Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


Homoliikkeen parjauskampanja

 


Suurin osa sukupuolineutraali avioliiton kannattajista ei tiedä homoliikkeen kampanjan päämääriä, jonka eräs puoli on toisinajattelijoiden tuhoaminen. Homoliikkeen kampanjan taktiikkaan kuuluu myös tunteiden manipulointi ja valheiden käyttäminen, että homoseksuaalisuus hyväksyttäisiin yleisesti ihmisen sydämissä. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe tai propagandaa homoseksuaaleja vastaan, vaan homoliikkeen propagandan, keinojen ja menetelmien paljastaminen, jonka kautta homoliike on saanut masinoitua homoudesta asian, jonka suuri yleisö on hyväksynyt sydämissään.

Homoliike on aktiivisesti 1980-1990-luvulta lähtien pyrkinyt muokkaamaan ja muuttamaan ihmisten käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Homoliikkeen keinot ja menetelmät ovat epärehellisiä, toisinajattelijoita syrjiviä ja loukkaavia, perustuvat osittain tietoiseen ja harkittuun valheelliseen tietoon. Nykypäivän sukupuolineutraali avioliitto on homoliikkeen kampanjan eräs päämääristä, joka perustuu homoliikkeen propagandaan sekä valheelliseen tietoon.

Marshall Kirk ja Hunter Madsen olivat 1990-luvulla homoliikkeen johtavia hahmoja siinä kuinka median kautta manipuloidaan suuri yleisö hyväksymään homoseksuaalisuus. He kirjoittivat kirjan nimeltään After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of gays in the 1990s. Marshall Kirk ja Hunter Madsen olivat Harvardin opinahjon käyneitä miehiä, joista tuli media manipuloinnin taktiikan asiantuntijoita.

Heidän kirjassaan After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of gays in the 1990s on seuraavanlaista homoliikkeen propagandaa, jonka tarkoituksena on tehdä homoseksuaalisuus hyväksytyksi suuren yleisön sydämissä:

The homosexual agenda can succeed by conversion of the average Americans emotions, mind, and will, through, a planned psychological attack in the form of propaganda to the nation via media (page 153)

Homoliike uskoo homoseksuaalisen agendan menestyvän käännyttämällä keskiverto amerikkalaisten tunteet, mielen ja tahdon psykologisesti suunnitellun hyökkäyksen kautta, joka tuodaan esille kansakunnalle mediassa propagandan muodossa. Homoliike pyrkii aktiivisesti manipuloimaan propagandan kautta ihmiset suopeiksi homoseksuaalisuudelle. Minkäänlaista asiaa ei tulisi ajaa sellaisella periaatteella, että tehdään suunnitelmallinen psykologinen hyökkäys ihmisen tunteisiin, mieleen ja tahtoon. Psykologinen hyökkäys on osoitus manipulaatiosta, jonka avulla pyritään väkisin käännyttämään ihmisiä sekä yritetään saada heidät muuttamaan mielensä. Homoliikkeen homoseksuaalisuus agenda on henkisen väkivallan käännytys- ja lähetystyötä, jonka tarkoitus on manipuloida ja aivopestä ihmiset uskomaan asioihin, jotka eivät perustu totuuteen, vaan valheeseen.

Propaganda relies more upon emotional manipulation that upon logic, since its goal is to bring about public change” (page 162)

Homoliikkeen propaganda luottaa enemmän tunteisiin vetoavaan manipulointiin kuin logiikkaan (faktoihin), koska sen päämäärä on saada aikaan julkinen muutos. Homoliike ei välitä totuudesta ja faktoista, sillä se pyrkii manipuloimaan ihmisiä tunteisiin perustuvan tiedotuksen kautta, ei tiedon kautta, joka perustuisi faktoihin.

Propaganda can be unabashedly subjective and one-sided, there is nothing wrong with this (page 163)

Homoliikkeen propaganda voi olla häpeilemätön subjektiivisesti ja yksipuolisesti (ei tarvitse olla totta), ja homoliikkeen mielestä siinä ei ole mitään väärää. Moraaliton ja yksipuolinen asioita vääristelevä tiedotus on väärää ja väärin, mutta moraaliton ihminen pyrkii hyväksi käyttämään valheellista tiedotusta saadakseen oman agendansa suosituksi ja hyväksytyksi ihmisten sydämissä. On sanomatta selvää, että tällainen taktiikka ja menetelmä on osoitus vääryyden vaatimuksista.

Homosexual agenda can succeed by “jamming” and “confusing” adversaries, so as to block or counteract the “rewarding of prejudice” (page 153)

Homoliikkeen propagandan mukaan homoseksuaalisuuden agenda menestyy kun vastustajille aiheutetaan häirintää ja sekaannusta, että voidaan estää tai kumota ihmisten ennakkoluulot homoseksuaalisuutta kohtaan. Häiriön ja sekaannuksen aiheuttaminen oman agendan ajamisen vuoksi todistaa ihmisen moraalittomuudesta sekä röyhkeästä ja vääryyden vallassa olevasta sydämen asenteesta.

Make victimizers look bad by linking to Nazi horror while helping straights to see gays as victims and feel protective towards them (page 221)

Homoliikkeen propaganda sanoo, että vastustajat pitää esittää pahoina ihmisinä linkittäen heidät samaan sarjaan natsien kauheuksien kanssa, joka auttaa ihmisiä näkemään homot uhreina, jolloin heille tulee suojelevia tunteita homoja kohtaan. Tällainen homoliikkeen taktiikka on todella kiero ja pahuuden kyllästämä, sillä monet homoutta vastustavat ihmiset ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka pitävät homoutta luonnottomana asiana, eikä heillä ole minkäänlaista sympatiaa natsismia kohtaan, vaan he tuomitsevat natsien kauhistuttavat teot. Homoliike pyrkii kaikin tavoin tuhoamaan toisinajattelijat, joka on osoitus siitä kuinka turmeltunut ja vääristynyt heidän mielensä on koska he ovat hinnalla ja keinolla millä hyvänsä valmiita demonisoimaan toisinajattelijoita oman agendansa tähden.

The Nazi story of “pink triangle as a symbol of victimization” should be a sufficient opening wedge into the vilification of our enemies (page 190)

Homoliikkeen mukaan tarina natseista ja uhriksi joutumisesta tulisi olla riittävä laukaisemaan ja käynnistämään toisinajattelijoiden parjaamisen. Kieron ja väärin kohdennetun tarinan kautta homoliike pyrkii lyömään väärän leiman toisinajattelijoihin, jonka tarkoituksena on saada aikaan parjauskampanja toisinajattelijoita kohtaan. Homoliike pitää toisinajattelijoita vihollisinaan. Homoliikkeen taistelu homouden hyväksymisen puolesta perustuu valheeseen ja toisinajattelijoiden parjaamiseen. Voiko olla olemassa alhaisempaa ja kierompaa tapaa esiintyä ihmisoikeuksien puolustajina, kun samaan aikaan valheen ja propagandan kautta pyritään tuhoamaan ja saamaan aikaan parjauskampanja toisinajattelijoita kohtaan?

Discourage anti-gay [dissent] by linking and calling all those that have opposing opinions to latent homosexuality (i.e., call people homophobic) (page 227)

Homoliike pyrkii lannistamaan homouden vastustajat linkittäen ja kutsuen heitä piilohomoiksi sekä kutsumaan homouden vastustajia homofobiikoiksi. Tämä homoliikkeen kiero ja mätä hedelmä on näkyvissä tänä päivänä, sillä homouden vastustajia syytetään hyvin usein piilohomoiksi sekä homofobiikoiksi, jonka tarkoitus on saada heidät lopettamaan homouden vastustaminen. Vanha kiero ja ivallinen taktiikka on valheen kautta pyrkiä samaistamaan ihmiset siihen mitä he vastustavat, että heidät saataisiin luopumaan vastustamastaan asiasta.

We argue that for all practical purposes, gays should be considered to have been born gay, even though sexual orientation, for most humans, seems to be the product of a complex interaction between innate predispositions and environmental factors during childhood and early adolescence” (page 184)

Homoliikkeen propagandan mukaan he väittävät kaikissa käytännön tapauksissa, että homot ovat syntyneet homoiksi, siitäkin huolimatta, että useimmilla ihmisillä seksuaalinen suuntautuminen näyttää olevan seurausta monimutkaisesta vuorovaikutuksesta synnynnäisten taipumusten ja ympäristötekijöiden välillä lapsuuden ja varhaisteini-iän aikana.

Homoliikkeen ihmiset tietävät sen, että homous ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan ympäristötekijöiden vaikutusta lapsuuden ja varhaisteini-iän kokemusten kautta, mutta siitä huolimatta he tuovat esille kuinka homous on synnynnäinen ominaisuus. Tällaista toimintaa voi hyvällä syyllä sanoa tietoiseksi ja tarkkaan harkituksi petokseksi, josta voidaan käyttää myös käsitettä valheellisen tiedon levittäminen. Tässä kohdassa voidaan puhua moraalin rappiosta, jonka seurauksena ihminen hylkää totuuden ja valitsee valheen saadakseen pitää kiinni omasta agendastaan. Tietämättömyys ei ole tuomittavaa, mutta ihminen joka tietää totuuden ja hylkää sen vaihtaen totuuden valheeseen on moraaliton valheessa eläjä. Tällaisella perustukselle perustuu homoliikkeen peruspylväät.

 All opposing disagreements to homosexual behavior is rooted in “Homophobia, Homohatred, and Prejudice” (page 112)

It is acceptible to call people “Homophobic” or “Homohaters” if they do not agree 100% with homosexual views, opinions, or behavior. (page xxiii)

Homoliikkeen propagandan mukaan kaikki homoutta vastustavat mielipiteet pitää esittää homofobiana, homovihana ja ennakkoluuloina. Homoliikkeen mukaan on täysin hyväksyttävää sanoa ihmistä homofobiikoksi tai homovihaajaksi jos hän ei hyväksy 100%:sti homoseksuaalisia näkemyksiä, mielipiteitä ja käyttäytymistä.

Homoliike esittää toisinajattelijat suvaitsemattomina ja pahoina ihmisinä. Homoliikkeen propaganda todistaa sen, että homoliike on suvaitsematon, sillä se ei siedä edes pientä vastalausetta homoutta kohtaan. Jos ihminen ihan aidosti kokee homouden olevan luonnotonta kun sitä vertaa miehen ja naisen seksuaaliseen suhteeseen, niin homoliike sanoo hänen olevan homovihaaja tai homofobiikko, vaikka toisinajattelija ei edes vihaa homoja, hän vain kokee sen olevan luonnotonta.

Homoliike toimii todella röyhkeästi ja suvaitsemattomasti, sillä ei se suvaitse pientäkään vastalausetta homoutta vastaan, ei vaikka se olisi perusteltua ja asiallista, kuten faktoihin perustava toteamus, ettei homous ole synnynnäistä. Tällaisen asian sanojaa syytetään homovihaajaksi. Yhteiskunta perustuu monenlaisiin arvoihin ja mielipiteisiin esimerkiksi politiikassa Kokoomus ja Vasemmisto joutuvat hyväksymään ja kunnioittamaan toistensa arvoja, vaikka niillä on eroa kuin yöllä ja päivällä. Jos Kokoomuksen ja Vasemmiston poliitikot syyttäisivät toinen toisiaan puoleensa vihaajaksi sekä harrastavan vihapuhetta, koska heillä on erilaiset arvomaailmat, niin se osoittaisi kuinka suvaitsemattomia he ovat.

Homoliike ei siedä edes tosiasioita ja se operoi valheen perustuksista käsin syyttäen niitä ihmisiä homofobiikoiksi ja homovihaajaksi (vihapuhe), jotka kokevat homouden olevan luonnotonta. Homoliike ja sen hedelmän aikaansaannos on perusteettomien syytösten esittäminen sekä valheen varaan rakennettu agenda. Homoliike syyttää ihmisiä suvaitsemattomiksi, vaikka homoliike on itse suvaitsematon. Homoutta kannattavat heterot ovat joutuneet homoliikkeen propagandan uhreiksi. He ovat propagandan uhreja, joka perustuu valheeseen.

Homoliikkeen menetelmä ja taktiikka on vahva ja voimakas retoriikka, joka sanoo homouden vastustamisen olevan ihmisoikeusloukkaus, syrjintää ja vihapuhetta. Homoliike ei hyväksy edes asiallista ja tosiasioihin perustuvia kannanottoja homoseksuaalisuuden negatiivisista vaikutuksista. Homoliike vastustaa sananvapautta, omantunnonvapautta, jotka ovat demokraattisen yhteiskunnan peruspylväitä. Homoliike puhuu suvaitsevaisuudesta, mutta homoliike halveksuu demokratiaa ja sananvapautta sekä omantunnonvapautta, koska se ei hyväksy pientäkään asiallista kritiikkiä homoseksuaalisuuden ongelmista (mm. terveyteen liittyvät sukupuolitaudit, joka on homoilla heteroita yleisempää).

Liike joka puhuu suvaitsevaisuudesta ja vapaudesta, mutta joka samalla rajoittaa muiden vapautta on tekopyhä liike. On uskomatonta kuinka homoliike on onnistunut sokaisemaan suuren enemmistön sydämet ja silmät, asettuen uhrin asemaan, puhuen vapaudesta, mutta tästä asemasta käsin rajoittaa muiden vapautta sekä käyttää valheellista informaatiota oman asiansa ajamiseen. Pelko joutua enemmistön pilkan kohteeksi on suurin syy miksi ihminen kannattaa asioita, joiden hän tietää olevan rakennettu valheen varaan. Pelko tekee ihmisistä pelkureita ja pelkuri hyväksyy petoksen.

Homoliikkeen kierot, epärehelliset ja kavalat toimintamenetelmät paljastuvat ikävällä tavalla siinä kun heidän propagandan kautta on lyöty negatiivinen leima toisinajattelijan otsaan. Tämän tarkoitus on häpäistä toisinajattelijaa, asettaa heidät kaiken kritiikin kohteiksi, johdattaa toisinajattelija vihan kohteeksi sekä lopulta toisinajattelija pyritään kokonaan hiljentämään, niin ettei hänen arvoillaan ole enää mitään merkitystä. Tällainen toiminta on kieroa, epärehellistä sekä pahuuden verhoamaa.

Homoliike pyrkii muuttamaan ihmisten käsitykset jatkuvan emotionaalisen ehdollistamisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmisen tunnemaailma muutetaan myönteiseksi homoudelle, niin hän ei tarvitse enää perusteluita tai faktoja, sillä hänen myönteisestä tunteesta tulee hänelle totuus, vaikka se olisi ristiriidassa todellisen totuuden kanssa. Suunnitelmallinen manipulointi käyttää hyväkseen aina ihmisen tunteita. Jos ihmisen tunteet voitetaan oman asian ajamiseen, niin mitkään seikat ja faktat eivät enää uppoa ihmisen sydämeen, koska häntä johdatellaan tunteiden kautta, ei rationaalisuuden kautta, joka perustuu faktoihin.

Homliike kehottaa murtamaan valtamedian, että se hyväksyisi homouden, elokuvat ja TV-sarjat tulisi saada homoudelle myönteisiksi. Tavoite on saada mediassa näkymään homomainoksia, jotka esittävät homouden myönteisenä asiana. Tämä kaikki näkyy jo Suomessa.

Homokampanjan tavoitteet ja toimintamenetelmät ovat korruptoituneita, likaisia, kieroja sekä alhaisia. Homokampanja rikkoo suvaitsevaisuuden rajat sekä loukkaa ihmisarvoa järjestelmällisen vihakampanjansa kautta. He taistelevat oman ihmisarvonsa puolesta pyrkien lietsomaan vihaa niitä kohtaan, jotka eivät näe homoseksualismia luonnollisena seksuaalisuutena.

Homokampanja on ulottanut lonkeronsa kaikkialle. Se on soluttautunut kirkkoon muuttaen kirkon suhtautumisen homouteen, valtamedia ja kansan enemmistökin taitaa olla nykyään homoudelle myönteinen. Ihmiset ovat muuttuneet vihamielisiksi niitä ihmisiä kohtaan, jotka pitävät homoutta luonnottomana seksuaalisuuden harjoittamisena.

Homoliikkeen kampanjan hedelmää ovat seuraavat asiat, jotka nostetaan esille kun homoutta kohtaan esitetään asiallista kritiikkiä: rasisti, vihapuhe, suvaitsematon, ihmisoikeusloukkaus, viharikos jne. Todisteet kuitenkin osoittavat, että homoliike harjoittaa vihapuhetta sekä lietsoo vihaa niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät kannata homoutta.

Homoliikkeen agenda on myös toteutunut askel askeleelta Suomessa. Jokainen sukupuolineutraali avioliiton kannattaja on joko tietoisesti tai tietämättään kannattamassa homoseksuaalisuutta, joka on homoliikkeen toimesta manipuloitu epärehellisillä ja likaisilla keinoilla ihmisten sydämiin. Sinun kannattaisi miettiä, että kannattaako kannattaa asiaa, joka perustuu valheeseen ja jota masinoidaan epärehellisin keinoin?

Painotan vielä sitä, että minulla ei ole mitään homoseksuaaleja vastaan, sillä olen pelkästään tuonut esille homoliikkeen kavalan petoksen ja suunnitelman. Kaikki homot eivät ole tietenkään mukana homoliikkeen agendassa, mutta se on nähtävissä, että 1980-1990-luvulta Amerikassa alkanut homoliikkeen propaganda ja agenda on ulottanut lonkeronsa kaikkialle myös Suomeen. Olen itse seurannut noin 20 vuotta homoliikkeen etenemistä niin Suomessa kuin ulkomailla ja on selkeästi nähtävissä, että Suomen homoaktivistit (eivät kaikki) ovat askel askeleelta toteuttaneet 1980-1990-luvulta alkaneen homoliikkeen propagandan.

Suuren valheen taktiikka

Joseph Goebbels oli suuri natsien propagandapäällikkö ja suunnittelija. Hän sanoi: "Kerro valhe, kerro suuri valhe, toista se tarpeeksi usein, ja monet ihmiset tulevat uskomaan siihen".  Homoliikkeen kolme suurta valhetta ovat: Homoseksuaalisuus on geneettinen ja synnynnäinen ominaisuus, homo ei voi muuttua heteroksi ja homojen oikeudet ovat osaksi ihmisoikeusasia.

Synnynnäinen ominaisuus ohjaa ihmisen elämää, käyttäytymistä ja valintoja. Homoliike sanoo homojen olevan automaattisesti ohjattuja harjoittamaan homoseksuaalisuutta synnynnäisen ominaisuuden kautta. Kuten on aikaisemmin tullut esille luvuissa homous ei ole synnynnäinen ominaisuus ja homouden syntymisen syyt, niin homous syntyy tiettyjen haitallisten ja negatiivisten tekijöiden kautta, jonka seurauksena ihminen valitsee ja oppii homoseksuaalisen käyttäytymisen ja identiteetin. Kaksostutkimukset ovat osoittaneet ettei homous ole synnynnäinen ominaisuus. Väite että homoseksuaalisuus on synnynnäinen ominaisuus on ensimmäinen homoliikkeen suurista valheista.

Charles W. Socarides (M.D., President of the National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH) and a clinical professor of psychiatry at Albert Einstein College of Medicine) on sanonut, että yksi kolmesta hänen entisistä homoseksuaali asiakkaistaan on hylännyt homoseksuaalisuuden ja he ovat menneet naimisiin ja saaneet lapsia yhdessä vaimonsa kanssa. Raamattuun uskovien piireissä on paljon entisiä homoja, jotka ovat hylänneet homoseksuaalisuuden ja tulleet heteroiksi, osa heistä on mennyt naimisiin naisen kanssa ja heillä on lapsia. Väite joka sanoo ettei homoseksuaali voi muuttua heteroksi on homoliikkeen toinen valhe. Tämä tulee selkeästi esille edellä olevien esimerkkien kautta.

Kun ihminen syntyy, niin hänen sisällään olevat geenit määrittävät hänen rotunsa ja sukupuolensa. Homoseksuaalisuus on käytösmalli, joka syntyy tiettyjen haitallisten ja negatiivisten tekijöiden kautta, jonka seurauksena ihminen valitsee ja oppii homoseksuaalisen käyttäytymisen ja identiteetin. Homoseksuaalisuus ei ole homojen esittämän ihmisoikeuden peruste, jonka mukaan homo syntyy homoksi ja siksi se olisi ihmisoikeus kysymys, että hän saisi harjoittaa synnynnäistä taipumustaan. Kuten on tullut esille monta kertaa, niin homoseksuaalisuus ei ole synnynnäinen ominaisuus. Täten väite joka sanoo homouden olevan ihmisoikeuskysymys synnynnäisen ominaisuuden tähden on homoliikkeen kolmas suuri valhe. 

Minulla ei ole sydämessäni minkäänlaista homofobiaa tai halua syrjiä homoseksuaaleja, vaan puhun ja kirjoitan siitä mitä olen nähnyt ja mitä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana kun homoseksuaalien vaatimukset ovat alkaneet toteutua. Tuon esille muutamia negatiivisia asioita, joita homoseksualistien "tasa-arvo" vaatimus on saanut aikaan ja tulee saamaan aikaan.

Sukupuolineutraali avioliittolaki on homoaktivisteille vain välitavoite. Aikoinaan samaa sukupuolta oleville parille suunniteltiin rekisteröityä parisuhdetta. Monet rekisteröityä parisuhdetta kannattavat homoseksuaalit sanoivat, ettei avioliittoa tarvita, sillä rekisteröity parisuhde riittää. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan kun rekisteröity parisuhde hyväksyttiin, niin seuraava askel oli sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen. Avioliitto-käsite pyritään poistamaan laista, jonka korvaa sukupuolineutraali avioliitto. Pyrkimys tulla kieltämään heteroseksuaalisuuteen perustuva valinta koskien uskonnollisten yhteisöjen työntekijä valintoja. Uskonnollisten yhteisöjen on palkattava homoseksuaalisia työntekijöitä ja heteroseksuaalisuus ainoana parisuhdemallina tullaan kieltämään, jonka korvaa sukupuolineutraali parisuhdemalli. Strategiaan kuuluu se että askel kerrallaan pyritään muuttamaan yhteiskunnan rakenteita toimimaan homoseksuaalisen, transsukupuolisuuden jne. arvojen pohjalta, jossa luonnottomasta pyritään tekemään "luonnollista". Suunnitelmaan kuuluu myös viharikoksen lain asettaminen, jonka mukaan homouden sanominen synniksi, vääräksi tai luonnottomaksi jne. tulee olemaan rangaistava viharikos.

Yhdenvertaiseen yhteiskuntaan kuuluu oikeus pidättäytyä tietyistä asioista omantunnonsyistä. Sukupuolineutraali avioliitto tulee johtamaan siihen ettei ihmisillä ole enää vapautta vedota omantunnonsyihin, sillä kaikkien ihmisten pitää hyväksyä homoseksuaalisuuden ja sukupuolineutraali avioliiton mukanaan tuomat asiat, vaikka ne ovat vastoin heidän arvomaailmaansa. Omantunnon vapaus tulee poistumaan, eikä kenelläkään tule olemaan oikeutta harjoittaa vapaasti omantunnon ääntä, jos se ei ole samassa linjassa homoseksuaalien tavoitteiden ja päämäärien kanssa.

Kaikkialla maailmassa homoliike on muokannut ja muuttanut ihmisten käsityksiä homoseksuaalisuudesta valheellisen informaation kautta. Sen lisäksi homoliike on onnistunut manipuloimaan ihmiset suhtautumaan vihamielisesti ja negatiivisesti niitä kohtaan, jotka uskaltavat sanoa homouden olevan luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista. Homoliike aloitti kulttuurivallankumouksellisen sodan 1980-1990-luvuilla, jonka pyrkimys ja päämäärä on saada yleinen hyväksyntä homoseksuaaliselle käyttäytymiselle. Propagandasota on onnistunut todella hyvin, sillä sen pauloihin on eksytetty iso osa ihmiskuntaa. Kiusallinen tosiasia homoliikkeen agendalle on se, että sen käyttämä valheellinen informaatio on koko ajan kaikkien nähtävissä, mutta agendan juju ja juoni on siinä, että kun kertoo suuria valheita tarpeeksi kauan, niin monet ihmiset tulevat uskomaan valheisiin.

Se mikä tekee tästä asiasta todella surullisen on se kuinka iso osa viranomaisia, päättäjiä, median edustajia jne. ovat hyväksyneet homoliikkeen valheellisen agendan pitäen homoutta synnynnäisenä ominaisuutena, vaikka se ei ole sitä. Yhteiskunnat joutuvat maksamaan kallista hintaa tämän asian kanssa, sillä valheen varaan rakennetut asiat aiheuttavat suuria katastrofeja.

Kysyn sinulta kysymyksen, että mihin sinä uskot ja kannatatko sinä sydämessäsi todennettua totuutta vai valheita koskien homoliikkeen kolmea suurta valhetta? Monet ihmiset pelkäävät asettua enemmistöä vastaan, siitäkin huolimatta että enemmistö uskoo valheita. Oletko koskaan ajatellut, että valheen varaan rakennettu asia on kuin kaivoon kannettu vesi, joka pysyy kaivossa vain vähän aikaa ja imeytyy kaivon läheisyydessä olevaan maaperään. Esimerkkini kautta haluan sanoa, että valheen varaan rakennetut asiat toimivat jonkin aikaa, kunnes ne pettävät ja aiheuttavat katastrofin. Haluatko sinä jäädä ihmisten muistoihin pelkurina ja sopulina, joka valitsi valheen ihmispelon tähden? Vai haluaisitko sinä jäädä ihmisten muistoihin ihmisenä, joka uskalsi seisoa totuuden puolella, vaikka hän oli vähemmistönä suurta enemmistöä vastaan? Tarkoitukseni ei ole synnyttää riitaa ja kaunaa ihmisten välille, vaan että miettisit sitä mikä on oikeata ja rehellistä ja että rakentaisimme elämämme ja arvomme totuuden ja rehellisyyden varaan, ei valheen varaan.

Tämä kirjoitus on pieni otos suurempaa kokonaisuutta. Kirjoitukseni on kokonaisuudessaan sivullani: Homoliike toisinajattelijoiden tuhoaminen

 

 

 

Linkkisuositukset:
Sukupuolineutraali avioliitto rikkoo lapsen oikeuksia
Sukupuolineutraali avioliitto
Adoptio ja sukupuolineutraali avioliittolaki
Tasa-arvoisen avioliittolain seuraukset
Homoavioliittojen negatiiviset vaikutukset
Moraalin rappio ja väärät valinnat
Tasa-arvo ja ihmisoikeus

 

Petri Paavola 27.7.2015

 

Lähteet:
The Overhauling of Straight America
parentsofgaychildren.org
massresistance.org
liveleak.com
renewamerica.com
Homoseksuaalisuuden synty

 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker