Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Lasten etu ja avioliittolaki

Lapsen edusta ja oikeudesta liittyen tasa-arvoiseen avioliittolakiin on syntynyt kaksi täysin erilaista näkemystä. Toinen näkemys sanoo tasa-arvoisen (sukupuolineutraali) avioliiton parantavan lapsen oikeuksia sekä etuja ja toinen näkemys sanoo sen heikentävän ja olevan haitallista lapsen oikeuksille, eikä se ole lapsen etujen mukaista ja lapsen parhaaksi. Miten voi syntyä kaksi täysin erilaista näkemystä siitä mikä on lapsen edun mukaista? Kyse on kahdesta erilaisesta arvovalinnasta sekä kahdesta erilaisesta tutkimustuloksesta.

Kirjoitukseni sisältää sellaista aineistoa ja materiaalia, josta valtamedia, suuri yleisö sekä osa asiantuntijoista vaikenee tyystin, koska se paljastaisi tasa-arvoisen avioliiton ja sen taustalla olevien asioiden todellisen luonteen, joka voisi johtaa tasa-arvoisen avioliiton hylkäämiseen. Silloin kun ihmisiä tarpeeksi manipuloidaan, aivopestään ja johdatetaan tekemään ratkaisu tunteisiin vedoten, niin ihminen valitsee petoksen ja valheen ja hylkää totuuden.

Koen todella tärkeäksi tuoda esille valheen ja petoksen perustukset sekä ainoan oikean vaihtoehdon koskien lapsen etua ja oikeuksia. Monesti sanotaan, että totuuksia voi olla monia, mutta monissa asioissa on kuitenkin olemassa vain yksi totuus. Lapset syntyvät äidin ja isän rakkaussuhteen kautta, eli naisen ja miehen sukupuolisen kanssakäymisen kautta. Kukaan lapsi ei synny ilman äidin munasolun  ja isän siittiösolun yhdistymistä, ei edes koeputkihedelmöityksen kautta syntyvä lapsi. Koska tämä on ainoa totuus lapsen syntymisestä maailmaan, niin sen perusteella kiistaton totuus on että lapsella tulee olla äiti ja isä, olkoon he sitten biologisia tai adoptiovanhempia. Kiistämätön totuus on että äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten. Kenellekään ei tulisi antaa sellaisia "oikeuksia", jonka kautta hän riistää lapselta oikeuden äitiin ja isään.

 

Sisällys:
Lapsijärjestöt
Adoptio ja lapsen etu
Erilaiset arvovalinnat ja tutkimukset
Ikävä ja surullinen lopputoteamus

 

 

Lapsijärjestöt

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen UNICEF ry sanovat tasa-arvoisen avioliittolain edistävän lasten yhdenvertaisuutta. Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen UNICEF ry sanovat ettei lasten oikeuksien sopimus määritä vanhempia. Nämä lapsijärjestöt ovat sitä mieltä, että tasa-arvoinen avioliittolaki edistää lasten yhdenvertaisuutta eikä sisällä yhdenlaista käsitystä hyväksyttävästä perhemuodosta, koska lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen käsitys perheestä ulottuu hyvin erilaisiin perhejärjestelyihin. Edellä mainitut lapsijärjestöt sanovat ettei YK:n lapsen oikeuksien komitean tulkinnat sisällä määrittelyä siitä, mitä vanhemmalla tai adoptiovanhemmalla tarkoitetaan.

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen UNICEF ry mukaan lapsen oikeuksien sopimuksen keskeinen periaate on syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuus. Lapsijärjestöjen mukaan sopimuksessa tunnustetut oikeudet kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille lapsille esimerkiksi ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa sukupuoleen tai sosiaaliseen alkuperään perustuvaa erottelua.

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen UNICEF ry sanovat tasa-arvoisen avioliittolain mahdollistavan samaa sukupuolta olevien vanhempien perheessä kasvavan lapsen yhdenvertaisuuden toteutumisen ja vahvistavan sateenkaariperheissä elävien lasten yhteiskunnallista asemaa. Tämän perusteella edellä mainitut lapsijärjestöt sanovat tasa-arvoisen avioliittolain olevan lapsen edun mukainen. Pelastakaa lapset ry on samaa mieltä kuin edellä mainitut lapsijärjestöt.

Kaikki edellä mainitut lapsijärjestöt ovat tehneet ja tekevät arvokasta työtä lasten hyväksi, mutta he ovat erehtyneet ja sortuneet manipulaation kohteeksi koskien sukupuolineutraalia avioliittolakia ja lapsen etua. Kun tutkimme asiaa erilaisten arvovalintojen ja tutkimusten sekä luonnonjärjestyksen todisteiden valossa, niin tasa-arvoinen avioliitto ei ole lapsen etu ja perusoikeuden mukainen ratkaisu.

Adoptio ja lapsen etu

Tasa-arvoisen avioliittolain kannattajat sanovat, että adoptiotoiminnassa ensisijaista on aina lapsen etu, sillä adoption kautta lapselle pyritään varmistamaan pysyvät vanhemmat. He jatkavat sanoen, että lapsella tulee olla oikeus saada sellaiset vanhemmat, jotka kykenevät vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja luomaan häneen pysyvän kiintymyssuhteen. Tasa-arvoisen avioliittolain kannattajat sanovat, että olemassa olevan tutkimustiedon mukaan vanhempien sukupuolisella suuntautuneisuudella ei ole vaikutusta lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin ja siksi myös homoseksuaalit ja lesbot soveltuvat vanhemmiksi. Tasa-arvoista avioliittolakia kannattavat ihmiset sanovat yhdenvertaisuuden toteutuvan, kun homoseksuaalit saavat adoptio-oikeuden, jolloin homoseksuaalisissa perheissä kasvavat lapset ovat yhdenvertaisessa asemassa heteroperheiden lasten kanssa.

Kirjoitan myöhemmin olemassa olevasta tutkimustuloksesta. Luonnonjärjestyksen mukaan lapset syntyvät äidin munasolun ja isän siittiösolun yhdistymisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten. Tämän kiistattoman totuuden mukaan lapsen paras etu on että hän saisi adoption kautta äidin ja isän. Luonnonjärjestyksen mukaan vain äiti ja isä yhdessä pystyvät vastaamaan parhaiten lapsen tarpeisiin. Lapsen kehityksen ja kasvun kannalta paras ratkaisu on että hänellä on äiti ja isä, jotka rakastavat häntä.

Luonnonjärjestyksen mukaan lapsi on silloin yhdenvertaisessa asemassa muiden lasten kanssa kun hänellä on äiti ja isä. Silloin kun lapsi erotetaan mahdollisuudesta kasvaa äidin ja isän kanssa, niin hänet asetetaan eriarvoiseen asemaan lapsen perusoikeutta koskien, jonka mukaan jokainen lapsi syntyy äidin munasolun ja isän siittiösolun yhdistymisen kautta. Täten vain heteroperheissä kasvavat lapset ovat yhdenvertaisessa asemassa luonnonjärjestyksen mukaisessa kasvuympäristössä. Jos lapselta riistetään äiti tai isä, niin hän joutuu eriarvoiseen asemaan perusoikeuteensa nähden, jonka mukaan äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten.

Toki on tilanteita, joissa lapsi joutuu elämään ilman äitiä tai isää (avioero, kuolema, isä tai äiti hylkää lapsensa), mutta tällaiset ikävät tapaukset eivät kuitenkaan muuta elämän luonnonjärjestystä, sillä jokaisen lapsen syntymän takana on äiti ja isä. Ilman omaa syytään yksinhuoltajaksi joutuneen äidin tai isän on turha kantaa huonoa omaatuntoa tilanteensa takia.  Homoseksuaalit adoption kautta tekevät lapsesta tietoisesti ja tahallisesti joko äidittömän tai isättömän. Tasa-arvoinen avioliitto ei ole lapsen etu.

Arkkipiispa Kari Mäkinen on todennut ettei kenenkään avioliitto menetä arvostustaan eikä yhdenkään lapsen asema vaarannu. Mäkinen on niellyt ja hyväksynyt valheellisen propagandan, joka uskottelee ihmisille ettei äiti ja isä ole aina lapsen parhaaksi ja etu, sillä kuka tahansa myös kaksi miestä tai kaksi naista voivat olla lapsen etu. Mäkinen vastustaa luonnonjärjestystä, joka pitää äitiä ja isää lapsen parhaana etuna.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kannattaa myös sukupuolineutraalia avioliittolakia. Hän sanoo avioliittolain muuttamisen edistävän lasten kokemaa hyväksyntää, sillä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten kannalta avioliittolaki olisi viesti yhdenvertaisuudesta. Kurttila on myös eksynyt uskomaan valheellista propagandaa, sillä ainoa totuus on se ettei lapsia olisi ilman äitejä sekä isiä ja siksi äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten.

Erilaiset arvovalinnat ja tutkimukset

Sukupuolineutraalin avioliiton hyväksyminen sekä sen vastustaminen on seuraus arvovalinnoista ja tiettyjen tutkimuksien perusteluista. Kun tutkimme näitä kahta erilaista arvovalintaa ja tutkimusryhmiä, niin huomaamme toisen perustuvan puutteelliseen tutkimukseen sekä oman agendan asian ajamiseen. Toinen arvovalinta ja tutkimus perustuu todennettuun faktaan, jonka lähtökohta on lapsen etu.

Monissa tutkimuksissa, joissa on päädytty puolustamaan tasa-arvoista avioliittoa on esiintynyt puutteellista tietoa. Useista näistä tutkimuksista on puuttunut eri sukupuolta olevien parien vertailuryhmät. Joissakin tutkimuksissa on epäselvyyttä onko vertailuryhmänä ollut yksinhuoltaja, avopari, uusperhe vai lapsen vanhempien muodostama aviopari. On selvää, että tällaiset puutteet eivät anna totuudenmukaista kuvaa tutkimuksesta, eikä puutteellisten tietojen omaavien tutkimuksien kautta pystytä tekemään sellaista johtopäätöstä, että homoseksuaaliset parit ovat lapsen etu.

Useat sukupuolineutraali avioliittoa puoltavat tutkijat ovat myöntäneet, että heillä on ollut halu osoittaa homoseksuaalisten parien vanhemmuuden olevan yhtä hyvää kuin heteroseksuaalisten parien vanhemmuus. Nämä tutkijat löysivät eroja erilaisista parisuhdemuodoissa elävien aikuisten vanhemmuudesta, mutta he jättivät ne vaille huomiota, vähättelivät niiden merkitystä tai jättivät eroja koskevat jatkotutkimukset tekemättä. Vanhempien seksuaalinen suuntautuminen vaikuttaa paljon enemmän lapsiin kuin mitä tutkijat toivat esille.

On sanomatta selvää, että edellä kuvattu tutkimusmenetelmä on asenteellista ja puolueellista, jonka kautta ei etsitä lapsen etua, vaan pyritään kaikin tavoin antamaan homoseksuaalisten parien vaikutuksesta lapseen parempi kuva kuin mikä on todellisuus. Tällaisia tutkimuksia voi kutsua hyvällä syyllä manipuloiduiksi ja valheellisiksi tutkimuksiksi, jotka on tehty alunperin siinä tarkoituksessa ettei haluta nähdä totuutta, vaan sen sijaan halutaan kaikin tavoin vääristellä totuutta.

Judith Stacey kannattaa tasa-arvoista avioliittoa ja hän useissa asiantuntijalausunnoissa puolustaa sukupuolineutraalia avioliittoa, vaikka hän on sanonut, että kaikkein paras vaihtoehto olisi perinteisen avioliittoinstituution kumoaminen. Staceyn mukaan avioliittoinstituutti lisää eriarvoisuutta.

Edellä oleva lausunto ja näkemys on hyvin ristiriitainen, sillä useat tasa-arvoisen avioliiton kannattajat taistelevat sukupuolineutraalin avioliiton puolesta ja samalla he haluavat kumota perinteisen avioliittoinstituution. Tasa-arvo ja avioliitto ei ole heille tärkeää, vaan halu elää omien arvojen mukaan pyrkimyksenään alistaa koko yhteiskunta elämään heidän arvojensa mukaisesti. Toisin sanoen he eivät kannata tasa-arvoa eivätkä arvosta muiden elämänarvoja, koska jokaisen tulisi alistua elämään heidän arvojensa vaatimalla tavalla.

On surullista ja ikävää, että monet lapsijärjestöt ja ihmiset ovat eksyneet hyväksymään manipulaation ja valheellisen tiedon, jonka päämäärä ei ole tasa-arvo, vaan alistaa muut elämään tietyn ihmisryhmän arvojen mukaisesti. Kyse ei ole siitä etteikö homoseksuaali voisi rakastaa lasta, kyllä hän voi, mutta lapsen etu ja perusoikeus on saada kasvaa äidin ja isän kanssa, olkoon sitten kyse biologisista tai adoptiovanhemmista.

David Poponoe, sosiologi, Rutgersin yliopistosta on sanonut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tuskin koskaan saavuttavan varmoja tuloksia. Poponoe on sanonut myös, että hänen kolme vuosikymmentä kestäneen työn aikana yhteiskuntatieteen tutkijana hän tullut tuntemaan vain harvoja tosiasioita, joissa todisteet puoltavat vain yhtä asiaa. Hänen mukaansa tällainen yksi totuus on se että kaiken kaikkiaan kahden biologisen vanhemman perheet ovat parempia kuin yksinhuoltaja- tai uusperheet.

Kristin Anderson Moore, Susan M. Jekielek ja Carol Emig ovat tehneet tutkimuksia avioliitosta lapsen näkökulmasta ja siitä kuinka perherakenne vaikuttaa lapseen. Heidän tutkimusten mukaan lasta auttaa parhaiten sellainen, jossa on kaksi biologista vanhempaa avioliitossa, jonka konfliktitaso on alhainen. Näissä tutkimuksissa todettiin lapsilla olevan suurempi riski kehittyä huonoon suuntaan jos lapsi asuu yksinhuoltajaperheissä, uusperheissä tai avoperheissä. Nämä tutkimukset päätyivät sellaiseen johtopäätökseen, että lapsen kannalta on arvokasta edistää vahvoja ja vakaita biologisten vanhempien välisiä avioliittoja.

Nämä edellä olevat tutkimukset todistivat sen että luonnonjärjestyksen mukainen järjestys, jossa lapsella on äiti ja isä on lapselle kaikkein paras perhemalli. Selkeä johtopäätös voidaan tehdä ja todeta, että adoptiotapauksissa lapsen paras etu on äiti ja isä. Tuon vielä sen esille, että ilman omaa syytään yksinhuoltajaksi joutuneen on turha syyllistää itseään millään tavalla, sillä sinä olet lapsen turva ja etu tällaisessa tilanteessa.

Kun tutkimme tasa-arvoisen avioliiton vastustajia, niin on hyvin helppo todeta, että heidän tutkimuksissaan ei ole puolueellisuutta ja asenteellisuutta, vaan lähtökohta on yksinomaan lapsen etu. Perhemalli, jossa on lasta rakastavat äiti, isä on myös adoptiotapauksissa aina paras ratkaisu ja perhemalli.

Ikävä ja surullinen lopputoteamus

Useat homoaktivistit haluavat lakkauttaa perinteisen avioliittoinstituution. He ovat tuoneet esille, että homoavioliittojen puolesta taisteleminen sisältää yleisesti valheen siitä mitä homot tekevät avioliitolla sen jälkeen kun he saavuttavat tämän päämäärän. He myöntävät avoimesti, että homoaktivistit valehtelevat siitä ettei avioliitto tule muuttumaan. Näiden homoaktivistien mukaan valhe on siinä, että sanotaan ettei avioliitto tule muuttumaan, mutta heidän mielestä sen pitäisi muuttua.

Monet homoliikkeen ja LGBT-agendan ihmiset eivät halua tasa-arvoa, eivätkä halua olla normaaleja, sillä he haluavat olla ja jäädä erilaisiksi ja harjoittaa erilaista seksuaalisuutta kuin heterot. Kyse ei siis ole loppujen lopuksi tasa-arvosta ja avioliitosta, vaan ne ovat välineitä, joiden kautta LGBT-ihmiset haluavat vahvistaa ja lujittaa omaa seksuaalista suuntaustaan ja elämäntapaansa. Homoliikkeen esiin nostamat asiat koskien avioliittoa kuten tasa-arvo ja ihmisoikeus on ollut valhetta ja petosta, joiden avulla he pyrkivät tuhoamaan perinteisen avioliitto instituution. Kukaan rehellinen ja oikeudenmukaisuuteen uskova ihminen ei tue valheita ja petoksia, joiden kautta manipuloidaan ja harhautetaan ihmisiä.

Toivon sitä että kirjoituksessani mainitut lapsijärjestöt uskaltaisivat katsoa asioita uudelleen ja sen jälkeen pelkäämättä leimakirveitä valitsisivat totuuden valheen sijaan. Kiistattomien todisteiden valossa LGBT-agenda on käyttänyt valheen kautta hyväkseen tasa-arvoista avioliittoa asiaa, jonka seurauksena suuri osa ihmisiä on manipuloitu ja aivopesty kannattamaan sukupuolineutraalia avioliittoa ja siihen liittyvää adoptio-oikeutta. Rakas ja arvoisa lukija, sinä saat päättää mitä ja ketä tuet. Sanomatta selvää on se ettei kukaan vastuuntuntoinen ja rehellisyyttä sekä oikeudenmukaisuutta tukeva ihminen kannata sellaisia asioita, jotka on rakentunut ja rakennettu manipulaation ja valheen varaan.

 

 

Linkkisuositukset:
Sukupuolineutraali avioliitto
Lapsen oikeudet ja sukupuolineutraali avioliitto

 

Petri Paavola 31.10.2015
 

Lähteet:
lskl.fi/tiedottaa
lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/
mll.fi/?x34302=20227726
unicef.fi
pelastakaalapset.fi
harriholtta.fi/node/541
europeanknightsproject.com
julieroys.com
illinoisfamily.org
theblaze.com
wnd.com
americanthinker.com
heraldextra.com
truenews.org
patriotupdate.com
thenation.com
Tapio Puolimatka
: Lapsen ihmisoikeus, oikeus isään ja äitiin, s. 166
Tapio Puolimatka: Lapsen ihmisoikeus, oikeus isään ja äitiin, s. 176
Tapio Puolimatka: Lapsen ihmisoikeus, oikeus isään ja äitiin, s. 178,179

Stacey & Biblarz 2001: 167
David Popenoe (1996): Life without Father: Compelling New Evidence That Fatherhood and Marriage Are Indispensable for the Good of Children and Society. New York: Free Press.
Kristin Anderson Moore & Susan M. Jekielek & Carol Emig:” Marriage from a Child’s Perspective: How Does Family Structure Affect Children and What Can We do About it”, Child Trends Research Brief, Child Trends, June 2002

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker