Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta

 

Kirkot kuten katolinen, ortodoksinen sekä luterilainen kirkko opettavat, että kasteen sakramentti pelastaa. Myös näiden kirkkojen ulkopuolella on opetusta, jossa opetetaan, että kun uskoo ja kastetaan, niin silloin vasta on pelastunut. Raamattu ei kuitenkaan opeta näin. Sillä Raamattu opettaa, että kun ihminen on tehnyt parannuksen ja uskonut evankeliumin, niin uskoon tullut menee kasteelle sen tähden kun on jo pelastunut, ei siksi, että hän pelastuisi kun käy kasteella. Kaste on myös ulkonainen merkki pelastuksesta, joka ei kuitenkaan pelasta, vaan jo pelastunut kastetaan vedessä Raamatun opetuksen mukaisesti. Aion seuraavaksi käydä Raamatun kohtien kanssa läpi tämän aihepiirin, ja näemme, että vesikaste ei pelasta, mutta kuuluu jo pelastuneelle.

 

Ilm 18: 1  Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. 2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. 3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.  
5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.

 

Ilmestyskirja puhuu suuresta Babylonista, joka tulee kukistumaan viimeisinä päivinä. Tämä ilmestyskirjan Babylon tarkoittaa sitä Babylonin uskonnollista henkeä, joka on sekoittunut jokaiseen maailmassa olevaan uskontoon, ainoastaan puhdas usko Herraan Jeesukseen Kristukseen on vapaa tästä Babylonian uskonnon orjuuden ikeestä. Sana Babylon on kreikkalainen muoto heprealaisesta sanasta Baabel, joka tarkoittaa sekaannusta ja sekoitusta. Eli Babylonin uskonto on sekoitus monia erilaisia eri kansojen uskomuksia. Kun, katolinen kirkko syntyi Roomaan n. 312 jKr., niin keisari Konstantinus ”kääntyi” kristinuskoon. Roomassa vaikutti silloin uskontojen synkretismi, eli moni uskontoisuus ja keisari yhdisti tämän Babylonialaisen moni uskontoisuuden sekä krisntinuskonnon toisiinsa. Näin syntyi Rooman katolinen kirkko, joka on siis sekoitus kristinuskoa sekä Babylonian uskontoa ja sillä tavalla, että asioille annettiin kristillinen nimi, mutta asian sisältö oli pakanallinen. Esim. Baabelin uskonnossa veden vihmonnan avulla sai puhdistuksen synneistään ja uuden elämän. Rooman Katolisessa kirkossa ihminen pelastuu vesikasteen sakramentissa ja saa uuden elämän. Babylon pitää sisällään siis myös kirkkolaitoksen sekä käsite Babylon pitää sisällään Babylonin uskonnon, jonka opit Rooman katolinen kirkko toi kirkkonsa jumalanpalveluselämään.  Katolinen sakramentalismi jäi perinnöksi myös  ortodoksiseen  sekä luterilaiseen kirkkoon.

 

Tuossa Raamatun jaejaksossa Ilm 18:1-5 on kehotus Jumalan kansalle, joka on Babylonissa tulla ulos sieltä. Eli näin myös luterilaisen kirkon piirissäkin on Herraan Jeesukseen uskovia, jotka eivät aseta pelastustaan lapsikasteen sakramenttiin, vaan Kristuksen sovitustyöhön sekä heidän omakohtaiseen uskoontuloonsa parannuksenteon kautta.  

 

Jumala kutsuu kirkoissa olevia uskovia ulos Baabelista, koska ovat Hänen kansaansa, etteivät tule osalliseksi Baabelin synneistä, sillä viimeisinä päivinä ekumeeninen maailmankirkko tulee pakottamaan kaikki uskomaan saatanan ekumeenisen evankeliumin eikä silloin sinne jää yhtään tilaa uskoa Raamatun opettamalla tavalla Jeesukseen Kristukseen. Ne jotka sinne jäävät, niin he joutuvat kadotukseen, koska eivät uskoneet rakkautta totuuteen.

2 Tess 2: 8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, 9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä  10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, 12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

 

Lopun ajan laittomuus saavuttaa huippunsa, jossa laiton ilmestyy ja eksyttää saatanan valheen voimalla monia ekumeenisen valhe-evankeliumin kautta kadotukseen. Niinkuin valitettavasti jo nyt on paljon uskovia ekumenian pauloissa, mutta sieltäkin voi Jumalan armosta tehdä parannuksen, siksi Jumala sanoo Ilm luku 18: "Tulkaa ulos sieltä".

 

Kirkon sisällä on siis uskovia, jotka ovat lapsikasteen väärän opetuksen alaisina. Ja he ovat silti minun sisariani ja veljiäni. Tarkoitan kirkon sisällä niitä uskovia, jotka ovat pelastuneet parannuksenteon kautta eivätkä laita pelastustaan ”kasteen sakramenttiin”, joka on väärää opetusta. En voi kuitenkaan ketään sisarta ja veljeä pakottaa väkisin kasteelle. Raamatun selkeä opetus on, että uskoon tulleet kastetaan Herran Jeesuksen nimeen. Sellainen uskova, joka uskoo sylivauva ”kasteen” olevan Raamatun opettama vesikaste on väärän opetuksen alainen sekä tottelemattomuuden tilassa, koska häntä ei ole kastettu Raamatun opettamalla tavalla eli uskoon tulon jälkeen. Hän on kuitenkin pelastunut, jos on tehnyt parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Mutta silti kehotan sinua, jota ei ole kastettu Raamatun opettamalla tavalla, että mitä viivyttelet anna kastaa itsesi!

 

Vesikaste ei liitä meitä Kristukseen, vaan Pyhä Henki

 

Gal 3:14  että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

 

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

 

Ef 1:13  Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

 

Room 10:17  Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

 

1 Kor 3:16  Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

 

Room 8:9  Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

 

Jotkut opettavat, että vesikasteessa pelastettu liitetään pelastajaansa. Mutta tämä on väärä opetus, sillä kuten yllä olevat Raamatun paikat osoittavat, niin: Pelastus saadaan kun otetaan uskossa vastaan Herra Jeesus Kristus, uskossa kuulemisen kautta, sillä usko tulee kuulemisesta Kristuksen sanan kautta. Tämän pelastuksen merkiksi uskova saa heti Pyhän Hengen sinetin, jonka kautta Herra Jeesus asuu meissä; eli pelastettu liitetään Kristukseen heti pelastuksen vastaanottamisen yhteydessä ei vesikasteessa.

 

Uskonelämä ei ala vesikasteessa

 

Jotkut opettavat, että vesikaste aloittaa uskonelämän. Mutta Raamattu ei opeta niin, sillä uskonelämä alkaa siitä kun vastaanotamme pelastuksen.

 

Ef 1:13  Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti

 

Ihminen tulee uskoon kun on vastaanottanut pelastuksen evankeliumin ja siitä myös alkaa uskonelämä. Eli uskonelämä ei ala vesikasteessa.

 

Vesikaste ei tuo pelastusvarmuutta

 

Jotkut opettavat, että vesikaste tuo uskovalle pelastusvarmuuden. Mutta Raamattu ei opeta niin, sillä kun olemme tulleet uskoon, niin Pyhä Henki todistaa meille, että olemme Jumalan lapsia.

 

Room 8:16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

 

Efesossa olleet opetuslapset

 

Efesossa oli opetuslapsia ilman vesikastetta. Eli he olivat jo Jeesuksen opetuslapsia sekä pelastuneita. Mutta oikean opetuksen saatuaan he menivät vesikasteelle, ei pelastuaksensa, vaan siksi koska vesikaste kuuluu jo pelastuneelle.
Eli pelastunut menee pelastettuna kasteelle, ei pelastuaksensa.

 

Apollos

 

Apt 18: 24 Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. 25 Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. 26 Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien

Apollos oli jo uskossa ja puhui palavasti Hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, eli hän oli jo pelastunut. Raamattu ei sano, että Apolloksen tuli mennä kasteelle pelastuaksensa, vaan siksi kun hän oli jo pelastunut hän meni kasteelle.

Apollos oli kastamaton Uuden Liiton mittapuun mukaan. Apolloksen saama Johanneksen kaste oli pätevä vain vanhan liiton puolella, mutta ei se ollut pätevä enää Uuden Liiton puolella, siksi hänet myös kastettiin Herran Jeesuksen nimeen Uuden Liiton vesikasteen järjestyksen mukaan.

 

Parannuksen tekeminen ja evankeliumiin uskominen tarkoittaa sitä, että sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, niin kuin Room 10:9 opettaa.
Vesikaste ei siis ole pelastava tekijä, vaan pelastuksen seuraamus

 

Pelastumme uskon kautta
 

Room 10:  9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 

Jeesuksen Kristuksen täydellisen puhdas elämä, sekä Hänen verensä ja kuolemansa ja ylösnousemuksensa perusteella ja ansiosta me pelastumme, kun olemme Jumalan armosta tehneet parannuksen ja uskoneet evankeliumin eli vastaanottaneet pelastuksen elämäämme. Kun uskomme sydämessämme, että Jumala on nostanut Jeesuksen kuolleista ja tunnustamme Jeesuksen olevan Herran, niin pelastumme. Vesikaste ei ole pelastuksen ehto, vaan asia joka kuuluu pelastuneelle.

 

Kasteen halveksiminen

 

Ne jotka opettavat vesikasteen pelastavan, opettavat myös usein, että se joka ei opeta kasteen pelastavan, niin he halveksivat kastetta. Kasteen halveksimista ei ole se, että ei aseta vesikastetta pelastavaksi teoksi. Se on kasteen halveksimista jos jättää itsensä kastamatta tai jos opettaa väärin vesikasteesta. Vesikaste on tärkeä asia, joka kuuluu uskonelämään, uskon ja pelastuksen seuraamuksena, mutta vesikaste ei tuo pelastusta.

 

Mikä kaste pelastaa?

 

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

 

Mark 1:8 Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."

 

Room 8:9  Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

 

Ihminen ei voi olla pelastunut ilman, että hänessä asuu Kristuksen Henki. Niin kuin aiemmin kävi ilmi, että kun vastaanotamme pelastuksen, niin saamme Pyhän Hengen sinetin sydämiimme. Eli se kun meidät kastetaan Pyhässä Hengessä on Hän sinettinä pelastuksesta eikä vesikaste. Kenellä ei ole Kristuksen Henkeä (Pyhä Henki), hän ei ole pelastunut, eli toisin sanoen, ketä ei ole kastettu Pyhällä Hengellä ei ole pelastunut. Pyhän Hengen kasteen ihminen saa heti uskoon tulemisessa, eli uudestisyntymisessä, jossa Pyhä Henki annetaan sinettinä sydämeen.

 

Eph 1:13  Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

 

Markuksen evankeliumissa luvussa 16 sanotaan, että: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen”.  Kastetaan sana on aoristin passiivin partikkeli, joka tarkoittaa että jotain tapahtuu nyt ja se jatkuu. Eli kysymyksessä on asia, joka tarkoittaa asiaa joka tapahtuu ja jatkuu. Pyhän Hengen kaste on asia, joka tapahtuu uskoon tulon yhteydessä ja se myös jatkuu pyhityselämänä. Eli Pyhän Hengen kaste on se elementti, joka on merkki pelastuksesta eikä vesikaste. Se on tosin totta, että myös vesikaste kehotus kuuluu evankeliumin julistuksen yhteyteen, mutta se ei pelasta. Mark 16:16 loppuosa kumoaa vesikasteen pelastuksen, sillä siinä sanotaan: mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli joka ei usko se tuomitaan kadotukseen. Siinä ei lue, että joka ei usko ja jota ei kasteta vedessä, se tuomitaan kadotukseen. Vesikaste on Pyhän Hengen vertauskuvaa ja sillä tavoin voidaan kytkeä myös Mark 16:16:n se ulottuvuus, että Pyhän Hengen sinetti eli kaste Hengessä on merkki pelastuksesta, mutta vesikaste ei pelasta, sillä se ei poista lihan saastaa, mutta Pyhä Henki kuolettaa lihan saastan. Totta kai Mark 16:15:ssa on myös kysymys vesikasteesta, sillä vesikaste kuuluu kiinteästi yhteen evankeliumin julistuksen kanssa. Mutta koko Raamatun ilmoituksen valossa ymmärrämme, että vesikaste ei pelasta meitä, sillä se ei poista lihan saastaa. Eikä sellainen joka ei poista lihamme saastaa, voi toimia pelastavana tekijänä. Eli pelastunut menee kasteelle, kun on pelastunut, ei pelastuaksensa.

 

Pyhän Hengen kaste pelastaa. Raamattu opettaa selkeästi, että kaste Pyhässä Hengessä pelastaa. Käyn läpi muutamia Raamatun kohtia, jotka todistavat tämän asian todeksi.

 

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

 

Jeesus Kristus kastaa parannukseen Pyhällä Hengellä, joka on yhtä kuin pelastuminen uskon kautta Jeesukseen Jumalan armosta.

 

Apt 11:
13 ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan ja sanovan: ‘Lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan;
14 hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi’.
15 Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niinkuin alussa meidänkin päällemme.
16 Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: ‘Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä’.
17 Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?"
18 Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".

 

Pietari kertoi, että Johannes Kastaja kastoi vedellä (parannukseen), mutta Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä. Tapahtuma oli se jossa pakanat täyttyivät Pyhällä Hengellä ja tulivat kastetuiksi Pyhällä Hengellä ja saivat pelastuksen. Pyhän Hengen kaste on Uudessa Liitossa parannuksen ja pelastuksen kaste.

Apt 18:
24 ¶ Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa.
25 Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen.
26 Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.
27 Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille.
28 Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus.

 

Apollos oli selkeästi uskossa ja uskoi Jeesukseen, eli oli jo pelastunut, vaikka ei ollut kastettu Uuden Liiton vesikasteella, vaan vanhan liiton aikaisella Johanneksen kasteella. Apollos oli tullut uskoon ja kastettu Pyhällä Hengellä, joka oli sinettinä hänen sydämessään. Tämä kohta todistaa selkeästi sen, että vesikaste ei ole pelastava kaste, sillä Pyhän Hengen kaste on todistus ja osoitus pelastuksesta.

Jotkut opettavat, että Apollos ei ollut uskossa vielä, vaan hän uskoi Herraan vanhan liiton mukaisesti. Tämä on kuitenkin väärä käsitys ja opetus, sillä sen kumoaa pari seikkaa, jotka käyvät ilmi kyseistä Raamatun kohdasta. Ensinnäkin Apollokselle oli opetettu Herran (Jeesus Kristus) tie ja hän puhui palavana Hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta. Apollos oli juutalainen, eikä hän olisi voinut opettaa tarkoin Jeesuksesta jos hän ei olisi uskonut Jeesukseen. Jeesus Kristus oli vanhan liiton mukaan eläville juutalaisille pahennus, jonka he tuomitsivat Jumalan pilkasta; he myös pitivät kaikkia Jumalan pilkkaajina, jotka uskoivat Jeesukseen Kristukseen. On siis päivänselvää, että Apollos oli jo uskossa Jeesukseen Kristukseen, sillä hän juutalaisena opetti Jeesuksesta ja Herran tiestä. Hänet oli myös kastettu Pyhällä Hengellä pelastukseen, mutta häntä ei ollut vielä kastettu vedessä Uuden Liiton vesikasteella Herran Jeesukseen nimeen. Priskilla ja Akylas neuvoivat Apollokselle tarkemmin Jumalan tien. Mielenkiintoinen huomio, sillä jos Apollos olisi ollut pelastumaton, niin tuskin Priskilla ja Akylas olisivat neuvoneet vain tarkemmin, vaan johdattaneet hänet pelastukseen. Mutta koska Apollos oli jo pelastunut ei häntä tarvinnut neuvoa ja ohjata pelastukseen, vaan ohjata Uuden Liiton vesikasteelle.

Apt 19:
1 ¶ Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.
2 Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan".
3 Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".
4 Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen".
5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.
6 Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
7 Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä.


Apt 19 luvun tapahtumista myös jotkut opettavat, että nämä opetuslapset eivät olleet uskossa Jeesukseen. Nämä opetuslapset olivat Jeesuksen opetuslapsia ja sen todistaa selkeästi pari seikkaa. Ensinnäkin Paavali kysyi heiltä saitteko Pyhän Hengen kun tulitte uskoon? Johanneksen kasteella kastetut eivät saaneet Pyhää Henkeä, vaan ainoastaan vesikasteen, mutta Jeesukseen uskovat Uuden Liiton aikana saivat Pyhän Hengen, ja nämä Korintossa olevat opetuslapset olivat Uuden Liiton ajassa. Jos he olisivat olleet ilman uskoa Jeesukseen olisi heiltä ollut hyödytöntä kysyä Pyhästä Hengestä uskoon tulon yhteydessä, sillä Johannes Kastajan aikana saatiin vain kaste vedessä, ei Hengessä.

Paavali siis kysyi myös uskoon tulosta, joka tarkoittaa tietenkin uskoontuloa Jeesukseen, koska nämä opetuslapset olivat tulleet uskoon ja uskoivat Herraan Jeesukseen. Paavali kertoi heille, että "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen" ja tämän he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Tässä on nyt huomattava, että jos he olisivat tulleet tässä vasta uskoon, niin se olisi kerrottu, mutta mitään sellaista ei sanota, mutta sanotaan, että heidät kastettiin. Ketään ei voida kastaa ennen uskoontuloa, eikä Apt 19 sanota, että he olisivat tulleet uskoon Paavalin sanojen kautta, vaan että heidät kastettiin, koska he olivat jo tulleet aikaisemmin uskoon Jeesukseen, mutta eivät tienneet tai ymmärtäneet vesikastetta Jeesuksen nimeen.

Tämä myös todistaa sen, että vesikaste ei pelasta, vaan kaste Pyhässä Hengessä. Kysymys saitteko Pyhän Hengen silloin kun tulitte uskoon ei tarkoita ettei heillä ollut Pyhän Hengen sinettiä, vaan ettei heillä ollut Uuden Liiton armolahjoja. Tämän todistaa se, että he olivat jo kastetut Johannes Kastajan kasteella vedessä. Johannes Kastaja julisti seuraavanlaista sanomaa:

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Johannes Kastaja mainitsi sanat kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella, eli ihmiset jotka Johannes kastoi kuulivat sanat Pyhä Henki. Efesossa olleet Jeesuksen opetuslapset, jotka olivat kastetut vain Johanneksen kasteella olivat siis kuulleet Pyhästä Hengestä. Mitä siis tarkoitti se kun he sanoivat, etteivät olleet kuulleet Pyhän Hengen olevan edes olemassa? He tarkoittivat sillä sitä, etteivät olleet kuulleet tai ymmärtäneet Pyhän Hengen armolahjoja. Tämän todistaa Apt 19 jae, jossa he Uuden Liiton vesikasteen saatuaan saivat armolahjoja. Eli heillä oli jo uskoon tulossa Pyhän Hengen sinetti ja osallisuus Pyhästä Hengestä (kastettu Pyhällä Hengellä). He saivat myös Uuden Liiton vesikasteen sekä Pyhän Hengen täyttymisessä armolahjoja. Pyhän Hengen kaste ja täyttyä Pyhällä Hengellä on kaksi eri asiaa, jotka voivat tapahtua myös samanaikaisesti tai eri ajankohtina. Pyhän Hengen kaste tapahtuu yhden kerran siinä hetkessä, jolloin ihminen tulee uskoon, joka on uudestisyntymisen hetki, jonka merkiksi Jumala asettaa uskovan sydämeen Pyhän Hengen sinetin. Hengellä täyttymistä voi tapahtua monta kertaa. Apostoli Paavali kehoittaa Efesolaiskirjeen 5 luvussa uskovia täyttymään Hengellä, eli Hengellä voi täyttyä monta kertaa, mutta Pyhän Hengen kaste tapahtuu vain kerran.

Alkuseurakunnassa oli selkeästi sekaannusta opetuksesta vesikasteesta sekä Pyhän Hengen kasteesta ja tämä tulee myös muualtakin esille:

Hebr 6:
1 ¶ Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,
2 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.
3 Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.
4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet
5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.
7 Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta;
8 mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan.
9 ¶ Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi-vaikka puhummekin näin.


Myös alkuseurakunnassa ja sen aikana oli sekaannusta kasteista, kätten päälle panemisesta, uskosta Jumalaan jne. Ei alkuseurakuntakaan välttynyt sekaannuksilta. Olihan siellä myös sekoitusta pakanoiden ympärileikkauksesta ja Mooseksen lain (613 käskyä) noudattamisesta. Korinton seurakunnassa oli myös paljon kaikenlaista, myös sellaista jossa joku piti isänsä vaimoa haureudessa itsellään. Meillä uskovilla on usein vääristynyt kuva siitä, että alkuseurakunnassa olisi ollut kaikki kohdallaan, mutta näin ei ollut. Alkuseurakunnan apostoleilla oli oikea opetus ja näky, mutta monet muut sekoittivat pakkaa ja siksi myös alkuseurakunnan aikana jotkut takkusivat kasteen kanssa kuten nykyään ja haureuden kanssa kuten nykyään, uskossa Jumalaan kuten nykyään jne. Alkuseurakuntaa rasitti kovin muun muassa judaismi, jossa eräät epäterveet juutalaiset uskovaiset koittivat iestää pakanauskovia mm. Mooseksen lakiin (613 käskyä) sekä ympärileikkaukseen.

Vesikaste ei poista lihan saastaa

Jotkut opettavat, että vesikaste pelastaa, ja tuo syntien anteeksiantamuksen.

 

1Piet 3: 20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. 21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

 

Pietari sanoi opetuksensa olevan vertauskuva Nooan päivistä, jolloin valmistettiin arkkia. Niinpä tuota Raamatun kohtaa ei voi ymmärtää tuntematta sen vertauskuvaa: Arkin rakentamista edelsi usko ja uskon kautta Nooan astui arkkiin, jonka jälkeen vesi tuli ja hukutti muun maailman. Mutta, Nooa pelastui uskon kautta, ei veden kautta.  Usko pelasti Nooan hukkumasta veteen ja vesi erotti Nooan ja muun maailman toisistaan. Mikä erottaa uskovan maailman hengestä?

Pyhä Henki tekee sen erotuksen, joka saa aikaan erottautumisen tästä maailman hengestä.
 Pietari opetti myös, ettei vesikaste poista lihan saastaa? Mitenkä sellainen voi pelastaa tai tuoda syntien anteeksiantamuksen, joka ei poista lihan saastaa?  Eli vesikaste ei pelasta eikä tuo syntien anteeksisaamista, koska se poista lihan saastaa, vaan on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta ja tuo hyvän omantunnon pyytämisen seurauksena Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, jonka kautta Jumala Pyhän Henkensä kautta erottaa meidät maailman syntisestä hengestä.

Tällä tavoin mekin pelastumme synnistä, mutta niin kuin Nooakin pelastui hukkumiskuolemalta (kadotus) uskon kautta, niin mekin pelastumme kadotukselta pelastuksen vastaanottamalla, jonka jälkeen Pyhä Henki pyhittää ja pelastaa meidät synniltä joka tuhoaa ja turmelee ihmistä.  Eli vesikaste ei sittenkään pelasta, vaan uskoontulossa ihminen vastaanottaa pelastuksen ja ottaa sen jälkeen vesikasteen.  Vesikaste on myös vertauskuvaa Pyhästä Hengestä ja sen toiminnasta, sillä vain Pyhä Henki voi kastaa meidän lihan kuolemaan ei vesi.  Kasteenhauta kuvaa meille myös sitä, että kun kastaja kastaa kastettavan, upottaen hänet kasteen kautta kuolemaan synnille, niin samoin myös Pyhä Henki kuolettaa lihan tekoja. Kastaja pitää kiinni kastettavaa veden alla, niin kuin Jumalakin pitää meistä kiinni meidän lihamme kuollessa tämän maailman synnille. Ja niin kuin kastaja vetää kasteen haudasta kastettavan ylös, pitäen kiinni kastettavasta, niin samoin Jumalakin pitää kiinni meistä kannatellen meitä uudessa elämässä, jota saamme hänen vanhurskaudessaan ja Henkensä avulla vaeltaa Pyhän Hengen vaikuttaessa vanhurskauden tekoja.

Tämän kaiken mitä kasteenhauta kuvaa, niin sen Jumala tekee Pyhän Hengen ja sanan kautta, sillä vesikaste ei ole lihan saastan poistamista. Pietari opettaa, ettei kaste poista lihan saastaa, kuinka voimme silloin asettaa sellaisen pelastus ja puhdistus kysymykseksi, joka ei poista lihan saastaa?

 

Eli vesikaste ei pelasta eikä tuo syntien anteeksisaamista, koska se poista lihan saastaa, vaan on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta ja tuo hyvän omantunnon pyytämisen seurauksena Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, jonka kautta Jumala Pyhän Henkensä kautta erottaa meidät maailman syntisestä hengestä.

 

Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

 

Tässä käsketään ensin tekemään parannus ja sitten menemään kasteelle syntien anteeksisaamiseksi. Mutta, koska Pietari itse opetti myöhemmin ettei vesikaste poista lihan saastaa, niin ei se voi myöskään olla välineenä syntien anteeksisaamisessa, vaan seuraamus pelastumisesta.

 

2 Kor 7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.


Kristuksen täydellisen synnittömän elämän sekä Hänen verensä ja kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta poistetaan lihan saasta, kun on tehty parannus ja uskottu evankeliumi eli uskottu Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja. Pyhityselämä Pyhän Hengen kautta myös puhdistaa uskovat lihan ja hengen saastutuksesta. Vesikaste ei poista lihan saastaa eikä tuo syntien  anteeksiantamusta.

 

Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,Jes 44:3

 

Tässä Jesajan kirjan kohdassa vesi samaistetaan Jumalan Pyhään Henkeen. Sama asia sanotaan kahdella eri tavalla ja sanoilla, mutta kuitenkin puhutaan yhdestä ja samasta asiasta. Tässä kohdassa vesi tarkoittaa Jumalan Henkeä. Luonnollinen vesi ei poista lihan saastaa eikä vaikuta syntien anteeksisaamista eikä tuo pelastusta. Vesi on Pyhän Hengen esikuvaa ja siksi vesi esiintyy monesti Raamatun opetuksessa, mutta meidän tulee erottaa esikuva täyttymyksestä eli vesi Pyhästä Hengestä.

 

Syntien pois pesu

 

Apt 22:16 kuuluu alkutekstin mukaan tarkasti ottaen näin; ; Ja nyt mitä viivyttelet ? Nouse, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi avuksi huutaen Herran nimeä.

 

Eli synnit pestään pois avuksi huutaen Herraa, ei vesikasteessa.

 

Heb 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

1Jo 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä

 

Herran Jeesuksen veri puhdistaa synnistä, kun on vastaanotettu pelastus, jonka seuraamuksesta jo syntinsä anteeksi saanut vastaanottaa vesikasteen.

 

1 Moos 4:26 Ja myöskin Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Enos. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä.

 

1 Moos 12: 7 Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan". Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. 8 Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon, itään päin Beetelistä, ja pystytti telttansa, niin että Beetel oli lännessä ja Ai idässä, ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä.

1 Moos 13:4 siihen paikkaan, johon hän ennen oli rakentanut alttarin; ja Abram huusi siinä avuksi Herran nimeä.

1 Moos 21:33 Ja Aabraham istutti tamariskipuun Beersebaan ja huusi siinä avuksi Herran, iankaikkisen Jumalan, nimeä

Herran nimen avuksi huutamisen käsite tulee hepreankielestä, jossa se tarkoittaa huutamista, itkemistä sekä jonkun tapaamista. Kun on tavattu, eli kohdattu Herra, eli tultu armosta uskoon, niin silloin saamme syntien anteeksiantamuksen välittömästi.

 

Haudataan kasteessa

 

Room 6: 3  Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? 4  Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

5  Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, 6  kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; 7  sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. 8  Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,

 

Room 6 luku puhuu siitä, että uskova on kastettu Kristukseen ja tämän kasteen kautta hänet on kastettu Kristuksen kuolemaan että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää uskovienkin uudessa elämässä vaeltaman. Sitten opetus jatkuu tässä luvussa näin: ”Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi.” sekä opetus jatkuu näin: ”Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.”

 

Kun ihmisestä tulee Jumalan armosta Jumalan palvelija, niin silloin alkaa pyhityselämä, johon tarvitaan Pyhä Henki. Pyhä Henki tekee sanan opetuksen meidän elämässä eläväksi sekä Pyhä Henki myös kukistaa synnin meidän sydämestämme lihan kuoleman kautta niin kuin Raamattu opettaa: Ro 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

 

Pyhä Henki on se ”elementti”, joka kastaa meidät Kristukseen sekä hautaa meidän lihamme kuolemisen prosessiin sekä antaa meille voimaa elää Jumalan tahdon mukaisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Eli vesikaste ei hautaa meitä lihan kuolemaan eikä nosta uuteen elämään, vaan Pyhä Henki

 

Pyhän Hengen kaste hautaa meidän lihamme kuolemaan ja antaa meille voiman vaeltaa uskon elämässä Raamatun opetuksen mukaan, eikä vesikaste. Tämän myös todistaa Raamattu:

 

Kol 2:  11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista

Ro 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

 

Kun tarkastelemme Kol 2 luvun sanomaa, niin huomaamme, että se opettaa Kristuksen ympärileikkausta, joka tapahtuu Pyhässä Hengessä (Huomaa Room 2:29 = oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä), jonka kautta Pyhä Henki hautaa lihamme kuolemaan sekä Pyhässä Hengessä meidät ”herätetään” eli nostetaan vaeltamaan uudessa elämässä. Jonka vaikuttaa Jumala Pyhän Hengen kautta. Eli Pyhä Henki on se, joka kastaa meidät kuolemaan ei vesikaste.

 

Kolossalaiskirjeessä Paavali opetti, että tässä Pyhän Hengen ympärileikkauksessa uskovat ovat haudattuna kasteessa Kristuksen kanssa, jossa uskovat ovat myös herätyt uskon kautta vaeltamaan. Eli kasteen hauta ei ole vesikaste, vaan Uuden Liiton parannuksen kaste, joka on kaste Pyhällä Hengellä ja tulella. Johannes Kastaja sanoi kastavansa vedellä parannukseen, mutta Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella parannukseen. Näin vain Pyhän Hengen kaste on se kaste, jossa voidaan ihminen kastaa lihan kuolemaan.

 

Raamattu puhuu myös Pyhän Hengen kasteesta, joka on uskon elämän kannalta paljon tärkeämpi ja oleellisempi kuin vesikaste. En väheksy ollenkaan vesikastetta, mutta sillä ei kuitenkaan ole sitä ulottuvuutta kuin Pyhän Hengen kasteella, joka antaa ihmiselle voiman kuolla synnille sekä antaa voiman vanhurskaaseen vaellukseen. Pyhän Hengen kaste on vesikastetta tärkeämpi, koska luonnollinen vesi ei kuoleta lihaa eikä anna uudelle ihmiselle voimaa vanhurskaaseen vaellukseen. Mutta Pyhä Henki aikaan saa molemmat edellä mainitut asiat. Vesikastekin on tärkeä, mutta ei pelasta, vaan on näkyvä merkki jo pelastuneelle. Totta kai myös vesikaste tarvitaan, koska se on selvä Raamatun opetus. Vesikaste kuuluu uskoon tulleelle uskovalle. Mutta pelastuksen ehdoksi Raamattu ei vesikastetta opeta. Mutta totta kai Pyhän Hengen kaste on merkittävämpi uskon elämän kannalta kuin vesikaste.

 

Pyhä Henki on se voima, joka tekee meistä Jeesuksen Kristuksen todistajia sekä Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta elämme Jumalan lapsina tehden armosta jumalisia tekoja.

 

Pukeutuminen Kristukseen

 

Jotkut opettavat, että vesikasteessa uskovat pukevat Kristuksen päällensä.

 

Ef 4: 22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, 23 ja uudistua mielenne hengeltä 24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

 

Ef 6: 11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. 14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, 15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. 16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, 17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. 18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä vartenvalvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

 

Niin kuin näemme niin Ef  4:n ja 6:n mukaan pukeudumme uuteen ihmiseen Pyhässä Hengessä ei vesikasteessa. Ja vanha ihminen ei kuole ilman Pyhän Hengen kuoletusta.

 

Paavali ei opettanut vesikasteen pelastavan

 

1 Kor 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

 

Jos vesikaste pelastaisi tai olisi paikka syntien anteeksiantamukselle, tuskin Paavali olisi kirjoittanut edellä olevan tavoin.

 

VT: vertauskuva syntien anteeksiannosta

 

Jotkut opettavat, että pitaalitautisen lakiin kuuluva lintu-urhi on vesikasteen esikuva, koska lintu-uhri piti teurastaa astian päällä, jossa oli raikasta vettä. Mutta katsotaan tätä lakia pitaaltautisen puhdistumisesta tarkemmin.

 

1 ¶  Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

2  "Tämä olkoon laki pitalitautisen puhdistamispäivästä. Hänet tuotakoon papin eteen,

3  ja pappi menköön leirin ulkopuolelle; ja jos pappi tarkastaessaan pitalista huomaa, että hän on parantunut pitalitaudista,

4  käskeköön pappi puhdistettavaa varten ottaa kaksi elävää, puhdasta lintua, setripuuta, helakanpunaista lankaa ja isoppikorren.

5  Ja pappi käskeköön teurastaa toisen linnun saviastian päällä, jossa on raikasta vettä.

6  Sitten hän ottakoon sen elävän linnun ynnä setripuun, helakanpunaisen langan ja isoppikorren ja kastakoon ne ynnä elävän linnun sen linnun vereen, joka teurastettiin raikkaan veden päällä,

7  ja pirskoittakoon sitä seitsemän kertaa siihen, joka on pitalista puhdistettava; ja puhdistettuaan hänet hän päästäköön sen elävän linnun lentämään kedolle.

8  Ja puhdistettava pesköön vaatteensa, ajakoon kaikki hiuksensa ja peseytyköön vedessä, niin hän on puhdas. Sen jälkeen hän saa mennä leiriin; asukoon kuitenkin ulkona teltastansa seitsemän päivää.

9  Seitsemäntenä päivänä hän ajakoon kaikki hiukset päästänsä, partansa ja kulmakarvansa: kaikki karvat hän ajakoon; pesköön sitten vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä, niin hän on puhdas.

10 ¶  Ja kahdeksantena päivänä hän ottakoon kaksi virheetöntä karitsaa ja virheettömän, vuoden vanhan uuhikaritsan sekä kolme kymmenennestä lestyjä jauhoja, joihin on sekoitettu öljyä, ruokauhriksi, ja yhden loog-mitan öljyä.

11  Ja puhdistusta toimittava pappi asettakoon puhdistettavan henkilön ja nämä esineet Herran eteen ilmestysmajan ovelle.

12  Sitten pappi ottakoon toisen karitsan ja tuokoon sen vikauhriksi ynnä loog-mitan öljyä, ja toimittakoon niiden heilutuksen Herran edessä.

13  Ja niin hän teurastakoon karitsan siinä paikassa, jossa syntiuhri-ja polttouhriteuraat teurastetaan, pyhässä paikassa; sillä vikauhri on, niinkuin syntiuhrikin, papin oma, se on korkeasti-pyhä.

14  Ja pappi ottakoon vikauhrin verta ja sivelköön sitä puhdistettavan oikeaan korvanlehteen sekä oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen.

15  Senjälkeen pappi ottakoon öljyä loog-mitasta ja kaatakoon sitä vasempaan käteensä,

16  ja pappi kastakoon oikean kätensä etusormen öljyyn, jota on hänen vasemmassa kädessään, ja pirskoittakoon öljyä sormellansa seitsemän kertaa Herran edessä.

17  Ja käteensä jäänyttä öljyä pappi sivelköön puhdistettavan oikeaan korvanlehteen sekä oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen vikauhrin veren päälle.

18  Ja käteensä vielä jääneen öljyn pappi sivelköön puhdistettavan päähän; näin pappi toimittakoon hänelle sovituksen Herran edessä.

19  Sitten pappi uhratkoon syntiuhrin ja toimittakoon puhdistettavalle sovituksen hänen saastaisuudestansa, ja senjälkeen hän teurastakoon polttouhriteuraan.

20  Ja pappi uhratkoon polttouhrin ja ruokauhrin alttarilla, ja kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen, on hän puhdas.

21 ¶  Mutta jos hän on köyhä eikä saa hankituksi niin paljoa, ottakoon vain yhden karitsan vikauhriksi, heilutettavaksi, toimittaakseen itsellensä sovituksen, sekä vain yhden kymmenenneksen lestyjä jauhoja, joihin on sekoitettu öljyä, ruokauhriksi, ja loog-mitan öljyä,

22  sekä kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa, mikäli hän on saanut ne hankituksi; toinen olkoon syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi.

23  Ja hän vieköön ne papille puhdistustaan varten kahdeksantena päivänä, ilmestysmajan ovelle Herran eteen.

24  Ja pappi ottakoon vikauhrikaritsan ja loog-mitan öljyä, ja pappi toimittakoon niiden heilutuksen Herran edessä,

25  ja vikauhrikaritsa teurastettakoon, ja pappi ottakoon vikauhrin verta ja sivelköön sitä puhdistettavan oikeaan korvanlehteen sekä oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen.

26  Sitten pappi kaatakoon öljyä vasempaan käteensä,

27  ja pappi pirskoittakoon oikealla etusormellaan öljyä, jota on hänen vasemmassa kädessään, seitsemän kertaa Herran edessä.

28  Ja käteensä jäänyttä öljyä pappi sivelköön puhdistettavan oikeaan korvanlehteen sekä oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen, siihen paikkaan, missä on vikauhrin verta.

29  Ja käteensä vielä jääneen öljyn pappi sivelköön puhdistettavan päähän toimittaakseen hänelle sovituksen Herran edessä.

30  Ja hän uhratkoon toisen niistä metsäkyyhkysistä tai kyyhkysenpojista, jotka hän on hankkinut,

31  mikäli on saanut ne hankituiksi, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi ruokauhrin ohella. Näin pappi toimittakoon puhdistettavalle sovituksen Herran edessä."

32  Tämä on laki pitalitautia sairastavasta, joka ei saa hankituksi puhdistukseensa sitä, mikä on säädetty.

 

Tuo jaejakso kertoo laista pitalisen puhdistumispäivänä, jossa synti-uhri puhdisti hänen syntinsä eikä "lintu-uhri”, joka puhdisti hänet pitalista. Seitsemän päivän aikana pitalinen puhdistui pitalista ja oli puhdas siitä. Sen jälkeen Raamattu opettaa syntiuhristä, joka puhdisti hänen syntinsä.

 

3 Moos 14:7 jae opettaa, että pappi pirskottaa seitsemän kertaa linnun verta siihen, joka on pitalista puhdistettava (taher) ; eli tässä on kysymys pitalista puhdistumisesta.

 

Jae 8 ja opettaa että pitalisen on sen jälkeen pestävä vaatteensa sekä ajettava hiuksensa ja peseydyttävä vedessä ja hän on puhdas (taher) ja hänen tulee asua ulos teltastansa seitsemän päivää

 

Jae 9 opettaa että seitsemäntenä päivänä hän ajakoon kaikki hiukset päästänsä, partansa ja kulmakarvansa: kaikki karvat hän ajakoon; pesköön sitten vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä, niin hän on puhdas (taher). Taher sana on tässä jakeessa qal-vartalossa, jossa se tarkoittaa puhdistumista fyysisestä sairaudesta. Eli näin pitalisairaus puhdistui. Lintu-uhri toi siis ulkoinaisen puhdistuksen eli sairaudesta parantumisen.

 

Jae 19: Sitten pappi uhratkoon syntiuhrin ja toimittakoon puhdistettavalle (taher) sovituksen hänen saastaisuudestansa (tumah), ja senjälkeen hän teurastakoon polttouhriteuraan.

 

Tumah tarkoittaa saastaisuutta. Eli se joka oli ensin ulkonaisesti puhdistettu puhtaaksi pitalista "lintu-uhrin" kautta, niin sen jälkeen syntiuhri sovitti hänen synnin saastan (tumah).

 

Tämä oli siis laki pitalista. Huomasimme että eri sanoja käytetiin pitalista puhdistumiseen sekä synnistä puhdistamiseen? Eli kertaan vielä sana taher oli qal-vartalossa, jossa se tarkoittaa puhdistumista fyysisestä sairaudesta, eli ei siis synnistä puhdistamista. Mutta synnin sovittamisesta syntiuhrin kautta käytettiin sanaa tumah, ja tämän syntiuhrin kautta tuli synneistä sovitus eli sydämen puhdistus.

 

Eli pitali lakiin kuului pitalista puhdistuminen lintu-uhrin kautta, joka toi puhdistuksen fyysisestä sairaudesta sekä synneistä puhdistuminen syntiuhrin kautta. Pitalilaki oli laki, jota ei toteutettu suurena sovintopäivänä kerran vuodessa, vaan syntiuhrin veri toi sovituksen suurena sovituspäivänä. Jos haluamme hakea esikuvan Kristuksen sovitusuhrille, niin se on tuo kerran vuodessa toimitettu sovitusuhri kansan syntien anteeksisaamiseksi.

 

Suurena sovintopäivänä kerran vuodessa, syntiuhrin veri sovitti kansan synnit, eikä tuohon tapahtumaan kuulunut sitä pitalisen laissa olevaa lintu-uhria. Eli lintu-uhri ei kuulu siihen tapahtumaan, joka tuo sovituksen synneistä, sillä se puhdistaa pitalista eli sairaudesta, mutta syntiuhri puhdistaa synneistä. Samoin myös Uusi Liitto asettaa Herran Jeesuksen veren syntien sovitukseksi, joka puhdistaa.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Vesikaste ei pelasta Jeesus pelastaa uskon kautta)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker