Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Vastaukseni Herzogin kannattajille

David Herzogin Suomen vierailut ja kokoukset ovat herättäneet valtaisan keskustelun uskovien piireissä, jonka seurauksena osa uskovista pitää häntä Jumalan miehenä ja jotkut eksyttäjänä. Herzogin kannattajat ovat tuoneet esille julkisesti erilaisissa yhteyksissä, kuinka Herzogia vastustavat uskovat ovat ymmärtäneet väärin hänen sanomansa. He ovat sanoneet, että Herzogia vastustavat ihmiset ovat herätyksen tiellä, eivätkä he ymmärrä Jumalan tekoja, koska he ovat uskonnollisuuden hengen vallassa.

Tarkoitukseni ei ole väitellä, mustamaalata, panetella tai lyödä ketään, vaan toimia niin kuin Raamattu opettaa. Siksi koettelen Raamatun sanan avulla vastaväitteet, joiden kautta Herzogin toimintaa ja vääriä oppeja pyritään puolustelemaan. Raamattu kehottaa kumoamaan vastaansanojien väitteet, jotka ovat vastoin Raamatun sanan opetusta. Väärien oppien  kumoaminen ei ole henkilökohtainen hyökkäys ketään vastaan, vaan Raamatun sanan mukainen toimenpide.

Koska olen itse kirjoittanut julkisesti Herzogista ja hänen vääristä opetuksistaan, niin koen sydämessäni, että minun on vastattava kirjoitukseni kautta julkisesti kaikille Herzogin puolustajille. Tarkoituksena ei ole riidan haastaminen, vaan Raamatun sanan kautta tutkia sitä mitä Herzog opettaa ja miksi pidän häntä eksyttäjänä. En ole kirjoittanut tätä kirjoitusta siksi, että pyrkisin luomaan kahden eri leirin välille jännitteitä, vaan siksi että itse kukin tutkisi rukouksen kera Raamattua ja löytäisi sieltä totuuden. Herzogin puolustajien joukossa on vilpittömiä uskovia, jotka ovat eksyneet tukemaan Herzogia ja hänen harhaoppejaan. Tämä kirjoitus ei ole lyömäase heitä vastaan, vaan Raamatun sanan valossa tehty kirjoitus, jonka tarkoituksena on totuuden löytyminen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksessa viipyen.
 

Sisällys:
Jeesus keskeinen usko
Eksyttäjän nimen mainitseminen
Ensikäden tietoa
Uskoon tulemiset ja parantumiset
Jeesuksen nimen korostaminen
Nykyihmisen terminologia
Hinnin ja Herzogin voitelu
Antikristillinen henki ja pelko
Parantavat enkelit
Raamatun Pyhä Juuri
Jumala toimii sanansa mukaisesti
Jumala jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo
Video Herzogin toiminnan arviointi

 

Jeesus keskeinen usko

Monet uskovat sanovat, että eksytykset eivät saa olla uskovan elämän keskipiste, vaan Herra Jeesus. On totta ja Raamatullista ettei uskova saa keskittyä eksytyksiin, eikä keskipiste saa olla eksytyksissä, vaan Herrassa Jeesuksessa. Mitä Jeesus keskeisyys tarkoittaa? Raamatun sanan mukaan Jeesus keskeisyys tarkoittaa uskomista siihen mitä Herra Jeesus opettaa Raamatussa, elät ja toimit samalla tavalla kuin Herra Jeesus, puhut samoista asioista kuin mistä Herra Jeesus puhui sekä rakastat ja kunnioitat Isä Jumalaa ja Hänen tahtoansa sekä Jumalan sanaa (Raamattu), koska Herra Jeesus rakastaa ja  kunnioittaa Isäänsä ollen kuuliainen Isän tahdolle ja Jumalan sanalle. Käyn seuraavaksi lyhyesti läpi minkälaisia asioita kuuluu uskovan ihmisen elämään, jonka keskipisteenä on Herra Jeesus.

Mark 1:17 Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".

Matt 10:38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan osallisuuteen evankeliumin työstä sielujen pelastumiseksi iankaikkiseen elämään. Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan kuolemaan omalle lihallensa ja synneille, jonka seurauksena uskova oppii koko ajan enemmän elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Uskon kasvu tapahtuu Pyhän Hengen voiman kautta, Raamatun sanan opetuksen mukaisesti.

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan puhumaan Jeesuksen verestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta, joka on lunastuksen ja pelastuksen perusta. Jeesus keskeisyys tuo esille pelastuksen evankeliumia syntien anteeksisaamiseksi.

Joh 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan hylkäämään oman tahtonsa (sydämessä asuva lihallisuus ja synnin halut) ja etsimään kaikessa Jumalan tahtoa. Uskova ei päätä sitä mikä on Jumalan tahto. Pyhän Hengen todistus on aina yhtäpitävä Raamatun sanan kanssa. Raamattu osoittaa ja näyttää sen mikä on Jumalan tahto. Jeesus keskeisen uskovan päätökset, toiminta ja usko tulee perustua Jumalan sanan opetukseen, koska Jumala on ilmaissut tahtonsa uskoville Raamatun sanan kautta.

Luuk 10:27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

1 Piet 1:22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,

1 Piet 2:17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

Matt 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

Luuk 6:27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan rakastamaan Jumalaa, sillä hänen tulee rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestään, sielustaan, voimastaan ja mielestään. Raamatun opetuksen mukaan eräs Jumalan rakastamisen tuntomerkeistä on se, että uskova uskoo Jumalan sanan opetukseen ja elää Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Jos uskot joissakin kohden vääriä opetuksia, niin silloin niillä alueilla et rakasta Jumalaa, vaan vääryyttä ja syntiä. Siksi on tärkeätä uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan elämään totuuden kuuliaisuudessa, jonka seurauksena uskova rakastaa kaikkia uskon sisaria ja veljiä vilpittömästi, puhtaasta sydämestä. Jeesus keskeinen uskova ei voi valikoida rakkauden kohdetta oman tahtonsa mukaisesti, vaan Jumala tahdon mukaan. Jumalan tahto on, että uskova rakastaa kaikkia uudestisyntyneitä uskovia riippumatta siitä ovatko he samaa mieltä tai ei kaikista Raamatun opetuksista.

Jumalan rakkauteen ei kuulu pahanpuhuminen, mustamaalaaminen tai asioiden vääristeleminen. Jos kuulet jonkun sanoneen tai opettaneen väärin, niin älä levitä sitä eteenpäin, vaan tutki ja ota selvää onko hän opettanut väärin. Jos levität kuulopuheita, niin voit joutua osalliseksi pahanpuhumiseen ja toisen ihmisen mustamaalaamiseen.

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan rakastamaan ja rukoilemaan niiden puolesta, jotka ovat häntä vastaan. Uskovan tulee tehdä hyvää niille, jotka vastustavat häntä. Edellä oleva opetus tarkoittaa tietenkin myös niitä, jotka vihaavat meitä, eli heillekin tulee tehdä hyvää, rakastaa heitä ja rukoilla heidän puolestaan. Raamatulliseen uskoon kuuluu hyvät ajatukset sekä rukoukset niiden puolesta, jotka ovat meitä vastaan. Se on todiste Jumalan rakkaudesta uskovan sydämessä.

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Herra Jeesus puhui Jumalan rakkaudesta. Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan puhumaan Jumalan rakkaudesta, ei ihmisen korvasyyhyn mukaan, vaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Luuk 4:22 Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?"

Herra Jeesus puhui ihmiselle armon sanoja, Jumalan armosta. Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan puhumaan Jumalan armosta ja olemaan armollinen muita kohtaan.

Matt 6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Jeesus keskeisyys johdattaa ihmisen etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta. Jeesus keskeinen uskova puhuu Jumalan vanhurskaudesta ja haluaa elää vanhurskaasti.

Joh 17:19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan elämään pyhityksessä ja totuudessa.

Mark 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan kertomaan ihmisille pelastuksesta, iankaikkisesta elämästä ja kadotuksesta.

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista

Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan puhumaan synnistä, koska synti tuhoaa ihmisen.

Matt 16:6 Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta".

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Matt 24:11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.

Matt 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Herra Jeesus paljasti eksyttäjät ja käski varomaan ja karttamaan eksyttäjien oppeja ja toimintaa. Jeesus keskeisyys johdattaa uskovan paljastamaan eksytyksen sekä karttamaan eksytyksiä.

Eksytyksen paljastaminen ei tarkoita uskovan olevan eksytyksen metsästäjä, joka etsii eksytyksiä, vaan sitä että silloin kun näemme ja tunnistamme eksytyksen, niin paljastamisen tarkoituksena on estää ettei eksytys pääse turmelemaan Jumalan seurakuntaa ja uskovien uskoa Jumalaan.

Jos eksytystä ei paljasteta, niin se pääsee tekemään vahinkoa, tuhoa ja vaurioita uskovien sydämessä, joka voi johtaa jopa joissakin tapauksissa pelastuksen ulkopuolelle. Eksytyksen paljastaminen on erittäin tärkeätä ja se on eräs osa-alue Jeesus keskeisessä uskossa. On tärkeätä ymmärtää ja huomata, että eksytyksen paljastaminen on todellakin aihe ja alue, joka kuuluu uskon elämään, jonka keskipiste on Herra Jeesus.

Eksyttäjän nimen mainitseminen

Jotkut uskovat sanovat, että silloin kun puhutaan eksytyksestä ja vääristä opeista, niin tulee aina puhua itse asiasta, eikä henkilöiden nimiä saa tai tarvitse tuoda esille. Raamattu on tästä kuitenkin erimieltä, tuoden monessa kohden esille eksyttäjät nimeltä mainiten.

2 Tim 4:
14 Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan.
15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme.

1 Tim 1:
18 ¶ Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun,
19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet.
20 Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi.

Ilm 2:20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

Tiit 1:
10 Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa;
11 semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi.

Matt 16:6 Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta".

Matt 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

Raamatun sanan todistuksen mukaan on ihan oikein mainita nimeltä eksyttäjät. Se ei ole pahan puhumista, vaan Raamatullinen toimenpide, jonka kautta eksyttäjät ovat merkattuja ja uskovien tiedossa. Tällä tavalla Jumalan seurakunta ja uskovat osaavat varoa ja karttaa eksyttäjiä. Silloin kun eksyttäjää ei mainita nimeltä, niin kukaan ei tunnista eksyttäjää, eikä tiedä kuka on eksyttäjä. Eksyttäjä voi siten ujuttautua seurakuntaan ja hän saattaa aluksi puhua ihan asiaa, mutta kuitenkin pikkuhiljaa ujuttaa eksytystä mukaan, joka voi johtaa siihen, että jotkut uskovat vastaanottavat eksytyksen sydämeensä. Jos seurakunnalla ja uskovilla on tieto siitä kuka on eksyttäjä, niin he osaavat varoa häntä, eivätkä ota häntä vastaan sekä karttavat hänen opetuksiaan. Jos eksytys pääsee seurakunnan sisälle, niin se voi pahimmassa tapauksessa tuhota ja turmella monien uskon sekä rampauttaa niin, että sen kautta jotkut luopuvat uskosta. Siksi on erittäin tärkeää paljastaa eksytys sekä mainita nimeltä eksyttäjä.

On siis erittäin tärkeätä selkeästi ja selvästi mainita nimeltä eksyttäjät. Raamatun sanan todistuksen mukaan Herra Jeesus ja apostolit mainitsivat myös nimeltä ihmisryhmät, jotka eksyttivät ja opettivat vastoin Jumalan sanaa. Kun Herra Jeesus sanoi kirjanoppineiden ja fariseuksien olevan tekopyhiä (ulkokullatut), niin Hän sanoi sen paikalla olleiden ihmisten ja opetuslasten kuulleen. Kaikki paikalla olleet näkivät kenestä Jeesus puhui. Tällä tavalla eksyttäjien henkilöllisyys paljastui kaikille paikalla olleille ihmisille.

2 Piet 2:1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

Apostoli Pietari sanoi, että uskovien keskuudessa on oleva valheenopettajia, jotka kuljettavat salaisesti seurakunnan sisälle turmiollisia harhaoppeja. Juuri tämän tähden on tärkeää ja Jumalan tahto, että eksyttäjät mainitaan nimeltä, koska he pyrkivät salaamaan aikeensa sekä valheelliset opetukset ja kun he ovat saaneet jalansijaa, niin he alkavat pikkuhiljaa romuttamaan totuutta valheen kautta. Tällainen toiminta voi johtaa siihen, että seurakunta ei huomaa eksytystä ja vääriä oppeja, vaan hyväksyy ne ja eksyy uskomaan valheita.

On siis edesvastuutonta ajatella, että uskovat eivät saisi nimeltä mainita eksyttäjiä, vaan sen sijaan he voivat kertoa ja paljastaa vääriä oppeja menemättä henkilöön. Se ei ole henkilöön menemistä, jos paljastaa eksyttäjän ja mainitsee hänet nimeltä, koska silloin muutkin osaavat olla varuillaan ja pysyä erossa eksyttäjästä. Jos eksyttäjä paljastetaan nimeltä, niin silloin hänen on mahdotonta pujahtaa salaisesti sisälle seurakuntaa levittämään vääriä oppejaan. Siksi on ehdottomasti oikein ja Jumalan tahto nimeltä mainita eksyttäjät.

Eräs tärkeä asia on kuitenkin syytä muistaa tässä yhteydessä. Älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. Silloin kun eksyttäjä mainitaan nimeltä, niin täytyy olla varmuus Jumalan sanan todistuksen valossa, että nimeltä mainittu henkilö on eksyttäjä.

Hyvin usein jotkut uskovat sanovat, että jos henkilön vääriä opetuksia koetellaan ja arvioidaan, niin silloin häneen on aina otettava henkilökohtaisesti yhteyttä, koska muuten todistus harhaopista ja eksytyksestä ei ole luotettava ja uskottava.

Jos joku puhuu tai kirjoittaa julkisesti tuoden esille harhaoppia ja eksytyksiä, niin tietenkään hänelle ei ole pakko soittaa tai lähettää sähköpostia. Silloin kun opetukset ovat julkisesti kaikkien nähtävillä sekä kuultavissa ja henkilö on selvästi opettanut harhaoppia, niin uskovalla on oikeus julkisesti paljastaa harhaoppi sekä henkilö harhaopin takana ottamatta häneen henkilökohtaisesti yhteyttä.

Ensikäden tietoa

Herzogin puolustajien joukossa vedotaan siihen, että heillä on ensikäden tietoa, koska he ovat keskustelleet Herzogin kanssa kasvotusten sekä sähköpostin välityksellä. Puolustajat sanovat, että heillä on ensikäden kautta tietoa siitä mitä on Herzogiin kohdistuvan myytin takana.

Myytti sana on voimakas ilmaisu, sillä se tarkoittaa tarunomaista asiaa, kuvitelmaa, uskomusta, harhakäsitystä tai jotakin joka on vailla järkiperusteita. Herzogin puolustajien argumentti vihjaa siihen, että uskovat, jotka sanovat Herzogin olevan eksyttäjä ovat esittäneet asiansa oman kuvitelmansa ja harhakäsityksen perusteella, koska he eivät tiedä totuutta (Jumalan sanan totuus). Herzogiin kohdistuva arviointi sekä eksyttäjäksi sanominen ei perustu kuvitelmiin tai harhakäsityksiin, vaan Jumalan sanan todistukseen, joka todistaa kiistattomasti Herzogin eksyttäjäksi.

Herzogin kanssa käydyt henkilökohtaiset keskustelut eivät ratkaise sitä onko hän eksyttäjä vai ei. Herzogin julkiset opetukset kirjoissaan ja saarnojensa kautta paljastavat hänet eksyttäjäksi. Kukaan ei voi kirjoittaa kirjoja ja puhua saarnoja sillä periaatteella, että niissä hän ei tarkoita sitä mitä sanoo tai kirjoittaa, vaan häneltä täytyy kysyä henkilökohtaisesti mitä hän tarkoittaa kirjoissaan olevissa teksteissä ja puhumissaan saarnoissaan. Jumalan sanan julistaja ei saa julistaa tai kirjoittaa epäselvästi, vaan hänen tulee pyrkiä tuomaan esille Jumalan sanan totuus mahdollisimman selkeästi silloin kun hän kirjoittaa tai puhuu Jumalan sanan opetuksista.

Ensikäden tiedon tulee olla kaikkien saatavilla ja se tapahtuu silloin kun ihminen esiintyy julkisesti puhuen, kirjoittaa kirjan tai nettikirjoituksen. Kirjojen ja puheiden tarkoituksena on tuoda esille se mitä sydämellä on ja se kuinka asiat ymmärtää ja uskoo.

Minä olen lukenut Herzogin kirjaa, kävin Jyväskylässä (3.12.2013) kuuntelemassa hänen puheensa sekä olen netin kautta katsonut monta ohjelmaa, joissa hän on opettanut kuinka hän ymmärtää Raamattua. Uskoisin ettei hän opeta eri tavalla silloin kun hän kirjoittaa, puhuu tai käy henkilökohtaisia keskusteluja. Jos hän joutuu tarkentamaan sanomisiaan jatkuvasti siitä mitä hän todella tarkoittaa, niin hänen tulisi kertoa siitä suoraan kirjoissaan tai puheissaan. Itse uskon hänen puhuvan ja kirjoittavan ihan samoista asioista kuin mistä hän keskustelee henkilökohtaisesti ihmisten kanssa.

Silloin kun on kyse eksytyksestä, niin hyvin usein siinä joutuu koko ajan korjaamaan asioita sanomalla että oikeastaan minä tarkoitin sanoessani sitä ja tuota. Jumalan lähettämä voideltu sananjulistaja tuo selkeän sanoman, jota ei tarvitse koko ajan korjata ja selittää sanomalla, että mitä oikeasti tarkoitinkaan sanoessani tämän.

Uskoon tulemiset ja parantumiset

Herzogin puolestapuhujat puolustavat häntä sanomalla, että Jumala on tehnyt paljon ihmeitä hänen kokouksissaan, sillä niissä on tullut ihmisiä uskoon ja monet ovat saaneet parantua.

Matt 7:
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Herra Jeesus sanoi joidenkin ihmisten tekevän Hänen nimensä kautta voimallisia tekoja. He eivät kuitenkaan olleet Herran Jeesuksen opetuslapsia, vaan eksyttäjiä, jotka tekivät voimalliset teot valheenvoiman kautta. On ihan varmaa, että tällaisessa ilmapiirissä on ihmisiä, jotka haluavat uskoa Jeesukseen, koska he näkivät ihmeitä, jotka tehtiin Jeesuksen nimessä, vaikka kyseessä ei ollut kuitenkaan Herran Jeesuksen voima.

Ihminen voi tulla ihan aidosti uskoon eksyttäjän kokouksessa sekä kokea parantumisen. Uskoontulo voi olla aito ja vilpitön. Eksyttäjän kokouksessa uskoontullut ihminen pyritään kuitenkin sitomaan eksyttäjän "evankeliumiin" joka eksyttää ihmisiä pois totuudesta.

Uskoon tulemiset tai parantuminen ei ole aina tae siitä ettei kyseessä voisi olla eksytys. David Herzog opettaa, että hän sai voitelunsa koskettaessaan kuollutta ruumista. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa opetetaan Jumalan jakavan Pyhän Hengen voimaa kuolleiden ihmisten ruumiiden kautta. Okkultismin kautta riivaajahenget jakavat valhevoimaa ihmisille, kuolleiden ihmisten sekä heidän jäännöstensä (luut, esine) kautta. Herzogin voimanlähde on riivaajien valhevoimaa, ei Jumalan Pyhän Hengen voimaa, koska Jumala ei milloinkaan anna voiteluansa ja Pyhää Henkeä kuolleen ruumiin kautta.

Väärän profeetan (eksyttäjän) hedelmä paljastaa sen mistä lähteestä hänen "voitelunsa" on peräisin. Silloin kun ihminen avoimesti tunnustaa saaneensa "voitelun" kuolleesta ruumiista, niin on kyse riivaajahenkien valhevoimasta. Riivaajahengiltä "voitelun" saaneen kautta tapahtuneet oikeanlaiset asiat eivät todista sen olevan Jumalasta, koska "voitelun" alkuperä paljastaa sen olevan riivaajahenkien valheellista voimaa.

Herzogin kokouksissa uskoon tulemiset ja parantumiset sokaisevat sellaiset uskovat, jotka eivät ymmärrä Jumalan sanan totuutta. Jos erehtyy uskomaan ettei eksytyksen kautta pelastussanoma voi olla esillä tai ettei eksytyksen kautta ihminen voi parantua, niin silloin on jo eksynyt.

Roomalaiskatolisen kirkon katekismuksessa on yhtä aikaa esillä pelastuksen evankeliumi ja eksytyksen evankeliumi sekä oikeata ja väärää Raamatun opetusta. Roomalaiskatolisen kirkon eksytyksen keskellä on tapahtunut paljon parantumisia "Marian" kautta. Edellä oleva esimerkki kertoo sen, että eksytys voi pitää esillä oikeata evankeliumia sekä parantaa ihmisiä. Eksytyksen tarkoitus on kuitenkin valheen kautta eksyttää ihminen pois pelastuksesta.

Apt 16:
16 ¶ Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".

Kun Paavali oli Makedoniassa, niin hän kohtasi siellä naisen, jossa oli tietäjähenki. Tietäjähengen vallassa oleva nainen seurasi Paavalia ja hänen seuruettaan huutaen  "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien". Tämäkin kohta osoittaa, että riivaajahenget kykenevät pitämään esillä pelastuksen sanomaa. Heidän tarkoituksena on kuitenkin eksyttää ihminen pois pelastuksesta. He voivat tarjota ihmisille pelastuksen evankeliumia, mutta johdattavat kuitenkin ihmisiä harhaan ja kadotukseen. Riivaajahenget ovat varmoja siitä että he kykenevät eksyttämään ihmisen kadotukseen, vaikka sanoman mukana olisi totuuttakin.

Herzogin sanoman vastaanottamisen tarkoituksena on johdattaa ihmiset pois Jumalan Pyhän Hengen voitelusta, joka vuodatettiin maan päälle helluntaina. Herzog opettaa, että Apt. toisen luvun Pyhän Hengen vuodatuksessa Jumala ei antanut koko kirkkautta ja voitelua uskoville. Herzogin mukaan Apt. neljännessä luvussa Jumala antoi uuden Hengen vuodatuksen, jossa Jumalan kirkkaus alkoi vaikuttamaan erilaisella ja voimakkaammalla tavalla kuin Apt. toisen luvun Hengen vuodatuksessa.

Tämän seurauksena Herzog julistaa, että vanhan voitelun (Apt 2) kautta tapahtuu vanhoja ihmeitä, mutta uuden voitelun (Apt 4) kautta tapahtuu uusia kirkkauden ihmeitä. Raamatussa ei ole mitään eroa Apt 2 ja 4 lukujen voitelun ja Pyhän Hengen voiman välillä, koska on kyse samasta voimasta ja voitelusta, ei vanhasta ja uudesta voitelusta. Herzogin opettama "uusi kirkkauden voitelu" on se "voitelu", jonka hän sai kuolleesta ruumiista, eli kyseessä on riivaajahenkien valhevoima.

Apt 2:

1 ¶ Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.

4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

 

Apt 4:

26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.’

27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,

28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.

29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;

30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."

31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

 

David sanoo ja opettaa kirkkauden olevan eri asia kuin voitelu, siksi uskovat tarvitsevat hänen mukaansa voitelun ja armolahjojen lisäksi kirkkautta. Herzog opettaa uskovien saaneen Apt:n tekojen toisessa luvussa vain Pyhän Hengen ja kielilläpuhumisen lahjan sekä sairasten parantamisen lahjan, mutta ei Jumalan kirkkauden tasoa. Davidin mukaan Apt: tekojen neljännessä luvussa uskovat pyysivät Herralta uutta, eli toista Hengen voitelun aaltoa. Davidin opetuksen mukaan useimmat uskovat ovat saaneet vain yhden Pyhän Hengen vuodatuksen, jonka kautta voidaan puhua kielillä, parantaa sairaita ja profetoida, mutta heillä ei ole toista aaltoa ja siksi apostolit Apt:n neljännessä luvussa pyysivät toista Hengen vuodatusta. Herzog sanoo heidän saaneen toisen aallon, joka tarkoittaa kirkkauden tasoa, joka on suurempi kuin uskon ja voitelun taso.

Raamatun opetuksen mukaan Apt:n neljännessä luvussa ei ollut kyse toisesta vuodatuksesta, toisesta aallosta tai kirkkauden tasosta, vaan siitä että sama Pyhän Hengen voima, joka vuodatettiin helluntaipäivänä antoi heille rohkeutta julistaa Jumalan sanaa Apt:n tekojen neljännessä luvussa. Kyse ei ollut uudesta voitelun tasosta, eikä uudesta kirkkauden tasosta, vaan Pyhällä Hengellä täyttymisestä, jota voi tapahtua usein uskovan elämässä. Raamattu ei opeta mitään Davidin kirkkauden tason opista. Davidin kirkkauden tason oppi ja sen mukana tuleva "voitelu" on riivaajahenkien valhevoimaa, ei Jumalan voimaa.

Koska Herzog opettaa Apt. 4:n luvun ylimääräisestä voitelusta, josta Raamattu ei opeta mitään, niin se tarkoittaa että hänen kauttansa tapahtuvat ihmeet ja "voitelu" tulevat riivaajahengeltä, koska hän sanoo saaneensa "voitelunsa" kuolleen ruumiin kautta. Jumala ei anna voiteluansa kuolleen ruumiin  kautta, vaan suoraan Pyhän Hengen välityksellä tai kättenpäällepanon kautta.

2 Kun 13:21 Ja kerran, kun he haudatessaan erästä miestä näkivät partiojoukon, heittivät he miehen Elisan hautaan ja menivät matkoihinsa. Kun mies kosketti Elisan luita, virkosi hän ja nousi jaloilleen.

Monet Herzogin puolestapuhujat sanovat, että koska Elisan kuolleiden luiden kautta Jumala herätti henkiin kuolleen miehen, niin Jumala toimii myös kuolleiden ruumiiden kautta ja voi antaa voitelunsa niiden kautta.

Raamatun sanan todistuksen mukaan mies oli jo kuollut, eikä hän etsinyt voitelua tai Pyhän Hengen kosketusta, vaan hänet heitettiin kuolleena Elisan hautaan. Kun Raamattu sanoo kuolleen koskettaneen Elisan luita ja vironneen eloon, niin se ei tarkoita sitä, että Jumalan voitelu tai Henki olisi ollut Elisan kuolleessa ruumiissa tai että Jumala olisi herättänyt miehen eloon, koska hän koski Elisan luita. Kosketti Elisan luita tarkoittaa sitä hetkeä kun Jumala herätti miehen kuolleista. Jumalan sana kieltää yhteydet vainajahenkiin, siksi Elisan luut eivät ole se ratkaiseva tekijä, mikä sai miehen heräämään kuolleista, vaan se että Jumala päätti juuri sillä hetkellä herättää miehen kuolleista.

Raamattu ei missään kohtaa opeta, että Jumala antaa kuolleen ihmisen kautta voitelunsa tai Pyhän Hengen voimaa. Edellä olevassa kertomuksessa mies oli jo kuollut ja toiset heittivät hänet hautaan, eikä hän saanut sieltä voitelua tai Pyhää Henkeä, sillä Jumala palautti hänet kuolleista takaisin elävien kirjoihin. Raamattu ei missään kohdassa opeta mitään edellä mainitusta kohdasta. 2 Kun 13:21 on VT:ssa viimeinen kerta missä puhutaan Elisasta. UT:ssa mainitaan ainoastaan yhden kerran (Luuk 4:27) Elisa yhteydessä, jossa sanotaan että profeetta Elisan aikana Israelissa oli monta pitalista, eikä heistä kukaan tullut siitä puhdistetuksi, sillä ainoastaan syyrialainen Naiman (Naeman) puhdistettiin pitalista.

Juutalaisilla on muutamia perinteellisiä käsityksiä siitä kuka oli Elisan hautaan heitetty mies ja miksi hänet heitettiin sinne. Eräs käsitys sanoo hänen olleen Sallum, joka oli Tikvan ja naisprofeetta Huldan poika. Juutalaisen käsityksen mukaan Sallum oli hyvä mies, josta hän sai palkkioksi Jumalalta ylösnousemuksen kuolleista.

Toinen juutalainen käsitys sanoo hänen olleen Sidkia Kenaanan poika, joka oli paha mies. Käsityksen mukaan Jumala ei sallinut pahan ja syntisen miehen jäädä haudatuksi samaan hautaan profeetta Elisan maallisten jäännösten kanssa ja siksi Jumala nosti hänet kuolleista.

Josefuksen mukaan ryövärijoukko murhasi tämän miehen ja heitti hänet Elisan hautaan.

5 Moos 29:29 Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat."

Monet ovat spekuloineet sitä mikä oli syy kuolleen miehen herättämiseen kuolleista. Raamatun sana opetuksen mukaan se mikä on salassa se on Herran Jumalan, emmekä voi sitä tietää ja siksi sitä on turha spekuloida, koska emme pysty saamaan sitä selville. Monet uskovat käyttävät turhaa aikaansa pyrkien ratkomaan asioita, jotka ovat salassa ja vain Herran tiedossa. Koska Jumala ei ole ilmoittanut syytä miksi Hän nosti kuolleen miehen Elisan haudasta, niin meidän on turha spekuloida sillä, koska emme voi tietää sitä. Ainoa varma asia on se ettei Jumala antanut tämän tapauksen kautta voiteluansa tai Pyhää Henkeänsä hänelle, vaan nosti hänet kuolleista takaisin elämään.

Jotkut puolustavat Herzogia sanomalla, että David peri voitelun Ruth Hefliniltä samalla tavalla kuin Elisa peri Elian voitelun Elian viitan (vaippa) kautta. Elian viitassa ei ollut voitelua, vaan Jumalan Henki toimi Elian palvelustehtävän kautta. Elian viitan jäädessä Elialle ei ollut kyse esineen kautta siirtyneestä voitelusta, vaan Jumalan valinnan kautta Elisasta tuli profeetta, jonka kautta Jumala toimi. Elian viitassa ei ollut voitelua, vaan se oli symbolinen viesti ja näkyvä tunnusmerkki Elisalle profeetan kutsusta. Raamattu sanoo Elisan ottaneen Elian viitan maasta, johon se oli pudonnut. Jumala ei kehottanut Elisaa ottamaan Elian viittaa, eikä sanonut, että viitan kautta hän saisi voitelun. Viitassa ei ollut voitelua, koska Jumalan voitelu vaikuttaa ihmisissä ja ihmisten kautta Pyhän Hengen voiman kautta, ei materian ja esineiden kautta.

Apt 5:15 Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä.

Jotkut sanovat, että koska Pietarin varjokin paransi sairaita, niin Jumala voi tehdä mitä tahansa ja millä tavalla tahansa kuten Hän tekee nyt Herzogin kautta. Raamattu ei sano, että Pietarin varjo paransi sairaita tai että Jumala paransi sairaita Pietarin varjon kautta. Raamattu sanoo ihmisten tuoneen sairaita kaduille, koska he luulivat ja toivoivat hänen varjonsakin parantavan sairaita. On tärkeää huomata Raamatun sanasta esille tuleva teksti, sillä on eri asia luulla Jumalan parantavan Pietarin varjon kautta kuin että Jumala olisi parantanut hänen varjonsa kautta, jota Hän ei tehnyt. Jakeessa ei ole mitään viittausta sairasten parantumiseen Pietarin varjon kautta, mutta jakeesta tulee hyvin selkeästi esille ihmisten luulo ja toive siitä että sairaat parantuisivat Pietarin varjon kautta.

Acts 5:15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that, when Peter came, his shadow at the least might overshadow any of them and they might be delivered from their infirmities. (Douay-Rheims American edition 1899)

Katolinen raamatun käännös Douay-Rheims on käännetty latinankielisestä Vulgatasta. Katolisessa käännöksessä Apt 5:15:n on lisätty loppuun sanat and they might be delivered from their infirmities (ja että heidät päästettäisiin heikkouksistaan). Douay-Rheimsin loppuun lisättyjä sanoja ei löydy UT:n alkuteksteistä. Katolisen kirkon valheellisen lisäyksen tarkoituksena on pönkittää kirkon väärää oppia "pyhimysten" jäännöksissä (luut, vaatteet, esineet jne.) olevasta Jumalan voitelusta. Kun Douay-Rheims käännös käännettiin, niin sen tarkoituksena oli ylläpitää katolista traditiota ja toimia vastavoimana protestanttista uudistusta vastaan.

Katolisuus uskoo ja opettaa Pietarin varjon parantaneen sairaita. Katolisen kirkon opetuksen mukaan Pietarin varjon kautta tapahtuneet parantumiset ovat ihmeellinen osoitus pyhänjäännösten voimasta. Katolisuus opettaa, että jos pyhimyksen varjo voi parantaa, niin kuinka paljon enemmän hänen luunsa tai esine, joka kuului hänelle voi parantaa ihmisiä. Katolisuus opettaa että koska Pietarin varjo paransi niin sama tapahtui kaikkien apostolien kautta. Katolisen kirkon mukaan kaikilla arvostetuilla pyhimyksillä on sama voitelu, jonka kautta kuolleiden pyhimyksen luilla sekä pyhimyksen kuolleella ruumiilla on sama voima ja voitelu kuin Pietarin ja apostolien varjolla. Katolisen kirkon mukaan tämän tähden ihmeparantumisia tapahtuu pyhimysten luiden ja pyhäinjäännösten kautta. Katolisen kirkon opetuksen mukaan pyhäinjäännösten koskettaminen on välttämätöntä ihmeen tai parantumisen tapahtumiseksi. Kirkon perusteluna edellä olevalle on se että koska Pietarin varjon koskettaessa sairaita parantui, niin siksi tulee koskettaa pyhimyksen luita, kuollutta ruumista tai pyhäinjäännöksiä (esine), että ihme tai parantuminen voi tapahtua.

David Herzogin kuolleen ruumiin koskettamisen kautta tapahtunut voitelu ja sen opettaminen on kuin suoraan katolisen kirkon oppikirjasta. On päivänselvää ettei Raamattu opeta mitään katolisen kirkon kuolleiden pyhimysten pyhäinjäännösten kautta tapahtuvasta voitelusta, ihmeistä ja parantumisista. Raamattu kieltää yhteydet vainajahenkiin ja kuolleisiin. Jumala ei anna voiteluansa kuolleiden ruumiiden tai pyhäinjäännösten kautta. On kristallinkirkas tosiasia, että niin katolisen kirkon kuin Herzogin kautta tapahtuneet voitelut, ihmeet ja parantumiset ovat tapahtuneet riivaajahenkien valhevoiman kautta, ei Jumalan Pyhän Hengen kautta.

Apt 19:
11 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,
12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.

Herzogin puolestapuhujien joukossa jotkut sanovat, että koska ihmisiä parantui Paavalin vaatteiden kautta, niin Jumala voi tehdä Herzogin kautta mitä ikinä Hän tahtoo.

Edellä oleva tapahtuma esiintyy Raamatussa vain yhden ainoan kerran, eikä Raamatussa ole missään kohdassa opetusta, että sairasten päälle täytyy viedä uskovien vaatteita, että sairaat parantuisivat. Mistä on kyse Apt 19:11,12 kohdassa?

Matt 8:16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;

Mark 16:17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

Ihmiset uskoivat Jumalan voimaan ja parantumiseen ja siksi jotkut veivät Paavalin vaatteita sairasten ihmisten päälle, jonka seurauksena he parantuivat ja riivaajahenget pakenivat heistä. Raamatun sanan mukaan riivaajahenget pitää ajaa ulos Jumalan sanan kautta Herran Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen voimassa, eikä riivaajia voida ajaa ulos ihmisistä millään muulla tavalla. Koska riivaajahenget pakenivat niin he eivät paenneet ainoastaan siksi kun sairasten ja riivattujen päälle laitettiin vaatteita, vaan siksi kun uskovat ihmiset rukoilivat ja Pyhässä Hengessä käskivät Jumalan sanan voimalla riivaajia lähtemään ulos riivatuista ihmisistä.

Koska riivaajahenkiä ei voida ajaa ulos riivatuista ihmisistä muuten kuin Pyhän Hengen voimassa Herran Jeesuksen nimessä Jumalan sanan kautta, niin se tarkoittaa sitä, että Paavali rukoili sairaiden puolesta ja ajoi ulos riivaajia Pyhän Hengen voimassa Herran Jeesuksen nimen kautta ja muut ihmiset toivat vaatteita sairasten päälle ja heidän uskonsa kautta ihmisiä parantui kun he laittoivat vaatteita sairasten päälle. Vaatteet eivät olleet ratkaisevassa osassa, eikä vaatteiden kautta välitetty Jumalan voimaa, vaan uskon kautta ihmiset parantuivat.  Apostoli Paavali ei antanut ohjetta tai käskyä vaatteiden viemisestä sairasten päälle, eikä hän missään kohtaa Raamatussa myöhemminkään opeta tai kehota viemään uskovien vaatteita sairasten päälle että he parantuisivat. Jos Jumala parantaisi ihmisiä uskovien vaatteiden kautta, niin Hän olisi antanut siitä aivan varmasti käskyn Paavalille, että hänen tulee opettaa ja kehottaa uskovia viemään vaatteitaan sairasten päälle, että he parantuisivat, mutta tällaista kehotusta ja opetusta ei ole missään kohdassa Raamattua.

Apt:19:12:ssa on selkeä vihje, siitä mikä sai riivaajahenget pakenemaan, sillä koska riivaajahenkiä ei voi ajaa ulos muuten kuin Pyhän Hengen voimalla, Jumalan sanalla, Herran Jeesuksen nimessä, niin tässä kohdassa ei ollut kyse siitä että riivaajahenget olisivat säikkyneet vaatteita. Kyse oli siitä, että heidät ajettiin ulos Jumalan sanan kautta Pyhän Hengen voimassa, Herran Jeesuksen nimen kautta. Herra Jeesus asetti Mark 16:17:ssa riivaajien ulos ajamisen tapahtuvan Pyhässä Hengessä Jeesuksen nimen kautta. Kyse on Jumalan asetuksesta riivaajien ulosajamisesta Uuden Liiton aikakaudessa. Jumala ei toimi vastoin sanaansa, eikä Hän siten voisi toimia siten, että pelkkä uskovan vaatteen asettaminen riivatun päälle saa riivaajat lähtemään ulos riivatuista ihmisistä.

Apt 19:11,12 tulee ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen valossa ja silloin ymmärrämme että oli kyse uskosta sekä Pyhän Hengen voimalla Jeesuksen nimen kautta tapahtuneesta riivaajien ulosajamisesta. Raamatun Jumala ei opeta katolista pyhäinjäännös (esine) oppia, eikä vaatteiden kautta tapahtuvaa voitelua.

Monet Herzogin kannattajat sanovat, että jos Herzog toimisi riivaajahenkien voimalla, niin miten ihmisiä voisi tulla uskoon saatanan kautta. Seuraava tosiasia vastaa siihen miten ihmisiä voi tulla uskoon eksyttäjien kokouksissa, jotka ovat vihollisen palveluksessa:

On tunnettu tosiasia, että lut.kirkossa on nykyisin paljon jumalattomia pappeja, jotka siitä huolimatta lukevat evankeliumin tekstejä kirkossa, joiden kautta ihminen voi pelastua, vaikka pappi ei ole edes uskossa. Silloin kun evankeliumi on esillä, vaikka sen julistaja olisi ateisti pappi, niin Jumala voi pelastaa ihmisen, koska usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta ja silloin kun ihminen joutuu Jumalan sanan kanssa tekemisiin, niin Pyhä Henki synnyttää uskon Jumalan sanan kautta ihmisen sydämeen, evankeliumin kertoja tai julistaja ei synnytä uskoa, vaan Jumala. Jumalan tahto on että evankeliumia julistaisivat Pyhällä Hengellä täytetyt uskovat. Yhtä selvää on että Jumala ei halua jättää vasta uskoontullutta uskovaa jumalattoman papin tai jonkun muun eksyttäjän kasvatettavaksi. Kukaan ihminen ei voi tulla saatanan, jumalattoman papin, eikä edes Pyhällä Hengellä täytetyn uskovan kautta uskoon, koska ihminen tulee uskoon Jumalan sanan kautta Pyhän Hengen todistaessa evankeliumin totuudesta ihmisen sydämeen. Edellä oleva tosiasiaan perustuva selonteko kertoo sen miksi ja miten ihminen voi tulla uskoon eksyttäjien kokouksissa.

Jeesuksen nimen korostaminen

Herzogin puolestapuhujat sanovat Herzogin sanoneen, että Jeesus on hänelle kaikki, sillä Jeesus Kristus tekee kaiken mitä tapahtuu hänen toiminnassaan. Herzogin kannattajat sanovat Herzogin sanoneen, että hän haluaa kirkastaa ja korottaa Jeesuksen nimeä, sillä Jeesuksen veren asema, paasto, ylistys, palvonta sekä parannuksen teko ja pyhyydessä eläminen on hänellä hyvin keskeisenä esillä.

Matt 7:
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Herra Jeesus sanoi, että jotkut ihmiset tekivät ihmeitä ja voimallisia tekoja Hänen nimensä kautta. Kun Herra Jeesus sanoi etteivät he ole Hänen opetuslapsiaan, vaan laittomuuden tekijöitä, niin se tarkoittaa sitä että he tekivät tekonsa ja ihmeensä riivaajien valhevoiman kautta. He olivat hämmästyneitä ja sanoivat Jeesukselle tehneensä tekonsa Jeesuksen nimen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että he luulivat tehneensä voimallisia tekoja Jeesuksen nimessä Jumalan voiman kautta, mutta voimanlähde oli kuitenkin saatanasta, ei Jumalasta. He olivat eksyksissä eivätkä ottaneet vaarin varoituksista ja parannuskehotuksista, joita he saivat todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten kautta.

He luulivat että heidän elämänsä keskipiste oli Jeesus, koska he tekivät kaiken Jeesuksen nimen kautta. He olivat eksyneet vastaanottamaan valhevoiman, joka käytti hyväkseen Jeesuksen nimeä, jonka takia he luulivat olevansa Jumalan asialla, vaikka he välittivät saatanan valhevoimaa maan päällä eläessään. Herzogin Jeesus on kaikki asenne ja Jeesuksen nimen keskipisteenä oleminen ei ollenkaan tarkoita sitä, että Jeesus on oikeasti hänen toimintansa takana. Jeesuksen sanat Matt 7:21-23:ssa paljastavat sen, että ihmisen elämän "keskipiste ja toiminta" voi olla Jeesuksessa, kuitenkaan olematta sitä, koska riivaajahenget voivat eksyttää ihmisiä Jeesus nimen kautta käyttämään saatanallista valhevoimaa.

Herzogin toiminnan voimanlähde on paljastunut siinä kun hän itse on sanonut saaneensa kaksinkertaisen osan voitelusta, eli "kirkkauden voitelun" kuolleeseen ruumiiseen koskettamisen kautta. Pyhä Henki ei toimi eikä anna voiteluansa kuolleen ihmisen ruumiin kautta. Siksi mikään mikä kuulostaa oikealta ei ole oikeaa Herzogin "voitelun" kautta, koska se toimii riivaajahengen valheenvoiman kautta. Väärä voimanlähde mitätöi koko hänen palvelutoimintansa, vaikka hän kuinka puhuisi Jeesuksesta ja Raamatun asioista.

Nykyihmisen terminologia

Herzogin kannattajat sanovat, että vastarinta Herzogia ja hänen toimintaansa kohtaan nousee siitä ettei ole ymmärretty sitä mitä hän tekee palvelutyössään. Kannattajien mukaan hän haluaa tavoittaa ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Herraa Jeesusta, juutalaisia ja New-Age ihmisiä. Herzogin puolestapuhujat sanovat Davidin käyttävän sellaista terminologiaa, jota nykyihmiset ymmärtävät. Tällaisia sanoja on Herzogin kannattajien mukaan muun muassa energia, joka tarkoittaa Pyhän Hengen energiaa, korkein voima tarkoittaa Jumalaa ja portaali on väylä Jumalan luokse. Herzogin kannattajat sanovat, että David haluaa saavuttaa ihmisiä puhumalla heidän kieltään.

Tiettyjä Raamatun käsitteitä ei voi muuttaa, vaan niiden täytyy pysyä samanlaisina ja tarkoittaa aina samaa, koska ne on Jumalan sanaan sellaisina kirjoitettu.

Room 15:
18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,
19 tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,

Pyhän Hengen voima on luovuttamaton Raamatun sanan käsite, joka kertoo Jumalan voimasta, kun Hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä maan päällä. Pyhän Hengen voimaa ei saa kuvata sanalla energia, sillä Raamattu ei opeta mitään Pyhän Hengen energiasta. Sen sijaan New-Age uskomukset käyttävät energia sanaa, joka tarkoittaa saatanallisten voimien vaikutusta. Uskova ei saa käyttää sellaista terminologiaa (sanoja ja käsitteitä) puhuessaan Jumalasta ja Jumalan teoista, jonka merkitys on vihollisen käytössä, koska silloin moni voi sekoittaa asioita keskenään, jotka eivät kuulu yhteen.

Uskova ei voi julistaa New-Age ihmisille, että tunnetteko kuinka Pyhä energia vaikuttaa ja parantaa, koska New-Age ihmiset ymmärtävät energian olevan täysin eri asiaa, kuin Raamatun Jumalan Pyhän Hengen voima. New-Age käsitteiden käyttäminen evankeliumin työssä on vihollisen menetelmien korottamista. New-Age ihmisille pitää julistaa samalla tavalla kuin muillekin ihmisille. New-Age ihmisille, tulee julistaa evankeliumia Herran Jeesuksen nimessä, kertoen kuinka Jumalan Pyhän Hengen voiman kautta ihmiset vapautuvat synnin orjuudesta ja parantuvat sairauksistaan.

Luuk 1:35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Raamatussa on käytetty vain yhden kerran käsitettä Korkeimman voima ja sekin esiintyy jakeessa, josta käy selvästi ilmi, että on kyse Jumalan voimasta, eli Pyhän Hengen voimasta. Silloin kun käytetään käsitystä korkeimman voima, niin olisi hyvä tuoda se esille Luuk 1:35 jakeen mukaisesti, eli tulee tuoda esille selkeästi, että Korkeimman voima tarkoittaa Raamatun Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Itse uskon, että Jumala, joka näkee kaiken ennalta on korostanut Luuk 1:35:ssa, että Korkeimman voima tarkoittaa nimenomaan Raamatun Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Jumala on ennalta nähnyt esim. New-Age liikkeen ottavan käyttöön korkein voima käsityksen, jonka kautta saatana pyrkii eksyttämään ihmisiä luulemaan, että he ovat tekemisissä maailmankaikkeuden korkeimman voiman kanssa. AA-kerhossa puhutaan myös korkeimmasta voimasta, mutta sen saa itse päättää mistä sitä etsii. AA-kerhon korkein voima voi löytyä vaikka hindulaisuudesta tai mistä tahansa ihminen haluaa sen löytää. On täten selvää, että kun uskova puhuu Korkeimman voimasta, niin hän tuo sen aina selkeästi esille, että on kyseessä Raamatun Jumala ja kaikki muut korkein voima opit ovat eksytystä.

Herzog opettaa harhaoppia portaaleista (portti), eli maantieteellisistä paikoista, joiden kautta on mahdollisuus saada yhteys Jumalaan. Herzogin mukaan uskovasta itsestään voi jopa tulla portaali, jolloin hän voi matkustella edestakaisin maan päältä Jumalan kolmanteen taivaaseen (harhaoppi).

New-Agessa, okkultiikassa ja joissakin pakanauskonnoissa on taivaan portti ja tähtiportti opetus, jonka kautta enkelit ja jumalalliset olennot voivat olla yhteydessä maan päälle. Itse asiassa taivaan portti opetuksen takana on riivaaja- ja demonihenget. Riivaajahenget ovat pukeutuneet valkeuden enkeleiksi, ottaen yhteyttä ihmisiin tiettyjen paikkojen kautta, joita sanotaan taivaan porteiksi tai tähtiporteiksi.

Esimerkiksi Druidien uskomuksissa portti opetus on samanlaista kuin David Herzogin opetus, sillä niin Druidit kuin David opettavat että portin kautta saadaan yhteys henkimaailmaan ja lopulta ihmisestä voi itsestään tulla portti, joka kykenee olemaan henkimaailmaan yhteydessä milloin tahansa.

Druidit uskoivat, että ihminen voi voittaa aineen ja materian porttien kautta, jolloin saadaan yhteys henkien maailmaan. Kun tämä yhteys on saavutettu, niin silloin maallisen elämän ulottuvuus on rikottu ja ihminen on siirtynyt henkiseen maailmaan. David Herzogin taivaan portti opetus on ihan samanlaista, sillä hänen mukaansa porttien kautta ihminen kykene irrottautumaan tästä maailmasta ja siirtymään Jumalan "kolmanteen taivaaseen". Davidin opetus on ikivanhaa harhaoppia, joka eksyttää ihmisen riivaajahenkien vaikutuspiiriin.

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan tie Jumalan luokse, ei portaalin, sillä portaali on väylä yhteyteen riivaajahenkien kanssa. Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovilla on yhteys Jumalaan Pyhän Hengen kautta. Uskova on siis jatkuvasti yhteydessä Jumalaan Pyhän Hengen kautta, eikä hän siksi tarvitse minkäänlaisia portaaleja pitääkseen yhteyttä Jumalaan. Jumalakaan ei tarvitse portaaleja pitääkseen yhteyttä uskovaan, koska Isä Jumala ja Herra Jeesus asuu uskovan sydämessä Pyhän Hengen kautta. Täten Jumalalla on jatkuva yhteys uskovan kanssa. Portaali sanan käyttäminen kuvaamaan yhteyttä tai väylää Jumalan luokse ei ole Jumalan tahdon mukaista. Portaali opetus on okkultismia, ei Raamatun opetusta.

Herzogin puolestapuhujat sanovat, että David Herzog ei liity millään tavalla New-Ageen. Herzogin kautta toimivat riivaajahenget (kuolleen ruumiin kautta tuleva voitelu on riivaajien valhevoimaa, ei Raamatun Jumalan voimaa), joka tarkoittaa sitä, että Herzogin voimanlähde on sama kuin New-Age ihmisillä. Tämä tarkoittaa sitä, että hän liittyy New-Ageen siten, että hän käyttää samaa voimaa kuin New-Agessa käytetään. Tällä tavalla Herzog liittyy New-Ageen ja hän käyttää myös New-Age terminologiaa, joka ei kuulu Raamatulliseen uskoon. Herzog voi irtisanoutua sanoillaan New-Age opetuksista, mutta silti hän toimii saman voiman alaisuudessa kuin New-Age ihmiset.

Hinnin ja Herzogin voitelu

Herzogin kannattajat sanovat, että monet sananjulistajat rukoilevat hautajaisissa mm. Benny Hinn meni Kathryn Kuhlmannin haudalle rukoilemaan, että Pyhän Hengen voima tulisi hänen elämäänsä. Kannattajien mielestä tässä ei ole millään tavalla kyse vainajahengistä, vaan ikään kuin kontaktipiste, missä ihminen tulee Jumalansa eteen anoen Jumalan Pyhän Hengen voimaa elämänsä ylle, niin kuin se oli tämän ihmisen elämän yllä. Kannattajien mukaan ei ole kyse mystiikasta, vaan siitä että ihminen janoaa ja haluaa olla Jumalan käytössä. Herzogin puolustajat sanovat, että Davidin kohdalla on kyse siitä samasta, että kun hän meni mentorinsa hautajaisiin, niin hän halusi Pyhän Hengen voiman kasvavan hänen elämässään. Herzogin kannattajat sanovat, että Pyhä Henki kehotti Herzogia menemään hautajaisiin ja toimimaan siellä, niin kuin Pyhä Henki oli häntä kehottanut (koskemalla kuollutta ruumista hän saisi kaksinkertaisen osa Ruth Heflinillä olleesta voitelusta).

Benny Hinn on itse sanonut, että kun hän aikoi käydä Kathryn Kuhlmannin haudalla, joka on lähellä Aimeen hautaa (Aimee Semplee MacPherson), niin hän ei koskaan unohda sitä mitä hän näki ja koki Aimeen haudalla. Hinn sanoi nähneensä Aimeen haudan molemmin puolin yli kaksimetriset enkelit kumartuneina haudan puoleen. Hinn sanoi tunteneensa valtavan voitelun ollessaan siinä haudan äärellä. Hän tunsi kuinka "Jumalan voima" tuli hänen yllensä ja hän uskoi voitelun lähteneen Aimeen ruumiista (haudasta).

Benny Hinn on eksynyt luulemaan riivaajahenkien toimintaa Jumalan Hengen teoiksi ja siksi riivaajahenget eksyttivät hänet Aimeen haudalla ja antoivat Bennyn kokea riivaajahenkien voitelua Aimeen haudan kautta (kuolleen ruumiin kautta). Tässä oli kyse selvästi vainajahengistä ja valheenvoiman voitelusta, koska Jumala ei anna Pyhän Hengen voitelua kuolleiden ihmisten tai hautojen kautta. Raamattu kieltää vainajahenkien yhteydet.

Herzogin kohdalla on kyse samasta asiasta. Riivaajahenget eksyttävät häntä tekeytyen Pyhäksi Hengeksi. Herzog sai koskemalla kuollutta ruumista kaksinkertaisen osan Ruth Heflinillä olleesta voitelusta, jonka David opettaa olevan kirkkauden tason voitelua. Kyseessä on riivaajahenkien voitelu ja eksytys.

Apt 10:
44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

Apt 14:3 Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.

Raamatun todistuksen mukaan Jumala antaa Pyhän Henkensä ja voitelunsa kahdella tavalla; Suoraan ilman kättenpäällepanoa sekä kättenpäällepanon kautta, uskovan (elossa oleva uskova) ihmisen rukouksen kautta. Raamatussa ei ole muita tapoja, jonka mukaisesti Jumala antaisi voiteluaan ja Pyhää Henkeänsä ihmisille. Raamatusta ei löydy yhtään kohtaa, missä Jumala antaisi voitelunsa tai Pyhän Henkensä haudan tai kuolleen ruumiin kautta, koska Raamattu kieltää yhteyden vainajahenkiin. Täten on kiistaton tosiasia, että Herzogissa vaikuttava voitelu on riivaajahenkien valhevoimaa, ei Jumalan Pyhän Hengen voimaa.

Antikristillinen henki ja pelko

Herzogin kannattajien keskuudessa kysellään, että mistä johtuu Herzogin syyttäminen antikristillisestä hengestä, sillä eikö se synnytä pelkoa ihmisissä ja miksi se saa niin suuren vallan mediassa ja miksi ihmiset kiinnostuvat siitä.

Vastaus edellä olevaan kysymykseen löytyy esimerkiksi tämän kirjoituksen Raamatun sanan kohdista ja opetuksesta, joka todistaa Herzogin voitelun olevan riivaajahenkien valhevoimaa. Tätä en sano ilkkuen enkä ivaten, vaan syvästi murheellisena sen tähden, että jotkut vilpittömätkin uskovat ovat eksyneet tukemaan ja kannattamaan Herzogin toimintaa. Raamatun sanan opetus on tässä kohden kiistaton ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää joko uskoa Jumalan sanaan, niin kuin Raamattu opettaa tai eksyä yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin. Toivon ja rukoilen ettei jälkimmäinen vaihtoehto olisi kenenkään uskovan valinta, vaan että jokainen uskova voisi löytää tässä kohden totuuden, sillä on kyse elämästä ja kuolemasta.

TV7 on julkisesti lähtenyt tukemaan David Herzogia. Katsellessani Isännän pöydässä ohjelmaa jaksoa 151, jossa Martti Ojareksen vieraana oli Mika Jantunen, niin sydämelleni nousee ajatus vilpittömyydestä sekä halusta tehdä evankeliumia työtä. Vilpitönkin uskova voi erehtyä ja jokainen meistä erehtyy ja on erehtynyt, minäkin olen useasti erehtynyt n. 23 vuoden uskossa oloni aikana. Siksi haastan TV7:n veljiä tutkimaan Raamatun sanalla kirjoitukseni rukouksessa viipyen. Kyse ei ole siitä kuka on oikeassa ja kuka väärässä, vaan siitä mikä on Jumalan sanan totuus ja ojentautumisesta Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Mika Jantunen puhui ohjelmassa kauniisti ja Raamatullisesti veljesrakkaudesta, sillä jos uskova havaitsee uskon sisarien ja veljien elämässä jotakin Jumalan tahdon vastaista, niin on oikein ja Raamatullista rukoilla hänen puolestaan sekä keskustella hänen kanssaan häntä kunnioittavalla tavalla.

Julkinen keskustelu ja arviointi sekä asioiden koetteleminen kuuluu uskovan ja seurakunnan elämään siitä olen Mika kanssa ehdottomasti samaa mieltä. Olen siitä eri mieltä Mikan kanssa kun hän sanoi että monet uskovat eivät ole kiinnostuneita faktoista ja totuudesta, vaan enemmän otsikoiden saamisesta. Mika mukaan noin 80% hänen saamastaan palautteesta ei perustu faktoihin, vaan ne ovat asiayhteyksistään irrotettuja. Mikan mukaan harvat ovat henkilökohtaisesti ottaneet yhteyttä haluten vilpittömästi kysyä onko asiat todella näin.

Olen itse saanut aika paljon palautetta kirjoituksistani koskien Herzogia sekä osallistunut netissäkin aiheesta käytävään keskusteluun. Olen myös käynyt aiheesta henkilökohtaisia keskusteluja. Suurin osa niistä uskovista, jotka ovat olleet kanssani samaa mieltä Herzogista ovat arvioineet Raamatullisesti ja oikealla tavalla Herzogin opetuksia ja toimintaa. Varmasti mukaan mahtuu myös asiatonta keskustelua, mutta sellaista en itse ole kovin paljon havainnut.

Tiedän varmuudella, että julkisesti Herzogin kannattajien keskuudessa on ihmisiä, jotka eivät ole halunneet keskustella aiheesta, yhteydenottoihin ei ole tullut vastauksia tai sitten on sanottu asian olevan täysin varma, että Herzogin toiminta on ihan varmasti Jumalasta, siksi keskustelua ei kannata edes aloittaa. Varmasti myös vastapuolella, jotkut ihmiset ovat toimineet samalla tavalla. Silloin kun on täysin varma asiasta eikä arvosta toisen uskovan eri näkemystä, niin keskusteluun ei ole silloin aikaa eikä halua. Tässä suhteessa meillä kaikilla on varaa kasvaa uskossaan, että syntyisi toisia kunnioittava ja hedelmällinen keskustelun ilmapiiri, jossa pyritään etsimään totuutta sekä auttamaan toista näkemään totuus ilman ylimielistä oikeassa olemisen asennetta.

Meidän tulee korjata ja ohjata toinen toisiamme totuuden löytämisessä Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta. Moni sanoo, että on halukas korjaamaan kurssiaan jos hän on erehtynyt jossakin kohden, mutta harvempi on halukas korjaamaan kurssia silloin kun siihen on ihan oikeasti aihetta. Mieleeni muistuu eräs kokemus omasta elämästäni. Olin siihen aikaan mukana eräässä vapaiden suuntien seurakunnassa. Vastuualueeni oli nuorisotyö. Tapasin siihen aikaan uskovan, joka oli ollut uskossa vasta vuoden. Hän sanoi minun olevan väärässä eräässä opillisessa asiassa (liittyi seurakunnan johtamiseen). Minä koin hänen olevan väärässä ja pyrin Raamatun sanan avulla korjaamaan hänen väärää käsitystään tai niin luulin asian olevan. Tutkiessani Raamattua Jumalan sana todisti, että minä olin ymmärtänyt asian väärin ja se nuori uskova oli ymmärtänyt asian oikein, eli Raamatullisesti. Jumalan Pyhä Henki kehotti minua menemään sen nuoren uskovan luokse kertomaan kuinka asia oli ja että minä olin väärässä ja erehtynyt uskomaan väärällä tavalla Raamatun opetusta.

Minusta tuntui kuin nöyrtyminen olisi aika hankalaa ja vaikeata. Olinhan mukana seurakunnan työssä palkattuna ja hän oli vasta uskoon tullut (yksi vuosi uskossa). Jumalan Pyhä Henki puhui minulle, että ellen nöyrry parannukseen, niin alan pikkuhiljaa paaduttamaan sydäntäni, enkä kuule Herran neuvoa ja opetusta jos en halua tehdä parannusta ja nöyrtyä silloin kuin olen väärässä. Ymmärsin erittäin tärkeän asian ja menin sen veljen luokse ja nöyrryin parannukseen Jumalan ja tämän veljen edessä. Silloin kun olemme erehtyneet, emmekä ole halukkaita nöyrtymään ja tekemään parannusta, niin pikkuhiljaa koko ajan erotamme yhä heikommin Jumalan äänen sydämessämme ja vahvistamme eksytyksen ja valheen ääniä sydämessämme eksyen koko ajan yhä syvemmälle valheen ja eksytyksen kavaliin juoniin. Asia on tärkeä, siksi haastan jokaista Herzogin kannattajaa todella pysähtymään tämän asian suhteen. Olen myös itse valmis muuttamaan kantaani, jos Jumalan sana todistaa minun erehtyneen Herzogin suhteen.

Martti Ojares nostaa ohjelmassa esille tärkeän aiheen, että suuren luopumuksen tähden suuri osa papeista ei usko enää Jeesuksen neitseestäsyntymiseen. Olen huomannut sen että seurakunnan keskellä asia on huomattu ja siitä on julkisesti kirjoitettu ja keskusteltu todella paljon. Mika Jantunen kysyy erittäin tärkeän kysymyksen, tuoden esille, että jokaisen rohkeasti julkisesti kirjoittavan tulisi kysyä itseltään ja tutkia sitä millaista hedelmää minä kannan ja tuotan. Osoitan seuraavat ajatukset suoraan omaan sydämeeni, sinäkin joka luet kirjoitustani saat niin tehdä, jos niin haluat ja koet. On aiheellista tutkia onko elämässäni näkyvissä Pyhän Hengen hedelmät. On aiheellista kysyä sitä, että pelastuvatko sielut sen työn kautta jota teen. On aiheellista kysyä tapahtuuko Jumalan tahto elämässäni. On erittäin aiheellista pysähtyä tutkimaan tuottaako oma elämäni hedelmää Jumalalle vai pyrinkö vain tuomaan esille omaa ääntäni.

Jos joku tässä kohden on ahdistunut verraten itseään johonkin toiseen uskovaan, niin olet toiminut väärin, sillä on kyse niistä leivisköistä, jotka Jumala on sinulle antanut, älä siksi vertaa itseäsi muihin. Otan asiaa selventävän esimerkin. Herran Jeesuksen mukaan leski antoi rahan määrässä mitattuna kaikkein vähiten, mutta annettujen leivisköjen mukaan hän antoi kaikkein eniten, sillä muut antoivat liiastansa, mutta leski antoi kaiken siitä vähästään mitä hänellä oli. Kun sinä palvelet Jumalaa, niin voit palvella Häntä vain sen verran kuin mitä sinulle on annettu ja uskottu. Älä siksi vertaa itseäsi muihin, koska sinulle voi käydä, niin että sinulla on vain lesken rovon verran ja kun katsot kuinka paljon muut antavat, niin koet häpeää ja tunnet olevasi huono ja Jumalalle kelpaamaton. Asia voi olla kuitenkin niin että muut eivät antaneet kuin vähän siitä kaikesta paljosta mitä heillä oli, mutta sinä annoit sen kaiken vähän mitä sinulla oli.

Muista se ettei määrä ratkaise kuinka paljon sinun kauttasi on tullut ihmisiä uskoon tai tapahtunut Jumalan tekoja, sillä se ratkaisee että toimit sen mukaan mitä sinulle on annettu. Jos sinulla on kaksi leiviskää ja naapurilla kymmenen, niin et voi toimia kymmenen leiviskän vastuun mukaisesti, vaan voit ainoastaan toimia niiden kahden leiviskän kautta, jotka Jumala on sinulle antanut. Toimi uskossasi Jumalan armosta Pyhän Hengen voimassa sen mukaan mitä Jumala on sinulle antanut, olipa se vähän, enemmän tai paljon enemmän, sillä se ratkaisee, että toimit sen mukaan mitä sinulle on annettu. Minä pyrin asioimaan niillä leivisköillä, joita minulle on annettu, enkä voi tehdä sen enempää kuin mitä minulle on uskottu. Emme myöskään saa kaivaa maahan ja piilottaa meille annettuja leivisköitä, vaan niitä tulee käyttää sen mukaisesti kuin mitä meille on uskottu.

Sairasten parantumisen kohdalla on kyse ennen kaikkea armolahjasta, jonka Jumala oman tahtonsa mukaisesti antaa ja jakaa seurakuntaansa. Ilman sairasten parantamisen armolahjaa ei voi tapahtua suuressa määrin parantumisia. Siksi meidän on hyvä rukoilla seurakunnalle terveeksi tekemisen armolahjoja, koska sitä ei voi itse ottaa ja päättää, että alanpas nyt parantamaan ihmisiä. Jumalan sanan lupauksen mukaan saamme tavoitella armolahjoja, mutta meidän tulee kuitenkin tyytyä siihen mitä Jumala armostansa antaa meille. Olkaamme uskollisia sille kutsulle ja armoitukselle, jonka Jumala antaa meille, koska emme voi palvella Häntä yli sen määrän, johon Hän on kutsunut ja armoittanut meidät.

Parantavat enkelit

David Herzog on juutalainen ja juutalaisena hän on voinut perehtyä epäraamatulliseen juutalaiseen mystilliseen kirjallisuuteen. Juutalainen mystinen teksti Hekhalot Rabbati opettaa nousemisesta Jumalan taivaaseen vallankumouksellisena maailman salaisuutena. Tämän opetuksen mukaan muinoin oli mahdollista, että henkiset pyhiinvaeltajat kykenivät matkustamaan Jumalan taivaaseen. Muinaisen juutalaisen kabbalismin tradition mukaan ihminen kykeni matkustamaan Jumalan taivaaseen sekä ihmisillä oli kyky saada jumalalliset voimat vierailemaan maan päälle.

Edellä mainitun tradition mukaan ihmisillä oli myös mahdollisuus nähdä jumalallisia näkyjä ja kutsua enkeleitä luokseen sekä kontrolloida enkeleitä. Näkyjensä kautta nämä mystikot kykenivät matkustamaan taivaalliseen valtakuntaan. Taivaaseen matkustamista edelsivät myös rituaalisen musiikin esittäminen, johon yhdistyi enkelien ylistäminen. Musiikkia sekä rituaaleja ja hokemia toistettiin yhä uudestaan, sillä sen kautta taivaaseen matkustaminen helpottui.

Herzog vapauttaa enkelit parantamaan, eli hän kontrolloi niiden toimintaa ihan samalla tavalla kuin juutalainen mystillinen kirjallisuus opettaa. Herzog opettaa myös lähes samalla tavalla Jumalan taivaaseen matkustamisesta kuin juutalainen mystillinen kirjallisuus. Herzogin toiminnassa on myös näkyvissä mantramainen ylistysmusiikin soittaminen sekä mantranomainen rukous kun hän kutsuu ja odottaa Jumalan kirkkauden ilmestyvän kokouksissaan.

Herzogin toiminnassa on näkyvissä lähes identtisesti samoja asioita ja opetuksia kuin mitä epäraamatullinen juutalainen mystillinen kirjallisuus opettaa. Herzog opettaa myös shekina kirkkaudesta, joka perustuu Babylonialaisen Asera (Istar) taivaan kuningatar kulttiin, ei Raamatun opetukseen. Kts. shekina "kirkkaus"

Herzogin puolustajien mukaan enkelit ovat palvelevia henkiä, eikä David korota enkeleitä, eikä hän anna enkeleille sellaista asemaa mikä niille ei kuulu. Herzogin kannattajien mukaan hän ei tuo enkeleistä Raamatun ulkopuolista ilmestystietoa. Herzogin puolestapuhujat sanovat, että Raamatun henkilöt kohtasivat enkeleitä ja enkelit olivat mukana monissa asioissa. Herzogin kannattajat sanovat, että Betesdan lammikolla enkeli tuli ja hämmensi vettä ja se kuka astui ensimmäisenä lammikkoon sai kokea ihmeparantumisen. Herzogin puolustajien mukaan enkelit täten kantavat kyllä Jumalan voimaa mukanansa. Herzogin kannattaja sanovat, että me helposti näemme sitä mitä demonit tekevät, mutta emme ymmärrä ja näe sitä mitä enkelit tekevät. Herzogin kannattajien mielestä New-Age on pilannut enkelien maineen monien uskovien mielessä, niin että monet uskovat pelkäävät enkeleitä, jotka on tarkoitettu palvelemaan ihmisiä.

Herzog opettaa parantavista enkeleistä kuten hammaslääkärienkeleistä jne. Tutkimalla Raamatun ilmoitusta on täysin kiistaton tosiasia, että David Herzog toimii valheenvoimassa, ei Raamatun Jumalan voimalla. Herzog rukoilee ja pyytää parantajaenkeleitä parantamaan ihmisiä, mutta Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala itse parantaa ihmisiä, eikä Jumalan enkelit paranna ihmisten sairauksia.

Luuk 5:

15 Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa.

16 Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili.

17 ¶ Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat.

 

Raamatun opetuksen mukaan sairaat parantuvat aina Herran voiman kautta, joka tarkoittaa sitä että Jumala itse parantaa sairaita. Enkelit eivät paranna sairauksia ja sen Raamattu todistaa erittäin selkeästi:

 

Jes 53:
4 ¶ Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

 

Herran Jeesuksen sovitustyöhön ja lunastukseen kuuluu syntien sovitus ristinpuulla sekä meidän sairauksiemme kantaminen ristinpuulle. Herran Jeesuksen sovitustyöhön ja lunastukseen kuuluu sielujen pelastaminen synnin orjuudesta (kadotustuomio) sekä sairauksista parantuminen. Jesaja luku 53 tuo edellä olevan opetuksen hyvin selkeästi esille. Enkeleillä ei ole mitään osallisuutta Jeesuksen sovitustyöhön, syntien anteeksiantamukseen sekä sairasten parantumiseen, koska ne kuuluvat yksin Jumalalle, joka suorittaa ne Herran Jeesuksen kautta ja nimessä. On siis täysin kiistatonta ettei enkelit paranna ihmisiä, vaan Jumala.

 

Herra Jeesus kuoli ristillä ja sovitti synnit, enkelit eivät kuolleet, eivätkä sovittaneet syntejä. Herra Jeesus kantoi kipumme ja sairautemme, enkelit eivät ole kantaneet meidän kipujamme ja sairauksiamme, siksi Jumalan enkelit eivät voi parantaa ihmisiä.

 

Koska Jeesus kantoi meidän sairautemme ristinpuulle, niin vain Hänellä on valta parantaa sairauksia. Jumalan enkeleille ei kuulu sairasten parantaminen, koska Jumala parantaa sairaat Herran Jeesuksen sovitustyön kautta. Sen tähden alkuseurakunnassa sielujen pelastuminen ja sairasten parantuminen tapahtui hyvin usein samanaikaisesti. Jokaisen uskovan sydämellä on rukous jumalattomien ihmisten pelastumisesta. Evankeliumin työ on jokaisen uskovan sydäntä lähellä. Evankeliumin työtä sielujen pelastumisen tähden tulee kuitenkin tehdä Raamatun sanan opetuksen mukaisesti.

 

Jumalan enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä enkeleitä, jotka ovat Jumalalle täysin kuuliaisia, totellen Jumalaa kaikessa ja tämän kuuliaisuuden kautta he palvelevat Jumalaa ja ihmisiä. Ihminen ei voi antaa käskyjä ja komentaa enkeleitä, koska Raamatun sanan mukaan enkeleitä ei ole alistettu tottelemaan ihmisiä, vaan Jumalaa. Ihminen joka ei ole täysin kuuliainen ei voi komentaa ja käskyttää enkeleitä, jotka ovat kaikessa kuuliaisia Jumalalle.

 

Enkelit palvelevat ihmisiä Jumalan käskyjen ja ohjeiden mukaisesti tuoden esimerkiksi sanoman Jumalalta ihmisille. Enkelit voivat myös auttaa uskovia niin kuin enkeli auttoi Pietaria vapauttaen hänet kahleista ja vankilasta. Enkelien tehtävä on tarkasti rajattu, eikä siihen kuulu sairasten parantuminen, koska se on kytketty sovitustyöhön ja siksi sairasten parantaminen ja ihmisten pelastaminen on yksin Jumalalle kuuluva tehtävä.

2 Tess 2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan enkelit eivät paranna ihmisten sairauksia, mutta saatana ja langenneet enkelit (riivaajahenget) tekevät ihmeitä ja tunnustekoja, parantaen myös sairaita eksyttääkseen ihmisiä, jopa valittujakin. Paha saatana ja riivaajat rikkovat Jumalan tahtoa ja asetusta parantaessaan ihmisiä, he ovat kapinassa Jumalaa vastaan tässäkin asiassa.  Raamatun sanan todistuksen edessä Herzogin kautta tapahtuva voima ja voitelu on riivaajahenkien valhevoimaa. Herzogin uusi voitelu ja kirkkauden taso ei ole Jumalan voimaa, vaan eksytystä ja valheenvoiman toimintaa.

Raamatun sanan todistuksen mukaan Jumalan enkelit eivät paranna ihmisiä, mutta riivaajahenget kapinassaan Jumalaa vastaan parantavat sairaita. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kerta kun Herzog "vapauttaa" parantavat enkelit parantamaan sairaita, niin riivaajahenget alkavat tekemään valheen voimalla tunnustekoja ja ihmeitä.

Betesdan lammikolla enkeli ei parantanut ihmisiä, vaan Jumala. Raamattu ei sano enkelin parantaneen ihmisiä, vaan kuohuttaneen pelkästään lammikon vettä ja ensimmäisenä lammikkoon astunut parantui Jumalan voimasta, ei enkelien toimesta. Seuraava esimerkki voi auttaa ymmärtämään Betesdan lammikon tapahtumia. Leikkaussalissa leikkausavustaja antaa kirurginveitsen lääkärille, joka suorittaa leikkauksen. Leikkausavustaja ei suorittanut leikkausta, vaan lääkäri, vaikka leikkausavustaja antoikin lääkärille veitsen. Kuten edellä on käynyt ilmi, niin sairasten parantaminen kuuluu yksin Jumalalle sovitustyön perusteella ja myös sen tähden Betesdan lammikolla enkeli ei parantanut sairaita, vaan Jumala.

Uskova joka uskoo Raamatun sanan kokonaisilmoitukseen Jumalan armosta ymmärtää Jumalan enkelien tehtävät eikä sekoita niitä sairasten parantamiseen. New-Age ei ole pilannut enkelien mainetta, vaan eksytys eksyttää ihmisiä uskomaan väärin enkelien asemasta ja tehtävistä. Raamatun sanaan uskova ihminen ei pelkää Jumalan enkeleitä, sillä hän tietää niiden olevan Jumalalle kuuliaisia, samoin hän tietää mitä tehtäviä varten Jumala on lähettänyt enkelit palveluksen työhön. Siten emme eksy uskomaan vääriä opetuksia Jumalan enkeleistä.

Monet Herzogin puolustajat sanovat, että miksi langenneet enkelit parantavat ja Jumalan enkelit eivät voi parantaa? Jumalan enkelit ovat kuuliaisia Jumalalle ja tekevät vain sen mikä on Jumalan tahto ja minkä Jumala on antanut heidän tehtäväkseen. Langenneet enkelit elävät kapinassa ja synnissä Jumalaa kohtaan. Siksi he rikkovat Jumalan tahtoa vastaan ja tekevät sellaista mitä he eivät saisi tehdä. Ei heillä olisi lupaa tehdä syntiäkään, mutta Jumala sallii heidän sitä tekevän aina siihen päivään asti kun kaikki synnin harjoittajat tullaan tuomitsemaan, myös langenneet enkelit. Sen tähden langenneet enkelit parantavat, koska he tekevät syntiä ja rikkovat Jumalan tahtoa vastaan. Langenneiden enkelien suorittamat ihmeet ja tunnusteot valhevoiman kautta tehostavat eksytystä, koska moni luulee Jumalan voiman toimivan, kun näkevät valheen voimalla tehtyjä tunnustekoja ja ihmeitä. Eksytys menee paremmin läpi kun tapahtuu ihmeitä valhevoiman kautta, siksi niitä myös tapahtuu.

Oikea evankeliumin julistus ei opeta Jumalan enkelien parantavan, koska heillä ei ole valtaa parantaa ihmisiä, sillä se kuuluu yksin Jumalan toiminnan piiriin. Sairasten parantuminen kuuluu myös evankeliumin julistuksen piiriin, sillä Jeesus kantoi syntimme ja sairautemme Golgatan ristinpuulle.

Raamatussa kielletään yhteydet vainaja- ja tietäjähenkiin. Tämä kertoo meille sen, että riivaajahenget mielellään operoivat kuolleiden ihmisten ruumiiden ja hautojen kautta sekä tekeytyvät kuolleiksi ihmisiksi (valon enkeleiksi, Jumalaksi, Pyhäksi Hengeksi jne.) ottaen yhteyttä eläviin ihmisiin. Tällä tavalla Raamatusta saa selkeän käsityksen, että riivaajahenget antavat ihmisille valhevoimaa ("voitelua") kun he ovat tekemisissä vainaja- ja tietäjähenkien kanssa, jotka johdattelevat ihmisiä hakemaan voitelua kuolleiden ihmisten sekä hautojen kautta.

Raamattu opettaa väärien profeettojen tekevän ihme- ja tunnustekonsa valheen voimalla, eli riivaajahenkien voimalla. Koska Raamattu opettaa, että Jumala antaa joko suoraan itse ilman "välikäsiä" tai uskovien (elossa olevien) rukousten ja kättenpäällepanon kautta Pyhän Henkensä sekä voitelunsa, niin sen tähden Herzogin saama "voitelu" on riivaajahengiltä, koska Jumala ei anna voiteluansa kuolleiden ruumiiden kautta. Täten uskallan varmasti sanoa Herzogin toimivan riivaajahenkien, eli valhevoiman kautta.

Jaak 3:15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

Valhe on saatanasta, sillä onhan saatana valheen isä. Valhevoima on aina kytköksissä riivaajien voiman kanssa, sillä Raamatun opetuksen mukaan sielullinenkin viisaus on riivaajien viisautta. Valhe on aina sataprosenttisesti saatanasta, vaikka se tulisi ihmisen sielullisuuden kautta. Jotkut puolustavat Herzogia, että hän ei toimi riivaajien valhevoiman kautta, vaan hänen sielullisuutensa kautta toisinaan asiat menevät liian pitkälle. Raamatun sana opettaa siitä millaisia sielullisia tasoja on olemassa suhteessa valheeseen ja Raamatun mukaan niitä on vain yksi, jonka voimanlähde on riivaajien viisaudessa ja voimassa.

Kirkon sylivauvakaste ja uskovien kaste näkemykset eroavat toinen toisistaan, sillä toinen on valhe ja toinen totuus. Silti vesikasteeseen väärin uskova ja oikein uskova pelastuvat ja he ovat Jumalasta jos  he uskovat Herraan Jeesukseen, jonka todistukseksi Jumala on antanut Pyhän Hengen asumaan heidän sydämiinsä. Jumala antaa Pyhän Hengen voitelun Häneen uskoville. Jumala tekee Pyhän Hengen voimassa tekonsa opetuslapsien kautta, sekä suoraan ilman "välikäsiä".

David Herzogin kohdalla tilanne on toisin, sillä Jumala ei anna voiteluaan kuolleiden ruumiiden kautta ja koska Herzogilla on sellainen voitelu, niin se on riivaajahenkien antama ja vaikuttama. Riivaajahenkien vaikutuksen kautta hän opettaa pahoja vääriä opetuksia mm, siitä, että Apt. 2 luvun Pyhän Hengen ja vuodatuksen jälkeen tuli uusi ja erilainen hengen voitelu Apt. 4 luvussa, jonka kautta voidaan tehdä enemmän kuin Apt. 2 luvussa olevan Hengen vuodatuksen kautta. Apt. 2 ja 4 luvun voitelu ja Pyhän Hengen voima on yhtä ja samaa voimaa. Herzog opettaa kuitenkin toisin riivaajahengen "voitelunsa" kautta pyrkien siirtämään sitä myös muille. Raamatun sanan todistuksen valossa uskallan sanoa täydellä varmuudella, että Herzogin "voitelu" on riivaajahenkien "voitelua", ei Jumalan voimaa. Herzogin kohdalla ei ole kyse pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan riivaajahenkien valhevoiman kautta tapahtuvasta toiminnasta. Jumala ei ole sellaisen ihmisen mukana, eikä siunaa häntä, joka tekee tekonsa riivaajien valhevoiman kautta, koska Jumala tekee tekonsa opetuslasten kautta Pyhän Hengen voiman kautta sekä suoraan ilman "välikäsiä", mutta ei koskaan sellaisen voitelun kautta, joka on tullut kuolleen ruumiin kautta.

Raamatun Pyhä Juuri

Martti Ojares toi esille TV7 isännän pöydässä ohjelmassa (jakso 151), että onko ongelma siinä, että uskovat ovat hylänneet juutalaiset juuret ja vastaanottaneet järkeisopin ja logiikan kreikkalaisilta, joka on pesiytynyt vuodesta 325 jKr. kirkkoon, niin senkö hedelmää me saamme nyt nähdä.

Rooman katolisen kirkon kautta on tullut kuolleiden ihmisten ja luiden koskettelu voitelun saamiseksi, joka on mätää hedelmää, joka eksyttää nyt joitakin uskovia esim. Herzogin kautta. Äärikarismaattisuuden eksytyksen, eli väärän karismaattiseen tausta ja juuret vaikuttavat voimakkaasti Rooman katolisessa kirkossa, josta se on ujuttautunut kaikkialle, myös joihinkin vapaiden suuntien seurakuntiin. Rooman katolisen kirkon hedelmää on myös liberaaliteologian syntyminen ja sen pesiytyminen kaikkialle ja sen hedelmää näkyy myös joidenkin vapaiden suuntien edustajien sydämissä ja opetuksissa. Rooman katolinen kirkko on onnistunut ujuttamaan myös monta muuta eksyttävää asiaa seurakunnan keskuuteen.

1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

Tässä ajassa on monenlaisia eksytyksiä ja ongelmia. Raamattu ei opeta mitään palaamisesta takaisin juutalaisille juurille. Raamatussa ei ole missään kohtaa opetusta, että seurakunnan tulee rakentua juutalaisten juurien mukaisesti. Jumalan tarkoituksena ei ole tehdä ihmisistä juutalaisia, vaan Jumalan lapsia. Raamattu opettaa Jumalan kuvan kaltaisuudesta ja siihen takaisin palaamisesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämä kutsu koskee niin juutalaisia kuin pakanoita. Jotkut uskovat ovat eksyneet judaismin (tarkoitan judaismilla vanhan liiton mukaista uskoa, jonka keskipiste on juutalaisuudessa) pauloihin vastaanottaessaan opetuksen palaamisesta takaisin juutalaisille juurille.

On totta että seurakunta on sekavuuden ja hajaannuksen tilassa, mutta ratkaisu siihen ei ole palaaminen takaisin juutalaisille juurille, vaan palaaminen takaisin Jumalallisille juurille, kasvuun kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Paluu takaisin Jumalan kuvan kaltaisuuteen johdattaa uskovat palaamaan takaisin alkuseurakunnan uskoon, joka tarkoittaa seurakunnan ennallistamista takaisin sen alkuperäiseen tilaansa. Alkuseurakunta oli kasvussa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Siihen Jumala kutsuu seurakuntaansa, joka on hajaannuksen tilassa, eripuraisena monien erilaisten väärien oppien rasittaessa seurakuntaa.

Juutalaisille juurille palaaminen ei siis ole Raamatullista ja perusteltua, sillä Jumalan tarkoituksena on tehdä ihmisistä Jumalan lapsia, Jumalan kuvan kaltaisia Jumalan lapsia. Meidän tulee uskovina siunata Israelia Jumalan valinnan tähden, emmekä saa olla antisemitistisiä. Pelastus on tullut juutalaisten kautta, mutta ei siksi että meistä tulisi juutalaisia tai palaisimme juutalaisille juurille, koska Raamattu ei opeta seurakuntaa palaamaan juutalaisille juurille, vaan palaamista takaisin kasvuun kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, uskon kautta Herraan Jeesukseen. Toivon mukaan ymmärrät tämän asian tärkeän eron.

Raamatullinen seurakunnan ennalleenasettaminen on kuitenkin tärkeä asia, sillä Jumalan tahto ja asetus on, että seurakunta olisi yksi Jumalan sanan järjestyksen mukaisesti. Jumalan tahto on puhdistaa seurakuntansa uskonnollisista perinnäissäännöistä ja kaikista vääristä opeista sekä johdattaa seurakunta pois hajaannuksen tilasta todelliseen Raamatulliseen seurakunnan ykseyteen.

Room 11:
7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,
8 niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti".
9 Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi,
10 soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi; ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan".
11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.
12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä (pleerooma)!
13 Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa,
14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä.
15 Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?
16 Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.
17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
19 Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin".
20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.
21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.
22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.
23 Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.
24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!
25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku (pleerooma) on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Roomalaiskirjeen 11 luku opettaa, että öljypuun juuri on kaiken ydin, joka antaa elämän ja kasvun öljypuun oksille. Öljypuun juuri on Herra Jeesus (Raamatun Pyhä Juuri). Luonnolliset oksat (Jeesukseen uskovat juutalaiset) ja metsäöljypuun oksat (Jeesuksen uskovat pakanat) saavat kumpaisetkin ravintonsa öljypuun juuren kautta, eli Herran Jeesuksen kautta. Tässäkin tulee esille se kuinka niin juutalaiset kuin pakanat, jotka uskovat Herraan Jeesukseen oksastetaan öljypuuhun ja sen mehevään juureen (Herra Jeesus), jonka seurauksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen alkaa kasvu kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Room 11:25 oleva täysi luku on väärin käännetty, sillä alkutekstissä on kreikan sana pleerooma, joka tarkoittaa täyteyttä, ei täyttä lukua. Room 11:12:ssa pleerooma on käännetty oikein tarkoittamaan täyteyttä.

Apostoli Paavali opetti, että kun pakanat saavuttavat uskossa Herraan Jeesukseen täyteyden, niin niitten päivien jälkeen koko Israelin (lopunajan jäännös kolmasosa Sak 13:8,9) kansa tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Miten pakana uskovien täyteys vaikuttaa juutalaisen kansan pelastumiseen?

Roomalaiskirjeen 15 luvun pakanoiden täyteys tarkoittaa seurakunnan kokoontumista yhdeksi, eli he tulevat pois hajaannuksen tilasta, missä seurakunta on tällä hetkellä. Pakanoiden täyteys tarkoittaa uskonnollisten perinnäissääntöjen ja väärien oppien poispanemista sekä ojentautumista Raamatulliseen uskoon alkuseurakunnan järjestyksen mukaisesti. Pakanoiden täyteys tarkoittaa Jumalan rakastamista ja uskon kuuliaisuutta Jumalan sanaa kohtaan. Pakanoiden täyteys tarkoittaa armolahjojen toiminnan palautumista alkuseurakunnan järjestyksen mukaisuuteen. Pakanoiden täyteys tarkoittaa Raamatullisen evankeliumin julistamista, korvasyyhy evankeliumin sijasta. Pakanoiden täyteys tarkoittaa takaisin palaamista alkuseurakunnan Raamatulliseen opetukseen. Pakanoiden täyteys tarkoittaa seurakunnan ennallistamista alkuperäiseen Raamatulliseen uskoon, jonka seurauksesta juutalainen kansa herää epäuskostaan ja löytää pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumala ei ole hylännyt Israelin kansaa, eikä korvannut sitä pakana uskovien seurakunnalla. Alkuseurakunta muodostui ensin Jerusalemiin, eli sen jäsenet olivat juutalaisia. Jumala ei hylännyt Israelia asettaessaan voimaan Uuden Liiton järjestyksen, sillä ensimmäiset Uuden Liiton alkuseurakunnan jäsenet olivat juutalaisia. Aina on ollut olemassa Uuden Liiton historian aikana pieni joukko juutalaisia, jotka ovat uskoneet Herran Jeesuksen olevan Messias ja Pelastaja. Tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa on pieni joukko juutalaisia, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Päivien lopulla, viimeisenä aikana kun pakanat ovat saavuttaneet Raamatullisen uskon täyteyden, niin koko Israel (jäljelle jäänyt kolmas osa) tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Meidän tulee siksi siunata ja rukoilla Israelin puolesta. Jumalan suunnitelman ja aivoituksen tähden uskovan sydämellä tulisi olla rukous ja siunaava asenne Israelia kohtaan, Jumalan valinnan tähden.

Jumala toimii sanansa mukaisesti

Herzogin puolustajat sanovat, että emme saa olla aina niin puhdasoppisia, sillä Jumala toimii aina eri tavalla historian saatossa. Raamattu opettaa eri tavalla kuin Herzogin puolustajat.

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Jumala opettaa meille sanassaan kuinka Pyhä Henki toimii. Raamatun opetuksen perusperiaate on että Raamattu opettaa kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhän Henki toimii, niin kuin Raamattu opettaa. Tämän tähden meidän täytyy tuntea Jumalan sanan opetus sekä Pyhän Hengen voimavaikutukset, koska se estää meitä eksymästä. Jumala on myös itse sitoutunut toimimaan, niin kuin Hän meille opettaa sanassaan, ettemme eksyisi, vaan tunnistaisimme Hänen tekonsa ja voimansa. Herra Jeesus opettaa, että Jumalan Pyhä Henki toimii sen mukaisesti niin kuin Raamattu opettaa.

Jumala ei koskaan toimi eri tavalla, eli sanaansa vastaan, vaan Hän on koko Uuden Liiton aikakauden historian ajan toiminut samalla tavalla, niin kuin Hän sanassaan opettaa. Jos näin ei olisi, niin emme kykenisi tietämään milloin Jumala toimii ja milloin demonit matkivat Jumalan tekoja. Herra Jeesus opettaa, että meidän uskomme Häneen tulee perustua Jumalan sanan opetukseen.

Jaak 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

Hebr 13:8 Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Edellä olevat Raamatun kohdat todistavat sen, että Jumala ei toimi sanaansa vastaan Uuden Liiton ajassa ja siksi me pystymme tunnistamaan Hänen tekonsa Raamatun sanan todistuksen kautta.

Tiit 2:
7 Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta
8 ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana.

Raamatun opetuksen mukaan uskovien tulee olla puhdasoppisia, sillä meidän opetuksemme tulee olla puhdasta ja Raamatun sanan opetuksen mukaista. Tietenkään kukaan meistä ei ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä ajassa, mutta siitä huolimatta meidän on koko ajan pyrittävä uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Apt 10:

44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.

45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

Apt 14:3 Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.

Edellä olevat kaksi Raamatun kohtaa todistavat sen kuinka Jumala antaa Pyhää Henkeänsä ja voiteluaan uskoville ihmisille Uuden Liiton aikakaudessa. Raamatun todistuksen mukaan Jumala antaa Pyhää Henkeänsä ja voiteluaan kahdella erilaisella tavalla. Hän antaa Pyhän Henkensä ja voitelunsa suoraan ilman minkäänlaisia "välikäsiä" sekä kättenpäällepanon kautta (elossa olevien uskovien kautta), kun opetuslapset rukoilevat ja laskevat kätensä ihmisten (uskovien) päälle. Raamatun mukaan Jumala ei anna Pyhää Henkeänsä ja voiteluansa millään muulla tavalla kuin edellä kuvatuilla tavoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että Herzogin saama voitelu ihmeineen ja tunnustekoineen on riivaajien vaikuttamaa valhevoimaa, ei Jumalan Pyhän Hengen voimaa, koska hän sai voitelunsa kuolleen rumiin kautta, eli eri tavalla kuin Raamattu opettaa siitä millä tavalla Jumala antaa voiteluansa ja Pyhän Hengen voimaa Häneen uskoville ihmisille.

Raamattu on jättänyt meille todisteet siitä miten ja millä tavalla Jumala antaa Pyhää Henkeänsä ja voiteluaan, että kykenemme tunnistamaan eron riivaajahenkien ja Jumalan Pyhän Hengen suorittamien ihmeiden välillä. Näin tiedämme mistä lähteestä voitelu tulee ja osaamme karttaa riivaajien valhevoimaa, emmekä erehdy luulemaan sitä Jumalan Pyhän Hengen työksi.

Jumala jakaa erikseen kullekin niin kuin tahtoo

Herzogin puolestapuhujien joukossa on niitä, jotka sanovat Herzogia arvostelijoiden keskuudessa olevan paljon niitä uskovia, joiden kautta ei parannu ihmisiä tai tapahdu voimallisia tekoja, eikä ihmisiä tule uskoon heidän kauttansa. Näin sanoessaan he viestittävät, että arvostelu on silloin turhaa jos ei itse kykene parantamaan sairaita ja tekemään voimallisia tekoja.

1 Kor 12:
4 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;
6 ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.
7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.
...........
28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?
31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

1 Tess 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

1 Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Raamattu opettaa ettei kaikkien kautta tapahdu voimallisia tekoja, eikä kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala jakaa armolahjojaan itse kullekin oman tahtonsa mukaan. Vaikka uskovalla ei olisi parantamisen armolahjaa tai voimallisten tekoja lahjaa, niin siitä huolimatta hän saa ja hänen täytyy tutkia ja koetella kaikki mitä seurakunnassa opetetaan ja minkä sanotaan olevan Jumalan tekoja. Raamatun sanan todistuksen mukaan uskovalla on oikeus ja velvollisuus tutkia ja koetella kaikki mitä seurakunnan keskellä tapahtuu.

Vaikka uskovalla ei olisi opetuksen armolahjaa, niin siitä huolimatta hän saa ja hänen täytyy tutkia ja koetella kaikki. Uskovan rakkauden tulee olla vilpitöntä Jumalaa ja lähimmäisiään kohtaan. Pyhä Henki vaikuttaa vilpitöntä rakkautta, jonka seurauksena uskova haluaa uskoa Raamatun sanan totuuteen, jolloin hän kammoksuu vääriä opetuksia ja haluaa riippua kiinni Jumalan tahdon mukaisissa hyvissä asioissa.

Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä helläsydämistä veljellistä ja sisarellista rakkautta jokaista uskovaa kohtaan, myös niitä kohtaan, jotka ymmärtävät joitakin asioita Raamatun sanan vastaisesti. Pyhä Henki vaikuttaa sen että uskovat kunnioittavat toinen toisiansa riippumatta siitä ovatko he kaikista Raamatun opetuksista samaa mieltä. Siksi minäkin kunnioitan TV7:n uskon veljiä, vaikka en olekaan heidän kanssaan samaa mieltä Herzogin opetuksista ja toiminnasta.

Video Herzogin toiminnan arviointiPetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
John Gill's Expositor

Adam Clarke's Commentary by Gary Gallant Acts 5:15
tv7.fi

Douay-Rheims Bible
Benny Hinn
kotipetripaavola.com/davidherzoginvoitelu
kotipetripaavola.com/davidherzog
kotipetripaavola.com/pimeydenkavalineksytys
kotipetripaavola.com/nakylopunajaneksytyksesta

 

 

 

 


 

 

eXTReMe Tracker