Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Seurakunnan ennallistaminen kristinuskon juuret sekä Israelin kansan pelastuminen

Tänä päivänä uskovien keskuudessa puhutaan ja opetetaan jonkin verran seurakunnan ennalleen asettamisesta, mutta opettaako Raamattu tästä aiheesta mitään? Mitkä ovat kristinuskon juuret, onko seurakunta järjestäytynyt nykypäivänä Raamatun opetuksen mukaiseen järjestykseen? Opettaako Raamattu Jumalan pelastavan lopunaikana koko Israelin kansan? Onko seurakunnan ennallistamisella, kristinuskon juurilla sekä Israelin kansan pelastumisella yhteyttä keskenään, yhdistääkö Raamattu nämä asiat toisiinsa? Pyrin vastaamaan edellä oleviin kysymykseen Raamatun sanan todistuksen kautta.

Käsiteltävä aihe on laaja, mutta pyrin käymään läpi aihetta niiden asioiden ja kohtien kautta, jotka ovat Raamatun sanassa tärkeässä asemassa koskien kyseessä olevaa aihetta. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjoitukseni aiheesta on suppea, mutta pyrkii keskittymään siihen mikä on olennaista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera, sillä tämä aihe on todella tärkeä, koska se koskettaa lopunajassa olevaa seurakuntaa ja tapahtumia, jotka tapahtuvat viimeisinä päivinä vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta.
 

Sisällys:
Raamatullinen juuri
Israel Jumalan valinta
Messiaan siunaus
Aabrahamin jälkeläiset
Seurakunnan ennallistaminen
Jumalalliset juuret

 

Raamatullinen juuri

1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Luodessaan ihmisen Jumala loi hänet Jumalan kuvaksi. Jumalan kuvana ihminen olisi elänyt paratiisissa Jumalan tahdon mukaisesti siten, että hänen ajatustensa ja tekojensa kautta olisi tullut esille Jumalan hyvä tahto; rakkaus, pyhyys, oikeudenmukaisuus, totuus, hyvyys jne. Ihminen luotiin elämään jumalisesti. Syntiinlankeemuksen kautta rikkoutui yhteys Jumalan ja ihmisen välillä, sillä synti tuhosi ja turmeli ihmisessä olleen Jumalan kuvan. Jumalalla oli suunnitelma, jonka kautta Hän ennallistaisi Hänen ja ihmisen välisen yhteyden. Yhteyden palautuminen johdattaisi ihmisen takaisin Jumalan kuvan kaltaisuuteen.

Jumalan Pojan, Herran Jeesuksen tehtävä on palauttaa ja ennallistaa ihminen takaisin Jumalan yhteyteen ja Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Silloin kun puhutaan ihmisen tai seurakunnan ennallistamisesta, niin on kyse palaamisesta takaisin Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Jumalan kuvan kaltaisuus on ainoa Raamatullinen juuri, johon uskovan tulee palata sekä ainoa juuri, johon Jumala ennallistaa seurakuntansa.

Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun opetetaan seurakunnan ennalleen asettamista, niin se tarkoittaa palaamista Jumalan kuvan kaltaisuuteen uskossa ojentautumisen kautta. Uskon kautta kasvaminen kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta tapahtuu Jumalan sanan opetuksen, käskyjen ja asetusten mukaisesti. Jumalan kuvan kaltaisuutta kohti kasvaminen ei tarkoita sitä, että ihmisestä tulee Jumala, vaan sitä että hänestä tulee ihminen, joka ajattelee ja toimii Jumalan tahdon mukaisesti.

Israel Jumalan valinta

Jumalan pelastussuunnitelmaan kuului yhden kansan valitseminen maan päältä, jonka kautta Jumala ilmoittaisi itsensä sekä pelastussuunnitelmansa koko maailmalle. Jumalan kansan ennallistaminen kasvua kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta tapahtui vanhan liiton aikana Israelin kansan kautta, joka oli Jumalan valinta.

5 Moos 7:
6 Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.
7 Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat,
8 vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne; niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä.
9 Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä,
10 mutta kostaa sille, joka häntä vihaa, ja hukuttaa hänet. Hän ei vitkastele, vaan kostaa sille, joka häntä vihaa.
11 Noudata siis niitä käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja pidä ne.

Jumala valitsi Israelin kansan (juutalaiset) omaisuuskansakseen, siksi koska se oli pieni ja vähälukuinen kansa. Israelin kansan vähälukuisuus teki siitä kansan, jota suurempien ja vahvempien kansojen oli helppo sortaa. Jumala valitsi Israelin, koska Hän rakasti heitä, sillä Hänen tahtonsa on auttaa heikkoja ja sorrettuja. Totta kai Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja kansoja, mutta Israelin Hän valitsi myös siksi, että muut kansat näkisivät Jumalan suuret teot, pienen ja itsessään heikon kansan kautta.

Jes 43:
10 Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule.
11 Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

2 Moos 19:
5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille."

Israelin kansa oli Herralle pyhitetty kansa, pappisvaltakunta ja pyhä kansa, sillä vain pyhityksen kautta he voisivat uskoa Jumalaa ja oppia tuntemaan Hänet sekä kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Jumalaan uskomisen ja pyhityksen tarkoituksena on Jumalan kuvan kaltaisuuden esille tuleminen Jumalan kansan kautta, joka tarkoittaa Jumalan rakkauden, armon, pyhyyden ja totuuden ilmituloa ja vaikutuksia.

2 Kun 21:8 Enkä minä anna enää Israelin jalkojen harhailla pois siitä maasta, jonka minä olen antanut heidän isillensä, jos he vain kaikessa noudattavat sitä, mitä minä olen käskenyt heidän noudattaa-koko sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on heille antanut."

Jumala antoi Israelin kansalle lakinsa ja asetuksensa, että he noudattaisivat niitä. VT:ssa hepreankielinen sana torah tarkoittaa ensisijaisesti opetusta sekä neuvoa ja sanan merkitys lakina on vähäisempi kuin opetus ja neuvo. Herran, eli Jumalan lain tarkoitus on opettaa, neuvoa ja ohjata ihmistä oikeaan suuntaan. Jumalan laki tulee lähelle ihmistä, sillä Jumalan laki on Jumalan sydämessä niin kuin opetus ja neuvo, jonka lapsi saa ollessaan vanhempiensa sylissä, polvella tai ollessaan lähellä vanhempiansa. Jumalan opetus ja neuvo on kuitenkin täydellistä, toisin kuin ihmisen neuvot ja opetus.

Sef 3:17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

Jumalan laki (torah) ei tarkoita kylmää ja kovaa lakitieteellistä termiä, joka kohtaa ihmisen kirjaimen tasolla, vaan opetusta ja neuvoa, jonka ihminen saa Jumalalta, koska Jumala rakastaa häntä. Jumala rakkaudessaan opettaa, ohjaa ja auttaa ihmistä. Raamattu sanoo, että Jumala ilolla iloitsee ja riemulla riemuitsee israelilaisista. Jumala antoi lakinsa, että Israelin kansan sydän pysyisi puhtaana synnistä, joka tuhoaa ihmisen. Jumala rakastaa samalla tavalla myös kaikkia ihmisiä, jotka uskovat Häneen kuin Hän rakastaa Israelin kansaa. Sen tähden Jumala rakastaa kaikkia Uuden Liiton uskovia kaikista kansakunnista, eli Hän rakastaa myös sinua.

Matt 22:
34 ¶ Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen;
35 ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Luuk 10:
25 ¶ Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"
26 Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?"
27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Herra Jeesus opetti lain suurimman ja tärkeimmän käskyn olevan Jumalan rakastaminen kaikesta sydämestään, sielustaan, mielestään ja voimastaan. Silloin kun ihminen toimii edellä mainitun Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti, niin hän kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. On tärkeätä huomata, että Jumalan lain (opetuksen) tärkein tehtävä on kasvattaa ihmistä rakastamaan Jumalaa. Jumalan lain tärkein ulottuvuus on lain antaminen suojaksi ihmiselle synnin tuhovaikutuksia vastaan sekä Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan ja ihmisen vastaus Jumalan rakkaudelle, jonka seurauksena ihminen haluaa rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestään, sielustaan, mielestään ja voimastaan. Jumalan laki on rakkauden laki.

Ps 119:
33 ¶ Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti.
34 Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi (torah) vaarin ja noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni.

Kuningas Daavid oli ymmärtänyt oikein opetuksen Jumalan laista. Daavid pyrki vajavuudestaan huolimatta elämään sen mukaan, että hän asetti Jumalan ykkösasemaan sydämessään, joka tarkoittaa Jumalan rakastamista. Kun tutkimme Raamatun Kirjoituksia VT:sta, niin löydämme lain tärkeimmän käskyn monestakin kohdasta.

2 Moos 20:
2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

5 Moos 6:
4 ¶ Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

2 Moos 20:ssa on Kymmenennen Käskyn Ensimmäinen Käsky. Kymmenen Käskyä oli laki, jonka Jumala kirjoitti alunperin itse kivitauluihin. Kaikki muut Jumalan lait, käskyt ja asetukset kirjattiin ylös ihmisten toimesta, paitsi Kymmenen Käskyä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kymmenen Käskyä on Jumala iankaikkisesti voimassa oleva laki, jossa on kaikkein tärkein opetus.

Kun vertaa Kymmenennen Käskyn Ensimmäistä Käskyä (2 Moos 20:2,3) viidennen Mooseksen kirjan kuudennen luvun jakeiden neljä ja viisi opetukseen, niin huomaa ja ymmärtää, että on kyse samasta käskystä ja opetuksesta. 2 Moos 20:2,3 opettaa Herran olevan Jumala, eikä Hänen rinnallaan saa olla muita jumalia, koska on olemassa vain yksi ja ainoa Herran Jumala, joka on Raamatun Jumala. 5 Moos 6:4,5 opettaa Herran olevan yksi, jota tulee rakastaa kaikesta sydämestä, sielusta ja voimasta.

Jos uskoo vastoin Jumalan sanan opetuksia, niin se tarkoittaa säröä ja Jumalan kuvan rikkoutumista ihmisen sydämessä, koska vain Jumalan sanan mukaisen opetuksen kautta ihmisessä voi heijastua Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Hes 18:
26 Jos vanhurskas kääntyy pois (shuwb) vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, sentähden hänen on kuoltava; vääryytensä tähden, jota on tehnyt, hänen on kuoltava.
27 Ja jos jumalaton kääntyy pois (shuwb) jumalattomuudestaan, jota on harjoittanut, ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän säilyttää sielunsa elossa.
28 Koska hän näki ja kääntyi pois (shuwb) kaikista synneistänsä, joita oli tehnyt, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava.
29 Mutta Israelin heimo sanoo: ‘Herran tie ei ole oikea’. Minunko tieni eivät olisi oikeat, te Israelin heimo? Eikö niin: teidän omat tienne eivät ole oikeat!
30 ¶ Niinpä minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan, sanoo Herra, Herra. Kääntykää (shuwb), palatkaa pois (shuwb) kaikista synneistänne, ja älköön syntivelka tulko teille lankeemukseksi.
31 Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo?
32 Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää (shuwb), niin te saatte elää."

Hepreankielen sana shuwb tarkoittaa palata ja kääntyä takaisin, palauttaa entiselleen (ennallistaa). Shuwb sanan kehotuksen merkitys synnin hylkäämisestä ja kääntymisestä takaisin Herran puoleen. Raamatun Jumalaan uskominen tarkoittaa takaisin palaamista ja ennallistamista Jumalan kuvan kaltaisuuteen.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Vanha liitto ei ollut lopullinen ratkaisu synnin kukistamiseen sekä Jumalan kuvan ennallistamiseen Israelin kansan sydämessä. Sen tähden Herra Jumala lupasi tehdä Israelin kansan kanssa kokonaan Uuden ja erilaisen Liiton kuin minkä Hän oli tehnyt Israelin kansan kanssa Mooseksen kautta. Uusi tuleva Liitto on oleva sellainen Liitto, jossa Herran laki (opetus) asetetaan Israelin kansan sydämeen, jolloin Herra Jumala on oleva heidän Jumalansa, joka ennallistaa heidät takaisin kasvuun kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Messiaan siunaus

Jes 53:
1 ¶ Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 ¶ Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

Jes 42
:
5 ¶ Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:
6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,
7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

Apt 4:
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Jumalan profetiallinen sana ilmoitti Messiaasta, joka tulisi kuolemaan ihmisten syntien tähden, tuoden syntien anteeksiantamuksen jokaiselle, joka uskoo Häneen. Messiaan kautta jokainen joka uskoo Häneen saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden Jumalan lapseuteen. Tämä lupaus koskee jokaista juutalaista ja pakanaa, joka uskoo Israelin Messiaaseen. Jeesus on Israelin Messias ja Herra, jonka kautta tulee pelastus, niin juutalaisille kuin pakanoille, jotka uskovat Häneen. Herran Jeesuksen kautta Uusi Liitto asetettiin voimaan.

Kol 1:
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Herra Jeesus on Jumalan kuva, jonka kautta Jumala kasvattaa ja palauttaa ihmisen takaisin Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Uskon kautta Herraan Jeesukseen alkaa kasvu kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

2 Aik 20:20 Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät Tekoan erämaahan. Ja heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi: "Kuulkaa minua, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Uskokaa Herraan, Jumalaanne, niin te olette hyvässä turvassa, ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte."

2 Kor 3:
3 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.
4 Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
6 ¶ joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Jumalan laki opetti israelilaisille siitä millä tavalla heidän olisi pitänyt uskoa Jumalaan. Laissa oli opetus Jumalan tahdosta. Lain tarkoituksena oli saada israelilaiset rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään sekä noudattamaan Jumalan käskyjä. Laki opetti Jumalan rakkaudesta sekä Jumalan tahdon noudattamisesta. Laki ei antanut voimaa elää Jumalan tahdon mukaisesti, vaan muistuttaa ja opettaa siitä.

Koska laki ei antanut voimaa Jumalan tahdon toteuttamiseen, niin siksi Jumala antoi meille Herran Jeesuksen, joka ennallistaa Jumalan ja ihmisen välisen suhteen. Uskon kautta Herraan Jeesukseen uskova kykenee Pyhän Hengen voiman avulla uskomaan, elämään ja kasvamaan sen mukaisesti mitä Jumalan sana opettaa.

Synti turmeli ihmisessä olleen Jumalan kuvan kaltaisuuden. Herra Jeesus on ainoa, joka voi ennallistaa ja palauttaa ihmisen kasvuun kohti ihmisen alkuperäistä tilaa. Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin hän alkaa kasvamaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Jumalan ennallistamistyön keskipiste on Messias, Herra Jeesus.

Aabrahamin jälkeläiset

1 Moos 18:
18 Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi.
19 Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut."

1 Moos 12:3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Gal 3:
7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
8 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi".
9 Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.

Room 1:
16 ¶ Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".

Jumala valitsi Aabrahamin siksi, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä mikä on Jumalan tahto. Kun Jumala puhui Aabrahamin kautta tulevasta siunauksesta, jonka kautta kaikki maan sukukunnat tulisivat siunatuksi, niin se tarkoitti, että juutalaisesta kansasta on syntyvä Messias ja Pelastaja, jonka kautta luvattu siunaus on tuleva. Lupaus sisälsi siunauksen niin Israelin kansalle kuin myös kaikille sukukunnille (kansoille) maan päälle.

Raamattu sanoo Jumalan julistaneen edeltä päin hyvän sanoman Aabrahamin kautta siunauksesta, jonka kautta kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Raamattu opettaa, että kaikki jotka perustavat elämänsä uskoon, jonka kohde on Raamatun Jumala ovat Aabrahamin lapsia. Jumala näki edeltä päin uskon kautta vanhurskautumisen Herrassa Jeesuksessa ja siksi Aabraham uskoi ja sai uskon vanhurskauden sinetiksi ympärileikkauksen merkiksi liitosta hänen ja Jumalan välillä. Aabraham oli esikuva uskosta, jonka kautta Jumala vanhurskauttaa ja pelastaa ihmisen. Tämän tähden kaikki ihmiset kaikista kansoista, jotka uskovat Herraan Jeesukseen ovat Aabrahamin lapsia sekä Jumalan lapsia.

Jumalan tahdon ja valinnan mukaan kaikki tulee juutalaisille ensin. Israelin kansa oli ensin osallisena siitä mitä Jumala lupasi Aabrahamin kautta. Israelin kansa pääsi myös ensimmäiseksi osalliseksi Uuden Liiton siunauksesta ja pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa, kun Uuden Liiton ensimmäinen paikallisseurakunta syntyi Jerusalemiin. Israel on Jumalan valinnan tähden päässyt ensimmäiseksi osalliseksi Jumalan liitoista ja pelastuksesta, pakanauskovat eivät saa olla kateellisia tai mustasukkaisia Israelille, vaan meidän tulee iloita ja riemuita, koska Jumala antoi juutalaisen kansan kautta meille pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Sen tähden meidän pakanauskovien tulee siunata Israelin kansaa, Jumalan valinnan ja käskyn mukaisesti.

Israelin kansan erikoisasemasta huolimatta Jumala antoi lupauksen Aabrahamin kautta, että kaikki kansat tulevat saamaan Jumalan siunauksen. Jumalan pelastussuunnitelmaan kuului alusta alkaen niin Israelin kuin pakanoiden pelastaminen. Tämän tähden Aabraham sai lupauksen, että hänen siemenensä on perivä maailman. Lupaus ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. Sen tähden kaikki jotka uskovat Herraan Jeesukseen, niin juutalaiset kuin pakanat ovat Aabrahamin lapsia.

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Aabraham on alkujuuri ja synty Jumalan kansalle ja seurakunnalle. On erittäin tärkeätä ymmärtää, että Raamatun mukaan ei ainoastaan Israel, vaan myös pakanatkin ovat uskon kautta  Jumalaan (Herraan Jeesukseen) Aabrahamin lapsia. Jos tämä Raamatun kiistaton totuus unohtuu, niin siitä voi syntyä suuri sekaannus sekä Raamatullisen terveen uskon keskipisteen siirtyminen väärään kohtaan.

Kun Raamattu sanoo Gal 7:7-9:ssa Jumalan nähneen edeltä päin vanhurskauttaa ja pelastaa pakanat uskon kautta, niin Raamattu sanoo Jumalan julistaneen edeltä päin hyvän sanoman sekä siunauksen, joka on tuleva kaikille kansoille. Gal 7:8:ssa on kreikankielen sana proeuaggelizomai, joka tarkoittaa edeltä käsin evankeliumin julistamista. Raamatun sanan mukaan Jumala julisti Aabrahamin kautta etukäteen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, joka on tuleva siunaukseksi kaikille kansoille. Aabrahamin kautta annetut lupaukset ovat uskon kautta yhteisiä, niin juutalaisille kuin pakanoille siitäkin huolimatta, että Israel pääsi ensimmäiseksi osalliseksi Jumalan liitoista sekä Messias Jeesuksesta.

Room 4:
1 ¶ Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?
2 Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.
3 Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi".
4 Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta,
5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;
6 niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:
7 "Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt!
8 Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!"
9 ¶ Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi".

10 Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.
11 Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;
12 ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.
13 Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.
14 Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi.
15 Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.
16 Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä

Aabrahamille annetun lupauksen mukaan, niin juutalaiset kuin pakanat uskon kautta Herraan Jeesukseen palaavat Raamatun juurille, eli kasvuun kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Seurakunnan ennallistaminen

Apt 2:
1 ¶ Ja kuin viideskymmenes päivä täytettiin, olivat he kaikki yksimielisesti koossa.
2 Ja humaus tapahtui äkisti taivaasta, niinkuin suuri tuulispää olis tullut, ja täytti koko huoneen, kussa he olivat istumassa.
3 Ja heille näkyivät viileskellyt kielet, niinkuin tuliset, ja istuivat kunkin heidän päällensä.
4 Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja rupesivat puhumaan muilla kielillä, senjälkeen kuin Henki antoi heidän puhua. (Vanha Biblia)

Helluntaipäivänä syntyi ensimmäinen Uuden Liiton paikallisseurakunta Jerusalemiin. Raamatun sanan opetus kävi toteen, sillä pelastus Herrassa Jeesuksessa tuli ensin juutalaisille ja sen jälkeen myös pakanoille.  On olemassa väärää opetusta, jonka mukaan Uudessa Liitossa Jumala olisi korvannut seurakuntansa pakanoilla ja työntänyt Israelin syrjään. Tätä väärää opetusta voidaan kutsua termillä korvausteologia.

Raamatun sana on kuitenkin selvä ja osoittaa sen ettei Jumala syrjäyttänyt seurakunnastaan juutalaisia ja korvannut sitä pakanoilla. Raamatun sanan opetuksen mukaan Uuden Liiton ensimmäinen seurakunta syntyi Jerusalemiin, muodostuen juutalaisista, jotka uskoivat Herran Jeesuksen olevan Messias ja Pelastaja.

Apt 2:
42 ¶ Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän (ekklesia) yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

Jumalan pelastussuunnitelmassa  kasvu kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta uskon kautta Herraan Jeesukseen tapahtuu Pyhän Hengen osallisuuden sekä Raamatun opetuksen kautta Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti.

Alkuseurakunta pysyi apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä sekä leivän murtamisessa ja rukouksissa. Apostolien opetus tarkoittaa Jumalan sanan opetusta Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Alkuseurakunta oli yhtenäinen seurakunta siten, että jokaisella paikkakunnalla oli yksi seurakunta, jonka johdossa olivat vanhimmat, jotka olivat kaikki paimenia ja johtajia. Seurakunta saattoi kokoontua eri paikoissa kuten roomalaiskirje opettaa, mutta se oli silti yksi seurakunta, jota vanhimmat johtivat.

Mitä apostolinen opetus, eli Uuden Liiton Raamatun mukainen opetus sisälsi? Vastaan seuraavaan kysymykseen lyhyen kaavan mukaan pyrkien käymään asiaa läpi kaiken oleellisen kautta.

Pelastuksen vastaanottaminen tapahtui parannuksen tekemisen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen oli saanut syntinsä anteeksi ja tullut uskoon, niin Jumala antoi hänen sydämeensä Pyhän Hengen merkiksi Jumalan lapseudesta ja voimaksi kasvaa uskossa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Apt 2:47:ssa on alkutekstissä sana ekklesia (seurakunta), joka tarkoittaa sitä, että Jumala itse lisää seurakuntaansa ihmisen, joka vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Jumalan seurakuntaan ihminen ei voi liittyä, koska siihen synnytään uudestisyntymisen kautta. Paikkakunnalla olevien uudestisyntyneiden uskovien tulisi kokoontua yhteen yhtenä seurakuntana.

Uuden Liiton järjestykseen kuului uskoontulemisen seurauksena vesikasteen vastaanottaminen, joka tapahtui välittömästi uskoontulemisen jälkeen. Alkuseurakunnassa ihmiset kastettiin vedessä siksi koska he olivat pelastuneet ja tulleet uskoon. Alkuseurakunnassa ei tunnettu muuta vesikastetta kuin kaste, joka vastaanotetaan uskoontulon seurauksena.

Yksi ihminen ei saa johtaa paikallisen seurakunnan työtä. Kuten aikaisemmin tuli ilmi, niin alkuseurakunnassa paikallisen seurakunnan työtä johtivat ryhmä miehiä, eli vanhimmat, jotka ovat paimenia ja johtajia.

Raamattu sanoo ettei Herra Jeesus kumonnut lakia, vaan täytti sen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Kymmenen Käskyä olivat voimassa alkuseurakunnan uskoville. Samoin se tarkoittaa sitä, että osa vanhan liiton käskyistä kuten esim. kaikki VT:n uhrilait kumoutuivat ja niiden tilalle tuli Jeesuksen sovitusuhri; kaikki VT:n pappeutta koskevat lait kumoutuivat ja tilalle tuli kuninkaallinen ja yleinen pappeus, jonka mukaan jokainen uskova on pappina kutsuttu julistamaan ja kertomaan Jumalan ihmeellisistä teoista; kaikki VT:n temppelipalvelusta koskevat lait ovat kumotut ja tilalle tuli Uuden Liiton temppelijärjestys, jonka mukaan jokainen uskova on Jumalan temppeli, koska uskovan sydämessä asuu Jumalan Pyhä Henki. Samoin kaikki ne VT:n opetukset ja käskyt joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa ovat vielä voimassa. Vanhan liiton lakattua olemasta voimassa iso osa VT:n opetuksista kumoutui sekä osaan käskyistä tehtiin muutos.

Käskyjen muutoksella tarkoitan esim. opetusta homouden synnistä tai aviorikoksesta, jonka mukaan VT:n aikana niiden harjoittajia rangaistiin kuolemalla. Uudessa Liitossa homous ja aviorikos ovat yhä syntejä, mutta seurakunta ei saa enää rangaista niiden harjoittajia kuolemalla.

Alkuseurakunnan Raamatulliseen opetukseen Messiaan opin alkeina kuuluivat opetukset kuten parannuksen tekeminen synneistä; uskominen Jumalaan Uuden Liiton järjestyksen mukaan, uskomiseen liittyi Jumalan käskyjen pitäminen, joka oli osoitus siitä, että uskova rakasti Jumalaa, uskomiseen Jumalaan liittyy myös evankeliumin julistustyö uskomattomille; opetus kasteista, eli yksi Pyhän Hengen kaste sekä vesikaste; opetus kättenpäällepanemisesta, jonka kautta Jumala täytti Pyhällä Hengellä ja jakoi armolahjojaan; opetus kuolleitten ylösnousemuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä iankaikkisesta tuomiosta, eli iankaikkisesta kadotuksesta, joka on jumalattoman synteihinsä kuolleen ihmisen osa. Uudessa Liitossa Jumalan käskyjen pitäminen ei ole lain kautta armon ansaitsemista, vaan uskon kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan.

Tänä päivänä uskovat eivät elä enää alkuseurakunnan Raamatullisen uskon järjestyksen mukaan. Toki nykyään seurakunnilla ja uskovilla on moni asia Raamatullisessa kunnossa ja järjestyksessä, mutta on myös useita alueita ja asioita, joissa nykyuskovat eivät järjestäydy ja usko alkuseurakunnan Raamatullisen uskon järjestyksen mukaisesti. Suurin ongelma meillä nykyajan uskovilla on se ettemme ole järjestäytyneet Jumalan asettaman paikallisseurakunnan mallin mukaisesti, jossa jokaisella paikkakunnalla tulisi olla vain yksi yhtenäinen Jumalan seurakunta, jota vanhimmat (paimenet, johtajat) johtavat. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta on hajallaan erilaisissa kirkkokunnissa, herätysliikkeissä ja ryhmissä erilaisine opin painotuksineen.

Laaja-alainen hajaannus uskovien keskellä mahdollistaa väärien oppien ja eksytysten jatkuvan lisääntymisen, koska seurakunta on hylännyt Raamatullisen yhteyden (ykseys) sekä monessa kohden alkuperäisen Raamatun opetuksen. Jokaisen väärän opin kappaleen läpi käyminen ei ole mahdollista kirjoituksessani, mutta haastan sinua tutkimaan sitä mitä Raamattu opettaa ja vertaamaan sitä siihen millä tavalla tänä päivänä erilaiset kirkkokunnat, herätysliikkeet ja ryhmät opettavat Raamattua. Kun tutkit ja koettelet asioita avoimella mielellä ja katsot niitä rehellisellä sydämellä, niin huomaat eroja alkuseurakunnan uskon ja nykyajan uskovien välillä.

Puhuuko ja opettaako Raamattu lopunaikana tapahtuvasta seurakunnan ennallistamisesta takaisin sen alkuperäiseen tilaansa? Kyllä, Raamatussa on selvä viittaus ja opetus tästä aiheesta.

Apt 3:
18 Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.
19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.
22 Sillä Mooses on sanonut: ‘Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.
23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.’
24 Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä.
25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: ‘Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat’.
26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

Edellä olevassa Raamatun kohdassa Pietari puhui siitä mistä Jumalan profeetat olivat puhuneet ikiajoista asti Israelin kansalle. Jumalan profeetat VT:ssa julistivat Messiaan kärsimystä (sovituskuolemaa syntien anteeksiantamukseksi). Pietari kehotti israelilaisia tekemään parannuksen ja kääntymään (palaamaan takaisin) uskomaan Jumalaan Herran Jeesuksen kautta.

Apt 20:17 on alkutekstissä sanat: taivaan pitää omistaman Hänet (Jeesus). Tämä tarkoittaa sitä, että kun Herra Jeesus tulee toisen kerran takaisin, niin silloin on kaikki kohdalleen asetettu, josta Jumala on puhunut pyhien profeettojensa kautta. VT:n profeetat ovat julistaneet koko Israelin kansan pelastusta lopunaikana, ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Pelastus tulee uskon kautta Messias, Herraan Jeesukseen. Mooses julisti profeetasta, joka on hänen kaltaisensa, jonka Jumala tuo esiin Israelin kansan keskuudesta. Mooses puhui Jeesuksesta. Pietarin julistuksen mukaan myös kaikki profeetat Samuelista alkaen ovat profetoineet siitä päivästä, kun Messias Jeesus kokoaa Israelin kansan yhdeksi, uskon kautta Häneen. Pietari jatkoi puhettaan viitaten Jumalan sanoihin Aabrahamille siemenestä (Messias Jeesus), jonka kautta on tuleva siunaus kaikille kansoille.

Kaiken kohdalleen asettaminen tarkoittaa ennalleen asettamista, joka tarkoittaa koko Israelin kansan asettamista takaisin Jumalan lapseuteen ja Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Raamattu opettaa, että ennen Israelin kansan ennalleen asettamista lopunajassa täytyy tapahtua eräs asia, jota tutkimme seuraavaksi.

Room 11:
25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku (pleroma) on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Ro 11:25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness (pleroma) of the Gentiles be come in.

Apostoli Paavali opetti roomalaiskirjeen luvussa 11, että Israelia on kohdannut vain osaksi paatumus aina siihen asti, kunnes pakanat saavuttavat uskossaan täyteyden. Alkutekstissä ei ole pakanain täyttä lukua, vaan pakanain täyteys, sillä kreik. sana pleroma tarkoittaa täyteys, täyttymys ja täyttäminen. Israelia on kohdannut vain osaksi paatumus, koska alkuseurakunta koostui juutalaisista ja kautta aikain Uuden Liiton aikakautena pieni joukko juutalaisia on uskonut Jeesuksen olevan Messias. Siksi roomalaiskirjeen 11 luvun alussa Raamattu sanoo ettei Jumala ole hylännyt kansaansa Israelia, sillä on olemassa jäännös israelilaisia, jotka uskovat Herraan Jeesukseen.

Raamattu opettaa monessa kohdin, että koko Israelin kansan pelastuminen tulee tapahtumaan lopunajan viimeisinä päivinä. Tämä tarkoittaa sitä, että roomalaiskirjeen tekstiyhteys puhuu lopunajasta, jolloin pakanat tulevat saavuttamaan uskossa täyteyden, joka tulee johtamaan koko Israelin kansan pelastumiseen. Mitä pakanoiden täyteys merkitsee ja miksi Raamattu puhuu, että pakanat tulevat saavuttamaan uskon täyteyden vasta lopunaikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä?

Ef 1:
17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä (pleroma), joka kaikki kaikissa täyttää.

Raamattu opettaa seurakunnan olevan Jeesuksen täyteys, joka täyttää täyteydellään kaikki ne, jotka uskovat Häneen. Uskon täyteys on Pyhän Hengen voimavaikutusta, jonka kautta Herra Jeesus kirkastaa itseään niiden kautta, jotka uskovat Häneen. Uskon täyteys ennallistaa uskovan Jumalan kuvan kaltaisuuteen, uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Uskon täyteys tarkoittaa uskoa, joka vaikutti alkuseurakunnassa, jonka Jumala vahvisti tunnusmerkein ja ihmein.

Koska roomalaiskirjeen 11 luku opettaa, että pakanat tulevat saavuttamaan uskossa täyteyden vasta lopunaikana vähän ennen Jeesuksen toista tulemusta, niin se tarkoittaa sitä ettei pakanauskovat usko ja elä alkuseurakunnan järjestyksen mukaan, jonka Jumala asetti ja sääti, antaen siihen myös voiman Pyhässä Hengessä. Kuten olen aikaisemmin tuonut esille, niin nykyajan uskovat (uudestisyntyneet) ovat toki pelastuneita sekä uskovat monessa kohden Raamatun järjestyksen mukaisesti, mutta myös monessa kohden vastoin Raamatun järjestystä. Jumala on kuitenkin sanassaan sanonut, että Hän ennallistaa seurakuntansa johdattaen ja kasvattaen sen Raamatulliseen uskon ykseyteen. Tätä vastaan ovat ikävä kyllä monet nykyajan uskovat. Liian usein silloin kun joku opettaa ja kertoo seurakunnan ennallistamisesta, niin hänet tuomitaan seurakunnan hajottajaksi, vaikka kyseessä on kutsu tulla pois hajaannuksesta ykseyteen.

On harmillista ja ikävää, että 33/38 Raamatun käännös kääntää väärin Room 11:25:ssa olevan täyteys sanan täydeksi luvuksi. Väärin käännetty jae johdattaa pakanauskovat odottamaan pakanain luvun täyttymistä, mutta ei opeta siitä, että pakanauskovien tulisi kasvaa uskossaan täyteyteen, että Jumalan lupaus koskien koko Israelin pelastumista voisi toteutua. Kyseessä on iso vääristymä, joka myös passivoi pakanauskovia pysymään hajaannuksen tilassa sekä seurakunnan hajaannus on estämässä Israelin kansan pelastumista. Onneksi meillä on alkutekstit ja Raamatun käännöksiä, jotka kertovat meille jakeen alkuperäisen merkityksen Jumalan teosta, jossa Hän ennallistamalla pakanauskovat alkuseurakunnan uskon järjestyksen mukaiseen tilaan tulee myös pelastamaan koko Israelin kansan, sen jäännöksen lopunaikana, viimeisinä päivinä. Meidän on syytä muistaa se, että Jumala on itse asettanut sanaansa tällaisen järjestyksen Israelin kansan pelastumiseksi Jumalan tekona, siksi oppi pakanoiden täydestä luvusta täytyy hylätä, koska se ei ole Raamatun opetus, eikä se johda uskovia Raamatulliseen uskon täyteyteen, eikä Israelin pelastukseen.

Seurakunnan ennallistaminen ja pakanoiden uskon täyteys poistaa kaikki ihmisten perinnäissäännöt, traditiot ja haitalliset väärät opetukset ja johdattaa seurakunnan elämään ykseyden rakkaudessa ja Raamatullisessa alkuseurakunnan mukaisessa uskossa. Seurakunnan ennallistaminen takaisin alkuperäiseen alkuseurakunnan uskon järjestykseen ei tarkoita sitä, että uskovista tulee täydellisiä, vaan sitä että seurakunta järjestyy elämään uskossa sen mukaisesti mitä Jumala on säätänyt Uuden Liiton seurakunnalle. Kun pakanat nöyrtyvät vastaanottamaan uskon täyteyden, niin se tulee johtamaan koko Israelin kansan pelastumiseen. Mitä koko Israelin kansan pelastuminen tarkoittaa? Raamatussa on selkeä vastaus edellä olevaan kysymykseen.

Sak 13:
7 ¶ Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Sakarjan kirjan luvut 12-14 kertovat lopunajasta, ihmiskunnan viimeisistä päivistä sekä siitä mitä Israelin kansalle tulee tapahtumaan päivien lopussa. Sakarjan kirjan 13 luvussa on profetian sanat Israelin kansalle, jonka mukaan viimeisinä päivinä lopunajan sodassa Israelia vastaan kaksi osaa kansasta hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Raamatun profetian mukaan jäljelle jäävä kolmas osa Israelin kansasta tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Päivien lopulla tapahtuva koko Israelin kansan pelastuminen tarkoittaa kolmatta osaa, eli jäännöstä joka jää jäljelle viimeisinä päivänä. Näin on kaikki Israel (kolmas osa) pelastuva Raamatun profetiallisen sanan todistuksen mukaisesti.

5 Moos 4:
29 Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.
30 Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.

Mooseksen kautta Herra puhui myös aikojen lopussa tapahtuvasta koko Israelin kansan pelastuksesta.

Hoos 3:
4 Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.
5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

Hos 3:4 For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an altar, and without a priesthood, and without manifestations. (Brenton's English Translation of Septuagint)

Hoosean kirja puhuu samasta asiasta opettaen Israelin kansan pelastuvan päivien lopulla. Hoos 3:4 Septuagintan tekstin mukaan vastaa Raamatun alkutekstin merkitystä. Kun Israelin kansan jäännös. kolmas osa päivien lopulla tulee uskomaan Herraan Jeesukseen, niin Jeesuksesta tulee heidän Kuninkaansa; Jeesukseta tulee heidän Rauhanruhtinaansa; Jeesus tulee heille sovitusuhriksi, Jeesuksen kautta Jumalan alttarit ennallistetaan; Jeesus on Ylimmäinen Pappi ja Israelista tulee kuninkaallinen papisto; Jeesuksen kautta Israel saa ilmoituksen sekä yhteyden Jumalaan.

Kun koko Israelin jäännös (kolmas osa) on vastaanottanut pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, niin niitten päivien jälkeen (emme tiedä päivää ja hetkeä) tapahtuu Herran Jeesuksen toinen tulemus. Tässä valossa pakanaseurakunnan ennallistaminen (uskon täyteys) lopunaikana takaisin alkuseurakunnan uskon järjestykseen on erittäin tärkeä asia, koska se johtaa koko israelin kansan pelastumiseen. Koko Israelin kansan pelastuminen johtaa sitten Herran Jeesuksen takaisin tulemiseen, jonka seurauksena Hän perustaa maan päälle tuhat vuotta kestävän rauhanvaltakunnan ajan, jota Hän johtaa Jerusalemista käsin. Tuhannen vuoden rauhanvaltakunnan aikana kaikki Jumalan lupaukset Israelille tulevat toteutumaan. Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan jälkeen Jumala luo Uudet Taivaat ja Uuden Maan sekä Uuden Jerusalemin, jossa kaikkina aikoina Raamatun Jumalaan uskoneet ihmiset saavat elää iankaikkisesti.

Jumalalliset juuret

Seurakunnan ennallistamisesta on olemassa monenlaisia erilaisia oppeja ja käsityksiä. Raamatun opetuksen mukaan kuitenkin vain yksi opetus on Raamatullinen ja oikea. Nykyään opetus palaamisesta takaisin juutalaisille juurille on saavuttanut jonkin verran huomiota. Tämän opetuksen mukaan seurakunnan ennallistaminen tarkoittaa palaamista takaisin juutalaisille juurille. Raamattu ei kuitenkaan opeta palaamista takaisin juutalaisille juurille, vaan Jumalallisille Juurille.

Room 11:

7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

8 niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti".

9 Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi,

10 soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi; ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan".

11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.

12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä (pleerooma)!

13 Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa,

14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä.

15 Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?

16 Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.

17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,

18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.

19 Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin".

20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.

21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.

22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.

23 Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.

24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku (pleerooma) on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Roomalaiskirjeen 11 luku opettaa, että öljypuun juuri on kaiken ydin, joka antaa elämän ja kasvun öljypuun oksille. Öljypuun juuri on Herra Jeesus (Raamatun Pyhä Juuri). Luonnolliset oksat (Jeesukseen uskovat juutalaiset) ja metsäöljypuun oksat (Jeesuksen uskovat pakanat) saavat kumpaisetkin ravintonsa öljypuun juuren kautta, eli Herran Jeesuksen kautta. Tässä tulee selkeästi esille se kuinka niin juutalaiset kuin pakanat, jotka uskovat Herraan Jeesukseen oksastetaan öljypuuhun ja sen mehevään juureen (Herra Jeesus), jonka seurauksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen alkaa kasvu kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Raamatun opetus seurakunnan ennallistamisesta sekä takaisin palaamisesta tarkoittaa palaamista takaisin Jumalallisille Juurille uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatun opetuksen keskipiste myös seurakunnan ennallistamisessa kuin kaikessa muussakin on Messias, Herra Jeesus. Silloin kun uskova ymmärtää sen mikä on Raamatun Pyhä Juuri ja mihin hänet ennallistetaan, niin hän kasvaa oikeaan suuntaan, eli kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kristinuskon juuret, eli uskon juuret tarkoittaa uskomista Raamatun Jumalaan, eli on kyse samasta uskon juuresta, josta Aabraham oli osallinen Jumalan armosta. Uudessa Liitossa uskominen Jumalaan tapahtuu uskon kautta Herraan Jeesukseen (niin kuin Raamattu opettaa) Pyhän Hengen voiman avulla.

Kuten edellä on käynyt ilmi, niin Room 11:25 oleva täysi luku on väärin käännetty, sillä alkutekstissä on kreikan sana pleerooma, joka tarkoittaa täyteyttä, ei täyttä lukua. Room 11:12:ssa pleerooma on käännetty oikein tarkoittamaan täyteyttä.

Apostoli Paavali opetti, että kun pakanat saavuttavat uskossa Herraan Jeesukseen täyteyden, niin niitten päivien jälkeen koko Israelin (lopunajan jäännös kolmasosa Sak 13:8,9) kansa tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Roomalaiskirjeen 15 luvun pakanoiden täyteys tarkoittaa seurakunnan kokoontumista yhdeksi, eli he tulevat pois hajaannuksen tilasta, missä seurakunta on tällä hetkellä. Pakanoiden täyteys tarkoittaa uskonnollisten perinnäissääntöjen ja väärien oppien poispanemista sekä ojentautumista Raamatulliseen uskoon alkuseurakunnan järjestyksen mukaisesti. Pakanoiden täyteys tarkoittaa Jumalan rakastamista ja uskon kuuliaisuutta Jumalan sanaa kohtaan. Pakanoiden täyteys tarkoittaa armolahjojen toiminnan palautumista alkuseurakunnan järjestyksen mukaisuuteen. Pakanoiden täyteys tarkoittaa Raamatullisen evankeliumin julistamista, korvasyyhy evankeliumin sijasta. Pakanoiden täyteys tarkoittaa takaisin palaamista alkuseurakunnan Raamatulliseen opetukseen. Pakanoiden täyteys tarkoittaa seurakunnan ennallistamista alkuperäiseen Raamatulliseen uskoon, jonka seurauksesta juutalainen kansa herää epäuskostaan ja löytää pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumala ei ole hylännyt Israelin kansaa, eikä korvannut sitä pakana uskovien seurakunnalla. Alkuseurakunta muodostui ensin Jerusalemiin, eli sen jäsenet olivat juutalaisia. Jumala ei hylännyt Israelia asettaessaan voimaan Uuden Liiton järjestyksen, sillä ensimmäiset Uuden Liiton alkuseurakunnan jäsenet olivat juutalaisia. Aina on ollut olemassa Uuden Liiton historian aikana pieni joukko juutalaisia, jotka ovat uskoneet Herran Jeesuksen olevan Messias ja Pelastaja. Tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa on pieni joukko juutalaisia, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Päivien lopulla, viimeisenä aikana kun pakanat ovat saavuttaneet Raamatullisen uskon täyteyden, niin koko Israel (jäljelle jäänyt kolmas osa) tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Meidän tulee siksi siunata ja rukoilla Israelin puolesta. Jumalan suunnitelman ja aivoituksen tähden uskovan sydämellä tulisi olla rukous ja siunaava asenne Israelia kohtaan, Jumalan valinnan tähden.

On totta että seurakunta on sekavuuden ja hajaannuksen tilassa, mutta ratkaisu siihen ei ole palaaminen takaisin juutalaisille juurille, vaan palaaminen takaisin Jumalallisille juurille, kasvuun kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Paluu takaisin Jumalan kuvan kaltaisuuteen johdattaa uskovat palaamaan takaisin alkuseurakunnan uskoon, joka tarkoittaa seurakunnan ennallistamista takaisin sen alkuperäiseen tilaansa. Alkuseurakunta oli kasvussa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Siihen Jumala kutsuu seurakuntaansa, joka on hajaannuksen tilassa, eripuraisena monien erilaisten väärien oppien rasittaessa seurakuntaa.

Kun puhutaan kristinuskon "juutalaisista juurista", niin se tarkoittaa Jumalallisia Juuria, sillä Jumala antoi lahjaksi uskon Israelin kansalle vanhan liiton aikana. Samoin Jumala on antanut Uudessa Liitossa lahjaksi uskon jokaiselle joka uskoo Herraan Jeesukseen. Niin Israelin kansan VT:n usko kuin Uuden Liiton seurakunnan usko perustuu Jumalan antamaan uskon lahjaan, sillä usko on peräisin Jumalalta ja siksi meidän tulisi puhua Jumalallista Juurista, koska kautta läpi historian Jumalan kansan uskon alkuperä on Raamatun Jumalassa. Jumalan aivoitus ja suunnitelma on tehdä Hänen kansastaan syntien anteeksiantamuksen ja uskon lahjan kautta Jumalan lapsia, Jumalan kuvan kaltaisia ihmisiä.

Juutalaisille juurille palaaminen ei siis ole Raamatullista ja perusteltua, sillä Jumalan tarkoituksena on tehdä ihmisistä Jumalan lapsia, Jumalan kuvan kaltaisia Jumalan lapsia. Meidän tulee uskovina siunata Israelia Jumalan valinnan tähden, emmekä saa olla antisemitistisiä. Pelastus on tullut juutalaisten kautta, mutta ei siksi että meistä tulisi juutalaisia tai palaisimme juutalaisille juurille, koska Raamattu ei opeta seurakuntaa palaamaan juutalaisille juurille, vaan palaamista takaisin kasvuun kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, uskon kautta Herraan Jeesukseen. Toivon mukaan ymmärrät tämän asian tärkeän eron.

Ps 19:7 Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan.

Kun Raamattu puhuu laista, niin se tarkoittaa Herran lakia, jonka Jumala antoi juutalaisille, siksi että he Jumalan lapsina heijastaisivat Jumalan sanan opetuksen kautta Jumalan kuvan kaltaisuutta maan päällä.

3 Moos 23:4 Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa:

Kun Raamattu puhuu VT:n juhlista, niin se tarkoittaa Herran juhlia, jotka Jumala antoi kansallensa Israelille, siksi että he Jumalan lapsina juhlisivat Herran asettamia juhlia. VT:n juhlat ovat esikuvia Messias Jeesuksesta, joka on VT:n juhlien täyttymys.

2 Moos 16:25 Ja Mooses sanoi: "Syökää se tänä päivänä, sillä tänä päivänä on Herran sapatti; tänään ette löydä kedolta mitään.

Kun Raamattu puhuu sapatista, niin se tarkoittaa Herran sapattia, jonka mukaan Jumalan lapset, eli Israel saisi levätä yhden päivän viikossa Herran säätämyksen mukaan.

Kun tutkimme tarkemmin Herran lakia, Herran juhlia ja Herran sapattia, niin huomaamme että Herra itse elää oman lakinsa mukaisesti, Herran tekojen tähden Israel sai viettää juhlia ja Herra on itse levännyt teoistaan luomisen jälkeen. Tämän tähden ei kukaan voi sanoa, että laki on juutalaisista, juhlat ovat juutalaisista tai että sapatti olisi juutalaisista, sillä ne kaikki ovat Herran, joiden kautta Israelin kansa sai palvella Herraa. Tämä on tärkeää ymmärtää, koska se kirkastaa meille uskon ja Jumalan palvelemisen päämäärää, joka on Jumalan kuvan kaltaisuus uskon kautta Raamatun Jumalaan. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, että seurakunnan ennallistamisessa sekä palaamisessa takaisin Raamatun Jumalallisille Juurille on kyse uskon kautta Herraan Jeesukseen kasvusta kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, johon on ensin kutsuttu juutalaiset ja sen jälkeen pakanat.

Room 15:5 Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,

1 Kor 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Tänä päivänä uskovien keskuudessa on erilaisia leirejä, jossa toiset sanovat, että uskovan tulee ajatella heprealaisen ajattelutavan mukaan ja toiset painottavat kreikkalaista ajattelutapaa, joka nousee pääosin katolisen kirkon teologian perustukselta.

Raamatun sanan opetuksen mukaan kummatkin edellä olevat ajattelutavat ovat vääriä, sillä Raamattu opettaa meitä ajattelemaan Messias, Herran Jeesuksen mielen mukaan, eli Jumala mielen mukaan. Uuden Liiton uskovan ajattelutavan tulisi perustua Jumalan mielen mukaiseen ajattelutapaan. Jumala ilmestyi Israelin kansalle ilmoittaen sanansa hepreankielellä, siksi että Israelin kansa hepreankielen kautta oppisi ajattelemaan Jumalan mielen ja tahdon mukaisesti. Jumalan kansan, eli Uuden Liiton uskovien on unohdettava kinat heprealaisesta ja kreikkalaisesta ajattelutavasta ja keskityttävä ajattelemaan Messias, Herran Jeesuksen mielen mukaan, koska vain sillä tavalla uskovan ihmisen elämässä voi toteutua Jumalan kuvan kaltaisuus.

Raamatullinen seurakunnan ennalleenasettaminen on tärkeä asia, sillä Jumalan tahto ja asetus on, että seurakunta olisi yksi Jumalan sanan järjestyksen mukaisesti. Jumalan tahto on puhdistaa seurakuntansa uskonnollisista perinnäissäännöistä ja kaikista vääristä opeista sekä johdattaa seurakunta pois hajaannuksen tilasta todelliseen Raamatulliseen seurakunnan ykseyteen.

Tänä päivänä on myös olemassa ryhmiä, jotka ovat antaneet itselleen nimen Jumalan seurakunta. Meidän on ymmärrettävä ettei pelkkä nimi ole tae siitä että olisi kyse Raamatullisesta seurakunnan ennalleen asettamisesta. Elämän ja uskon tulee ojentautua Raamatun opetuksen mukaisesti, joka on tae siitä, että kyseessä on seurakunnan ennallistaminen. Suomessakin on epäterveitä ryhmittymiä, jotka käyttävät itsestään nimitystä Jumalan seurakunta, vaikka kyseessä on jonkun ihmisen tai ryhmän oma väärä näkemys Jumalan seurakunnasta. Jos olet törmännyt tällaisiin ryhmiin ja pettynyt, niin muista se että on olemassa oikeaa ja Raamatullista seurakunnan ennalleen asettamista. Et hylkää oikean rahan käyttöä, vaikka maailmassa on väärää rahaa liikkeellä, siksi älä hylkää Jumalan totuutta sen tähden jos joku tai jotkut vääristelevät totuutta. Hylätessäsi Jumalan tahdon ja totuuden joudut Jumalan edessä niskurin ja kapinallisen asemaan, josta on tehtävä parannus.

Jotkut uskovat sanovat ettei alkuseurakuntakaan ollut täydellinen, sillä siellä esiintyi syntejä ja eripuraa. Tällaisen lausunnon kautta he hylkäävät Jumalan asetuksen ykseydestä tyytyen hajaannuksen tilaan. Jumalan asetus seurakunnan ykseydestä on täydellinen, siitäkin huolimatta että yksikään uskova ei ole eikä tule täydelliseksi tässä ajassa. Alkuseurakunta ei takertunut omaan vajavaisuuteensa, vaan siitä huolimatta he kokoontuivat ja rakentuivat yhteen ykseyden perustalle.

Alkuseurakunta puuttui synteihin ja eripuraan ohjaten uskovat tekemään parannusta näistä synneistä. Esimerkiksi alkuseurakunnassa esiintyi haureutta ja eripuraa joissakin seurakunnissa, mutta se ei rikkonut seurakunnan ykseyttä, koska seurakunta puuttui synteihin ohjaten ihmiset parannuksen paikalle. Alkuseurakunnassa esiintynyt vajavaisuus ei estänyt heitä elämästä seurakunnan ykseydestä käsin, koska Jumala voima, rakkaus ja totuus piti heidät oikeassa suunnassa sekä ohjasi heitä parannuksen paikalle silloin kun siihen oli aihetta. Mekään emme saa takertua omiin vajavaisuuksiimme, vaan meilläkin tulisi olla sama asenne kuin alkuseurakunnalla oli.

Monet sanovat, että emme voi päästä takaisin alkuseurakunnan kaltaiseen tilaan ja siksi meidän täytyy tyytyä elämään hajaannuksen tilassa. Jotkut sanovat, että ehkä lopunajan vaino saa uskovat tulemaan yhteen. Edellä olevat ajatukset ja toteamukset ovat epäraamatullisia ja vastoin Jumalan tahtoa.

Isä Jumala, Herra Jeesus, Jumalan sana ja Pyhä Henki ovat samoja ja yhtä voimakkaita tänä päivänä kuin alkuseurakunnan aikana. Siten on täysin selvää, että meillä on sama mahdollisuus ojentautua uskossa kuin oli alkuseurakunnallakin. Raamattu opettaa, että Jumalan rakkauden Pyhässä Hengessä tulee yhdistää seurakunta yhdeksi, ei vainot. Jos seurakunnan yhteys ja ykseys ei perustu Pyhän Hengen vaikuttamaan rakkauteen, vaan yhteys syntyy olosuhteiden pakottamana vainojen tähden, niin sellainen uskon yhteys ei ole Raamatullista uskon yhteyttä, sillä Raamatullinen uskon yhteys ja ykseys perustuu Pyhän Hengen vaikuttamaan rakkauteen.

Joh 17:
17 ¶ Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;
19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-
23 minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Herra Jeesus ilmaisi Jumalan kiistattoman ja luovuttamattoman tahdon Johanneksen evankeliumin 17 luvussa koskien seurakunnan yhteyttä ja ykseyttä. Herran Jeesuksen mukaan seurakunnan ykseyden peruspilarit ovat pyhitys, totuus, kirkkaus ja keskinäinen rakkaus. Herra Jeesus opetti, että uskovien tulee olla yksi (alkutekstin mukaan yksi), niin kuin Isä ja Hän ovat yksi. Isällä ja Jeesuksella ei ollut erilaisia oppeja, eivätkä he toimineet erilaisen lipun ja tunnustuksen alla, vaan he olivat yksi rakkaudessa, opetuksessa ja totuudessa. Herra Jeesus opettaa, että jos uskovat ovat pyhitetyt totuudessa, elävät kirkastaen Jumalaa, rakastavat toisiaan ja ovat yksi niin kuin Isä ja Jeesus yksi ovat, uskoen Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa, niin maailman ihmiset tulevat uskomaan Herraan Jeesukseen. Siitä seuraa myös uskossa ojentautuminen alkuseurakunnan järjestyksen mukaisesti. Maksamme uskovina kallista hintaa ollessamme hajaannuksen tilassa, sillä sen hintana on monien ihmisten pelastumattomuus. Voi kunpa sydämessämme nöyrtyisimme ja etsisimme koko sydämestämme Jumalan tahtoa, myös seurakunnan ennallistamisessa ykseyden tilaan, sillä siihen liittyy Herran Jeesuksen lupaus sielujen pelastumisesta.

Herra Jeesus opetti, että seurakunnan tulisi olla täydellisesti yksi (Joh 17:23). Ykseyden täydellisyys ei tarkoita uskovien olevan täydellisiä, koska sitä he eivät ole, eivätkä saavuta sitä tässä ajassa. Seurakunnan ykseyden täydellisyys tarkoittaa seurakunnan järjestäytymistä sellaiseen uskon järjestykseen, joka tekee seurakunnan järjestäytymisen täydelliseksi, vaikka uskovat eivät olekaan täydellisiä. Tämä on Herran Jeesuksen opetus seurakunnasta ja siihen liittyvästä täydellisyydestä. Toivon mukaan ymmärrät tämän asian syvimmän olemuksen, sillä kyse ei ole täydellisestä seurakunnasta, jossa ei olisi puutteita, vaan siitä että seurakunta kaikkine vajavuuksineen ojentautuisi seurakuntana ykseyden tilaan, sillä Herra Jeesus opetti ykseyden olevan täydellisyyttä.

Koska seurakunta elää hajaannuksessa eikä ole järjestäytynyt ykseyden tilaan, ollen yksi, niin kuin on Jumalan tahto, niin se tarkoittaa silloin, että ykseyden peruspilareissa on ongelmia. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Johanneksen evankeliumin 17 luvussa seurakunnan ykseyden peruspilarit ovat pyhitys, totuus, kirkkaus ja keskinäinen rakkaus, joka on Pyhän Hengen voimavaikutus uskovien sydämessä. Koska seurakunta on hajaannuksen tilassa, niin se tarkoittaa ongelmia pyhityksen, totuuden, kirkkauden ja keskinäisen rakkauden alueella.

Meidän jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi tutkia omaa sydäntämme, että olenko halunnut kasvaa pyhityksessä, totuudessa, kirkkaudessa ja keskinäisessä rakkaudessa, siten että seurakunnan ykseys voisi olla askeleen lähempänä ja toteutua omassa elämässäni. Kyse ei ole siitä, että menet ensin tutkimaan naapurin sydäntä, vaan omaa sydäntäsi, koska silloin kun oma sydämesi on oikeassa suunnassa suhteessa seurakunnan ykseyteen ja Jumalan tahtoon, niin silloin opit tuomaan esille totuuden seurakunnan ykseydestä muita kunnioittaen ja rakastaen. Mitä voimme tehdä sen eteen, että Jumalan tahto ja Herran Jeesuksen opetus seurakunnan ykseydestä voisi toteutua? Ensimmäinen asia on toivoa sen toteutumista ja rukoilla asian puolesta. Sen jälkeen voi alkaa ottamaan uskon askeleita ykseyden suuntaan sen mukaisesti missä kasvuvaiheessa on ja kuinka vähän tai paljon ymmärtää seurakunnan ykseydestä. Jumala ohjaa ja johdattaa jokaista uskovaa, joka suostuu uskomaan Jumalan tahdon ja asetuksen seurakunnan ykseydestä. Jumala johdattaa sinua oikea-aikaisesti tekemään päätöksiä ja ratkaisuja siihen suuntaan, että seurakunnan ykseys alkaisi toteutumaan sinun elämässäsi.

Jokainen uudestisyntynyt uskova erilaisten kirkkokuntien, herätysliikkeiden ja niiden ulkopuolella olevien ryhmien sisällä kuuluu oikeaan Jumalan seurakuntaan, mutta me elämme uskovina hajaannuksen tilassa, emme sellaisessa yhteydessä seurakuntana, josta Raamattu opettaa. Täten myös jokainen uudestisyntynyt uskova on oikea uskova, vaikka emme vielä olekaan järjestäytynyt seurakuntana alkuperäisen Raamatun järjestyksen mukaisesti. Raamatun sanan opetuksen mukaan meidän uskovien tulee kaikessa nöyryydessä pitää toista uskovaa itseämme parempana. Jos uskomme edellä olevan Raamatun opetuksen, niin emme aliarvosta ketään uskovaa, eikä kukaan voi nousta kenenkään yläpuolelle. Tämä opetus mahdollistaa myös sen että Raamatullinen seurakunta järjestys voisi toteutua seurakunnan keskellä.

Rukoukseni on että me uskovat nöyrtyisimme rakastamaan ja kunnioittamaan Jumalan tahtoa ja asetusta seurakunnan ykseydestä. Toivon ja rukoilen, että jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi etsisi tässä asiassa Jumalan tahtoa sen mukaisesti mihin saakka olemme Jumalan armosta itse kukin saaneet kasvaa uskon tiellä. Jumala tulee profetiallisen sanansa mukaisesti ennallistamaan seurakuntansa sen alkuperäiseen tilaan huolimatta siitä, vaikka jotkut uskovat vastustavat sitä. Toivon ja rukoilen, että sinä ja minä nöyrtyisimme Jumalan edessä etsimään ja toteuttamaan Jumalan tahtoa seurakunnan ennallistamiseksi.


Petri Paavola 22.1.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker