Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tapaus Päivi Räsänen ja valtakunnansyyttäjä

29. huhtikuuta (2021) Päivi Räsänen ilmoitti Facebook sivullaan saaneensa puhelimen kautta tiedon, että valtakunnansyyttäjä on päättänyt nostaa syytteen Päiviä vastaan kolmesta eri teosta. Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen. Tapaus Päivi Räsänen ja häneen kohdistuvat syytteet ovat todella erikoisia, koska tapausta tutkimalla päädymme siihen, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja monet mediatahot ovat syyllistyneet väärän todistuksen antamiseen Päivi Räsästä kohtaan. Minulla on kaikki kunnioitus lähimmäisiäni kohtaan, niin valtakunnansyyttäjää ja erilaisia medioita kohtaan, enkä toivo, enkä kannusta heitä kohtaan minkäänlaista vihamielistä asennetta. Toivoisin, että ihmiset voisivat lukea ja perehtyä syytteisiin, koska siten he voivat nähdä syytteiden perustuvan melko lailla väärään todistukseen. Käsittelen kirjoituksessani tällä kertaa vain yhtä syytettä Päivi Räsästä vastaan.

Valtakunnansyyttäjä sekä useat eri mediatahot ovat tuoneet esille, että Päivi Räsänen olisi Yle Puhe -radiokanavan ohjelman jaksossa "Mitä Jeesus ajatteli homoista" sanonut etteivät homoseksuaalit ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit. Tällaista väitettä Päivi ei ole esittänyt tuossa ohjelmassa, eikä missään muuallakaan. Päivi sanoi tarkasti ottaen näin: ”Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi. Hän loi heteroseksuaaliksi. Hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille.”

Päivi ei tuossa sanonut ettei Jumala ole luonut homoseksuaaleja, vaan ettei Jumala ole alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi, vaan heteroseksuaaliksi. Raamattu, Jumalan sana niin VT:ssä kuin UT:ssa sanoo Jumalan luoneen miehen ja naisen heteroseksuaaliseen suhteeseen, elinikäiseen avioliittoon. Samoin Raamatussa Jumala sanoo homoseksuaalisuuden olevan Jumalan tahdon vastainen valinta ja syntiä (Room 1:26.27).

Toki Päivi kuten jokainen Jumalaa rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtää Jumalan luoneen kaikki ihmiset, niin heterot kuin homotkin. Jumala on asettanut seksuaalisen kanssakäymisen miehen ja naisen välille avioliittoon, pysyvään elinikäiseen parisuhteeseen.

Valtakunnansyyttäjä, MTV, Iltalehti, Uusi Suomi, Ilta-Sanomat, ja Talouselämä (nämä löysin nettihaulla) ovat syyllistyneet julkisesti esitetyn väärän todistuksen lausumiseen, sillä jokainen näistä tahoista väittää Räsäsen Päivin sanoneen, etteivät homoseksuaalit ole Jumalan luotuja. Kuten on jo käynyt ilmi, niin Päivi Räsänen ei ole koskaan antanut tällaista lausuntoa.

Edellä luetellut tahot ovat syyllistyneet perättömän lausuman ja väärän todistuksen antamiseen, joka on tehty julkisesti koko Suomen kansan edessä. Täten heistä jokainen pitäisi saattaa vastuuseen väärän todistuksen antamisesta. Saa nähdä onko Suomi todellinen oikeusvaltio, niin kuin ajattelemme sen olevan ja saako Päivi Räsänen todellista oikeutta kärsimänsä vääryyden takia.

Jos valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen tai kuka tahansa oikeudenkäynnissä esiintyy syyttäjänä Päivi Räsäsen tapauksessa ja esittää tuomioistuimessa saman väärän todistuksen siitä, että Päivi olisi sanonut ettei Jumala ole luonut homoseksuaaleja, niin lain vaatima rangaistus on seuraavanlainen väärän todistuksen esittäjälle:

15 luku (24.7.1998/563)
Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
1 § (12.6.2015/735)
Perätön lausuma tuomioistuimessa

Jos

1) todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa tai


2) muu henkilö tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan,

hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös kuultaessa henkilöä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta tuomioistuimessa käyttäen videoneuvottelua, puhelinta tai muuta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 52 tai 56 §:ssä tarkoitettua teknistä tiedonvälitystapaa.
2 § (24.7.1998/563)
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä

Jos

1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,

2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai

3) muu kuin poliisilain (872/2011) 6 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa

antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
(22.7.2011/815)

Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.
3 § (24.7.1998/563)
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa


Jos 1 §:ssä tarkoitetussa perättömässä lausumassa

1) aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen,

2) totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
4 § (12.6.2015/735)
Tuottamuksellinen perätön lausuma

Joka

1) todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa tai

2) valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä

huolimattomuudesta antaa väärän tiedon asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan, on tuomittava tuottamuksellisesta perättömästä lausumasta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
5 § (24.7.1998/563)
Yritetty yllytys perättömään lausumaan

Joka yrittää taivuttaa toista 1–3 §:ssä tarkoitettuun rikokseen, on tuomittava yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
6 § (24.7.1998/563)
Väärä ilmianto


Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
7 § (24.7.1998/563)
Todistusaineiston vääristeleminen

Joka saadakseen syyttömän tuomituksi rangaistukseen tai muuten toista vahingoittaakseen kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, on tuomittava todistusaineiston vääristelemisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen käytettäväksi tai itse käyttää sitä harhauttavalla tavalla tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa.
8 § (24.7.1998/563)
Törkeä todistusaineiston vääristeleminen

Jos todistusaineiston vääristelemisessä

1) aiheutetaan vakava vaara, että syytön tuomitaan vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen,

2) rikoksen kohteena on erityisen merkityksellinen todiste tai

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Jos tuomioistuimessa esitetään sama väärä todistus Päivi Räsästä vastaan, niin väärän todistuksen antaja, eli syyttäjä pitäisi tuomita vangittavaksi. Saa nähdä mitä tästä seuraa.

Raamatun sanan profetian mukaan ja Herran Jeesuksen sanojen mukaan vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta kaikki kansakunnat alkavat vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia Jeesuksen nimen tähden. Vainon alkaminen Jeesuksen nimen tähden tarkoittaa sitä, että vainon kohteeksi joutuvat Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat Herraan Jeesukseen ja Raamattuun, Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan on osoitus siitä, että maailman yhteiskuntien moraali rappeutuu ja ihmiset omaksuvat sellaisia elämänarvoja, jotka ovat vastoin Jumalan sanan opetuksia. Kun Herra Jeesus tulee toisen kerran, niin Hän lakkauttaa synnin kapinan maan päällä. Raamatun sanan opetuksen mukaan kerran on tuleva viimeinen tuomiopäivä, jossa Jumala tuomitsee jokaisen jumalattoman ihmisen hänen tekojensa mukaan iankaikkiseen kadotukseen. Ihminen, joka on Jumalan armosta antanut pelastaa itsensä uskon kautta Herraan Jeesukseen tulee saamaan iankaikkisen elämän, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

 

Suomessa on monia henkilöitä, jotka ovat totuuden puolella tässä asiassa, aikooko Suomen oikeuslaitos haastaa kaikki nämä useat tuhannet ihmiset oikeuteen samasta syystä kuin mistä Päivi Räsästä syytetään:

adressit.com Tuen ilmaus Päivi Räsäselle

 

Petri Paavola 4.5.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
is.fi/kotimaa/ 2000007948328
is.fi/kotimaa/ 2000007953593
mtvuutiset.fi
is.fi/politiikka/ 2000007948700
yle.fi/uutiset
hs.fi/kotimaa/ 2000007952259
iltalehti.fi/kotimaa
uusisuomi.fi/uutiset
hs.fi/kotimaa/ 2000007948429
finlex.fi/fi/laki

 

 

 

 

eXTReMe Tracker