Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Miksi maahanmuuttajia vihataan?


Maahanmuutto ja maahanmuuttajat ovat tällä hetkellä aihe, joka nostattaa monenlaisia tuntemuksia ihmisten sydämissä. Osa tuntemuksista ja tunteenpurkauksista on vihapuhetta ja rasismia, jonka tuomitsen ehdottomasti vääräksi tavaksi reagoida tähän aiheeseen. Vihapuhe ja rasismi ovat tuomittavia asioita, joita kukaan oikeudenmukaisuuteen pyrkivä ihminen ei hyväksy, eikä yhteiskunta saisi antaa yhtään tilaa vihapuheille ja rasismille.

Tuon kirjoituksessani esille näkökulman, josta ei juurikaan keskustella, joka ei saa kovin paljon huomiota, mutta on todella tärkeä näkökulma, koska se selittää sen miksi maahanmuutto aiheuttaa monissa suomalaisissa negatiivisia tuntemuksia. Maahanmuutto on ihan hyvä asia silloin kun se tapahtuu oikealla tavalla ja pyrkimyksenä on elää maassa maan tavalla, mutta silloin kun maahanmuuttoon ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyy vääristymiä, niin sellainen maahanmuutto aiheuttaa pahaa oloa, sekaannusta ja levottomuutta yhteiskunnassa.

Asiallisesti ja rakentavasti tehty ongelmien nostaminen esille keskusteltavaksi koskien maahanmuuttoa ei ole vihapuhetta tai rasismia, vaan luo mahdollisuuden auttaa ratkaisemaan kriisejä ja ongelmia, joita väärä maahanmuuttopolitiikka sekä vihanlietsonta ja rasismi aiheuttavat. Kirjoitukseni tarkoitus on pyrkiä luomaan tasapainoa ja oikeudenmukaisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan, jolloin kaikilla olisi hyvä ja turvallista asua Suomessa, niin suomalaisten kuin maahanmuuttajien.

 

Sisällys:
Positiivinen maahanmuutto
Tarvitaanko kansallisia valtioita?
Rikollisuus ja ihmisoikeusloukkaus
Loppusanat

 Positiivinen maahanmuutto

Maahanmuuttaminen on silloin positiivinen asia kun se tapahtuu oikeista motiiveista ja lähtökohdista käsin ja silloin sen tulisi johtaa aina siihen, että maahanmuuttaja suostuu ja hyväksyy asumaan maassa maan tavalla ja sitoutuu rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa. Positiivista maahanmuuttoa ovat työperäinen maahanmuutto (ei saa heikentää Suomen kansalaisten työmahdollisuuksia), avioitumalla suomalaisen kanssa (tulee johtaa suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen), opiskelun takia (voi johtaa työpaikkaan Suomessa tai sitten antaa hyvät valmiudet työskennellä omassa kotimaassaan), turvapaikan hakeminen vainon, sodan, luonnonkatastrofin tai muun koko maata tai isomman alueen katastrofin takia (rikollinen aineisto ei saa päästä Suomeen ja turvapaikan hakijan tulisi integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, jos hän saa luvan ja aikoo jäädä pysyvästi Suomeen).

Humanitaarisen avun (turvapaikan hakija) kautta otettaville maahanmuuttajille tulee järjestää ensimmäiseksi Suomen kielen koulutus, koska ilman kielen osaamista hänen on mahdotonta integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Korkean opinnon tai ammatillisen koulutuksen omaava maahanmuuttaja voi hyödyntää taitojaan koulutustaan vastaavissa työtehtävissä, mutta hänen tulisi ottaa vastaan mikä tahansa työ sen jälkeen kun hän on oppinut suomenkielen.

Maahanmuuttopolitiikan tulee huomioida suomalaisen yhteiskunnan resurssit. Kuinka paljon on mahdollista ottaa maahanmuuttajia, järjestää heille kielikoulutus sekä työpaikkoja niin ettei se merkittävästi vähennä ja vie pois työtä Suomen omilta kansalaisilta. Se tulee myös huomioida kuinka paljon on varaa järjestää sosiaaliapua, joka on ensimmäisiä asioita, joita humanitaarisen maahanmuuton kautta Suomeen tulevat tarvitsevat. Väärin hoidettu maahanmuuttopolitiikka lisää maahanmuuttajien riskiä syrjäytymiseen ja rikollisuuteen sekä nostattaa suomalaisissa negatiivisia tuntemuksia, jos Suomi ottaa enemmän maahanmuuttajia kuin mitä se pystyy integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomen pakolaiskiintiön ja humanitaarisen avun tulee perustua järkevään toimintaan, joka tarkoittaa sitä, että Suomi ottaa vastaan humanitaarisen avun tarpeessa olevia maahanmuuttajia vain sen verran minkä se pystyy kouluttamaan ja työllistämään niin ettei se vähennä ja vie suomalaisilta työmahdollisuuksia ja muita etuisuuksia. Vanha viisas sanonta pätee tässäkin asiassa: Se joka ei pysty huolehtimaan ja elättämään omaa perheettään ensin, ei pysty pitämään huolta vieraistaan.

On selvää jos maahanmuuttopolitiikka johtaa siihen että se merkittävästi heikentää suomalaisten mahdollisuuksia työllistyä, käyttää sosiaalipalveluja jne. niin se aiheuttaa ihan oikeutettua närää suomalaisten sydämissä. On oikein auttaa lähimmäistä hädässä, mutta jos sen tekee omaa perhettä laiminlyömällä, niin silloin auttaminen ei perustu oikeudenmukaisuuteen. Oikeudenmukaisuuden periaatteeseen kuuluu se, että kun oman perheen asiat ovat kunnossa ja perheestä pyritään pitämään hyvää huolta, niin silloin on myös myös voimavaroja auttaa vieraita. Tällä tavalla oman perheen ja vieraiden välille tulee tasapaino ja oikeudenmukaisuus, joka poistaa jännitteet, pahan olon, negatiivisen käyttäytymisen ja levottomuudet.

Sellainen apu jota annetaan yli omien voimien sekä laiminlyömällä omaa perhettä, johtaa kaaoksen ja ongelmiin, joka lisää vihapuhetta ja rasismia. Suomalaisen humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan päämäärän tulee olla sellainen missä hädässä olevia autetaan sen mukaan kuin on kykyä ja voimavaroja, unohtamatta oman kansan hyvinvointia. En vastusta positiivista ja oikeanlaista maahanmuuttoa, mutta vastustan väärää maahanmuuttopolitiikka, jonka seurauksista kärsivät niin maahanmuuttajat kuin suomalaiset.

Työperäisestä maahanmuutosta on hyvä ottaa esille eräs tärkeä näkökulma. Työperäiseen maahanmuuttoon tulisi säätää tietyt rajoitukset. Työperäiseen maahanmuuttoon tulisi säätää, jonkinlainen luvanvarainen työlupa, sillä se poistaisi kaksi isoa ongelmaa. Suomalaisten työttömyys ei pääse kasvamaan ja paisumaan liian suureksi, sillä suuri työttömyys heikentää ostovoimaa ja sitä kautta työttömyys lisääntyy edelleen. Toinen ongelma joka poistuisi olisi halvan (ja myös pimeän) ulkomaisen työvoiman käyttäminen, sillä sekin lisää suomalaisten työttömyyslukuja, jos joku tekee työtä paljon halvemmalla kuin mitä suomalainen palkkataso edellyttää. Tähän pätee sama vanha perhettä koskeva sääntö. Jos sinulla on varaa syöttää vieraan lapsia ja omat lapsesi näkevät samaan aikaan nälkää, niin silloin laiminlyöt perhettäsi. Oikea ratkaisu on syöttää omia lapsia sekä sen lisäksi varojesi mukaan auttaa vieraan lapsia.

En kannata vihapuhetta enkä rasismia, vaan tuomitsen ne pahoina tekoina, mutta se on ikävää, että kun joku yrittää tuoda esille ja keskustella maahanmuuttoon liittyvistä todellisista ongelmista, niin häntä sanotaan rasistiksi tai vihapuheen lietsojaksi. Silloin kun asiallinen ja tervehenkinen sekä rakentava kritiikki käännetään pahuudeksi, niin se on ihan sama asia kuin kieltäytyä uskomasta tosiasioita, joka johtaa entistä enemmän väärän maahanmuuton tukemiseen ja harjoittamiseen ja sitä kautta pahoinvointiin ja levottomuuksiin yhteiskunnassa. Toivon ettei vihapuhe, rasismi ja natsikorttia vedetä esiin silloin kun tuodaan esille tervehenkistä maahanmuuttokritiikkiä, jonka pyrkimys on saada tasapaino suomalaisten ja maahanmuuttajien välille.

Tarvitaanko kansallisia valtioita?

Onko suomalaisuus tai kansallisuus tärkeä ja tavoiteltava asia vai tulisiko koko kansallisuus ajatus hylätä ja muodostaa uusia monikulttuurisia alueita? Jos kansallisuus ei ole enää tärkeätä ja tavoiteltavaa, niin silloin maahanmuuttaminen johtaa monikulttuurisuuteen (monikultturismi), jossa ei ole yhteisiä pelisääntöjä, vaan sekaannuksia, väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä, joka voi pahimmillaan johtaa siihen, että vahvin sortaa heikompaansa ja vahvin alistaa heikompansa ottaen heikommista ylivallan. Demokratiaa ja monikultturismia ei voi sovittaa yhteen, koska maahanmuuttajista osa tulee maista ja kulttuureista, jotka eivät perustu demokratiaan, vaan ihmisten alistamiseen sekä rikollisiin ja korruptoituneisiin toimintatapoihin.

Kansallisvaltio asiassa on kaksi puolta, toinen on hyvä puoli ja toinen huono puoli. Kansallisvaltion hyvä puoli on se, että sen tulisi tarjota kansalaisilleen oikeudenmukaiset ja kaikkia koskevat lait ja asetukset kansalaisten elämän turvaamisen ja oikeudenmukaiseen kansalaisten kohtelemiseen. Huono puoli on siinä, jos edellä oleva unohdetaan, niin se johtaa eriarvoisuuteen ja kansalaisten sortamiseen sekä myös väärämieliseen kansallispatriotismiin, jossa sodan avulla pyritään valtaamaan lisää maata itselleen valloittamalla ja miehittämällä muita valtioita.

Raamatussa sanotaan Jumalan tehneen ihmissuvun ja että Hän asutti ihmiset asumaan kaikkialle maailmaan, säätäen heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Raamatun mukaan Babyloniassa tapahtui kielten- ja kansojen sekoitus ja hajaannus. Suomalainen demokratia on syntynyt alunperin kristinuskon rakennusaineista. Kansa tai kansallisvaltio ajatus ei ole silloin ollenkaan huono ajatus, jos sen pyrkimyksenä on asettaa ihmiselle hyvät ja oikeudenmukaiset lait, joita noudattamalla yhteiskuntarauha säilyy. Mitä isompi valtio, niin sitä hankalampi sitä on hallita oikeudenmukaisesti, siksi esim. Euroopan Unionin kaltainen yksi iso "kansallisvaltio" yhteisine lakeineen ja säädöksineen ei ole toimiva ratkaisu, koska eri alueita ja erilaisia kulttuureja ei voi sulattaa yhteen ilman ongelmia. Pienempää aluetta kuten Suomen kokoinen alue on jo paljon helpompaa hallita oikeudenmukaisesti. Silloin kun kansallisvaltio ajatusta ymmärretään ja toteutetaan oikealla tavalla, niin se on ainoa oikea toimiva ratkaisu ihmisten oikeudenmukaiseen asuttamiseen.

Perhe ja perheet ovat jokaisen yhteiskunnan perusyksikkö, josta koko yhteiskunta muodostuu. Jos perheessä on kaikilla erilaiset säännöt kuinka perheessä eletään, niin sen seuraus on katastrofi, pahoinvointi, sekaannus ja levottomuus. Jos liikenteessä jokaisella on erilaiset ja omat liikennesääntönsä, niin se aiheuttaa turmia, loukkaantumisia ja ongelmia. Ihmiselämän perusta kaikkialla on yhteiset säännöt, joita jokaisen tulee noudattaa. Jos yritämme muodostaa monikultturismin mukaisen yhteiskunnan, jossa eri kulttuurit ohjaavat lainsäädäntöä ja yhteiskunnan asetuksia, niin silloin ajaudumme samaan tilanteeseen kuin perheessä, jossa kaikilla on omat sääntönsä, eikä kukaan noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä tai silloin olemme niin kuin liikenteessä ilman liikennesääntöjä, jossa jokaisella on omat sääntönsä. Toivon mukaan ymmärrät ettei kirjoitukseni ole vihapuhe monikultturismia vastaan, vaan järkipuhetta sen puolesta, että vain yhdessä samoilla säännöillä pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen, joka turvaa kaikille rauhaisan, onnellisen ja turvallisen elämän.

Maahanmuuttopolitiikan tulisi ottaa huomioon se ettei monikultturismi maan sisällä ole ratkaisun avain, vaan se että niin maahanmuuttajat kuin maan kansalaiset asuvat maassa maan tavalla. En vastusta monikultturismia, enkä sitä että maahanmuuttaja harjoittaa omaa kulttuuriaan, mutta monikulttuurisuus ei saa syrjäyttää maan lakeja ja asetuksia, koska vain yhtäläiset lait ja säädökset kaikille takaavat turvalliset ja rauhalliset elämänolosuhteet. Äsken toin esille sen mitä Raamatussa sanotaan. Raamatussa sanotaan myös, että jos muukalainen (maahanmuuttaja) halusi liittyä Israelin seurakuntaan, joka oli sama asia kuin tulla Israelin kansalaiseksi, niin maahanmuuttajaa koskivat samat lait ja asetukset, joita israelilaiset noudattivat. Maahanmuuttajia ei saanut sortaa ja maahanmuuttajien tuli suostua asumaan Israelin maassa maan lakien mukaisesti, eivätkä he saaneet aiheuttaa sekaannusta rikkomalla Israelin lakeja vastaan oman kulttuurinsa ja tapojensa kautta.

Tässä on maahanmuuttopolitiikan viisaus ja ratkaisu; maahanmuuttaja integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan sitoutuen noudattamaan suomalaisia lakeja ja asetuksia ihan samalla tavalla kuin suomalaistenkin on niitä noudatettava; Suomen on pidettävä hyvää huolta ensin omista kansalaisistaan, jonka jälkeen Suomella on vasta mahdollisuus auttaa oikealla tavalla kykynsä ja resurssien mukaisesti maahanmuuttajia. Jokainen tietää mitä silloin tapahtuu kun joku tekee jotakin asiaa yli omien voimavarojensa, se johtaa katastrofiin. Siksi on rehellisesti tunnustettava omat voimavarat ja toimia vain sen mukaan kun on voimavaroja, kykyjä ja resursseja. Jos maahanmuuttopolitiikka ei ota huomioon edellä olleita asioita, niin silloin negatiivisuus lisääntyy maahanmuuttajia kohtaan ja meillä kaikilla on paha olla ja asua Suomessa.

Eräs tärkeä näkökulma on syytä ottaa esille. Euroopassa väärän maahanmuuttopolitiikan ja omien resurssien yli menevä maahanmuuttajien vastaanottaminen on aiheuttanut ongelmia ja vaikeuksia jokaisessa Euroopan maassa, jossa on tapahtunut tässä lauseessa kirjoitetut asiat. On olemassa sanonta Siperia opettaa. Minä kysyn opettaako toisten tekemät virheet meitä vai toistammeko samat virheet samalla tavalla kuin muissa Euroopan maissa on tehty? Tietämättömyydestä johtuvat virheet eivät johdu tyhmyydestä, mutta jos tietää jonkun asian menevän pieleen tietyn kaavan kautta, mutta siitä huolimatta käyttää samaa kaavaa, niin silloin on kyse tyhmyydestä, joka aiheuttaa suuria ongelmia. Toivon mukaan emme tee tyhmiä päätöksiä, vaan hyväksi koettuja viisaita päätöksiä koskien yhteiskuntaa, jossa kaikilla on samat ja yhteiset säännöt.

Maahanmuuttajien integroitumisen onnistumisen kannalta olisi syytä pohtia maahanmuuttajien asuttamista tuttuun kulttuuriympäristöön. Esimerkiksi öljyrikkaat arabimaat voisivat auttaa muslimitaustaisia maahanmuuttajia muuttamaan muslimimaahan, koska siellä heillä on sama kulttuuri, sama uskonto, samat perinteet jne. Samoin Suomeen voitaisiin ottaa sellaisia maahanmuuttajia, joiden tausta ja kulttuuri sopivat suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällaisessa järjestelyssä ei olisi kyse rasismista tai syrjimisestä, vaan avunannosta, jossa maahanmuuttaja pääsisi tuttuun ympäristöön, jolloin kotoutuminen on helpompaa sekä sen kautta saataisiin myös pienennettyä maahanmuuttoon liittyviä taloudellisia kustannuksia. Tällainen maahanmuuttopolitiikka olisi myös järkevää, sillä tällaisen järjestelyn kautta jokaisella maahanmuuttajalla olisi paras mahdollinen kotiuttamisen onnistumisprosentti, joka vähentäisi byrokratiaa sekä antaisi enemmän eväitä ja resursseja maahanmuuttajien auttamiseen.

Rikollisuus ja ihmisoikeusloukkaus

Olen huomannut, että monet väärää maahanmuuttopolitiikka tukevat ihmiset käyttävät monenlaista retoriikka, joista eräs on se, että maahanmuuttajien keskuudessa tapahtuva rikollisuus ja ihmisoikeusloukkaukset ovat vääränlainen ase maahanmuuttajia vastaan. Väärää maahanmuuttopolitiikka tukevat ihmiset vähättelevät maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tekemiä rikoksia ja ihmisoikeusloukkauksia. Tarkoitukseni ei ole nostattaa ketään maahanmuuttajia vastaan, sillä eivät kaikki maahanmuuttajat tee rikoksia, niin kuin kaikki suomalaisetkaan eivät ole rikollisia, vaikka tietty määrä suomalaisista on rikollisia. Tarkoitukseni on saada meidät näkemään tosiasiat ja mitä siitä seuraa, jos niitä ei haluta nähdä ja tunnustaa.

Poliisin tilastojen mukaan ulkomaalaistaustaisten tekemät väkivaltarikokset ovat hyvin yleisiä Helsingissä. Ne ovat poliisin mukaan selkeästi yliedustettuina tilastoissa. Poliisin tietojen mukaan 2000-luvulla yli 40 prosenttia raiskauksista epäillystä on ollut ulkomaalaistaustainen. Ulkomaalaistaustaisten tekemät raiskaukset huolestuttaa erityisesti Helsingin poliisia, koska niiden osuus ei ole laskussa. Ulkomaalaistaustaisten osuus ryöstöissä ja kiristyksissä on ollut lähes kolmasosa. Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön ulkomaalaistaustaisten tekemät väkivaltarikokset ovat monesti paljon raaempia kuin suomalaisten tekemät vastaavat teot.

Maailman kansoja ja niiden kulttuuria ja tapoja tuntevat ihmiset tietävät sen, että tietyistä maista tulevien maahanmuuttajien kulttuurilliset ja elinympäristön taustat ovat sellaisia, jossa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia (esim. naisia alistetaan) sekä elinolosuhteiden takia ihmiset joutuvat harjoittamaan rikollisuutta. Tietyissä maissa naisten alistaminen johtaa raiskauksiin, joita täällä Suomessakin nyt näemme yhä enemmän tapahtuvan maahanmuuttajien kautta.

Raiskauksia selitetään usein vain kulttuurien yhteentörmäyksenä. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään kulttuurien yhteentörmäyksestä, sillä raiskaus on rikos, joka tapahtuu vasten raiskattavan omaa tahtoa ja suostumusta. Jokainen ihminen ymmärtää tämän, riippumatta kulttuurista. Väärä maahanmuuttopolitiikka sekä maahanmuuttajien sopeuttaminen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on epäonnistunut pahoin väkivaltarikostilastojenkin todisteiden mukaan. Kun maahanmuuttopolitiikka on retuperällä, niin Suomeen virtaa rikollista ainesta maahanmuuttajien mukana.

Monet maahanmuuttajat tulevat maista, joissa naisia ei arvosteta, naiset ovat miehille kuin vapaata riistaa, jota voi käyttää hyväkseen niin seksuaalisesti kuin muullakin tavalla. Useat maahanmuuttajat tulevat maista, joissa naisten ja lasten asema on huono ja turvaton. Tämän tähden väkivalta naisten ja lasten keskuudessa on arkipäivää tiettyjen kulttuurien ihmisille. Osansa tästä väkivallasta tulevat saaman niin maahanmuuttajat itse kuin myös suomalaiset.

Kun tilastojen mukaan liian iso osuus väkivaltarikoksista esim. Helsingissä on ulkomaalaistaustaisten tekemiä, niin se todistaa sen että maahanmuuton kautta muuttaa Suomeen ihmisiä, joilla ei ole edes halua sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että maahanmuuttopolitiikkaa pitää tehostaa ja entistä paremmin pitää pystyä löytämään ne maahanmuuttajat, jotka ihan oikeasti voidaan integroida suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tiedän sen, että moni sanoo suomalaisten tekevän enemmän rikoksia kuin maahanmuuttajaperäiset ihmiset. Totuus on kuitenkin se, että suhteessa maahanmuuttajien vähäisempään määrään heidän tekemänsä rikokset ovat hälyttävän suuria määriä ja niitä tapahtuu liian paljon. Jos tälle asialla ei tehdä ajoissa oikeita ratkaisuja, niin Suomessakin alkaa tapahtumaan samanlaisia maahanmuuttoon liittyviä ongelmia kuten Ranskassa ja Ruotsissa (mellakat). En käytä rikollisuutta lyömäaseena maahanmuuttajia vastaan, sillä se on tilastojenkin mukaan tosiasia.

Eräs asia täytyy tuoda esille, että maahanmuuttajia ei saa yleisesti leimata rikollisiksi, vaan osa heistä on rehellisiä ihmisiä ja kunnon kansalaisia. Se kuitenkin täytyisi myöntää, että maahanmuuttajien keskuudessa tehdään liian isoja määriä rikoksia. Asialle täytyy tehdä jotakin. Integroitumissopimus, jossa maahanmuuttaja sitoutuisi noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä ja rikkoessaan sopimusta hän joutuisi lähtemään pois Suomesta. Tämä varmasti vähentäisi rikollisen aineksen soluttautumista Suomeen maahanmuuton kautta. Ehdotukseni on, että jos maahanmuuttaja syyllistyy rikokseen, niin hänet karkotetaan pois Suomesta. Perustelen tämän sillä, että mikään valtio ja maa ei toivo rikollisten ainesten saapumista maahansa maahanmuuton kautta. Jokaisella valtiolla on tarpeeksi tekemistä omien rikollistensa kanssa. Siksi ehdotan maahanmuuttajille integroitumissopimuksen allekirjoittamista, jossa hän sitoutuu noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä. Jos hän rikkoo Suomen lakeja vastaan, niin hänet karkotetaan Suomesta. Tällainen käytäntö estäisi tehokkaasti väärillä motiiveilla tapahtuvan maahanmuuton.

Loppusanat

Jos toteutamme väärää maahanmuuttopolitiikkaa sillä seurauksella, että suomalaisten työpaikat vähentyvät, sosiaaliset etuudet kaventuvat sekä eriarvoisuuden tunne suomalaisten sydämissä lisääntyy maahanmuuttajien etujen kasvaessa ja suomalaisten vähentyessä, niin on selvää, että suomalaiset alkavat suhtautumaan koko ajan negatiivisemmin maahanmuuttajiin. Tämä ei tietenkään oikeuta rasismia ja vihapuhetta, joka on tuomittavaa. Syyllisen löytäminen tähän sekametelisoppaan on helppo löytää, sillä syyllinen siihen on väärän maahanmuuttopolitiikan sallivat yhteiskunnan päättäjät. Tarkoitukseni ei ole hakea syyllisiä ja nostattaa entistä enemmän vastakkainasettelua suomalaiseen yhteiskuntaan, vaan tuoda esille sama asia kun ja jos homevauriosta kärsivä talo aiotaan korjata. Silloin on löydettävä hometta aiheuttavat tekijät, eli kuka teki ja miten että homevaurio pääsi tapahtumaan; samoin on paikallistettava se missä hometta on ja millaisia vaurioita se on saanut aikaan, että home voidaan poistaa ja talo korjata, jos se voidaan vielä korjata. Jos talon korjaaminen ei ole mahdollista, niin se täytyy purkaa ja sen tilalle täytyy rakentaa kokonaan uusi talo. Homevaurion tutkiminen ja korjaaminen auttaa myös ennalta ehkäisemään sen ettei tulevaisuudessa tehdä samoja virheitä.

Positiivisesti asian esille ottaminen sen korjaamisen kannalta on välttämätöntä löytääksemme syyn ja syyn aiheuttajan, koska silloin kun on rakennettu ja toimittu väärin, niin jokainen tietää, että rakennuttajalla on vastuu korjata ja korvattava aiheuttamansa vahingot. Jokainen ihminen tekee virheitä, siksi olisi myös reilua, että maahanmuuttopolitiikasta vastaavat päättäjät ottavat vastuun tekemistään ja korjaavat aiheuttamansa vahingot, eivätkä pakene vastuuta ja yritä estää väärän maahanmuuttopolitiikan aiheuttamien vaurioiden korjaamista. Viisautta on oppia tehdyistä virheistä. Tämä pätee ihan jokaiseen ihmiseen myös minuun.

Lopuksi muutama arvokas ajatus koskien maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia, jota jokaisen olisi hyvä pureskella sekä sulatella sydämessään:

Raamattu sanoo, että muukalaisia (maahanmuuttajia) ei saa sortaa millään tavalla eikä vihata. Raamattu kehottaa rakastamaan lähimmäistään (myös maahanmuuttajaa) niin kuin itseään. Kukaan ei halua joutua sorretun asemaan. Siksi sinäkin voit tietää sen, että se tuntuu todella pahalta maahanmuuttajasta, jos joku sortaa ja käyttäytyy rasistisesti maahanmuuttajia kohtaan. Raamatun opetuksen mukaan maahanmuuttajille ei saa tehdä minkäänlaista vääryyttä. Älä käyttäydy maahanmuuttajia kohtaan negatiivisesti, sillä et toivo samaa kohtelua itsellesi.

Sama tietysti pätee maahanmuuttajiin, eli heidänkin tulisi elää Suomessa suomalaisia kunnioittaen ja rakastaen. Jos minä joutuisin joskus pakolaisen asemaan tai humanitaarisen avun piirin ja joutuisin muuttamaan toiseen maahan, joka antaisi minulle samat oikeudet kuin oman maan kansalaisilleen, niin olisin kiitollinen ja pyrkisin elämään heidän maassaan maan tavalla (Jumalan tahdon mukaisesti). Uskon että jokainen vastuunsa tunteva maahanmuuttaja ymmärtää tämän ja pyrkii elämään Suomessa suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti jos heiltä sitä vaaditaan, sillä sama vaatimus koskee meitä suomalaisia.


Yhteiskunta ja todellinen ratkaisu

 

Linkkisuositus: Julkinen vastaus Husulle
 

Petri Paavola 2.9.2015

 

 

 

eXTReMe Tracker