Etusivulle
Raamatunopetuksia


powered by FreeFind

 

Milloin alkoi Uusi Liitto?Elämme ajassa joka on laittomuuden aikaa. Laittomuuden aika tarkoittaa että ihmiset elävät syvemmällä synnissä sekä he rikkovat ja kumoavat Jumalan antamat käskyt. Lopun ajan luopumukseen kuuluu myös Uuden Liiton kumoaminen sekä sen alkamisen ajankohdan asettaminen väärään ajankohtaan. Ymmärtääksemme Jumalan ja Hänen kansansa välisiä liittoja meidän tulee tutustua siihen kuinka Jumala on tehnyt liiton aikaisemmin ihmisten kanssa.

Liitto Abrahamin kanssa

Ensin Abraham kutsuttiin seuramaan Herraa. Aabraham oli 75 vuotta vanha kun hän lähti Harranista seuramaan Herraa. Aabraham uskoi Jumalan lupauksen hänen jälkeläistensä paljoudesta, jonka seurauksena Aabrahamin usko Herraan luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tämän jälkeen Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa.  Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, kun Herran liekehtivä tuli liikkui uhrieläinten päällä. Liitto sinetöitiin tulella ja uhrieläinten verellä. Aabraham oli kahdeksankymmenen kuuden vuoden vanha, kun Haagar synnytti hänelle Ismaelin. Tämän jälkeen Jumalan asetti lihan ympärileikkauksen sanoen: ” Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi”. Ja Aabraham otti poikansa Ismaelin sekä kaikki kotona syntyneet ja kaikki rahalla ostamansa palvelijat, kaikki Aabrahamin perheen miehenpuolet, ja ympärileikkasi sinä samana päivänä heidän esinahkansa lihan, niinkuin Jumala oli hänelle sanonut.

Yhteenveto liitosta Abrahamin kanssa

Aabraham seurasi Herraa 11 vuotta ilman liiton merkkiä, eli ympärileikkausta. Kun ympärileikkaus tehtiin, niin silloin ympärileikattiin kaikki Aabrahamin perheen miespuoliset jäsenet. Ympärileikkauksen säätämisen jälkeen ne jotka syntyivät Aabrahamin perheeseen, ympärileikattiin välittömästi 8 päivän päästä syntymästä. Samoin ne jotka halusivat liittyä Aabrahamiin, ympärileikattiin välittömästi.

Aabraham uskoi Herraan, joka luettiin hänelle vanhurskaudeksi, jonka jälkeen liitto tehtiin eläinuhrien verenvuodatuksen kautta, jonka seurauksena myöhemmin Herra antoi ympärileikkauksen merkin Abrahamille.

Liitto Israelin kansan kanssa

2 Moos 24:
7 Ja hän otti liitonkirjan ja luki sen kansan kuullen. Ja he sanoivat: "Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme".
8 Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: "Katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella".

Jumala kutsui Israelin kansan ulos Egyptistä seuraamaan Herraa. Herra käski sivellä Egyptissä oven pielet karitsan verellä, jonka jälkeen Jumala johdatti Israelin kansan ulos Egyptistä. Tämä tapahtui ensimmäisenä kuukautena. Tämän jälkeen Israelin kansa seurasi Herraa erämaassa. Kolmantena kuukautena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, juuri samana kuukauden päivänä, he tulivat Siinain erämaahan. Siinain vuorella Herra ensin puhui lakinsa ja käskynsä Israelin kansalle. Sen jälkeen Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Jumala teki uhrin ja verenvuodatuksen kautta liiton Israelin kansan kanssa. Tämän jälkeen Mooses nousi vuorelle hakemaan lain taulut.

Yhteenveto liitosta Israelin kansan kanssa

Jumala antoi ensin lakinsa puhumalla, jonka jälkeen liitto tehtiin veriuhrin kautta. Tämän jälkeen Mooses nousi hakemaan lain taulut (liiton sanat).

Uusi Liitto

Uusi Liitto on paremmalla perustuksella kuin muut liitot, sillä Uuden Liiton veriuhri on kertakaikkinen uhri, joka toimitettiin yhden kerran. Uuden Liiton veren vuodatti Herra Jeesus, Messias ja Jumalan Poika, joka on Pyhä, Puhdas ja Täydellinen. Uusi Liitto alkoi samalla tavalla kuin aikaisemmat liitot, eli uhrin veren vuodatuksella. Uusi Liitto astui voimaan samalla hetkellä, kun Jeesus verta vuotavana antoi Henkensä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Uuden Liiton voimaan astumisen merkiksi Jumala repi kahtia ylhäältä alas asti kaikkeinpyhimmän esiripun.

Kaikkeinpyhimmän esiripun takana oli liiton arkki, jonka sisällä oli lain kiviset taulut, kultainen manna-astia sekä Aaronin viheriöivä sauva. Liitonarkin päällä kansi eli armoistuin , joka oli tehty puhtaasta kullasta. Armoistuimen molemmissa päissä olivat kerubit, jotka olivat tehdyt hienosta kullasta ja ne olivat toisiaan kohti käännettyinä ja silmät luotuina alaspäin armoistuinta kohti. Heidän siipensä peittivät armoistuimen. Tästä paikasta Jumala puhui ja ilmoitti itsensä Israelin kansalle.

Vain ylimmäinen pappi sai mennä kerran vuodessa kaikkeen pyhimpään mukanaan uhrieläimen verta, jonka hän pirskotti armoistuimelle Israelin kansan syntien tähden. Jumala sääti ja asetti ylimmäisen papin toimittamaan puhdistuksen Israelin kansalle. Ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään ja vei syntiuhri eläimen verta kaikkeinpyhimpään ja pirskotti verta armoistuimelle ja sen eteen ja näin hän toimitti sovituksen Israelin kansalle. Ylimmäinen pappi joutui myös sovittamaan omat syntinsä, olihan hän myös syntinen ihminen.

Herran Jeesuksen veri ja Hänen kuolemansa sai aikaan sen, että kaikkeinpyhimmän esirippu repeytyi ylhäältä alas asti. Tämä oli Jumalan merkki vanhan liiton päättymisestä ja Uuden Liiton alkamisesta verenvuodatuksen (uhrin) kautta. Vanhassa liitossa kerran vuodessa vain ylimmäinen pappi sai mennä kaikkeinpyhimpään, missä Herra ilmestyi ja puhui kahden kerubin välistä armoistuimen päältä. Heprealaiskirje kertoo, että meillä on Herran Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkeinpyhimpään. Herran Jeesuksen veri ja Hänen lihansa on esirippu, jonka kautta meillä on uskon kautta Häneen pääsy Jumalan luokse. Herran Jeesuksen kuolema ja esiripun repeytyminen lakkautti vanhan liiton sekä sen pappeus- ja uhrijärjestelmän.

Yhteenveto Uuden Liiton alkamisen ajankohdasta

Uusi Liitto alkoi samalla tavalla kuin aikaisemmat liitot eli verenvuodatuksen (uhrin) kautta. Merkille pantavaa on samankaltainen järjestys muiden liittojen kanssa esimerkiksi liitossa Aabrahamin kanssa oli ensin usko, jonka jälkeen veriuhri ja sitten lihan ympärileikkaus. Uudessa Liitossa on täsmälleen samanlainen järjestys apostolit ensin uskoivat Jeesuksen olevan Herra ja Messias, jonka jälkeen Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksiantamiseksi ja Uuden Liiton aloittamiseksi ja vasta sen jälkeen helluntaina he uudestisyntyivät jolloin heidän sydämensä ympärileikattiin Pyhällä Hengellä.

Jeesus ei kumonnut lakia

Herra Jeesus ei kumonnut lakia, vaikka kumosikin vanhan liiton. 2Mo 40:20 Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin ja kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle. Laki jota Herra Jeesus ei kumonnut oli arkissa, eli Kymmenen Käskyä. Uuden Liiton kansa ei ole velvoitettu pitämään vanhan liiton 613 käskyä, sillä laki jota Herra Jeesus ei kumonnut oli Kymmenen Käskyä. Liiton arkin nimi jo sanoo, että arkissa oli Jumalan laki, joka annettiin Israelin kansalle. Muut käskyt olivat koottuna lain kirjassa, joka ei ollut lain arkin sisällä, vaan sen ulkopuolella, lain arkin sivulla.

Vanhan liiton kumoamista ei saa sotkea lain (Kymmenen Käskyä) kumoamiseen, sillä lakia ei Herra Jeesus kumonnut.
 

Ajankohtia, jotka virheellisesti tulkitaan Uuden Liiton alkamisen ajankohdaksi

Joh 19:
33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan,
34 vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

Jotkut uskovat Uuden Liiton alkaneen tuosta keihästämisestä. Herra Jeesus oli jo kuollut ja Hänen kuolinhetkenään astui voimaan Uusi Liitto, niin kuin olemme sen edellä käyneet läpi. Tuossa kohden oli siis jo Uusi Liitto voimassa.

Jeesuksen syntymä

On esitetty myös, että Uusi Liitto alkoi Jeesuksen syntymästä. Tämä uskomus on kuitenkin väärä, sillä Herran Jeesuksen kuolema aloitti Uuden Liiton. Herra Jeesus eli ja suoritti palvelutehtävänsä vanhan liiton aikakaudella.

Viimeinen ateria

Jotkut uskovat Uuden Liiton alkaneen viimeisellä aterialla, koska Jeesus sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan." Jeesus ei tuossa kohden vuodattanut vertansa, vaan kertoi Uuden Liiton olevan Hänen veressään joka tultaisiin vuodattamaan. Liitto ei ala ennen kuin uhrin veri on vuotanut ja uhri on kuollut. Golgatan ristillä Jeesus kuoli ja silloin alkoi Uusi Liitto, josta Jeesus kertoi viimeisellä aterialla.

Helluntai

On myös sellaista uskomusta, että helluntaina alkoi Uusi Liitto. Uusi Liitto oli jo voimassa helluntaina. Helluntai oli päivä, jolloin vuodatettiin Pyhä Henki uskovien sydämiin.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Jotkut uskovat, että sitten vasta Uusi Liitto astuu voimaan kun Juudan ja Israelin heimo uskoo Jeesuksen olevan Messias. Jer 31 kertoo sen mitä myös muualla Raamattu kertoo, että päivien lopulla Israelin kansan jäännös pelastuu ja uskoo Jeesuksen olevan Messias. Jer 31 luku ei siis ole Uuden Liiton ajanjakson alkamisen ajankohta, vaan ajankohta, jolloin koko Israel pelastuu ja astuu sisälle Uuteen Liittoon.

Ortodoksi juutalaiset eivät ole halunneet uskoa Herraan Jeesukseen ja siksi he opettavat, että Jer 31:31 oleva uusi sana ei ole uusi, vaan uudistettu. Jer 31:31 on sana chadash, on tässä jakeessa adjektiivina, jolloin se tarkoittaa uusi, ei uudistettu. verbinä chadash tarkoittaa uudistettu ja uudistaa. Jeremia 31 tekstiyhteys myös paljastaa, että kysymyksessä kokonaan Uusi Liitto, ei samanlainen kuin niiden kanssa, jotka Herra kutsui ulos Egyptistä.

Uusi Liitto on Uusi, jonka perustus lepää Herran Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä ja kuolemassa. Uudessa Liitossa on kokonaan uusi pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan sekä uusi tapa tulla sisälle Jumalan seurakuntaan: Evankeliumin julistus Herrasta Jeesuksesta saa aikaan parannuksen ja Herraan Jeesukseen uskomisen, jonka seurauksena tapahtuu uudestisyntyminen.

Vanha liitto on kumottu

Jotkut uskovat vanhan liiton olevan vielä voimassa. Vanha liitto on kumottu eikä se enää ole voimassa.  KJV: kääntää alkutekstin mukaan tarkasti:

Heb 8:13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebr 8:13 käännös suoraan alkutekstistä: Sillä sanoessaan uuden Hän teki ensimmäisen vanhaksi. Se mikä kuihtui ja tuli vanhaksi on valmis katomaan pois.

Hebr 8:13 jakeen viimeinen sana on kreikan UT:n tekstissä aphanismos, joka tarkoittaa pois katoamista, hävitystä ja tuhoa. Alkutekstin mukaan Vanha liitto kumoutui ja lakkautettiin kun Uusi liitto astui voimaan Herran Jeesuksen sovitustyön myötä.

Hebr 8:
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ‘Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.Jeesuksen kuoleman ja sovituksen seurauksena temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti merkiksi Uuden liiton alkamisesta ja vanhan päättymisestä. Jumala ei aseta ristiriitaa, missä kaksi liittoa olisi voimassa yhtä aikaa, se olisi järjetöntä, sillä vanhan liiton ja Uuden Liiton ovat täysin erilaisia; toinen perustuu jokavuotiseen syntiuhriin joka uusitaan joka vuosi ja jonka sovituksena toimii eläimen veri; toinen perustuu Herran Jeesuksen iankaikkiseen uhriin, jota ei koskaan uusita, vaan on voimassa iankaikkisesti.

Kun luemme laajemmalti heprealaiskirjeen opetusta, joka on annettu juutalaisille Jeesukseen uskoville, niin huomaamme että siinä puhutaan liitoista, vanhasta ja Uudesta ja vanhan kumoutumisesta sekä myös eläinuhrien kumoutumisesta. Eläinuhrien kumoutuminen on myös osoitus vanhan liiton kumoutumisesta.


Hebr 8:13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Hebr9:1 Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö.

Hebr 8:
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,


Hebr 9:
15 ¶ Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.
16 Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä;
17 sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.
18 Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaanHeprealaiskirje opettaa luvuissa 8-10 ensimmäisestä liitosta ja Uudesta Liitosta sekä uhreista ja siitä, että vanha liitto on kumottu, samoin vanhan liiton uhrit on kumottu.  Heprealaiskirjeen kirjoittaja opetti Jeesuksen uskoville juutalaisille, että Hän (Messias) poistaa ensimmäisen (vanha liitto) ja pystyttää toisen (Uuden Liiton). Eli Kirjoitukset opettavat selkeästi, että vanha liitto on kumottu ja elämme nyt Uuden Liiton aikaa.


Petri Paavola

Linkkejä:

- Jumalan liitot
-
Kaksi liittoa
 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- http://www.kotipetripaavola.com/YeshuapromisedMessiah.html
- http://www.kotipetripaavola.com/Pyhan_Hengen_sinetti_ja_kaste.html
- Old King James version
- Strong's sanakirja

 

website statistics
eXTReMe Tracker