Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Rakkauden kaksoiskäsky
 

Jeesuksen opettaman rakkauden kaksoiskäskyn oikeanlainen ymmärtäminen on yksi Raamatullisen uskon ydin- ja perusasioista. Uskovien monet ongelmat ja kokemukset, että uskon elämässä ei ole tasapainoa ja rauhaa johtuvat usein siitä, että ei ole ole oikeata ymmärrystä rakkauden kaksoiskäskyn oikeasta merkityksestä. Tämän asian ymmärtäminen on todella merkittävän tärkeätä, koska vain sen kautta voimme kasvaa terveeseen ja kypsään uskoon sekä todelliseen Jumalan tuntemiseen.

Rakkauden kaksoiskäskyn oikea ymmärtäminen johdattaa meidät tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa sekä lähimmäisiä ja avaa meille ymmärryksen Kirjoitusten (Jumalan Sana) tuntemiseen sekä johdattaa meidät syvälliseen Pyhän Hengen täyttämään uskonelämään. Tämän kirjoituksen tarkoitus ja pyrkimys on koittaa saada selville se mitä Herra Jeesus tarkoitti rakkauden kaksoiskäskyllä.

Esteitä asian ymmärtämiselle

Matteuksen evankeliumin luvussa 22 fariseukset ja saddukeukset koittivat saada Herran Jeesuksen satimeen oppikysymysten kautta samoin edellisessä luvussa 21 myös ylipapit olivat Herran Jeesuksen kimpussa.

Matteuksen evankeliumin 22 luvussa Jeesus nostaa esille asioita, jotka estävät ymmärtämästä rakkauden kaksoiskäskyä. Näitä asioita ovat; sisäisen Jumalan tuntemisen puuttuminen, Jumalan sanan väärä tulkinta, jossa laista tehdään tukehduttavan kuristava kahle sekä Jumalan sanan väärä tulkinta, jossa lakia käytetään vanhan Aatamin tarpeiden elossa pitämiseen. Nämä kaikki piirteet löytyvät ylipapeilta, fariseuksilta ja saddukeuksilta siksi aion käydä tässä lyhyesti läpi millaisia he olivat ja miksi he eivät ymmärtäneet rakkauden kaksoiskäskyä. Seuraavaksi tutkimme näitä motiiveja.

Ylipapit. Kun Rooma miehitti ja hallitsi Israelia, niin roomalaiset lakkauttivat Aaronin ylipapillisen perimyksen. Roomalaiset nimittivät itselleen sopivan ylimmäisen papin, joka suostui tukemaan roomalaisten valtaa Juudeassa. Herran Jeesuksen aikainen ylimmäinen pappi oli Kaifas, jonka Rooman maaherra nimitti ylipapiksi vuonna 18 jKr. syntymän. Kaifas oli roomalaisten talutusnuorassa eikä hän siten voinut eikä halunnutkaan pitää kiinni todellisesta Jumalan sanan opetuksesta, koska ylipappeus oli hänelle poliittisen maallisen hallinnon väline. Siksi juutalaisten uskon kysymykset eivät kiinnostaneet häntä siitä näkökulmasta mitä Jumala opettaa sanassaan, mutta sen sijaan ihmisten sielulliset ja lihalliset tarpeet olivat hänelle tärkeitä. Ylipappina Kaifas myös toi esille Raamatun opetuksia, mutta hän vääristi Jumalan sanaa ja johdatti ihmisiä elämään ihmisen sielullisen ja synnillisten himojen ja halujen mukaan.

Ylipappi Kaifas tuki ja pönkitti ihmisten halua elää synnissä ja kapinassa Jumalaa vastaan. Jokainen joka uskoi häntä ja uskonnollisia perinnäissääntöjä oli todellisen Jumalan sanan opetuksesta ulkopuolella, eli osaton todelliseen Jumalan sanan opetukseen.

Jos sinulle on tärkeintä se mitä Jumalan sanasta luopuneet uskonnolliset johtajat sanovat ja opettavat, niin sinäkään et voi ymmärtää oikein Jumalan sanan opetuksia. Koska uskonnolliset perinnäissäännöt johdattavat sinut pitämään yllä sinun lihasi sielullista elämää, joka uskonnollisten perinnäissääntöjen kautta kumoaa Jumalan sanan muuttaen sen valheasuun, jonka kautta Jumalan sanan opetus vääristetään. Niin pitkään kun uskot ja pidät kiinni uskonnollisista perinnäissäänöistä et kykene ymmärtämään Jumalan sanaa oikealla tavalla, siksi ainoa vaihtoehto on hylätä uskonnolliset perinnäissäännöt ja uskoa Jumalaan siten kuin Raamattu opettaa.

Fariseukset. Fariseukset olivat juutalaisten uskonnolliskansallinen puolue. He koittivat noudattaa vanhinten perinnäissääntöjä jokaista pientä yksityiskohtaa myöten. Fariseukset olivat myös paljon tekemisissä rabbien kanssa, jotka tutkivat lakia. Fariseukset kilpailivat keskenään siitä kuka oli hurskain, kuka kykeni eniten noudattamaan lakia. Vanhimmat ja rabbit tulkitsivat lakia monessa kohden väärin ja samoin fariseukset, jotka uskoivat heidän opetuksiaan.

Fariseukset tulivat Jeesuksen luokse, sillä motiivilla kuinka saisivat Hänet sanoissa solmituksi. Fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"

Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi miksi he ulkokullatut kiusasivat Jeesusta. Samoin Jeesus pyysi näyttämään verorahaa ja käski sen antamaan hänelle kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on, eli keisarille. Jeesus myös sanoi: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät Jeesuksen ja menivät pois.

Ulkokultaisuus. Ulkokultaisuus on eräs asia, joka estää ymmärtämästä kaksoiskäskyn merkitystä. Uudessa Testamentissa Matt 22:18 on hebreaksi tzevuim (monikko sanasta tzevua), tzevua tarkoittaa tekopyhää ja teeskentelijää. Samoin kreikkalaisessa Uudessa Testamentissa oleva sana hypokrites tarkoittaa tekopyhää ja teeskentelijää. Tekopyhä ei ole aito, vaan teeskentelee, eli esittää jotakin muuta kuin mitä hän on todellisuudessa. Fariseukset, eli ulkokullatut elivät ihmistenperinnäissääntöjen mukaan, joiden he luulivat olevan Jumalan sanan opetusta. Herra Jeesus sanoi ulkokullatun kunnioittavan kyllä huulillaan Jumalaa, mutta koska he olivat hyljänneet Jumalan käskyn ja noudattaneet ihmisten perinnäissääntöjä, siksi heidän sydämensä oli kaukana Jumalasta. Herran Jeesuksen mukaan edellä oleva fariseusten toiminta oli turhaa Jumalan palvelemista, Mark 7:6-8.

Uskova, joka elää tekopyhyydessä ja tekopyhyyden kautta on väärän opetuksen alla eikä voi ymmärtää oikein rakkauden kaksoiskäskyä ja siksi hänen elämässään ei vaikuta Jumalan Hengen osallisuuden kautta tulevat siunaukset, johon kuuluvat rakkauden kautta palveleminen sekä hengellinen tasapaino ja rauha.

Jumala antoi juutalaisille nimen Israel, joka tulee sanoista El (Jumala) ja sarah (voima, vapauttaa). Israelilaisten tuli edustaa Jumalan voimaa ja vapautusta, eli pois päästämistä synnistä ja kapinasta Jumalaa vastaan. Herra Jeesus joutui kuitenkin sanomaan fariseuksille, että he olivat tekopyhiä teeskentelijöitä, jotka turhaan palvelivat Jumalaa, sillä Jumala oli kaukana heistä. Jumala oli kaukana heistä, koska he olivat kumonneet Jumalan sanan ihmisten uskonnollisilla perinnäissäännöillä sekä he kaiken lisäksi vielä teeskentelivät olevansa vanhurskaita. Jos me olemme uskovina tekopyhiä teeskentelijöitä, niin silloin emme kykene elämään lähellä Jumalaa, vaan olemme kaukana hänestä, vaikka ulkokuoremme onkin jumalisuuden mukainen. Ihminen, jonka ulkokuori on jumalinen, mutta sisus on tyhjä Jumalan rakkaudesta ja totuudesta, ei voi elää lähellä Jumalaa.

Tekopyhä teeskentelyn kautta valjastaa itsensä omalla voimallansa, jossa oma minä ja oma voima toimii voimanlähteenä uskon elämälle. Uskon elämää ei voi elää oman voiman varassa, koska Pyhä Henki on voima, joka ylläpitää uskovan hengellistä elämää. Pyhä Henki auttaa ja vaikuttaa uskovassa lihan tekojen kuolettamista sekä auttaa ja vaikuttaa vaeltamaan vanhurskaasti. Tekopyhä uskova joka omalla voimallansa yrittää noudattaa Jumalan sanan opetusta enemmin tai myöhemmin väsyy ja luovuttaa tai sitten jatkaa teeskentelemistä. Tällaisen ihmisen sisäinen maailma on ahdistunut sekä hän on sydämessään usein epävarma uskon asioita kohtaan ja "varmuus" mitä hän viestittää muille on teeskentelyä. Usein hän tuntee myös suurta syyllisyyttä sydämessään. Joissakin tapauksissa ylpeys on niin sokaissut tekopyhän, että hän todellakin luulee olevansa "oikeaoppinen" uskova ja siksi hän koko ajan vahtii muita ja huomauttaa jokaiselle, joka toimii vastoin niitä perinnäissääntöjä, joita hän itse noudattaa. Usein ulkokultaisuuteen kuuluu myös todella kiivas oman "oikeaoppisuuden" pönkittäminen. Ulkokultainen myös kilpailee uskon asioilla ja ulkokultainen ei suostu vastaanottamaan neuvoja todella Hengessä vaeltavalta, vaan ulkokultainen vastaanottaa neuvoja mielellään kirjanoppineilta sekä sellaisilta uskovilta, joiden uskon elämä ei ole ankkuroitu rakkauden ja totuuden ankkurilla.

Tekopyhän elämässä voi olla usein monia solmuja, joiden kautta hänen sisäinen maailma on rikki ja haavoitettu. Tekopyhä on sokea omille virheilleen ja synneilleen, mutta varsin innokas analysoimaan toisten tekoja, joista hän usein löytää syntejä sieltäkin missä niitä ei ole. Tekopyhä haluaa aina muuttaa muita, mutta ei ole itse valmis muuttumaan. Tekopyhä luulee, että hänen oppinsa on oikeaa, mutta hänen oppinsa on kuitenkin uskonnollisia perinnäissääntöjä, joiden kautta tekopyhä pitää vanhaa Aatamia hengissä, jonka kuitenkin tulisi kuolla. Omat teot ja uskonnolliset perinnäissäännöt ovat vanhan Aatamin käyttövoiman voimanlähteenä.

Saddukeukset. Saddukeukset olivat ns. pappispuolue, tämän puolueen käsissä olivat arvoasemat ja hallitsevat virat. Saddukeukset eivät halunneet noudattaa Jumalan lakia kirjaimellisesti, sillä heidän mukaansa oli vastenmielistä alistaa koko elämä lain palvelemiseen. He pitivät lain noudattamista liioitteluna. Saddukeukset halusivat ylläpitää lihan luonnollisia ominaisuuksia ja he nostivat lihan luonnolliset tarpeet ja maalliset arvot Jumalan lakia korkeammalle. Sen tähden saddukeukset vääristivät Jumalan lain merkityksen ja antoivat sille uuden merkityksen, jossa se tuki ja ylläpiti heidän omaa minäänsä, eli luonnollista ihmistä, vanhaa Aatamia, joka elää synnin himojen ja halujen mukaan.

Saddukeukset tulivat Jeesuksen luokse esittämään kysymyksiä. He kysyivät Jeesukselta vaimosta, jolla oli ollut seitsemän miestä. Saddukeuksien kysymys kuului: "Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut." Jeesus vastasi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa".

Vanhan Aatamin helliminen. Jeesus tietenkin tunsi saddukeuksien mieltymyksen tyydyttää oman lihansa tarpeita sekä heidän inhonsa Jumalan lakia kohtaan. Siksi Jeesus ensimmäiseksi sanoi heille etteivät he tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Saddukeuksista voi käyttää nimitystä "oman lihan hellijä". Koska saddukeukset olivat oman lihansa himojen ja halujen vallassa, niin siksi he olivat vääristäneet Jumalan sanan muuttaen sen heidän korvasyyhynsä mukaiseksi opetukseksi. Oman lihan hellijä soveltaa Jumalan sanaa ja muuttaa sen lihalle mieluisaksi, jonka kautta hän voi ylläpitää vanhan Aatamin elämää ja helliä vanhan Aatamin himoja ja haluja.

Oman lihan hellijä on usein tunteidensa johdateltavissa. Koska hän on kuitenkin uskonnollinen, niin hän muuttaa Jumalan sanan opetuksen omalle lihalleen mieluisaksi. Oman lihan hellijä vastustaa Jumalan sanan totuutta ja siksi hän valitsee itselleen opettajiksi uskonnollisia ihmisiä tai sellaisia, jotka ovat olleet uskossa kuin vähän aikaa eivätkä ole sen tähden harjaantuneet totuuden noudattamisessa. Oman lihan hellijä tavalla kiertää todellisen totuuden ja saa lihalleen "oikeutuksen" vanhan Aatamin hellimiseen. Oman lihan hellijä on myös usein varsin tunteellinen ihminen, jonka seurauksena hän usein pitää Pyhän Hengen työnä sielullisia sekä riivaajahenkien vaikuttamia asioita. Oman lihan hellijä on vihainen ja vainoaa todellista uskoa samalla tavalla kuin saddukeuksetkin vainosivat Herraa Jeesusta. Oman lihan hellijä muokkaa sanan lihalle mieluisaksi ja uskottelee itselleen ja muille, että tämä on oikea evankeliumi, samalla hän vastustaa niitä, jotka uskovat evankeliumiin, niin kuin on kirjoitettu.

Fariseukset ja saddukeukset kuvaavat kahta erilaista ääripäätä siitä miten ihminen voi olla uskossaan haaksirikossa ja eksyksissä. Farisealaisuus on kuva uskovista, jotka "lakihenkisinä" menevät yli kirjoitetun sanan, jossa he lyövät itsensä ja muut raskaiden uskonnollisten kahleiden vangeiksi. Farisealaisuus tarkoittaisi korkeushypyssä riman asettamista niin korkealle, että sen yli on mahdotonta hypätä ja sen yli yrittämisessä väsyy ja masentuu. Saddukeukset ovat kuva siitä kuinka ihminen haluaa uskoa alle kirjoitetun sanan, joka tarkoittaa että saddukeus korkeushyppykilpailuissa ei viitsisi hypätä siitä korkeudesta mikä on mahdollista hypätä, vaan hän asettaa riman niin alas, että hän voi ryömiä sen alitse. Ryömiessään sen päällä hän polkee sen jalkoihinsa, eli hän polkee todellisen Jumalan sanan jalkojensa alle ja uskoo uskonnollisia valheita. Saddukeus riisuu Jumalan sanan sen totuudesta ja pukee sille uudet "vaatteet", jotka tukevat vanhan Aatamin synnillistä luontoa. Saddukeus kuitenkin luulee uskonsa edustavan oikeata uskoa, vaikka tosiasiassa hän elää eksyksissä valheen vankina.

Suurin käsky laissa

Matteuksen evankeliumin 22 luvun mukaan kun fariseukset kuulivat Jeesuksen tukkineen saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Eräs lainoppinut fariseus kiusaten Jeesusta kysyi Häneltä kysymyksen: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Johon Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Jumalan lain suurin käsky Herran Jeesuksen mukaan on: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi". On hyvä pysähtyä tutkimaan heprealaista laki sanaa ennen kuin menemme eteenpäin. Meidän Raamatussa (VT) oleva laki sana on Torah, joka tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja neuvoa ja sen vähäisin merkitys on laki. Torah sana tulee sanasta jarah. Jarah sana tarkoittaa ampua nuolella, osoittaa ja opettaa. Juutalaisuudessa on myös jarah sanalle käsite osua maaliin. Torah sanan syvällisin merkitys on opettaa ja neuvoa, jonka tarkoitus on, että osumme maaliin, emmekä ammu ohi.

Raamatun opettama laki käsite merkitsee siis Jumalan opetusta ja neuvoa, jonka kautta osumme maaliin, eli kykenemme elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Kun kuuntelet Jumalan sanan opetusta ja Pyhän Hengen voiman kautta elät Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, niin et ammu ohi, vaan todellakin Jumalan armosta osut maaliin, eli pystyt elämään Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Maaliin osuminen tarkoittaa Jumalan sanan mukaan vaeltamista ja synnin hylkäämistä.

Uuden Liiton järjestyksen mukaan et elä Jumalan käskyjä täyttäen, koska Herra Jeesus on täyttänyt koko lain meidän puolestamme. Uudessa Liitossa saat Jumalan armosta oppia kasvun kautta elämään Pyhän Hengen voimassa Jumalan sanan mukaisesti.

Jumalan käsky on sellainen, joka sanoo sen mitä tulisi tehdä ja myös sen mitä ei saa tehdä. Tämän tähden lihan vallassa oleva ihminen ymmärtää Jumalan käskyn negatiiviseksi, joka on hänelle ehdoton vaatimus, eli vaativa käsky. Mutta Raamatun opettama Jumalan käsky on opettavainen ja neuvoa antava, joka auttaa ihmistä eteenpäin ja antaa elämälle ja asioille suurenmoisia ja tärkeitä merkityksiä, joista suurin merkitys on rakastaa Jumalaa. Jumala myös sanassaan neuvoo ja auttaa miten voimme Häntä rakastaa. Tämä ohje ja neuvo on kaikkein parasta ihmiselle, vaikka hän ei edes uskoisi sitä. Kun rakastamme Jumalaa niin opimme elämään tässä maailmassa kaikenlaisissa tilanteissa sillä tavalla kun on oikein ja hyvä elää sekä myös siten kuin on Jumalan tahto.

Jumalan käsky on kuitenkin hyvä, joka kertoo meille oikeasta ja väärästä. ja kuinka oikeat Jumalan tahdon mukaiset asiat suojelevat ja antavat turvaa meille. Jumalan käsky kertoo meille myös sen kuinka väärä, eli synti rikkoo, satuttaa ja tuhoaa meitä. Jumalan käskyt on annettu ihmiselle suojaksi ja turvaksi, ei siksi että Jumala kiusaisi meitä käskyjensä kautta. Jumala rakastaa sinua todella paljon, siksi Hän opettaa ja neuvoo sinua sanansa kautta, koska Hän rakastaa sinua eikä halua että synti rikkoo tai tuhoaa sinut.

Herra Jeesus siis sanoi suurimman Jumalan lain (opetuksen) käskyn olevan: "rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi", Mark 12:30. Jumalan sanan tärkein opetus Jumalan lapselle on Herran Jumalan rakastaminen kaikella sydämellä, voimalla, sielulla ja mielellä. Sydän, voima, sielu ja mieli kuvaa koko ihmistä, ihmisen ajatuksia ja tekoja. Uskon elämän tulisi alkaa Jumalan rakastamisesta ja uskon kasvun tulisi tapahtua siten, että yhä syvällisemmin opit tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa.

Mitä tarkoittaa Jumalan rakastaminen ja miten se tapahtuu käytännössä?

Jumalan rakastaminen. Raamattu sanoo, että me rakastamme Jumalaa, koska Jumala on ensin rakastanut ja rakastaa meitä! Ensimmäiseksi sinun tulee ymmärtää, että Jumala rakastaa sinua. Raamattu sanoo:

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Jumalan suuri rakkaus sinua kohtaan ilmenee siinä kun Herra Jeesus kuoli sinun syntiesi tähden ja otti sinun paikkasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Pyhä, puhdas ja viaton Herra Jeesus verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta lahjoittaa sinulle Jumalan armosta syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän.

Mikä olisi sen suurempaa rakkautta kuin Herran Jeesuksen sovitusuhri meidän syntiemme tähden. Meidän on myös syytä muistaa, että Jumala on lahjoittanut meille elämän, joka henkäyksellään teki kohdussa olevan lapsen eläväksi.

Edellä lueteltujen asioiden ymmärtäminen johdattaa meidät kasvuun Jumalan rakastamisessa. Seuraava vaihe toteutuu Jesajan opetuksen mukaisesti: Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita, Jes 40:10,11.

Herran käsivarsi, joka vallitsee (hebr. mashal - hallita) on Herra Jeesus, jonka sovitustyön ansio on aina ja iankaikkisesti Isän Jumalan edessä. Luota aina Herran Jeesuksen ansioon, älä turvaa omaan ansioosi, koska se ei riitä Jumalan pyhyyden edessä! Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on sinut pelastanut ja ensin sinua rakastanut, ja jos et tätä ymmärrä, et voi rakastaa Jumalaa. Kun sen ymmärrät, niin sen jälkeen opit rakastamaan Jumalaan.

Herra Jeesus on sinut pelastanut, etkä sinä voi pelastaa itse itseäsi. Pelastuksesi ansio on Herralla Jeesuksella, joka vuodatti verensä ja kuoli sinun puolestasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on todiste ja todistus siitä, että Jumala on sinut pelastanut ja että Hän rakastaa sinua. Hyväksy tämä ja anna Jumalan rakastaa sinua. Jos hyväksyt tämän, niin opit rakastamaan Jumalaa.

Miten rakastan Jumalaa? Jesaja kuvaa Jumalan Paimenena, joka kokoaa karitsat käsivarrelleen ja kantaa niitä sylissänsä ja imettäviä lampaita Hän johdattelee. Parhaiten rakastat Jumalaa siten, että annat Hänen ottaa sinut syliinsä ja hoitaa sinua. Sylihoidossa oleminen tarkoittaa sitä, että annat Hänen rakastaa sinua ja kantaa sinua sylissään. Sylihoito on käytännössä myös sitä, että suostut uskomaan ja toimimaan siten kuin on Jumalan tahto, näin et kulje omin voimin, vaan olet Isän sylissä, josta käsin Hänen läsnäolossaan käytännön tasolla toimit niin kuin on Jumalan tahto, eli elät totuuden mukaisesti. Tämän kaiken teet sen ymmärryksen ja voimavaikutuksen mukaisesti mikä on kasvuvaiheesi tila uskon elämässä. Karitsan oleminen Paimenen sylissä kuvaa juuri sitä ettet kulje omin voimin, vaan Hänen voiman vaikuttamana. Ja kun olet kasvanut ja oppinut enemmän, pääset sylihoidosta kävelemään omin jaloin niin kuin lampaat Paimenen laumassa. Ja kun olet kypsynyt niin Jesajan kuvauksen tavoin sinäkin saat kulkea omin jaloin, mutta et omassa voimassasi, vaan Herran voimassa Hänen johdattelemanaan eteenpäin.

Uuden karitsan synnyttyä laumaan paimen otti karitsan syliinsä ja piti karitsaa paljon sylissään. Paimen myös kantoi karitsaa sylissään johdatellessaan laumaa eteenpäin. Tämän kaiken paimen teki siksi, että karitsa oppisi tuntemaan laumansa paimenen, oppisi erottamaan paimenen äänen ja hajun perusteella. Karitsan myös tuli oppia luottamaan paimeneen, että paimen johdattaa läpi louhikkoisten kivien sekä kuuman erämaan vesilähteille sekä viheriäisille niityille. Tämä kaikki siksi, että kerran karitsan varttuessa hän luottavaisesti seuraisi paimenta muun lauman mukana, eikä poukkoilisi pelokkaana sinne tänne.

Samoin on sinun laitasi uskovana. Sinunkin tulee oppia näkemään kuinka Jumala sinua rakastaa ja oppia luottamaan Häneen. Lammaspaimenen tehtäviin kuului pitää mukanaan öljysarvea. Kun ja jos lampaita alkoi uuvuttamaan kovassa helteessä, paimenen tuli kaataa öljyä lampaiden päähän, joka viilensi heidän oloaan. Samoin usein terävät kivet ja piikkiset oksat repivät haavoja lampaisiin, kun paimen huomasi lampaiden haavat hän kaatoi öljyä haavoihin, jolloin haavat nopeammin paranivat ja myös suojasivat haavoittunutta kohtaa. Jumala on tällainen Paimen, joka Pyhässä Hengessä virvoittaa pientä lastaan sekä Pyhässä Hengessä hoitaa meidän haavamme (synnin haavat) kuntoon. Jumalan armo ja rakkaus on ihmeellinen se virvoittaa ja hoitaa ihmissydäntä ja saa sydämemme iloitsemaan sekä ylistämään kiitosta ja kunniaa Jumalalle.

Jumalan armo, rakkaus ja totuus hoitaa sinun sydämesi kuntoon Pyhän Hengen voiman ja Raamatun sanan opetuksen kautta ja niin sinä saat iloita ja ylistää sekä kiittää Jumalaa Herran Jeesuksen kautta

Uskonelämän ydin on siinä, että ymmärrät kuinka Jumala sinua rakastaa ja sen jälkeen sinä voit Häntä rakastaa. Jeesus sanoi: "Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle." Joh 14:21. Se joka elää Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaisesti on sellainen uskova, joka rakastaa Jumalaa. Jos pidät kiinni uskonnollisista perinnäissäännöistä, et rakasta Jumalaa, vaan niitä jotka ovat ne perinnäissäännöt laatineet, eli rakastat silloin ihmistä enemmän kuin Jumalaa ja kunnioitat ihmistä enemmän kuin Jumalaa.

Kun Jumalan armosta haluat ojentautua Jumalan tahdon mukaiseen elämään, jossa haluat elää Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisesti niin olet uskon kasvuprosessissa jonka kautta opit tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa. Tämä prosessi johdattaa sinut tasapainoiseen ja terveeseen uskonelämään, jossa saat kokea syvällistä yhteyttä Jumalan kanssa.

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Herra Jeesus puhui myös lähimmäisen rakastamisesta, että lähimmäistä tulee rakastaa niin kuin itseään. Et kykene rakastamaan lähimmäistäsi ja itseäsi oikealla tavalla ennen kuin rakastat Jumalaa. Ensimmäiseksi tuli rakastaa Jumalaa, jonka jälkeen voi vasta rakastaa muita, eli lähimmäisiä ja itseään.

Herra Jeesus sanoi että suurin käsky laissa on rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Sitten Jeesus sanoi, että toinen tämän vertainen on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Et voi rakastaa lähimmäistäsi oikealla tavalla ennen kuin rakastat Jumalaa. Jeesus antoi tässä myös oikean järjestyksen rakkaudelle, rakasta ensin Jumalaa, jonka jälkeen kykenet rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli et voi ensin rakastaa lähimmäistäsi ja sen jälkeen Jumalaa, etkä voi ensin rakastaa itseäsi ja sen jälkeen Jumalaa, koska ensin tulee rakastaa Jumalaa, että voi rakastaa lähimmäisiään niin kuin itseään.

Herra Jeesus sanoi, että kaikki laki ja profeetat riippuvat kiinni näissä kahdessa käskyssä (rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi). Kun luet Jumalan lain eli Kymmenen Käskyn järjestyksen niin huomaat, että neljä ensimmäistä käskyä koskee ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta ja loput kuusi käskyä koskevat ihmisen suhdetta lähimmäiseensä ja siihen mikä kuuluu lähimmäiselle. Rakkauden kaksoiskäsky Rakasta Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseäsi pitää sisällään kaikki Kymmenen käskyä. Neljä ensimmäistä käskyä opettaa rakastamaan Jumalaa ja loput kuusi käskyä opettaa rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään. Näin nuo kaksi käskyä pitävät sisällään kaikki kymmenen käskyä. Herra Jeesus sanoi, että profeetat julistivat ja opettivat Israelin kansaa myös rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistään niin kuin itseään. Näissä kahdessa käskyssä riippuu totisesti kaikki laki ja profeetat. Mutta järjestyksen tulee olla oikea, eli ensin Jumalan rakastaminen, jonka jälkeen tulee rakkaus lähimmäisiin.

Kymmenen käskyn järjestys on seuraavanlainen koskien lähimmäisen rakastamista. Ensiksi tulee isän ja äidin kunnioittaminen. Tämä on ylevä käsky kunnioittaa ja rakastaa isää ja äitiä, jonka rakkauden hedelmänä olet saanut syntyä maan päälle. Sen jälkeen Jumala käskee; älä tapa lähimmäistäsi, älä tee huorin lähimmäisesi kanssa, älä varasta lähimmäiseltäsi, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, älä himoitse mitään mikä on lähimmäisesi omaa. Edellä olevia voit noudattaa vain siten, että ensin rakastat Jumalaa. Jumala antoi meille Pyhän Henkensä, joka vaikuttaa uskovassa moninaisella tavalla ja yksi niistä on se, että Jumalan vuodattaa rakkautensa meihin Pyhän Hengen kautta, jonka voimasta opimme rakastamaan ensin Jumalaa ja sen jälkeen lähimmäistämme.

Uuden liiton uskova ei ole lain alla, vaan hänet on vapautettu uuden luomuksen kautta Pyhässä Hengessä elämään ja kasvamaan Jumalan sanan opetuksien mukaan. Uusi Liitto ei siis johdata uskovaa hylkäämään Raamatun totuutta, eikä Hänen sanansa opetusta. Uusi Liito ei myöskään anna uskovalle lupaa Jumalan sanan opetuksen hylkäämiseen ja synnissä elämiseen. Uusi Liitto ei esimerkiksi johdata uskovaa elämään vastoin kymmentä käskyä, vaan kasvattaa meitä elämään sen mukaisesti. Emme siis ole lain alla, emmekä tee lain tekoja Uudessa Liitossa, vaan Jumalan armosta uskon tekoja ja myös silloin kun Pyhässä Hengessä ojentaudumme kymmenen käskyn mukaisesti teemme Jumalan armosta uskon tekoja, emme lain tekoja.

Pyhä Henki sinussa. Uskon elämä ei ole soololaji, vaan tiimityötä, jossa Herra ja sinä Pyhän Hengen osallisuuden kautta toimitte yhdessä. Molemmilla on oma osuutensa tässä tiimityössä. Ensimmäinen asia on ymmärtää, että Jumala rakastaa minua, eli uskoa ja hyväksyä se että Hän rakastaa minua. Olemme saaneet Pyhän Hengen lahjaksi, jonka kautta voimme ymmärtää kuinka Jumala meitä rakastaa. Kun todella rakastamme Jumalaa ja kasvamme tässä rakkaudessa, niin opimme tekemään asioita Hänen kanssaan, niin että Hän saa vaikuttaa sen mitä me teemme.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

1Tim 1:5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä on vuodatettu sinun sydämeesi, että voit ja kykenet rakastamaan Jumalaa. Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä on vuodatettu sinun sydämeesi että voit ja kykenet rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä on vuodatettu sinun sydämeesi että voit ja kykenet elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Pyhässä Hengessä kykenet myös kuolemaan synneille ja hylkäämään syntejä. Pyhän Hengen kautta saat Jumalan armosta kasvaa uskossa ja oppia koko ajan yhä enemmän rakastamaan ja tuntemaan Jumalaa. Opit tekemään asioita Jumalan tahdon mukaisesti. Opit myös sen millä tavalla Jumala vaikuttaa Pyhän Hengen kautta sinussa tahtomista ja tekemistä.

Usko jonka Jumala vaikuttaa toimii ja vaikuttaa aina Jumalan rakkauden ja totuuden kautta. Oikea usko on sellaista uskoa joka uskoo ja toimii Jumalan rakkaudessa ja totuudessa. Usko joka rakastaa ilman Jumalan sanan totuutta, on valhetta ja petosta. Usko joka puhuu totuudesta ilman Jumalan rakkautta on kuin kova uskonnollinen ruoska, joka jättää ihmisen sydämelle syvät haavat.

Kaiken tulisi tapahtua rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta. Olemme saaneet pysyvän lahjan sydämeemme, joka on Pyhän Hengen lahjan. Tämä lahja johdattelee meidät pysyvän muutoksen tielle. Pysyvään muutokseen kuuluu lihalle kuoleminen Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta, eli Henki kuolettaa lihan tekoja, jolloin olemme pysyvän muutoksen tiellä, joka on kasvavaa lajia loppuun saakka. Emme saavuta täydellisyyttä tässä ajassa, vaan kasvamme sitä kohden. Tämän ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että hyväksymme synnin harjoittamista elämässämme. Tämän asian ymmärtäminen tarkoittaa, että saisimme intoa ja halua muuttumisen kasvuun sekä näemme sen, että yhä on tarvetta muutoksen kasvulle sekä alati tulee hylätä ja vastustaa syntiä, sillä kasvu on kesken ja saamme kasvaa kaiken aikaa tässä ajassa.

Pyhän Hengen osallisuuden tiimityöhön kuuluu se, että me opetuslapsina tutkimme sanaa, rukoilemme ja teemme ja toimimme sen mukaan kuin Hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, sillä me emme voi itseämme muuttaa ja tehdä mitään ilman Häntä. Sanan lukeminen tai rukoileminen voi joskus tuntua tympeältä, silloin on hyvä rukoilla ja pyytää apua ja innoitusta Häneltä ja Hän auttaa meitä. Jos Hän ei auta meitä, niin syy ei ole Hänessä, vaan meissä että emme osaa ottaa apua vastaan tai emme ole kasvaneet vielä siihen mitä pyydämme.

Pysyvä muutoksen tie Herrassa ei tarkoita sitä että tulet valmiiksi tässä ajassa, vaan että saat Jumalan armosta muuttua ja kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Pysyvää muutosta ja uskon kasvua ei tapahdu ilman lihasi kuolemaa, siksi Pyhä Henki kuolettaa lihan tekoja sinun sydämessäsi. Jos lihan mieli, eli synnin mieli hallitsee sydäntäsi, niin silloin olet synnin orja. Mutta kun Pyhä Henki kuolettaa lihan tekoa ja hallitsee sinun sydäntäsi, niin silloin olet Jumalan palvelija ja palvelet Jumalaa tehden uskon tekoja, joissa on Kristuksen suloinen tuoksu.

Herran Jeesuksen opetuslapsena sinun tehtäväsi on tutkia Jumalan sanaa sekä rukoilla Jumalaa Herran Jeesuksen kautta. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen kahdennessatoista luvussa, että älä mukaudu tämän maailmanajan mukaan, vaan muutu mielen uudistuksen kautta tutkien mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Raamatulliseen Uskossa kasvamiseen kuuluu myös oma henkilökohtainen Jumalan sanan tutkiminen, koska ilman sitä et pysty muuttumaan. Se ei riitä, että kuuntelet Jumalan sanan opetusta, vaan sinun tulee itse tutkia Jumalan sanaa sekä koetella eli tutkia Jumalan sanan kautta joka ikinen opetus. Tutki ja koettele myös tämä opetus, sillä Raamattu opettaa ja kehottaa tutkimaan ja koettelemaan kaiken Jumalan sanalla.

Silloin kun Pyhässä Hengessä tutkit Jumalan sanaa, niin se alkaa henkilökohtaisesti uskossa sulautumaan sinun sydämeesi. Herra on puhunut sydämelleni, että jos kuuntelemme sanan opetusta, mutta emme itse henkilökohtaisesti tutki Jumalan sanaa, niin se on kuin tyhjään kaivoon kannettu vesi, joka ei pysy kaivossa. Mutta kun kaivon sisältä vesisuonista vesi pulppuaa kaivoon niin se vesi pysyy kaivossa.

Kun Pyhä Henki saa opettaa sinua henkilökohtaisesti kun tutkit Jumalan sanaa, niin silloin sydämesi muuttuu ja käytännön elämässä alkaa ojentautumaan Jumalan sanan mukaan. Elävän veden lähde, eli Pyhä Henki asuu sinun sydämessäsi, joka opettaa ja ohjaa sinua Jumalan tahdon mukaiseen uskon elämään. Totta kai meidän tulee kunnioittaa ja arvostaa muita sekä kuunnella mitä he puhuvat ja opettavat, mutta kaikki tulee henkilökohtaisesti koetella Jumalan sanan kautta.

Heb 2:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Uskovinakaan emme aina ymmärrä sitä kuinka synti ovelasti vaanii sekä kietoo ja koittaa painaa alas. Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että jos mielemme ja katseemme ei ole Herrassa Jeesuksessa, niin silloin synti helposti kietoo meidät. Jos katseesi on omassa lihassasi, niin silloin katselet lihan tekoja jotka on synnin alaisuudessa ja siksi synti pääsee kietomaan sinut jos elämäsi keskipisteenä on lihan teot.

Kun ja jos sinun elämäsi keskipiste on Herra Jeesus, niin silloin ajattelet ja katselet synnin kukistajaa ja voittajaa sekä Häntä jolla on iankaikkisen elämän sanat sekä voima ja kyky elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Herra Jeesus ja Isä asuvat sinussa Pyhän Hengen kautta ja kun ajattelet ja kohotat katseesi Herraan Jeesukseen, niin silloin et väsy synnin edessä etkä masennu ja menetä toivoasi missään tilanteessa, vaan saat kyvyn ja voiman elää ja muuttua Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Silloin saat myös olla kestävä uskon kilvoituksen tiellä.

Raamattu opettaa taistelemaan syntejä vastaan ja Pyhässä Hengessä sinulla on voima vastustaa ja taistella syntiä vastaan. Raamattu opettaa myös että meillä on taistelu ei lihaa ja verta vastaan, eli lähimmäisiä vastaan, vaan taistelu henkivaltoja vastaan. Ikävä ja valitettava asia on se, että liian moni uskova taistelee toista ihmistä vastaan. Silloin kun uskova eksyy taistelemaan väärää kohdetta vastaan, niin hän eksyy tekemään syntiä, ja tuhoaa sisintään katkeruuden juurella. Jos et ymmärrä että olet taistelukentällä jossa sinun tulisi taistella syntiä ja henkivaltoja vastaan, niin silloin aina eksyt ja lankeat lihan himoille ja synneille.

Pysyvä muutos tuo taistelua meidän elämäämme, emme taistele Pyhässä Hengessä pelastuksemme puolesta, vaan pyhityksen tähden, että synti ei pääse hallitsemaan meidän sydämiämme. Pyhä Henki auttaa tässäkin taistelussa ja auttaa meitä vastustamaan syntiä. Kun synti kiusaa ja koittaa viekoitella minua, en ala itsessäni (omassa voimassa) sitä vastustamaan, vaan pyydän rukouksessa Jumalalta apua ja Hän auttaa Pyhässä Hengessä, että saan taistella syntiä vastaan Hänen vaikutuksestaan käsin:

Efes 3:20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,

Kol 1:29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

Jos emme ymmärrä omaa osuuttamme ja Hänen osuuttansa, emme kykene toimimaan ja elämään uskossa siten kuin on Jumalan tahto.

Otan itsestäni esimerkin:

Uskonelämäni alkutaipaleella katkeroiduin eräälle ihmiselle. Sydämessäni tunsin häntä kohtaan vihaa ja katkeruutta. Jumala alkoi puhumaan minulle ja Hän sanoi Pyhän Hengen kautta minulle kolme kertaa sanat: Anna anteeksi. Ymmärsin että minun pitäisi antaa anteeksi, mutta tajusin sen että minulla ei ollut voimaa siihen, koska sydämeni oli vihan ja katkeruuden vallassa. Sanoin Herralle, että tiedän että minun pitäisi antaa anteeksi, mutta kun minulla ei ole siihen voimaa.

Sen jälkeen koin, että Herra laski sydämelleni sanat jos te ette anna anteeksi, niin en minäkään anna anteeksi teidän syntejänne. Minua ahdisti koska ymmärsin että olin voimaton tässä tilanteessa. Siinä olin voimaton ja ahdistunut Herran edessä. Sitten alkoi tapahtumaan Jumala puhui hyvin voimallisesti sydämelleni sanoen. Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Huusin sydämessäni Jumalan puoleen ja pyysin Häntä auttamaan minua ja vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä, että haluaisin ja saisin antaa anteeksi sille ihmisille. Olin tämän jälkeen kolme päivää anteeksiantamuksen prosessissa rukouksessa ja Jumalan armosta Hän vaikutti minussa tahtomista ja tekemistä, että sain antaa hänelle anteeksi. Jumala opetti minulle sen kuinka ihmisen lihassa ei asu mitään hyvää eikä meidän lihassa ole voimaa voittaa syntiä eikä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Minun tehtäväni oli pyytää Jumalaa auttamaan ja antamaan minulle voimaa tehdä Hänen tahtonsa mukaan ja Jumalan armosta niin tapahtui. Anteeksi antaminen ei ollut minun ansioni, vaan Jumalan ansio, sillä Hän auttoi minua ja antoi minulle voiman antaa anteeksi ja rakastaa lähimmäistäni. Tämän jälkeen hänestä ja minusta tuli ystäviä eli lähimmäisiä toisillemme jota saamme Jumalan armosta rakastaa. Meidän on hyvä ymmärtää, että pyhityselämä ja uskossa eläminen Jumalan tahdon mukaan ei ole meidän ansiota, vaan Jumalan ansio, koska Hän sen tekee meissä Jumalan sanan opetuksen ja Pyhän Hengen voiman kautta.

Itsensä rakastaminen. Mitä Jeesus tarkoitti itsensä rakastamisella, koska toisaalla Hän on sanonut näin: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni", Luuk 14:26; "Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua," Mark 8:34.

Luuk 14:26 on kielikuvaa seuraavasta Raamatun kohdasta: "Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias", Matt 10:37,38. Jeesus ei siis käskenyt vihaamaan isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan ja omaa elämäämme. Sillä se olisi ristiriidassa esim. kymmenen käskyn kohdalla. Jeesus tarkoitti ettei saa rakastaa muita enemmän kuin Jumalaa, koska vain Jumalan rakastamisen kautta opimme rakastamaan muita oikealla tavalla.

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi käsky ja opetus on sidottu siihen, että niin kuin rakastat lähimmäistäsi, niin sinun tulee rakastaa itseäsi. Jumalan sana ei opeta sinua rakastamaan itseäsi, vaan rakastamaan itseäsi, niin kuin lähimmäistäsi, sillä siten itserakkaus ja itsekkyys ei saa sinussa sijaa, koska itsensä rakastaminen on sidottu siihen kuinka rakastaisit lähimmäistäsi.

Tämä on todella ymmärtää, sillä ilman asian oikeanlaista ymmärtämistä sinä helposti luisut rakastamaan omaa itseäsi ja vaalimaan omia asioitasi sekä pitämään itseäsi kaiken keskipisteenä. Jumalan tahdon mukaisessa uskonelämässä oma minä ei ole keskipisteenä, vaan ensin Jumala ja sitten lähimmäinen. Älä pelkää sitä ettei Jumala huomioisi sinua asettaessaan käskyn rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, sillä kyllä hän huomioi sinut. Jumala huomioi ja rakastaa sinua ja silloin kun sinun keskipisteesi ei ole itsekkäästi oma minäsi, vaan Jumala ja lähimmäinen, niin vasta sen jälkeen sinä kykenet vastaanottamaan oikealla tavalla kaiken sen hyvän mitä Jumala on varannut sinulle uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Vanhan Aatamin syntinen luonto aiheuttaa meille kaikki ongelmat ja pahat asiat sekä vanha Aatami rakastaa syntiä. Vanhan Aatamin synnin rakastaminen on asia, joka uskovan tulee hylätä. Meidän tulee ymmärtää kuinka vanhan Aatamin tukeminen tuo elämäämme syntiä ja kaikenlaisia ahdistuksia ja ongelmia. Itsensä kieltäminen tarkoittaa suostumista vanhan Aatamin kuolemalle sekä Jumalan lahjoittaman uuden elämän mukaista vaellusta Jumalan tahdossa uutena luomuksena Jumalan armosta ja Pyhän Hengen voimasta.

Tämän päivän muoti-ilmiö on uskovienkin keskuudessa itsensä rakastaminen, mutta sen väärin opettaminen vain lisää uskovien ongelmia. Tänä päivänä useammin ja useammin kuulen opetuksen, joka opettaa uskovia ensin hyväksymään ja rakastamaan itseään. Mutta tämä on väärä opetus, sillä jos ihminen etsii ensimmäiseksi itsensä hyväksymistä ja rakastamista, niin luonnollisesti hän hyväksyy myös vanhan Aatamin kujeet synteineen ja myös ne uskonnolliset perinnäissäännöt. Uskovan ensimmäinen rakkauden kohde on aina Jumala ja tämä rakkauden kokeneena uskovat osaavat myös rakastaa ja hyväksyä itsensä oikealla tavalla (unohtamatta lähimmäisiä), jossa vanha Aatami ei saa yhtään tukea ja kannatusta. Itsensä hyväksyminen uskovan elämässä tulisi olla aina sen mittarin mukaista, että elämämme on ojentuneena Jumalan sanan totuuden mukaan, muulla tavoin itsensä hyväksyminen on petos, jonka antaa vanhalla Aatamille ohjakset, joiden kautta elämässämme vaikuttaa minä, minä, minä ja aina vain minä. Raamattu kuitenkin opettaa meille: ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni, Gal 2:20.

Uskovaisena meidän tulisi elää niin että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja kun näin tapahtuu meidän elämässämme, niin silloin saamme elää Jumalan Pojan uskossa, eli samalla tavalla kuin Jeesus uskoi Isäänsä. Meidän tulee muistaa eräs tärkeä asia, joka on se ettemme tule täydellisiksi tässä ajassa, vaan saamme Jumalan armosta Pyhässä Hengessä kasvaa sitä kohti. Tämä ei tarkoita sitä, että lihamme saisi luvan hyväksyä synnin, vaan päinvastoin että yhä innokkaammin pyrkisimme Jumalan armosta kilvoittelun kautta kasvamaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Suomenkielen sana pyhä on hepreaksi qodesh, joka tarkoittaa pyhää, pyhittää ja erottaa. Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä erottaa meidät maailman hengestä ja kasvattaa meitä Hengen pyhittämisen kautta rakastamaan Jumalaa ja myös lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Siunattua rakkauden kasvua sinulle rakas Jeesuksen opetuslapsi!

 

Petri Paavola 2007

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker