Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Isä meidän rukous

Matt 6:9
9 ¶ Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;
11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Luuk 11:
2 Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; (tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;)
3 anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme;
4 ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; (vaan päästä meidät pahasta)."

Isä meidän rukouksessa sanotaan, että tulisi rukoilla meidän Isää (Jumalaa). Joku voi ajatella, että voiko rukoilla pelkästään Isää ilman Jeesuksen nimeä. Raamattu antaa tähän vastauksen:

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Raamatun opetus on, että kaikki mikä tehdään sanalla tai työllä, tehkää se Herran Jeesuksen nimessä ja kautta Isälle. Totta kai jos joku rukoilee pelkästään Isää, niin Jumala kuulee rukouksen, mutta Hän haluaa ohjata ja johdattaa jokaisen uskovan uskon kasvun kautta rukoilemaan Isää Herran Jeesuksen nimessä. Seuraavaksi käsittelen Isä meidän rukouksessa olevia pääkohtia, joita Herra Jeesus opetti kuuluvan rukoukseen.

Ei ole vain tärkeää tietää missä nimessä rukoillaan, vaan todella tärkeää on tietää miten rukoillaan Jumalaa.

Ennen Isä meidän rukousta Herra Jeesus sanoi:

Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

Rukous ei saisi olla tyhjän hokemista, eikä sanataituruutta, vaan sydämestä lähtevä Jumalan lapsen rukous Isälle Herran Jeesuksen nimessä. Jumala tietää mitä me tarvitsemme ennen kuin anomme Häneltä, mutta silti saamme anoa ja rukoilla Jumalaa.

En usko, että Isä meidän rukous on annettu kuin kaavaksi, jonka mukaan aina tulee rukoilla sanatarkasti, vaan Isä meidän rukous osoittaa asioita, jotka ovat tärkeitä kun rukouksia tuodaan Jumalalle. Mutta totta kai myös Isä meidän rukousta voidaan rukoilla sanasta sanaan, kunhan muistaa sen, että Jumalaa voi rukoilla myös muissa asioissa, joista Isä meidän rukous ei mainitse.

Kun rukoilemme Isää Herran Jeesuksen nimessä, niin sen tulisi sisältää seuraavia asioita.

Jumala on taivaissa

Kun rukoilemme Jumalaa, niin meidän tulee aina muistaa, että Jumala on Jumala, joka on taivaissa. Jumala ei ole tämän maailman luotu asia, vaan Kaikkivaltias Jumala, joka on taivaissa, joka on itse Luoja Jumala. Rukouksemme kohdistuvat Kaikkivaltiaalle Jumalalle.

Herran nimi on pyhitetty

Kun rukoilemme Jumalaa, niin meidän tulee muistaa, että Jumala on Pyhä Jumala, jonka nimi (Jumala itse) tulee pitää Pyhänä ja pyhitettynä. Alkukielessä pyhitetty sana on hagiadzo, joka tarkoittaa pyhittää, olla pyhä.

Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee pitää Jumalaa Pyhänä sekä pyhittää sydämemme Häntä palvelemaan. Kun rukoilemme meidän tulisi rukoilla Pyhää Jumalaa pyhitetyllä sydämellä. Tämä tapahtuu itse kunkin kohdalla sen kasvunmäärän mukaan mihin itse kukin on saanut kasvaa Jumalan armosta.

Tulkoon Sinun valtakuntasi

Jumalaa rukoilevan ihmisen sydämessä olisi hyvä olla kaipuu Jumalan valtakunnasta, että pääsisimme Jumalan valtakunnan vaikutuspiiriin. Saamme elää jo nyt täällä maan päällä Jumalan valtakunnan lakien ja opetusten mukaan, mutta lopullinen Jumalan valtakunnan täyttymys on Uudessa Jerusalemissa, joka on uskovan ihmisen lopullinen asuinpaikka.

Tapahtukoon Sinun tahtosi

Kun rukoilemme Jumalaa, niin meidän tulisi ymmärtää, että kaikkein tärkeintä on Jumalan tahdon tapahtuminen. Meillä voi olla toiveita ja haaveita, mutta silti meidän tulisi tyytyä Jumalaan tahtoon. Siksi aina kun rukoilemme, niin meidän tulee laittaa Jumalan tahto ja Jumalan tahdon tapahtuminen etusijalle. Tämä tarkoittaa sitä että meidän oma tahtomme ei saa olla etusijalla, vaan Jumalan tahto. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän tulisi kasvaa ja alistaa oma tahtomme Jumalan tahdon alle. Kun rukoilemme tapahtukoon sinun tahtosi, niin se tarkoittaa, että tapahtukoon Jumalan tahto niin maan päällä kuin taivaissa.

Jumalan tahto on, että me rakastamme Jumalaa, koska Hän on ensin rakastanut meitä. Koska rakastamme Jumalaa, niin silloin rakastamme myös lähimmäisiämme. Jumalan tahto, että koska Häntä rakastamme, niin haluamme myös elää Hänen sanansa opetuksien mukaan. Näin Jumalan tahto varmasti tapahtuu, jos rakastamme Jumalaa kuten on edellä kuvattu. Jumalan rakastaminen on myös prosessi, jossa saamme kasvaa koko ajan enemmän rakastamaan Jumalaan.

Jokapäiväinen leipä

Jumala on luvannut pitää meistä huolen, siksi Isä meidän rukouksessa sanotaan; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Jumala haluaa muistuttaa meitä, että Hän pitää meistä huolta ja antaa meille jokapäiväisen leipämme, eli ruuan. Saamme Häneltä niin hengellisen kuin maallisen jokapäiväisen ruokamme.

Anna meille meidän syntimme anteeksi

Kun rukoilemme niin Jumala haluaa muistuttaa, että Hän antaa meille syntimme anteeksi. Samoin kun ja jos olemme tehneet syntiä, niin meidän tulee tehdä parannus ja rukoilla Jumalaa ja Hän antaa katuvalle synnit anteeksi.

Tässä kohden on myös se puoli, että meidän tulisi antaa anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Isä meidän rukous painottaa myös että kun rukoilemme Jumalaa, niin meillä tulisi olla anteeksiantava mieli lähimmäisiämme kohtaan.

Älä saata kiusaukseen, vaan päästä pahasta

Isä meidän rukous haluaa opettaa meitä, että kun rukoilemme Jumalaa, niin meillä tulisi olla halu ettemme tekisi syntiä ja että Jumala paljastaisi meille pahan kavalat juonet ja vaarat joiden kautta voi joutua syntiä tekemään. Jumala haluaa ettemme rikkoisi itseämme ja lähimmäisiämme synneillä, siksi Hän haluaa, että tuomme rukouksessa Hänen eteensä sen ettemme haluaisi elää synnissä emmekä tehdä syntiä.

Kukaan uskova ei ole täydellinen, eikä tule tässä ajassa täydelliseksi, siksi Jumala haluaa että rukouksessa ymmärrämme oman pienuutemme ja rukouksessa turvaudumme luottamaan Hänen apuunsa ja voimaansa.

Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti

Uskova ihminen, joka kunnioittaa Jumalaa menestyy, eli oppii elämään Jumalan tahdon mukaan ja panemaan pois elämästään Jumalan tahdon vastaisia asioita. Siksi on hyvä, että rukouksessa muistamme ja ymmärrämme, että Jumalan on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti.

Isä meidän rukouksen keskipiste

Isä meidän rukouksen keskipiste on Jumalassa ja Hänen valtasuuruudessaan. Isä meidän rukous opettaa meitä Jumala keskeisyyteen, eli katsomaan, ylistämään, kirkastamaan sekä luottamaan Jumalaan ja näkemään, että Hän on Kaikkivaltias, joka voi auttaa meitä.

Kun tarkastelemme Isä meidän rukousta, niin se ei keskity meidän ongelmiin, vaan Jumalaan joka voi ratkaista meidän ongelmat. Kun omaamme tällaisen näkökyvyn, niin silloin ongelmat ratkeavat, koska emme ole keskittyneet pyörimään ongelmiemme keskellä, vaan tulemme kohtaamaan rukouksessa Jumalaa, joka Kaikkivaltiaana auttaa meitä meidän ongelmissamme.

Isä meidän rukouksen ydinopetus on se, että keskittyisimme Jumalan hyvyyteen, armoon, rakkauteen ja totuuteen, koska silloin pääsemme eteenpäin uskontiellä. Jos keskitymme ja pyörimme vain ongelmiemme keskellä, emme pääse eteenpäin uskontiellä, vaan huolet ja ongelmat kaatavat meidät sekä vaurioittavat meitä.

Tähän täytyy tuoda taas eräs hyvin tärkeä näkökulma. Kukaan uskova ei heti pysty luottamaan Jumalaan ja Hänen huolenpitoonsa, vaan kipuilee ja huolehtii ja kamppailee oman elämän ongelmien ja asioiden kanssa. Terveen uskon kasvun kautta opimme kuitenkin koko ajan enemmän luottamaan Jumalaan ja Hänen hyvään huolenpitoonsa.

Ongelmia ja huolia saa tietenkin tuoda rukouksessa Jumalalle, mutta terveen kasvun kautta opimme suhtautumaan niihin oikealla tavalla. Uskovan uskonelämän alussa huolet ja ongelmat ahdistavat meitä ja ne koittavat kaataa meidät ja järkyttää meitä. Mutta terveen kasvun kautta opimme tuomaan huolet ja ongelmat Jumalalle siten, että kiitoksen kautta tuomme ne Herralle luottaen, että Hän auttaa ja tapahtukoon Hänen hyvä tahtonsa. Terve kasvu ei poista tiettyjä huolia ja ongelmia, joita kohtaamme elämässämme, mutta terve uskon kasvu auttaa suhtautumaan niihin, niin etteivät ne järkytä ja kaada meidän maailmaamme, vaan voimme tuoda ne kiitoksen kanssa Jumalalle, että Hän auttaa ja Hänen hyvä tahtonsa tapahtukoon.

 

Linkki: Rukous ja rukoileminen Raamatun valossa

 

Petri Paavola


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker