Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Pyhä Henki avaa ymmärryksen

              

Pyhä Henki johdattaa totuuteen

 

Joh 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Me uskovat usein luemme Raamattua, jonkun tulkinnan kautta, joskus oman järkeilymme kautta, toisinaan jonkun kirkkokunnan tai uskonsuunnan opin kautta jne. Raamatun opetuksen mukaan ainoa tapa ymmärtää Jumalan sanan totuutta on se kun Pyhä Henki avaa meille totuuden sanaa. Tämä on asian ydin ja tätä Jumala haluaisi opettaa jokaiselle Häneen uskovalle ihmiselle. Emme ole emmekä tule täydellisiksi, mutta siitä huolimatta Raamattu ei avaudu kuin Pyhässä Hengessä ja siksi kaikki tulkinnat, jotka eivät ole Pyhän Hengen avaamia ovat ihmisten tulkintoja, perinteitä, ihmisoppeja, ei Raamatun totuutta.

Tämä on ihana ja verraton lupaus ja asetus, että jokainen uskova on samassa asemassa koskien Jumalan sanan totuuden ymmärtämistä, sillä kaikille on annettu sama tie. Kukaan ei sitä ymmärrä oman järkensä kautta, vaan se avataan kaikille Pyhän Hengen kautta. Kaikilla on samat mahdollisuudet, mutta se on toinen asia kuinka paljon antaudumme Pyhän Hengen johdatukselle Raamatun ymmärtämisessä.

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Vain sellaiset uskovat ihmiset voivat ymmärtää koko ajan Jumalan sanaa syvällisemmin, jotka rakastavat Herraa Jeesusta, sillä Jeesus lupasi avata sanaansa ja ilmoittaa tahdostaan niille, jotka rakastavat Häntä. Kyse ei ole teologisesta tai muustakaan oppiarvosta, vaan Jeesuksen rakastamisesta. Olen joskus kuullut jonkun sanovan, että ymmärrät Jumalan sanan totuudesta vain sen verran kuinka paljon tai vähän rakastat Jeesusta. Minä uskon asian olevan juuri näin. Emme tule täydelliseksi Jumalan rakkaudessa, mutta Raamatun opetuksen mukaan saamme koko ajan kasvaa Jumalan rakkaudessa Pyhässä Hengessä. Tämän seurauksena opimme koko ajan ymmärtämään Jumalan sanan totuutta entistä enemmän ja syvällisemmin, jos antaudumme sydämestämme kasvamaan Herran Jeesuksen rakastamisessa.

Raamatun monet erilaiset tulkinnat samoista opetuksista johtuvat siitä, että meidän uskovien keskuudessa on paljon oman minän järkeilyä, uskonnollisiin ihmisoppeihin perustamista, väärässä mielenlaadussa tehtyä oikeassa olemisen halua, ylpeyttä estämässä parannuksen tekoa vääristä opetuksista jne. Kukaan meistä ei ole kaikessa oikeassa, mutta kaikki erilaiset tulkinnat samoista asioista eivät ole yhtä aikaa totta, sillä on vain yksi totuus esim. koskien sitä milloin ja miksi tulee vastaanottaa vesikaste. Pyhä Henki haluaa johdattaa kaikkia uskovia uskomaan Raamatun opetuksista samalla tavalla ja se on eri asia haluammeko me aina kaikissa asioissa uskoa niin kuin Raamattu opettaa.

Kukaan ei voi omia Raamatun tulkintaa itselleen, sillä kaikkien uskovien tulisi nöyrtyä vastaanottamaan Pyhän Hengen antama opetus. Se tulee muistaa, että Pyhä Henki pääsee opettamaan vain niitä, jotka rakastavat Jeesusta. Muista myös se, että Raamatun sanoma on ajankohtainen ja muuttumaton riippumatta aikakausista, kulttuureista tai puhutusta kielestä, sillä Raamatun sanoma on aina sama kaikille aikakausille, kulttuureille ja kielille.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

John 7:38 He that believes on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. (AKJV)

Johannes 7:38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. (Luther 1545)

Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. (Reina Valera Antigua)

Raamattu opettaa espanjaksi, saksaksi, englanniksi, suomeksi jne. että hän joka uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin hänen sisimmästään on juoksevan elävän veden virrat (Pyhä Henki). Jumala opettaa kaikkina aikakausina, kulttuureissa ja kielillä samaa sanomaa Herrasta Jeesuksesta ja kuinka Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu (Jumalan sana) opettaa, koska on yksi Herra ja yksi usko.

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Raamattu opettaa, että kaikki se tulee koetella minkä sanotaan tapahtuvan ja minkä sanotaan olevan Raamatusta ja Jumalasta. Raamatun opetuksen mukaan koettelemisen tarkoitus on oppia erottamaan hyvä (Jumalan tahto ja totuus) sekä paha (synti, eli Jumalan tahdon vastaiset asiat). Kun uskova oppii tutkimisen sekä koettelemisen kautta ymmärtämään Jumalan tahtoa ja totuutta, niin hän kykenee Pyhän Hengen auttamana ja vaikuttamana ojentautumaan ja kasvamaan pyhityselämässä, niin että hänen henkensä, sielunsa ja ruumiinsa oppii nuhteettomuuteen, joka tarkoittaa Jumalan sanan totuuden mukaista elämää.

Pyhä Henki avaa kaikille uskoville Jumalan sanan totuutta, mutta se ei tarkoita sitä että jokaisella voi olla oma totuutensa. Raamatun opetuksen mukaan uskova ihminen eksyy ellei hän tunne Kirjoituksia (Raamattu - Jumalan sana) sekä Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Raamattu opettaa kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä on Jumalan asettama turvallinen tie, sillä se mitä Pyhä Henki avaa, puhuu ja opettaa meille totuutena, niin sen täytyy löytyä Raamatun sanasta. Näin Jumalan sana näyttää meille kaikille onko Pyhä Henki avannut meille sen mitä sanomme ja opetamme tai onko se järjen päätelmiä tai peräti eksyttäväisen hengen kautta tullutta opetusta.

2 Kor 10:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

Moni sanoo, että tuleehan uskovan käyttää järkeään uskomisessa Raamatun Jumalaan. Raamatun opetuksen mukaan järjen päätelmien kautta ei voi ymmärtää Jumalan sanan totuutta.  Jos tutkimme ja luemme Raamatun kokonaisopetusta, niin huomaamme Raamatun todellakin opettavan ettei Raamatun sanan opetus avaudu ihmisviisauden ja järjen päätelmien kautta. Uskovan tulee käyttää järkeään siten, että suostuu uskomaan sen mitä Pyhä Henki avaa Raamatun sanasta ja siten järki alistuu Jumalan sanan totuuden alle. Tällä tavalla ei ole kyse järkeisuskosta, vaan Jumalan vaikuttamasta uskosta ja ymmärryksestä.

1 Tiit 3:
14 ¶ Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän,
15 että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.

Apt 2:
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 ¶ Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

Kol 3:
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

1 Piet 4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

Vaikka Pyhä Henki on ainoa, joka voi avata uskovaa ymmärtämään Jumalan sanan opetuksia, niin siitä huolimatta meidän tulisi kokoontua seurakuntana yhteen rakentumaan, koska se on Jumalan asetus ja säätämys.

Raamatun opetuksen mukaan uskovien tulee seurakuntana (sekä tietysti yksilöuskovina) pysyä apostolien opetuksessa (Raamatun opetus UL:n järjestyksen mukaan) ja keskinäisessä seurakuntayhteydessä, leivän murtamisessa (Herran ateria) ja rukouksissa. Seurakuntayhteydessä Jumalan voitelemat paimenet ja vanhimmat opettavat Jumalan sanan totuutta, jonka Pyhä Henki avaa uskovan ymmärrykselle. Siitäkin huolimatta, että Pyhä Henki avaa Raamatun sanan totuutta, niin uskovien tulee kokoontua yhteen, sillä Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki opettaa uskovia myös seurakuntayhteyden kautta. Jos joku jää tietoisesti yksin eikä tule seurakunnan yhteyteen, vaan sanoo Pyhän Hengen puhuvan ja opettavan häntä eikä hän tarvitse uskovien yhteyttä, niin silloin tällainen uskova on epäterveessä uskossa sekä suuressa vaarassa eksyä ylpeyteen sekä sitä kautta monenlaisiin vahingollisiin vääriin opetuksiin.

Elämme haastavassa ja vaikeassa ajassa, jossa joskus jonkin uskovan kohdalla on niin ettei asuinpaikan lähellä ole tervehenkistä seurakuntaa, vaan epäterveessä uskossa olevia seurakuntia. Tällaisessa tapauksessa on parempi, että hän pyrkisi edes yhden tervehenkisen uskovan kanssa rakentumaan tai muutaman sellaisen kanssa, kun että hän olisi mukana eksyttävässä toiminnassa. Jos on tällainen tilanne ettei ole tervehenkistä seurakunta yhteyttä, niin silloin on kuitenkin Jumalan tahdon mukaista rukoilla sellaista ja heti mennä sellaiseen yhteyteen kun se löytyy Jumalan johdatuksessa.
 

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker