Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestys

Pidin Kiteellä 25. päivä heinäkuuta 2020 kaksi Raamatun opetusta, joista ensimmäinen oli: Eksytys koskien Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta, ja toinen oli: Näkemyksiä Herran tulemuksesta 100-luvulla jKr. ja apostasia sanan merkitys ja esiintyminen Septuagintassa. Olen saanut eri tahojen kautta sekä negatiivista että positiivista palautetta näistä kahdesta opetuksesta. Näiden palautteiden äärellä olen kokenut sydämessäni, että minun tulee joko puhua tai kirjoittaa vielä opetusta tästä aiheesta. Kun aikani tätä asiaa rukoilin, niin koin että kirjoitan tähän aiheeseen liittyvän kirjoituksen, jonka nimi on antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestys. Tuon tässä kirjoituksessa esille samojakin asioita kuin Kiteen puheessa, mutta tuon esille myös paljon sellaisia Raamatun opetuksen kohtia, joista en puhunut Kiteellä. Kirjoitan myös hiukan laajemmin ja enemmin tietyistä asioista, joita toin esille Kiteellä.

Kun tutkimme Jumalan sanan ilmoitusta ja opetusta, niin Raamattu, Jumalan sana ilmoittaa todella selkeästi antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksen järjestyksen. Herraa Jeesusta totuudessa rakastava seurakunta ei odota antikristuksen tulemusta, vaan odottaa aina Herran Jeesuksen tulemusta. Raamatun sanan opetuksen mukaan ensin tapahtuu laittomuus ja viimeinen antikristus ilmestyy, jonka jälkeen tulee tapahtumaan Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Tämä aihe on todella tärkeä, koska Raamatun opetuksen mukaan antikristus ilmestyessään esiintyy Jeesuksen toisena tulemuksena ja saa jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset luopumaan uskosta ja luulemaan, että antikristus on Jeesuksen toinen tulemus. Nämä uskosta luopuneet uskovat luulevat edelleen uskovansa Herraan Jeesukseen, vaikka ovat vaihtaneet puolta ja ovat siirtyneet antikristuksen leiriin.

Aikomukseni ei ole aiheuttaa riitaa ja hajaannusta seurakunnan keskuuteen Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempaus opetuksen kautta. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena niitä vastaan, jotka ymmärtävät Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan ennen antikristuksen aikaa. Hengen sävyisyys ja Jumalan vaikuttama rakkaus totuuteen ja sisariin ja veljiin ohjatkoon meitä sävyisästi kohtaamaan toinen toisiamme ja sitä kautta myös tutkimaan ja koettelemaan Jumalan sanan totuuden kautta, että onko se Jumalan sanan totuuden mukaista miten ymmärrämme antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestyksen. Kirjoitan paikoin voimakkaasti asioita painottaen, mutta siitä huolimatta sydämessäni on rakkaus niitä sisaria ja veljiä kohtaan, jotka ovat tässä asiassa eri mieltä kanssani.

Se miten ymmärrämme antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestyksen on todella tärkeä asia, koska asian väärin ymmärtäminen voi johtaa antikristuksen syliin. Kaikki, jotka ymmärtävät väärin antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksen järjestyksen eivät tietenkään automaattisesti eksy uskomaan antikristusta, vaan he pysyvät uskossa Herraan Jeesukseen ja pelastavassa uskossa, mutta jotkut, jotka ymmärtävät väärin antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksen järjestyksen voivat eksyä uskomaan antikristuksen olevan Jeesuksen toinen tulemus. On kyse todella tärkeästä asiasta. Tällä kertaa kirjoitan todella pitkän kirjoituksen ja se johtuu siitä, että Raamattu opettaa monessa kohdassa Jeesuksen tulemuksesta, joita kaikkia en käy läpi, vaan vain sen verran mitä koen tarpeelliseksi, että tämän aiheen voisi ymmärtää siten, niin kuin Raamattu siitä opettaa. Olen vajavainen ihminen, joten tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
100-luku ja Jeesuksen tulemus
2 Tess 2 ensin tulee luopumus ja antikristus
Jesajan kirja kuolleiden ylösnousemus ja Herran tulemus
Danielin kirjan todistus
Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä
Isän kodissa on monta asuinsijaa
Jeesuksen tulemus suuren ahdistuksen jälkeen
Jumalassa kuolleiden ylösnousemus viimeisenä päivänä
Loppusanat

 

100-luku ja Jeesuksen tulemus

Kiteellä pitämässäni puheissa otin esille 100-luvulla jKr. olleita opetuksia ja käsityksiä Herran Jeesuksen tulemuksesta. Otin esille myös Irenaeuksen siinä merkityksessä, että hän ymmärsi seurakunnan olevan antikristuksen ajassa. Jotkut sanovat ettei Irenaeus opettanut seurakunnan olevan antikristuksen ajassa, sillä Irenaeus (eli ja vaikutti 100-luvulla jkr.) olisi opettanut (Against Heresies Book V Chapter 29), että seurakunta temmataan pois suuresta ahdistuksesta ja ei siten voisi olla antikristuksen ajassa, koska Irenaeus olisi kirjoittanut, että seurakunta temmataan pois maan päältä ennen suurta ahdistusta. Minun on kirjoitettava ja vastattava tähän, vaikka se ei ole Raamatun opetus, vaan Irenaeuksen ymmärrys tästä asiasta, sillä Irenaeus todellakin ymmärsi seurakunnan olevan antikristuksen ajassa.

Irenaeus - Against Heresies Book V Chapter 29:
“When in the end that church will suddenly be caught up from this, then it is said, ‘There will be tribulation such as not been since the beginning, nor will be.’”
Matthew 24:21 For this is the last contest of the righteous, in which, when they overcome they are crowned with incorruption. (Suomennos - Kun lopussa seurakunta joutuu tähän äkisti mukaan, niin silloin sanotaan, tulee olemaan sellainen ahdistus, jota ei ole ollut alusta asti eikä tule olemaan. Matteus 24:21 Sillä tämä on vanhurskaiden viimeinen taistelu, missä, kun he voittavat, heidät kruunataan turmelemattomuudella)

Englanninkielen sanonta caught up voi tarkoittaa erilaisia asioita kuten sellaista, että joku joutuu vedetyksi johonkin mukaan (monesti ikävä asia), sekä nykyään sitä käytetään myös siinä merkityksessä, että sen sanotaan tarkoittavan pois ottamista (tempausta).

Ajattelen ja uskon Irenaeuksen tarkoittaneen sitä, että kun lopussa seurakunta joutuu tähän äkisti mukaan (lopunajan laittomuuteen ja antikristuksen ilmestymiseen) ja sitten tulee olemaan ahdistus (suuri ahdistus), jota ei ole ollut alusta asti, eikä tule olemaan. Irenaeus ei opettanut, että seurakunta temmattaisiin pois ennen kuin antikristus ilmestyy, koska hän tuo esille Against Heresies teoksessaan muuallakin selvästi sen, että seurakunta on antikristuksen ajassa.

Irenaeus tarkoitti, että lopussa seurakunta joutuu tähän mukaan äkisti ja silloin tulee suuri ahdistus.  Tämä tulee esille tämän kohdan lopusta, jossa Irenaeus viittaa Matt 24:21, joka puhuu siitä suuresta ahdistuksesta,  jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Irenaus viittaa tähän suuren ahdistukseen ja sanoo tämän suuren ahdistuksen olevan vanhurskaiden (uskovien) viimeinen taistelu ja kun he siinä voittavat (Jumalan armosta ja Jumalan voiman avulla), niin heidät kruunataan turmelemattomuudella, koska kun Jeesus tulee ja tapahtuu ylöstempaus, niin silloin temmattava seurakunta saa ylöstempauksen hetkellä kirkastetun ruumiin, joka on turmeltumaton. Irenaeus opetti tässä kohdassa, että seurakunta on ahdistuksen ajassa ja antikristuksen ajassa.

Jos jättää Irenaeuksen Against Heresies Book V Chapter 29 kohdasta lainauksesta pois tuon loppukohdan missä hän tuo esille, että suuri ahdistus on se uskovien viimeinen taistelu, niin silloin voi saada väärän käsityksen siitä mitä Irenaeus kirjoitti ja tarkoitti. Matt 24:21 ja uskovien viimeisen taistelun, joka on suuressa ahdistuksessa, kuten Irenaeuskin sanoi, niin jos sen jättää pois tarkoitushakuisesti, niin silloin voidaan vääristää Irenaeuksen sanoneen ja tarkoittaneen sellaista mitä hän ei sanonut ja tarkoittanut. Irenaeus ei opettanut, että seurakunta on temmattu pois suuresta ahdistuksesta ja antikristuksen ajasta. Tuon loppukohdan pois jättäminen ja sen väittäminen, että Irenaeus ei olisi opettanut seurakunnan olevan suuressa ahdistuksessa, vaan olisi temmattu pois suuresta ahdistuksesta on tarkoituksellista harhaanjohtamista sekä Irenaeuksen tekstin vääristämistä valheen kautta.

Irenaeus - Against Heresies Book V Chapter 30:
We will not, however, incur the risk of pronouncing positively as to the name of Antichrist; for if it were necessary that his name should be distinctly revealed in this present time, it would have been announced by him who beheld the apocalyptic vision. For that was seen no very long time since, but almost in our day, towards the end of Domitian's reign.

4. But he indicates the number of the name now, that when this man comes we may avoid him, being aware who he is: the name, however, is suppressed, because it is not worthy of being proclaimed by the Holy Spirit. For if it had been declared by Him, he (Antichrist) might perhaps continue for a long period. But now as he was, and is not, and shall ascend out of the abyss, and goes into perdition, Revelation 17:8 as one who has no existence; so neither has his name been declared, for the name of that which does not exist is not proclaimed. But when this Antichrist shall have devastated all things in this world, he will reign for three years and six months, and sit in the temple at Jerusalem; and then the Lord will come from heaven in the clouds, in the glory of the Father, sending this man and those who follow him into the lake of fire; but bringing in for the righteous the times of the kingdom, that is, the rest, the hallowed seventh day; and restoring to Abraham the promised inheritance, in which kingdom the Lord declared, that many coming from the east and from the west should sit down with Abraham, Isaac, and Jacob. Matthew 8:11

Suomennos - .... me emme kuitenkaan ota riskiä lausua positiivisesti antikristuksen nimeä, sillä jos olisi välttämätöntä, että hänen nimensä paljastettaisiin tässä nykyisessä ajassa, niin hän, joka näki Ilmestyskirjan näyn, olisi ilmoittanut sen. Sitä ei nähty kauan aikaa sitten, vaan lähes meidän päivinämme, lähellä Domitianuksen [51-96 jKr] hallituskauden loppua.

Mutta hän osoittaa nyt nimen luvun, että kun tämä mies tulee meidän tulee välttää häntä, ollen tietoisia kuka hän on. Kuitenkin, nimi on vaiettu, koska Pyhä Henki ei ole arvoinen lausumaan sitä. Sillä, jos Hän olisi julistanut sen, hän (antikristus) ehkä voisi jatkaa pitkän ajanjakson. Mutta, nyt kun hän oli ja ei ole ja tulee nousemaan syvyydestä ja menee kadotukseen, Ilmestyskirja 17:8 sellaisena, joka ei ole olemassa; niin ei ole hänen nimeään julistettu, sillä nimeä, jota ei ole olemassa, ei ole julistettu. Mutta kun tämä antikristus on tuhonnut kaikkia asioita tässä maailmassa, niin hän hallitsee kolme ja puoli vuotta ja istuu Jerusalemin temppeliin; ja sitten Herra tulee taivaan pilvissä, Isän kunniassa, lähettäen tämän miehen (antikristus) ja ne, jotka häntä seuraavat tuliseen järveen, mutta tuo vanhurskaille kuningaskunnan ajat, joka on lepo, joka pyhitti seitsemännen päivän: ja ennallistaa Aabrahamille luvatun perinnön, jossa Herran kuningaskuntaa julistetaan, että monet, jotka tulevat idästä ja lännestä voisivat levätä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa.

Kuten näemme yllä olevasta Irenaeuksen tekstistä, niin opetti selvästi, että seurakunta on antikristuksen ajassa, sillä uskovien tulee välttää antikristusta kun hän tulee sekä olla tietoisia siitä kuka hän on. Irenaeus sanoi myös, että Jeesus tulemuksessaan tuhoaa antikristuksen. Irenaeus opetti asiasta juuri niin kuin Raamattukin opettaa tästä asiasta. Monet muutkin opettivat 100-luvulla jKr. samalla tavalla kuin Irenaeus. Voi olla, että jotkut ovat 100-luvulla opettaneet jo pre-trib oppia (Jeesus tulee ennen antikristusta), mutta näyttää siltä, että 100-luvulla jKr. yleinen oppi oli, että ensin tulee antikristus, jonka Jeesus tuhoaa tulemuksessaan ja Jeesuksen tulemuksessa tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. Katolinen kirkko on lipsauttanut ensyklopediassaan, että yleisesti on myönnetty, että ennen Jeesuksen toista tulemusta antikristus ilmestyy maan päälle. Tällä katolinen ensyklopedia tarkoittaa sitä, että seurakunnan historiassa on yleisesti uskottu antikristuksen tulevan ennen Jeesuksen tulemusta. Jeesuksen tulemuksessa tapahtuu myös seurakunnan ylöstempaus. Voit katsoa ja kuunnella Kiteellä pitämästäni puheesta lisää koskien 100-luku jKr. mitä siellä on sanottu Jeesuksen tulemuksesta.

Raamatun todistus on kaikkein tärkein ja Raamatun sanan opetuksen tulee olla uskomme päämäärä myös Raamatun oppia ja opetusta koskien. Tämän takia käyn seuraavaksi läpi sitä mitä Raamattu sanoo antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestyksestä.

2 Tess 2 ensin tulee luopumus ja antikristus

2 Tess 2:
1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä, veljet,

2 ettette anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, niin että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä.

3 Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää (exapatao) itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus (apostasia) ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,

4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5 Ettekö muista, että puhuin teille tästä, kun vielä olin luonanne?

6 Ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, niin että hän vasta ajallaan ilmestyy.

7 Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä.

8 Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Raamattu Kansalle

2 Tess 2 luku opettaa selkeästi Raamatullisen järjestyksen antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemuksista. 2 Tess 2:1 jakeessa puhutaan Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta, josta tässä jakeessa käytetään sanontaa kokoontumiseemme Hänen (Jeesus) luokseen. 2 Tess 2:2 jakeessa tuodaan esille ettei mikään hengen ilmoitus, sana tai apostolin lähettämä kirje saa pelästyttää uskovia, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Herran päivällä tässä yhteydessä asia- ja tekstiyhteyden mukaan tarkoitetaan Herran Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta.

2 Tess 2:3 on alkutekstissä sana exapatao (sanan perusmuoto), joka tarkoittaa eksyttää, pettää ja vietellä. Exapatao sanan syvin merkitys on pettää ja eksyttää ja sana exapatao esiintyy UT:ssa 5 kertaa. Esimerkiksi King James Version Bible kääntää exapatao sanan neljä kertaa sanalla deceive (eksyttää, pettää). Tess 2:3 jakeessa Paavali tuo esille ettei kukaan saa eksyttää uskovia millään tavalla, koska ensin tapahtuu luopumus ja laittomuuden ihminen ilmestyy (antikristus). Paavali opetti ettei Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahdu ennen kuin ensin tapahtuu luopumus ja antikristuksen ilmestyminen.

2 Tess 2:3 jakeessa Paavali opetti, ettei Herran päivä, eli Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahdu ennen kuin ensin on tapahtunut luopumus ja antikristuksen ilmestyminen. Paavalin kirjoittamasta tekstistä tulee selkeästi esille se, että Paavali piti eksytyksenä ja petoksena sellaista hengen ilmoitusta ja sanaa (opetusta), joka sanoo, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus voisi tapahtua ennen luopumusta ja antikristuksen ilmestymistä maan päälle. Samalla tavalla meidänkin tulee suhtautua ja pitää kaikkia hengen ilmoituksia ja sanan opetuksia eksytyksinä ja petoksena, jotka sanovat Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen tapahtuvan ennen luopumuksen ja antikristuksen ilmestystä. Tämä ei ole minun sanani ja opetus, vaan Raamatun opetus.

2 Tess 2:3 jakeessa oleva kreikankielen sana apostasia tarkoittaa luopumus ja uskottomuus. UT:ssa apostasia sana esiintyy kaksi kertaa ja tarkoittaa luopumusta. Apostasia sana esiintyy juutalaisten hepreasta kreikaksi kääntämässä Septuagintan vanhan testamentin tekstissä 7 kertaa ja se tarkoitta Septiagintassa luopumusta, uskottomuutta ja erokirjaa, joka yleensä kirjoitettiin aviorikoksen tähden (luopumus, uskottomuus). Raamatun kielen käytössä apostasia sanalla ei ole muuta merkitystä kuin luopumus ja uskottomuus.

Jotkut uskovat opettavat, että apostasia sana tarkoittaisi pois lähtemistä, fyysistä pois lähtemistä, joka sitten tarkoittaisi tempausta. Tällä tavalla ajateltuna Raamattu opettaisi heidän mielestään, ettei Jeesuksen tulemus (ja ylöstempaus) tapahdu ennen kuin ensin on tapahtunut tempaus ja antikristuksen ilmestyminen. Asia ei ole kuitenkaan näin, koska apostasia sana tarkoittaa luopumusta, jonka takia 2 Tess 2 luku opettaa ettei Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tule tapahtumaan ennen kuin ensin on tapahtunut luopumus ja antikristuksen ilmestyminen.

Apostoli Paavali Pyhän Hengen johdatuksessa ja ohjaamana sanoi (2 Tess 2:3) kuinka todellakin sellainen hengen ilmoitus tai sana (opetus), joka sanoo Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan ennen kuin ensin on tapahtunut luopumus ja antikristuksen ilmestyminen, niin se on eksytys. Tässä täytyy ymmärtää, että on monia vilpittömiä uskovia, joita on tällä alueella johdettu harhaan ja sydämessään he eivät ole eksyttäjiä, vaan petoksen ja eksytyksen uhreja. Sitten on ikävä kyllä sellaisia uskovia, jotka tietoisesti vääristelevät Jumalan sanan ilmoitusta Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen opetuksessa, että he "saisivat" näin oman oppinsa pysymään kasassa. Jotkut uskovat tietoisesti vääristelevät esim. 2 Tess 2:3 apostasia sanan merkitystä, sanoen sen tarkoittavan fyysistä pois lähtemistä (tempaus).

Niin kuin aikaisemmin on tullut esille niin Raamatun VT:n ja UT:n teksteissä apostasia sana tarkoittaa luopumusta ja uskottomuutta Herralle, joka on sama asia kuin luopumus. Jos haluaa olla rehellinen ja tutkia apostasia sanan merkitystä VT:n ja UT:n teksteistä, niin silloin pystyy näkemään, että se tarkoittaa luopumusta (luopumus uskosta totuuteen ja Jumalan tahtoon). Minusta tämä on vakava asia, että jotkut (eivät kaikki) ikään kuin tahallisesti pyrkivät vääristelemään apostasia sanan merkitystä ja tämä siksi koska he eivät halua tehdä parannusta ja muuttaa mieltänsä siinä missä ovat erehtyneet. Itse kukin meistä on erehtyväinen ja saamme Jumalan armosta tehdä parannusta silloin kun olemme ymmärtäneet erehtyneemme. 

Olen kirjoittanut aikaisemmin muutamia vuosia sitten kirjoituksen: Luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen, jossa käyn läpi apostasia sanan UT:n ja VT:n teksteissä sekä tuon esille sen kuinka vanhat englanninkielen Raamatunkäännökset kääntävät sanan apostasia.

Sanakirjat antavat sanalle apostasia seuraavanlaisia merkitysiä:

Strong's Concordance

αποστασία (apostasia)- defection, apostasy, revolt. (loikkaus, puolen vaihto, luopumus, kapina)

Thayer's Greek Lexicon

αποστασία  (apostasia) - a falling away (langeta pois), defection (loikkaus, puolen vaihto, luopumus), apostasy (luopumus)

Strong's Exhaustive Concordance

αποστασία (apostasia) - falling away, apostacy (langeta pois, luopumus)

Mickelson's Enhanced Strong's Dictionaries of the Greek and Hebrew Testaments

αποστασία (apostasia) - 1. defection from truth (properly, the state). 2. “apostasy.” (luopua pois totuudesta, luopumus)

An Intermediate Greek-English Lexicon - Henry George Liddell/Robert Scott

αποστασία (apostasia) - defection, (loikkaus, puolen vaihto, luopumus)

Abbott-Smith's Manual Greek Lexicon of the New Testament

αποστασία (apostasia) - defection, apostasy, revolt; (loikkaus, puolen vaihto, luopumus, kapina) in late Gk <Greek>. (Lexical Notes from the Papyri, by J. H. Moulton and G. Milligan. Expositor VII, vi, 567 ff.; YIII iv, 561 ff. (or) MM (s.v.1 = The Vocabulary of the Greek Testament, by J. H. Moulton and G. Milligan. Part I (a); Part II (b-d). Hodder, 1914-15 (remaining parts in preparation).>, Exp., viii; Lft., Notes Notes on Epistles of St. Paul, by J. B. Lightfoot. Macmillan, 1895.> in sense of political revolt, in LXX Septuagint. (e.g exempli gratia (for instance) Jos 22:22, 2Ch 29:19 and NT always of religious apostasy: Act 21:21 (UT merkitsee aina uskosta luopumista).

Tiedän sen, että on olemassa sellaisia kreikankielen sanakirjoja, jotka antavat apostasia sanalle merkityksen pois lähteminen, ja en laittanut esille sellaisia sanakirjoja, koska apostasia sana ei merkitse pois lähtemistä, niin kuin voimme sen Raamatusta havaita ja ymmärtää.

2 Tess 2:4 sanoo kuinka tuo vastustaja (antikristus) korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, julistaen itse olevansa "Jumala".

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
............................
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.

2 Tess 2 luvun jakeet 6 ja 7 kertovat pidättäjästä, joka estää antikristuksen ilmestymistä, mutta kun pidättäjä poistuu, niin antikristus ilmestyy. Raamattu puhuu näissä jakeissa laittomuuden salaisuuden vaikuttaneen jo Paavalin aikana, joka on yhteydessä antikristuksen ilmestymiseen.

Danielin kirjan 8 luku jakeesta 19 jakeeseen 23 kertoo meille sen mikä pidättää antikristuksen tulemista ja miten pidättäjä poistuu, joka johtaa antikristuksen ilmestymiseen maan päälle. Dan 8:19 puhuu ja opettaa lopunajan viimeisestä vihan ajasta, eli siitä ajasta kun antikristus vihaa ja vainoaa Jeesuksen opetuslapsia sekä Israelin kansaa maan päällä. Dan 8:23 sanoo kuinka sen jälkeen kun luopiot (luopumus uskovien keskuudessa) ovat täyttäneet syntiensä mitan, niin silloin ilmestyy antikristus, jota sanotaan tässä yhteydessä kuninkaaksi, koska hän matkii ja väittää olevansa Jeesuksen tulemus, sillä Jeesus on kuningasten Kuningas ja herrojen Herra.

Danielin kirjan 8 luvusta näemme, että kun Herraan Jeesuksen uskovien ihmisten keskuudessa luopumus on edennyt siihen pisteeseen, että synnin mitta on tullut täyteen, niin silloin poistuu pidättäjä ja antikristus ilmestyy ja ottaa vallan maan päällä. Jumalan seurakunnan, uskovien vanhurskaus ja totuudessa eläminen estää ja pidättää antikristuksen ilmestymistä, mutta kun uskovien keskuudessa luopumus on täyttänyt synnin mitan, niin pidättäjä poistuu ja antikristus ilmestyy. Tässä ei ole ristiriitaa sanoa, että seurakunnan vanhurskaus estää viimeisen antikristuksen ilmestymistä ja kun luopumuksen seurauksena uskosta luopuneiden synnin mitta on tullut täyteen, niin silloin pidättäjä poistuu ja antikristus ilmestyy.

Koska uskosta luopuneiden synnin mitan täyttyminen poistaa pidättäjän, niin se tarkoittaa silloin sitä, että Jumalan seurakunnan vanhurskaus ja totuudessa vaeltaminen estää antikristuksen ilmestymistä. Mutta silloin kun uskosta luopuneiden synnin mitta on täyttynyt, niin silloin laittomuus on edennyt siihen pisteeseen, että pidättäjä poistuu ja antikristus ilmestyy. Jotkut uskovat, jotka ymmärtävät Jeesuksen tulevan ensin ja sitten antikristuksen näkevät tässä "ristiriidan", vaikka siinä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Jos ymmärrämme tämän asian oikein, niin silloin ymmärrämme ettei siinä ole mitään ristiriitaa, että Jumalan seurakunnan vanhurskaus estää ja pidättää antikristuksen ilmestymistä ja kun uskosta luopuneiden luopumus täyttää synnin mitan, niin silloin pidättäjä poistuu ja antikristus ilmestyy.

2 Tess 2:8 sanoo kuinka Herra Jeesus surmaa ja tuhoaa antikristuksen, kun Hänen tulemuksensa, Hänen kirkkaudessaan tulee tapahtumaan. Raamattu opettaa Jeesuksen toisen tulemuksen tapahtuvan yhden kerran, jolloin tapahtuu kuolleiden ylösnousemus ja seurakunnan ylöstempaus sekä antikristuksen surmaaminen ja tuhoaminen.

Silloin kun Jeesus tulemuksessaan surmaa ja tuhoaa antikristuksen, niin se on Jumalan vihan viimeinen vuodatus maan päälle, jossa seurakunta ei ole enää maan päällä, koska seurakunta on temmattu pois maan päältä. Jumalan kansaa ei ole määrätty tähän viimeiseen Jumalan vihan vuodatukseen maan päälle.

Jesajan kirja kuolleiden ylösnousemus ja Herran tulemus

Jes 26:
19 Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.
20 ¶ Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.
21 Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä."

Jes 27:1 ¶ Sinä päivänä Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviatanille, kiitävälle käärmeelle, ja Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle, ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä.

Isa 26:20 Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee; hide thyself for a little moment, until the indignation be overpast Jewish Publication Society Bible 1917

Isa 26:20 Go, my people, enter your chambers, And lock your doors behind you. Hide but a little moment, Until the indignation passes. The Israel Bible

Ilm 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

Ilm 13:1 ¶ (12:18) Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. (13:1) Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

Jesajan kirja niin kuin kaikki Raamatun kirjat ja kirjeet ovat kirjoitettu alunperin ilman lukuja ja jakeita, jotka ovat jälkikäteen lisätty Raamattuun, Raamatun lukemisen helpottamiseksi ja Raamatun kohtien löytymiseksi vaivattomasti.

Jesajan kirjasta luvusta 26 ja jakeesta 19 kerrotaan kuinka lopunaikana tulee tapahtumaan Jumalassa kuolleitten ylösnousemus, joka tapahtuu Jeesuksen tulemuksessa ja edeltää seurakunnan ylöstempausta. Jes 26:20 kerrotaan lopunajan vihan ajasta, missä Jumalan kansa menee kammioihinsa lymyämään hetkisen kunnes vihan aika mennyt ohitse. Esille ottamani juutalaisten hepreasta englantiin kääntämät käännökset sanovat Jes 26:20:ssa kuinka Jumalan kansa menee kammioihinsa ja sulkee ovensa ja piiloutuu (kätkeytyy) vähäksi aikaa kunnes viha on mennyt ohitse. Jes 26:20 kertoo lopunajan vihanajasta, kun antikristus vainoaa ja vihaa Jumalan seurakuntaa sekä juutalaisia. Samoin tämä jae kertoo meille sen, että Jumalan seurakunta on antikristuksen ajassa.

Jes 26:21 kertoo kuinka Herra kostaa maan asukkaille heidän pahat tekonsa. Tämä tarkoittaa tapahtumaa, joka tapahtuu Herran Jeesuksen toisessa tulemuksessa.

Jes 27:1, joka on suoraa jatkoa Jes 26 luvulle sanoo, kuinka sinä päivänä, joka on viittaus siihen kun sinä päivinä Jumalassa kuolleet nousevat ylös ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus Jeesuksen tulemuksessa, niin sinä samana päivänä Jumala kostaa kiemurtelevalle käärmeelle ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. Tämä on se tapahtuma, josta 2 Tess 2:8 puhuu, kun Jeesus tulemuksessaan tuhoaa ja surmaa antikristuksen. Miksi Jesajan kirjassa antikristusta sanotaan lohikäärmeeksi, sillä lohikäärme tarkoittaa Ilmestyskirjassa saatanaa? Siksi, koska saatana antaa vallan ja voiman antikristukselle, niin siksi Jes 27:1 puhuu antikristuksesta lohikäärmeenä.

Jes 26 ja 27 luvuista näemme kuinka se puhuu ja opettaa samaa asiaa kuin 2 Tess 2 luku. Ensin tulee luopumus ja antikristus, mutta kun Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin Jumalassa kuolleet nousevat kuolleista ensin ja sen jälkeen seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin, jonka jälkeen Jeesus tuhoaa ja surmaa antikristuksen sekä monet antikristuksen kannattajat.  Jesajan kirjan luvut 26 ja 27 opettavat antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestyksen olevan sellainen, missä ensin ilmestyy antikristus ja Herra Jeesus surmaa ja tuhoaa antikristuksen tulemuksessaan.

1 Kor 15:
51 ¶ Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

1 Kor 15 ja 1 Tess 4 luvut opettavat, että Herran Jeesuksen tulemuksessa Jumalassa kuolleet nousevat ylös ensin ja sen jälkeen heti maan päällä oleva seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin. Jes 26 puhui samasta asiasta jakeessa 19.

Danielin kirjan todistus

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
...........................
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Danielin kirja kertoo saman asian kuin 2 Tess 2: ja Jes 27:1, eli kun Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin Jeesus tulemuksessaan tuhoaa ja surmaa antikristuksen. Dan 8:19 puhuu viimeisestä vihan ajasta, joka tapahtuu lopunaikana. Tässä viimeisessä vihanajassa antikristus ilmestyy maan päälle sen jälkeen kun uskovien keskuudessa tapahtuva uskosta luopuminen (totuuden rakkaudesta luopuminen) on saavuttanut syntiensä mitan. Dan 8:25 kertoo kuinka tämä antikristus nousee ruhtinasten Ruhtinasta (Jeesusta ja Raamatun Jumalaa vastaan) vastaan, mutta antikristus tuhotaan ilman ihmiskättä, kun Herra Jeesus tuhoaa ja surmaa antikristuksen tulemuksessaan. Danielin kirjan 8 luku opettaa selvästi antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestyksen olevan sellainen, missä ensin ilmestyy antikristus luopumuksen seurauksena ja Herra Jeesus surmaa ja tuhoaa antikristuksen tulemuksessaan.

Dan 11:
32 Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.
33 Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa.
34 Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen.
35 Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on.
36 Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu.

Danielin kirjan 11 luku on suoraa jatkoa 8 luvulle ja Dan 11 puhuu ja kertoo lopunajan tapahtumista, kun antikristus harjoittaa pahan valtaansa maan päällä. Dan 11:32 kertoo kuinka antikristus saa joitakin Jeesuksen opetuslapsia rikkomaan liiton Jumalan kanssa, kun he luopuvat Uuden Liiton uskonjärjestyksestä antikristuksen petoksen ja eksytyksen tähden. Tämä on todella kauhistuttava asia, sillä Raamattu sanoo tässä, että jotkut lopunajan uskovat ihmiset rikkovat liiton ja vastaanottavat antikristuksen eksytyksen. Tämän takia on todella tärkeää ymmärtää antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestys, koska kun rakastat totuutta, niin silloin sinä et eksy uskomaan antikristusta ja hänen valheitaan.

Paavali opetti, että se on eksytys, jos joku opettaa Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan ennen kuin ensin tulee luopumus ja antikristus. Paavali sanoi voimakkaasti, että älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne, sillä Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus ei tapahdu ennen kuin ensin tulee luopumus ja antikristus. Paavali opetti tästä voimakkaasti, koska hän tiesi ja tunsi Danielin kirjan opetuksen, joka kertoo siitä kuinka lopunaikana monet uskovat tulevat eksymään ja uskomaan antikristusta. Suurimmassa vaarassa tässä kohtaa ovat ne uskovat, jotka luulevat etteivät he ole ollenkaan antikristuksen ajassa ja näin luullessaan he ovat uskoneet eksytyksen koskien antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestystä. Toki uskon sen etteivät kaikki ne uskovat, jotka ovat uskoneet väärään Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen oppiin eksy uskomaan antikristusta, mutta Danielin kirjan profetian mukaan osa uskovista luopumuksen (uskoessaan eksytyksiä) takia uskoo antikristukseen ja tulee luulemaan ja uskomaan, että antikristus on Jeesuksen toinen tulemus.

Raamattu opettaa uskovia aina olemaan valmiita uskomaan Jumalaan ja vaeltamaan uskossa totuuteen ja valmistautumaan siihen mitä on tulossa. Raamatusta tulee myös esille se, että sellainen ihminen, joka ei ollut valmistautunut elämään uskossa siihen mitä oli tulossa, niin yleensä sellaisen ihmisen kävi todella huonosti. Jos Herran Jeesuksen opetuslapsi ei usko joutuvansa antikristuksen aikaan lopunaikana, niin on selvää, että hänen järkytyksensä on todella suuri kun hän huomaa olevansa antikristuksen ajassa, missä hän ei uskonut olevansa. Uskon sen, että vilpitön totuutta rakastava uskova, joka on ymmärtänyt väärin antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestyksen selviytyy uskossa eteenpäin myös antikristuksen ajassa, kunhan ensin toipuu siitä järkytyksestä, että hän oli uskonut eksytykseen ja petokseen koskien antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestystä.

Dan 11:32 kertoo meille myös sen kuinka antikristuksen vihanajassa Herran Jeesuksen opetuslapset pysyvät Jumalan armosta ja Jumalan voimasta lujana ja tekevät tehtävänsä, koska he tuntevat Jumalansa. Jumalaa ei voi tuntea ellei ole nöyrtynyt Herran edessä ja tullut pienelle paikalle, ja tuntee ja tietää itse olevansa heikko ja tarvitsevansa Jumalaa, ja siinä asemassa rakastaa totuudessa Herraa Jeesusta.

Dan 11 ja jakeet 33,34 ja 35 opettavat siitä kuinka antikristuksen joukot sortavat ja vainoavat totuudessa Jeesusta rakastavia lopunajan uskovia. Raamattu sanoo tässä, että antikristillisen järjestelmän kautta tulee tapahtumaan sellainenkin eksytys, missä petoksen, mielistelemisen ja teeskentelemisen kautta antikristusta kannattavat ihmiset liittyvät uskoviin ja teeskentelevät olevansa samassa uskossa kuin todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset. Raamatun mukaan tämä valheellisen operaation kautta Jumala koettelee, seuloo ja puhdistaa kansaansa. Raamatun opetuksen mukaan osa lopunajan uskovista kompastuu tämän valheellisen operaation kautta.

Kiitos Herralle, että Raamatun opetuksen kaikki lopunajan uskovat eivät kompastu tämän valheellisen operaation kautta, eikä antikristus kykene pettämään ja eksyttämään heitä, koska he tuntevat Jumalansa ja rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa.

Dan 11:36 kertoo kuinka antikristus korottaa itsensä ja uhittelee itse Jumalaa vastaan sekä puhuu kauheita asioita Jumalaa vastaan. Pahuuden lähettiläs antikristus esiintyy Jeesuksen toisena tulemuksena sekä sanoo olevansa "Jumala". Hän esiintyy hyvyyden lähettiläänä, mutta puhuu kauheita asioita, koska hän vääristää Jumalan sanan totuuden.

Dan 11:
37 Hän ei välitä isäinsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia.
38 Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa. Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla.
39 Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille-hän vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi.

Dan 11:37 jakeesta on monenlaista tulkintaa liittyen siihen mitä tarkoittaa ettei antikristus välitä naisten lempijumalasta. Tämä jae on myös käännetty eri tavoin kuten: ei välitä naisten rakkaudesta; ei tunne halua naisiin; ei välitä jumalasta, jota naiset palvovat. Dan 11:37 jakeesta on muun muassa seuraavanlaisia tulkintoja, antikristus olisi homo, joka ei välitä naisten rakkaudesta; Antikristus ei välitä jumalasta, jota naiset palvovat; Antikristus kieltää papeiltaan naimisiinmenon; Antikristus ei halua vaimoa itselleen jne.

En ole varma siitä mitä Dan 11:37:n jakeen kohta ei välitä naisten lempijumalasta tai ei välitä naisten rakkaudesta tarkoittaa. Ajattelen sen liittyvän kuitenkin jollakin tavalla siihen, että hän ei välittäisi naisten rakkaudesta. Voin olla tässä väärässäkin. Sitä en kuitenkaan sano, että antikristus olisi homo, sillä aika tulee näyttämään onko antikristus homo vai hetero.

Jotkut sanovat, että koska Dan 11:37 on kyse jumalista, jota vastaan antikristus uhittelee, niin silloin se tarkoittaisi, että antikristus ei välitä naisjumalista, koska hän korottaa itsensä yli kaiken Jumaluuden. Koska antikristus ei välitä mistään muusta kuin itsestään ja julistaa itse olevansa "Jumala", niin hän ei välittäisi naisjumalistakaan. Tämäkin tulkinta voi olla oikea ymmärrys asiasta.

Dan 11:38 sanoo kuinka antikristus kunnioittaa linnoitusten jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet. Mikä on tämä linnoitusten jumala, jota antikristus kunnioittaa? Dan 11:38:ssa on hepreaksi vele'eloah ma'uzzim (maozim). Maozim sana on monikko sanasta maoz (mauz), joka tarkoittaa vahvaa, voimakasta, linnoitusta. Sana Eloah tarkoittaa Jumalaa ja valhejumalaa. Olen tutkinut erilaisia tulkintoja ja selityksiä siitä kuka on tuo linnoituksen jumala ja rukouksessa tutkien päätynyt siihen, että linnoitusten jumala on saatana, jota antikristus kunnioittaa.

2 Kor 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala (Theos - Jumala) on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

Raamattu käyttää saatanasta sanaa Jumala esimerkiksi 2 Kor 4:4 kohdassa, jossa saatanasta käytetään nimitystä tämän maailman jumala.

Miksi Raamattu sanoo, että antikristus kunnioittaa sitä jumalaa, jota hänen isänsä (tarkoittaa tässä laajemmin ihmisiä, jotka ovat eläneet maan päälle ennen antikristusta) eivät tunteneet? Suurin osa ihmiskunnasta on uskonut erilaisiin jumaluuksiin ja epäjumaliin, joiden taustalla saatana on vaikuttanut, mutta näissä uskonnoissa tämä epäjumala on esitetty jumalana tai jumaluuksina ja ihmiset ovat luulleet palvoneensa Jumalaa, vaikka ovatkin palvoneet saatanaa. Mutta nyt antikristus saattaa koko maailman avoimesti palvomaan saatanaa (luciferia) ja siksi sanotaan, sitä jumalaa ei hänen isänsä tunteneet. Kun katsomme mitä YK:ssa toiminut David Spangler on sanonut, niin silloin ymmärrämme, että uusi maailmanjärjestys on antikristuksen valtakunta, jossa jokainen joutuu palvomaan saatanaa (lucifer):

Lusiferisti David Spangler (The Board of Directors of Planetary Citizens, Yhdistyneet Kansakunnat) on sanonut: Lusifer antaa lopullisen ... lusiferistisen vihkimyksen ... jota monet ihmiset nyt ja tulevina päivinä tulevat kohtaamaan - sillä se on vihkimys uuteen aikaan. ... Kukaan ei tule sisälle uuteen maailmanjärjestykseen ellei hän lupaa palvoa lusiferia. Kukaan ei tule sisälle uuteen aikaan ellei hän ota lusiferistista vihkimystä.

Paha antikristus saattaa koko maailman palvomaan avoimesti saatanaa, paitsi ettei Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset kumarra ja palvo saatanaa ja siitäkin syystä antikristus vainoaa Jumalan seurakuntaa. Raamattu antaa saman todistuksen tästä asiasta:

Ilm 13:
1 Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja kaikissa kymmenessä sarvessa oli kruunu ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi.

2 Peto, jonka näin, muistutti leopardia, mutta sillä oli jalat kuin karhulla ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

3 Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surmaniskun mutta haava oli parantunut.

Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä,

4 ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat:

- Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan?

5 Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan neljänkymmenenkahden kuukauden ajaksi.

6. Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa.

7 Sille annettiin myös lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat.
.............................
16 Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin.

17 Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Raamattu Kansalle

Ilmestyskirja sanoo kuinka merestä nousee peto, ja pedon päistä yksi on saanut surmaniskun (kuoliniskun), mutta kuoliniskun haava parantui. Tämä yksi pedon päistä on antikristus, joka matkii siinäkin Jeesusta, että antikristus saa kuolettavan iskun, mutta hän ikään kuin nousee kuolleista ja niin koko jumalaton maailma tulee seuramaan häntä. Ilmestyskirja sanoo kuinka lohikäärme (saatana) antoi pedolle (antikristus) sellaisen vallan.

Ilmestyskirja sanoo kuinka peto (antikristus) alkoi herjaamaan ja pilkkaamaan Jumalaa ja se saa tämän vallan 42 kuukauden ajaksi (kolme ja puoli vuotta). Ilmestyskirjan 13 luku kertoo myös sen kuinka antikristus (pakottaa ei ole oikea käännös tässä kohdin Raamattu Kansalle käännöksessä) saa jumalattoman maailman ottamaan pedon merkin, pedon nimen ja luvun. Ennen kuin antikristus asettaa pedon merkin maan päälle, niin sitä ennen tehdään ikään kuin esivalmisteluita pedon merkkiä varten erilaisilla ihmiseen asennettavilla järjestelmillä (joita en tule ottamaan itseeni, kuten en ota lopullista pedon merkkiäkään). Antikristus on se henkilö, joka tulee asettamaan pedon merkki järjestelmän maan päälle.

Ilm 19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet (proskynoe); ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.

Pedon merkkiä ei väkipakolla pakoteta ottamaan, mutta pedon merkkiä tullaan kyllä voimakkaasti painottamaan, että sellainen pitäisi ottaa. Pedon merkkiin, eli antikristuksen järjestelmään kuuluu myös antikristuksen kuvan ja itse antikristuksen kumartaminen, joka tarkoittaa palvomista, sillä kreikankielen sana proskyneo tarkoittaa päämerkitykseltään palvontaa sekä myös jonkun kunnioittamista ja kumartamista.

Raamatun opetuksen mukaan luopumus ja antikristus tulee ennen Jeesuksen toista tulemusta ja juutalaisen kansan kolmasosa tulee uskomaan lopunajan viimeisinä päivinä ennen Jeesuksen toista tulemusta, että Jeesus on Messias. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä juutalaiset eivät olleet ottaneet pedon merkkiä, koska he eivät voisi muuten pelastua. Pedon merkin aika voi olla todella lyhyt. Antikristuksen valtakausi maan päällä kestää kolme ja puoli vuotta ja voi olla ettei hän heti valtakautensa alussa aseta pedon merkkiä, van jossakin myöhemmässä vaiheessa, mutta antikristus on se henkilö, joka asettaa pedon merkki järjestelmän maan päälle. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen sitä mikään ihmisen ihon alle asennettava siru tai mikään rokote ei ole pedon merkki. Toki ihmisen ihon alle ei kuulu mikään vieras aine, jotka sisältävät vaarallisia aineita ja siksi minä itse en anna siruttaa itseäni ennen pedon merkkiä, enkä pedon merkillä, enkä myöskään tule ottamaan itseeni antikristillisen järjestelmän rokotteita.

Koska juutalaisten kolmasosa tulee päivien lopussa pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin se tarkoittaa sitä etteivät he ole ottaneet pedon merkkiä. Näyttää siltä, että antikristus ei saa juutalaisia, ei ainakaan tätä kolmatta osaa ottamaan pedon merkkiä, koska he tulevat vastaanottamaan pelastuksen.

Raamattu puhuu Ilmestyskirjasta pedosta myös antikristillisenä liittoutumana (eri maita ja johtajia), mutta käyttää myös antikristuksesta nimitystä peto, niin kuin sen voimme selvästi nähdä Ilmestyskirjan luvusta 13.  Ilmestyskirjan luku 13 kertoo kuinka antikristus peto nousee merestä. Jesaja 27:1 sanoo kuinka Herra (Jeesus) kostaa ja surmaa lohikäärmeen (antikristus), joka on meressä. Se miksi Raamattu käyttää antikristuksesta nimitystä lohikäärme, koska antikristus saa valtansa ja voimansa saatanalta. Antikristuksen päivät ovat tarkoin määrättyjä, eikä hänellä ole valtaa riehua maan päällä kuin kolme ja puoli vuotta ja sitten tulemuksessaan Herra Jeesus surmaa ja tuhoaa antikristuksen. Me emme voi tietää, mistä Jumala aloittaa antikristuksen kolmen ja puolen vuoden valtakauden laskemisen, koska emme voi tietää päivää ja hetkeä milloin Jeesus tulee. Mutta sen voimme tietää, että kun antikristus eksyttää maan päällä, niin Herran Jeesuksen tulemus on lähellä.

Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä

Raamattu puhuu Herran päivän (Jeesuksen tulemuksen) tulevan, niin kuin varas yöllä tulee. Kun tutkimme Raamatun opetusta ja Jeesuksen tulemusta niin kuin tulee varas yöllä, niin voimme nähdä siinä kaksi tärkeää asiaa, jota Jumalan sana haluaa painottaa, kun se puhuu ja opettaa Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan niin kuin varas tulee yöllä. Seuraavaksi käyn läpi nämä kaksi tärkeää asiaa.

Matt 24:
42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Herra Jeesus puhui tulemisestaan ja vertasi sitä yövartioon kun varas tulee ja meidän tulee valvoa ettei tuo varas voisi murtautua taloomme. Tuo varas on antikristus, ja yövartio tarkoittaa, että antikristus tulee silloin kun ihmiskunnassa synnin yö ja pimeys on pitkällä. Herra Jeesus kehotti olemaan valmiina, koska varas (antikristus) tulee ja hän pyrkii murtautumaan ja turmelemaan talosi (uskon Herran Jeesukseen totuudessa). Siksi meidän tulee olla valmiina, sillä sinä hetkenä kun Jeesus tulee, niin emme voi sitä tietää, koska se hetki ja päivä kun Jeesus tulee, niin emme sitä pysty etukäteen tietämään, siksi Jeesus tulee päivänä, jona emme luule Hänen tulevan.

Raamattu puhuu muualla kuten aikaisemmin toin esille, että antikristus pyrkii eksyttämään Herran Jeesuksen opetuslapsia ja tässä näemme, että hän on kuin varas yöllä, joka pyrkii murtautumaan taloomme, mutta kun valvomme, niin hän ei pääse murtautumaan meidän taloomme (ei pääse eksyttämään meidän sydäntämme). Kun Jeesus tulee, niin antikristus on kuin varas yöllä eksyttämässä ihmiskuntaa pyrkien varastamaan Jumalallekin kuuluvan omaisuuden, eli meidät uskovat, mutta kun rakastamme totuudessa Herraa Jeesusta, niin antikristus ei pääse varastamaan meidän sydämen uskoamme Herraan Jeesukseen.

Ilm 3:3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.

Raamatussa on useita kohtia, jotka puhuvat samalla tavalla, että Jeesuksen tulemus tapahtuu kuin varkaan tuleminen, mutta otin tähän esille nyt vain tämän yhden kohdan. Kun Raamattu sanoo Jeesuksen toisen tulemuksen tapahtuvan, niin kuin varas, niin se tarkoittaa sitä, että varas pyrkii tulemaan siten ettei häntä huomattaisi, eikä kukaan tiedä milloin varas iskee. Samalla tavalla tulee tapahtumaan Herran Jeesuksen tulemus, jota emme voi tietää etukäteen ja siksi meidän tulee olla koko ajan valmiina Herran Jeesuksen tulemukseen. Tosin ajanmerkeistä ja Raamatun opetuksen kautta voimme tietää sen, että luopumus ja antikristus tulee ennen Jeesuksen tulemusta, mutta siitäkään huolimatta emme voi tietää hetkeä ja päivää milloin Jeesus tulee.

Kun varas tulee, niin hän vie mukanaan sen mikä ei ole hänen omaansa. Kun Herra Jeesus tulee, niin Hän vie mukanaan vain sen mikä kuuluu Hänelle, sillä Herra Jeesus ottaa mukaansa Hänen seurakuntansa, joka on Hänen omaisuutensa, jonka Hän on oman verensä kautta ansainnut itselleen.

Isän kodissa on monta asuinsijaa

Joh 14:
1 ¶ "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4 ¶ Ja mihin minä menen-tien sinne te tiedätte."

Jotkut opettavat ja ymmärtävät, että kun Jeesus tulee, niin Hän ylöstempaa seurakunnan taivaaseen, missä vietetään seitsemän vuotta Karitsan häitä ja sinä aikana maan päällä on viimeinen seitsemän vuoden ajanjakso, jonka puolessa välissä alkaa antikristuksen valtakausi kolme ja puoli vuotta. Tämän opin mukaisesti Jeesus tulee ensin ja seurakunnan ylöstempauksen jälkeen ilmestyy antikristus. Kuten olemme edellä nähneet monien Raamatun kohtien kautta, niin ensin tapahtuu luopumus ja antikristuksen ilmestyminen, jonka jälkeen tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus.

Raamattu ei opeta mitään lopunajan seitsemästä vihan ajan vuodesta. Tämä väärä oppi perustuu Danielin kirjan 70 vuosiviikon väärään tulkintaan siitä, että Jumala olisi siirtänyt 70 vuosiviikon viimeisen seitsemän vuoden ajanjakso tämän armotalouskauden loppuun. Danielin 70 vuosiviikon profetia on yhtämittainen 490 vuoden ajanjakso. Lähdelinkeissä on kirjoitukseni Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia, jossa käyn perusteellisesti läpi 70 vuosiviikon profetian.

1 Tess 4:
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Opetus, joka sanoo, että seurakunta temmataan taivaaseen Jumalan luokse, koska Jeesus meni valmistamaan uskoville asuinsijaa taivaaseen Isän luokse ei perustu Jumalan sanan totuuteen. Kun seurakunnan ylöstempaus tapahtuu, niin seurakunta temmataan pilvissä Herraa (Jeesusta) vastaan yläilmoihin, ei Jumalan luokse, ei Jumalan taivaaseen, vaan tämän maailman pilviin ja yläilmoihin ja siellä yläilmoissa Herra Jeesus on vastassa ja vastaanottamassa seurakuntansa.

Raamatun opetuksen mukaan kun Jeesus tulee takaisin ja ottaa seurakunnan tykönsä (Joh 14:3), niin Jeesus ottaa seurakuntansa tulemuksessaan ylöstempauksessa sinne missä Hän on. Missä Jeesus on kun tapahtuu ylöstempaus? Herra Jeesus on pilvissä tämän maan yläilmoissa, ei Jumalan taivaassa, kun seurakunnan ylöstempaus tapahtuu, ja tulee todella selkeästi esille 1 Tess 4:16,17 Raamatun kohdasta.

Ilm 12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

Ilm 12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka oli kaikki pakanat hallitseva rautaisella vitsalla. Ja hänen poikansa temmattiin Jumalan tykö ja hänen istuimensa tykö. Biblia 1776

Rev 12:5 And she bare a man child, that was to ruling all folks in an iron rod [that was to rule all folks in an iron rod]; and her son was snatched (up) to God, and to his throne. Wycliffe Bible

Rev 12:5 - And she gave birth to a male child, who is to rule all nations with a rod of iron; and her son was rapt unto Aloha and unto his throne. Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation

Apt 1:
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".
9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.

Mark 16:19 ¶ Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.

Jotkut opettavat ja ymmärtävät, että Ilm 12:5 opettaisi seurakunnan ylöstempausta ja kuinka ylöstempauksessa seurakunta temmattaisiin taivaaseen Jumalan luokse. Ilm 12:5 jakeen Poikalapsi on Herra Jeesus ja asia- ja tekstiyhteys kertoo, että tämä syntynyt Poikalapsi (Jeesus), joka hallitsee kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, niin tämä Poikalapsi (Jeesus) temmattiin Jumalan ja Jumalan valtaistuimen luokse. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja Raamattu sanoo kuinka opetuslasten nähden Jeesus otettiin (temmattiin) ylös taivaaseen Jumalan luokse istumaan Jumalan oikealle puolelle (valtaistuimelle). Raamatun todistus on, että Ilm 12:5:n Poikalapsi, joka temmattiin taivaaseen Jumalan luokse on Jeesus, ei seurakunta.

Kun seurakunnan ylöstempaus tapahtuu, niin seurakunta temmataan pilvissä Herraan vastaan tämän maailman yläilmoihin, ei Jumalan taivaaseen, niin kuin Raamattu sanoo 1 Tess 4:17 jakeessa.

Raamatun opetus sulhasesta ja morsiamesta juutalaisille kuinka isä lähetti poikansa hakemaan itselleen morsianta, jonka hän vei isänsä kotiin on esikuvallinen opetus Jeesuksen tulemuksesta, joka myös kertoo meille sen milloin Jeesus vie morsiamensa Isän luokse ja Isän kotiin (Jumalan taivaaseen).

1 Moos 35:10 Ja Jumala sanoi hänelle: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel". -Niin hän sai nimen Israel.

Ef 2:
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 ¶ Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;

Jumala antoi Jaakobille nimen Israel ja Israel oli myös vanhassa liitossa sama kuin Jumalan kansa ja Jumalan seurakunta. Raamattu sanoo, että uskon kautta Jeesukseen myös me pakanauskovat pääsemme osallisiksi Israelin kansalaisoikeuteen, joka on sama asia kuin Jumalan kansa ja Jumalan seurakunta, olemme nyt Uudessa Liitossa Jumalan Israelin, Jumalan seurakunnan jäseniä. Kun tutkimme sitä miten Jaakob sai vaimonsa ja kuinka hän vei vaimonsa isänsä kotiin, niin se kertoo meille myös sen milloin Jeesus vie morsiamensa Isänsä kotiin.

1 Moos 28:
1 ¶ Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet; hän käski häntä ja sanoi hänelle: "Älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä,
2 vaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi Laabanin tyttäristä.

1 Moos 31:
17 ¶ Silloin Jaakob nousi ja nosti lapsensa ja vaimonsa kamelien selkään
18 ja kuljetti pois kaiken karjansa ja kaiken omaisuutensa, jonka hän oli koonnut, kaiken omistamansa ja Mesopotamiassa hankkimansa karjan, mennäkseen isänsä Iisakin luo Kanaanin maahan.

Joh 17:

1 ¶ Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;

2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.

3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Jaakobin isä Iisak lähetti poikansa Jaakobin, että Jaakob menisi ottamaan itselleen vaimon. Kun Jaakob lähti Laabanin luokse, niin hän otti itselleen vaimon ensin Leean ja sitten Raakelin. Kun Jaakob oli aikansa palvellut Laabania, niin hän lähti sieltä kohti isänsä kotia.

Raamattu sanoo, että Isä antaa Jeesukselle kaikki ne ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Isä valitsee Pojalleen morsiamen, joita ovat ne, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Tämä sama järjestys on siinä kuin Iisak lähettää Jaakobin ottamaan itselleen vaimon Laabanin tyttäristä. Iisak valitsi Jaakobille vaimon Laabanin tyttäristä.

Sitten kun Jaakob tuli ja otti Laabanin tyttäret vaimoikseen, niin se on esikuva Herran Jeesuksen tulemuksesta, sillä Jeesus sanoi, että Isä yksin tietää sen päivän milloin tulee tapahtumaan Jeesuksen tulemus. Tämä sama järjestys on siinä kun Iisak lähetti poikansa Jaakobin ottamaan itselleen vaimon. '

1 Moos 35:27 Ja Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen, Kirjat-Arbaan, se on Hebroniin, jossa Aabraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina.

Jaakob eli aikansa palvellen Laabania ja otti vaimonsa mukaansa ja vei heidät isänsä Iisakin luokse.  Iisak oli Hebronissa ja hepreankielen sana Hebron tarkoittaa yhteys, liitto, yhdistää. Jaakob matkasi pitkän matkan Laabanin luota ja eli vaimojensa kanssa ennen kuin hän vei vaimonsa isänsä Iisakin luokse. Tämä on esikuva Jeesuksen tulemuksesta ja siitä kuinka Jeesus vie morsiamensa Isänsä luokse, Isän kotiin.

Ilm 20:
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,

Ilmestyskirjan 20 luku jakeissa 4-7 kertoo mitä tapahtuu kun Jeesus on temmannut seurakuntansa tuulin ja pilviin tulemuksessaan. Seurakunnan ylöstempauksen jälkeen seurakunta ei mene heti välittömästi Isän luokse taivaaseen, vaan Jeesus tuo seurakuntansa maan päälle tuhannen vuoden ajaksi ja kaikkien aikojen Jumalan kansa ja Jumalan pelastamat ihmiset tulevat hallitsemaan Jeesuksen kanssa tämän maan päällä tuhat vuotta.

Samalla tavalla kun Jaakob oli hakenut vaimonsa, niin hän ei heti välittömästi mennyt vaimoineen isänsä Iisakin luokse, niin samalla tavalla tulee tapahtumaan, kun Jeesus saapuu ja hakee seurakuntansa ylöstempauksen kautta, niin Hän ei heti vie seurakuntaa Isän "kotiin" Uuteen Jerusalemiin.

Sak 14:
16 ¶ Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.
17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.

Sakarja 14:16,17 kertoo tuhatvuotisen kuningaskunnan ajasta (tuhatvuotinen valtakunta), jossa Herra Jeesus hallitsee rauhan Ruhtinaana. Tuhatvuotisessa Jeesuksen kuningaskunnassa on niiden pakanakansojen tähteitä, jotka hyökkäsivät lopunaikana Jerusalemia vastaan ennen Jeesuksen tulemusta. Näitä pakanakansojen tähteitä uskovat hallitsevat yhdessä Jeesuksen kanssa, mutta Herra Jeesus on toki ylin auktoriteetti tuhatvuotisessa kuningaskunnassa.

Herra Jeesus sanoi herättävänsä viimeisenä päivänä (kuolleiden ylösnousemus) ne ihmiset, jotka ovat uskoneet Häneen. Tämä tarkoittaa sitä, että Ilmestyskirjan 20 luvun ensimmäinen ylösnousemus on se kun Jeesuksen tulemuksessa kaikkien aikojen Jumalassa kuolleet ihmiset nousevat ylös ensin ennen ylöstemmattavaa seurakuntaa. Näin kaikki kaikkien aikojen Jumalan omat ovat mukana tuhatvuotisessa kuningaskunnassa eläen siellä Jeesuksen kanssa tuhat vuotta. Kirjoitan viimeisen päivän kuolleiden ylösnousemuksesta myöhemmin vielä enemmän ja tarkemmin.

Kun Ilmestyskirjan luku 20 jakeessa 5 sanoo, että muut kuolleet eivät vironneet eloon, niin se tarkoittaa sitä, että he ovat jumalattomina kuolleita ja he tulevat nousemaan kuolleista tuhatvuotisen kuningaskunnan jälkeen viimeisenä tuomiopäivänä tuomittaviksi syntiensä mukaan iankaikkiseen kadotukseen.

Kun Jaakob oli vaimoineen Laabanin luona ja matkasi kohti isänsä kotia, mutta ei ollut vielä mennyt isänsä kotiin on esikuvallinen opetus, joka tarkoittaa sitä, että kun Jeesuksen tulemuksessa Herrassa kuolleet ja maan päällä oleva seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin Herraan vastaan, niin sen jälkeen Jeesus on seurakuntansa kanssa maan päällä tuhat vuotta. Tuhannen vuoden jälkeen taivaasta laskeutuu Uudet Taivaat, Uusi Maa ja Uusi Jerusalem, joka on Isän "koti", jonne Jeesus vie seurakuntansa, missä Jumalan pelastamat ihmiset elävät iankaikkisesti:

Ilm 21:
1 ¶ Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

Raamatusta voimme selkeästi nähdä, että Raamatun häät, kun morsian kohtaa sulhasensa on esikuva Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta ja sen jälkeisestä hääajasta tuhatvuotisessa kuningaskunnassa, jonka jälkeen Ylkä vie morsiamensa, josta on tullut vaimo Isänsä "kotiin". Itse ymmärrän ja näen, että Karitsan häät ovat Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen jälkeen tuhatvuotisessa kuningaskunnassa ja se kuinka kauan ne kestävätm, joko 7 päivää tai jonkin muun ajan, niin sen saamme nähdä siellä, jos Jumalan armosta haluamme uskoa Herraan Jeesukseen loppuun asti. Ilmestyskirjan 19 luku sanoo, että Karitsan häät ovat tulleet, ja ne alkavat sen jälkeen kun Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus on tapahtunut:

Ilm 19:
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."
9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Herran Jeesuksen tulemus suuren ahdistuksen jälkeen

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
23 Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus sanoi mitkä merkit edeltävät Hänen tulemustaan. Herra Jeesus puhui monista ajanmerkeistä, jotka edeltävät Hänen tulemustaan, mutta tuon esille kirjoituksessani ihan viimeiset ajanmerkit, jotka edeltävät Herran Jeesuksen tulemusta.

Herra Jeesus sanoi, että ennen kuin Hän tulee, niin silloin oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ennen Jeesuksen tulemusta Matt 24:n kertoma suuri ahdistus tarkoittaa antikristuksen vihan aikaa sekä taivasten voimien järkkymisen aikakautta. Herra Jeesus sanoi, että ne päivät (suuren ahdistuksen päivät) lyhennetään valittujen tähden, joka on Jumalan seurakunta. Jeesuksen sanojen mukaan valitut, Jumalan seurakunta on maan päällä suuren ahdistuksen aikana.

Sitten Herra Jeesus sanoi, että nousee vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja, jotka tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, ja nämä väärät kristukset ja profeetat eksyttävät jos mahdollista myös joitakin Jeesuksen opetuslapsia. Se miksi nämä jotkut uskovat eksyvät lopunaikana johtuu siitä, että heidän keskipiste oli ihmeet ja tunnusteot ja rakkaus valheeseen, mutta ei rakkaus Jumalan sanan totuuteen.

Herra Jeesus myös sanoi, että katso olen tämän edeltäpäin sanonut ja Hän jatkaa sanoen: Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko. Tässä Messias Jeesus puhuu antikristuksesta, johon Hänen opetuslapsensa eivät saa uskoa. Kammio on alkutekstissä tameio, joka tarkoittaa salaista huonetta ja sellainen huone oli Jerusalemin temppelissä, jossa salaisesti lahjoitettiin rahaa köyhille. Jeesus oli erämaassa ennen kuin aloitti julkisen toimintansa Messiaana ja antikristus matkii Jeesusta ja hänellä on jonkinlainen erämaa vaiheensa. Sen lisäksi antikristus julistaa olevansa Jumala ja sen hän julistaa monessa paikassa myös Jerusalemiin rakennettavassa kolmannessa temppelissä.

Herra Jeesus varoitti Matt 24:26:ssa ettei Hänen opetuslapsensa saa uskoa antikristukseen, sillä antikristus sanoo olevansa Jeesuksen toinen tulemus. Tämä käy esille siitä, kun Matt 24:26 Jeesus varoitti omia opetuslapsiaan etteivät he saa uskoa antikristukseen, ja Jeesus jatkaa sanoen, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus, jolla Hän viittasi siihen kun Hän tulee toisen kerran, niin Hän tulee pilvissä suurella voimalla ja kunnialla, eikä Hän yhtäkkiä ilmesty maan päälle kävelemään ja julistamaan, mitä antikristus tekee. Toisin sanoen, Jeesuksen sanoista näemme, että antikristus pyrkii sanomaan olevansa Jeesuksen tulemuksen, mutta Jeesus ei yhtäkkiä ilmesty maan päälle ja mene Jerusalemin temppeliin jne. vaan kun Hän tulee, niin Hän tulee pilvissä ja kaikki maan päällä olevat ihmiset tulevat näkemään sen.

Raamattu sanoo (Matt 24:29) kuinka kohta niiden päivien ahdistuksen (suuri ahdistus) jälkeen taivaitten voimat järkkyvät, ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus tulee suuren ahdistuksen jälkeen, jolloin suuren pasuunan pauhatessa tapahtuu seurakunnan ylöstempaus, josta Matt 24:31 käyttää sanontaa suuren pasuunan pauhatessa Jeesuksen valitut kootaan neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Jeesus itse opetti maan päällä ollessaan, että Hän tulee toisen kerran takaisin suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Tämä on Raamatun selvääkin selvempi opetus, jonka sinettinä on Jeesuksen oma todistus, kun Hän vaelsi lihassa maan päällä.

Jumalassa kuolleiden ylösnousemus viimeisenä päivänä

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus herättää (nostaa) kuolleista viimeisenä päivänä kaikki ne ihmiset, jotka ovat uskoneet Häneen. Tämäkin Raamatun opettama asia todistaa sen, että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat vasta suuren ahdistuksen ajan jälkeen.

Joh 6:39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."
.........
44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä

Olen kuullut sellaisen selityksen, että kun Jeesus sanoi herättävänsä kuolleista ihmiset, jotka ovat uskoneet Häneen, niin se tarkoittaisi sitä, että kun ihminen kuolee milloin tahansa, niin Hän silloin kohtaa Jeesuksen, eikä tämä viimeinen päivä tarkoittaisi ihmiskunnan viimeistä päivää. Edellä oleva tulkinta on väärä tulkinta, jonka kautta ihminen pyrkii vääristelemään Jumalan sanaa ettei hänen tarvitsisi uskoa siihen, että Jeesus tulee vasta suuren ahdistuksen jälkeen.

Joh 11:
23 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".
24 Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".
25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Joh 11:24 puhuu viimeisen päivän ylösnousemuksesta, joka tarkoittaa tämän armotalouskauden viimeistä päivää, jolloin tulee tapahtumaan Jumalassa kuolleiden ylösnousemus.

Matt 28:
18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Matt 28:20 todistaa sen, että Jumalassa kuolleet tulevat nousemaan kuolleista tämän armotalouskauden viimeisenä päivänä. Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti, jolla Hän tarkoitti tämän armotalouskauden viimeistä päivää. Messias Jeesus on Pyhässä Hengessä joka päivä opetuslastensa kanssa aina tämän armotalouskauden viimeiseen päivään asti, jolloin Hän tulee. Me emme kuitenkaan voi tietää etukäteen mikä on se hetki ja mikä päivä on tämän armotalouskauden viimeinen päivä. Tämän armotalouskauden viimeisenä päivänä Herra Jeesus tulee, ja silloin tapahtuu Jumalassa kuolleiden ylösnousemus sekä seurakunnan ylöstempaus.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

1 Tess 4 luvun jakeet 15-17 sanoo, että kun Jeesus tulee (toinen tulemus), niin silloin kuuluu Jumalan pasuunan ääni ja Kristuksessa (kaikkien aikojen Jumalassa kuolleet) kuolleet nousevat ensin (Jumalassa kuolleiden ylösnousemus) ja sen jälkeen maan päällä oleva seurakunta temmataan pilvissä Herraa vastaan. Raamattu opettaa tässä kohdassa, että Jumalassa kuolleiden ylösnousemus tapahtuu silloin kun Herra Jeesus tulee ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. Raamatun selvääkin selvempi opetus on, että ensin tapahtuu luopumus ja antikristus ilmestyy, jonka jälkeen Herra Jeesus tulee.

Loppusanat

Luuk 21:
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Herra Jeesus sanoi, että lopunaikana kansoilla (jumalattomilla) on ahdistus maan päällä ja epätoivo, ja moni ihminen menehtyy pelätessään sitä mikä maanpiiriä kohtaa, koska taivaitten voimat tulevat järkkymään. Näiden tapahtumien jälkeen (suuri ahdistus) Herra Jeesus tulee pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Herra Jeesus sanoi, että kun nämä alkavat tapahtua, joilla Hän tarkoitti suuren ahdistuksen ajan tapahtumia, niin Häneen uskovien ihmisten tulee rohkaista itsensä ja nostaa päänsä, koska heidän vapautuksensa on lähellä, kun Herra Jeesus tulee.

Inhimillisesti meitä uskoviakin voi pelottaa lopunajan suuren ahdistuksen tapahtumat, mutta Herra Jeesus haluaa rohkaista meitä, ja Jeesuksen rohkaisun ansiosta Pyhän Hengen vaikutuksen kautta me voimme rohkaista itsemme ja nostaa päämme ja odottaa iloa tuntien sitä hetkeä, kun Messias Jeesus tulee hakemaan morsiamensa, josta tulee Kristuksen vaimo ylöstempauksessa ja näin seurakunta saa elää Kristuksen vaimona tuhat vuotta Jeesuksen kuningaskunnassa, jonka jälkeen Jeesus vie meidät Isänsä luokse. Kiitos Herralle, meidän Jumalallemme, Jeesuksen verestä, pelastuksesta, lunastuksesta ja sovituksesta sekä Jumalan armosta ja rakkaudesta ihmislasta kohtaan, amen, tule Herra Jeesus!
 

 

Petri Paavola 6.8.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
Raamattu Kansalle
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
Irenaeus - Against Heresies
Tekstissä mainitut lähteet
collinsdictionary.com/ dictionary/ english/catch-up
newadvent.org/cathen/ 08552a (katolinen ensyklopedia - suuri luopumus ja antikristus)
Kitee 25.7.2020 Herran Jeesuksen tulemus 100 jKr. ja apostasia sana
Kitee 25.7.2020 Eksytys koskien Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta

kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen
kotipetripaavola.com/ danielin kirjan profetia 70 vuosiviikosta
  


 

 

 

eXTReMe Tracker