Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Vatikaanin vääristämät käsikirjoitukset

Raamatun käsikirjoitukset jaetaan yleisesti Bysantin tekstiin ja Aleksandrian teksteihin. Näiden kahden tekstiperheen teksteissä on huomattavia erovaisuuksia monissa kohdissa, jotka käsittelevät Raamatun ydintotuuksia. Bysantin tekstissä nämä kohdat vastaavat Raamatun ydintotuuksia, mutta Aleksandrian tekstien teksti vastaavissa kohdissa jättää pois Raamatun ydintotuudet.

Aleksandrian tekstiperheen tekstit ovat vatikaanin suosiossa sekä sen hallussa. Tutkimalla ja vertaamalla näitä kahta tekstiperhettä keskenään huomaa niiden eroavaisuudet. Nykyisin uusimmat raamatunkäännökset pyritään kääntämään Aleksandrian tekstiperheen teksteistä, jonka seurauksena vatikaani ujuttaa katolista teologiaa uusiin raamatunkäännöksiin.

Uusien raamatunkäännösten kautta vatikaani vahvistaa omaa asemaansa sekä johdattaa suuren petoksen ja ekumenian kautta ihmisiä omaksumaan ja uskomaan antikristillisiä opetuksia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Nestle-Aland 27 painos ja vatikaani
Wescottin ja Hortin ajatuksia
Käsikirjoitusten vertaaminen ja petos
Loppusanat

 

Nestle-Aland 27 painos ja vatikaani

Nestle-Alandin 27 (Novum Testamentum Graece - Uuden Testamentin teksti) painoksen sivulla 45 sanotaan, että se on tehty vatikaanin ja United Bible Societies kanssa yhteisestä sopimuksesta. Tämä teos on pohjana uusille käännöksille, joiden käännöstyö ja tarkistukset tehdään yhdessä vatikaanin ja United Bible Societiesin valvonnan alaisuudessa. He myös sanovat, että Nestle-Aland ei ole lopullinen teksti, vaan kannustin Uuden Testamentin tekstin määrittämiseen ja varmentamiseen.

Nestle-Alandiin perustuvat käsikirjoitukset nojaavat tekstiin, jota ei ole vielä lopullisesti varmennettu (ei ole erehtymätön) ja jota vatikaani on peukaloimassa omien harhaoppiensa tueksi. Vatikaani (paavin kirkko) on alusta asti peukaloinut Raamatun käsikirjoituksia, joita se itse suosii. Tämän tähden vatikaanin "käsikirjoitukset" sisältävät paljon muutoksia, eli toisin sanoen Raamatun sanan vääristämistä. Jokainen joka luottaa Nestle-Alandin tekstiin on tässä suhteessa vatikaanin asiamies, vaikka hän muuten vastustaisi RKK:ta ja sen oppeja. Tällä tavoin edistetään katolisuuden leviämistä, koska yhä useammat uudet raamatunkäännökset tehdään katolisen valvonnan alaisuudessa, kuten edellä on käynyt ilmi.

James White on tuonut esille kuinka epäluotettava KJV on, joka perustuu Textus Receptuksen tekstiin. Hänen argumenttinaan on mm. se että KJV:ssa on 84 erilaista merkitystä hepreankielen sanalle davar (dabar). White ei kuitenkaan halua kertoa sitä, että hänen suosimissaan käännöksissään kuten NASB:ssa davar on käännetty 93 erilaisella merkityksellä sekä NIV:ssa davar on käännetty yli 200 erilaisella merkityksellä. W James White on tuonut esille, että hepreankielen sana shuv (shub) on käännetty KJV:ssa 60 erilaisella merkityksellä. White ei tuonut esille, että hänen suosima NASB kääntää saman sanan vähintään 104 erilaisella tavalla ja NIV yli 200 erilaisella tavalla. White ei ole rehellinen mies, vaan epärehellinen mies.

James Whiten mukaan NKJV, NASB ja NIV ovat luotettavia käännöksiä. Kuten edellä tuli esille, niin NASB ja NIV kääntävät sanojen merkityksiä huomattavasti erilaisimmilla merkityksillä kuin KJV. Onko White tuonut esille myös sen, että NJKV, NASB ja NIV eroavat toisistaan sadoissa jakeissa joko merkityksissä tai teksteissä?

White pitää NASB:ia sekä NIV:ia hyvinä ja luotettavimpina käännöksinä kuin KJV:ta. White tuo esille kuinka KJV kääntää sanoja monilla erilaisilla merkityksillä. Mutta Whiten luotettavat käännökset kääntävät samat sanat huomattavasti useimmilla erilaisilla sanoilla. Jos White vain pyrkii osoittamaan KJV:n käännösvirheitä, niin eikö silloin todistetusti NASB:ssa ja NIV:ssa ole paljon enemmän käännösvirheitä? On. Mitä tästä seuraa? White luottaa kiistattomasti huonompiin käännöksiin kuin KJV, mutta siitä huolimatta White pitää KJV:ta huonompana käännöksenä kuin NASB:ia ja NIV:ia. White on kiistattomasti epärehellinen mies ainakin tässä asiassa.

White ei tarjoa NIV:ia ja NASB:ia erehtymättömiksi käännöksiksi KJV:n tilalle, mutta pitää niitä parempina, vaikka Whiten oman virhelogiikan mukaan NASB ja NÌV ovat selvästi huonompia käännöksiä kuin KJV. Joko White ei tätä ymmärrä tai sitten hän ei halua myöntää asiaa, eli sitä että hän on väärässä. 

Tuskin White oppineena miehenä on epätietoinen siitä, että hänen suosimissaan käännöksissä hänen esille ottamat sanojen käännöserovaisuudet esiintyvät paljon laajemmin esim. NASB:ssa ja NIV:ssa kuin KJV:ssä. Jos hän pitää KJV:n sanojen erovaisuuksia virheinä, niin silloin hänen suosimissaan käännöksissä on paljon enemmän virheitä kuin KJV:ssa.

Miksi White suosii virheellisimpiä käännöksiä? Koska hän luulee, että varhaisimmat käsikirjoitukset ovat luotettavampia kuin Bysantin teksti. Käännösten erovaisuudet Whiten virhelogiikan mukaan todistavat Bysantin tekstin luotettavammaksi kuin Aleksandrian tekstit. Olemassa olevista alkuperäisistä UT:n tekstien kopioista laaditun käsikirjoituksen luotettavuus ei perustu siihen mikä on varhaisemmin laadittu, vaan siihen kuinka tarkasti ne on kopioitu vastaamaan alkuperäisten kopioiden tekstiä.

Sanottakoon vielä, että en ole KJV-only uskova, eli en pidä KJV:ta erehtymättömänä käännöksenä, jossa ei olisi virheitä, mutta pidän sitä erittäin hyvänä Raamatunkäännöksenä.

Sivulla 1231 NKJV julkaisijat sanovat: Bysantin teksti oli laajasti säilynyt vanhan Bysantin valtakunnan alueella (Turkki, Bulgaria, Kreikka, Albania ja Jugoslavia). NKJV:n julkaisijoiden mukaan yli 85 prosenttia nykyisin olemassa olevista käsikirjoituksista kuuluvat bysanttilaiseen tekstiperheeseen.

Kurt Aland eräs Nestle-Alandin päätoimittajista, josta useimmat modernit raamatunkäännökset on käännetty sanoo kreikkalaisista käsikirjoituksista näin: Suurin määrä käsikirjoituksista on bysanttilaisia käsikirjoituksia ja näiden tekstien edustajat ovat erittäin yhteneväisiä, jotka suuressa määrin ovat yhtäpitäviä toistensa kanssa. Aland sanoo myös, että varhaisimmat käsikirjoitukset ovat vähälukuisimpia sekä vastakohtia toisilleen, sillä ne vastaavat toisiaan noin 60-70 prosenttisesti. (Aland,The Text of the NT, p. 323).”

Dr. H. A. Struz on keräännyt listan papyruksien lukutavoista (ajoitettu vuosille 100-300 jKr.), jotka ovat ristiriidassa Westcott ja Hortin tekstin kanssa. Ensimmäisessä listassa oli 150 erilaista traditionaalisen tekstin lukutapaa, jotka Westcott ja Hort hylkäsivät, koska niitä ei löytynyt sinaiticuksesta, vaticanuksesta eikä codex-bezaesta. Toinen lista sisälsi 170 traditionaalisen tekstin lukutapaa, jotka varhaiset papyrukset vahvistivat, mutta Westcott ja Hort hylkäsivät ne, koska niitä ei löytynyt sinaiticuksesta ja vaticanuksesta, mutta ne löytyivät codex-bezaesta. Kolmas lista sisälsi 80 traditionaalisen tekstin lukutapaa, jotka varhaiset papyrukset vahvistivat, mutta Westcott ja Hort hylkäsivät ne, koska sinaiticus, vaticanus eikä codex-bezae sisältänyt niitä. (The Byzantine Text-Type & New Testament Textual Criticism, H. A. Sturz, H. A. Thomas Nelson, NY 1984).

James White sanoo Westcott ja Hortin tunnistaneen oikein tarpeen tutkia käsikirjoitusten yhteyttä toisiinsa, sillä ei ole tarpeen laskea käsikirjoituksia, vaan sen sijaan meidän täytyy harkita käsikirjoituksia (jotkut käsikirjoitukset ovat toisia tärkeämpiä todistaen alkuperäisistä teksteistä) ja voimme sanoa, että nykyiset tekstit perustuvat heidän työhönsä. White jatkaa sanoen, että kuitenkin nykyinen tekstikritiikki on mennyt paljon eteenpäin Westcottista ja Hortista ja monia tapauksia on korjattu epätasapainosta heidän johtopäätöksistään. James White uskoo järjenpäätelmiä sekä valheita ja siksi hän ei ymmärrä sitä mikä on todellinen totuus Raamatun käsikirjoituksista.

Westcott ja Hort syrjäyttivät Bysantin tekstit, joita on lukumääräisesti enemmän olemassa sekä niiden tekstit vastaavat toisiaan 85-90 prosenttisesti. Sen sijaan he valitsivat Aleksandrian tekstit, joita on olemassa paljon vähemmän kuin Bysantin tekstejä ja Aleksandrian tekstit eivät vastaa toisiaan yhtä tarkasti kuin Bysantin tekstit, sillä Aleksandrian tekstit vastaavat toisiaan 60-70 prosenttisesti.

Westcottin ja Hortin kriittinen kreikan teksti on todellisuudessa lähes sama kuin nykyiset Nestle-Alandin kriittiset kreikan tekstit, joita on muunneltu Westcottin ja Hortin tekstistä vain vähän. Siinä on samat 45-50 pois jätettyä UT:n jaetta, jotka on joko jätetty pois tai asetettu kyseenalaiseksi sekä se sisältää myös noin 2000 lisättyä sanaa, jotka ovat joko kokonaan pois jätetty, muutettu tai lisätty kuten Westcottin ja Hortin teksteissä.

James White ei ole siis ihan samaa mieltä kuin nykyajan tekstikriitikot kuten Metzger, Colwell, Epp ja Nestle, sillä heidän mukaansa Westcott ja Hort ovat tärkeitä miehiä nykyisessä tekstihistorian kritiikissä ja nämä nykyiset Uuden Testamentin eklektikot jatkavat suureksi osaksi päätöksiä, joita Westcott ja Hort tekivät.

Westcott ja Hortin tekemät muutokset perustuvat nykyisiin vatikaanin versioihin kuten ESV, NIV, NASB sekä moderneihin katolisiin versioihin. Ne kaikki perustuvat United Bible Societesin ja Nestle-Alandin kriittisen kreikan tekstiin, jolla on formaalinen sopimus vatikaanin kanssa luoda eri tunnusten välinen Uuden Testamentin teksti. Itse asiassa on kyse ekumeenisista käännöksistä joiden avulla vatikaani pyrkii muuttamaan protestanttien oppikäsityksiä, että he hyväksyisivät katolisen kirkon oppikäsityksiä. James White on omia järjenpäätelmiään seuraten päätynyt vatikaanin ansaan sekä katolisten raamattujen asiamieheksi. White ei itse tätä ymmärrä, koska hän pitää sokeasti kiinni siitä uskomuksesta, että varhaisimmat Aleksandrian käsikirjoitukset ovat luotettavammat kuin myöhemmät Bysantin tekstit.

Alunperin niin Aleksandrian kuin Bysantin tekstiperheen tekstit ovat koottu olemassa UT:n tekstien palasista, joita on löytynyt vähän yli 5000 kappaletta. Aleksandrian tekstit tehtiin olemassa olevista UT:n tekstikopioista ensimmäiseksi UT:n käsikirjoituksiksi (kokonainen UT). Aleksandrian tekstiperheen tekstit vastaavat toisiaan vain 60-70 prosenttisesti sekä niistä puuttuu jakeita, sanoja ja lauseita sekä lisäksi niihin on tehty muutoksia lisäämällä niihin tuhansia ylimääräisiä sanoja.

Bysantin tekstit on koottu olemassa olevista alkuperäisistä UT:n teksteistä myöhemmin kuin Aleksandrian tekstit, mutta Bysantin tekstit pitävät yhtä toistensa kanssa noin 85-90 prosenttisesti. Tämä tarkoittaa, että niissä on vain vähän eroavaisuuksia ja ne vastaavat tarkasti alkuperäisten tekstien kopioiden sanomaa. Kuten on tullut aiemmin esille, niin Aleksandrian tekstiperheen tekstejä on muokattu sekä muuteltu ja tässä muutostyössä on ollut mukana tunnetuin ja eniten Raamatun sanaa vääristellyt yhteisö, eli Rooman katolinen kirkko. On selvää, että vatikaanin alaisuudessa Aleksandrian tekstit ja niistä käännetyt raamatunkäännökset ovat tehneet käännöksistä suosiollisia katolisille harhaopeille sekä niisä on myös gnostilaista vaikutusta. Sen sijaan Bysantin tekstiä ei katolisuus ole onnistunut turmelemaan, sillä katolisuus on keskittynyt lähinnä syyttämään sitä huonommaksi tekstiksi kuin Aleksandrian tekstit.

Tuon seuraavan esimerkin kautta esille miksi Aleksandrian teksti on epäluotettava teksti, vaikka se on ilmestynyt ennen Bysantin tekstiä. Mies nimeltään Usko Uskovainen kirjoittaa elämäntarinansa kymmenosaiseen kirjasarjaan, joka löytyy varsin huonokuntoisena viisisataa vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Vatikaani löytää Usko Uskovaisen elämänkerta kirjasarjan ensimmäisenä viisisataa vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Vatikaani muuttaa tekstien sisältöä ja jättää asioita pois sekä lisää siihen katolisia oppeja, joita Usko Uskovainen ei opettanut. Kuusisataa vuotta myöhemmin, eli sata vuotta vatikaanin jälkeen uskovat nimeltään Jumalan seurakunta löytävät Usko Uskovaisen elämänkerta kirjassarjan kopioiden sen tarkasti muuttamatta sen sisältöä.

Tuhat vuotta Usko Uskovaisen kuoleman jälkeen monet ovat sitä mieltä, että vatikaanilla on aito sanoma ja ilmoitus koskien Usko Uskovaisen ajatuksia ja opetuksia. He sanovat, koska vatikaanin teos on varhaisempi kuin Jumalan seurakunnan teos, niin siksi vatikaanin teos on alkuperäinen ja aito. Vatikaanin petos uppoaa ihmisten sydämiin aina siihen asti, kunnes ihmiset ymmärtävät, että niin vatikaanilla kuin Jumalan seurakunnalla on kopiot alkuperäisestä Usko Uskovaisen kirjasarjasta ja vatikaani kopioi sen ensimmäiseksi, mutta muutti sen sanoman sekä vääristeli mitä Uskon kirjoissa sanotaan ja opetetaan. Sen sijaan Jumalan seurakunta kopioi Usko Uskovaisen kirjasarjan tarkasti vastaamaan sen tekstiä. Täten Jumalan seurakunnan kopiot ovat aitoja ja vatikaanin vääriä.

Samalla tavalla kuin esimerkkini osoitti, niin Aleksandrian tekstiperheet ovat kyllä ensimmäiseksi kootut, mutta niissä on pahasti vääristelty UT:n alkuperäisiä tekstejä. Sen sijaan Bysantin teksti on kopioinut tarkasti sen mitä alkuperäisiin teksteihin on kirjoitettu.  

Suomenkielisiä hyviä Raamatun käännöksiä joita suosittelen käyttämään ovat Biblia 1776, joka perustuu Textus Receptukseen joka pohjautuu Bysantin tekstiin sekä Toivo Koilon Uusi Testamentti, joka perustuu myös Textus Receptukseen.

33/38 käännös pohjautuu pääosin Erwin Nestlen tekstilaitokseen, jonka pääasiallinen tekstilähde perustuu Westcott ja Hortin tekstilaitokseen, joka kuitenkin hiukan poikkeaa Nestlen tekstilaitoksesta. Nestlen tekstilaitoksessa on myös käytetty muita lähteitä kuin Wescott ja Hort, mutta pääosa sen tekstistä perustuu Wescott ja Hortin tekstilaitokseen. 33/38 käännös ei ole kuitenkaan kaikessa käännetty Westcottin ja Hortin tekstien mukaan, vaan myös osittain Bysantin tekstistä, siksi se ole turmeltunut teksti, vaan sitä voi turvallisin mielin käyttää ja hyvä on sen rinnalla käyttää vaikka vanhaa Bibliaa. Suosittelen 33/38 rinnalla käyttämään esim. Bibliaa tai joitakin hyviä englanninkielisiä käännöksiä. Aapeli Saarisalon Uusi Testamentti on myös hyvä käännös.

1992 käännöksen pohjana on Nestle-Aland tekstilaitos, jonka teksti perustuu pääosin Westcott ja Hortin tekstilaitokseen. 1992 käännös on tehty dynaamisen ekvivalenssin periaatteen mukaisesti. Dynaamisen ekvivalenssin mukaisessa käännöksessä sanoja ei käännetä tarkasti vastaamaan alkukielen merkitystä, vaan ikään kuin ajatuksiksi. Dynaamisen ekvivalenssin mukaisessa käännöksessä Raamatun sanomalle ja ajatukselle etsitään suomalaisia vastineita sekä käännöksestä tehdään kääntäjien tulkintaa siitä mitä Raamattu sanoo. En suosita kenellekään vuoden 1992 käännöstä, sillä se on ajautunut monessa kohdin kauas Raamatun alkuperäisestä sanomasta sekä kääntää monessa kohdin vastoin Raamatun sanaa. 1992 raamattua voi sanoa raamatunväännökseksi, ei hyväksi Raamatun käännökseksi.

Englanninkielisistä suosittelen King James Version 1769, joka perustuu Textus Receptuksen tekstiin. J.P. Green's literal translation on myös hyvä, joka perustuu Textus Receptuksen tekstiin. Tutustumisen arvoinen on James Murdockin toimittama käännös arameankielisestä Uudesta Testamentista sekä Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation (UT:n arameankielestä käännetty).

Westcottin ja Hortin ajatuksia

Vuonna 1896 julkaistiin kokoelma Hortin kirjeitä, jotka hänen poikansa (Arthur Fenton Hort) julkaisi kahdessa osassa. Kirjan nimi oli: "Life and Letters of Fenton John Anthony Hort".

Ensimmäinen osa sivu 76 Hort: Puhdas roomalainen käsitys on minua lähempänä ja se todennäköisemmin johtaa evankeliseen totuuteen. (Huom! Hort puhuu kasteesta)

Sivu 120 Hort: Tosiasia on, etten näe kuinka Jumalan oikeudenmukaisuus voidaan tyydyttää ilman jokaisen ihmisen kärsimystä omassa persoonassaan, täysi rangaistus hänen synneistään. Tiedän, että niin voi olla, sillä jos ei niin voisi olla joidenkin tapauksessa, niin Raamattu olisi valhe, mutta jos se on mahdollista joillekin, miksi ei myös kaikille?

Raamatun opetuksen mukaan syntinen ihminen ei voi oman kärsimyksensä kautta saavuttaa Jumalan mielisuosiota. Herran Jeesuksen sovitusveri, kuolema ja ylösnousemus, eli sovitustyö on ainoa Jumalalle kelpaava syntiuhri syntien anteeksisaamiseksi.

Sivu 211 Hort: Viime viikkoina minulla ei ole ollut ajatusta tekstien tärkeydestä, koska olen lukenut niin vähän kreikan UT:ta ja ollut tekemisissä halpamaisen Textus Receptuksen kanssa. Westcott suositteli minulle Bagsterin kritiikkiä, jossa on Szholzin teksti, joka on sopivan pienikokoinen ja siinä on rinnakkain kreikankieli ja englanninkieli sekä laaja marginaali muistiinpanoja varten. Tämä miellyttää minua paljon, niin paljon pieniä muutoksia hyvässä auktoroidussa käsikirjoituksessa, asiat tehty selkeäksi ei vulgaarilla tavalla, vaan antaen syvemmän ja täydemmän merkityksen. Kaiken kaikkiaan Sholz on aika arvaamaton säästäen esittelyssä hyvää lukemista ja Tischendorfin koen hyväksi hankinnaksi, ennen kaikkea, koska hänellä on lukuisia lukutapoja sivun alalaidassa ja hänen tekstinsä on korvaamaton. Ajattele, että alhainen Textus Receptus nojaa kokonaan myöhempiin käsikirjoituksiin, se on siunaus, että on olemassa varhaisempia käsikirjoituksia.

Koska Hort uskoi vatikaanin valheita ja oli kielteinen Raamatun sanan totuudelle, niin siksi hylkäsi Textis Receptuksen tekstin ja luotti Aleksandrian korruptoituneisiin teksteihin.

Sivu 400 Hort: Jopa positiiviset evankelisten opit näyttävät minusta vääristetyiltä kuin epätosilta. Pelkään että vielä meidän välillämme on vakavia eroavaisuuksia auktoriteetti aiheessa, ja erityisesti Raamatun auktoriteetissa.

Sivu 414 Hort: Kirja joka on eniten vetänyt minua puoleensa on Darwinin kirja. Mitä tahansa siitä ajatellaan, niin se on kirja, josta voi olla ylpeä ollessaan sen kanssa aikalaisena. Minun täytyy tutkia sen argumentteja tarkemmin, mutta tuntemukseni on vahva siitä, että teoria on vastaansanomaton. Joka tapauksessa on nautinto lukea sellaista kirjaa.

Hort uskoi evoluutioteoriaan, joka on valhe, ei totuus.

Sivu 445 Hort: Haluaisin, että meidän tekstimme päätyisi maailmaan ennen kuin joudumme tekemisiin asioiden kanssa, jotka todennäköisesti leimaavat meitä epäilyksillä. Tarkoitan, tekstiä, jonka julkaisevat miehet, jota varmasti pidetään vaarallisena harhaoppina ja sillä on suuria vaikeuksia saavuttaa niitä joita muutoin olisimme halunneet saavuttaa, eikä sitä ole helppoa jäljestäpäin saada pois mielestä.

Osa 2 sivu 50 Hort: Olen ollut vakuuttunut monia vuosia, että Marian palvonnassa ja Jeesuksen palvonnassa on paljon yhteistä, niiden syissä ja seurauksissa.

Hort uskoi katolisen kirkon väärää opetusta Mariasta. Raamattu opettaa palvomaan vain Jumalaa, ei ihmisiä.

Kirjassa (Life and letters of Fenton John Anthony Hort) Hortin poika kirjoittaa isästään näin:

He remained always a grateful and loyal member of the secret Club, which has now become famous for the number of distinguished men who have belonged to it. In his time the Club was in a manner reinvigorated, and he was mainly responsible for the wording of the oath which binds the members to a conspiracy of silence. ...... Two other societies of widely different aims were started in this same year, in both of which Hort seems to have been the moving spirit ; one a small club formed for the practice of choral music, the other called by its members the Ghostly Guild

Hortin pojan mukaan hänen isänsä pysyi aina kiitollisena ja uskollisena salaseuran jäsenenä. Hort on ollut vastuussa salaseuran valan sanojen muodostamisessa, joka sitoo seuran jäsenet hiljaisuuden salaliittoon. Hort on ollut myös aktiivisena aave-kilta seurassa. Hort on todistetusti okkultisti.

1903 Westcottin poika Arthur Westcott julkaisi isänsä kirjeet kaksiosaisena kirjana, jonka nimi oli: "Life and Letters of Brooke Foss Westcott."

Osa 1 sivulla 228-229 Westcott kirjoittaa tarkoittaen mm. Textus Receptusta: Tunnen voimakasta häpeää väärennetyistä Pyhien Kirjoituksien kopioista ja olen erittäin innokas korvaamaan ne.

Osa 2 sivu 49 Westcott kirjoittaa taivaasta: Ei ole epäilystäkään etteikö Rubrickin kieli ole ajattelematon, mutta se pelastaa meidät virheeltä, joka yhdistää Kristuksen kirkkauden läsnäolon inhimilliseen paikkaan: Taivas on tila, ei paikka.

Osa 2 sivu 394 Westcott: Jos Tennysonin ajatus taivaasta olisi totta, niin taivas olisi sielujen palvelus sieluille, voimme järkevästi toivoa, kärsivällisesti, päättäväisesti, uskollisesti, yhdessä ponnistellen, löytääksemme taivaan täältä meistä, kunnia maalliselle elämällemme.

Sivu 81 Westcott: En voi olla ajattelematta langenneen Rooman kirkon mahtavuutta, sen antaumusta jopa virheiden keskellä, sen vilpittömyyttä ja kiintymistä, joita me jaloimmin käsityksin, puhtain päämäärin pyrimme jäljittelemään.

Hort hyljeksi Textus Receptusta nimitellen sitä alhaiseksi tekstiksi, koska hän oli mieltynyt Aleksandrian vääristettyihin teksteihin. Hort oli myös jollakin tavalla omaksunut katolisia oppeja, mutta myös hylkäsi Raamatun ydintotuuden, eli Jeesuksen ristinkuoleman, sillä hänen mukaansa voi olla mahdollista, että jokainen ihminen sovittaisi omat syntinsä. Hort uskoi myös evoluutioteoriaan, joka on saatanallinen valhe. Westcott piti taivasta tilana maan päällä ihmisten sydämissä sekä avoimesti ylisti Rooman kirkkoa ja halveksui Textus Receptuksen tekstiä.

Mitäköhän kalvinistinen James White ajattelisi tästä, että hänen ylistämänsä teksti on rakennettu valheen pettämien mielten ja ajatusten kautta? On surullista, että White on eksynyt tukemaan käsikirjoituksia, joita ovat tehneet ja vääristelleet ihmiset, jotka rakastavat valhetta ja siksi he ovatkin vääristelleet Aleksandrian tekstiperheen tekstejä.

Nestle-Alandin Novum Testamentum Graecen 27 painoksessa on sama kreikan teksti kuin United Bible Societiesin neljännessä painoksessa. Edellä olevista teksteistä on käännetty nykyiset käännökset kuten ESV, NIV, NASB, Holman Standard ja uudet katoliset versiot kuten St. Joseph New American Bible 1970 ja New Jerusalem Bible 1985.

Nestle-Alandin 27:ssa painoksessa sivulla 45 lukee näin: Näiden kahden painoksen teksti on otettu käyttöön kansainvälisesti Bible Societiesin kautta ja vatikaanilla on United Bible Societiesilla kanssa yhteinen sopimus, jonka perusteena ovat uudet käännökset sekä tarkistukset tehdään heidän (vatikaani ja United Bible Societies) kanssa. Tämä tarkoittaa merkittävää askelta koskien tunnusten välistä yhteyttä. Luonnollisesti tulee ymmärtää, että tämä teksti on työn alla oleva teksti: Sitä ei voi pitää lopullisena, vaan kannustimena lisä ponnistelujen kautta määrittämään ja vahvistamaan Uuden Testamentin tekstin.

Edellä oleva Nestle-Alandin 27 painoksen tunnustus tarkoittaa sitä, että se se ei ole erehtymätöntä Jumalan sanaa, vaan vatikaanin teos, jota pikku hiljaa korjaillaan ja muutellaan. On sanomatta selvää, että korjaamisen ja muutoksen tarkoitus on koko ajan enemmän saada Nestle-Aland ja siitä käännettävät raamatunkäännökset muistuttamaan Rooman katolisen kirkon opetuksia, ei Jumalan sanaa. On myös selvää, että tällaisen suunnitelman takana on saada aikaan ekumeenisia käännöksiä, että niiden kautta Rooman kirkko saisi syvemmän yhteyden ekumeenisiin kristittyihin, joita Rooman kirkko eksyttää ekumeenisen yhteyden sekä oman oppinsa kautta.

Alkuseurakunta ja sen jälkeläiset eivät lukeneet Aleksandrian tekstejä, sillä Jeesuksen kuolemasta aina vuoteen noin 190 jKr. he lukivat olemassa olevia tekstejä, eikä tässä ajanjaksossa ollut olemassakaan Aleksandrian tekstejä. Miten he pärjäsivät ilman Aleksandrian tekstejä? Hyvin. Ns. Bysantin tekstejäkään ei ollut silloin vielä koottu. Alkuseurakunta ja sen jälkeläiset pärjäsivät hyvin olemassa olevien tekstien kanssa aina vuoteen 190 jKr. ja sen jälkeenkin, myös 200-300 luvuilla ja siitä eteenpäin, sillä olivathan kopiot olemassa alkuperäisistä teksteistä. Historian mukaan n. 400-luvulla ja siitä eteenpäin näitä alkuperäisiä kopiota alettiin laatimaan käsikirjoituksiksi, joita nykyään kutsutaan Bysantin teksteinä. Aleksandrian tekstit laadittiin Bysantin tekstejä aikaisemmin.

Se täytyy muistaa, että Aleksandrian tekstit ja Bysantin tekstit ovat kopioita alkuperäisten  tekstien kopioista. Aleksandrian tekstien varhaisempi laatiminen ei tee siitä automaattisesti luotettavampaa kuin Bysantin teksti. Bysantin tekstien yhtäpitävyys on paljon korkeampi kuin vastaava Aleksandrian tekstien suhdeluku. Kun tutkitaan käsikirjoitusten sanomaa, niin Bysntin tekstien sanoma ja teksti on paljon enemmän Raamatullisempi kuin Aleksandrian tekstit. Myös edellä olevat seikat todistavat sen puolesta, että Bysantin teksti on alkuperäinen teksti ja Aleksandrian tekstiä on muuteltu ja muunneltu.

Westcottin ja Hortin tekstissä on monia kohtia epäraamatullisemmin kuin Bysantin teksteissä. Jos se otetaan laatu kriteeriksi, niin siinä Bysantin teksti loistaa Raamatullisemmalla tekstillä kuin WH:n teksti. Westcottille ja Hortille laatu sana tarkoitti valintaa valita omaan Jumalan kielteiseen sekä Raamatun totuutta vastustavaan maailmankuvaan sopivia tekstejä. Aleksandrian tekstit sopivat heidän maailmankuvaansa paremmin kuin Jumalan sanan totuutta kirkastavat Bysantin tekstit.

Käsikirjoitusten vertaaminen ja petos

Todisteet puhuvat sen puolesta, että Bysantin tekstit on kopioitu vastaamaan aitoa ja alkuperäistä Uuden Testamentin tekstiä. Bysantin tekstien yhtenäinen teksti noin 85-90 prosenttisesti todistaa sen puolesta, että niitä ei ole muuteltu ja vääristelty. Aleksandrian vastaava luku on noin 60-70 prosenttia.

Tuon esille seuraavaksi muutamia esimerkkejä vertaamalla Bysantin tekstiä (BYZ) sekä Wescott Hortia (WH) (Aleksandrian tekstiperhe) ja Vulgatan (Vulgate) tekstiä vuodelta 405 (Rooman kirkon ensimmäinen virallinen latinan kielinen käännös) keskenään. Tuon esille myös Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticuksen tekstiä, joka on eräs Rooman kirkon suosimista käsikirjoituksista. Kun vertaamme tekstejä keskenään, niin näemme sen kuinka Bysantin teksti on säilyttänyt tekstissään Raamatun alkuperäisen sanoman ja kuinka Westcott Hort tekstiä on muutettu katolisen teologian suuntaan sekä Jumala kielteiseen suuntaan, koska Westcott ja Hort eivät uskoneet Raamatun Jumalaan, mutta ylistivät Rooman kirkon oppeja. Samoin selkeästi tulee esiin Vulgatan ja Sinaiticuksen tekstien turmeltuneisuus. Sinaiticuksen tekstiä pääset lukemaan klikkaamalla sivuni lopussa olevaa codexsinaiticus.org linkkiä.

BYZ, WH ja Vulgate ovat allekkain niissä kohdin, jossa WH ja Vulgaten teksti ovat keskenään samanlaisia. Niissä kohdissa, joissa BYZ ja WH ovat allekkain on Vulgatan teksti samanlainen Bysantin tekstin kanssa. Erovaisuudet on merkitty lihavoituna. Muutamia esimerkkejä käsikirjoitusten eroavaisuuksista:

Matt 6:
33 (BYZ) ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν
33 (WH) ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν
33 (VULGATE) quaerite autem primum regnum et iustitiam eius et omnia haec adicientur vobis


3

Bysantin teksti sanoo etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. WH jättää pois sanan Jumalan, jolloin WH:n teksti kehottaa etsimään vain valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. WH tekstin julkaisijat eivät uskoneet Raamatun Jumalaan ja siksi he ovat jättäneet pois Jumala sanan. Vulgatan tekstissä ei ole myöskään Jumala sanaa. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticus tekstissä ei ole Jumala sanaa.

Matt 9:
13 (BYZ) πορευθεντες δε μαθετε τι εστιν ελεον θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν
13 (WH) πορευθεντες δε μαθετε τι εστιν ελεος θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους
13 (VULGATE) euntes autem discite quid est misericordiam volo et non sacrificium non enim veni vocare iustos sed peccatores

Bysantin teksti sanoo lopussa sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen ja WH sanoo sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. WH noudattaa RKK:n lapsikaste linjaa, mutta Bysantin teksti Raamatullista linjaa, jossa pelastus otetaan vastaan parannuksen teon ja Jeesukseen uskomiseen kautta, ei vesikasteen kautta. Vulgatassa ei ole sanaa parannukseen, koska Rooman kirkko jakaa "pelastusta" sakramenttien kautta, ei Raamatullisen opetuksen kautta, jossa Jumalan armosta tehdään parannus ja uskotaan Herraan Jeesukseen. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticus tekstissä ei ole Matt 9:13 jakeen lopussa sanaa metanoian - parannukseen.

Matt 19:
17 (BYZ) ο δε ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος ει δε θελεις εισελθειν εις την ζωην τηρησον τας εντολας
17 (WH) ο δε ειπεν αυτω τι με ερωτας περι του αγαθου εις εστιν ο αγαθος ει δε θελεις εις την ζωην εισελθειν τηρει τας εντολας

Bysantin teksti tuo esille, että kukaan ei ole hyvä, sillä ainoastaan on yksi hyvä, Jumala. WH on jättänyt pois sanan Jumala, koska he eivät usko Raamatun Jumalaan. Bysantin teksti noudattaa Raamatun sanoman alkuperäistä ilmoitusta tuomalla esille sen että Jumala on ainoa hyvä. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticus tekstissä ei ole sanaa Jumala.

Luuk 4:
4 (BYZ) και απεκριθη ιησους προς αυτον λεγων γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζησεται ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι θεου
4 (WH) και απεκριθη προς αυτον ο ιησους γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος

Bysantin tekstin lopussa lukee vaan jokaisesta Jumalan sanasta. WH on jättänyt tämän kokonaan pois tekstistä, koska he eivät uskoneet Raamatun Jumalaan. Hengellinen ihminen elää Jumalan sanan kautta Pyhässä Hengessä ja on Jumalalle elävä vain uskomalla Jumalan sanaa. Jumalaton ihminen on hengellisesti kuollut Jumalalle. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticus tekstissä ei ole sanoja jokaisesta Jumalan sanasta.

Luuk 11:
2 (BYZ) ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης
2 (WH) ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ αγιασθητω το ονομα σου ελθατω η βασιλεια σου
2 (VULGATE) et ait illis cum oratis dicite pater sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum

Bysantin teksti sanoo Isä meidän joka olet taivaissa. WH teksti on jättänyt pois sanat meidän joka olet taivaissa. Bysantin teksti sanoo jakeen lopussa tapahtukoon sinun tahtosi niin taivaassa kuin maassa. WH teksti on jättänyt pois sanat tapahtukoon sinun tahtosi niin taivaassa kuin maassa. Westcott ei uskonut taivaan olevan paikka, mihin pelastuneet pääsevät Jumalan armosta. Westcott uskoi taivaan olevan tila, joka on ihmisen sisällä ilman uskoa Jeesukseen. Wescottin uskomus näkyy WH tekstistä. Rooman kirkon Vulgata käännös on käännetty samalla tavalla kuin WH teksti.

Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticus tekstissä on jakeen lopussa sanat tapahtukoon sinun tahtosi niin taivaassa kuin maassa. WH teksti ei tässä kohden seurannut Sinaitucuksen tekstiä, koska Westscott uskoi taivaan olevan tila ihmisen sisimmässä, eikä kuoleman jälkeen Jumalan luona. WH teksti on käännetty pitkälti noudattaen Aleksandrian tekstiperheen tekstejä ja niistäkin valikoiden ne osat, jotka sopivat heidän Raamatun Jumalan kieltävään maailmankuvaansa.

Joh 1:
18 (BYZ) θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο
18 (WH) θεον ουδεις εωρακεν πωποτε μονογενης θεος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο

Wescott ja Hortin teksti sanoo Joh 1:18:ssa, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Jumala, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Bysantin teksti sanoo Joh 1:18:ssa, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Ainokainen Jumala Joh 1:18:ssa on todiste gnostilaisesta vaikutuksesta WH:n tekstissä, sillä gnostilaisuuden käsityksen mukaan jumalat synnyttivät jumalia. Aleksandrian tekstiperheen tekstit Sinaiticus ja Vaticanus käyttää sanoja ainokainen Jumala. WH teksti on käyttänyt Aleksandrian korruptoitunutta tekstiä. Tämä on selvä ja kiistaton todiste gnostilaisesta vaikutuksesta Aleksandrian tekstissä.

Joh 1:18 Bysantin tekstin sanoo oikein ja Raamatun alkuperäistä UT:n tarkasti noudattaen, että ainokainen Poika (Jeesus), joka on Isän helmassa on Hänet ilmoittanut. Raamatun tekstin kokonaistekstin valossa tiedämme, että Poika on ilmoittanut Isän ja siksi Bysantin teksti käyttää oikeaa sanaa, eli Poikaa.

Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Jumala, mutta Joh 1:18:ssa ei voi käyttää ainokainen Jumala ilmausta, koska Raamattu tekee erotuksen Jeesuksen ja Isän kesken, sillä Jeesus on ilmaissut Isänsä ja siksi ainokainen Poika on alkuperäisen UT:n tekstin mukainen.

Joh 6:
47 (BYZ) αμην αμην λεγω υμιν ο πιστευων εις εμε εχει ζωην αιωνιον
47 (WH) αμην αμην λεγω υμιν ο πιστευων εχει ζωην αιωνιον

Bysantin teksti sanoo, joka uskoo minuun hänellä on iankaikkinen elämä. WH tekstin sanoo, joka uskoo sillä on iankaikkinen elämä. Bysantin teksti tuo esille sen, että tulee uskoa Jeesukseen, että voi saada iankaikkisen elämän. Westcott ja Hort eivät uskoneet Jeesukseen ja siksi heidän tekstissään lukee, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Aleksandrian tekstiperheen teksti Sinaiticus sanoo Joh 6:47:ssa joka uskoo sillä on iankaikkinen elämä.

Joh 6:
69 (BYZ) και ημεις πεπιστευκαμεν και εγνωκαμεν οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος
69 (WH) και ημεις πεπιστευκαμεν και εγνωκαμεν οτι συ ει ο αγιος του θεου

Bysantin tekstissä lukee sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika. WH tekstissä lukee sinä olet Jumalan pyhä. Westscott ja Hort eivät uskoneet Jeesuksen olevan Messias ja Jumalan Poika. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticuksen tekstissä ei ole sanoja Kristus elävän Jumalan Poika, vaan sinä olet Jumalan pyhä.

Apt 2:
30 (BYZ) προφητης ουν υπαρχων και ειδως οτι ορκω ωμοσεν αυτω ο θεος εκ καρπου της οσφυος αυτου το κατα σαρκα αναστησειν τον χριστον καθισαι επι του θρονου αυτου
30 (WH) προφητης ουν υπαρχων και ειδως οτι ορκω ωμοσεν αυτω ο θεος εκ καρπου της οσφυος αυτου καθισαι επι τον θρονον αυτου
30 (VULGATE) propheta igitur cum esset et sciret quia iureiurando iurasset illi deus de fructu lumbi eius sedere super sedem eius

Bysantin tekstissä lukee hänen kupeensa hedelmä lihassa Kristus nousee ylös istumaan hänen valtaistuimelleen. WH teksti sanoo hänen kupeensa hedelmä istuu hänen valtaistuimelleen. WH teksti on lähes samanlainen kuin Vulgatan teksti. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticus tekstissä ei puhuta Kristuksen lihassa ylösnousemisesta.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus nousi ylös ruumiillisesti Messiaana ja istuu Isä Jumalan oikealla puolella Jumalan valtaistuimella. Wh teksti ja Vulgata eivät tuoneet esille Jeesuksen ruumiillista (lihassa) ylösnousemusta Messiaana istumaan Jumalan valtaistuimelle. Bysantin tekstissä näkyy tässä kohdassa ydintotuus Jeesuksen ruumiillisesta ylösnousemuksesta Messiaana, jota ilman ei ole olemassa Raamatullista pelastusta ja Jeesuksen sovitustyötä.

Apt 2:
29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,
31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.

Raamattu opettaa, että Daavid psalmeissa tuo esille Messiaan ylösnousemuksen, ettei Messias jää hylätyksi kuolemaan, eikä Messiaan ruumis näkisi kuolevaisuutta, eli maatuisi maan multaan, koska Messias nousee ylös kuolleista ruumiillisesti. Vulgata ja WH jättävät pois tämän kohdan Apt 2:30 jakeesta. Aleksandrian tekstit ovat turmeltuneet, niin gnostilaisten kuin vatikaanin käsissä. Gnostilaisen vaikutuksen kädenjälki näkyy Apt 2:30 jakeessa, sillä Vulgata ja WH seuraavat tässä kohdin Aleksandrian tekstiä, josta gnostilainen vaikutus on pyyhkinyt pois Messias Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen. Vatikaanin raamatun teksteissä vaikuttaa katolinen teologia sekä gnostilaisuus, eli ekumeeninen henki ja sen tähden vatikaani onkin ekumenian pääarkkitehti. Monet gnostilaiset ryhmät eivät uskoneet Jeesuksen tulleen lihaksi, eli Jumalan tulleen lihaksi Jeesuksessa. Tästä syystä gnostilaiset eivät usko Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen kuolleista ja tämä näkyy Aleksandrian tekstiperheen teksteistä. Ironista on se, että katolisuus piti alkuhistoriansa aikana gnostilaisia harhaoppisina, mutta vatikaani siitä huolimatta luottaa Aleksandrian teksteihin, joissa on näkyvissä myös gnostilaista vaikutusta. Aleksandrian tekstissä Sinaiticuksessa ei ole Apt 2:30 jakeessa mainintaa Messiaan (Kristus) lihassa nousemisesta Jumalan valtaistuimelle.

Apt 2:
47 (BYZ) αινουντες τον θεον και εχοντες χαριν προς ολον τον λαον ο δε κυριος προσετιθει τους σωζομενους καθ ημεραν τη εκκλησια
47 (WH) αινουντες τον θεον και εχοντες χαριν προς ολον τον λαον ο δε κυριος προσετιθει τους σωζομενους καθ ημεραν επι το αυτο

47 (VULGATE)
conlaudantes deum et habentes gratiam ad omnem plebem dominus autem augebat qui salvi fierent cotidie in id ipsum

Bysantin tekstissä lukee jakeen lopussa, että Herra lisäsi seurakuntaan (ekklesia) päivittäin niitä jotka pelastuivat. WH ja Vulgata ovat jättäneet tekstistä pois seurakunta sanan. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticuksen tekstissä ei ole myöskään seurakunta sanaa.

Apt 2:47:n seurakunta sanan puuttumisen tarkoituksena Aleksandrian teksteissä on pönkittää vatikaanin oppia seurakuntaan liittymisestä vesikasteen sakramentin kautta, vaikka Jumala itse liittää uskovan ihmisen pelastumisen kautta seurakuntaansa. Koska vatikaani on vääristänyt Raamatullisen opetuksen Jumalan liittäessä uskovan seurakuntaan pelastuksen vastaanottamisen yhteydessä, niin siksi Aleksandrian teksteistä on jätetty pois seurakunta sana, joka löytyy Bysantin teksteistä.

Aleksandrian tekstit viittaavat siihen, että Herra lisäsi pelastuneiden yhteyteen niitä jotka pelastuivat. Tällä tavalla vääristetty teksti tukee valheellista opetusta vesikasteen kautta seurakuntaan liittymisestä. Bysantin teksti Apt 2:47 kohdassa on yhtäpitävä Raamatun sanan opetuksen kanssa, sillä kaikki uskovat ovat Pyhässä Hengessä kastetut Jumalan seurakunnan jäseniksi, sillä Jumala on asettanut Pyhän Hengen sinetin uskovan sydämeen, kun hän on kuullut pelastuksen evankeliumin ja Jumalan armosta tullut uskoon, niin Herra liittää uskovan seurakuntaansa (Jumalan seurakunta) (1 Kor 12:13, Ef 1:13).

Apt 8:
(Textus Receptus) 37 ειπεν δε ο φιλιππος ει πιστευεις εξ ολης της καρδιας εξεστιν αποκριθεις δε ειπεν πιστευω τον υιον του θεου ειναι τον ιησουν χριστον

Bysantin tekstistä (Byzantine Majority Greek text), WH tekstistä, Vulgatasta sekä Sinaiticuksesta puuttuu kokonaan Apt 8:37 jae. Jae löytyy Textus Receptuksen tekstistä, joka on Bysantin tekstiperheen tekstiä. Apt 8:37 jakeessa ei Bysantin teksteissä ole yksimielisyyttä, mutta Textus Receptuksen käyttämä jae on täysin varmasti aito ja alkuperäinen.

Textus Receptuksen teksti suomennettuna: Apt 8:37; ja Filippus sanoi; jos uskot koko sydämestäsi niin on lupa. Ja hän vastasi minä uskon että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.

Filippus tapaa Gassaan johtavalla tiellä kandaken hoviherran, joka luki Jesajan kirjaa lukua 53. Filippus kysyy hoviherralta ymmärtääkö hän lukemaansa, johon hoviherra vastaa kuinka hän voi ymmärtää ellei kukaan opasta häntä. Filippus selitti hänelle Jesajan kirjan luvun 53, joka kertoo Jeesuksen sovitustyöstä. Hoviherralle julistettiin evankeliumia Jeesuksesta ja hän tuli uskoon ja hänet kastettiin. Jakeessa 36 hoviherra kysyy, mikä estää kastamasta minua? Tuntuu aika oudolta ettei Filippus olisi vastannut mitään noin suoraan kysymykseen, vaan hän olisi ollut vastaamatta kysymykseen ja ollut hiljaa sekä kastanut hoviherran ilman hänen vastaustaan sekä kuulematta hoviherran uskontunnustusta Herraan Jeesukseen.

Apt luvussa 8 ja jakeessa 37 on kreikan sana eksestin, joka tarkoittaa on lupa tai, joku on luvallista ja se on käännetty muualla Raamatussa aina tarkoittamaan lupaa. Hoviherra kysyy estääkö mikään kastamasta häntä, johon Filippus vastaa; jos uskot koko sydämestäsi niin on lupa. Tekstiyhteys todistaa sen, että jae 37 on alkuperäinen, sillä Filippus kastoi hoviherran vasta sen jälkeen kun hoviherra tunnusti uskovansa Jeesukseen.

Bysantin tekstien eroavaisuus tässä kohtaa ei tee Bysantin teksteistä epäluotettavia, sillä ne eroavat toisistaan vain noin 85-90 prosenttisesti, mutta pitävät kiinni Raamatun sanan kokonaistotuudesta. Sen sijaan Aleksandrian tekstit pitävät yhtä keskenään vain noin 60-70 prosenttisesti sekä opettavat monessa kohdin vastoin Raamatun ydintotuuksia.

Apt 8:37:n puuttuminen kokonaan Aleksandrian teksteistä todistaa sen, että koska se ei sovellu vatikaanin teologiaan koskien vesikaste opetusta, niin siksi se on kokonaan poistettu Aleksandrian teksteistä.

1 Kor 15:
47 (BYZ) ο πρωτος ανθρωπος εκ γης χοικος ο δευτερος ανθρωπος ο κυριος εξ ουρανου
47 (WH) ο πρωτος ανθρωπος εκ γης χοικος ο δευτερος ανθρωπος εξ ουρανου
47 (VULGATE)
primus homo de terra terrenus secundus homo de caelo caelestis

Bysantin teksti sanoo toisen ihmisen olevan Herra taivaasta. WH teksti sanoo toisen ihmisen olevan taivaasta. Vulgatassa ei ole sanaa Herra. Sinaiticuksen teksti sanoo toisen ihmisen olevan taivaasta.

Bysantin tekstin sanoma on alkuperäinen, koska Jeesus on Herra taivaasta, eli Jumala, joka tuli lihaksi (ihmiseksi). Aleksandrian tekstiperheen tekstit ovat poistaneet tästä jakeesta Raamatun sanan ydinopetuksen, sillä Jumala tuli lihaksi Jeesuksessa sovittamaan ihmisten synnit ja pelastamaan heitä uskon kautta Häneen.

1 Kor 16:
22 (BYZ) ει τις ου φιλει τον κυριον ιησουν χριστον ητω αναθεμα μαραν αθα
22 (WH) ει τις ου φιλει τον κυριον ητω αναθεμα μαραν αθα
22 (VULGATE) si quis non amat dominum Iesum christum sit anathema maranatha

Bysantin tekstissä sanotaan joka ei rakasta Herraa Jeesusta Kristusta, hän olkoon kirottu. WH:n teksti sanoo joka ei rakasta Herraa, hän olkoon kirottu. Vulgatan teksti on samanlainen kuin Bysantin teksti. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticuksen tekstissä sanotaan joka ei rakasta Herraa hän olkoon kirottu. Wescott ja Hort eivät rakastaneet Herraa Jeesusta Kristusta (Messias), eikä Sinaiticuksen tekstin kopioijat.

Tuon sen vielä esille, että Aleksandrian ja Bysantin tekstit ovat kopioita olemassa olevista alkuperäistä UT:n teksteistä. Fakta on se, että Aleksandrian tekstit ja Bysantin tekstit poikkeavat toisistaan huomattavasti tietyissä kohdissa. Näissä poikkeamissa on aina sama kaava, sillä Aleksandrian teksteistä puuttuu näissä poikkeamissa tärkeitä Raamatun ydintotuuksia ja Bysantin tekstistä löytyvät nämä ydintotuudet. Bysantin tekstin eroavaisuudesta koskien Aleksandrian tekstejä todistavat sen ettei katolilaisuus ole peukaloinut niitä. Siksi koska Bysantin tekstit ovat 85-90 prosenttisesti yhtäpitäviä keskenään ja niistä löytyy Raamatun ydintotuudet kohdista, joista ne puuttuvat Aleksandrian teksteistä, niin siksi myös Bysantin teksti on luotettavampi. Sen lisäksi Aleksandrian tekstien yhtäpitävyys keskenään on huomattavasti alempaa tasoa kuin Bysantin tekstien.

Ivan Panin löysi VT:n hepreankielen alkutekstistä matemaattisen numerokoodin, joka vahvistaa VT:n tekstin aitouden. Tämä on oikea tieto ja totta. Netissä on sellaista tietoa, että Panin löysi myös saman koodin kreikankielen Westcottin ja Hortin UT:n käsikirjoituksen tekstistä, joka vahvistaisi UT:n tekstin aitouden sekä sen, että WH:n teksti on alkuperäinen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä asia on hyvin helppo todentaa.

WH:n teksti on käännetty 1881 ja sen pohjana on Aleksandrian tekstit kuten Vaticanus ja Sinaiticus sekä muitakin lähteitä siinä on käytetty. Kaikki nämä UT:n kreikan Aleksandrian tekstilaitokset eroavat toisistaan monissa kohdin: Vaticanus, Sinaiticus, Tischendorf, WH. Samoin Bysantin tekstit kuten Bysantin teksti ja Textus Receptus eroavat suuresti Aleksandrian teksteistä. Bysantin ja Textus Receptuksen teksteissä on myös pientä poikkeamaa keskenään, mutta ei niin suuresti kuin Aleksandrian teksteissä keskenään.

WH teksti ei voi olla Panin käyttämä teksti, koska jos näin olisi, niin kaikki muut tekstit olisivat vääriä, sillä WH poikkeaa kaikista muista käsikirjoituksista. Jos WH olisi oikea teksti, niin vasta vuonna 1881 olisi saatu koottua oikea UT:n kreikankielen teksti. Miiten se olisi mahdollista kun WH:ssa on eroavaisuuksia monin paikoin sitä varhaisempiin käsikirjoituksiin? On mahdotonta, että WH:ssa on oikea numerokoodi. WH yhdistettynä Paninin numerokoodin on joko tahaton tai virheellinen tieto. Tällaista tietoa ei kannata levittää eteenpäin, koska se ei ole mahdollista. Vain yhdessä UT:n kreikankielen käsikirjoituksen tekstissä voi olla oikea matemaattinen numerokoodi, koska ne ovat kaikki erilaisia keskenään, niin oikea koodi voi löytyä vain yhdestä käsikirjoituksesta.

On päivänselvää ettei oikeaa matemaattista numerokoodia voi löytyä 1881 laaditusta käsikirjoituksesta, joka poikkeaa muista käsikirjoituksista, vaan sen täytyisi löytyä joko Aleksandrian teksteistä, jotka kopioitiin 300-luvulla tai Bysantin tekstistä noin 400-luvusta eteenpäin. Ei ole kovin uskottavaa, että vasta 1881 onnistuttaisiin laatimaan tarkka kopio UT:n alkuperäisen tekstin kopioista. Se tarkoittaisi, että kaikki muut sitä varhaisemmat käsikirjoitukset olisivat virheellisiä ja puutteellisia.

Jos Panin löysi sellaisen numerokoodin UT:n kreikankielen tekstistä, mikä on täysin mahdollista, niin sen täytyy olla Bysantin teksti, koska se on kaikkein eniten Raamatun ydintotuuksia noudattava teksti. Aleksandrian teksteistä puuttuu sanoja, lauseita ja kokonaisia jakeita monin paikoin. WH:n yhdistäminen Paninin numerokoodeihin on väärää tietoa.

Wescottin ja Hortin teksti on nykyään uusien raamatunkäännösten vahva tukijalka sekä Nestle-Alandin perusta ja siksi kaikki uudet raamatunkäännökset, jotka käännetään Nestle-Alandista saavat sitä kautta vahingollista vaikutusta. Rooman katolinen kirkko (RKK) ja United Bible Societies (UBS) ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan kaikki tulevat käännökset niin protestanttiset kuin katoliset käännetään RKK:n ja UBS:n yhteistyön perustalta. Tämä tarkoittaa sitä, että niin WH tekstin, Vulgatan sekä Sinaiticuksen sekä muiden katolisten tekstien lähteiden perusteella käännetään kaikki tulevat raamatunkäännökset.

Suurin ongelma ja petos tässä on se, että RKK:n ja UBS:n välinen yhteistyö esitellään pelkästään tekstin tarkistamisena ja korjaamisena, kun todellisuudessa on kyse tekstin muuttamisesta katoliseen asuun. Edellä olevan lausuntoni todisteeksi vertaan 1992 käännöksen ja katolisen The New American Bible for Catholics Revised Edition käännöksen muutamia kohtia toisiinsa, joista tulee esille se kuinka uusien käännösten tekstit, joihin 1992 käännös myös kuuluu alkavat muistuttamaan katolista teologiaa, ei Raamatun sanan totuuden opetusta.

The New American Bible for Catholics Revised Edition Luke 1: 24 cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb

1992 Luuk 1:42 Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!

Luukkaan evankeliumissa luvussa 1 ja jakeessa 24 alkutekstin mukaisesti sanotaan Marian olevan siunattu naisten joukossa. 1992 käännös ja uusi katolinen raamatunkäännös kääntävät väärin sanoen Marian olevan naisista kaikista siunatuin. Tämän väärän käännöksen kautta pyritään vahvistamaan katolisen kirkon harhaoppeja Mariasta. 1992 käännöksessä näkyy katolis-ekumeeninen kädenjälki, sillä jae on identtinen uuden katolisen raamatunkäännöksen kanssa.

The New American Bible for Catholics Revised Edition Gen 3:15 I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; They will strike at your head, while you strike at their heel.

1992 1 Moos 3:15 Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:* ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.

Katolisen raamatunkäännöksen mukaan nainen ja hänen jälkeläisensä yhdessä lyövät käärmeen. Edellä oleva katolisen kirkon raamatunkäännös on harhaoppia, joka turhentaa ja vääristää Raamatullisen pelastuksen ja lunastuksen, jonka Herra Jeesus suoritti ja hankki yksin ilman kenenkään ihmisen apua tai kanssalunastamista. Katolinen raamatunkäännös 1 Moos 3:15 on yhdenmukainen Rooman kirkon harhaopin kanssa, joka opettaa Marian olevan kanssalunastaja yhdessä Jeesuksen kanssa.

1992 käännöksen kohta ihminen on murskaava käärmeen pään ei tee oikeutta alkutekstille ja viittaa enemmän ihmiseen, kuin Messiaaseen, joka murskaa käärmeen pään. 1992 käännös myötäilee katolista käännöstä.

The Holy Bible Catholic Public Domain Version Original Edition (2009) Gen 3:15 I will put enmities between you and the woman, between your offspring and her offspring. She will crush your head, and you will lie in wait for her heel.”

Vuonna 2009 julkaistussa katolisessa (ei kirkon virallinen käännös, mutta hyvin suosittu) raamatun käännöksessä Gen 3:15 kohdassa sanotaan she will crush your head, jonka mukaan Maria murskasi käärmeen pään. On sanomatta selvää ettei Maria murskannut käärmeen päätä (saatanan valtaa), vaan Herra Jeesus kuten alkutekstistä käy selkeästi ilmi.

The New American Bible for Catholics Revised Edition Mark 2:26 How he went into the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of offering that only the priests could lawfully eat, and shared it with his companions?

1992 Mark 2:26 Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille."

Rooman katolinen kirkko opettaa harhaoppia, että "pyhä" messu-uhri on sama uhri kuin Jeesuksen Golgatan uhri; "pyhä" messu-uhri on katolisen kirkon voimakkain sovitusuhri. RKK opettaa sellaista harhaoppia, jossa se sanoo kuningas Melkisedekin uhranneen leipää ja viiniä, ollen esikuva eukaristian (ehtoollinen) uhrista, jossa RKK joka päivä uudelleen uhraa Jeesuksen. Uusi katolisen kirkon raamatunkäännös on väärän uhrileivän opetuksen takia kääntänyt tämän kohdan tarkoittamaan uhrileipiä, vaikka tässä puhutaan näkyleivistä.

1992 käännös on jälleen kerran identtinen uuden katolisen raamatunkäännöksen kanssa kääntäen näkyleivän tarkoittamaan uhrileipiä. Näkyleivät eivät olleet uhrileipiä, eikä niitä käytetty uhrina, vaan ne olivat ilmestysmajan pyhäkössä näkyleipäpöydän päällä muistuttamassa Herran huolenpidosta Jumalan kansaa kohtaan.

Tässä oli vain muutamia esimerkkejä, joista käy selkeästi ilmi kuinka katolinen teologia ja sen harhaopit ujutetaan uusien käännösten teksteihin sen varjolla, että tehtäisiin vain tekstin korjausta ja tarkistusta. Vatikaanin ja United Bible Societiesin yhteistyö uusien käännösten kääntämisessä on katolinen juoni muuttaa protestanttien teologia vastaamaan katolista teologiaa.

Joku voi sanoa, että aina näitä salaliitto tarinoita keksitään ja kehitellään, eikä vatikaani pyri vaikuttamaan protestanttien Raamatunkäännöksiin. Ikävä ja valitettava totuus on kuitenkin tuotu kiistattomasti esille, sillä totuus on että vatikaani pyrkii vääristettyjen käsikirjoitusten, harhaoppiensa sekä uusien käännösten kautta tuhoamaan Raamatullisen uskon Herraan Jeesukseen.

Loppusanat

Jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka on jollakin tavalla mukana ekumeniassa on suuressa vaarassa, sillä Raamattu opettaa:

Ilm 18:
4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.

Suuri Babylon, eli suuri portto on lopunajan uskonnollinen taivaan kuningatar kultti, jonka näkyvin edustaja sekä Babylonian taivaan kuningatar kultin edustaja maan päällä on Rooman katolinen kirkko. Jumala kehottaa katkaisemaan kaikki siteet ekumenian porttoon, jonka päämiehenä toimii Rooman katolisen kirkon paavi. Samoin Raamattu kehottaa uskoontulleita ihmisiä tulemaan ulos Rooman kirkosta sekä uskonnollisesta hengestä.

Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa antaa tukeansa porton raamatun käsikirjoituksille sekä raamatunkäännöksille, jotka ovat käännetty porton vääristämistä käsikirjoituksista.

1 Piet 2:2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte (alkutekstin mukainen järjestys)

Westcottin ja Hortin, sekä Tischendorfin käsikirjoituksissa lukee lopussa kasvaisitte pelastukseen. Tämä on katolista harhaoppia tekojen kautta pelastuksen ansaitsemista. Bysantin ja Textus Receptuksen teksteissä ei ole lopussa sanaa pelastukseen, vaan se on vatikaanin teologian lisäys Westcottin ja Hortin, Tischendorfin tekstiin. Westcottin ja Hortin, sekä Tischendorfin tekstit kuuluvat Aleksandrian tekstiperheeseen, eli korruptoituneisiin teksteihin.

Psa 12:
6 The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.
7 Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever. KJV (Alkutekstin mukainen käännös)

Herra Jumalan sanat ovat puhtaita sanoja, seitsemän kertaa puhdistettuja (symbolinen kuvaus täydellisyydestä). Raamattu sanoo, että uskovan ihmisen tulisi pitää Jumalan sana, eli uskoa siihen. Psalmi 12 sanoo vielä myös todella tärkeän asian, että Jumala säilyttää (varjelee) sanansa (Raamattu) iankaikkisesti.

Kun kerran Jumala on luvannut säilyttää sanansa seitsenkertaisesti puhdistettuna, niin se tarkoittaa myös sitä, että on olemassa UT:n alkuperäinen teksti, joka on Bysantin teksti. Aleksandrian teksti ei ole puhdistettu seitsenkertaisesti, vaan se on moninkertaisesti jättänyt pois jakeita, lauseita ja sanoja, jotka kuuluvat alkuperäiseen tekstiin. Kaikkien esille tulleiden todisteiden valossa sekä Jumalan oman lupauksen mukaan, jossa Hän on luvannut säilyttää sanansa totuuden on kiistatonta, että Bysantin teksti edustaa Jumalan sanan UT:n totuutta ja Aleksandrian tekstit ovat korruptoituneita tekstejä.

Psa 12:
6 And the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined seven times.
7 You, Lord, will keep the needy safe and will protect us forever from the wicked, (
NIV)

New International Version (NIV) edustaa Aleksandrian tekstiä. NIV kääntää Psa 12:7 jakeen täysin vastoin alkutekstiä, sillä NIV sanoo Herra, pidä puutteenalainen (köyhä) turvassa ja suojele meitä iankaikkisesti pahuudelta. Tästä tulee esille selkeästi se kuinka Aleksandrian tekstit ovat muuttaneet Raamatun ydintotuuksia. Tällaisen muutoksen kautta hävitetään Raamatun sanan totuus ja se mitä Jumalan on ihan oikeasti sanonut sanassaan, joka tarkoittaa sitä että Aleksandrian tekstit tuovat esille monessa kohdin vääristettyjä tekstejä, ei Jumalan sanaa. Aleksandrian tekstit toimivat vastoin Jumalan sanaa ja lupausta muuttaessaan ja vääristäessään Jumalan sanan totuutta.

NIV Aleksandrian tekstiä seuraten on hävittänyt Jumalan sanan totuuden, jonka mukaan Jumala on luvannut säilyttää sanansa totuuden kaikille sukupolville. Koska Aleksandrian tekstit eivät pysy totuudessa, vaan vääristävät sitä, niin siksi ne ovat hävittäneet teksteistään Jumalan lupauksen sanansa säilyttämisestä puhtaana ja totuudenmukaisena kaikille sukupolville.

Jumala on kuitenkin säilyttänyt sanansa lupauksensa mukaisesti ja siksi pyri tutkimaan sekä lukemaan Jumalan sanaa alkuteksteille uskollisista Raamatunkäännöksistä.

Psa 119:140 ¶ Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä.

Psa 119:160 ¶ Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

Uskovien tulee rakastaa Jumalaa sekä Hänen sanaansa. Jumalan sana on kokonansa totuus, ja se on sitä myös silloin kun sitä ei ole muuteltu, vaan se on säilytetty Raamatunkäännöksissä vastaamaan alkutekstin alkuperäistä sanomaa.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Raamatun alkuteksti kehottaa meitä kasvamaan uskossa väärentämättömän Jumalan sanan kautta. Sen tähden on tärkeää, että uskovat hylkivät vatikaanin vääristämiä käsikirjoituksia sekä kaikkia harhaoppeja ja vääriä opetuksia.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee kasvaa uskossa totuutta noudattaen rakkaudessa. Lue vain hyviä ja alkukielille uskollisia Raamatunkäännöksiä sekä hylkää kaikenlainen synti ja ekumeeniset yhteydet sekä vääristetyt raamatunkäännökset. Keskity Herraan Jeesukseen Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta.
 

Linkki: Raamatun käsikirjoitukset

 

Petri Paavola maaliskuu 2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
codexsinaiticus.org
streamlifelettershort
brookefosswestcott
Letters_Fenton_John_Anthony
archive.org/lifelettershortvol1
brookefosswestcottvol1
archive.org/westcottvol2
realcatholicbibles
jameswhiteppopevv
acts1011isa1910
westcotthortjameswhite
lifelettershort00hortuoft

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker