Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Tuommoisia te olitte - mutta te olette pyhitetyt

Minulla on ollut jo pitkään useita kuukausia sydämelläni kirjoittaa päihteistä vapautumisesta ja lähinnä alkoholista vapautumisesta Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Toki kaikkiin päihteisiin (huumeet, jne.) sekä muihin synteihin pätee samanlainen vapautumisen prosessi uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta kirjoitan nyt kuitenkin pääasiassa alkoholista vapautumisesta. Olen huomannut sen kuinka monia päihderiippuvaisia ihmisiä uskovien keskuudessa ollaan opetettu vapautumaan alkoholismista väärällä tavalla, jonka tähden he eivät ole vapautuneet päihderiippuvuudesta, vaan ovat voineet olla vuosikymmeniä sellaisessa tilassa, jossa pyrkivät uskomaan Herraan Jeesukseen, mutta siitä huolimatta he kuitenkin säännöllisin väliajoin lankeavat juoppouden syntiin. Tämä aihe on todella tärkeä, sillä väärällä tavalla alkoholismista vapautumiseen pyrkiminen ei johdata ketään vapaaksi juoppouden synnistä, mutta sen sijaan voi tehdä ihmisen katkeraksi tai johtaa vääränlaiseen itsensä syyllistämiseen sekä häpeään, joka voi johtaa entistä voimakkaampaan päihderiippuvuuteen tai jopa itsetuhoisiin ajatuksiin karmein seurauksin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Tuommoisia te olitte - mutta te olette pyhitetyt
Lihan kuolema
Väärinymmärryksiä ja vääriä opetuksia
Todistus - Jumalan armosta

 

Tuommoisia te olitte - mutta te olette pyhitetyt

1 Kor 6:

9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Edellä oleva Raamatun kohta käsittelee monenlaisia syntejä, joista uskova ihminen vapautuu Jumalan armosta pelastumisen jälkeen (Herran Jeesuksen veri pesee puhtaaksi ja tuo syntien anteeksiantamuksen), kun suostumme Jumalan tahdon mukaiseen pyhitykseen sekä vanhurskauteen Herran Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Käyn läpi tässä ainoastaan juoppouden synnistä vapautumista, mutta samanlainen vapautumisen prosessi pätee kaikesta synnistä vapautumiseen.

1 Kor 6:10 sanoo, että Korinton seurakunnassa, jotkut olivat olleet jumalattomina juomareita eläen juoppouden synnissä, mutta että nyt he eivät enää olleet juoppoja, koska he olivat vastaanottaneet peson (tarkoittaa pelastumisen kautta Herran Jeesuksen veren puhdistusta synneistä) ja olivat pyhitettyjä (elivät pyhityksen tilassa kasvaen Jumalan tahdon noudattamisessa), ja olivat vanhurskautetut (Jumala on hyväksynyt heidän Jeesuksen veren kautta ja antanut armosta pelastuksen) ja olivat vanhurskautetut Jumalan Hengessä (elivät Jumalan armosta Pyhän Hengen voimavaikutuksen mukaan, joka antaa voiman vastustaa syntiä ja elää Jumalan tahdon mukaisesti). Raamatun opetuksen mukaan on mahdollista vapautua juoppouden synnistä, jos uskova suostuu elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Se tulee ymmärtää ettei uskova ihminen ole enää juoppo kun ja jos hän on vapautunut siitä Jumalan armosta.

Lihan kuolema

Luuk 9:
23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.

Joh 12:
23 Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.
24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.
26 Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.

Room 6:
2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.
8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

Room 8:
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 ¶ Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: ‘Te tulette vapaiksi’?"
34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

1 Piet 4:
1 ¶ Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.
3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa.

Raamatussa Herra Jeesus opettaa Häneen uskoville itsensä kieltämistä ja jokapäiväisen ristin ottamista, jonka seurauksena uskova ihminen voi seurata Jeesusta. Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa Jeesukseen uskomista noudattamalla Jumalan sanan opetuksia elämällä käytännössä Raamatun sanan totuuden mukaan (emme tule tässä ajassa täydelliseksi, mutta saamme kasvaa uskossa koko ajan yhä syvempään Jumalan tuntemiseen). Itsensä kieltäminen ja jokapäiväisen ristin ottaminen tarkoittaa oman lihan himoille ja synnin haluille kuolemista, joka tapahtuu Pyhän Hengen avulla, kun Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa uskovan ihmisen sydämessä tahtomista ja tekemistä, niin että hän saa Jumalan armosta voiman kuolla pois synnistä, myös juoppouden synnistä.

Elämän kadottaminen Herran Jeesuksen tähden, joka on pelastukseksi tarkoittaa itsensä kieltämistä ja lihan synnin himoille ja haluille kuolemista. Jos jumalattomuuden tilassa juoppouden synnissä olleelle uskoontulleelle uskovalle ihmiselle ei opeteta ja opasteta Raamatullista lihan kuoleman tietä, jossa uskova Pyhän Hengen voimasta kuolee myös juoppouden synnille, niin hän ei voi vapautua juoppouden synnistä, koska ihminen vapautuu synnistä (kaikista synneistä) ainoastaan lihansa kuoleman kautta Pyhän Hengen voiman avulla.

Herran Jeesuksen opetus nisunjyvän kuolemisesta ja paljon hedelmän tuottamisesta tarkoittaa lihan kuolemaa synneille Pyhän Hengen voiman kautta, sillä kun uskova Jumalan armosta kuolee sydämessään pois synnistä, niin hän alkaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti, jolloin Jumalan armosta hän kantaa hyvää hedelmää.

Apostoli Paavali opetti synnille kuolemista, jossa meidän vanha ihmisemme (Jeesuksen mukaan Häneen uskovan tulee kuolla synnille joka päivä) synnin ruumis on kukistettu Kristuksen kanssa ristillä, joka tarkoittaa antautumista jokapäiväiseen lihan kuolemaan Pyhän Hengen kautta, jolloin emme enää palvele syntiä. Raamattu opettaa ettemme saa antaa synnin hallita meitä, niin että olemme kuuliaisia synnin himoille, vaan meidän tulee suostua kuolemaan lihamme synnillisille himoille ja haluille. Juoppous on synti, jonka voi voittaa ainoastaan kuolemalla pois juoppouden synnistä.

Jos uskova on lihansa vallassa, niin silloin hän ei voi voittaa syntiä. Raamattu opettaa, että silloin kun uskova ei ole lihansa vallassa, vaan Pyhän Hengen vallassa (suostuu kuolemaan lihalleen Pyhän Hengen voiman kautta), niin silloin Pyhän Hengen kautta ja avulla voimme kuolla ruumiin teoille (lihan synnin teot). Raamattu opettaa todella selkeästi lihan synnin himojen ja halujen kukistumista uskovan ihmisen sydämessä lihan kuoleman kautta Pyhässä Hengessä. Juoppouden synti voidaan voittaa vain lihan kuoleman kautta Pyhässä Hengessä, niin ettei uskova ihminen ole enää juoppouden synnin orja, koska Jumala on tehnyt hänet todellisesti vapaaksi Pyhän Hengen voiman kautta, jossa hän Jumalan armosta elää ja kasvaa uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti, pysyen totuudessa ja totuudessa ojentautuen. 

Raamattu opettaa myös, että se joka kärsii lihassa, lakkaa synnistä. Raamattu opettaa lihassa kärsimisen synnistä lakkaamisen tähden olevan ase syntiä vastaan. Ihmisen liha (sydän, mieli) haluaa tehdä syntiä ja liha kärsii jos se ei pääse toteuttamaan synnin himoa ja halua. Niin juoppouden syntiä kuin muitakin syntejä on vaikea voittaa jos ei halua kärsiä lihassa, eli taistella syntiä vastaan Pyhässä Hengessä. Raamattu sanoo ja opettaa, että jos uskova ihminen kärsii lihassa (vastustaa syntiä), niin hän lakkaa synnistä (Jumalan armosta synnin himo ja halu kukistuu sydämestä pois), eikä hän enää elä synnin himon mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Kun Raamattu opettaa lihassa kärsimisestä ja synnistä lakkaamisesta, niin samassa yhteydessä mainitaan muun muassa juoppous, joka tarkoittaa sitä, että jos haluaa päästä eroon juoppouden synnistä ja tulla siitä todellisesti vapaaksi, niin silloin on suostuttava kärsimään lihassa, eli on haluttava taistella juoppouden syntiä vastaan ja kun liha on aikansa kärsinyt sekä kun on uskova on Jumalan armosta taistellut syntiä vastaan, niin Jumalan armosta hän tulee voittamaan synnin, myös juoppouden synnin. Jos tätä lihan kärsimyksen kautta tapahtuvaa kuolemista synnin himoille ja haluille ei opeteta tai ei eletä sen mukaan käytännössä, niin silloin ei voi vapautua juoppouden synnistä, eikä muustakaan synnistä. Toki se tulee muistaa ja ymmärtää, että uskontien alussa tällä alueella voi tulla lankeemuksia, mutta silloin on uudestaan tehtävä parannusta ja oppii Jumalan armosta voittamaan myös juoppouden synnin.

Hebr 12:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Raamattu puhuu ja opettaa, että synti kietoo helposti uskovankin ihmisen. Meidän tulee katsoa, uskoa ja luottaa Herraan Jeesukseen, sillä Hän on uskon alkaja ja täyttäjä (antaa pelastuksen armosta ja auttaa kasvamaan uskossa Pyhän Hengen voimassa), niin silloin pääsemme uskossa eteenpäin. Jos emme katso, usko ja luota Herran Jeesukseen, Jumalan sanan lupauksiin ja Pyhän Hengen voimaan, niin emme pääse kasvamaan uskossa ja synti kietoo sydämemme.

Silloin kun uskovan ihmisen keskipiste on uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, niin hän ei väsy, eikä menetä toivoaan. Raamattu opettaa, että jos Jumalan armosta opimme voittamaan syntejä, niin meidän tulee verille asti tehdä vastarintaa taistellessamme syntiä vastaan, joka tarkoittaa suostumista lihan kärsimiseen taistelussa syntiä vastaan. Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä Pyhässä Hengessä uskovan ihmisen sydämessä, koska emme kykene omassa lihassamme vastustamaan syntiä. Silloin kun suostumme kärsimään ja olemme halukkaita "verille asti tekemään vastarintaa" taistelussa syntiä vastaan, niin Jumalan armosta opimme voittamaan syntejä, myös juoppouden synnin.

Heprealaiskirjeen 12 luvusta käy ilmi, että uskovat lankesivat syntiin sen tähden, koska he eivät olleet tehneet verille asti vastarintaa taistellessaan syntiä vastaan. Hyvin usein on niin, että jos ei taistele verille asti (suostu kärsimään) vastustaen juoppouden syntiä, niin silloin ei voi vapautua juoppouden synnistä, vaan aina uudestaan lankeaa juopottelemaan. Lihan kärsiminen Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta uskovan sydämessä on ainoa tapa saada synnistä voitto, joka on suurta Jumalan armoa, ei ihmisen oma teko.

Väärinymmärryksiä ja vääriä opetuksia

Jotkut uskoontulleet entiset alkoholistit sanovat, että he ovat edelleen alkoholisteja, koska heillä on väärä käsitys siitä mitä Raamattu opettaa, eivätkä he ymmärrä Pyhän Hengen voimavaikutuksen tuomaa vapautusta synnin orjuudesta ja ikeestä. En syyllistä niitä uskovia, jotka sanovat edelleen olevansa alkoholisteja, koska moni sanoo sen väärän opetuksen tai väärän ymmärryksen vuoksi. Kun ja jos uskova ihminen ymmärtää oikealla tavalla Jumalan sanan opetuksen sekä antautuu Pyhän Hengen voimavaikutuksen vaikuttamaan uskonelämään, niin hän ei ole enää alkoholisti, koska hän elää Jumalan armosta pyhityselämää, eikä enää elä juoppouden synnin orjuudessa.

Sekin tulee ymmärtää ettei saa olla lankeemukseksi uskovalle, joka ei ole vielä päässyt vapaaksi juoppouden synnistä ja taistelee sitä vastaan. Jos on itse vapautunut juoppouden synnistä ja oppinut käyttämään alkoholia oikein, niin sellaisen uskovan seurassa ei saa käyttää alkoholia, joka on lankeamisvaarassa sen tähden ettei hän ole päässyt siitä kokonaan vapaaksi.

Olen myös kuullut sellaisia ajatuksia, joka sanoo, että kun joku ihminen on juonut tarpeeksi kauan, niin hän ei enää kykene vapautumaan edes uskoontultuaan alkoholismista muutoin kuin sellaisen Jumalan ihmeen kautta, jossa Jumala tekisi ihmeen ja korjaisi hänen aivokemiansa kuntoon ettei hänen enää tarvitsisi juovuttaa itseänsä.  Edellä oleva ajatus on väärä ja vahingollinen, joka saattaa vain vahvistaa juopumuksen syntiä, koska tällainen ihminen saattaa vain odottaa ihmettä, eikä toimi Raamatun opetuksen mukaan, jolloin hänen tulisi kuolla lihalleen, että hän pääsisi vapaaksi juoppouden synnistä.

Jos juoppoudesta vapautuminen olisi vain sellaisesta Jumalan ihmeestä kiinni, jossa Jumala korjaisi ihmisen aivokemian hetkessä, niin miksi Jumala sallisi ihmisen kärsiä juoppouden synnistä vuosikausia parantamatta häntä? Oikea vastaus kysymykseen on ettei juoppouden synnistä vapauduta aivokemian ihmeparantumisen kautta, koska juoppous on synti, ei aivokemiallinen seuraus ja synnistä tulee tehdä aina parannus, sekä kuolla lihan himoille ja haluille Pyhän Hengen voiman kautta, että ihminen voi ihan oikeasti vapautua juoppouden synnistä. Oppi ja ajatus, joka sanoo juoppouden (vaikea ja vuosikausia kestänyt) parantuvan ainoastaan ihmeen kautta, jossa Jumala silmänräpäyksessä parantaisi ihmisen aivokemian on karmaiseva oppi, sillä Jumala ei toimi tällä tavalla, koska synnistä pitää tehdä aina parannus sekä kuolla lihan syntisille himoille ja haluille.

Ajattele sellaista uskovaa, joka uskoo aivokemian ihmeeseen, mutta ei kuitenkaan voi kokea sitä (koska Jumala ei toimi näin), niin miltä hänestä mahtaa tuntua kun hän kärsii (jopa vuosikausia) juoppoudesta, mutta ei saa kokea ihmettä aivoissaan. Sellainen olisi epäreilua ja synnyttäisi katkeruutta Jumalaa kohtaan, sillä jos vain ihme voisi auttaa, mutta Jumala ei kuitenkaan auta tämän ihmeen kautta, niin miksi Jumala jättää ihmisen kärsimään, jos voisi hänet vapauttaa? Tällainen ajatus ja opetus aivokemian ihmeestä on haitallista ja väärää opetusta, koska se jättää juoppouden synnistä kärsivän kärsimään eikä vapauta häntä juoppouden synnistä. Ainoa tapa vapautua synnin ikeestä ja orjuudesta (myös juoppouden synnistä) on tehdä parannus ja suostua kuolemaan lihan himoille ja haluille Pyhän Hengen voiman kautta.

1 Kor 2:
4 ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,
5 ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.

Aivokemian ajatuksia puoltavat sanovat sen perustuvan lääketieteeseen. Raamatun sanan opetuksen mukaan juoppous on synti, ei aivokemiallinen seuraus ja juoppouden synnistä pääsee vapaaksi vain tekemällä parannuksen ja lihan kuoleman kautta. Jos perustamme uskomme ihmisten viisauteen, niin silloin emme voi vapautua synneistä, mutta jos uskomme perustuu Jumalan voimaan, niin se johdattaa meidät lihan kuolemaan, joka tuo todellisen vapauden synneistä. Aivokemialliset teoriat eivät anna vapautta juoppoudesta, mutta sen sijaan ylläpitävät juoppoutta, koska ihminen opetetaan odottamaan väärällä tavalla vapautusta juoppouden synnistä, jota ei voi tulla. Silloin kun ihminen hakee vapautusta synnille väärästä lähteestä, niin hän jää synnin orjaksi. Jos ihmistä opetetaan väärällä tavalla odottamaan vapautusta juoppouden synnistä, jota ei kuitenkaan koskaan tule, niin tällainen ihminen voi luopua kokonaan uskosta tai sitten hän syyllistää ja häpeää itseään luullen olevansa muita ihmisiä huonompi, vaikka hän ei olekaan muita huonompi, mutta häntä on johdettu harhaan vapautumisen alueella. Jos häntä johdetaan oikeaan suuntaan ja hän suostuu Jumalan tahdon mukaiseen synnistä vapautumiseen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän tulee vapautumaan juoppouden synnistä.

Lääketiede ja ihmisviisaus sanoo homoudenkin olevan kiinni aivokemiasta ja siksi ihmisviisauden selityksen mukaan homous olisi synnynnäistä. Raamatun sanan totuus sanoo homoseksuaalisuuden olevan synti ja ihmisen valinta, eikä aivokemiallinen synnynnäinen ominaisuus. Jos uskovina ihmisinä lähdemme hakemaan tukea ihmisviisaudesta, niin joudumme valheen petoksen uhriksi, jossa ei ole voimaa voittaa syntejä. Toki kyllä lääketiede on myös monessa kohden oikeassakin, mutta Raamatun opetuksen mukaan niin juoppous kuin homouskin ovat syntejä, joista täytyy tehdä parannus sekä kuolla lihansa himoille ja haluille Pyhän Hengen voiman avulla vapautuakseen näistä synneistä.

Silloin kun juoppouden synneissä kiinni eläviä uskovia ei opeteta Raamatullisesti oikein kuolemaan lihallensa, niin se voi johtaa monenlaisiin epäraamatullisiin menetelmiin kuten esim. uskovasta ihmisestä aletaan ajamaan ulos "juoppouden demonia" ja koska toimintatapa ei ole oikea, niin uskova jää edelleen juoppouden syntiin kiinni. Raamatussa ei ole kenestäkään Uuden Liiton ajan uskovasta ajettu ulos "juoppouden henkeä tai demonia", koska juoppous on synti, josta tulee tehdä parannus lihan kuoleman kautta. Raamatun opetuksen mukaan Uuden Liiton ajan uskovassa, jossa asuu Pyhä Henki, niin hänen sydämessään ei voi asua riivaajahenkiä, eikä hän voi olla sisältä päin riivatussa tilassa. Pahuuden henkivallat voivat masentaa ja sitoa Uuden Liiton ajan uskovan mielenaluetta, mutta hänen sisimmässään ei voi asua riivaajahenkiä.

Raamatusta et myöskään löydä sellaista kohtaa, jossa joku uskova olisi hetkessä vapautettu rukouksessa juoppouden synnistä, koska synnistä tulee tehdä parannus ja Pyhän Hengen voiman kautta tulee kuolla pois synneistä. Jos uskovia opetetaan väärin synnistä vapautumisen alueella, niin silloin uskovat jäävät syntiensä orjiksi. Kun ja jos kyseessä on voimakas riippuvuus kuten päihderiippuvuus, niin todellinen vapaus päihderiippuvuudesta tulee vain lihan kuoleman kautta. Ihmiskonstein ihminen voi vapautua siten juoppoudesta, että hän välttelee koko loppuelämänsä ajan esim. alkoholia ja pysyy sillä tavalla pois juoppoudesta. Kun uskova ihminen Jumalan armosta todellisesti vapautuu lihan kuoleman kautta juoppouden synnistä, niin hän on silloin totisesti vapaa ja kykenee käyttämään oikein myös alkoholia (Lue seuraava luku huolella, niin ymmärrät mitä on todellinen vapaus synnistä).

Todistus - Jumalan armosta

Usko tuli minuun Jumalan armosta 1991, kun sain tulla uskoon alkoholistikodissa, joten tiedän omasta kokemuksestakin kuinka Jumalan armosta uskova ihminen vapautuu  juoppouden synnistä (päihderiippuvuuksista). Juoppouden taustalla on yleensä jokin tai useampi asia, joka ajaa juomaan. Minä olin jumalattomana todella arka ihminen, jolla oli huono itsetunto sekä olin todella epävarma, joka johti päihderiippuvuuteen, sillä luulin saavani itsevarmuutta alkoholista ja muista päihteistä, mutta se oli väärää ja valheeseen perustuvaa itsevarmuutta. Kun tulin uskoon Jumalan armosta, niin uskovien ylläpitämässä alkoholistikodissa opetettiin lihalle kuolemista sekä opetettiin käsittelemään ja ymmärtämään asioiden juurisyitä, joiden takia olin päihderiippuvainen. Kun ymmärsin kelpaavani Jumalalle ja Jumalan rakastavan minua sekä kuinka Herran Jeesuksen veren ja kuoleman kautta olen saanut armosta syntini anteeksi, niin päihderiippuvuuden juurisyyt paljastuivat minulle sekä ymmärsin Jumalan hyväksyvän ja rakastavan minua, niin se ei itsessään voi auttaa eroon päihteistä, sillä kun Jumalan armosta antaudumme lihan kuoleman prosessiin, niin vasta sitten pääsemme todelliseen vapauteen ja vapaudumme kokonaan päihderiippuvuudesta.

Vaikka tiesin päihderiippuvuuden taustan ja syyn, niin silti jouduin taistelemaan päihteen syntiä vastaan, koska päihderiippuvuus on syvällä ihmisen sydämessä eikä siitä voi saada todellista vapautusta kun ainoastaan lihan kuoleman kautta Pyhän Hengen voimassa. Juoppous ei ole sairaus, vaan synti, eikä syntiä voi voittaa muuten kuin Pyhän Hengen voiman avulla, jossa tehdään parannusta ja antaudutaan kuolemaan pois juoppouden synnistä. Silloin kun ihminen on kuollut pois synnistä Jumalan armosta, niin hän on vapaa synnistä ja kykenee sen jälkeen käyttämään oikealla tavalla asioita, joiden synnin orjana hän on ollut. Ymmärrän sen, että entinen alkoholisti voi langeta juomaan uskontiensä alussa ja hänen tulisi kokonaan pysyä erossa alkoholista ettei hän lankeaisi. Jos entinen alkoholisti, joka on tullut uskoon Jumalan armosta ei ymmärrä Jumalan Pyhän Hengen voiman kautta tulevaa todellista vapautta synnin orjuudesta, joka johdattaa hänet käyttämään asioita oikein ja Jumalan tahdon mukaisella tavalla, niin hän joutuu välttelemään koko loppuelämänsä ajan alkoholia ettei hän lankeaisi. Jos ymmärtää jonkin asian olevan esim. alkoholin olevan vaaraksi, eikä kykene sitä oikein käyttämään, niin silloin on hyvä pysyä siitä erossa.

Toivon mukaan kukaan ei ymmärrä minua väärin, sillä en halua olla ketään langettamassa juoppouden syntiin ja jos joku kokee olevansa tällä alueella vaarassa, niin silloin on hyvä olla kokonaan ilman alkoholia. Raamattu kuitenkin opettaa totuuden mukaan vaeltamisesta Pyhässä Hengessä, joka tekee todellisesti vapaaksi synnistä, tarkoittaen myös sitä, että kun uskova ihminen Jumalan armosta kuolee jollekin synnille, niin se synti ei enää hallitse häntä ja hän oppii käyttämään asioita oikein Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Todellinen vapaus synnistä opettaa ihmisen elämään oikealla tavalla esimerkiksi huorintekijä ei enää elä synnillisissä seksuaalisissa irtosuhteissa, vaan on uskollinen puolisolleen ja toteuttaa seksuaalisuuttaan ainoastaan puolisonsa kanssa, koska hän kuollut pois Jumalan armosta haureuden synnistä, niin siksi hän osaa toimia oikein seksuaalisella alueella. Samoin kun ja jos uskova on Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman avulla kuollut pois juoppouden synnistä, niin hänkin osaa käyttää oikein alkoholia (esim. voi osallistua ehtoolliselle - Herran ateriaan osallistumalla leipään ja viiniin), eikä enää hae juopumusta alkoholista. Korostan vielä sitä, että jos ei ole Jumalan armosta saanut täyttä sydämen varmuutta Pyhän Hengen voiman kautta saadusta todellisesta lihan kuolemisesta juoppouden synnille, niin silloin kannattaa pysyä kokonaan erossa alkoholista.

Jumalan kunniaksi kerron sen kuinka Jumalan armosta en ole kertaakaan langennut juopottelemaan tai käyttämään muita päihteitä uskoon tuloni jälkeen. Vaikka en Jumalan armosta olekaan langennut käyttämään päihteitä, niin jouduin kohtaamaan useita todella voimakkaita kiusauksia liittyen päihtymiseen (taistelin "viinapirua" vastaan muutaman vuoden ajan uskontien alussa), mutta joka kerta sain Jumalan armosta ja avulla Pyhässä Hengessä kieltää itseni sekä päihteen synnin himot kuolemalla lihan kiusauksille yhä uudestaan Pyhän Hengen voiman avulla. Ilman Jumalan apua ja suostumista lihan kuoleman prosessiin en olisi kyennyt vastustamaan päihteen syntiä. En voi kehua itseäni, koska ilman Jumalan armoa ja voimaa en olisi koskaan päässyt eroon päihteen synnistä ja muista syntitavoista ja tottumuksista. En ole tullut täydelliseksi, enkä tulekaan tässä ajassa täydelliseksi, mutta Jumalan armosta niin minä kuin jokainen uskova saa kasvaa uskossa koko ajan syvempään Jumalan tuntemiseen. Emme pelastu itsemme kautta synnistä ja kadotustuomiosta, emmekä saa syntejämme anteeksi itsemme kautta, koska olemme pelastuneet ja saaneet syntimme anteeksi Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja kuoleman kautta, jonka todisteeksi Herra Jeesus nousi ylös Isän oikealle puolelle.

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Herra Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskossa elämiseen

 

Petri Paavola 24.1.2018

Lähteet:br 33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker