Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Jesuiittojen valhe-evankeliumi

Anthony Palmerin puheesta tuli esille selkeästi Rooman katolisen kirkon ja jesuiittojen pyrkimykset ja päämäärät kuinka he pyrkivät saattamaan protestantit ja muut katolisista kirkosta erossa olevat kristilliset seurakunnat yhteyteen katolisten kanssa sekä tulemaan katolisiksi. Voidaksemme ymmärtää Palmerin puhetta meidän on tiedettävä katolisen kirkon ja jesuiittojen lopunajan suunnitelmasta.

Jesuiittajärjestön tavoitteet ja päämäärä

Katolinen kirkko perusti jesuiittajärjestön vuonna 1541, jonka johtoon asetettiin Ignatius de Loyola. Jesuiittajärjestön alkuperäinen päämäärä oli estää protestantismin leviäminen sekä sen tuhoaminen, sillä seurauksella että protestanttisuuden kanssa tekemisissä olevat ihmiset olisivat palanneet sekä kääntyneet katoliseen uskoon. Jesuiittajärjestö on ollut uskollinen protestanttisuuden tuhoamiselle koko olemassaolonsa ajan. He ovat pyrkineet tuhomaan protestanttisuutta monin eri tavoin.

Noin vuonna 1550 jesuiitat alkoivat soluttautumaan erilaisiin kirkkoihin, kirkkokuntiin ja uskontoihin. Soluttautumisen eräs päämääristä on tietojen kerääminen seurakuntien pastoreista ja jäsenistä. Tietoja tullaan käyttämään kaikkia niitä vastaan, jotka asettuvat vastustamaan katolista kirkkoa ja sen pyrkimyksiä. Jesuiittojen työn päämäärä on kerätä tietoja seurakunnista ja herätysliikkeistä, jota tullaan käyttämään heidän kontrolloimiseksi. tarkoituksena on myös valheiden ja mustamaalaamisen kautta tuhota kaikkien niiden uskovien palvelustyö erilaisissa kirkoissa ja kirkkokunnissa, jotka uskaltavat puhua katolista kirkkoa vastaan.

Soluttautumisen päämääränä on myös tuhota seurakuntia ja kirkkoja tekemällä heistä katolisia. Soluttautumisen tarkoituksena on levittää katolismyönteistä ilmapiiriä seurakuntien ja kirkkokuntien sisälle, jonka tulisi aikanaan johtamaan siihen, että protesti katolista kirkkoa vastaan kumottaisiin ja näin heistä kaikista voisi tulla katolisia.

Jesuiittojen suunnitelma on perustaa maan päälle yksi ja yhtenäinen maailmankirkko, jonka johdossa on Rooman katolinen kirkko. Samoin jesuiittojen päämääränä on perustaa maan päälle yksi maailmanhallitus, joka olisi katolisen kirkon kontrolloima.

Jesuiittojen soluttautumisen kautta heidät on hyväksytty erilaisten kirkkojen ja kirkkokuntien pastoreiksi, opettajiksi ja evankelistoiksi, joiden tehtävä on perustaa näkyvä TV, kirjallisuus sekä mediatyö. Tätä kautta he saavuttavat miljoonia ja miljoonia ihmisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä jotkut jesuiitat ovat teeskennelleet olevansa baptisteja, helluntailaisia, luterilaisia jne. He ovat pikkuhiljaa luoneet kirkkoihin ja kirkkokuntiin mihin he ovat soluttautuneet katolismyönteisen hengen, jonka tarkoituksen on saada ihmiset hyväksymään katolisuus.

Jesuiittojen suunnitelma ekumeeninen karismaattisuus

1960-70 luvulla ja ehkä jo sitä aikaisemminkin jesuiitat suunnittelivat suunnitelman, jonka kautta katolisuus tulisi hyväksytyksi kaikissa seurakunnissa ja kirkkokunnissa. Heidän suunnitelmansa oli ekumeeninen karismaattinen liike (kolmas voima), joka korostaisi Pyhän Hengen työtä ja armolahjoja, jonka hyväksyminen johtaisi erilaiset kirkot ja kirkkokunnat katolisen kirkon yhteyteen ja tekisi heistä katolisia.

Kaiken edellä esitetyn jälkeen on paljon helpompi ymmärtää miksi Anthony Palmer sanoi, että katolinen karismaattinen uudistus on katolisen kirkon toivo. Ekumeenisen karismaattisuuden (väärää karismaattisuutta) kautta katolisuus pyrkii eksyttämään seurakuntia ja kirkkokuntia hyväksymään katolisuus sekä tunnustamaan paavin asema.

Muistan kun olin koettelemassa niin sanotun Toronto "uudistuksen" kautta tapahtunutta äärikarismaattista eksytystä. Olin eräässä Toronto kokouksessa 1995-96 välisenä aikana ja tässä kokouksessa koin voimakkaasti kuinka Pyhä Henki sanoi minulle sanat: "katolisuuden henki", kun katselin ja näin valhehengen aikaansaamia manifestaatioita. Silloin kun Pyhä Henki sanoi sydämeeni sanat katolisuuden henki, niin en tiennyt paljoakaan katolisesta kirkosta, enkä jesuiitoista. Monen vuoden tutkimustyön tuloksena näen ja ymmärrän, että ekumeeninen karismaattisuus on todellakin valheenhengen työtä, joka pyrkii johdattamaan uhrejaan katolisuudelle myönteiseksi ja lopulta katolisiksi.

Palmer sanoi heidän kasvattaneensa lapsensa karismaattisiksi, katolisiksi, evankelisiksi ja helluntailaisiksi. Palmer myös kertoi kuinka hänen vaimonsa on palannut takaisin katolisuuteen ymmärtäessään, että hän voi olla yhtä aikaa karismaattinen, katolinen, evankelinen sekä helluntailainen.

Palmerin edellä olevat ajatukset perustuvat jesuiittojen suunnitelmaan, jossa he käyttävät erilaisia tekniikoita käydessään ekumeenista vuoropuhelua erilaisten kirkkojen ja kirkkokuntien kanssa. Jesuiitat pyrkivät luomaan yhteyttä esim. vedoten samankaltaisiin uskon oppeihin, joita kirkkokunnilla ja kirkoilla on katolisen kirkon kanssa. Yhteyttä etsitään esimerkiksi painottaen rukousta niiden kanssa, jotka korostavat rukouksen merkitystä; Painottaen uskoa niiden kanssa, jotka korostavat uskon merkitystä; painottaen armolahjoja niiden kanssa, jotka painottavat armolahjoja jne. Jesuiittojen lopullinen päämäärä on saada kirkkoihin ja kirkkokuntiin hyväksyvä asenne katolista kirkkoa kohtaan sekä soluttaa katolinen oppi kirkkojen ja kirkkokuntien sisälle.

Jesuiitat pyrkivät luomaan käsityksen, että esim. helluntailaisuus ja katolisuus on samaa uskoa. Jos helluntailaiset hyväksyvät ja uskovat tämän, niin sen jälkeen he ovat itse itsensä tuhonneet jesuiittojen manipulaation kautta. Jesuiittojen johtama katolinen ekumeeninen vuoropuhelu on suuri hämäys ja petos, sillä jesuiitat pyrkivät syvään yhteyteen ja ymmärrykseen kirkkojen ja kirkkokuntien oppien ja perinteiden kanssa, mutta kaiken taustalla on pyrkimys tuoda katolisuus kirkkojen ja kirkkokuntien sisälle ekumenian kautta. Myöhemmin Palmerin puheesta paljastuu miten jesuiittojen taktiikka toimii: ensin luodaan yhteys, jonka kautta tuhotaan ihmisten usko ja pyritään tekemään heistä katolisia.

Kirkon sakramenteista

Palmer sanoi myös, että Jeesus on asettanut sakramentit ja sillä hän viittasi Rooman katolisen kirkon sakramentteihin. Rooman katolinen kirkko opettaa monista erilaisista pelastuksen teistä, joista yksi on vesikasteen sakramentti. Katolisen kirkon opetus vesikasteesta on seuraava: Kasteen sanotaan olevan ensimmäinen ja tärkein sakramentti, koska sitä ilman kukaan ei voi pelastua; kaste puhdistaa perisynnistä ja kaikista muista synneistä, joka pelastaa ja uudestisynnyttää ihmisen iankaikkiseen elämään.

Totuus on kuitenkin se ettei Herra Jeesus asettanut katolisen kirkon sakramentteja, sillä esimerkiksi Raamattu opettaa, että ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen voidakseen pelastua. Täten jo heti ensimmäinen ja tärkein katolisen kirkon sakramentti kumoutuu Jumalan sanan totuuden edessä. Tämä tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon sakramenttiopetus on epäraamatullinen ja valheellinen.

Harha katolisesta kirkosta

Palmer sanoi kuinka Jumala oli lähettänyt kokoukseen puhumaan Eliasta ja hengestä, jonka tehtävänä on tuoda lapset takaisin isien luokse ja isät lasten luokse valmistaakseen tien Herralle.

Palmerin puheesta on jo aikaisemmin paljastunut jesuiittojen vaikutus ja taktiikka ja hän jatkaa edelleen samalla linjalla. Raamattu sanoo, että Eliaan henki on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Palmer käänsi sanajärjestyksen erilaiseksi kuin Raamatun järjestys. Raamattu sanoo isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Palmer sanoi lapset takaisin isien luokse ja isät lasten luokse. Miksi Palmer käänsi sanat eri järjestykseen? Siksi koska hän halusi korostaa katolisen kirkon olevan isä, jonka luokse lasten (seurakuntien ja kirkkokuntien) on tultava. Tämä korostus tulee selkeästi ja avoimesti esille hyvin pian hänen puheessaan.

Palmer sanoi, että alussa oli tuhat vuotta olemassa vain yksi seurakunta, joka oli katolinen kirkko. Tämän ajatuksen tarkoituksena on saada ihminen hyväksymään sen käsityksen, että katolinen kirkko olisi ainoa alkuperäinen Jeesuksen seurakunta. Tämä on kuitenkin valhe.

Uuden Testamentin kreikankielen tekstilaitoksista ja kirjoituksista ei löydy kreikankielen sanoja (katholikos/katholike). Raamatun Herra Jeesus ja Hänen apostolinsa eivät opettaneet sanaakaan katolisesta kirkosta. Sana katolinen (katholikos/katholike) tuli historiaan vasta vuonna 110 Kristuksen syntymän jälkeen. kun Ignatius kirjoitti kirjeessään yleisestä eli katolisesta seurakunnasta. Ignatiuksen käyttämä sana jota Raamatun Jeesus ja apostolit eivät käyttäneet yleistyi kuitenkin ja sen seurauksena 300-luvulla syntyi Rooman katolinen kirkko. Tällä tavalla Rooman katolinen kirkko syntyi yli kolme sataa vuotta sen jälkeen kun helluntaipäivänä Jerusalemissa oli syntynyt alkuperäinen Uuden Liiton Jumalan seurakunta. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu ei opeta yhtään mitään katolisesta kirkosta.

Palmer jatkoi puhettaan sanoen, että jokainen uudestisyntynyt uskova on katolinen. Hän pyysi ihmisiä nostamaan kätensä ylös jos he ovat uudestisyntyneitä, johon hän lisäsi, että te olette katolisia. Tämän jälkeen Palmer sanoi, että ottakaa takaisin se mikä teille kuuluu, lisäten siihen että me olemme katolisia. 

Edellä oleva on katolista ja jesuiittamaista aivopesua ja manipulointia, jossa valheen kautta pyritään uskottelemaan, että he ovat jotakin muuta kuin mitä he luulevat olevansa. Tällaisen valheellisen manipuloinnin tarkoituksena on saada uskova hylkäämään oma identiteetti ja hengellinen perintö sekä hyväksymään uusi katolinen identiteetti. Kuten aiemmin on tullut esille, niin missään kohtaa Raamattua ei ole yhtään mainintaa katolisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että väite joka sanoo seurakunnan alkuperän olevan katolisuudessa on valheellinen väite, jota kukaan uudestisyntynyt uskova ei saisi uskoa, koska tämä väite perustuu valheeseen, petokseen ja eksytykseen.

Karismaattinen uudistus

Palmer kysyi mitä on karismaattinen uudistus? Hän vastasi sanoen, että se on kokemus Jumalan läsnäolosta. Palmer jatkoi puhettaan sanoen Jumalan antaneen uskoville Jumalan kirkkauden, että he voisivat olla yksi. Hän sanoi, että kirkkaus liimaa meidät yhteen, ei opit. Hän sanoi, että jos hyväksyt Jumalan kirkkauden olevan minussa, ja että Jumalan kirkkaus on teissä,  niin se on kaikki mitä tarvitsemme, sillä kaikki opit saadaan vasta yläkerrassa (tarkoittaen Jumalan taivasta).

Palmer puhuu ja opettaa karismaattisen uudistuksen olevan kokemus Jumalan läsnäolosta, jossa Jumalan kirkkaus liimaa uskovat yhteen, että he voisivat yksi ja siten hyväksyä toinen toisensa, koska kaikki Raamatun opit voidaan ymmärtää vasta taivaassa. Tämä on kuin suoraan katolisen kirkon ja jesuiittojen käsikirjasta, sillä katolisuus opettaa Jumalan ilmoituksen olevan osaksi Raamatussa sekä perinteessä (traditio) ja kristityn pitää uskoa kaikki mitä katolinen kirkko opettaa on sitten Raamattuun kirjoitettu tai ei.

Jesuiitat pyrkivät johdattamaan eri kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä olevat uskovat pois Raamatun totuudesta, painottaen Pyhän Hengen vaikuttamaa yhteyttä ilman Raamatun totuutta. Palmerin siteeraama Johanneksen evankeliumin luvussa 17 Herra Jeesus opetti, että Isä Jumala pyhittäisi heidät totuudessa, että he uskoisivat Herraan Jeesukseen ja olisivat yksi, niin kuin Isä ja Jeesus yksi ovat. Johanneksen 7 luvussa Herra Jeesus opetti, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, jonka seurauksena Pyhä Henki vaikuttaa uskovien sydämessä.

Palmerin puheesta tuli selkeästi esille petos, joka pyrkii pettämään äärikarismaattisissa suunnissa olevat ihmiset sellaiseen yhteyteen, joka ei perustu totuuteen, vaan väärään kokemukseen Pyhästä Hengestä. Koska äärikarismaattiset suunnat ovat ja valmiiksi petettyjä monenlaisten väärien opetusten ja valhehengen manifestaatioiden kautta, niin he helposti myös eksyvät jesuiittojen valheeseen, että heidän täytyisi tulla katolisiksi ja päästä yhteyteen katolisen kirkon kanssa. Siihen he pääsevätkin, muodostaen yhteyden, joka perustuu valheeseen.

Kirkon proganda

Palmer puhui, että pelko erottaa seurakunnat ja kirkkokunnat katolisista. Hän lisäsi vielä pelon johtuvan väärästä todistuksesta, joka johtuu propagandasta. Tämä on röyhkeä jesuiittojen valhe, jonka avulla pyritään tekemään jokainen todistus katolisen kirkon epäraamatullisuudesta vääräksi todistukseksi. Todellisuudessa Rooman katolinen kirkko on valhejäljitelmä Jumalan seurakunnasta, eikä kukaan uudestisyntynyt uskova saisi hyväksyä petosta, joka väittää katolisen kirkon olevan Jumalan seurakunta. Itse asiassa Rooman katolinen kirkko sekä jesuiitat levittävät valheellista propagandaa, jonka tarkoituksena on muiden kirkkojen ja kirkkokuntien tuhoaminen.

Palmer toi esille että katolinen ja luterilainen kirkko vuonna 1999 kirjoittivat yhteisen julistuksen, joka lopetti luterilaisten protestin katolista kirkkoa vastaan. Tämäkin on osa katolista petosta, sillä katolinen kirkko julisti, että katoliset ja luterilaiset uskovat, nyt yhdessä pelastuksen tulevan yksin armosta uskon kautta Kristukseen, joka kutsuu meidät tekemään hyviä tekoja. Palmer sanoi, että tämä yhteinen julistus päätti Lutherin protestin. Hän sanoi vielä, että veljet ja sisaret Lutherin protesti on loppunut, onko teidän?

Tämän lausunnon ja julistuksen tarkoituksena on tuhota luterilaisuus ja tehdä luterilaisista katolisia. Tämä pyrkimys tuleekin esille selkeästi Palmerin puheesta. Palmer sanoi, että koska protesti on loppunut jo viisitoista vuotta sitten, eikä enää ole olemassa protestia, niin miten protestanttinen kirkko voi olla vielä olemassa ja ehkäpä me kaikki olemme taas katolisia.

Tämä on kuin suoraan jesuiittojen käsikirjasta ja suunnitelmista. He pyrkivät olemaan samaa mieltä luterilaisten kanssa, painottaen yksin armosta pelastumista uskon kautta Kristukseen ja kun luterilaiset ymmärtävät tämän, niin heille sanotaan protestin olevan ohi ja voitte palata takaisin katolisiksi. Huomaatko kuinka samanmielisten ja yhteisten asioiden kautta jesuiitat pyrkivät tuhoamaan luterilaisuuden ja tekemään heistä katolisia. Jesuiitat tekevät saman kaikille muillekin. He etsivät yhteisiä asioita ja koittavat manipuloida ihmiset uskomaan katolisen kirkon olleen alkuseurakunta ja kun ja jos erilaiset kirkot ja seurakunnat uskovat tämän valheen, niin katolinen kirkko pyrkii tuhoamaan heidät tekemällä heistä katolisia.

Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa tuotiin esille asenteen muutos protestantteja kohtaan. Siitä lähtien vatikaani on alkanut julistamaan, että ennen harhaoppisina pidettyjä ihmisiä kutsutaan nyt katolisesta kirkosta erossa oleviksi veljiksi. Jesuiittojen päämäärä on tuoda erossa olevat veljet takaisin äitikirkkoon. Jesuiitat ovat luoneet yhteyksiä useisiin protestantteihin, jotka pyritään ekumeenisen vuoropuhelun avulla johdattamaan katolisen kirkon alaisuuteen (takaisin Roomaan). Vatikaani salaa alussa todellisen päämääränsä ekumeenisissa vuoropuheluissa. Aluksi puhutaan vain ekumeenisesta vuoropuhelusta, mutta kun protestantit ovat nielaisseet syötin, niin sen jälkeen keskinäinen dialogi tähtää muuttumiseen, jossa protestanteille pyritään hyväksyttämään katolisen kirkon opit.

Jesuiittojen strategiaan kuuluu kaksi mottoa: Tarkoitus pyhittää keinot; hajota ja hallitse. Jesuiittojen mielestä paras tapa tuhota kirkkokunta on tuhota se sisältä käsin. Siksi jesuiitat ovat soluttautuneet kaikkiin kirkkokuntiin pyrkimyksenään tuhota niiden opetus ja muuttaa ne myönteisiksi katoliselle kirkolle sekä korvata kirkkokunnan oppi katolisella opilla ja perinteellä.

Palmerin puhe oli selkeä todiste siitä, että katolinen kirkko pyrkii muuttamaan ekumenian kautta kaikki tahot katolisiksi. Petos on salakavala, sillä alussa sanotaan, että on kyse vain keskinäisestä vuoropuhelusta, mutta se on kuitenkin valhe ja petos, jonka kautta pyritään muuttamaan kaikki ekumenian kanssa tekemisissä olevat katolisiksi.

Katolisen kirkon opetus aneista

Huolimatta yhteisestä julistuksesta luterilaisten kanssa koskien yksin armosta pelastumista uskon kautta, niin katolisen kirkon oppi tekojen kautta pelastumisesta ei ole kuitenkaan muuttunut. Katolisen kirkon opetus aneista on kuitenkin edelleen voimassa.

Katolinen kirkko opettaa katekismuksessaan, että aneiden kautta uskovat voivat saada vapautuksen ajallisia rangaistuksia, jotka johtuvat synnin tekemisestä (Katolinen katekismus suomenkielinen painos 2005, s. 384, opinkohta 1498). Samassa yhteydessä (opinkohta 1498.) virallinen vatikaanin katolinen katekismus opettaa, että aneiden kautta voidaan saada itselleen sekä kiirastulessa oleville sieluille anteeksiantamus ajallisista rangaistuksista, jotka johtuvat synnin tekemisestä.

Katolinen kirkko on toiminut koko historiansa ajan samalla pirullisella ja valheellisella tavalla, jossa se pyrkii tulemaan lähelle Raamatun totuutta, mutta kumoaa sen muualla virallisen opetuksensa kautta. Katolisen kirkon aneopetus paljastaa meille sen että luterilaisten kanssa tehty yhteinen julistus ei ole muuttanut katolisen kirkon oppia, vaan yhteinen julistus on tarkoituksellisesti tehty kädenojennus, jonka kautta katoliset pettävät luterilaiset ja pyrkivät tuhomaan luterilaisuuden tekemällä heistä petoksen kautta katolisia. Katolinen kirkko opettaa edelleen tekojen kautta pelastumista ja siitä on esimerkkinä mm. katolinen opetus aneiden kautta saatavasta syntien anteeksiantamuksesta.

Palmer sanoi, että me olemme reformoituja katolisiksi universaalisella tavalla, sillä emme protestoi enää katolisen kirkon oppia pelastuksesta, vaan me julistamme nyt samaa evankeliumia. Hän jatkoi sanoen, että me julistamme nyt että olemme pelastettuja yksin armosta uskon kautta. Tämä on jesuiittojen valheen manipulointia, jonka tarkoitus on hävittää seurakuntien ja kirkkokuntien usko Jumalaan ja tehdä heistä katolisia. Kuten edellä kävi ilmi, niin katolinen kirkko opettaa edelleen tekojen kautta pelastumista. Samoin vaikka katoliset sanovat, että pelastus on yksin armosta uskon kautta Kristukseen, niin siitä huolimatta he opettavat monista erilaisista pelastusteistä.

Kirkon opetusta Mariasta

Rooman katolisen kirkon katekismus opettaa, että Maria on otettu taivaaseen, jossa hän jatkaa osuuttaan pelastustehtävässä, sillä toistuvilla esirukouksillaan hän jatkuvasti hankkii katolisille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja, tästä syystä kirkko rukoilee Mariaa uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi (Katolinen katekismus suomenkielinen painos 2005, s. 258 opinkohta 696).

Raamatun opetuksen mukaan Marialla ei ole mitään osallisuutta pelastustehtävässä, eikä hän hanki kenellekään iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja, eikä hän ole uskovien välittäjä. Vaikka katoliset väittävät etteivät he palvo Mariaa, niin heidän katekismuksen opetuksen mukaan häntä pidetään osallisena pelastukseen, joka on uskovien välittäjä. On kiistaton tosiasia, että katolinen kirkko sekoittaa Marian mukaan pelastukseen, ollen pelastuksen eräs tekijä. Samoin katolinen kirkko opettaa vesikasteen kautta pelastumista sekä mm. katolisen pyhän messu-uhrin olevan kirkon voimakkain sovitusuhri (messu-uhri opettaa että Jeesus uhraa itsensä yhä uudestaan messu-uhrin kautta).

Totuus voittaa valheen

Raamattu opettaa, että Raamatullinen pelastus on yksin Herrassa Jeesuksessa; Hänen veressään, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Raamatullinen pelastus vastaanotetaan yksin  armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatullinen pelastus ei tunne muita pelastusteitä kuin yksin Herran Jeesuksen. Katolisen kirkon monet ja useat pelastustiet todistavat sen puolesta ettei katolinen kirkko julista Raamatullista pelastusta, vaan petosta valheiden kautta. Jokainen ihminen joka uskoo katolisella kirkolla olevan Raamatullinen pelastussanoma on uskonut petokseen ja valheeseen.

Palmerin puhe oli kuin suoraan jesuiittojen käsikirjasta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Palmer on anglikaanisen kirkon piispa, niin siitä huolimatta hänen julistuksensa perustuu katolisen kirkon jesuiittojen petokseen. Kuten on aiemmin käynyt ilmi, niin katolisen kirkon karismaattinen uudistus ei ole korjannut ja hylännyt kirkon epäraamatullisia oppeja. Tämä tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon karismaattinen uudistus on petos, jonka kautta pyritään tuhoamaan seurakuntia ja kirkkokuntia ja tekemään heistä katolisia. Palmerin puhe oli kiistaton ja selkeä todiste tästä jesuiittojen petoksesta.

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Paavin videoviesti Copelandille

 
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker