Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jo vääryys vallan saapi kirkossa

Elias Lönnrot suomensi 1864 virren "Valittaa täytyy totta", nro 381, joka sai uuden nimen "Jo vääryys saapi vallan" ja uuden numeron 440 vuoden 1938 virsikirjauudistuksessa. Kirkko poisti virsikirjasta "Jo vääryys saapi vallan" virren vuoden 1987 alussa käyttöön otetusta virsikirjasta. Poistamisen virallisen syyn sanottiin olevan ettei tätä virttä veisattu juuri koskaan. Asiantuntijoiden mukaan oli muitakin syitä: virren poikkeuksellisen radikaalit sanat, nykykäsityksen mukaan virren Jumalakuva on ankara.

Tuon esille tutkittavaksi ja koeteltavaksi oman näkemykseni virren poistamisen syystä sekä sen aiheuttamasta alamäestä ja vääryyden lisääntymisestä luterilaisessa kirkossa. Alla on poistetun virren sanat:

Jo vääryys vallan saapi virsi 440

Nature
Luterilaisen kirkon kirkolliskokous (6.11.1986) päätti avata pappisviran naisille äänin 87-21. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäiset naispuoliset papit vihittiin 6.3.1988. Naispappeuden, eli naispastoreiden hyväksyminen luterilaisessa kirkossa on johtanut kirkon todella jyrkkään alamäkeen sekä vääryyden lisääntymiseen kirkon sisällä. Raamatussa Jumala on antanut ohjeet ja opetuksen paikallisen seurakunnan johtamiseen, jonka Jumala on antanut vanhimmille, jotka ovat paimenia ja kaitsijoita, jotka ovat miehiä. Nainen on arvokas Jumalan luoma ihminen, mutta Jumala on itse säätänyt sanassaan Uuden Liiton uskonjärjestyksen mukaan ettei nainen voi johtaa seurakuntaa eikä toimia seurakunnan johtotehtävissä.

Naisen hyväksyminen seurakunnan johtotehtäviin on Jumalan asettaman paimenuuden syrjäyttämistä, jonka Jumala on asettanut miesten tehtäväksi. Silloin kun Raamatullinen paimenuus ja johtaminen vääristetään sekä siitä luovutaan, niin sen seuraus on aina yhä enenevä luopumus sekä valheiden hyväksyminen ja Jumalan asettamien asioiden syrjäyttäminen.

Näen ja koen virren 440 poistamisen olleen teko, joka on yhteydessä luterilaisen kirkon väärän paimenuuden hyväksymisestä. Silloin kun Herran asettama paimenuus hyväksytään ja vastaanotetaan väärä paimenuus, niin se johtaa vääryyden vallan alaisuuteen, joka johtaa turmioon ja johdattaa kansaa kurjuuteen, kun ei Herran oikeutta julisteta eikä Herran vanhurskautta puolusteta. Väärä paimenuus johtaa viekkaaseen vilppiin, kun "kunniana" on valhe vallan päällä, sillä se voimistaa vääryyden. Seuraavaksi tuon esille mitä siitä on seurannut kun Jumalan asettama johtajuus on syrjäytetty ja sen kautta on hyväksytty monenlaisia vääryyksiä.

Kirkon alat ry:n mediajulkaisu (4.3.2018) julkaisi artikkelin Kuka muka kirkossa kiusaa? Artikkeli toi esille vuonna 2016 tehdyn julkisen alan tutkimuksen työhyvinvoinnista. Tutkimuksen mukaan kirkon henkilöstöstä 25% oli kokenut viimeisen vuoden aikana epäasiallista kohtelua tai kiusaamista esimiehen tai työtoverin taholta. Kuka muka kirkossa kiusaa artikkelissa sanotaan, että yleisen keskustelun perusteella voidaan kuvitella työpaikkakiusaamisen olevan luterilaisessa kirkossa niin yleistä, että luterilainen kirkko on työpaikkana suorastaan mielenterveysuhka.

KEVA julkaisi julkisen työhyvinvointi tutkimuksen vuonna 2018. Kevan tutkimuksen mukaan luterilaisessa kirkossa koettiin epäasiallista kohtelua aiempaa useammin.

Kirkon työbarometrin (2001) mukaan kirkon työpaikoilla on enemmän ristiriitoja ja kiusaamista kuin muilla työpaikoilla. Kirkon työbarometri (2003) vahvisti asian ja osoitti näiden ongelmien lisääntyneen. Erityisesti työpaikka kiusaamista esiintyi kirkossa esimiesten ja alaisten välillä.

Per Lindbladin kyselytutkimuksessa sankareita ja syntipukkeja (1998) kävi ilmi, että seurakuntapappien, diakonien ja toimistotyöntekijöiden keskuudessa esiintyy runsaasti henkistä väkivaltaa. 77% tutkituista ilmoitti joutuneensa joskus kiusaamisen kohteeksi työpaikallaan. Seurakuntien työyhteisöissä esiintyi kateutta, kuppikuntaisuutta, eriarvoisuutta ja avointa erimielisyyttä.

Moilasen Terhin opinnäytetyön tutkimustulokset vuodelta 2005, jossa käytiin läpi useita tutkimuksia kirkon työntekijöistä ja työpaikan ilmapiiristä kertovat karua kieltä kirkon sisällä olevista suurista ongelmista.

Kiusaajien motivaationa oli vallan halu tai pätemisen tarve. Eräs kiusaamisen syy oli kateus. Kiusaamisen yhteydessä, joistakin kiusaajista tuli esille luonnehäiriöitä. Ylimielistä ja röyhkeää käytöstä esiintyi kiusaamisen yhteydessä. Työpaikoilla esiintyi pelon ilmapiiri, jossa työntekijät olivat kiusaamisen uhan alla. Tutkimuksien mukaan esimiehet ovat haluttomia ja voimattomia ratkomaan ja selvittämään kiusaamista. Naisia kiusattiin miehiä enemmän.

Kirkon työpaikka kiusaaminen esiintyy erilaisina muotoina, jotka laitan tähän yleisyysjärjestykseen, eli yleisin ensin ja jne. Työn ja yksityiselämän mustamaalaaminen, työolosuhteiden vaikeuttaminen, passiivinen hyväksyntä, uhkailu, työyhteisön ulkopuolelle jättäminen, syntipukki-ilmiö, mielenterveyden kyseenalaistaminen, seksuaalinen häirintä, hengellinen väkivalta.

Suomen luterilaiseen kuului vuonna 2018 noin 3,8 miljoonaa suomalaista (69,7). Vuonna 2019 luterilaisella kirkolla on 384 kirkkoyhteisöä Suomessa, joissa työskentelee noin 20 000 työntekijää. Luterilaisen kirkon jäsenten sekä työntekijöiden jäsenmäärä on huomattavasti suurempi kuin yhdenkään Suomessa toimivan uskonsuunnan tai uskonnollisen yhteisön jäsenmäärä. Luterilainen kirkko on kärkipäässä Suomen työpaikkakiusaamisen tilastoissa sekä samalla luterilainen kirkko on Suomen suurin epäterve uskonnollinen yhteisö. Kuten Kirkon alat ry:n artikkelissa sanottiin, niin luterilainen kirkko työpaikkana on mielenterveysuhka.

Esillä olleiden tutkimustulosten valossa luterilainen kirkko on kaikista pahin ja epätervein uskonnollinen yhteisö Suomessa. Tästä täytyy kuitenkin erottaa kirkon sisällä toimivat tietyt herätysliikkeet, jotka pyrkivät uskomaan Raamatun sanaan enemmässä määrin kuin valtakirkon sisällä. Tällaisten kirkon herätysliikkeiden sisällä ei ole samassa määrin sellaisia ongelmia kuin mitä on valtakirkon sisällä. Sitten on myös tiettyjä epäterveitä herätysliikkeitä kirkon sisällä, joissa esiintyy runsaasti epäterveitä ongelmia.

Tarkoitukseni ei ole mustamaalata tai panetella luterilaista kirkkoa ja sen toimintaa, sillä tekeehän kirkko myös arvokasta työtä lähimmäisten auttamiseksi. Tutkittujen tosiasioiden valossa kirkon toiminnassa on kuitenkin paljon epäterveitä piirteitä, kiusaamista jne. joka osoittaa sen, että monet luterilaisen kirkon työntekijät elävät jonkinlaisen vääryyden vaikutuksen alaisuudessa. Suurin syy ja ongelma luterilaisella valtakirkolla on se ettei se julista pelastuksen evankeliumia kadotukseen matkalla oleville ihmisille.

Luterilaisen kirkon työntekijöiden keskuudessa on tapahtunut hurja muutos moraalikysymyksissä sallivampaan suuntaan. 2000-2010 luvuilla monet kirkon työntekijät eivät enää vastusta aborttia, eutanasiaa, prostituutiota ja avioeroja. Homoseksuaalisuuden hyväksyminen on lisääntynyt merkittävän huomattavasti kirkon työntekijöiden keskuudessa. Edellä olevat asiat kertovat sen kuinka iso osa kirkon työntekijöistä ei usko Raamatun sanan olevan Jumalan sanan totuus ja ilmoitus yhteiskunnalle.

Kirkon sisällä on erilaisia arvomaailmaan omaavia ihmisiä, jossa arvomaailmat ovat jyrkässä ristiriidassa keskenään. Kirkon työpaikkojen ilmapiiriä leimaa laaja-alainen uskonnollisuus ja usko ihmisviisauteen sekä laaja-alainen Jumalan sanan totuuden torjuminen.

Silloin kun ihminen ja yhteisö hylkäävät Jumalan sanan totuuden ja sen sijaan luottavat uskonnollisuuteen ja ihmisviisauteen, niin sen lopputuloksena syntyy epäterve uskonnollinen yhteisö, jossa ihmiset tavoittelevat valtaa ja rahaa, alistavat yhteisön jäseniä, kiusaavat yhteisönsä jäseniä, käyttävät yhteisönsä jäseniä seksuaalisesti, taloudellisesti ja kaikin tavoin hyväkseen. Silloin kun uskonnollinen yhteisö rakentaa yhteisön toiminnan uskonnollisuuden ja ihmisviisauden varaan ja hylkää Jumalan sanan totuuden, niin yhteisöstä tulee epäterve uskonnollinen yhteisö, jossa tapahtuu monenlaisia väärinkäytöksiä sekä epätervettä toimintaa.

Koska luterilaisen kirkon sisällä ihmiset toimivat keskenään ristiriidassa olevien arvojen pohjalta ja monet ovat hylänneet Raamatun totuuden, niin sen tähden kirkon sisälle on rakentunut kateuden, kuppikuntaisuuden, eriarvoisuuden ja erimielisyyden voimakas ilmapiiri.

Kun luterilainen kirkko hyväksyi naispaimenuuden ja hylkäsi Jumalan asettaman paimenuuden, niin sen seurauksena luterilainen kirkko on suurilta osin hyväksynyt myös homoseksuaalisuuden harjoittamisen, jonka Jumala sanoo olevan häpeällinen himo ja synti.

Asiantuntijat sanoivat virsi 440 poistamisen erään syyn olleen virren ankara Jumalakuva. Virsi 440 Jo vääryys saapi vallan Jumalakuva oli ihan Raamatullinen. Virren poistaneiden ihmisten Jumalakuva oli väärä, sillä he tekivät Jumalasta omansa näköisensä, jossa ihminen oman syntisen luontonsa kautta määrittää sen millainen Jumala on. Poistetun virren 440 sanoin Herra lyö (tuomitsee) väärät (valhetta rakastavat), eli sellaiset ihmiset, jotka ovat syrjäyttäneet Jumalan sanan totuuden asettamalla vääryyden valtaan.

Koen sydämessäni annettavaksi kehotuksen sanan luterilaisen kirkon sisällä oleville Herran Jeesuksen opetuslapsille: Erotkaa luterilaisesta kirkosta,  lähtekää siitä ulos, te Herran kansa, ettette tulisi kirkon synteihin osallisiksi ja saisi tekin kärsiä kirkon vitsauksista ja tuomioista. Jumalan seurakunta koostuu vain Jumalan armosta pelastetuista ihmisistä. Luterilaiseen kirkkoon kuuluu enemmän jumalattomia ihmisiä kuin Herran Jeesuksen opetuslapsia. Suurin osa luterilaisen kirkon työntekijöistä (pastorit, piispat kirkkoherrat jne.) kannattavat jumalattomuuden syntejä ja himoja. Jumalan tahto ei ole, että Herran Jeesuksen opetuslapsi kuuluisi uskonnolliseen yhteisöön, jossa jumalattomat ihmiset ovat vallassa, ja joka korostuneesti pitää esille jumalattomuuden mukaisia häpeällisiä syntejä.

Herran Jeesuksen veri ja kuolema on tie syntien anteeksisaamiseen. Pelastus on Jumalan lahja ja armoa, jonka Jumala on asettanut vastaanotettavaksi henkilökohtaisen parannuksen tekemisen ja evankeliumin uskomisen kautta (usko Herraan Jeesukseen), josta seuraa Jumalan vaikuttamat uskon teot: ensimmäiseksi vesikaste sekä sen jälkeen pyhityselämän uskonkuuliaisuus.

 

Linkkisuositus:
kotipetripaavola.com/pahan papit pahan palveluksessa

 

Petri Paavola 28.7.2019

Lähteet:
evl.fi/uutishuone/ pinnalla-nyt/ naiset-pappeina-30-vuotta
yle.fi/uutiset/ 3-8171540
public.tableau.com/ profile/kirkon tutkimuskeskus/ Suhtautuminen naispappeuteen
keva.fi/ tutkimusraportti-julkisen-alan-tyohyvinvointi-vuonna-2018
kirkonalat.fi/kuka-muka-kirkossa-kiusaa
docplayer.fi/6186276-Tyopaikkakiusaaminen-seurakunnan-tyontekijoiden-keskuudessa-ja-siita-selviytyminen
evl.fi/tietoa-kirkosta/tilastotietoa
kotipetripaavola.com/ harhaanjohtajat2

 

 

 

 

eXTReMe Tracker