Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paavali ei tehnyt nasiirilupausta

 

 

Jotkut opettavat ja uskovat, että Paavali olisi tehnyt Herraan Jeesukseen uskovana nasiirilupauksen. Tämän kaltainen uskomus on kuitenkin selkeästi Uuden Liiton valossa Raamatun vastainen opetus. Aion tässä kirjoituksessa tuoda esille Raamatun kohdat, jotka todistavat selkeästi että Paavali ei tehnyt Herraan Jeesukseen uskovana nasiirilupausta.

 

Akylas oli tehnyt nasiirilupauksen

 

Apt 18:18Mutta Paavali viipyi siellä vielä jonkun aikaa; sitten hän sanoi veljille jäähyväiset ja purjehti Syyriaan, mukanansa Priskilla ja Akylas; hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa, sillä hän oli tehnyt lupauksen.

 

Alkutekstissä Akylas sanan jälkeen tulee leikkauttaa (leikata hiukset päästä) sana. Alkutekstistä saa selkeästi sen käsityksen, että Akylas oli tehnyt lupauksen hiusten leikkaamisesta, eikä Paavali. Kun tutkimme lisää Raamattua, niin Raamattu todistaa sen, että Paavali ei tehnyt nasiirilupausta Herraan Jeesukseen uskovana ihmisenä.

 

Akylaksen lupaus leikata hiuksensa ei ollut nasiirilupaus, koska VT:n nasiirilupauksen mukaisesti nasiirilupauksen tehneen ihmisen piti leikata hiuksensa vihkiytymisen merkiksi ilmestysmajan ovella. Tämä tarkoittaa sitä, että Akylaan olisi pitänyt leikata hiuksensa Jerusalemin temppelin esipihalla, jos hän olisi tehnyt nasiriilupauksen. Akylas oli tehnyt lupauksen leikata hiuksensa Kenkreassa, joka todistaa sen ettei kyse ollut VT:n nasiirilupauksesta, koska VT:n nasiirilupaus piti tehdä temppelin esipihalla Jerusalemissa. Kenkreassa tehty hiusten leikkaamisen lupaus todistaa sen, ettei ollut kyse nasiirilupauksen tekemisestä. Akylaan lupaus hiusten leikkaamisesta tarkoitti jotakin muuta lupausta kuin nasiirilupausta.

 

Nasiirilupaukseen kuului myös syntiuhri

 

4 Moos 6:
13 Ja tämä on nasiirilaki: Sinä päivänä, jona hänen nasiirilupauksensa aika on kulunut umpeen, tuotakoon hänet ilmestysmajan ovelle,
14 ja hän tuokoon uhrilahjanansa Herralle vuoden vanhan virheettömän karitsan polttouhriksi ja vuoden vanhan virheettömän uuhikaritsan syntiuhriksi sekä virheettömän oinaan yhteysuhriksi
15 ynnä korillisen lestyistä jauhoista leivottuja happamattomia leipiä, öljyyn leivottuja kakkuja ja öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia sekä niihin kuuluvan ruoka- ja juomauhrin.
16 Ja pappi tuokoon ne Herran eteen ja toimittakoon hänen syntiuhrinsa ja polttouhrinsa.
17 Mutta oinaan hän uhratkoon yhteysuhriksi Herralle ynnä korillisen happamattomia leipiä; ja pappi toimittakoon myös hänen ruoka- ja juomauhrinsa.
18 Ja nasiiri ajattakoon hiuksensa, vihkiytymisensä merkin, ilmestysmajan ovella ja ottakoon päänsä hiukset, vihkiytymisensä merkin, ja pankoon ne tuleen, joka palaa yhteysuhrin alla.
19 Ja pappi ottakoon oinaan keitetyn lavan ja korista happamattoman kakun sekä happamattoman ohukaisen ja pankoon ne nasiirin käsiin, senjälkeen kuin tämä on ajattanut pois vihkiytymisensä merkin.

 

Nasiirilupaukseen kuului polttouhri, syntiuhri sekä yhteysuhri. Nasiirin edestä uhrattiin ja toimitettiin syntiuhri eläinuhrijärjestelmän mukaan. Paavali oli Uuden Liiton apostoli ja Jumalan palvelija, eikä hän mitenkään olisi voinut enää osallistua nasiirina vanhan liiton syntiuhreihin. Herra Jeesus Messias kumosi vanhan liiton sekä VT:n eläinuhrijärjestelmän, joten Paavali ei olisi voinut mitenkään tehdä Herran Jeesuksen opetuslapsena ja apostolina nasiirilupausta.

 

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.
13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
16 joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön
19 -sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi-mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

 

Heprealaiskirje on kirjoitettu erikoisesti juutalaisille Herraan Jeesukseen uskoville, mutta toki tietenkin myös kaikille Herran Jeesuksen opetuslapsille. Heprealaiskirjeen 7 luku kertoo lain muutoksesta, joka tarkoittaa vanhan liiton järjestyksen kumoutumista ja Uuden Liiton järjestyksen voimaan astumista.

 

Hepr 7 luku sanoo, että pappeus muuttui, joka tarkoittaa sitä että vanhan liiton Aaronin pappeus eläinuhrijärjestelmineen kumoutui ja tilalle astui Melkisedekin järjestys Uuden Liiton mukaan, jonka Ylimmäisenä Pappina on Herra Jeesus Messias. Näin on täysin selvää, että apostoli Paavali Uuden Liiton Jumalan palvelijana ei osallistunut nasiirilupauksen tekemiseen, johon kuului vanhan liiton syntiuhri, polttouhri sekä yhteysuhri.

 

Lakia ei kumottu kuten käy ilmi myös heprealaiskirjeen 7 luvusta. Lain muutos tarkoittaa sitä, että vanhan liiton järjestykseen kuuluvat käskyt kumottiin Jeesuksen syntiuhrin, veren ja kuoleman kautta, mutta Jumalan lakia, eli Kymmentä Käskyä Herra Jeesus Messias ei kumonnut. Kymmenen Käskyn opetukset ovat voimassa vielä Uudessa Liitossa. Laki (10 Käskyä) ja vanha liitto ei ole sama asia, siksi vanha liitto kumoutui ja Kymmenen Käskyä jäivät voimaan. Uudessa Liitossa on yhä edelleen voimassa kaikki Kymmenen Käskyä ja kaikki ne VT:n käskyt joiden mainitaan olevan voimassa Uudessa Liitossa sekä Uuden Liiton mukana tulleet uudet käskyt ja opetukset kuten esim. Jeesuksen syntiuhri, kuninkaallinen pappeus (yleinen pappeus) jne.

 

Jerusalem ja nasiirilupaus

 

Apt 21:
18 Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin tykö, ja kaikki vanhimmat tulivat sinne saapuville.
19 Ja kun hän oli heitä tervehtinyt, kertoi hän kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa.
20 Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
21 Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.
22 Mitä siis on tehtävä? Varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen.
23 Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä.
24 Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.
25 Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta."
26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän pyhäkköön ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.
27 ¶ Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi.

 

Paavali tuli Jerusalemiin ja Jerusalemin seurakunnan vanhimmat sanoivat, että juutalaisille oli kerrottu Paavalin opettavan pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta sekä kieltävän ympärileikkauksen ja että ei saa vaeltaa juutalaisten tapojen mukaan. Jerusalemin seurakunnan vanhimmat neuvoivat Paavalia maksamaan neljän miehen nasiirilupauksen kulut, että juutalaiset huomaisivat Paavalin vaeltavan lain mukaan ja noudattavan lakia. Tämä kohta todistaa, että Paavali ei ollut tehnyt missään kohdassa nasiirilupausta ollessaan Herran Jeesuksen opetuslapsi, sillä Paavali olisi voinut vedota nasiirilupaukseensa todisteena vaeltamisesta Mooseksen lain mukaan, mutta koska hän ei ollut sellaista tehnyt, niin siksi Jerusalemin seurakunnan vanhimmat ehdottivat hänelle, että hän maksaisi neljän miehen nasiirilupauksen kulut.

 

Paavali ei myöskään tässä kohdassa aikonut itse tehdä nasiirilupausta, vaan hänen tuli maksaa neljän miehen nasiirilupauksen kulut. Jakeessa 24 oleva sana puhdista on alkukielellä haginidzo, joka tarkoittaa kuvaannollisesti pyhittymistä joko moraalisesti tai seremoniallisesti. Haginidzo tarkoittaa myös puhdistautumista juutalaisen lain mukaan joko rukouksen, pidättäytymisen, mikva-kasteiden (pesujen) sekä uhrien kautta. Uskon, että Paavalin kohdalla jakeessa 24 oli kyse puhdistautumisesta rukouksen kera, sillä Paavali ei voinut enää Uuden Liiton palvelijana osallistua vanhan liiton eläinuhrijärjestelmän mukaiseen eläinuhrin suorittamiseen, niin että hänen puolestaan olisi uhrattu eläinuhri.

 

Jakeet 26 ja 27 alkutekstin mukaan sanovat, että kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä kun heidän puolesta tuli tuoda uhri, ei siis päättyneet, vaan päättymässä. Tämä tarkoittaa sitä että niiden neljän miehen edestä ei keritty tuomaan uhria, sillä uskon Jumalan estäneen sen, siksi että Jumala ei halunnut että Paavali olisi rahoittanut nasiirilupauksen mukaiset VT:n uhrit, siksi Jumala esti sen.

 

Jos ja kun rahoitamme jonkun puolesta asian, jossa uhrataan vanhan liiton uhreja, niin tietenkin se on väärin. Koska rahoillamme silloin tuemme vanhan liiton uhrijärjestelmää. Raamatun ei tarvitse sanoa, että Jerusalemin seurakunnan vanhimmat ja Paavali tekivät väärin, koska näemme sen itsekin sanasta. Jumala esti tämän tapahtuman, joka kertoo sen, että se oli väärin Jumalan mielestä ja Hän puuttui vääryyteen estämällä sen.

 

Jumala esti Paavalin erehdyksen juutalaisten kautta, niin etteivät he kerinneet uhraamaan, koska ne seitsemän päivää olivat päättymässä, mutta eivät päättyneet ja pian olisi uhrin aika, ja siksi Jumala esti tämän aikeen. Paavali varmasti aikoi olla lain alaisille kuin lain alainen, mutta olemalla ei lain alla, mutta koska siinä kuitenkin olisi menty lain alle suorittamalla eläinuhrina myös syntiuhri, niin Jumala esti tämän. Nasiirilupaus ei kuulu enää Uuteen Liittoon. Vanhan Liiton uhrit eivät kuulu Uuden Liiton Jumalan palvelijoille, eivätkä ole voimassa Uudessa Liitossa.

 

Ehkäpä Jumala on sallinut kirjoituttaa Pietarin ja Paavalin lankeemukset, koska ei kukaan ihminen ole täydellinen, eivät edes he. Meillä on suuri vaara nostaa ihminen jalustalle, kun siellä pitäisi olla Jumala, jolle kaikki kunnia kuuluu. Kukaan uskova ei ole erehtymätön. Me kaikki erehdymme, minäkin olen erehtyväinen, me jokainen olemme erehtyväisiä ja siksi myös Pietari ja Paavali erehtyivät, koska Jumala on vain erehtymätön.

Jaak 3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

 

Jerusalemin seurakunnassa vaikutti aluksi VT:n lain alaisuus, joka tulee esille siitä kuinka Jerusalemin seurakunnan vanhimmat neuvoivat Paavalia toimimaan VT:n lain mukaan johon kuului syntiuhrin uhraaminen. Pietarin kirjeistä käy kuitenkin ilmi, että Jerusalemin seurakunnan opetus ohjautui lopulta kuitenkin Uuden Liiton mukaisen uskon järjestyksen mukaisesti.

 

Paavalin lahja

 

Apt 24:
17 Niin minä nyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja toimittamaan uhreja.
18 Näitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä, eikä ollut mitään väentungosta tai meteliä;

 

Jotkut opettavat, että Paavali osallistui vanhan liiton uhreihin koska Apt 24:17 sanoo, että Paavali tuli toimittamaan uhreja. Kun tutkimme tätä kohtaa alkukielen sekä Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin meille selviää, että Paavali ei tarkoittanut tässä kohdassa vanhan liiton eläinuhreja.

 

Alkukielessä  Apt 24:17 almu sana on eleemosune, joka tarkoittaa almua ja lahjoitusta sekä uhreja sana on prosfora, joka tarkoittaa uhrausta antaa lahja, uhrata uhri verettömästi tai eläinuhrin veren kautta, syntiuhri.

 

Paavali viittaa Apt 24:17 kohdassa apostolien tekojen 21 lukuun, jossa hän maksoi lahjaksi neljän miehen nasiirilupauksesta aiheutuvat kulut. Paavalin uhraus oli lahjan (lahjana rahaa) antaminen neljälle miehelle. sillä Paavali ei voinut enää osallistua VT:n eläinuhreihin  ja uhreja sana tarkoittaa myös Apt 24:17 lahjan antamista uhrina. Jos Paavali olisi osallistunut eläinuhreihin, niin hän olisi pilkannut ja tehnyt turhaksi Jeesuksen sovitustyön, mutta sitä hän ei tietenkään tehnyt. On siten täysin selvää, että alkukielen ja Raamatun kokonaisopetuksen valossa Paavalin "uhri" oli lahja kulujen maksumiehenä.

 

Paavali nuhteli Pietaria

 

Gal 2:
11 ¶ Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.
12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,
13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.
14 Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"
15 Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä;
16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

 

Keefas on Pietari. Jakeen yksitoista loppuosa menee alkutekstin mukaan näin; koska hän oli syytettynä. Alkutekstissä jakeessa 11 on sana kataginosko, joka tarkoittaa tuomita, syyttää, löytää vikaa.

 

Pietari oli aterioinut pakanoiden kanssa, mutta kun paikalle ilmaantui juutalaisia, niin Pietari vetäytyi pois heidän luotaan, koska hän pelkäsi juutalaisia. Pietarin teko langetti ulkokultaisuuteen (tekopyhyys) myös muita mm. Barnabaan. Paavali otti esille vielä erää vakavan asian.

 

Paavali oli huomannut, että Pietari ja muut eivät vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan "pakottaen" pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja. Paavali sanoi Pietarille ja muille, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Siksi olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Pietari ja muut olivat langenneet julistamaan pakanoille evankeliumia sekoittaen siihen vanhan liiton lakeja, järjestystä ja tapoja. Tästä Paavali nuhteli myös Pietaria.  Tämä todistaa sen, että Jerusalemin seurakunnassa oli aluksi vanhan liiton hapatusta mukana, siksi he neuvoivat Paavalia osallistumaan nasiirilupauksen kuluihin.

 

Vanhan liiton uhrit eivät enää palaa

 

Jotkut uskovat ymmärtävät virheellisesti, että vanhan liiton aikana juutalaisille kuuluneet eläinuhrit palautetaan voimaan tuhannen vuoden ajanjaksossa, jossa Herra Jeesus Messias hallitsee maan päällä tuhat vuotta Rauhanruhtinaana. Osittain he uskovat siksi, koska ovat ymmärtäneet väärin Apostolien tekojen luvut 21 ja 24 sekä koska he ymmärtävät väärin muutaman vanhan testamentin kohdan.

 

Zec 14:
20 In that day shall there be upon the bells of the horses, HOLINESS UNTO THE LORD; and the pots in the LORD’S house shall be like the bowls before the altar.
21 Yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the LORD of hosts: and all they that sacrifice shall come and take of them, and seethe therein: and in that day there shall be no more the Canaanite in the house of the LORD of hosts.
(KJV)

Sak 14:
20 Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: "Pyhitetty Herralle". Ja padat Herran temppelissä (huone) ovat uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin edessä.
21 Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa (kaananilaista) Herran Sebaotin temppelissä (huone).
 (33/38)

Tuon ajankohta on tuhannen vuoden ajanjaksoa ja se käy selkeästi ilmi kun lukee koko luvun. Laitoin muutaman sanan sulkuihin, jotka osoittavat mikä sana on oikeasti kyseessä siinä kohden. Padat ovat Herran huoneessa, ei siis temppelissä. Hepreaksi noissa kohdin on sana bajith, joka tarkoittaa huone, perheväkeä.

Kuningas Jaakon käännös kääntää sanan bajith taloksi 1881 kertaa, perheväeksi 54 kertaa,kodiksi 25 kertaa ja temppeliksi 11 kertaa ja muutamalla muulla sanalla jolla ei ole merkitystä tässä kohdin.

KJV kääntää tässä kohden oikein eli house, joka tarkoittaa Jumalan perheväkeä (pelastuneita), jotka elävät Kristuksen kanssa 1000 vuoden ajan maan päällä. Padat ovat uskovilla käytössään, jotka ovat pyhitettyjä eikä niitä saa käyttää epäjumalanpalvelukseen (kuten eläinuhreihin). Siksi Raamattu sanoo alkukielellä, että ne ovat kuin maljat olivat alttarilla (VT:n uhrit), mutta niissä ei uhrata, vaan niissä keitetään (otaksun syötävää). Jumala on poistanut eläinuhrit Messias Jeesuksessa ja siksi Hän muistuttaa tuossa, että padat muistuttavat vanhoista uhreista, mutta eivät ole niitä varten, vaan keittämistä varten, ei eläinuhreja varten. Uhraajat jotka tulevat, eivät ole eläintenuhraajia, vaan oman elämänsä Jumalalle uhranneita uskovia. Eikä sinä päivänä ole enää yhtään kaananilaista Herran huoneessa (perheväessä) tarkoittaa ettei siellä ole pakanoita pakanallisilla tavoilla, vaan Jumalan perheväkeä Herran Jeesuksen uhrin ansioista.

 

Sana uhraajat Sak 14:21 tarkoittaa alkukielessä teurastaa uhriksi ja teurastaa syötäväksi sekä uhrata uhria Jumalalle. Tässä kohdassa on kysymys siitä, että nämä uhraajat eivät uhraa eläinuhreja, vaan he ovat uhranneet itsensä eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi (Room 12:1).

Tuo meidän käännöksessä oleva temppeli sana hämää monia ja on erikoisesti judaistien suosiossa, sillä he väärin luulevat tuossa kohtaa olevan kysymys temppelistä ja eläinuhreista, mutta kun ei ole, sillä Herran Jeesuksen uhri päätti eläinten uhraamisen. Tosin sana bajith voidaan kääntää myös temppeliksi, mutta tässä kohden ei, koska Jeesuksen kertakaikkisen uhrin jälkeen ei tule enää muita uhreja.

Jotkut uskovat luulevat, että Hesekielin luvut 40-48 opettavat eläinuhreista tuhannen vuoden ajanjaksossa. Hes 40-48 luvut ovat kuvakieltä, sillä nämä luvut eivät voi tarkoittaa eläinuhrien palaamista tuhatvuotisjaksona. Muuten Jeesuksen uhrilla ei olisi mitään arvoa siellä, eikä niille jotka ovat siellä nimenomaan Jeesuksen uhrin tähden, ei eläinuhrien tähden.


Hes 40-48 on symbolinen opetus, joka on vertauskuvallista ilmoitusta, eikä kirjaimellinen ilmoitus. Osa siitä on kirjaimellista ilmoitusta, eli se osa joka käsittelee pelastuneita juutalaisia, jotka symbolisesti palvelevat "temppelissä". Uhrit ovat vertauskuvallista kieltä, sillä tuskin kukaan uskova uhraisi Herran Jeesuksen silmien edessä eläinuhreja syntiuhreiksi tai tuskinpa Jeesus (tai Isä) asettaisi enää eläinuhreja, kun ne ovat jo kerran kumotut, koska Herra Jeesus on lunastanut ja sovittanut uskovien synnit verensä ja kuolemansa kautta.

 

Evankeliumi on puhdas

 

Raamattu on rehellinen kirja, koska se paljastaa meille niin Paavalin kuin Pietarin erehdyksen. Raamattu opettaa että Jumala yksin on synnitön, erehtymätön sekä täydellinen. Paavalin ja Pietarin erehdykset olivat inhimillisiä, sillä jokainen uskova erehtyy joskus jossakin.

 

Huolimatta heidän erheistään Jumala antoi puhtaan evankeliumin heidän kauttansa. Niin Pietarin kuin Paavalin kirjeissä on puhdas evankeliumi ja sanan opetus, sillä Jumala varjeli heidän opetuksensa puhtaina ja antoi opetuksen ja evankeliumin noudattaa Uuden Liiton järjestystä. Pietarin kirjeistä käy ilmi, että hänen evankeliuminsa perustui Uuden Liiton järjestykselle. Pietarin kirjeet osoittavat meille, että Pietari ja Jerusalemin seurakunta olivat päässeet eroon vanhan liiton järjestyksen hapatuksesta.

 

Vaikka Pietari ja Paavali tekivätkin omat erheensä, niin meidän on muistettava se tosiasia, että he olivat Herran valitsemia apostoleja Herran työhön. Kukaan ihminen ei enää heidän jälkeensä saa samanlaista kunniaa kuin he saivat, koska Jumala soi heille armon kirjoittaa Jumalan sanan opetusta Raamattuun. Meillä kaikilla on vielä paljon opittavaa Jumalalta, Herralta Jeesukselta sekä myös Paavalilta ja Pietarilta.

 

 

Lähteet:

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon


 

 

Petri Paavola 2.12.2010

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker