Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kristinuskon valhejäljitelmä - Eräs historian suurimmista huijauksista ja petoksista 

Ylen TV1 kanavan Perjantai ohjelmassa (6.5.2016), jonka aiheena oli: Sallikaa heidän tulla minun tyköni, tuli esille erään historian suurimpiin lukeutuvan huijauksen perusta. Tämä huijaus ja petos meni ohi sellaiselta ihmiseltä, joka ei tunne ja ymmärrä sitä mitä Raamattu opettaa. Perjantai ohjelmassa Opus Dein jäsen ja katolinen pappi Oskari Juurikkala kertoi ettei katolisen kirkon teologia ole vain puhtaasti Raamatun asia, vaan myös pyrkimys ymmärtää järjellisesti inhimillistä elämää ja kokemusta ja siksi siinä on mahdollisuutta syventämiseen ja uudenlaiseen ymmärrykseen. Katolisen kirkon paavit ovat myös ylistäneet ihmisen järkeä ja filosofiaa sekä sanoneet järjen ja filosofian auttavan ymmärtävän syvällisemmin uskoa ja totuuden ilmoitusta.

Vertaamalla paavien ja Juurikkalan lausuntoja Raamatun opetukseen näemme katolisen kirkon järjellisen (filosofian) ymmärryksen ja sitä kautta oppien ja uskon opettamisen olevan täysin vastoin Raamatun sanan opetusta. Kun tutkimme ja vertaamme muutenkin Raamatun ja Rooman katolisen kirkon opetusta keskenään, niin näemme ettei se edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä. Rooman katolisen kirkon luoma kuva itsestään Raamatullisena kristinuskona on eräs historian suurimmista huijauksista ja petoksista.

Raamatun ja katolisen kirkon opetukset filosofiasta

Paavi Johannes Paavali II:n kiertokirje Fides et Ratio: 3. Ihmisellä on monipuoliset mahdollisuudet edistää omalta osaltaan totuuden syvempää tietämistä ja tehdä siten oma olemassaolonsa inhimillisemmäksi. Filosofialla on näiden mahdollisuuksien joukossa merkittävä asema. Se auttaa välittömästi asettamaan kysymyksen elämän tarkoituksesta ja hahmottamaan siihen vastauksen. Näin filosofia on ihmiskunnan jaloimpia tehtäviä. Sana ”filosofia” merkitsee kreikankielisen etymologiansa mukaisesti ”rakkautta viisauteen”. Filosofian synty ja kehitys osuukin juuri siihen ajanjaksoon, jona ihminen alkoi kysyä asioiden perustaa ja päämäärää. Se näyttää monin tavoin ja muodoin, että pyrkimys totuuteen kuuluu ihmisen luontoon. Ihmisellä on järkeensä perustuva synnynnäinen ominaisuus kysyä asioiden alkuperää. Samalla saamme huomata selvästi, että vähitellen löydetyt vastaukset sijoittuvat sellaiseen horisonttiin, jossa ihmistä ympäröivät erilaiset kulttuurit täydentävät toisiaan. 5. Kirkko puolestaan tunnustaa, että järjellä on oma osuutensa pyrittäessä niihin päämääriin, jotka tekevät ihmisen olemassaolosta entistä ihmisarvoisemman. Kirkko näkee nimittäin filosofian tienä, jolla tunnistetaan ihmisen olemassaoloa koskevat perustotuudet. Samalla se pitää filosofiaa luovuttamattomana apukeinona syventää uskon käsittämistä ja välittää evankeliumin totuus niille, jotka eivät sitä vielä tunne.

Raamattu sanoo Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa ja kahdeksannessa jakeessa alkutekstin mukaan, että katsokaa ettei kukaan vangitse (tai viettele) teitä filosofialla ja tyhjällä tai turhalla petoksella pitäytyen ihmisten perinteisiin (perinnäissääntöihin) ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Raamattu pitää filosofiaa Raamatullisen uskon vihollisena sekä petoksena koskien ihmisen olemassa olemisen tarkoitusta ja totuutta Jumalasta ja Jumalan ilmoituksesta.

Apostolien tekojen 17 luvussa Paavali keskusteli epikurolaisten ja stoalaisten filosofien kanssa. Paavali toi esille kuinka heidän ymmärryksensä Jumalasta ja Jumalan palvelemisesta, eli Jumalan tahdon mukaisesta elämästä ei ollut oikea ja Raamatun opetuksen mukainen. Katolinen kirkko opettaa ja tunnustaa kreikkalaisella antiikin filosofialla olevan osa ihmisen olemassa olemisen perustotuuksista. Raamattu ja apostoli Paavali osoittavat ettei kreikkalainen filosofia perustu totuuteen ihmisen olemassa olemisesta ja elämän tarkoituksesta.

Katolinen kirkko pitää filosofiaa apukeinona uskon ymmärtämisen syventämisessä ja evankeliumin välittämisessä. Raamattu sanoo 1 Korinttolaiskirjeen 3 luvussa tämän maailman viisauden (ihmisviisaus) olevan Jumalalle hullutus, eli ihmisviisaudella ei ole mitään arvoa uskon asioissa, vaan päinvastoin se on haitallista ja eksyttää ihmisiä pois Jumalan sanan totuudesta. Raamattu opettaa 1 Korinttolaiskirjeen 1 luvussa evankeliumin olevan hullutus ihmisen viisaudelle eikä ihminen voi ymmärtää evankeliumin sanomaa ihmisviisauden kautta, vaan Jumalan sanan totuuden kautta, jonka Pyhä Henki avaa ihmiselle. Rooman katolisen kirkon pyrkimys ihmisviisauden kautta oppia tuntemaan Jumalaa ja opettamaan Raamattua on johdattanut katolisen kirkon eksymyksen tielle sekä tehnyt sen eksyttäjäksi.

Paavi Pius XII:n kiertokirje Humani Generis: On erittäin hyvin tunnettua kuinka kirkko arvostaa ihmisen järkeä, sillä järki osoittaa varmasti Jumalan olemassaolon, persoonallisen ja yhden; ja todistaa ilman epäilystä jumalallisilla merkeillä kristillisen uskon perustukset; ilmaisee oikein lain, jonka Luoja on painanut ihmisten sydämiin; ja lopuksi saavuttaa joitakin ajatuksia salaisuuksista, mysteereistä. Mutta järki voi suorittaa nämä toiminnot turvallisesti ja hyvin vain kun sitä on harjoitettu oikein, kun sitä on innoitettu järkevällä filosofialla, joka on kauan ollut, niin kuin se oli isien perintönä annettu varhaisena kristillisenä aikana, ja mikä lisäksi hallitsee auktoriteettina vielä suuremmasta järjestyksestä, alkaen kirkon opetuksen auktoriteetista, sekä itse valkeuden jumalallisesta ilmoituksesta, on tärkeä perusta opeille, joka on yksityiskohtaisesti määritelty vähän kerrassaan suurten ja nerokkaiden miesten toimesta. Tämä filosofia on kirkon tunnustama ja hyväksymä, joka on turva aidolle ja pätevälle ihmisymmärrykselle, järkähtämätön ja pätevä järjen metafyysinen periaate, kausaliteetti, ja peruuttamaton ja lopulta mielen kyky saavuttaa varma ja muuttumaton totuus. (kohta 29)

Sananlaskujen luku 3 opettaa ettei ihminen saa turvata omaan ymmärrykseensä (ihmisviisaus), vaan hänen tulee turvata kaikesta sydämestään Herraan (Jumalaan) eikä ihminen saa pitää itseään viisaana (ihmisviisaus) omissa silmissään. 1 Korinttolaiskirjeen 2 luku opettaa ettei Herran Jeesuksen opetuslapsen usko saa perustua ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Samoin 1 Korinttolaiskirjeen 2 luku opettaa ettei luonnollinen ihminen (ihmisviisaus ja ihmisen oma järki) kykene ymmärtämään Jumalan sanan opetuksia, koska Jumalan sanaa on tutkittava hengellisesti, eli Pyhän Hengen avustamana, jolloin Jumalan Pyhä Henki avaa uskovan ihmisen ymmärtämään Jumalan sanaa oikealla tavalla.

Raamattu ei opeta, että alkuseurakunnan uskovat olisivat turvautuneet filosofiaan, vaan päinvastoin he pitivät sitä eksytyksenä, joka eksyttää ihmisiä pois Jumalan sanan totuudesta. Katolisen kirkon opetus varhaisista kirkon isistä, jotka ovat antaneet kirkolle filosofian perintönä ei tarkoita alkuseurakunnan uskovia, vaan sen jälkeen tulleita ihmisiä, jotka alkoivat muokata kristinuskoa väärään suuntaan sotkien siihen mukaan filosofiaa ja muunlaista hapatetta mm. muinaisten uskontojen uskomuksia.

Raamattu ei opeta ihmisen järkensä kautta löytävän Jumalaa, pelastusta ja totuutta, vaan ihminen järkeensä (ihmisviisaus) luottaen eksyy pois Jumalan pelastuksesta ja totuudesta. Raamatun opetuksen mukaan ihminen saa ja hänen tulee käyttää järkeänsä, mutta sillä tavalla ettei hän luota järkensä kautta ihmisviisauteen, vaan turvaa kaikesta sydämestään (järki, mieli, ajatukset) Jumalan viisauteen, josta Raamattu opettaa.

Ihmisviisaus syrjäyttää aina Jumalan tahdon ja varsinkin silloin, kun ihmisviisaus pyrkii ohjaamaan ihmisen mielen käyttäytymistä ja ajattelutapaa. Monet uskovat pyrkivät tuomaan uskon asioihin lisäsyvyyttä akateemisen ihmisviisauden kautta, mutta Raamattu puhuu lapsenomaisesta uskosta (totuuden rakkaudessa Pyhän Hengen vaikutuksesta), joka on ainoa tapa toteuttaa Raamatun uskoa. Akateeminen viisaus pätee niillä aloilla mihin akateeminen koulutus kouluttaa ihmisiä, mutta ei uskon asioihin. Siksi nämä kaksi asiaa tulee erottaa toisistaan ja niiden tulee elää omaa elämäänsä omassa ympäristössään, eli lapsenomainen usko totuuden rakkaudessa on ainoa vaikutin uskon asioissa ja akateeminen ihmisviisaus toimii ja on pätevä vain niillä aloilla, joihin akateeminen ihmisviisaus antaa pätevyyden toimia.

Akateemisen koulutuksen omaava uskova ihminen ei ole huonompi uskova kun sellainen uskova, jolla ei ole akateemista koulutusta, vaan molemmat ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita Jumalalle. Tuon esille vielä sen, että uskovalla voi olla akateeminen koulutus ja hän voi toimia ja työskennellä akateemisen koulutuksen vaatimassa tehtävässä, mutta akateeminen koulutus ei saa toimia uskonelämän rakennusaineena, koska uskonelämän rakennusaineet ovat Raamatun Jumalan Pyhän Hengen vaikutus ja Jumalan sanan totuus.

Katolinen kirkko ei edusta Raamatullista kristinuskoa

Kun tutkimme katolisen kirkon pelastusoppia, niin se on vastoin Raamatun opetusta ja edustaa niin sanottua toista evankeliumia, minkä takia katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä.

Raamattu opettaa 1 Johanneksenkirjeen toisessa luvussa Herran Jeesuksen olevan syntien Sovittaja sekä 1 Timoteuskirjeen 2 luvussa Raamattu sanoo Herran Jeesuksen olevan ainoa Välimies (syntien Sovittaja) Jumalan ja ihmisten välillä. Tämän lisäksi Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumin 14 luvussa Jeesuksen olevan tie ja totuus ja elämä, eikä kukaan ihminen tule Isä Jumalan luokse muutoin kuin Herran Jeesuksen kautta.

Katolisen kirkon terve Maria rukouksen opetuksen mukaan rukouksessa huudetaan avuksi Mariaa, jossa katolinen hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että Maria sovittaisi syntiset Jumalalle, että ihmiset saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, jolla ei ole loppua.

Rooman katolinen kirkko tuo Jeesuksen rinnalle syntien sovittajaksi Marian. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen olevan ainoa syntien Sovittaja ja tämän takia katolisen kirkon opetus on väärää evankeliumia, koska Jeesuksen rinnalle ei saa tuoda toista pelastustietä. Tämä myös tarkoittaa sitä ettei Rooman katolinen kirkko ole Raamatullista kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmä. Listaa katolisen kirkon monista erilaisista pelastusteistä ja harhaopeista voisi jatkaa pitkälti, mutta edellä oleva Maria sovittaa syntiset Jumalalle oppi jo yksistään todistaa ettei katolinen kirkko edusta Raamatullista kristinuskoa.

Katolisen kirkon opetus Maria sovittaa syntiset Jumalalle ei ole vain inhimillinen opillinen erehdys, vaan myös tietoista väärän evankeliumin levittämistä ja ihmiset, jotka uskovat Marian sovittavan ihmiset Jumalalle tai uskovat johonkin muuhun katolisen kirkon opettamaan pelastustiehen Jeesuksen rinnalla eivät edusta Raamatun kristinuskoa.

Rooman katolinen kirkko on antanut itsestään sen kuvan, että se edustaisi Raamatullista kristinuskoa, mutta tämä on eräs historian suurimmista huijauksista. Suurin osa ihmiskuntaa elää siinä uskossa, että katolinen kirkko edustaisi aitoa kristinuskoa, mutta tämä on suuri historiallinen virhe ja eksytys. Historian aikana monet ihmiset ovat Raamatun sanaan vedoten osoittaneet ettei katolinen kirkko edusta aitoa kristinuskoa. Rooman katolinen kirkko on tapattanut monet niistä ihmisistä, jotka ovat kertoneet totuuden katolisesta valheesta ja eksytyksestä. Katolisen kirkon historian verityöt sekä nykyiset synnit osoittavat sen ettei se edusta Raamatun kristinuskoa.

Rooman katolinen kirkko asettaa katolisen perinteen Raamatun asemaan

Katolisen kirkon katekismuksessa vuodelta 1953 (s. 9) sanotaan: Riittääkö, että uskotaan ainoastaan se, mikä on pyhässä Raamatussa? Katolinen katekismus vastaa: Ei; meidän pitää uskoa muistotietokin, sillä perimätieto on kirjoittamaton raamattu.

Katolisen kirkon katekismus vuodelta 1953 (s. 10) sanoo, että kristityn pitää uskoa kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut ja katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on pyhään raamattuun kirjoitettu tai ei.

Katolisen kirkon katekismus vuodelta 1953 (s. 53) sanoo, että se joka tietää katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi on iankaikkisen pelastuksen menettämisen uhalla velvollinen olemaan kirkon jäsen, uskomaan kirkon opin, nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen.

Katolinen kirkko vahvistaa sen, että vuoden 1953 katekismuksen opetukset ovat yhä voimassa.

Johanneksen evankeliumin luvun 7 jae 38 sanoo alkutekstin sanajärjestyksen mukaan: Joka uskoo minuun (Jeesukseen), hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

Raamattu sanoo, että Jeesukseen tulee uskoa niin kuin Raamattu opettaa. Katolinen kirkko opettaa ettei se riitä jos ihminen uskoo ainoastaan Raamatun sanaa, vaan sen lisäksi pitää uskoa katolinen traditio, jonka kirkko asettaa uskottavaksi, vaikka katolista traditioita ei olekaan kirjoitettu Raamattuun. Tässäkin kohdassa katolinen kirkko opettaa räikeästi vastoin Raamatun sanaa ja pyrkii kumoamaan sen mitä Raamattu opettaa. Todellinen kristinusko ei aseta Raamatun (Jumalan sanan) rinnalle uskottavaksi ihmisten perinteitä. Rooman katolisen kirkon opetukset paljastavat sen ettei se edusta aitoa Raamatun kristinuskoa, vaan on antikristillinen järjestö ja kristinuskon valhejäljitelmä.

Katolinen kirkko sitoo jäsenensä järjestelmäänsä uhaten pelastuksen menettämisellä jos katolilainen ei usko koko kirkon oppia. Todellisuudessa katolisella kirkolla ei ole pelastusta, koska se opettaa väärää evankeliumia. Katolisen kirkon jäsen voi pelastua vain jos hän hylkää kirkkonsa väärät opetukset ja asettaa uskon ja pelastuksen yksin Herran Jeesuksen varaan.

Raamatullinen pelastuksen evankeliumi

Raamattu sanoo ihmisen synnin orjuuden tähden kulkevan kohti iankaikkista kadotusta, mutta Jumala rakkaudessaan on valmistanut ihmiselle pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen tunnustaa syntinsä ja tekee parannuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän Jumalan luona.

Raamatun sanoma on rakkauskertomus Luojan ja luodun välillä siitä kuinka Luoja rakastaa luotuansa iankaikkisen rakkauden kautta. Kun ihminen vastaa Jumalan rakkauteen uskoen Jeesukseen, niin hän saa elämälleen tarkoituksen. Usko ja rakkaus Jeesukseen pitää ihmisen poissa synnin teiltä ja johdattaa hänet elämään rehellisesti totuudessa ja rakkaudessa Jumalaa ja kaikkia lähimmäisiään kohtaan.

Jumala ei vaadi ihmiseltä täydellisyyttä, koska Jeesus oli täydellinen. Jumala ei vaadi ihmiseltä suorituksia, koska Jeesus täytti kaiken lain. Jumala ei haluaisi rangaista ihmistä, koska Jeesus kantoi rangaistuksen meidän edestämme. Jumala ei haluaisi kenenkään kärsivän, koska Jeesus kärsi meidän puolestamme. Jumala ei haluaisi kenenkään kuolevan, koska Jeesus kuoli meidän puolestamme. Uskon kautta Herraan Jeesukseen löydät elämäsi todellisen tarkoituksen sekä saat iankaikkisen elämän ja kokea iankaikkisesti sen kuinka Jumala rakastaa sinua täydellisen rakkauden kautta. Ihminen ei voi koskaan kokea suurempaa rakkautta kuin saada olla Jumalan täydellisen rakkauden kohteena.

 

 

Petri Paavola 4.7.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
YLE Perjantai jakso 16: Sallikaa heidän tulla minun tyköni 6.5.2016
w2.vatican.va/john-paul-ii/encyclicals
w2.vatican.va/pius-xii/encyclicals
newadvent.org/cathen/07110b

 

 

 

eXTReMe Tracker