Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Uskovassa ei voi asua riivaajaa

Monet uskovat kysyvät ja pohtivat voiko uskovan sisällä asua riivaaja (demoni)? Raamatun selkeän opetuksen mukaan uudestisyntyneen uskovan sisällä ei voi asua riivaajia. Tässä kirjoituksessa käyn läpi tämän aiheen Raamatun sanan todistuksen valossa. Jumalan sanan tulee todistaa meille siitä mitä sana opettaa ja se opettaa selkeästi ettei uskovan sisällä voi asua riivaajia.

Kun käytän tässä kirjoituksessa sanaa uskova, niin tarkoitan sillä Uuden Liiton aikaista uudestisyntynyttä uskovaa, joka Jumalan armosta elää ja kasvaa uskossa Jumala sanan opetuksen mukaisesti Pyhän Hengen voimasta.

Uudestisyntynyt uskova on Pyhän Hengen temppeli

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Opetus joka opettaa, että uskovan sisällä voi asua riivaaja on opetusta, joka loukkaa Jumalan pyhyyttä. Raamattu opettaa, että uudestisyntynyt uskova on Jumalan temppeli (Pyhän Hengen temppeli), jossa Jumala itse asuu Pyhän Hengen kautta. Pyhä Jumala ei voi asua samassa paikassa kuin saastaiset pahat henget. Pyhä Henki ja paha henki ei asu samassa asunnossa.

Jumala karkotti pois taivaasta saatanan ja hänen kanssaan langenneet enkelit. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei voi asua samassa paikassa saastaisten henkien kanssa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että uudestisyntyneen uskovan sisällä ei voi asua tai olla riivaajia.

1 Kor 6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

Room 7:4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.

Raamattu opettaa, että koska uskova on Pyhän Hengen temppeli, niin siksi hän ei ole enää itsensä oma, vaan Herran Jumalan oma ja omaisuutta. Jumala ei anna omaisuuttansa saatanan ja demonien asuttamaksi, koska Hän itse asuu omassa kansassaan. Opetus joka opettaa, että uskovassa voi asua riivaaja on epäluottamus lause Jumalaa kohtaan ettei Hän kykene huolehtimaan omaisuudestaan riivaajia vastaan.

Joh 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Pyhä Henki joka asuu uskovassa on uskovan ihmisen Puolustaja, joka pitää myös siitä huolen ettei uskovan sisälle pääse riivaajahenkiä, koska uskova on Jumalan Hengen temppeli.

Jumala on saatanaa suurempi

1 Joh 4:4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

Jumala on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumala on suurempi saatanaa, joka pimeyden ruhtinaana hallitsee synnin orjuuden alaisuudessa olevia maailman ihmisiä. Uudestisyntyneessä uskovassa asuu Jumala Pyhän Hengen kautta, koska uskovat ovat Pyhän Hengen temppeleitä. Pahat demonihenget eivät voi tulla asumaan Jumalan temppeliin, sillä Jumala on saatanaa suurempi, eikä saatana voi mitenkään asuttaa sitä asuntoa, jossa Jumala asuu.

Matt 12:
24 Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla".
25 Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä.
26 Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä?
27 Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne.
28 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.
29 Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa.

Fariseukset syyttivät, että Herra Jeesus ajoi riivaajia ulos Beelsebulin, riivaajain päämiehen voimalla. Herra Jeesus teki tekonsa Jumalan voimalla ja siksi Hän teki hyviä tekoja, ei pahoja tekoja, jota saatana tekee. Sen tähden Herra Jeesus sanoi, että jos valtakunta riitautuu itsensä kanssa, niin se ei pysy pystyssä. Siksi Jeesus sanoi, että kukaan ei voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Herra Jeesus tarkoitti tällä sitä, että jos jonkun talo (ihmisen sisin) on pahan vallassa, niin ensin tulee sitoa tämä väkevä (ajaa ulos) ja pilata (alkutekstin mukaan) hänen talonsa. Pilaamisella Herra Jeesus tarkoitti sitä, että riivaajan ulos ajamisella tuhotaan pahan teot ja pahuuden hedelmä, sillä riivaajan ulos ajamisen kautta ihminen vapautetaan riivaajien vallasta.

Se mikä tässä opetuksessa on tärkeää on se, että Jumalan Henki ei voi mennä asumaan riivattuun ihmiseen ennekuin riivaajat ajetaan ulos; samoin ei myöskään riivaajat voi tulla asumaan uskovan ihmisen sisälle, jossa asuu Pyhä Henki, sillä riivaajat joutuisivat sitomaan ja ajamaan ulos Pyhän Hengen, joka on kuitenkin mahdotonta. Raamattu opettaa, että Jumala on Kaikkivaltias ja kaikkia suurempi ja voimakkaampi, siksi riivaajat eivät voi tunkeutua uskovan sisälle asumaan, koska uskovassa asuu riivaajia suurempi ja vahvempi voima, eli Jumalan voima. Tämän tähden uskovan sisällä ei voi asua riivaajia.

Miten Jumala asuu uskovassa?

Jotkut opettavat, että uskovan ihmisen henkeä hallitsee Jumala ja että uskovan ihmisen lihassa voi asua ja olla riivaajia. Tällainen opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen.

1 Tess 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

1 Kor 6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

Raamattu opettaa, että uskovan ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli ja että Jumalan Pyhä Henki pyhittää uskovan kokonansa, eli hänen henkensä, sielunsa ja ruumiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan Henki asuu koko ihmisessä (henki, sielu ja ruumis), eikä vain ihmisen hengessä. Tämä tarkoittaa sitä, että riivaajat eivät voi asua uskovan lihassa.

Kun Raamattu opettaa lihasta liittäen sen ihmiseen, niin se opettaa siitä kolmessa eri merkityksessä: koko ihmisestä, ruumista sekä mielenalueesta, joka on lihallinen, eli synnin vallassa.

Luuk 3:6 ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden."

Mark 13:20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.

Room 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

Sanonta kaikki liha tarkoittaa ihmisiä ja samalla koko ihmistä. Ei mikään liha pelastuisi tarkoittaa ihmisiä. Ettei mikään liha tule tarkoittaa ihmisiä. Raamattu opettaa liha sanan merkitsevän myös koko ihmistä.

Luuk 24:39 Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan."

Joh 6:51 Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta."

Luuk 24:39 ja Joh 6:51 olevat liha sanat tarkoittavat ruumista, eli ihmisen ulkonaista kehoa. Raamattu käyttää liha sanaa myös ihmisen ruumiista, eli ulkonaisesta kehosta.

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

Room 8:7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Paavali opetti että lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan ja että uskovan ei tulisi olla lihan vallassa. Lihan mieli ja lihan vallassa oleminen tarkoittaa sitä että ihmisen mieli (ajatusmaailma) on synnin pettämä, joka tarkoittaa sitä että ihminen tekee syntiä ja elää jossakin synnissä. Kun Raamattu puhuu lihasta niin se voi tarkoittaa myös lihallista ja synnillistä mieltä ja ajatusmaailmaa.

Raamattu ei siis opeta, että riivaajat voisivat asua uudestisyntyneen ihmisen sisällä tai lihassa.

Millä tavalla riivaajat voivat vaikuttaa uskovaan?

Raamattu opettaa selvästi, että riivaajat eivät voi asua uudestisyntyneen uskovan sisällä. Riivaajat ja saatana voivat vaikuttaa uskovan ihmisen mielenalueeseen, eli ne pystyvät vaikuttamaan ihmisen mieleen ja ajatusmaailmaan, mutta eivät pysty tulemaan uskovan ihmisen sisälle asumaan.

2 Kor 11:3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.

Käärme petti paratiisissa ihmisen mielenalueen kautta, valehdellen ja vääristäen sen mitä Jumala oli sanonut. Raamattu opettaa, että saatana voi sitoa ja eksyttää uskovan mielen ja ajatusmaailman, mutta riivaajat eivät voi tulla asumaan uskovan ihmisen sisälle.

1 Aik 21:1 Mutta saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin.

Paha saatana vaikutti Daavidin ajatusmaailmaan ja sai Daavidin mielessään tekemään päätöksen, että hän aikoo laskea Israelin kansan lukumäärän. Tämä kohta tuo esille sen kuinka saatana kykenee vaikuttamaan ihmisen mieleen, eli ajatusmaailmaan.

Mark 8:
31 Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.
32 Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan.
33 Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen: "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

Koko tekstiyhteys osoittaa sen, että Pietari mielessään ei ymmärtänyt Jeesuksen puhetta Hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan (Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on syntien anteeksiantamuksen ja pelastuksen perustus). Pietari nuhteli Jeesusta, koska saatana oli vaikuttanut Pietarin mieleen ettei hän asiaa ymmärtänyt ja että hän vastusti Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Herra Jeesus nuhteli Pietarin kautta saatanaa, joka oli eksytti Pietarin vastustamaan Jumalan pelastuksen perustusta, eli Herran Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Tämäkin kohta osoittaa, että saatana voi vaikuttaa ihmisen mielenalueeseen ja sitä kautta sielunvihollinen eksyttää ja valehtelee ihmiselle.

Jotkut opettavat, että Pietarissa asui saatana, mutta tämä on täysin epäraamatullinen opetus, sillä Pietari oli Herran Jeesuksen opetuslapsi. Paha saatana ei asunut Pietarin sisällä, vaan oli vaikuttanut hänen mieleensä. Jos Pietarin sisällä olisi asunut riivaaja, niin Herra Jeesus ei olisi pelkästään nuhdellut saatanaa, vaan ajanut Pietarista ulos riivaajan. Herra Jeesus ei ajanut ulos riivaajia Pietarista, koska hänen sisällään ei asunut riivaajia.

Joh 13:
9 Simon Pietari sanoi hänelle: "Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää".
10 Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki".
11 Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän sanoi: "Ette kaikki ole puhtaat".

Apt 1:25 ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa".

Herran Jeesuksen opetuslapset olivat puhtaita, siksi heidän sisällään ei voinut asua riivaajia. Juudas joka kavalsi Jeesuksen ei ollut puhdas, koska hän petti ja kavalsi Jeesuksen sekä vilpistyi pois uskosta Herraan Jeesukseen.

Luuk 22:3 Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista.

Alkuteksti sanoo, että saatana meni Juudaksen sisälle. Paha saatana kykeni menemään Juudaksen sisälle, koska Juudas luopui uskosta Herraan Jeesukseen kavaltamalla Hänet. Tämä kertoo meille sen, että uskosta luopuneen ihmisen sisälle riivaajat voivat mennä asumaan, mutta he eivät kykene asuttamaan ihmisen sisintä, joka uskoo Herraan Jeesukseen, jossa asuu Pyhä Henki.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisessa tapauksessa jossa uskova luopuu uskosta Herraan Jeesukseen, niin häneen voisi mennä riivaaja asumaan. On kuitenkin mahdollista, että uskosta Herraan Jeesukseen luopuneen ihmisen sisälle voi mennä riivaajia, kuten Raamatun todistus sen meille todistaa.

Hebr 6:
4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet
5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.

Uskova joka luopuu uskosta Herraan Jeesukseen ja julkisesti pilkkaa tai häpäisee Herran Jeesuksen ei voi enää uudelleen uudistua ja pelastua. Tällainen entinen uskova voi joutua riivatuksi, jos hän julkisesti häpäisee Herran Jeesuksen. Sellainen ihminen ei voi enää pelastua eikä hän edes halua pelastua ja uudistaa uskoaan Herraan Jeesukseen.

Emme kykene sanomaan aina kaikissa luopumistapauksissa, että kuka voi uudistua ja kuka ei voi uudistua. Se on kuitenkin varmaa, että jos uskostaan luopunut ihminen haluaa uudistua ja pelastua, niin se on merkki siitä, että Jumala kutsuu ja vetää häntä takaisin pelastukseen. Tällainen ihminen ei ole menettänyt mahdollisuutta uudistua ja palata takaisin pelastukseen. Halu uudistua ja pelastua on merkkinä siitä, että Jumala vetää häntä takaisin pelastukseen.

Hebr 3:
1 ¶ Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen,
2 joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa".

Jotkut opettavat, että hebrealaiskirjettä ei ole kirjoitettu Herraan Jeesukseen uskoville, eikä uskova voisi koskaan menettää pelastusta. Esimerkiksi Hebr 3 ja monet muut kohdat todistavat, että hebrealaiskirje on kirjoitettu Herraan Jeesukseen uskoville.

Raamattu ei opeta että uskovassa voi olla riivaajia

Jotkut uskovat luulevat ja opettavat, että uskovan sisällä voi asua riivaajia. He koittavat perustella oppiaan Raamatun sanan sekä kokemusten kautta. Aion seuraavaksi käydä läpi Raamatun kohtia, jotka virheellisesti tulkitaan sellaisiksi, jotka opettavat että uskovan sisällä voi asua riivaajia. Kun tutkimme Raamatun sanaa niin näemme ettei Raamattu opeta että uskovan sisällä voi asua riivaajia.

Vastustakaa perkelettä niin se teistä pakenee

Jaak 4:
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.
9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi.
10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.
11 ¶ Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.

Jotkut opettavat, että uskovassa voi asua riivaajia, koska Jaakobin kirje opettaa että uskovan tulee vastustaa perkelettä ja niin perkele pakenee uskovista. Tämä kohta ei opeta, että uskovassa voi asua riivaajia. Tämä kohta tarkoittaa sitä, että kun uskova on alamainen Jumalalle (haluaa elää Jumalan tahdon mukaisesti ja puhdistautuu pahoista ajatuksista tai teoista) ja vastustaa perkelettä, niin se perkele joutuu pakenemaan pois, eli väistymään pois syöttämästä pahoja ajatuksia uskovan mieleen ja ajatuksiin.

Raamattu todistaa edellä olevan ajatukseni jakeessa kahdeksan. Jos Jaak 4.7 opettaisi, että uskovassa voi olla riivaaja, joka pitää ajaa ulos, niin jakeessa seitsemän tai kahdeksan tulisi olla opetus, että perkeleen pakeneminen tapahtuu siten että perkele ajetaan ulos uskovan sisältä. Jae kahdeksan opettaa sydämen (mielen ja ajatuksen) puhdistautumista, jonka kautta perkele joutuu väistymään uskovan ihmisen mielenalueelta, eli ajatusmaailmasta. Jaakobin kirjeen neljäs luku ei opeta, että uskovassa voi olla riivaajia.

Paha saatana on meidät estänyt

1 Tess 2: 18 Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä, Paavali, puolestani, en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt.

Jotkut opettavat, että uskovissa voi asua riivaajia, jotka estävät uskovia tekemästä Jumalan tahtoa. Tämä kohta ei opeta, että uskovissa voi asua riivaajia, sillä tässä kohdassa ei mitenkään viitata siihen että saatana estää siten, että hän on ottanut uskovan valtaansa, eli riivattuun tilaan. 1 Tess 2:18 kertoo meille sen, että saatana voi onnistua estämään Jumalan tahdon toteutumista. Estäminen voi tapahtua siten, että saatana koittaa eksyttää uskovan uskomaan mielessään vastoin sitä mikä on Jumalan tahto. Paha saatana voi myös toisten ihmisten kautta koittaa estää Jumalan tahdon toteuttamisen, esimerkiksi nostamalla ihmisiä uskovia vastaan.

Älkää jokaista henkeä uskoko

1 Joh 4:
1 ¶ Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
4 ¶ Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

Jotkut opettavat, että uskovissa voi olla vääriä henkiä, jotka asuvat uskovissa ja eksyttävät heitä. Tuo edellä oleva opetus on väärä sekä täysin väärä tulkinta 1 Joh 4:1-4:sta.

1 Joh 4:1-4 opettaa, että uskovien tulee koetella henget, sillä maailmassa on monta väärää profeetta, jotka julistavat antikristuksen "evankeliumia". Tämä kohta kehottaa ja opettaa uskovia, että he koettelisivat Jumalan sanan ja Pyhän Hengen voiman avulla väärien profeettojen sanoman, jota he julistavat valhehenkien voimalla. Tämä kohta ei siis opeta, että uskovassa voi asua riivaajia. 

Koira palaa oksennukselleen

2 Piet 2:
1 ¶ Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.
2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;
3 ¶ ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.
4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.
5 Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.
6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.
7 ¶ Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi;

8 sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.
9 Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät,
10 ¶ ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja,
11 vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä.
12 Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa,
13 saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne;
14 heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia.
15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa,
16 mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden.
17 Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu.
18 Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon,
19 ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on.
20 Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.
21 Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.
22 Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen," ja: "Pesty sika rypee rapakossa".

Jotkut opettavat, että 2 Piet 2 opettaa, että uskovassa voi asua riivaajia. Tämä luku opettaa, että kuten VT:n aikana kansan seassa oli valheprofeettoja, niin myös Uuden Liiton seurakunnan sisälle tulee valheenopettajia, jotka kieltävät Herran. Jotkut uskovat lähtevät seuraamaan näitä valheenopettajia, eli he luopuvat uskosta seuratessaan valheenopettajia, jotka kieltävät Herran. Siksi heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Tässä kohtaa Raamattu ei opeta, että Jumalaan uskovan opetuslapsen sisällä voi asua riivaajia, vaan että jotkut uskovat eksyvät seuraamaan valheenopettajia, eli he hylkäävät totuuden ja uskon Herraan Jeesukseen.

Raamattu opettaa 2 Piet 2:ssa, että nämä valheenopettajat elävät haureudessa ja ovat täysin kiinni synneissä, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän ja he ovat kirouksen lapsia. Nämä valheenopettajat ovat hylänneet suoran tien sekä koittavat viekoitella lihan himojen ja irstauksien kautta muitakin (myös uskovia) tekemään syntiä. Raamattu opettaa, että jos joku uskova eksyy näiden valheenopettajien kautta takaisin synnin teille, niin heille olisi ollut parempi etteivät olisi edes tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, koska sen tunnettuaan he kääntyvät pois uskosta Raamatun Jumalaan. Heille on tapahtunut, että mitä tosi sananlaskut sanovat:  "Koira palaa oksennukselleen," ja: "Pesty sika rypee rapakossa". 2 Piet 2 ei opeta, että uskovassa voi asua riivaajia, vaan siitä että uskova voi luopua uskosta seuraamalla valheenopettajia.

Hän ajoi henget ulos sanalla

Matt 8:
16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;
17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".

Jotkut uskovat tämän kohdan todistavan sen että uskovassa voi asua riivaajia. Tämä kohta ei kuitenkaan opeta, että uskovassa voi asua riivaajia. Tässä kohdassa on kyse vanhan testamentin ajasta, jossa jotkut juutalaiset olivat riivaajien vallassa. He olivat joutuneet riivaajien valtaan koska he eivät uskoneet Jumalaan, vaan he olivat olleet tekemisissä riivaajahenkien kanssa.

Uudessa liitossa uskovien sisällä asuu Jumala Pyhässä Hengessä uudestisyntymän kautta, mutta vanhassa liitossa ei ollut vielä voimassa Uuden Liiton aikainen uudestisyntyminen. Vanhassa liitossa Jumala asui ilmestysmajassa sekä temppelissä, mutta Uudessa Liitossa Jumala asuu kansansa sisimmässä. Tästä syystä vanhan liiton aikana israelilainen pystyi ajautumaan riivattuun tilaan.

Jer 33:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Vanhassa liitossa Jumalan laki oli kiveen kirjoitettu ei kansan sydämeen. Jumala puhui profeetta Jeremian kautta, että Hän tulee tekemään Uuden Liiton, jossa Jumala laitta lakinsa (opetuksensa) kansansa sisimpään, eli heidän sydämeensä, joka tarkoittaa uudestisyntymistä. Vanhassa liitossa ei ollut olemassa vielä uudestisyntymistä, sillä laki (opetus) oli kirjoitettu kiveen, ei kansan sydämeen. Tämän tähden vanhan liiton aikana tapahtuneet Israelin kansan riivaustapaukset eivät todista sitä että Uuden Liiton kansan sydämissä, jossa asuu Pyhä Henki voisi asua riivaajahenget. Liitot ovat tässä suhteessa erilaisia, sillä vanhassa liitossa Jumala ei asunut kansansa sisimmässä, kun sen sijaan Hän asuu kansansa sisimmässä Pyhässä Hengessä Uuden Liiton aikakaudessa.

Raamatussa apostolien teoista eteenpäin aina ilmestyskirjaan saakka,  eli ajanjaksosta joka kertoo Uuden Liiton aikakaudesta ei ole kirjattuna ylös yhtään tapausta, jossa olisi ajettu ulos riivaajia uudestisyntyneistä uskovista. Jos Uuden liiton uskovissa voisi olla riivaajia niin apostolien teoista ilmestyskirjaan saakka tulisi olla siitä opetus sekä esimerkkejä, mutta koska Uuden Liiton uskovien sisällä ei voi asua riivaajia, niin siksi näitä esimerkkejä eikä tätä opetusta löydy apostolien teoista aina ilmestyskirjaan saakka.

Se toki on totta, että Uuden Liiton uskovat ajavat ulos riivaajia, mutta vain jumalattomista ihmisistä, ei uskovista, koska uskovassa ei voi asua riivaajia. Raamattu opettaa ajamaan ulos riivaajia jumalattomista ihmisistä, mutta riivaaja ei voi asua samassa asunnossa, missä Jumala asuu, siksi Uuden Liiton uskovassa ei voi asua riivaajia.

Jokainen riivaustapaus joka esiintyy Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeissa on tapaus ja kuvaus, jota ei voi soveltaa Uuden Liiton aikakauteen, koska vanhan liiton aikana Jumala ei asunut kansansa sisimmässä, siksi vanhan liiton aikana jotkut israelilaiset saattoivat ajautua tai joutua riivattuun tilaan. Sekin tulee muistaa, että kaikki juutalaiset vanhan liiton aikana eivät uskoneet Jumalaan, vaan olivat tekemisissä riivaajahenkien kanssa ja siksikin osa heistä joutui riivattuun tilaan. Uudessa Liitossa Jumala suojelee kansaansa asumalla heidän sisimmässään, siksi Uuden Liiton uskova, jonka sisimmässä asuu Pyhä Henki ei voi olla riivatussa tilassa, niin että riivaaja asuisi hänen sisimmässään.

Meidän tulee ymmärtää eri aikakaudet sekä vanhan ja Uuden Liiton erot. Jos emme tätä ymmärrä, niin silloin voimme sekoittaa vanhan liiton aikakaudesta asioita Uuteen Liittoon, jotka eivät kuulu sinne. Uudessa Liitossa riivaajan on mahdotonta tulla asumaan uskovaan, jossa asuu Pyhä Henki.

Hes 11:
19 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,
20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

1 Sam 16:
14 ¶ Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä.
15 Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle: "Katso, Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua.

Jumalan profeetallisen sanan mukaan Jeremian kautta Jumala sanoi, että vasta Uudessa Liitossa Jumala tulee asumaan kansansa sisimpään. Hesekielin kautta Jumala puhui saman profeetallisen sanan sanomalla, että Jumala antaa uuden Hengen kansansa sisimpään. Hesekielin luvun 11 tekstiyhteys osoittaa sen, että on kysymys Uuden liiton ajasta, jolloin Herra antaa Israelin kansalle uuden Hengen. Tässä on kysymys uudestisyntymisestä kun Israelin kansan jäännös päivien lopulla viimeisenä aikana tekee parannuksen ja Jeesuksen olevan Herra ja Messias, sen seurauksena he saavat Pyhän Hengen sisimpäänsä.

Kuningas Saul ei elänyt Uuden Liiton ajassa ja siksi sanonta Herran Henki poistui Saulista ei tarkoita sitä, että Jumala asui hänen sisimmässään, vaan sitä että Jumalan Pyhä Henki ei enää johdattanut Saulia. Saulin syntien, pahojen tekojen ja katumattoman sydämen tähden Jumala lähetti pahan hengen vaivaamaan Saulia. Vanhassa liitossakaan ei riivaajat ilman syytä voineet vaivata ihmisiä, vaan heidän pahojen tekojensa tähden pahat henget vaivasivat heitä. Tämäkään kohta ei tue opetusta, että Uuden Liiton uskovassa voisi asua riivaajia.

Vanhassa testamentissa Jumalan Pyhä Henki ohjasi kansaansa heidän ulkopuoleltaan käsin, koska vasta Uudessa Liitossa Jumala tulee asumaan kansansa sydämeen. Herra Jeesus vahvisti tämän saman asian:

Joh 14:
23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
25 ¶ Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.
26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Herra Jeesus sanoi, että Hän ja Hänen Isänsä tulee asumaan niihin, jotka rakastavat Jumalaa ja pitävät Hänen sanansa. Herra Jeesus sanoi, että He jäävät asumaan sen ihmisen sisimpään, joka rakastaa Jumalaa ja pitää Hänen sanansa (haluaa uskoa sen mitä Raamattu opettaa). Herra Jeesus jatkaa ja sanoo, että Puolustaja, Pyhä Henki tulee asumaan Hänen kansansa sisimpään.

Luuk 9:
1 ¶ Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.
2 Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.

Luukkaan evankeliumin 9 luku on vanhan liiton puolella tapahtunut asia, mutta tässä kohdassa on kyse Herran Jeesuksen opetuslapsista, jotka saivat voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että he saivat vallan ajaa riivaajia ulos sekä aseman missä riivaaja ei pääse asumaan heidän sisimpäänsä, koska Jumala suojelee heitä.

Apt 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Uudessa Liitossa Jumala antaa Pyhän Hengen kautta voiman, jonka avulla uskova on suojassa riivaajilta siten ettei yksikään riivaaja voi tulla asumaan uskovan sisimpään, koska Pyhä Jumala asuu uskovien sisimmässä. Riivaajat voivat Uuden Liiton aikana koittaa puhua eksyttäviä ajatuksia uskovan mieleen ja ajatusmaailmaan, mutta ne eivät voi tulla asumaan uskovan sisimpään.

Jaak 2:19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.

Alkutekstin mukaan vapisevat sana tarkoittaa vapinaa, jonka aiheuttaa äärimmäinen pelko ja kauhistus. Koska riivaajat vapisevat ja pelkäävät yhtä Jumalaa, niin on päivänselvää, että he eivät kykene asumaan samassa paikassa missä Jumala asuu. Yhtä päivänselvää on se, että Jumalan pyhyys ei salli riivaajien astua asumaan samaan asuntoon kuin missä Pyhä Jumala asuu.

Aabrahamin tytär

Luuk 13:
10 ¶ Ja hän oli opettamassa eräässä synagoogassa sapattina.
11 Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä.
12 Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi,"
13 ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa.
14 Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä".
15 Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan?
16 Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?"
17 Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki.

Jotkut opettavat, että sanonta Aabrahamin tytär todistaa sen, että uskovassa voi olla riivaajia, koska tässä Aabrahamin tyttäressä oli riivaaja. Sanonta Aabrahamin tytär tarkoittaa sitä, että hän oli israelilainen ja Aabrahamin jälkeläinen. Tämä Aabrahamin tytär eli vanhan liiton aikakaudessa, jolloin ei ollut vielä olemassa Uuden Liiton mukaista uudestisyntymistä Pyhästä Hengestä. Vanhan liiton kansalla ei ollut turvana uudestisyntymisessä saatua Pyhää Henkeä, siksi VT:n aikana oli mahdollista, että myös israelilaisista, jotkut saattoivat joutua riivaajien valtaan. Vanhan liiton aikana ne israelilaiset, jotka olivat olleet tekemisissä epäjumalanpalveluksen ja riivaajahenkien kanssa saattoivat joutua riivattuun tilaan, kuten tämä nainen.

Herra Jeesus ajoi ulos tästä naisesta riivaajan ja riivaajan aiheuttaman sairauden. Tämä on Jumalan tahto kun kyse riivatusta ihmisestä.

Alkutekstin mukaan kyseessä saattoi olla heikkouden tai sairauden henki, eli riivaaja asui tämän naisen sisällä ja toi hänelle sairauden, josta nimitys sairauden henki. Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen sairauden takana on riivaajahenki, mutta tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin sairauksien takan voi olla riivaajahenki. Uuden Liiton aikana uskovassa ei voi asua riivaajaa eikä riivaajat voi mennä asumaan uskovaan ja tuoda hänen sisäänsä sairautta, joka on riivaajan aiheuttama. Sen sijaan Uuden Liiton aikakaudessa jumalattomissa ihmisissä voi asua riivaajia, jotka ovat aiheuttaneet riivatulle jonkun sairauden. Tässäkin tulee muistaa se, että kaikki jumalattomien sairaudet eivät johdu riivaajista, mutta jotkut sairaudet voivat johtua riivaajista.

Ne israelilaiset, jotka vanhan liiton aikana halusivat uskoa Jumalaa sekä pysyä erossa epäjumalanpalveluksesta ja riivaajista, niin heidän sisälleen ei voinut riivaajat mennä. He olivat uskon kautta Jumalaan turvassa siten etteivät riivaajat voineet mennä heidän sisälleen asumaan.

Luuk 13:10-17 ei todista, että uskovan sisällä voi asua riivaaja. Uuden Liiton aikana uudestisyntyneen uskovan sisimmässä asuu Jumalan Henki, eli Pyhä Henki, joka tarkoittaa sitä, että Uuden Liiton uskovan sisimpään ei voi päästä riivaajia asumaan.

Saastainen henki

Mark 1:
21 Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti.
22 Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet.
23 ¶ Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi
24 sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
25 Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä".
26 Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä.
27 Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."
28 Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.

Tästä Raamatun kohdasta jotkut opettavat, että synagoogassa saastaisen hengen vallassa ollut mies oli uskova. Raamattu ei sano, että tämä mies uskoi Jumalaan. Jotkut ajattelevat, että koska tämä mies oli synagoogassa, niin hän uskoi Jumalaan. Tämäkään väite ei pidä paikkaansa, sillä Raamattu sanoo näin:

Matt 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

Herran Jeesuksen aikana monet kirjanoppineet ja fariseukset eivät uskoneet Jumalaan, vaan he olivat epäuskonsa kautta kadotuksen lapsia. Herran Jeesuksen sanojen mukaan tällaiset epäuskoiset kirjanoppineet ja fariseukset tekivät itselleen käännynnäisiä, joista tuli epäuskon tähden helvetin lapsia.

Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun mies, joka oli synagoogassa ei ollut Jumalaan uskova mies ja siitä oli todistuksena se että hän oli joutunut saastaisen hengen (riivaajan) valtaan. Jumala ei sallinut vanhan liiton aikana sitä, että Häneen uskovan ihmisen sisälle olisi päässyt asumaan riivaaja. Siksi on päivänselvää, ettei tämä mies ollut Jumalaan uskova. Mark 1:21-28 ei opeta, että uskovassa voi asua riivaajia.

Ananias ja Safiira

Apt 5:
1 ¶ Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan,
2 ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen.
3 Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?
4 Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle."
5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat.
6 Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat.
7 Noin kolmen hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut.
8 Niin Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle: siihenkö hintaan te myitte maatilan?" Hän vastasi: "Kyllä, juuri siihen hintaan".
9 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran Henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois."
10 Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä; ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen.
11 Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat.

Jae 3 alkutekstin mukaan: Pietari sanoi, Ananias miksi saatana on täyttänyt sinun sydämesi valehtelemaan Pyhälle Hengelle ja otit takaisin osan maatilan hinnasta?

Jotkut opettavat, että Ananias oli riivattu, koska saatana oli täyttänyt hänen sydämensä. Edellä oleva opetus ja väite ei ole kuitenkaan totta. Raamattu opettaa, että saatana vaikutti Ananiaksen sydämeen (mieleen ja ajatusmaailmaan) täyttäen hänen sydämensä valehtelemaan Pyhälle Hengelle. Raamatussa sydän sana merkitsee myös ihmisen mieltä ja ajatusmaailmaa ja tässä kohdassa on kyse nimenomaan mielestä ja ajatusmaailmasta. Alkutekstin mukaan saatana eksytti Ananiaksen mielessään valehtelemaan Pyhälle Hengelle, eli kyseessä ei ollut riivaustila, vaan tila jossa Ananiaksen mieli oli täynnä valhetta ja petosta, siksi hän valehteli Pyhälle Hengelle.

Vaikka olisi käynytkin niin, että Ananiaksen sisälle olisi päässyt riivaajahenki asumaan, niin se olisi tapahtunut sen jälkeen, kun Ananias olisi petoksella koittanut pettää Pyhää Henkeä, eikä olisi tehnyt parannusta synnistään ja sen seurauksena Jumala olisi ottanut pois Pyhän Henkensä ja näin riivaaja olisi voinut päästä asumaan hänen sisimpäänsä. Niin pitkään kuin Pyhä Henki asuu uskovassa, niin uskovassa ei voi kuitenkaan asua riivaajia.

Ananiaksen ja hänen vaimonsa valhe oli kohtalokas, sillä sen seurauksena he menettivät henkensä kun he petoksella valehtelivat Pyhälle Hengelle (Jumalalle) sekä kiusasivat Herraa. Koska he menettivät henkensä niin kyseessä oli todella vakava rikkomus Herra vastaan. He valehtelivat sekä kiusasivat Herraa, eli he kiusaten Herraa koittivat pettää Hänet. Tämä Raamatun kohta on vakava muistutus siitä, että uskovan tulisi koittaa pitää mielensä puhtaana sekä pistää pois Pyhän Hengen voimassa kaikki pahat ajatukset, joita saatana sekä meidän liha koittaa tuoda meidän ajatuksiimme. Kun ajatusmaailma turmeltuu pahan vaikutuksesta, niin se voi johtaa myös uskovan samaan tilanteeseen mihin Ananias ja Safiira joutuivat.

Mies nimeltä Simon

Apt 8:
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;
10 ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ‘suureksi’".
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt.
12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.
13 Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi.
14 ¶ Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.

15 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;
16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.
17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
18 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa
19 ja sanoi: "Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen".
20 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.
23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä."
24 Niin Simon vastasi ja sanoi: "Rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet".
25 Ja kun he olivat todistaneet ja Herran sanaa puhuneet, palasivat he Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monessa Samarian kylässä.

Jotkut opettavat, että Simon oli riivaajien vallassa vielä sen jälkeen kun hän oli tullut uskoon. Tämä väite ja opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen.

Jos Simonissa olisi ollut riivaaja, niin hänestä olisi pitänyt ajaa ulos riivaaja, mutta Pietari kehotti Simonia tekemään parannuksen eikä ryhtynyt ajamaan hänestä ulos riivaajia, koska hänessä ei ollut riivaajia. Pietari sanoi Simonin olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Raamattu ei opeta eikä sano, että Simonin sisällä asui riivaajia.

Samarian kaupunki ja saastaiset henget

Apt 8:
5 Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.
6 Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
7 Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.
8 Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;
10 ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ‘suureksi’".
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt.
12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Jotkut ovat sitä mieltä, että koska Samariassa ajettiin kansasta ulos saastaisia henkiä (riivaajia), niin sen tähden uskovissa voi olla riivaajia. Edellä oleva väite on kuitenkin epäraamatullinen ja väärä. Samariassa Filippus julisti evankeliumia uskomattomille ihmisille ja joistakin näistä jumalattomista ihmisistä ajettiin ulos riivaajia. Tässä kohdassa riivaajia ei ajettu ulos uskovista, vaan jumalattomista ihmisistä. Uskovassa ei voi asua riivaajahenkiä, siksi Raamatussa ei ole yhtään kohtaan, jossa uskovista olisi ajettu riivaajia ulos.

Annettu saatanan haltuun

1 Kor 5:
1 ¶ Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
2 Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne?
3 Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on
4 -sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen-
5 Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.

Jotkut opettavat, että tämä haureuden harjoittaja oli riivattu ja toiset sanovat, että hän joutui riivattuun tilaan kun hänet annettiin saatanan haltuun. Kumpikin väite on väärä ja epäraamatullinen.

Tämä mies oli uskova, joka oli eksynyt harjoittamaan haureutta isänsä vaimon kanssa, eli ei hänen oman äitinsä kanssa, vaan isän vaimon, eli hänen äitipuolensa kanssa. Hänen sisällään ei ollut haureuden demonia, vaan hänen lihansa (mieli ja ajatusmaailma) oli haureudessa kiinni. Paha saatana vaikutti tämän miehen ajatuksissa synnillistä haureellista himoa isänsä vaimoa kohtaan. Hän lankesi haureuteen isänsä vaimonsa kanssa ja alkutekstin mukaan oli kyse pitemmästä suhteesta, eli hän oli pitänyt yllä tätä synnillistä suhdetta jo jonkin aikaa.

Paavali sanoi, että tuon miehen teon tähden seurakunnan olisi pitänyt olla murheellinen, mutta heidän pöyhkeytensä tähden he eivät kiinnittäneet oikealla tavalla huomiota tähän haureuden syntiin. Heidän olisi pitänyt kehottaa miestä tekemään parannus synnistään tai poistaa hänet seurakunnan yhteydestä jos hän ei tee parannusta. Olen varma, että Paavalin opetuksen jälkeen seurakunta tuli murheelliseksi tämän miehen haureuden synnin takia.

Paavali toi asiaan ratkaisun, jossa hän sanoi että tuo mies on Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Niin pitkään kun hän elää tässä haureudessa hän on synnin ja saatanan orja ja elää saatanan hallussa haureuden synnin himon vallassa kunnes tekee parannuksen. Sanonta Jeesuksen nimessä saatanan haltuun hylkääminen on osoitus siitä, että tämä mies ei ollut hylännyt kokonaan uskoa Jeesukseen, vaan hän oli langennut haureuden alueella, josta hän pitäisi tehdä parannus. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hänet Jeesuksen nimessä jätetään saatanan haltuun, niin hänen puolestaan rukoillaan, että hän tekisi parannuksen, jolloin hänen lihansa saa turmion, kun hän parannuksen kautta hylkää lihansa synnilliset halut ja himot ja näin saa syntinsä anteeksi ja pelastuu takaisin iankaikkiseen elämään.

Jeesuksen nimessä saatanan haltuun hylkääminen ei siis tarkoittanut sitä, että hänessä olisi ollut riivaaja sisässä tai että riivaajat olisivat menneet häneen sisälleen tässä saatanan haltuun jättämisessä. Jos hänessä olisi ollut riivaaja, niin se olisi pitänyt ajaa ulos ja niin hän olisi taas voinut jatkaa uskonelämäänsä, mutta koska hänessä ei ollut riivaajaa, niin siksi hänestä ei ajettu ulos riivaajia. Hänet jätettiin saatanan haltuun, koska hänellä oli ongelma mielenalueella, hänen lihassaan, joka oli haureuden vallassa. Hänet jätettiin elämään synnissä, koska hän ei halunnut tehdä siitä parannusta. Jeesuksen nimessä saatanan haltuun hylkääminen tarkoittaa sitä, että seurakunnan tuli rukoilla tuolle miehelle mielenmuutosta ja halua tehdä parannus ja hylätä haureuden synti. Tässäkään kohden ei ollut siis kyse siitä, että uudestisyntyneessä uskovassa voisi olla riivaajia. Uskovassa jossa asuu Pyhä Henki ei voi olla riivaajia, tämä on selkeä Raamatun sanan opetus.

2 Kor 2:
3 Ja juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne.
4 Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin.
5 ¶ Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille, jossakin määrin, etten liikaa sanoisi.
6 Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut;
7 niin että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen.
8 Sentähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan;
9 sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset.
10 Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut-jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa-sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,
11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

En kirjoita nyt tätä sanomalla ihan varmaksi, että tässä kohden tämä eräs on sama mies, joka eli haureudessa isänsä vaimonsa kanssa, mutta näin voi hyvinkin olla, sillä Paavalin kuvaus sopisi todella hyvin tähän mieheen.

Olkoon asia niin tai näin, niin tämä eräs teki kuitenkin parannuksen asiasta, joka murehdutti kaikkien mieltä. Hän oli kärsinyt rangaistuksensa ja tehnyt parannuksen synneistään. Kun joku tekee todella törkeän synnin ja tekee siitä parannuksen, niin seurakunnan tulee kyetä antamaan anteeksi, sillä kun Jumala antaa synnit anteeksi parannuksen tehneelle, niin samoin tulee seurakunnan tehdä. Tämä on usein se ongelma, että ihmiset eivät meinaa antaa anteeksi, vaikka Jumala antaa. Jos uskovat eivät anna anteeksi parannuksen tehneelle, niin he tekevät syntiä kovan sydämen kautta, jossa he eivät anna anteeksi sille jolle Jumala on antanut anteeksi. Paavali varoitti tästä siksi hän kirjoitti, että seurakunnan on päätettävä antaa anteeksi ja elleivät he anna niin saatana saa sidottua heidän sydämensä anteeksiantamattomuuden kovuudella.

 1 Tim 1:
18 ¶ Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun,
19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.
20 Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi.

Tässä kohtaa saatanan haltuun jättäminen on erilainen kuin 1 Kor 5:ssa. Tässä 1 Timoteuksen kirjeen ensimmäisessä luvussa saatanan haltuun annetut ihmiset ovat hyljänneet uskon Herraan Jeesukseen. Heitä ei jätetty saatanan haltuun Jeesuksen nimessä, vaan kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Joktkut opettavat, että Hymeneus ja Aleksander olivat uskovia ja että heissä oli demoni ja siksi uskovissa voi asua demoneita. Tämä väite on epäraamatullinen ja väärä, sillä Raamattu sanoo, että he olivat olleet uskovia, mutta olivat hyljänneet uskon ja siksi heidät annettiin saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Tämäkään kohta ei todista ja opeta, että uskovassa voi olla riivaajia.

Ettei saatana pääsisi meistä voitolle

2 Kor 2:
10 Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut-jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa-sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,
11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

Jotkut opettavat, että saatanan voitolle pääseminen tarkoittaa sitä, että riivaajat voivat mennä asumaan uskovien sisälle. Edellä oleva väite on epäraamatullinen ja väärä. Tässä kohdassa ei sanota, että riivaajat voivat mennä asumaan uskovien sisälle, vaan että tulee antaa anteeksi, ettei saatana pääse voitolle, eli pettämään uskovaa anteeksiantamattomuudella. Voitolle pääseminen tarkoittaa sitä, että saatana voi eksyttää uskovan tekemään syntiä esimerkiksi anteeksiantamattomuudella ja sitä kautta hän pääsee voitolle uskovasta, kun uskova on sidottuna anteeksiantamattomuuteen. Tämä sitominen tapahtuu uskovan mielenalueella, ei siten että riivaajat voisivat asua uskovan sisällä.

Siksi on tärkeätä antaa anteeksi ja elää anteeksiantamuksessa, sillä anteeksiantamattomuus estää meitä kasvamasta terveeseen uskoon.

Toinen henki ja evankeliumi

2 Kor 11:
2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

Jotkut opettavat tämän kohdan perusteella, että riivaajat voivat tulla asumaan uskovan sisälle. Tämäkin väite on epäraamatullinen ja väärä.

Tähän Raamatun kohtaan käy kaksi erilaista selitystä, joissa kummassakaan ei ole kyse siitä, että uskovassa voisi asua riivaaja.

Ensimmäiseksi jos joku tulee saarnaamaan uskovalle toista Jeesusta kuin Raamatun opettama Jeesus tai toista, eli erilaista evankeliumia kuin Raamatun evankeliumi, niin uskova voisi eksyä uskomaan tämän toisen Jeesuksen ja evankeliumin sanoman. Esimerkiksi  joku nuori uskova voisi eksyä uskomaan Jehovan todistajien väärän opetuksen ja sillä tavalla hän vastaanottaisi toisen hengen, eli uskoisi sen mitä valhehenget hänelle väärin opettavat. Tällä tavalla hän saisi toisen hengen eksyttämään häntä toisella, eli väärällä evankeliumilla. Kyseessä ei siis olisi tässä tapauksessa riivaustila, vaan opillinen lankeaminen sekä eksyminen pois uskosta.

Toiseksi jos joku uskova ottaisi vastaan toisen hengen asumaan sisimpäänsä, niin se tarkoittaisi sitä, että hän ensin luopuisi uskosta Herraan Jeesukseen, jolloin Pyhä Henki poistuisi hänestä, jonka jälkeen vasta riivaajat voisivat tulla asumaan hänen sisimpäänsä. Tässäkään tapauksessa uskovassa ei voi asua riivaajaa, sillä riivaajat eivät voi tulla uskovan sisimpään, jossa asuu Pyhä Henki.

Kolmanneksi 2 Kor 11:2-4 ei opeta, että uskovan sisälle voi tulla asumaan riivaajahenget. Vanha Biblia kääntää 2 Kor 11 ja jakeen neljä alkutekstin mukaisesti:

Biblia 2 Kor 11:4 Sillä jos se, joka teidän tykönne tulee, toisesta Jesuksesta teille saarnaa, josta emme saarnanneet, taikka jos te toisen hengen saatte, jota ette ole saaneet, eli toisen evankeliumin, jota ette ole ottaneet vastaan, niin te sen oikein kärsitte.

Jakeen tarkoituksena on sanoa, että jos joku uskova ottaa vastaan väärän evankeliumin, niin hän ihan oikeasti kärsii sen tähden. Tämä jae ei siis tarkoita sitä, että väärän evankeliumin voi hyvin kärsiä, koska väärä evankeliumi tuottaa kärsimystä ei siinä ole mitään hyvää, eikä se ole hyvä että kärsii vääryyden tähden.

Pistin lihassa

2 Kor 12:
6 Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta; mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää, kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee.
7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
8 Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Jotkut opettavat, että Paavalin lihassa oleva pistin, saatanan enkeli oli demoni, joka asui joko Paavalin lihassa tai hänen sisällään. Edellä oleva väite on epäraamatullinen ja väärä.

On käsittämätöntä jos joku uskova luulee tai uskoo, että Paavali oli riivatussa tilassa tai että hänessä asui demoni. Tällainen uskomus osoittaa sen, että ihminen ei ymmärrä ja tunne Jumalan pyhyyttä, eikä Jumalan toimintatapoja.

Pistin sana tarkoittaa alkukielellä terävää puupalaa, pistintä tai piikkiä. Rusikoimaan sana tarkoittaa alkukielellä iskua, nyrkiniskua ja piestä. Paavalin lihassa oleva pistin voisi tarkoittaa sitä, että Jumala salli saatanan enkelin lyödä fyysisesti Paavalia lihaan, eli hänen kehoonsa. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että saatanan enkeli sai rusikoida Paavalia mielenalueella, sillä liha Raamatun kielessä voi myös tarkoittaa mielenaluetta ja ajatusmaailmaa. Paavali pyysi, että tämä saatanan enkeli erkaantuisi hänestä, joka tarkoittaa sitä, että tuolla saatanan enkelillä ei olisi enää valtaa lyödä Paavalia fyysisesti tai rusikoida hänen mieltänsä.

Vaikka Paavali pyysi Jumalaa ottamaan pistimen pois, niin Jumala ei ottanut sitä pois, vaan vastasi että "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Jos Paavalin sisällä olisi ollut riivaaja, niin Jumala olisi sen hänelle sanonut ja vapauttanut Paavalin riivaajasta, mutta koska uudestisyntyneen uskovan sisällä ei voi asua riivaajia, niin siksi hänestä ei voitu ajaa ulos riivaajia. Jumala ei olisi voinut jättää Paavalia riivattuun tilaan, jos hänen sisällään olisi ollut riivaaja. Koska Jumala jätti pistimen Paavalin lihaan, niin se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin että Jumala salli saatanan rusikoida Paavalin mielenaluetta tai hänen liharuumistansa.

Tietenkin on päivänselvää, että Paavalissa ei ollut riivaajaa, eikä hänen sisällään asunut riivaajaa. Tekstiyhteys kertoo myös siitä kuinka Jumalan voima (Pyhä Henki) Paavalissa tulee täydelliseksi heikkouden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että koska Paavalissa oli Pyhä Henki, niin hänen sisällään ei voi olla yhtä aikaa riivaajahenkiä.

Luuk 9:
1 ¶ Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.
2 Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.

Jeesus antoi apostoleilleen voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan. Apostoli Paavali sai tämän saman voiman:

Apt 16:
16 ¶ Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".
18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

Apostoli Paavalilla oli auktoriteetti Jumalan voiman avulla ajaa ulos riivaajia sekä hänellä oli valta niiden yli. On siis täysin älytöntä koittaa väittää tai opettaa, että Paavalin sisällä tai lihassa asui demoni.

Sielullinen riivaajien viisaus

Jaak 3:
9 Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;
10 samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.
11 Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?
12 Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.
13 ¶ Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

Jotkut opettavat, että uskovien sisällä asuu riivaaja, jotka ovat katkeria tai riitaisia. Edellä oleva väite on epäraamatullinen ja väärä. Jos katkeruus ja riitaisuus on aina seurausta siitä, että demoni asuu uskovassa, niin Raamatun tulisi kertoa se meille. Raamattu ei missään kohtaa sano tai opeta, että uskovan katkeruuden tai riitaisuuden syy on se, että hänessä asuu riivaaja.

Uskovassa oleva katkeruus ja riitaisuus on usein merkki siitä, että uskova on kasvamaton uskossaan ja sielullisuuden vallassa enemmän kuin Pyhän Hengen. Raamattu opettaa, että uskovan uskonelämä on kasvuprosessi, jossa uskova kasvaa uskossa kun hän Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta kuolee lihan himoille ja haluille ja Pyhän Hengen voiman kautta toimii Jumalan tahdon mukaisesti, eli tekee Pyhässä Hengessä Jumalan sanan opetuksen (Jumalan tahdon) mukaisia asioita. Raamattu opettaa tästä muun muassa näissä kohdissa:

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Ef 2:21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

2 Tess 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

2 Piet 3:18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

Jaakobin kirjeen kolmas luku ei opeta, että uskovan sisällä voi asua riivaajia. Jos uskova elää katkeruudessa tai riitaisuudessa, niin hänen mielensä on sielullisuuden vallassa, joka on riivaajien viisautta. Uskovan mieli ja ajatukset voivat olla pahan vallassa, mutta uskovan sisällä ei voi asua riivaajia. Paha saatana voi vaikuttaa ja eksyttää uskovan mielenalueen katkeruuteen ja riitaisuuteen, siksi uskovan tulee Pyhän Hengen avulla pitää mieli ja ajatusmaailma puhtaina. Katkeruus ja riitaisuus ovat syntejä, joista tulee tehdä parannus. Joskus voi käydä niin, että katkeruus myrkyttää uskovan ja voi jopa olla viemässä hänet tilaan, jossa hän luopuu uskostaan ja sen jälkeen joissakin tapauksissa riivaajat voivat tulla ihmisen sisälle asumaan. Se tulee kuitenkin muistaa, että uskovan sisällä ei voi asua riivaajia, joka uskoo Herraan Jeesukseen ja jonka sisällä asuu Pyhä Henki.

Olen huomannut, että monet uskovat jotka eksyvät uskomaan, että uskovissa vpoi olla riivaajia ovat sellaisia, jotka ovat joko kasvamattomia uskossaan tai sitten sellaisia, jotka eivät ymmärrä kokonaisvaltaisesti Jumalan sanan opetusta ja siksi heitä voidaan eksyttää kaikenlaisiin vääriin oppeihin. Sitten on olemassa myös sellaisia uskovia, jotka eivät ole onnistuneet Pyhässä Hengessä taistelemaan syntejä vastaan ja voittamaan niitä, niin he usein voivat eksyä uskomaan, että heidän ongelman syy on siinä, että heissä asuu demoneita. Vaikka todellisuudessa on kyse siitä, että he ovat enemmän sielullisuuden vallassa kuin Pyhän Hengen. Heille kaikille tulee opettaa, että uskovan sisällä ei voi asua riivaajia ja että uskonelämä on kasvua, jossa Pyhässä Hengessä opimme koko ajan enemmän ja syvällisemmin kasvamaan uskossa.

Olen myös huomannut sellaista, että jotkut ihmiset jotka opettavat, että uskovan sisällä voi asua riivaajia ovat sellaisia opettajia, jotka eivät ymmärrä Raamatullista uskonkasvuprosessia, eikä heillä ole kärsivällisyyttä ja taitoa opettaa uskovia kasvamaan uskossa. Nämä puoskarit toimivat siten, että ongelma poistuu demonit ulos ajamalla. He ovat myös hyvin usein sellaisia, jotka haluavat näyttää muille kuinka erinomainen voitelu heillä on, vaikka he ovat tällä alueella täysin eksyksissä. Karta tällaisten uskovien seuraa, osa heistä voi olla uskossa, mutta tässä kohtaa eksyksissä sekä osa heistä on sellaisia, jotka eivät ole uskossa, vaan toimivat saatanan valhevoiman kautta.

Sairaudet ja riivaajat

Jotkut uskovat, jotka ovat eksyneet uskomaan, että uskovissa voi asua demoneita ovat keskittyneet demoneihin, ei Herraan Jeesukseen. Monien tällaisten uskovien uskonelämä keskittyy demoneihin ja heidän elämänsä keskipiste on demonit ja heidän tekonsa. He myös näkevät ja kokevat joka asiassa demonien läsnäoloa ja vaikutusta.

Jotkut heistä uskovat, että jokaisen sairauden takana on jokin demoni, vaikka asia ei kuitenkaan ole niin. Kaikki sairaudet eivät johdu riivaajista, toki on olemassa sairauksia jotka johtuvat riivaajista, mutta eivät suinkaan kaikki.

Jotkut perustelevat sen että kaikki sairaudet ovat riivaajista Luukkaan evankeliumin neljännellä luvulla:

Luuk 4:
38 Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa.
39 Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä.
40 Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät.
41 Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

Tämä kohta ei opeta, että kaikki sairaudet ovat riivaajien aiheuttamia ja että kaikissa sairaustapauksissa riivaaja asuu ihmisen sisällä.

Jotkut opettavat, että Luuk 4:40,41 opettaa jokaisen sairauden olevan riivaajan aiheuttama ja siksi jokaisen sairauden kohdalla on rukoiltava sairauden henkiä (riivaajia) ulos. Edellä oleva väite on epäraamatullinen ja väärä.

Luuk 40:40,41 opettaa, että Herra Jeesus paransi sairaita, joista monista lähti ulos riivaajia. Raamattu ei sano, että kaikista lähti ulos riivaajia, vaan että monista. Raamatun mukaan on siis mahdollista että sairauden takana on riivaajat, mutta näin ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa.

Jotkut opettavat, että Simonin (Pietarin) anopissa oli demoni, koska Herra Jeesus nuhteli kuumetta ja kuume lähti hänestä. Tällä perusteella he opettavat, että jokaisen sairauden takana on demoni. Tällainen opetus on kuitenkin väärää ja epäraamatullista opetusta. Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus nuhteli sairautta, eli kuumetta, ei demonia, koska Pietarin anopissa ei ollut demonia. Silloin kun sairauden takana on riivaaja, niin Raamattu tuo sen selkeästi esille kuten esim. tässä tapauksessa:

Matt 17:
14 ¶ Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä
15 ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen.
16 Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa."
17 Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni."
18 Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.

Tämä Raamatun kohta kertoo selvästi että kuunvaihetautisen pojan sairauden takana oli riivaaja, jonka Herra Jeesus ajoi ulos ja niin poika tuli terveeksi.

Raamattu myös opettaa, että kaikkien sairauksien takana ei ole riivaajia:

Luuk 14:
1 ¶ Ja kun hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he häntä silmällä.
2 Ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään.
3 Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina, vai eikö?" Mutta he olivat vaiti.
4 Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään.

Vesitautisessa miehessä ei ollut demonia, vaan pelkkä sairaus.

Apt 28:
8 Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa; ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet.
9 Kun tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin sairaat, mitä saarella oli, ja heidät parannettiin.

Publiuksen isä oli kuumeessa ja punataudissa, eikä hänessä ollut riivaajia. Jumala paransi hänet Paavalin rukouksen kautta.

Matt 9:
20 Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua.
21 Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi".
22 Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi". Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi.

Verenjuoksua sairastaneessa naisessa ei ollut riivaajia. Herra Jeesus paransi naisen hänen uskonsa kautta.

Mark 9:
23 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Jos voit!’ Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo".
24 Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Minä uskon; auta minun epäuskoani".
25 Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene".
26 Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikäänkuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: "Hän kuoli".
27 Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi.

Jotkut opettavat, että kuurouden ja mykkyyden takana on henkivalta, eli riivaaja, joka asuu joko ihmisen myös uskovan sisällä tai lihassa ja että se täytyy ajaa ulos. Tämän väitteen tueksi näin opettavat tuovat Mark 9:23-27 kohdan. Edellä esitetty väite ei ole kuitenkaan totta.

Se on totta, että joissakin tapauksissa kuurouden tai mykkyyden takana voi olla riivaaja. Mutta Raamattu tuo myös esille, että kaikissa tapauksissa niiden takana ei ole riivaajat:

Mark 7:
31 ¶ Ja hän lähti jälleen Tyyron alueelta ja kulkien Siidonin kautta tuli Galilean järven ääreen Dekapolin alueen keskitse.
32 Ja hänen tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja he pyysivät häntä panemaan kätensä hänen päälleen.
33 Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä
34 ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle: "Effata," se on: aukene.
35 Niin hänen korvansa aukenivat, ja hänen kielensä side irtautui, ja hän puhui selkeästi.

Tässä tapauksessa Herra Jeesus ei ajanut  ulos riivaajaa kuurosta ja melkein mykästä miehestä, koska hänessä ei ollut riivaajia. Jos hänessä olisi ollut riivaaja, niin Herra Jeesus olisi ajanut sen ulos, mutta hänessä ei ollut riivaajia, niin siksi hänestä ei ajettu ulos riivaajia.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala parantaa ihmisiä sairauksista joskus sen kautta kun ihmiset uskovat Jumalan voivan parantaa ja joskus ilman ihmisen uskoa. Kenenkään on siis turha syyllistyä tai syyllistää ketään mistään sairaudesta, koska loppupelissä on kyse siitä, että Jumala parantaa oman tahtonsa mukaan. Toki ihmisen usko siihen, että Jumala voi parantaa auttaa asiaa, mutta ei ole aina jokaisessa tapauksessa ratkaisevaa kuten Raamattukin sen meille osoittaa. Kuitenkin kehotan jokaista Herran Jeesuksen opetuslasta uskomaan siihen, että Jumala voi parantaa, sillä Jumala ei ainoastaan voi, vaan Hän myös parantaa sairauksia.

2 Tim 4:20 Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.

Raamatun esimerkin mukaan Jumala ei paranna kaikkia sairauksia, kuten käy ilmi Trofimuksen tapauksessa. Monet sairaudet parantuvat itsestään sekä lääkkeillä, siksi Jumala ei paranna kaikkia sairauksia. On myös paljon sairauksia, jotka eivät parannu itsestään ja joihin ei edes lääkkeet tehoa. Näillä alueilla tarvitsemme Jumalan voiman ilmestymistä sekä uskoa Jumalaan, että saisimme nähdä Hänen voimansa parantavan sairaita.

Sairauden alueella uskomme tulee kuitenkin pysyä terveessä uskossa, ettemme pistä kaikkia sairauksia riivaajien syyksi, emmekä syyllistä niitä jotka sairastavat.

Jos kaikki sairaudet johtuisivat demoneista niin mikä lääke ei voisi parantaa sairauksia, vaan jokaisen sairauden kohdalla tulisi aina ajaa ulos riivaaja. Mutta koska on tosiasia, että lääkkeillä voidaan ihmisiä parantaa, niin sekin todistaa että kaikkien sairauksien takana ei ole riivaajahenget.

Asioita ja tapoja miten riivaajat vaikuttavat riivatuissa

Seuraavaksi käyn läpi Raamatun sanan kautta muutamia kohtia, että millä tavalla riivaajat vaikuttavat ihmisissä, jotka ovat riivattuja. Näissä seuraavissa kohdissa ei missään ole kyse uskovasta ihmisestä, jossa asuu Pyhä Henki, vaan ihmisistä, jotka eivät uskoneet Jumalaan, eivätkä eläneet Jumalan tahdon mukaan.

Matt 15:
22 Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."
23 Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme".
24 Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö".
25 Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua".
26 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille".
27 Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat".
28 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

Raamatun mukaan riivaaja vaivasi kauheasti kanaanilaisen vaimon tytärtä. Herra Jeesus paransi tämän tyttären, jolloin riivaaja lähti hänestä.

Matt 17:
15 ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen.
16 Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa."
17 Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni."
18 Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.

Kuunvaihetautinen poika kärsi kovin ja riivaajan vaikutuksesta hän kaatui milloin mihinkin, eikä voinut estää sitä. Tässä kohtaa riivattu oli sairauden kourissa, jossa hän kärsi kovin sekä hän oli tilassa, jossa hänen tahtonsa oli murrettu ja riivaaja kaatoi hänet milloin minnekin. Herra Jeesus nuhteli riivaajaa ja lähti pojasta ja niin hänestä tuli täysin terve.

Luuk 4:
33 Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:
34 "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
35 Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.
36 Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"

Saastainen riivaajahenki piti miestä otteessaan ja viskoi häntä maahan. Herra Jeesus ajoi ulos tämän riivaajan.

Luuk 8:
26 Ja he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa.
27 Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa.
28 Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa."
29 Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa; hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin.
30 Niin Jeesus kysyi siltä sanoen: "Mikä on nimesi?" Hän vastasi: "Legio"; sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen.
31 Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen.

32 Niin siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella; ja ne pyysivät häntä, että hän antaisi heille luvan mennä sikoihin. Ja hän antoi niille luvan.
33 Niin riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.
34 Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa.
35 Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa puettuna ja täydessä ymmärryksessä; ja he peljästyivät.
36 Mutta silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi.

Gerasalaisten alueella oli mies, jossa oli monta riivaajaa. Raamatun opetuksen mukaan tällä miehellä ei ollut enää täyttä ymmärrystä ja hän oli aivan sekaisin. Hän ei edes pukenut vaatteita päälleen. Hänessä vaikutti myös yliluonnolliset voimat, joiden avulla hän katkaisi kahleet sekä jalkanuoret. Kun Herra Jeesus ajoi riivaajat ulos hänestä, niin hän tuli terveeksi ja sai takaisin täyden ymmärryksen.

Luuk 13:
10 ¶ Ja hän oli opettamassa eräässä synagoogassa sapattina.
11 Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä.
12 Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi,"
13 ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa.

Riivaaja vaikutti tässä naisessa siten ettei hän voinut suoristaa itseänsä, vaan hän joutui olemaan koukistuneessa tilassa. Kun Herra Jeesus ajoi riivaajan ulos hänestä, niin hän tuli terveeksi ja oikaisi itsensä ja ylisti Jumalaa.

Apt 16:
16 ¶ Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".
18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

Raamattu kertoo palvelijattaresta, jossa oli tietäjähenki (riivaaja), joka ennusti asioita. Hänen ennustamisensa osui tarkasti kohdilleen, koska se tuotti paljon tuloja, niin se on osoitus siitä, että tietäjähenki antoi tämän naisen kautta tietoja, jotka osuivat kohdilleen, sillä monet olivat valmiita maksamaan hänelle ennustuksista. Jos hän olisi antanut väärää tietoa, niin ihmiset eivät olisi maksaneet hänelle suuria summia vääristä tiedoista.

Riivattuna oleva ihminen voi siis ennustaa tietäjähengen kautta ihmisille asioita, jotka voivat toteutua tai antaa tietoja, jotka osuvat oikeaan.

Tietäjähengen vallassa oleva nainen sanoi jopa, että Paavali seurueineen julistaa pelastuksen tietä. Tämä on huolestuttava piirre tietäjähengessä, sillä se pyrkii ikään kuin puhumaan totuutta, mutta kuitenkin eksyttää pois totuudesta valhehengen avulla. Monissa seurakunnissa voi olla ja onkin tietäjänhengen vallassa olevia eksyttäjiä, jotka koittavat eksyttää Jumalan kansan pois totuudesta. Seurakunnassa henkien erottamisen armolahja sekä Raamattuun perustuva usko on tärkeitä asioita, joiden kautta pystytään tunnistamaan tietäjähenget ja valhehenget.

Paavali ajoi ulos tästä naisesta tietäjähengen Herran Jeesuksen nimessä.

Riivaajien vaikutus on pitää ihminen poissa Jumalan totuudesta sekä riivatut kärsivät kovin ja he voivat olla tilassa missä heidän tahtonsa on täysin murrettu ja riivaajaa hallitsee täysin riivattua. Riivattu ihminen voi olla myös sellaisessa tilassa, jossa hänen kauttaan toimii ja vaikuttaa valheenhenget, mutta silti ihminen kykenee elämään kuin muutkin ihmiset, sillä hänessä oleva riivaajahenki toimii tietäjähengen kautta antaen ihmisille vääriä tietoja. Riivattu ihminen ei kuitenkaan kykene kantamaan elämässään hyvää hedelmää ja tekemään Jumalan tahdon mukaisia asioita. Tässäkin valossa on päivänselvää, että uudestisyntyneen uskovan sisällä ei voi asua riivaajia.

Minä en ole koskaan teitä tuntenut

Matt 7:
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Jotkut okkultiikot ja riivaajahenkien vallassa olevat ihmiset käyttävät Jeesuksen nimeä kun he ajavat ulos riivaajia, mutta Herra Jeesus ei tunne näitä laittomuuden tekijöitä. Minä uskon, että jotkut pimeyden palvelijat ovat pukeutuneet valkeuden enkeleiksi ja he koittavat eksyttää Jumalan seurakuntaa ajamalla ulos riivaajia sellaisista ihmisistä, joiden sanotaan olevan uskossa Jeesukseen, vaikka he eivät kuitenkaan ole uskossa Jeesukseen.

Raamattu todistaa sen, että on olemassa ihmisiä, jotka käyttävät Jeesuksen nimeä ajaessaan ihmisistä ulos riivaajia. Mutta nämä tietyt ihmiset jotka ajavat ulos riivaajia eivät kuitenkaan ole Herran Jeesuksen opetuslapsia, eivätkä uskossa Jeesukseen, eikä heidän sisimmässään asu Pyhää Henkeä. Ketä he sitten ovat? He ovat saatanan kätyreitä, eli pimeyden palvelijoita, joiden tarkoituksena on koittaa eksyttää Jumalan seurakuntaa. Uskon että yksi eksytys millä he koittavat eksyttää on opetus, että uskovassa voi asua riivaajia ja sitten he ajavat ulos riivaajia ihmisistä, joiden luullaan olevan uskossa, vaikka he eivät ole uskossa.

Lopun aikana monet riivaajahenkien vallassa olevat ihmiset koittavat uskotella Jumalan seurakunnassa, että he ovat uskovia, vaikka he eivät ole uskossa Jeesukseen. Nämä eksyttäjät tekevät tekonsa saatanan valhevoimalla ja puhuvat kuin olisivat uskossa, mutta heidän tarkoitus on eksyttää ja pettää todellisia uskovia. Osa niistä jotka opettavat, että uskovassa voi asua riivaajia on saatanan valhevoimaa käyttäviä eksyttäjiä. Sitten on olemassa joitakin uskovia, jotka opillisesti hairahtuvat ja eksyvät uskomaan, että uskovissa voi asua riivaajia. Raamattu kuitenkin tuo sen selkeästi esille, että paha henki ei voi asua samassa asunnossa yhtä aikaa Pyhän Jumalan (Pyhä Henki) kanssa.

Sinä Herraan Jeesukseen uskova, joka olet hairahtunut uskomaan, että uskovassa, jossa asuu Pyhä Henki voi olla myös sisällä riivaajia, niin kehotan sinua tekemään parannusta tässä kohden ojentautumaan uskomaan niin kuin Raamattu opettaa.

Kokemukset tulee olla sanan mukaisia

Opetus jossa opetetaan, että Jumala sallii riivaajan tulla asumaan ihmisen sisälle joka uskoo Häneen on epätervettä oppia, joka tekee Jumalasta julmurin salliessaan riivaajan astua ihmisen sisälle. Kuinka kukaan uskova voi edes ajatella, että Pyhä Jumala sallisi riivaajahengen astua sisälle uskovan sisimpään, jossa riivaaja häntä runtelisi ja riivaisi kaikilla kauheuksilla. Tällaisen uskon takana on epäterve usko, jossa uskova ei tunne Jumalan pyhyyttä ja Hänen sanansa opetusta.

Jotkut koittavat puolustella tätä väärää oppia sillä tavalla, että kokemus osoittaa sen, että uskovista on ajettu ulos riivaajia. Tällaiset kokemukset ovat vääriä, sillä Jumalan sana todistaa, että Uuden Liiton uudestisyntyneen uskovan sisällä ei voi asua riivaajia.

Monet ihmiset sanovat tulleensa uskoon, mutta kaikki heistä eivät ole kuitenkaan tulleet uskoon. Niinpä moni voi luulla ihmisen olevan uskossa, joka ei kuitenkaan ole uskossa. Sitten kun tällaisesta ihmisestä, joka ei olekaan oikeasti uskossa ajetaan ulos riivaajia, niin väärän kokemuksen kautta aletaan opettamaan vastoin Jumalan sanan opetusta.

Joh 7:
38 Joka uskoo minuun (Jeesus), niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on,  juokseva elävän veden virrat." (
jae 38 alkutekstin mukaisessa sanajärjestyksessä)
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Herra Jeesus opettaa, että Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu opettaa. Uskovan ihmisen tulee alistaa kaikki kokemukset, uskomukset jne. Jumalan sanan koeteltavaksi. Jos kokemus tai uskomus on vastoin Jumalan sanaa, niin silloin se tulee hylätä ja uskoa Jeesukseen Raamatun sanan mukaisesti.

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Meidän uskomme tulee perustua Jumalan sanan opetuksen alle. Pyhän Hengen voima toimii Jumalan sanan mukaan ja Jumalan sana opettaa miten Pyhä Henki toimii. Jos perustamme uskomme siihen mitä näemme ja koemme, joka on kuitenkin Jumalan sanan vastaista, niin silloin eksymme. Jos uskomme Jumalan sanan vastaisesti, että uudestisyntyneessä uskovassa, jonka sydämessä asuu Pyhä Henki voi asua myös riivaajahenget, niin olemme eksyneet pois totuudesta.

1 Kor 4:6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on," ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

Herra Jeesus sanoi ihmisen eksyvän jos hän ei tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Silloin kun on kyse Jumalan sanan opetuksesta, niin Jumalan Pyhä Henki on sitoutunut toimimaan sen mukaan kuinka Jumalan sana opettaa. Jumalan Henki ei toimi yli kirjoitetun sanan opetuksen, koska emme silloin voisi tietää mikä on Jumalasta ja mikä ei ole Jumalasta. Apostoli Paavali toi selkeästi esille ettei uskovan ihmisen usko saa perustua sellaiseen, josta Raamattu ei opeta. Siksi hän sanoi ei yli sen, mikä kirjoitettu on.

Jos olisi mahdollista, että riivaajahenget voisivat asettua asumaan uudestisyntyneen uskovan sisimpään, niin Apostolien teoista aina Ilmestyskirjaan pitäisi olla opetus siitä, että uskovasta ihmisestä pitää ajaa ulos riivaajahenget silloin kun hän on joutunut riivaajahengen valtaan. Tällaista opetusta ei kuitenkaan löydy Raamatusta, jossa käsketään ajamaan ulos riivaajia uudestisyntyneistä uskovista, sillä se ei ole mahdollista, koska Kaikkivaltias Jumala asuu uskovan sisimmässä. Riivaajahenget voivat asua uskomattoman ihmisen sisällä, mutta ei uudestisyntyneen uskovan sydämessä. Älä usko siihen mitä valhe opettaa, vaan usko siihen mitä Raamattu opettaa.

Jotkut uskovat perustavat uskonsa kokemuksiin joko omiinsa tai toisten kokemuksiin. He eivät alista kokemusta Jumalan sanan totuuden puntariin, vaan uskovat kokemukseen joka on epäraamatullinen. Edellisen kaltainen käyttäytyminen johtuu yleensä muutamista syistä. Eräs on sellainen, jossa uskova ei tunne Jumalan sanan opetusta ja siksi hän uskoo väärällä tavalla. Jotkut uskovat väärään opetukseen joka painottaa kokemusta, jonka kautta Jumalan sanan opetus vääristetään.

Jotkut uskovat epäraamatulliseen kokemukseen sen tähden kun joku kuuluisa uskova opettaa epäraitista opetusta, jossa kokemukset ohittavat Jumalan sanan opetuksen.

Kaikki kokemukset tulee alistaa Jumalan sanan alle. Jos kokemus on Jumalan sanan opetuksen mukainen, niin se on silloin Jumalasta. Jos kokemus on vastoin Jumalan sanaa, niin silloin se ei ole totuudesta, vaan valheesta lähtöisin. Jos perustamme uskomme kokemusten varaan, joita Raamattu ei vahvista, niin silloin eksymme, koska Raamatun sanan tulee opettaa ja näyttää meille mikä on totuus ja mitä Raamattu opettaa asioista.

Jos emme usko Jeesukseen niin kuin sana opettaa, vaan kuten itse koemme vastoin Jumalan sanan opetusta, niin se juuri avaa ovia riivaajahengille toimia ja vaikuttaa sekä eksyttää.

Uskova on pelastettu pois pimeyden vallasta

Raamattu opettaa selkeästi, että uskovan sisällä ei voi asua riivaajia, koska Pyhä Henki ja paha henki eivät voi asua yhtä aikaa samassa paikassa.

Matt 8:29 Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"

Raamatun mukaan riivaajilla ja Herralla Jeesuksella ei ole tekemistä keskenään, eikä riivaajat voi asua uskovan sisimmässä, koska Herra Jeesus asuu hänessä Pyhä Hengen kautta.

Joh 14:30 En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.

Pahalla saatanalla ja riivaajilla ei ole mitään Jeesuksessa eikä mitään osaa siihen missä Jeesus on. Uskovassa asuu Herra Jeesus Pyhän Hengen kautta ja se tarkoittaa sitä, että uskovan sisällä ei voi asua riivaajia.

Kol 2:
13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus on riisunut pois aseet hallituksilta ja valloilta (henkivallat) ja siten on  päivänselvää, että henkivallat eivät kykene murtautumaan ja asettumaan asumaan uskovan ihmisen sisälle. Henkivallat voivat koittaa sitoa ja vaikuttaa uskovan mieleen ja ajatuksiin, mutta eivät kykene asumaan uskovan sisällä.

Kol 1:
9 ¶ Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

Opetus joka opettaa, että uskovan sisällä voi olla riivaajia on opetusta, joka loukkaa Jumalan pyhyyttä sekä Herran Jeesuksen sovitustyötä. Jumala ei pelasta uskovia asemaan, jossa saatana voisi tulla asumaan uskovan sisimpään. Jumalan pelastus on myös suoja riivaajia vastaan etteivät ne voi tulla asumaan uskovan sisimpään.

Koska Jumala on pelastanut uskovan pois saatanan vallasta, niin saatana ei voi tulla asumaan uskovaan, koska hän on Jumalan omaisuutta.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kuoleman, veren ja ylösnousemuksen kautta Hän on pelastunut ne jotka Häneen uskovat. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Jumala on pelastanut ihmisen, niin Hän siirtää hänet Jumalan valtakuntaan ja Jumalan suojelun valtapiiriin. Tämä taas tarkoittaa sitä, että koska olemme Jumalan omia ja meissä asuu Pyhä Henki, niin riivaajat eivät voi päästä asumaan uskovan sisimpään.


Petri Paavola 2011

Lähteet:
Raamattu 33/38
Vanha Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Greek and Hebrew Lexicon
Strong's concordance
Greek NT Byzantine text
Textus Receptus
Lukuisat keskustelut liittyen aiheeseen


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker