Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Seksuaali-identiteetti kriisin ratkaisu

Olen vuosia sitten kokenut sydämessäni Jumalan puhuneen minulle kuinka lopunajan seurakunnan luopumus Raamatullisesta uskosta tapahtuu monella tavalla ja tasolla. Eräs tällainen taso on se kuinka Raamatullisesta uskosta luopuneet ihmiset tulevat hyväksymään homoseksuaalisuuden synnin pitäen sitä hyväksyttävänä asiana. Nämä Raamatullisesta uskosta luopuneet uskovat kuitenkin luulevat olevansa Raamatullisessa uskossa, vaikka ovatkin siitä luopuneet. He eivät itse ymmärrä luopuneensa Raamatullisesta uskosta, vaan osa heistä näkee, että he ovat "päivittäneet" uskon nykyaikaan sopivaksi. Lopunajassa myös uudestisyntymättömät uskonnolliset ihmiset julistavat homoseksuaalisuuden Jumalan mielen mukaiseksi tavaksi harjoittaa seksuaalisuutta, vaikka se on Raamatun opetuksen mukaan syntiä.

Olen lukenut Patrick Tiaisen blogia ja facebook sivua ja huomannut, että hän suhtautuu koko ajan myönteisemmin homoseksuaalisuuteen. Käsittelen kirjoituksessani Patrickin ajatuksia sekä muutakin liittyen homoseksuaalisuuteen ja mitä Raamattu opettaa siitä. Se miksi nimeän Patrickin julkisesti johtuu siitä, koska hän itse käsittelee asiaa julkisesti pyrkien etsimään asiaan jonkinlaista ratkaisua. Raamatun sanan totuus tarjoaa asiaan oikean ratkaisun. Kirjoitukseni ei ole ajojahti Patrickia tai ketään muutakaan kohtaan, vaan pyrin käsittelemään tätä aihetta Raamatun sanan opetuksen näkökulmasta käsin. Moni voi ihmetellä ja ajatella, että miksi tällainen aihe ja miksi tästäkin pitää kirjoittaa, sillä homoseksuaalisuus on selkeä synti Raamatussa. Homoseksuaalisuus on selkeä synti Raamatussa, mutta tämäkin asia ja aihe hämärtyy tässä luopumuksen ajassa ja siksi tästäkin on todella tärkeätä kirjoittaa.

Varsinkin nykyaikana monet uskoon tulleet ihmiset kohtaavat hyvinkin monenlaisia ja Raamatun vastaisia opetuksia, joiden sanotaan olevan Raamatullisia. Vasta uskoon tullut ihminen ei kykene erottamaan selkeästi mikä on totuus ja mikä on valhe. Moni sanoo, että Pyhä Henki johtaa uskovia kaikkeen totuuteen, eikä meidän tarvitse jokaiseen asiaan puuttua. On totta, että Pyhä Henki johtaa uskovia kaikkeen totuuteen, mutta siitä huolimatta esimerkiksi apostoli Paavali joutui monin tavoin ohjaamaan ja opettamaan aikansa uskovia, etteivät he olisi eksyneet pois totuudesta. Me emme ole tässä suhteessa apostoli Paavalin aikalaisia parempia, vaan tarvitsemme samanlaista ohjausta ja opetusta kuin mitä alkuseurakunnan uskovat tarvitsivat eksytyksiä vastaan. Kirjoitukseni tulisi ymmärtää sillä tavalla, että pyrin auttamaan homouden keskeltä uskoon tulleita ihmisiä vapautumaan homouden synnistä. En ole ketään lyömässä tai tuomitsemassa, vaan pyrin tuomaan esille Raamatun opetuksen miten vapaudumme synnin siteistä ja kahleista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden avulla rukouksen kera.

Uskova ihminen ei voi olla homoseksuaali

Patrick Tiainen kirjoitti facebook sivullaan 17. joulukuuta 2017 kuinka seksuaalivähemmistöihin lukeutuva kristitty ei koe kuuluvansa oikein mihinkään. Tällä Patrick tarkoitti (näin ymmärsin), että seksuaalivähemmistöön kuuluva kristitty ei koe kuuluvansa osaksi seurakuntaa eikä osaksi Setaan.

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (miehimykset = arsenokoites - miehen kanssa makaava mies, homoseksuaali),
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Jos seksuaalivähemmistöön kuuluvalla kristityllä tarkoitetaan Jumalan armosta pelastettua uudestisyntynyttä uskovaa, niin silloin termi on väärä, koska Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan armosta pelastettu ihminen ei voi olla homoseksuaali. Raamattu opettaa etteivät homoseksuaalit (ja monet muutkin synnin harjoittajat) voi periä Jumalan valtakuntaa. Kun Raamattu sanoo, että tuommoisia tekin olitte, jotkut teistä, niin se tarkoittaa ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla enää homoseksuaali, koska esimerkiksi homoseksuaalisuuden synnin harjoittaja ja homoudessa elävä ihminen ei voi pelastua Raamatun opetuksen mukaan. Kun ja jos homoseksuaalinen ihminen tulee Jumalan armosta uskoon, niin hän saa myös Jumalan armosta hylätä homoseksuaalisuuden ja vapautua luonnolliseen seksuaalisuuteen (heteroseksuaalisuus). Tämä on Raamatun selkeä opetus. Homouden keskeltä uskoon tulleen ihmisen ei tarvitse enää kantaa sydämessään homoseksuaalista identiteettiä, koska Jumala vapauttaa hänet homoseksuaalisuudesta, kuten 1 Kor 6:9-11 selkeästi opettaa tämän asian.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

San 24:16 Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

Apt 11:18 Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".

San 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Emme pelastu uskon tekojen kautta, vaan Jumalan armosta, mutta Jumalan armo ei jätä meitä syntien orjiksi, sillä Jumalan armo kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot (syntiä) sekä kasvattaa meitä elämään vanhurskaasti ja jumalisesti tässä maailmanajassa. Raamatun sana erottaa toisistaan jatkuvassa synnissä elämisen sekä lankeamisen syntiin sekä parannuksen tekemisen lankeamisen jälkeen. Parannuksen tekeminen ei ole häpeällistä, vaan on elämäksi, mutta parannuksen tekemättä jättäminen on häpeäksi. Jatkuvassa synnissä eläminen on Jumalalle selän kääntämistä, kapinaa Jumalaa vastaan. Jos uskova lankeaa tekemään syntiä ja tekee siitä parannusta, eikä jää harjoittamaan syntiä, niin se on pelkkä lankeemus, eikä kyse ole silloin jatkuvasta ja tietoisesta synnissä elämisestä. Langennut saa syntinsä anteeksi, kun hän tunnustaa syntinsä ja hylkää sen.

Pyhä Henki auttaa kuolemaan pois synnistä

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Jos homouden keskeltä pelastuneille uskoville opetetaan asiasta väärin eikä häntä opeteta kuolemaan lihansa himoille ja synneille, niin hän ei pääse irti homouden synnistä. Raamattu opettaa, että jos ihminen elää lihansa mukaan (elää synnissä), niin hän kulkee tiellä, joka johtaa kuolemaan ja lopulta iankaikkiseen kuolemaan ellei synnistä tehdä parannusta. Mutta jos uskova ihminen suostuu Pyhän Hengen työhön, jossa Pyhä Henki vaikuttaa lihan kuolemaa, eli uskova taistelee syntiä vastaan ja suostuu kuolemaan pois lihansa synnillisistä himoista ja haluista, niin hän elää Jumalan armosta jumalista elämää ja oppi uskon kasvun kautta yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.

Jos homouden keskeltä uskoon tullut ihminen ei ymmärrä Pyhän Hengen vaikuttamaa lihan kuolemaa, eikä suostu kuolemaan lihallensa, vaan sen sijaan hakee apua terapiasta, lukee ihmisviisauteen perustuvia kirjoja seksuaalisuudesta, ylistää, julistaa itselleen vapautusta, sitoo itsessään olevaa syntiä jne. niin hän ei voi vapautua homoseksuaalisuuden synnistä, koska ainoa ratkaisu on Pyhän Hengen voiman kautta kuolla pois lihansa synnillisistä himoista ja haluista.

1 Piet 4:
1 ¶ Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Jos homouden keskeltä uskoon tullut ihminen etsii apua syntiin väärästä paikasta, niin hän ei saa apua eikä kykene vapautumaan homoseksuaalisuuden synnistä, joka johtaa hänet ahdistukseen, yksinäisyyteen, toivottomuuteen jne. Silloin kun apua ei ole haettu oikeasta paikasta, vaan on turvauduttu vääriin ratkaisuihin homouden ongelman poistamisessa, niin silloin ihminen voi alkaa syyttämään seurakuntaa, että hänen ahdistuksensa ja toivottomuutensa on seurakunnan ja uskovien vika. Tällaisessa tilanteessa homouden synnissä elävä voi sanoa ja ajatella seurakunnan ja uskovien olevan kovasydämisiä tuomitsijoita, joilla ei ole Jumalan armoa. Todellisuudessa Jumalan armo ei koskaan tue ja hyväksy syntiä, vaan vapauttaa ihmisen pois synnin tuhovoimista, siksi Raamatullinen seurakunta ei voi hyväksyä homoseksuaalisuuden syntiä. Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta ei rakasta ja tue syntiä. Edellä oleva pätee myös Jumalan seurakuntaan liittyen siihen miten uskovien tulee suhtautua lähimmäisiin ja synteihin. Silloin kun homouden keskeltä uskoon tullut ihminen suostuu kuolemaan lihansa synnillisille himoille ja haluille, niin hän vapautuu homoseksuaalisuuden synnistä ja oppii ymmärtämään mitä todellinen Jumalan armo on.

Raamatun opetuksen mukaan lihassa kärsiminen (vastustaa synnin himoja) on hengellinen ase, sillä joka suostuu kärsimään lihassa taistellessaan syntiä vastaan tulee Jumalan armosta ja Pyhän Hengen voimalla voittamaan syntejä. Monet nykyajan uskovaiset painottavat menestyvää uskovaa, joka vapauttaa, sitoo, julistaa ja ylistää itsellensä vapauden synnistä. Tässä epäraamatullisessa nykysuuntauksessa ei tarvitse kärsiä, koska väärin opetetaan, että uskovalla tulisi olla "auktoriteetti" puhua ja julistaa itsellensä vapautta. Silloin kun lihan kärsimys ja lihan kuolema puuttuvat uskonelämästä, niin uskova ihminen ei voi vapautua synnistä, mutta voi sydämessään tunteen tasolla kokea valheellista vapautta. Lihan kärsimys ja lihan kuolema on voimallinen ja ainoa ase syntiä vastaan, jonka kautta ihminen vapautuu synnin kahleista, jotka sitovat hänen sydäntään. Jos tätä Raamatun tosiasiaa ei tiedosta, ymmärrä tai ei halua suostua lihan kuolemaan, niin silloin uskova ei voi vapautua synnin kahleista.

Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovan ihmisen tulee käytännössä ojentautua Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, jolloin hän tulee tuntemaan ja ymmärtämään totuuden ja totuus tekee hänet vapaaksi. Mikään oppi, teoria tai hokema ei vapauta ihmistä synnin orjuudesta, vaan Pyhän Hengen voiman kautta ojentautuminen käytännössä elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti, sillä vain totuudessa vaeltaminen voi vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta. Jos uskova ihminen ei ole tekemisissä käytännön tasolla Jumalan sanan totuuden kanssa, niin hän ei voi päästä vapauteen synnin siteistä ja kahleista.

Homoseksuaaliset tunteet ovat syntiä

Patrick Tiainen kirjoitti blogissaan 17. joulukuuta 2017 kirjoituksen nimeltään kädenvääntöä ja armon pisaroita. Patrick toi esille, että jos joku avautuu uskovana homoseksuaalisista tunteistaan, niin hänelle sanotaan tee parannus. Patrickin mukaan parannuksen tekeminen olisi ymmärrettävää, jos puhuttaisiin teoista, mutta jos puhutaan tunteista, niin parannuksen tekoon kehottaminen on aika ontto neuvo.

Matt 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Kun Raamattu puhuu seksisynneistä, niin ei ole kyse ainoastaan pelkistä konkreettisista teoista, koska Herra Jeesus sanoi, että jo pelkkä ajatus lähimmäisen himoitsemisesta on sama asia kuin sydämessään tehdä huorin sen kanssa, jota ajatuksissaan himoitsee. Herran Jeesuksen sanojen mukaan tunteetkin jos ne ovat vääriä koskien seksuaalisuutta ovat syntiä, joista tulee tehdä parannus. Ihmisellä ei voi olla tunteita ilman ajatuksia ja jos mies kokee sydämessään ajatuksia, eli homoseksuaalisia tunteita, niin se on syntiä, josta tulee tehdä parannus.

Herran Jeesuksen käyttämä sana himoiten Matt 5:28:ssa on kreikaksi epithymeo, joka tarkoittaa himoitsemista, haluamista sekä sanaa käytetään kuvaamaan kiellettyjen asioiden etsimisestä ja tavoittelemisesta. Herra Jeesus puhui himoiten naiseen katsomisesta, mutta sama asia pätee jos nainen katsoo miestä himoiten tai mies katsoo miestä himoiten jne. Herra Jeesuksen opetuksesta on ymmärrettävä, että seksisynti ei ole pelkkä konkreettinen teko, vaan jos on vain pelkkiä tuntemuksia ja ajatuksia, niin se on jo synti, josta pitäisi tehdä parannus. Herran Jeesuksen opetus kumoaa sen väärän opetuksen, joka sanoo, että uskovakin voi olla homoseksuaali ja kokea homoseksuaalisia tunteita, jos ei toteuta niitä käytännössä. Tässäkin kohden pätee Raamatun opetus lihan kuolemisesta synnille, sillä jos jollakin homouden keskeltä uskoon tulleelta uskovalla ihmisellä on homoseksuaalisia tunteita, niin hän tulee suostua kuolemaan näille synnillisille tunteille Pyhän Hengen voiman kautta ja näin hän saa Jumalan armosta voiton ja vapauden homouden synnistä.

Patrick toi esille, että jos Jumala haluaa muuttaa hänet, niin miksi vuosien rukous ja muutoksen tavoittelu ei ole tuottanut tulosta? Patrick kertoi myös kuinka se on mahdollista, että hän sai olla Jumalan käytössä ja nähdä sairaiden parantuvan ja ihmisten täyttyvän Pyhällä Hengellä ja hän huusi samaan aikaan Jumalan puoleen muuta minut, mutta hän on silti tässä tilanteessa?

Room 1:
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Vuosien rukoileminen ja muutoksen hakeminen ei tuota tulosta, jos ongelmaan haetaan ratkaisua väärästä paikasta. Syntiä ei voi voittaa muuten kuin lihan kuoleman kautta, niin että Pyhän Hengen voiman kautta kuolemme pois syntisistä himoista ja haluista. Patrick on tuonut aikaisemmin esille kuinka hänellä on ollut homoeroottisia tunteita jo 16 vuotta ja että hänellä oli useita kuukausia kestänyt avioliiton ulkopuolinen suhde mieshenkilön kanssa kun hän toimi pastorina. Tämän lisäksi Patrick on sanonut, että hänellä oli ongelmia rehellisyyden kanssa sekä hän on tehnyt epäviisaita valintoja. Raamatun sanan opetuksen mukaan homoseksuaali ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala ei voi siunata ihmistä, joka elää homosuhteessa, johon liittyy valheellisen kuvan antaminen omalle ja muille uskonyhteisöille. Elämme ajassa, jossa Raamatun opetuksen mukaan vaikuttaa myös vihollisen henki tehden valheen voimalla ihmeitä ja tunnustekoja. Raamatun sanan mukaan Jumala ei tunnustaudu mukaan sellaiseen toimintaan, jossa homouden synnissä oleva ihminen olisi voimallisesti Jumalan käytössä, koska homous on Jumalalle kauhistus.

Raamattu sanoo Jumalan hylkäävän sellaisen ihmisen, joka elää homoseksuaalisuuden valheen synnissä, jos hän ei tee siitä parannusta. Jumala kehottaa tietenkin sellaista uskovaa ihmistä tekemään parannusta, jos hän on eksynyt homouden syntiin, eikä heti hylkää häntä, mutta jos hän ei tahdo tehdä parannusta homouden synnistä, vaan jatkaa homouden harjoittamista, niin Jumala hylkää hänet. Se on tietenkin eri asia, jos homouden keskeltä tullut ihminen lankeaa harrastamaan homoutta ja taistelee sitä vastaan ja haluaa tehdä parannusta, niin ei Jumala silloin tällaista uskovaa hylkää, vaan auttaa häntä pääsemään kokonaan vapaaksi homoudesta. Jumala on armollinen ja auttaa pääsemään vapaaksi homoudesta, mutta ei anna siunaustaan jos ihminen elää tietoisesti homoudessa eikä halua tehdä siitä parannusta.

Raamatun sanan selkeän opetuksen mukaan Jumala ei voi siunata eikä olla mukana homoudessa elävän ihmisen kanssa, joka ei tee siitä parannusta, koska Jumala ei voi siunata syntiä ja valhetta. Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta ei siunaa homouden syntiä. Patrickin elämässä tapahtuneet asiat, jotka ovat tapahtuneet sinä aikana, kun hän eli homosuhteessa eivät olleet Jumalan Hengen vaikuttamia, koska Jumala ei voi toimia vastoin sitä mitä Hän ilmoittaa sanassaan.

Joissakin tapauksissa, joissa ihminen ei vapaudu synnin siteistä ja kahleista on kyse siitä ettei ihminen ole kokenut aitoa uudestisyntymistä, vaan on kokenut uskonnollisen herätyksen ja uskon Jumalaan, mutta ei ole käynyt Golgatan ristillä Jeesuksen veren puhdistettavana. On tietenkin niin, että joissakin tapauksissa ihminen on tullut aidosti uskoon, mutta rikkinäisyytensä sekä monien muiden asioiden summana voi viedä aikaa ennen kuin hän vapautuu helmasynneistään. Tässä tulee olla tarkkana ettemme anna väärää todistusta suuntaan tai toiseen.

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Homoseksuaalisuus on syntiä ja vääryyttä, eikä Jumala voi millään tavalla Henkensä kautta siunata ja toimia sellaisen ihmisen elämässä, joka elää homoseksuaalisessa suhteessa. Jumala vihaa syntiä, eli vääryyttä, mutta rakastaa syntistä ihmistä, mutta totuuden rakkaudessaan Hän ei kuitenkaan anna siunausta homoseksuaalisuuden harjoittamiselle. Jumala on armollinen ja kehottaa ihmistä tekemään parannusta kaikesta synnistä ja ihminen saa armon kun tunnustaa ja hylkää syntinsä.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Meidän ei tule tuijottaa pelkästään siihen mitä me näemme, vaan siihen mitä Raamattu opettaa. Jos emme piittaa Jumalan sanan totuudesta, niin meidän toiminnallamme ei ole minkäänlaista siunausta, vaikka kokisimme mitä tahansa ja sanoisimme Jumalan olevan meidän kanssamme. Raamatussa Jumala sanoo sitoutuvansa vain sellaiseen uskoon ja Jumalan palvelemiseen, joka tehdään rakkauden totuudessa, eikä valheesta ja synnin orjuudesta käsin. Ymmärrän, että moni voi suuttua minulle ja sanoo minua veljien tuomariksi tai tuomitsijaksi, mutta en sitä en kuitenkaan ole, koska Jumalaa ei voi palvella homoseksuaalisen synnin sitomana, eikä Jumala tunnustaudu mukaan sellaiseen toimintaan, jossa ihminen elää homoseksuaalisuuden synnissä, sitä tietoisesti harjoittaen, vaikka tietää sen olevan syntiä ja väärin. 

Patrick toi esille blogi kirjoituksessaan kädenvääntöä ja armon pisaroita kuinka kristityt ovat omaksuneet eheytymisterapioita, jotka pohjimmiltaan perustuvat Freudin opetuksiin, mutta muuten varoittavat Freudin opeista, mutta eheytymisterapian kohdalla omaksuvat ne todeksi. Raamatun sanan opetuksen mukaan uskova ihminen ei vapaudu synnin siteistä ja kahleista terapian kautta, vaan Pyhän Hengen voiman kautta, joka vaikuttaa ja auttaa uskovaa kuolemaan pois synnin siteistä ja kahleista. Terapian tuleminen seurakuntiin on osoitus siitä kuinka maailmanhenki on pesiytynyt seurakuntiin. Jos uskovia pyritään hoitamaan ja eheyttämään ihmisviisauden avulla, niin on selvää etteivät ihmiset saa apua, vaan jäävät synnin orjiksi ja sen valtaan.

Jumalan tahto ei anna tukea synnille

Patrick toi esille toi esille blogi kirjoituksessaan kädenvääntöä ja armon pisaroita kuinka hänelle ainoa ratkaisu on valita luottaa, kun kaikki muu on riisuttu pois, silloin sydän muotoilee: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, myös minussa niin kuin se on taivaassa.

Meidän uskovien luottamuksen sekä uskon Jumalan tahtoon tulee perustua totuuden rakkauteen. Jumalan taivaassa ei ole syntiä, eikä homoseksuaalisuutta ja jos me haluamme, että Jumalan tahto tapahtuu meissä, niin kuin se on Jumalan taivaassa, niin silloin meidän tulee suostua tekemään parannusta kaikista synneistä sekä suostua kuolemaan pois synneistä, koska lihan kuolema Pyhän Hengen voiman kautta on ainoa ratkaisu synnin kukistumiseen. Herra Jeesus asuu meissä Pyhässä Hengessä ja Hän auttaa meitä synnin kukistumisessa, jos vain haluamme kuolla pois synnistä.

Homous on eräs lopunajan vitsauksista totuudesta pois luopuneissa uskon yhteisöissä

Muistan kuinka luterilaisen kirkon piispa Juha Pihkala  toi esille 1990-luvun puolessa välissä ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jos ei harjoita sitä käytännössä. Vuonna 1999 Juha Pihkala sanoi, että hänestä olisi parempi, jos homot ja lesbot harjoittaisivat seksuaalista taipumustaan pysyvässä parisuhteessa. Tämä on synnin ansa, joka sanoo ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jos ei harjoita sitä käytännössä. Homoseksuaalinen taipumus on tietoisuus, tuntemus ja ajatus siitä, että ihminen tuntee seksuaalista vetovoimaa oman sukupuolen edustajaa kohtaan. Homoseksuaalinen taipumus on syntiä, koska homoseksuaalinen taipumus on ajatuksen tasolla oleva asia, joka saa ihmisen tuntemaan seksuaalista vääristymää oman sukupuolen edustajaa kohtaan. Jos ja kun hyväksyy sen ajatuksen, että homoseksuaalinen taipumus ei ole syntiä, jos ei harjoita sitä käytännössä, niin se hyvin usein johtaa samaan lopputulokseen, mihin Pihkala päätyi, eli homouden harjoittamisen hyväksymiseen.

Olen kokenut sydämessäni, että ne vapaiden uskonsuuntien yhteisöistä, jotka ovat luopumuksen tiellä tulevat myös hyväksymään homouden synnin. Aluksi sanotaan, että homoseksuaalinen taipumus ei ole syntiä, jos ei harjoita sitä käytännössä ja sen jälkeen tullaan hyväksymään myös homouden harjoittaminen. Tuleva antikristillinen lainsäädäntö tulee vaatimaan myös uskonnollisilta yhdistyksiltä ja uskonsuunnilta, että homous tulee hyväksyä, että saa luvan jatkaa uskonnollista yhdistystoimintaa. Luterilainen kirkko on jo aikoja sitten hyväksynyt homoseksuaalisuuden. Kirkkoihin tullaan kohdistamaan ensimmäiseksi homoseksuaalisuuden hyväksymisen vaatimuksia ja jos esim. vapaakirkko haluaa jatkaa vapaakirkkona antikristillisten lakien alaisuudessa, niin silloin se joutuu hyväksymään homoseksuaalisuuden. Helluntaikirkkoa tulee koskemaan sama vaatimus ja sitten myös kaikkia rekisteröityjä uskonnollisia yhdistyksiä ja uskonyhteisöjä. Tämän asian olen siis kokenut Herran puheena sydämessäni ja aika tulee näyttämään olenko erehtynyt vai puhuiko Herra sittenkin tämän asian sydämelleni.

Jeesuksen veri ja Pyhän Hengen voima

Room 6:
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

Kol 1:
13 Joka meitä pimeyden vallasta pelasti ja on meidät siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan,
14 Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi antamus,

2 Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Herran Jeesuksen veri, syntiuhri ja kuolema syntien anteeksisaamiseksi on pelastuksemme perusta. Kun Jumalan pelastaa ihmisen armosta, niin Jumalan armo johdattaa uskovan ihmisen lihan kuolemisen tielle, jossa hän oppii vapautumaan synnin siteistä ja kahleista, eli kuolemaan pois lihansa synnillisistä himoista ja haluista Pyhän Hengen voiman kautta. Tänä päivänä puhutaan ja opetetaan paljon Pyhän Hengen voimasta uskovan ihmisen elämässä. Raamatun opetuksen mukaan todellinen Pyhän Hengen voimavaikutus vapauttaa uskovan synnin siteistä ja kahleista, niin ettei hän ole enää synnin orjana kuuliainen synnin himoille ja haluille, koska Pyhän Hengen voima tuo uskovalle vapauden synnistä ja tekee hänet eläväksi, joka tarkoittaa elämän ojentautumista Jumalan tahdon mukaan.

Tänä päivänä puhutaan myös paljon Jumalan armosta, mutta usein väärällä tavalla. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan armo poistaa synnin hallintavallan ihmisen sydämestä. Pyhä Henki vaikuttaa lihan kuolemaa, niin ettei synti enää hallitse uskovan ihmisen sydäntä, koska hänet on siirretty pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan ja hän saa Pyhässä Hengessä voiman elää ja kasvaa yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen.

 


Petri Paavola 21.12.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kapeatie.blogspot.fi/2017/12

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker