2 Tim 4:1-4 ei opeta, että Sola Scriptura olisi väärä opetus. Tämä jaejakso opettaa, että ne ihmiset eivät kärsi tervettä oppia ja totuutta (Jumalan sanan totuus), jotka oman korvasyyhynsä mukaisesti haalivat itselleen opettajia kääntämällä korvansa pois totuudesta (Jumalan sana) kääntyen taruihin, joka tarkoittaa valheellisia ja epäraamatullisia opetuksia.

Kaikella lähimmäisen rakkaudella kirjoitan ja sanon, että Emil Anton ja RKK on yhtä kuin eksyttäjät ja eksytys, joka pyrkii kääntämään ihmisiä pois Raamatun sanan totuudesta, niin että he uskoisivat RKK:n tradition, joka pitää sisällään useita erilaisia pelastusteitä ja monia harhaoppeja.

Jätän lopuksi meille (myös minulle) tärkeän Jumalan sanan opetuksen siitä ettemme saa väärentää Jumalan sanan totuutta, vaan rakkaudessa ja totuudessa kasvaa uskossa Herraan Jeesukseen Pyhän Hengen voimassa.

2 Kor 4:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,
2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

Ef 4:
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

 

Petri Paavola

 

 


 

 

eXTReMe Tracker