Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mitä avioliitolle tapahtuu kun samaa sukupuolta olevien liitto hyväksytään?

Patricia Morgan on englantilainen perhesosiologi, tohtori ja perhepolitiikan tutkija, joka on kirjoittanut lukuisia kirjoja sekä tutkimuksia avioliitosta ja valtiosta. Hän on tutkinut sitä millaisia vaikutuksia samaa sukupuolta olevien avioliitot aiheuttavat yhteiskunnassa. Monet ihmiset tuovat esille sen kuinka samaa sukupuolta olevien avioliitot laimentavat ja pyrkivät tuhoamaan perinteisen avioliitto instituution. Vastapuoli sanoo samaa sukupuolta olevien avioliiton vahvistavan perinteistä avioliitto instituutiota sekä edistävän tasa-arvoa ja vaikuttavan hyviä ja positiivisia asioita yhteiskuntaan.

Patricia Morganin laaja tutkimustyö, joka sisältää tietoa Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Hollannista, Espanjasta, Kanadasta ja Amerikan Yhdysvalloista tuo esille sen kuinka samaa sukupuolta olevien avioliitot heikentävät perinteisen avioliitto instituutin asemaa. Patricia Morgan on johtava perhesosiologi ja arvostettu perhepolitiikan tutkija ja siksi hänen tutkimuksillaan on todellista painoarvoa. Kirjoitukseni sisältää pääosin Patricia Morganin tutkimuksiin perustuvia tutkimustuloksia.

 

Sisällys:
Yleisiä havaintoja
Vahvistaako homoavioliitot perinteistä avioliittoa?

Mitä perheille tapahtuu jos samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksytään?

Ovatko homoparit kiinnostuneita avioliitosta?
Homoliittojen avioero lukemat
Mitä heteroavioliitoille tapahtuu siellä missä homot saavat mennä naimisiin?
Miten homoliitto vaikuttaa avioliittoon?
Johtopäätökset

 

 

Yleisiä havaintoja

Patricia Morganin tutkimusten perusteella voidaan tehdä yleisiä havaintoja samaa sukupuolta olevien avioliittojen vaikutuksista yhteiskuntaan ja perinteiseen avioliittoon. Sen jälkeen kun samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksytään se vahvistaa ajatusta ettei avioliitolla ole merkitystä vanhemmuuteen. Tämä on päätekijä, joka romahduttaa heteroseksuaalisten ihmisten  avioliittojen määrää maissa, joissa samaa sukupuolta olevien avioliitot on hyväksytty. Tästä on seurauksena avoliittojen ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten määrän selvä lisääntyminen.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät vahvista ja vakauta perinteistä avioliitto instituutiota, eivät homoseksuaalien tai heteroseksuaalien keskuudessa, sillä esimerkiksi Skandinaviassa, Espanjassa, Hollannissa ja muualla avioliittojen määrä on rajussa laskussa. Patricia Morganin tutkimusten mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat syy ja vaikutus sille, että avioliittoa mitätöidään - varsinkin kun vanhemmuutta ja avioliittoa pyritään erottamaan toisistaan.

Espanjassa sukupuolineutraalin avioliiton laillistamisen jälkeen kolmen vuoden aikana (2005-2008) tapahtui äkkijyrkkä lasku kaikkien avioliittojen määrässä (15 000 vähemmän). Vuosina 2008-2010 avioliittojen määrä laski kaksinkertaiseksi (34 000 vähemmän).

Vahvistaako homoavioliitot perinteistä avioliittoa?

Homoavioliittojen puolestapuhujat tuovat esille sen kuinka tasa-arvoinen avioliitto lisää homoseksualistien avioliittojen määrää ja kun niin tapahtuu, niin se vahvistaa ja lisää avioliittoja heteroseksuaalien keskuudessa.

Patricia Morganin tutkimusten mukaan maissa, joissa on otettu käyttöön samaa sukupuolta olevien avioliitto ei ole löytynyt mitään syy-seuraussuhdetta, joka tukisi ajatusta siitä, että samaa sukupuolta olevien avioliitto edistäisi kiinnostusta mennä naimisiin. Suuntaviitat osoittavat vahvasti siihen suuntaa missä heterosuhteiden tulee mukautua homonormeihin, eikä päinvastoin.

Samaa sukupuolta olevien kumppanuutta ja avioliittoa koskevasta lainsäädännöstä saadun kokemuksen mukaan tärkeintä on näköjään se, että virallinen kumppanuus -vaihtoehdon ja avioliittovaihtoehdon olemassa olo on tärkeintä, ja että seksuaalivähemmistöille on enemmän tai vähemmän se ja sama, solmivatko he virallisen kumppanuuden vai avioliiton vai eivät.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto saattaa olla viimeinen vaihe prosessissa, jossa vastustetaan perinteistä avioliittoa ja perinteistä perherakennetta. Ruotsi on valaiseva esimerkki tästä. Samaa sukupuolta olevien avioliitto saattaa käynnistää ilmiön, jossa avioliitto ja perhe erotetaan toisistaan sellaisissa yhteiskunnissa kuten Espanja ja Hollanti, joissa perhe on ollut tärkeä asia. Samaa sukupuolta olevien avioliitto repii perherakenteita rikki yhteiskunnissa, joissa perhe on ollut keskeisessä asemassa.

Mitä perheille tapahtuu jos samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksytään?

Tasa-arvoisen avioliiton puolustajat sanovat homoseksuaalien haluavan päästä pikaisesti naimisiin, ja kun he pääsevät naimisiin, niin heteroseksuaaliset avioliitot vahvistuvat ja  entistä useampi heteroseksuaalinen pari menee naimisiin. Tasa-arvoisen avioliiton puolustajien mukaan homoseksuaalit tuovat avioliittoinstituutioon takaisin sen perustan, joka on vaarassa kadota. Puolustajat sanovat samaa sukupuolta olevien liiton olevan uudistusvoima, joka ei heikennä avioliittoinstituutiota, vaan vahvistaa sitä, sillä esimerkiksi sitoutuminen, uskollisuus ja vastuu vahvistuisi.

Ruotsissa kirkko joutui mukautumaan ja sopeutumaan yhteiskunnan muutokseen, koska kirkko menetti itsenäiset vihkimisoikeudet, niin se joutui laatimaan sukupuolineutraalin liturgian. Käytännössä kaikki kirkot pakotettiin vihkimään homopareja. Tanskassa kävi samalla tavalla.

Jotkut selvästikin toivovat, että homoparien vihkimispakko erottaisi kirkon ja valtion toisistaan ja työntäisi kristinuskon pois julkiselta areenalta ja samalla pois ihmisten tietoisuudesta. Uskonnollisia instituutioita väheksytään ja leimataan, koska niiden näkemykset koetaan kohtuuttomiksi ja ennakkoluuloisiksi, joten niiden moraalinen auktoriteetti vähenee entisestään ja sen tilalle astuu kapea-alainen maallinen ideologia, ja erityisesti perinteisten normien vastaista seksuaalista käyttäytymistä edistetään ja vaalitaan entistä enemmän. Kurinpitotoimien uhka koskee pappeja, jotka ovat töissä Ison-Britannian terveyspalveluissa, yliopistoissa, armeijassa tai missä tahansa muualla, vaikka he toimisivat omassa kirkossaan työajan ulkopuolella. Hyväntekeväisyysjärjestöjä uhkaa lakkauttaminen, jos ne eivät hyväksy homoliittoa. Toimijat, jotka vuokraavat tiloja paikallisilta viranomaisilta (esim. koulujen tiloja hyväntekeväisyysmyyjäisiä varten), ovat vaarassa joutua kielletyiksi. Siellä missä homoliitot hyväksytään alkaa homoliittojen kautta yhteiskunnallinen vaikutus ja yhteiskuntarakenteiden muuttaminen, joka pyrkii tuhomaan heteroseksuaalisen maailmankuvan ja homoseksuaalinen maailmankuva pyritään asettamaan elämänarvoksi, joka hallitsee, kontrolloi ja alistaa heteroseksuaalisia avioliittoja ja perhemalleja.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto muuttaa ikivanhoja sekä luonnollisia perheen perustuksia, sillä esimerkiksi heteroseksuaalisten suhteiden on mukauduttava homonormeihin eikä päinvastoin. Tästä esimerkkinä on muun muassa Espanja, jossa syntymätodistuksessa lukee henkilö A ja B, eikä isä ja äiti. Kanadassa luonnollisen vanhemman käsite on poistettu laista (tämä koskee jokaista lasta ja jokaista paria), ja on tehty oikeuden päätöksiä, joiden mukaan lapsilla voi olla kolme vanhempaa. Ruotsi on tehnyt toimia, joiden tavoitteena on poistaa "poika" ja "tyttö" -sanat ja käyttää neutraalia sanaa.

Samaa sukupuolta olevien liitto murskaa alleen luonnollisen ja perinteisen perhemallin luomalla neutraalikäsitteen, jonka mukaan isät, äidit, pojat ja tytöt korvataan henkilö A:lla, B:llä sekä neutraalihenkilöinä. On sanottu, että uskonnollisille instituutioille jää edelleen itsenäisyys ja oikeus määritellä avioliitto miehen ja naisen väliseksi, mutta esimerkit osoittavat etteivät nämä lupaukset pidä paikkaansa, sillä kaikki instituutiot pakotetaan enemmin tai myöhemmin vihkimään homopareja.

Patricia Morgan on varoittanut Ison-Britannian parlamenttia, että homoliitto epävakauttaa avioliittoa ja perhe-elämää Isossa-Britanniassa entisestään. Patricia Morgan kertoi parlamentin alahuoneelle, että homoliitto vahvisti ajatusta siitä, että avioliitto ja vanhemmuus eivät kuuluisi yhteen. Hänen mukaansa se on suurin syy sille, että heteroavioliiton suosio on romahtanut maissa, joissa homoliitto on otettu käyttöön – ja että yhdessä asuvien parien määrä ja avioliiton ulkopuolisten lasten määrä ovat nousseet jyrkästi.

Patricia Morganin mukaan homoliitosta tuli mahdollinen vain niissä maissa, joissa avioliittoinstituutio oli jo kriisissä, koska "avioliiton ulkopuolella saatujen lasten ja yhdessä asuvien parien lukumäärä" olivat nousseet valtavasti. Homoliitto aina pahensi näitä ongelmia.

Ovatko homoparit kiinnostuneita avioliitosta?

Ovatko homoparit kiirehtineet rekisteröimään parisuhteensa tai avioitumaan? Hollannissa samaa sukupuolta olevien avioliitto on ollut voimassa kaikkein pisimpään. Hollannissa 2-6 prosenttia homoseksuaaleista menivät naimisiin ensimmäisen viiden vuoden aikana. Esimerkiksi Belgiassa homoparien avioitumisen prosenttiluvut olivat samansuuntaisia kuin Hollannissa.

Hollannissa vuonna 2001 avioitui 2500 homoparia.  Vuonna 2002 se laski lukemaan 1 800, vuonna 2010 se oli 1 384 ja vuonna 2011 se oli 1 355 – eli 52-kertainen ero verrattuna heteroavioliittojen kokonaismäärään, joka oli 70217. Vuoteen 2009 mennessä alle kaksi prosenttia avioliitoista solmittiin saman sukupuolen edustajien välillä. Parisuhteiden rekisteröintien lukumäärä vaihtelee vuosittain 400:n ja 600:n välillä.

Tutkijoiden mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitto Norjassa ja Ruotsissa ei ole erityisen suosittua. Vuosina 1993–2001 Norjassa solmittiin 1293 samaa sukupuolta olevien liittoa. Samalla aikavälillä solmittiin 196000 heteroavioliittoa, mikä tarkoittaa sitä, että tuhatta heteroavioliittoa kohti solmittiin noin seitsemän samaa sukupuolta olevien liittoa. Ruotsissa vuosina 1995–2002 rekisteröitiin 1526 samaa sukupuolta olevien parisuhdetta. Samana aikana solmittiin 280000 heteroavioliittoa eli viittä samaa sukupuolta olevien parisuhdetta kohti solmittiin tuhat heteroavioliittoa. On esitetty, että yksi–viisi prosenttia homopopulaatiosta rekisteröi parisuhteensa tai menee naimisiin, ja kehityssuuntatiedot viittaavat siihen, että (kuten muuallakin) lukemat laskevat alkuinnostuksen jälkeen. Vuosina 1990–1998 yhteensä 2168 parisuhdetta rekisteröitiin Tanskassa, mikä on 1,7 prosenttia homopopulaatiosta.

Kanadassa kansallinen homoliittolainsäädäntö astui voimaan vuoden 2005 heinäkuussa. Sitä ennen provinssit itse päättivät siitä, annetaanko homoliitolle lainsuoja vai ei, joten homoliitto on ollut Kanadassa laillinen provinssikohtaisesti eri ajanjaksot. Provinssit ylläpitävät kukin omia tilastojaan. Provinssikohtaisesti vaikuttaa siltä, että noin 0,15–14 prosenttia Kanadan homoista ovat menneet naimisiin. Kuten muuallakin, kiinnostus mennä naimisiin hiipuu ajan myötä.

Tutkitun tiedon valossa homoliitoista saatu tieto ja kokemus vahvistaa käsityksen, jonka mukaan seksuaalivähemmistöille tärkein asia on oikeus avioliiton laillistamiseen, mutta itse avioliiton solminen ei ole tilastojen valossa heille ollenkaan tärkeätä. Tilastojen valossa siellä missä on mahdollisuus sekä rekisteröidä parisuhde että mennä naimisiin, niin homopareilla ei ole ilmennyt suurta kiinnostusta mennä naimisiin.

Puheet avioliittoinstituution vahvistumisesta homoparien avioliittojen myötä ovat osoittautuneet petokseksi, sillä homopareilla ei ole suurta kiinnostusta solmia avioliittoa. Sen sijaan homoavioliittojen myötä perinteinen perhemalli pyritään romuttamaan esimerkiksi neutraalikäsitteiden kautta. Homoliittoja puolustaneet heterotutkijat ovat joutuneet homopropaganda petoksen uhreiksi, sillä he ovat luulleet homojen haluavan heti solmia avioliiton, mutta tilastojen valossa avioliiton solminen ei ole homoille tärkeää.

Homoliittojen avioero lukemat

Norjan erolukemien mukaan mieshomoparit erosivat 1,5 kertaa todennäköisemmin (ja naishomoparit 2,67 kertaa todennäköisemmin) kuin heteroparit: viiden vuoden aikana 20 prosenttia mieshomoliitoista ja 30 prosenttia naishomoliitoista päättyi eroon, kun taas heteroliitoista 13 prosenttia päättyi eroon. Vastaavasti Ruotsissa mieshomoliitot päättyvät 50 prosenttia todennäköisemmin eroon kuin heteroliitot, ja naishomoliittojen eron todennäköisyys on lähes kaksinkertainen mieshomoliittojen eron todennäköisyyteen.

Hollannissa vuoteen 2010 mennessä on tapahtunut 1078 homoparien avioeroa, joista kaksi kolmasosaa koostui naishomoparien avioeroista. Vastaava kaava on havaittavissa muuallakin, esimerkiksi Massachusettsin osavaltiossa ja Ruotsissa. Tämä seurailee heterokaavaa, jossa naiset ovat useimmin se osapuoli, joka hakee eroa. Aikaisemmassa tutkimuksessa verrattiin Hollannin yhdessä asuvia homopareja, yhdessä asuvia heteroita ja heteroaviopareja vuosina 1989–1999. Vuoden 1999 jälkeen Hollanti otti homoliiton käyttöön. Yhdessä asuvien homoparien eroaste oli 12 kertaa suurempi kuin heteroavioparien, ja kolme kertaa suurempi kuin yhdessä asuvien heteroiden. Mieshomoparien erolukemat olivat suuremmat kuin naishomoparien.

Tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että homoliittoerojen lukumäärä Isossa-Britanniassa on kasvussa: vuosien 2010 ja 2011 välillä kasvu on ollut 28,7 prosenttia. Naishomoliittoparien erojen lukumäärä on kaksi kertaa suurempi kuin mieshomoliittojen.

Avioero tilastojen valossa homoliitot eivät ole vahvistaneet avioliittoinstituutiota, vaan ovat heikentäneet sitä monin tavoin. Tilastojen valossa tasa-arvoisen avioliittolain päämäärä ja tavoite on ollut heikentää ja romuttaa avioliittoinstituutiota, vaikka on muuta sanottu ja väitetty.

Mitä heteroavioliitoille tapahtuu siellä missä homot saavat mennä naimisiin?

Nykyään yhä harvempi heteropari menee naimisiin ja syntyvyys on entistä pienempi. Avioliiton asema ensisijaisena  lastenkasvatusympäristönä on heikentynyt.  Pohjoismaat ovat tämän asian suhteen kärjessä. Moraaliset ja kulttuuriset rajoitteet ovat suurelta osin kadonneet, ja uskonnollinen vaikutus on hiipunut. Ranska, Belgia, Iso-Britannia, Saksa, Yhdysvallat ja Kanada eivät ole Pohjoismaita paljoa jäljessä. Espanjassa, Portugalissa, Italiassa ja Kreikassa perheet ovat yhtenäisempiä, ja yhdessä asuvien parien lukumäärä on pienempi, perheitä hajoaa vähemmän ja avioliiton ulkopuolisten lapsien osuus on pienempi.

Kun Espanjassa otettiin käyttöön homoliitto, siellä solmittujen heteroavioliittojen lukumäärä alkoi vähentyä. Tilanne alkoi kohentua hiukan vuoteen 2009 tultaessa, mikä johtui ehkä siitä, että homoliittoja solmittiin enemmän, koska homot pelkäsivät, että keskusta-oikeistohallitus laatisi lain, jolla homoliitot kielletään. Homoliiton aikakauden ensimmäisten kolmen vuoden (2005–2007) aikana avioliittojen vuotuinen lukumäärä laski yli 14600:lla. Vuosina 2008–2010 lukumäärä laski 34000:lla vuodessa. Lasku on aika jyrkkä, koska Espanjan avioitumislukemat (tuhatta henkilöä kohti) ovat olleet suhteellisen vakaita joihinkin muihin maihin verrattuna. Lukema oli 5,9 prosenttia vuonna 1980: 5,7 prosenttia vuonna 1990 ja 5,4 prosenttia vuonna 2000, ja romahti vuonna 2009 lukemaan 3,8 prosenttia. Tämä sisältää yli 18000 homoparia, jotka menivät naimisiin Espanjassa vuoden 2005 ja vuoden 2010 lopun välillä (2,1 prosenttia avioliitoista solmittiin saman sukupuolen edustajien välillä; heistä 2 216 oli naisia.) The State Federation of Lesbians, Gays, Transsexuals and bisexuals (ELGBT eli valtion liitto homojen ja transseksuaalien asialla) uskoo, että varsinainen lukema on 23000, koska kaikkia ei ole kirjattu.

Homoliittojen edistäminen kulkee käsi kädessä yleisen vapaamielisyyden kanssa, joka tekee avioliitosta tyhjänpäiväisen ja on perustavanlaatuisesti avioliiton vastainen. Lakimuutos tarkoitti sitä, että parien ei tarvitse enää olla asumuserossa ennen kuin avioeroa voidaan käsitellä juridisesti. Seuraavana vuonna (2006) rekisteröitiin 126952 avioeroa eli erojen lukumäärä nousi 74,3 prosentilla aikaisempaan vuoteen verrattuna. Lukumäärän suurin kasvu koski niiden avioliittoja, jotka olivat olleet naimisissa alle vuoden: prosenttiluku oli niinkin suuri kuin 330,6 prosenttia.

Väitteet siitä, että homoliitto on elvyttänyt avioliittoa tai ei ole heikentänyt avioliittoa, ovat olleet vääriä ja harhaanjohtavia. Homoliitot eivät ole todellakaan edistäneet vakaata avioliittoa, olipa se sitten solmittu kahden heteron välillä tai kahden homon välillä. Avioliiton suosio Pohjoismaissa, Espanjassa, Hollannissa ja muualla on jyrkässä laskussa. Monien muiden syiden kanssa homoavioliitot ovat heikentäneet heteroavioliittojen asemaa.

Miten homoliitto vaikuttaa avioliittoon?

Homoliitto on avioliiton alasajon vaikutus ja syy alasajolle – erityisesti sen suhteen, että avioliitto ja vanhemmuus erotetaan toisistaan. Lapsia syntyy entistä enemmän avioliiton ulkopuolella ja yhdessä asumista ilmenee entistä enemmän – ja lakimuutoksiakin on entistä enemmän – ja kaikki nämä asiat erottavat avioliiton vanhemmuudesta, joten homoliitosta tulee mahdollinen. Jos kerran avioliitossa on vain kyse parisuhteesta eikä avioliitto liity suoranaisesti vanhemmuuteen, miksipä ei pitäisi jättää avioliiton rippeitä homoille? Kun avioliitto määritellään uudelleen kattamaan homoparit, vahvistetaan sitä, että avioliitto ei liity enää vanhemmuuteen. Muualla homoliitto tekee heteroliitoista entistä epämuodollisempia ja erottaa avioliiton ja vanhemmuuden toisistaan.

Homoliitto on viimeinen vaihe sille, että avioliittoa on perinteistä perhekäsitettä on vastustettu pitkään – Ruotsi on tyyppiesimerkki. Yhdessä asuvien parien lukumäärä ja heidän saamiensa lasten lukumäärä kasvoi, ja avioliittojen määrä laski Pohjoismaissa pitkään ennen kuin homokumppanuus- ja -liittolait astuivat voimaan. Nämä "trendit" voidaan selittää sillä, että ne poistavat tai vähentävät naimisiinmenon "porkkanoita" vastustamalla perinteistä avioliittoa. Sitten homokumppanuus ja homoliitto astuvat esiin ja vahvistavat jo olemassa olevaa suuntausta siihen, että avioliitto ja vanhemmuus erotetaan toisistaan.

Homoliitto aloittaa avioliiton ja perheen heikentämisen ja alasajon perinteistä perhekäsitystä suosivissa maissa kuten Espanjassa ja Hollannissa. On meneillään "vapaa putoaminen" Pohjoismaiden malliin ja edistetään "sanomaa siitä, että avioliitto itsessään on vanhentunut asia ja periaatteessa mikä tahansa "perhemuoto" voidaan hyväksyä". Kumpi selitys sitten onkaan oikea, homoliitto on pikemminkin avioliiton päätepiste tai sen hajoamisen viimeinen "pisara" eikä avioliittoa elvyttävä asia.

Johtopäätökset

Arvostetun perhepolitiikan analyytikon ja tutkijan Patricia Morganin tutkimuksen todistusaineisto osoittaa homoliittojen heikentävän avioliittoinstituutiota sekä perinteistä perhemallia. Morganin todistusaineisto osoittaa, että heteroavioliitot olivat vähemmän vakaita maissa, joissa homoliitto on otettu käyttöön, koska heteroavioparien odotettiin mukautuvan homoparien arvoihin, homoparien liitot olivat usein avoimia ja heidän liittonsa rikkoutuivat heteroavioliittoja todennäköisemmin. Lisäksi Morgan ennakoi, että heteroavioliittoa puolustavia yksilöitä ja instituutioita alettaisiin sortamaan.

Tasa-arvoista avioliittolakia on markkinoitu ihmisoikeus kysymyksenä ettei ketään enää sorrettaisi, vaan jokainen olisi tasa-arvoisessa asemassa. En halua tuomita ketään, enkä ole ketään vastaan sekä sanoudun irti rasismista ja vihapuheista, mutta olen "pakotettu" tuomaan esille tapahtuneita ja tilastoituja tosiasioita. Homoliitot eivät ole tuoneet tasa-arvoa, vaan sen sijaan ovat riistäneet muiden itsenäisyyttä sekä oikeutta elää arvomaailmansa mukaisesti. Lapset ovat suurimpia kärsijöitä, sillä heiltä riistetään äidit ja isät sekä lapsista pyritään tekemään neutraaleja, jonka mukaan ei olisi enää tyttöjä ja poika, vaan neutraaleja henkilöitä.

On selvää, että tutkittujen todisteiden valossa homoliittojen markkinointia on tehty tietoisen petoksen vallassa, jossa ihmisille on luvattu paljon positiivisia asioita, mutta todellisuudessa asiat ovat menneet negatiiviseen, eli huonompaan suuntaan. Sinä päivänä kun Suomi laillistaa homoliitot, niin Suomen alasajo on alkanut, joka johtaa tiettyjen ihmisryhmien sortamiseen, itsenäisten oikeuksien poistamiseen (uskonvakaumus) sekä maailmankuvan muutokseen, jossa kaikkien ihmisten arvomaailma täytyy muuttua vastaamaan homoseksuaalien arvomaailman vaatimuksia.

The Nation julkaisussa LGBT-agenda (homoliike) sanoo: Onneksi olkoon äskettäin uudelleen vihityt, kun olette lopettaneet juhlimisen, niin tehkäämme töitä vieläkin täydellisemmän liiton puolesta ja pyrkikäämme pääsemään eroon valtion avioliitoista.

Homoliike ei ole ollutkaan suvaitsevainen ja ihmisoikeuksia ajava liike. Puheet tasa-arvosta jne. ovat olleet hämäyksen vuoksi esillä, että he saisivat oman asiansa paremmin hyväksytyksi ja kun se on tapahtunut, niin he toimeenpanevat julkisen vainon, syrjinnän, kriminalisoinnin ja ihmisoikeuksienloukkaamisen, niitä kohtaan jotka näkevät seksuaalisuuden eri tavalla kuin he. En voi kirjoittaa mitään muuta kuin että tällainen homoliikkeen taktiikka ja suunnitelma on petos. En sano, että kaikki homoseksuaalit ovat olleet tämän suunnitelman takana, mutta iso osa on ollut.

Tällaisen liikkeen hyväksyvä yhteiskunta ei ole itsekään enää tervehenkinen, vaan on ajautunut pahuuden ja vääryyden puolelle osittain valheen pettämänä sekä on osittain tietoisesti tukenut valhetta. Monet ihmiset ovat jo etukäteen nähneet ja sanoneet, että homoliike pyrkii tuhoamaan perinteisen avioliittokäsityksen miehen ja naisen välillä. Nyt sekin on tullut todistettua ettei kyseessä ole ollut väärän todistuksen tai syyttävän sormen heristäminen, sillä LGBT-agenda on itse paljastanut ettei se välitä avioliitosta, vaan haluaa heittää sen romukoppaan. Taistelu homoavioliittolaista on ollut lavaste ja petos päästä askeleen lähemmäs liikkeen todellisia päämääriä. Homoavioliitolle äänensä antaneet ovat olleet petoksen kohteina ja uhreina.

LGBT-agendan hyväksyminen yhteiskunnassa tulee johtamaan kaikenlaisen seksuaalisen käyttäytymisen hyväksymiseen kuten moniavioisuus, suojaikärajaa seksuaaliseen kanssakäymiseen pyritään alentamaan merkittävästi, eläimiin sekaantuminen pitäisi laillistaa ja kaikenlaisen muun perversion hyväksyminen tulisi laillistaa.

LGBT-agenda haluaa lainsuojan kaikelle seksuaalisuudelle, joka poikkeaa normaalista seksuaalisuudesta. He haluavat määritellä parisuhteet, monisuhteet, suhteet eläimiin jne. tärkeiksi asioiksi, sillä heidän mukaansa ihmisen tulisi saada harjoittaa seksuaalisia halujaan. Aikojen alusta asti ainoa oikea avioliiton määritelmä on miehen ja naisen välillä. Silloin kun tästä poiketaan, niin astutaan tuhon ja sekaannuksen tielle..

The Nation julkaisussa Amber Hollibaugh sanoo mitä avioliiton jälkeen? Hän sanoo homoavioliitto on tehty ja saavutettu. Amber jatkaa kirjoittaen jos voitamme avioliitossa, niin vaikuttaako tämä voitto meihin yhtä syvästi kuin mitä sortoa olemme kokeneet? Tekeekö se meidät tasa-arvoisiksi? Tekeekö avioliitto meidät normaaleiksi? Haluammeko olla normaaleita? Kaappaako oikeus avioliittoon meidän näkymme ja ovatko uskomamme painopisteet sydämenlyöntejä jatkuvalle taistelulle LGBT:n oikeuden puolesta? Amber jatkaa sanoen; Minulle se ei ole sitä.

Tässä se on sanottu nyt ääneen. Homoliike, LGBT-agenda ei halua olla normaaleja, vaan erilaisia ja he haluavat, että heidän erilaisuutensa määrittelee ja muuttaa yhteiskunnan huomiomaan heidät kaikessa. Tämä johtaa siihen, että he haluavat kontrolloida ja hallita maailmaa erilaisuutensa kautta.

Amber kirjoittaa: Mitä jos me sanomme kaikille; tässä on se mitä LGBT-liike tekee seuraavaksi: Olemme tulkitsemassa uudelleen palkat, edullisen terveydenhuollon, transseksuaalien oikeudet, totaalisen maahanmuuton pääsyn, HIV aktivismin ja lopetamme rikosrangaistuksen ja mahdollisuuden vaarallisiin seksuaalisiin haluihin. Meidän tulee luoda liike, joka sanoo: Liity meihin: Unelmoi meidän kanssamme. Uskalla meidän kanssamme. Tee läpimurto. Muuta maailma. Mitä jos tämä olisi meidän näky, mitä tekisimme seuraavaksi?

Homoliike ja LGBT-agenda ei ole ollenkaan tavoitellut homoavioliittoa (sukupuolineutraaliavioliitto), vaan se pyrkii muuttamaan koko maailman siten, että he kontrolloivat ja hallitsevat yhteiskuntia erilaisuutensa kautta. Mitä jos se toteutuisi, mitä he tekisivät seuraavaksi? Arvaukseni on, että he pyrkivät pitämään maailman kontrollissa ja hallinnassa, niin ettei se koskaan palaisi enää normaaliksi, sillä erilaisuus haluaa kontrolloida ja hallita normaalia käytöstä.

Monet ihmiset eivät kirjoitukseni luettuaan usko LGBT-agendaan ja maailmanvalloituksen, vaan syyttävät minua valheellisesta salaliittoteoriasta, sanovat minun olevan homofobiikko, fasisti, rasisti, ihmisvihaaja jne. Jos hellität hetken ajan ja siirrät katseen minusta pois siihen mitä maailmassa on tapahtunut 1970-80 lukujen jälkeen ja mitä on koko ajan tapahtumassa sekä luet uudestaan huolella LGBT-agendaa sekä olemassa olevia tutkimustuloksia, niin silloin sinulla on mahdollisuus nähdä se ettei kyse ole valheellisesta salaliittoteoriasta, vaan tarkoin harkitusta LGBT-agendan suunnitelmasta, joka pyrkii muuttamaan koko maailman siten, että kaikessa tulee huomioida LGBT-seksuaalisuutta, joka tarkoittaa sitä että LGBT haluaa kontrolloida ja hallita normaaleja ihmisiä, joita he itse eivät halua olla. Älä lue minua väärin, sillä en kirjoittanut LGBT-ihmisistä mitään negatiivista, vaan toin esille heidän oman halunsa olla erilaisia, ei normaaleja ihmisiä.

Homoliike on puhunut tasa-arvon puolesta sekä tuominnut ihmisiä rasisteiksi, jotka vastustavat homoutta. Homoliike ei kuitenkaan aja tasa-arvon asiaa, sillä he haluavat tuhota perinteisen avioliiton ja korvata sen omalla ideologiallaan. Homoliike harjoittaa rasismia, sillä he haluavat tuhota perinteisen avioliiton ja sen sijaan asettaa omat arvonsa muita paremmiksi. Rasismi pitää itseään muita parempana, eikä arvosta muita haluaa tuhota muiden arvot sekä korottaa omia arvojaan. Homoliike on rasistinen ideologia.

Homoaktivistit ovat itse paljastaneet aikomuksensa, jonka mukaan he pyrkivät tuhoamaan perinteisen avioliitto instituution. Puheet tasa-arvosta, rasismista jne. ovat olleet petosta, sillä homoliikkeen päämäärä ja pyrkimys on ollut alusta asti tuhota perinteinen avioliitto instituutio ja perhemalli. Jos sinä vielä tämän jälkeen tuet sukupuolineutraalia avioliittoa, niin se osoittaa sinun olevan korruptoitunut valheen ja petoksen tukija ja puolestapuhuja.

Jos sinussa on vähääkään halua rehellisyyteen sekä totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, niin et enää kannata sukupuolineutraalia avioliittoa, sillä sen voimaan astumisen jälkeen maailma ja yhteiskunta muuttuu sellaiseksi, jossa homoliike ohjaa ja kontrolloi yhteiskunnan elämää kaikilla sen osa-alueilla. Sinä päätät sydämessäsi sen oletko petoksen ja valheen puolella vai luonnonjärjestyksen mukaisen avioliittoinstituution ja perhemallin puolella.

 

 

Petri Paavola 24.2.2016

Lähteet:
publications.parliament.uk

telegraph.co.uk
thenation.com/whats-next-lgbt-movement

 

 

 

eXTReMe Tracker